Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa historia da_arte._enero_2012

629 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa historia da_arte._enero_2012

 1. 1. 1Teoria e Historia Xeral da arteOS CONTIDOSConsciente de que na Guía docente ofrécese xa unha Introducción a asignatura, osObxectivos xerais (3), as Competencias (4), os Contidos (5), a Planificación docente (6), aMetodoloxía docente (7) ou a Avaliación da aprendizaje (8) só desexo reforza-losobxectivos específicos.¿Qué buscamos?Comprender unha diacronia sinxela da historia da arte invirtindo os términos do seuestúdio, é dicir, comezando pola contemporaneidade –o tempo artístico dos últimos 25anos- ata chegar ás súas orixes na prehistoria. O debate artístico contemporáneo implicacoñecer ben o que significa a modernidade e comprender ésta implica revisitar o pasado enque tantas veces se apoiou ou ó que tantas veces refutou.Tendo en conta isto intentaremos:-Achegarnos a uns conceptos teóricos básicos no campo da historia de arte, da crítica e daestética, referidos especialmente análise da arte .-Analiza-los mecanismos fundamentais para ver, e comprender a arte, seguindo unametodoloxía amplia que teña en conta o marco histórico e a estructura formal das obras.-Establecer as bases históricas para que a actualidade poida ser intuida en contrapunto. Enfunción disto trataráse de crear un continuo sistema de relacións entre cada pasado e asposicións artísticas máis recentes, cando sexa procedente.-Coñece-la estreita relación que existe entre os acontecementos de orden internacional e asdiferentes opcións de vangarda.-Profundizar na idea de vangarda, a fronteira situacional do artista fronte ós poderesinstitucionalizados.-Fuxir, na medida do posible, dun desenrolo lineal estricto e etiquetado dos diferentesmovementos artísticos, posto que é necesario suliña-la convivencia de moitos deles.-Centrarse nas opcións fundamentais que xeraron os auténticos mecanismos detransformación da historia da arte, privilegiando o papel das artes plásticas ou visuais, porafinidade cos nosos estudios. Isto é, débese coñecer o desenrolo dos períodos ou épocas,tendencias, autores e obras máis significativas do momento estudiado, contextualizable nuntodo (que é a Historia da Arte ), de maneira particular a que cubre o noso programa.-Adicar unha atención especial a determinadas individualidades que marcaron posicións
 2. 2. 2trascendentes e aportaron referencias duradeiras.-Analiza-las relacións, cada vez máis reais, entre os acontecementos artísticos, os artistas,as transformacións históricas –políticas, económicas e culturais-, a crítica e o pensamentoestético que emana dos contextos culturais de cada período. Mais tamén as conexións entrea evolución artística e o compromiso moral do artista no mundo contemporâneo.-Referirse ós casos español e galego seguindo un estricto proceso comparativo, en relaciónó contexto internacional, tendo en conta os condicionantes específicos do seu desenrolo.Outros obxectivos de interés que tentaremos acadar son:-Usar adecuadamente unha terminoloxía artística específica da materia.-Coñece-los criterios que se utilizan para xuzgar e valorar as obras de arte.-Achegarse ás metodoloxías propias do mundo da imaxe-Analiza-la arte, desde a experiencia estética vivida diante da obra real en galerías oumuseosA proposta metodolóxica será moi sinxela , expondo cada tema con imaxes e acudindo,ás veces, ó debate -¿será posible?-, facendo fincapé no comentario de libros e naactualidade das mostras máis interesantes. Pero tamén tendo en conta o traballotutorizado, o seminario, as saídas de estudio a museos ou galerías de arte e, por supuesto,a exposición dos traballos e os exámenes.Dun xeito global, cada tema, en termos teóricos, someterémolo a unha análise estructural,como a que sigue:-Introducción ó período histórico no que se produce o acontecemento ou acontecementosartísticos, é decir, o marco ou o contexto.-Desenrolo da temporalidade.-Conceptos en torno á arte, ó estilo, movemento, tendencia…de ese momento concreto.-Estudio das manifestacións ou xéneros máis interesantes, expostos dun xeito estructural:arquitectura, escultura, pintura, outras artes…, suliñando ós creadores e as obras máissignificativas.¿Que teremos en conta? :-A comprensión, a través dunha mirada atenta: observación que esixe unha lectura visual,posicionados –aquí botaremos man da semiótica- como receptores/espectadores diante damensaxe/obra de arte que emite o emisor/artista. Certo que a lectura plástica ou visual daobra pode establecerse da mesma maneira que a lectura dun texto, eso sí, coas clavesespecíficas da súa linguaxe, pero non debemos quedarnos só ahí, porque, ademáis das pistas
 3. 3. 3ou códigos aplicables ás imaxes, hai na obra unha mirada emocional, que sobrepasacalquer interpretación simbólica: por iso veremos sempre dos niveis: un que trata dechegarse ós contidos, á historia (o significado) e outro que trata de chegarse á forma, istoé, a linguaxe (o significante). En función do dito poderánse seguir varios procedementospara facer unha análise máis ou menos global, do feito artístico, da obra en sí, quesintetizaremos desta maneira: -Observación/reflexión -Elementos descriptivos: -Xénero/manifestación: arquitectura, escultura, pintura, debuxo, grabado,instalación… -Tema -Materiais/soportes/procesos -Elementos técnicos -Elementos formais: a linguaxe que define un estilo (na pintura o una escultura sonimportantes aspectos como a composición, a valoración formal e volumétrica, o estudioda luz, da cor, perspectiva, espacio, movemento...). Xustificacións do por que dunestilo ou movemento artístico. -A cronología: toda obra debe situarse nun marco temporal preciso. -Localización nun espacio xeográfico-cultural. -Referentes de esa obra co pasado (relación con obras, estilos ou movementoshistóricos) -si existen- e influencias posteriores, si as xenera. -Xuicio crítico: admítense desde as análises conceptuais ata as poéticas. Importante: Sería interesante que cada un xuzgase non só en función doscoñecementos adquiridos, senon tamén a luz da súa propia sensibilidade crítica, en relacióná cal pode establecer todo un sistema de vínculos con outras ramas da creación (cine,narrativa, poesía, teatro,vídeo, música, danza, etc.Obxectivos: Tentraemos de chegarnos á actualidade artística eós seus mecanismos teóricospara tomar conciencia dun debate que se foi construindo de maneira multidisciplinar epluricultural, incidindo á vez nas conexión entre a historia da arte, a crítica e a estética. Unprincipio que nos forza a asumir una posición crítica respecto ós acontecementos e aprivilexiar una lectura una lectura informada sobre o mundo das imaxes que xneraconstantemente a creación artística: analiza-la información, os mecanismos e a linguaxe daactualidade en función das súas propias transformacións no contexto duns paradigmaspolíticos, económicos, sociais e culturalis concretos, suliñando a ruptura da conciencialineal da arte a as motivacións das continuos reciclaxes ós que tivemos asistido nosúltimos anos, que sitúan ó artista de hoxe nunha dinámica postvanguardista ou, comooutros defenden, postartística.CONTIDOSDesenrolo diacrónico, é dicir, a través do tempo, en 16 capítulos. ¿Cómo?Comezaremos pola ACTUALIDADE, entendendo ésta pola arte dos últimos 30 anos,desde a Postmodernidade, en torno a 1980, ata hoxe mesmo (Capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
 4. 4. 410), continuaremos co resto do século XX (Capítulos 11 e 12), cos séculos XIX e parte doXVIII, cando nace a arte contemporânea, a partir da Revolución Francesa, coNeoclasicismo, o Romanticismo, o Realismo e o Impresionismo ( Capítulo 13), co Barrocoe o Renacemento (Capítulo 14), a época Medieval (Capítulo 15) e a antigüedade e aPrehistoria (Capítulo 16).PROGRAMA DE CONTIDOS1.-A Historia da Arte. O concepto e os seus métodos de lectura.2.--O retorno á historia e o debate en torno ó fin da modernidade. A miradapostmoderna como resposta estética. ¿De que falamos cando falamos de Novo Espíritu nos80? Os anos 80 como pintura e os seus modelos.3.-Tradicións e identidades na era dos xéneros diferenciados: escultura e novastecnoloxías. Modelos, obxectos e conceptos. O novo papel da escultura: o espacio comototalidade e as novas utopias sociais.4.-Os modelos estéticos despois da segunda metade da década dos ochenta do séculoXX: as transformaciónss da reciclaxe histórica: a modernidade como posibilidade decomprensión do final d o século XX. Un segundo ciclo postmoderno: retorno ásnarracións trascendentes (1986-2000). O novo orden estético mundial depois da GuerraFría. Os novos contextos socio-políticos e estéticos: da caída da URSS á caída do Muro deBerlín e os novos conflictos. O novo orden mundial: Norte-Sur, eurocentrismo, periferia eglobalización.5.-A estética do obxecto e as novas tecnologías mediáticas. O chamado apropiacionismo.O modelo norteamericano e os seus protagonistas. Revisitando os 60: as opciones neo(minimalismo, pop y conceptual… ) As novas tecnologías mediáticas e os novos soportesna época da desaparición de xéneros artísticos: fotografía, vídeo, cine, electrónica,ordenador, internet, satélite…O mundo biónico.6.-Arte e totalidade: unha estética ideoloxizada. As transformacións fundamentais nofinal do século XX : o artista e os novos compromisos. O mundo como problema.Activismo e política. As variacións no ámeto social e antropolóxico: o individuo comoproblema. O antropocentrismo e as súas dimensións sociais. A idea do Corpo comometáfora ideal: a familia, o amor, o sexo, a muerte e a ilusión da inmortalidade (De Eros eThánatos ó corpo biónico), o sida, a homosexualidade, o racismo, a marxinación, a guerra,a droga, a comunicación/incomunicación…7.- A voltas co xénero. ¿Un novo feminismo? Penélope contra Ulises: a identidade e adiferencia no novo marco estético de poéticas sociopolíticas. A ruptura da visióneurocéntrica e a incorporación das periferias: multiculturalismo, mestizaxe e hibridismo.Biodiversidade e identidade no planeta global. As posiciones teóricas e o auxe das bienaisperiféricas. Modelos: Latinoamérica, Asia e África
 5. 5. 58.-Nuevos comportamientos estéticos: Eros e Thánatos/A Bela e a Besta: fronte áestética kantiana. Un nuevo modelo de beleza: Dave Hickey. Perversión e perturbación: afascinación polo belo espantoso de Dostoieski. Sexo, morte, trascendencia e inmortalidade,enfermedade e dexeneración… Os artistas de Sensation outros modelos.9.-De novo a pintura. Os modelos. A persistencia da tradición. Mais aló do material. Osxéneros dilúense como pintura. Un espacio de comportamento social: A fotografía comopintura. A pintura como espacio da totalidade: o campo amplio. As novas abstraccións.Realismos, hiperrealismos e neokitsch. Os apropiacionismos e a fotografía.10.- As novas posicións estéticas despois do 11 de septiembre de 2001. O procesomundializador. A Bienal de Venecia 2011/ A Documenta de Kassel 2012.11.- O mundo artístico entre 1945 e o nacemento da conciencia postmoderna (os anos80 do século XX): das neovangardas a ruptura do concepto de vangarda12.- O século XX: do nacemento da modernidade ó desenrolo das vangardashistóricas (1900-1945)13.- A arte na Europa da primeira contemporaneidade. O século XIX: neoclasicismo eromanticismo. Un artista revolucionario: Goya. Variacións artísticas na época dasrevolucións liberais e da revolución industrial: realismo, impresionismo e postimpresionismo.Simbolismo e modernismo. O realismomáxico.14.- A arte da Europa Moderna: O barroco e o renacemento. As súas posicións estéticasa través das artes visuais.15.- A arte na Edade Media. Do paleocristiano e Bizancio ás variantes prerrománicasoccidentais. A arte árabe e os modelos da España musulmana. O románico e o gótico. Omudéxar.16.-A orixe da arte: a prehistoria entre Altamira e a rexión levantina. Os Petroglifos. Aarte no antiguo Oriente: Exipto. A antigüedade clásica: Grecia e Roma.TRABALLOS DURANTE O CUATRIMESTRE (Febreiro-Xunio, 2012)Son obligatorios e significan un 50/60% da nota. Dado que este ano privilexiaremos acontemporaneidade artística, incidiremos nunha investigación ligada a Galicia, suliñando ocarácter internacional dos contidos. Faise precisa una investigación de tipo bibliográfico eoutra repensando o traballo de campo. Velaí os traballos propostos:1.-Cando Picasso pintou en A Coruña (1891-1895)Propuestas de trabajo:a.-A Coruña na vida e na obra de Pablo Ruíz Picasso (1891-1895)
 6. 6. 6b.-Catálogo razonado da obra coruñesa de Pablo Picasso (1891-1895), siguiendo aestructura do Picasso Project (Usuario: antoncastro /Password: 20110124 ), concesión paraa nosa asignatura da Universidad de Houstonc.-Catálogo razonado segundo os temas: 1.-Os libros de texto 2.-As revistas 3.-Os cuadernos 4.-Caricaturas e dibuxos satíricos 5.-O dibuxo académico 6.-O retrato 7.-A escena de xénero 8.-Os animais 9.-Os touros 10.-A paisaxe e a marina2.-A Illa de Esculturas de Pontevedra: estudio da intervención artística na natureza da illafluvial da Xunqueira de Lérez de algún dos escultores máis importantes do mundo. O traballodebe afrontar un estudio global ou un catálogo das doce obras que componen actualmente oproxecto.VISITAS/SAÍDAS-A Coruña: MACUF (Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa)/ Ruta picassiana-Santiago/ Vigo: CGAC/ MARCO-Pontevedra. Illa das EsculturasConferencias:Antonio Olano, amigo de Picasso, e experto na súa obra falarános do Picasso coruñés.BIBLIOGRAFÍA XERALAZNAR ALMAZÁN, S. y CÁMARA MUÑOZ, A.: Historia del Arte, Madrid,Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002.BAZIN, G., Historia del arte. Edit. Omega, 1996BELL, J., Qué es pintura, Gutemberg. Barcelona. 2001.BELL, J., El espejo del mundo. Una historia del arte. Edit. Paidós.. Barcelona, 2009BELTING, Hans, L’Histoire de l’Art est-elle finie?. Éditions Jacqueline Chambon, 1989.BERGER, J. , El sentido de la vista, Alianza. Madrid, 1997.BORRAS, G. M., y FATAS, G., Diccionario de términos de Arte y elementos de arqueología,heráldica y numismática, Madrid, Alianza,1988BOZAL, Valeriano,(Ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teoríasartísticas contemporáneas, Vols. I, II, Visor, Madrid, 1996BOZAL, V., Historia del arte en España II. Desde Goya hasta nuestros días. Edit. Istmo.Madrid, 1995BOZAL, V., Historia del arte en España I. Desde los orígenes hasta la Ilustración. Edit.Istmo. Madrid, 1995
 7. 7. 7BRYSON, N., Visión y pintura: La lógica de la mirada. Alianza, Madrid,,1991.BURKE, Peter (ed.), Formas de hacer Historia, Alianza. Madrid, 1993.CARR-GOMM, S., El lenguaje secreto de los símbolos. Edit. Blume. Barcelona. 2009FARGA MULLOR, M. R., FERNÁNDEZ, M. J., Historia del arte. Edit. Pearson, 2008GOMBRICH, Ernst H., Ideales e Ídolos. Ensayo sobre los valores en la historia y el arte.Edit. Debate, Barcelona, 1999GOMBRICH, E. H., Historia del Arte, Madrid, Alianza, 1979. Edit. Debate. Madrid, 1997HARTT, F.: Arte. Historia de la pintura, escultura y arquitectura, Madrid, Akal, 1989.HASKELL, Francis, La Historia y sus Imágenes: El Arte y la interpretación del pasado,Alianza, Madrid, 1984.HAUSER, Arnold. Historia Social de la Literatura y el Arte. Editorial De Bolsillo.Barcelona: 2004HUYGUE y otros: El Arte y el mundo moderno. Barcelona, 1972HUYGUÉ, R.: El Arte y el Hombre, Barcelona, 1967. Dos volúmenes.JANSON, H. W.: Historia general del arte, Madrid, Alianza Forma, 1990. Cuatro tomos: I.El Mundo Antiguo. II. La Edad Media. III. Renaci-miento y Barroco. IV. El MundoModerno.MARTÍN GONZÁLEZ, J.J., Historia del arte , 2 vols., Barcelona, Gredos, 1992MERLO, C., Historia del arte. Malsinet Editor, 2007PANIAGUA, J.R., Vocabulario básico de arquitectura, Madrid, Cátedra, 1980PIJOAN J., y OTROS AUTORES, Summa Artis, Historia General del Arte, Espasa-Calpe,25 volsPIJOAN, J., y OTROS AUTORES, Historia del Arte, Barcelona, Salvat, 1979, 12 vols.RAFOLS, J., Historia del arte. Edit. Óptima, 1999RAMÍREZ, J.A. (dir.), Historia del arte , 4 vols., Madrid, Alianza, 1996 y 1997RAMÍREZ, J.A. (dir.), Historia del arte , 4 vols., Madrid, Alianza, 1996 y 1997SHAPIRO, Meyer, Estilo, artista y sociedad: teoría y filosofía del arte, Tecnos, Madrid,1999.VÁZQUEZ M. L., GÓMEZ, C., Historia del arte. Edit. Cengage, 2008VV. AA., El ABC del arte. Edit. Phaidon. Londres/ Madrid, 2006WÖLFFLIN, Heinrich, Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte, Espasa-Calpe,Madrid, 1985.WOLLHEIM, Richard, La pintura como arte, Visor, Madrid, 1997.HONOUR, H., FLEMING, J., Historia mundial del arte. Edit. Akal. Madrid, 2004BIBLIOGRAFÍA complementariaContexto internacional:ARACIL,A, y RODRIGUEZ,D., El siglo XX. Entre la muerte del Arte y el Arte Moderno.Edic. Istmo. Madrid, 1982.ARGÁN, G.C., El arte moderno, 1770-1970. Fernando Torres Edit. Valencia, 1975.ARGÁN, G.C, Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Edit. Akal. Madrid,1991.BATTCKOCK, G., La idea como arte. Documentos sobre arte conceptual. Edit. G. Gili.Barcelona, 1977.BARR, A.R., La definición del arte moderno. Alianza Editorial. Madrid, 1990.
 8. 8. 8BURGER, P., Teoría de la vanguardia. Edic. Península. Barcelona, 1992.BLOCK, C., Historia del arte abstracto, 1900-1960(Apéndice del arte abstracto español deJ.M. Bonet). Edic. Cátedra. Madrid, 1980.CATÁLOGO: A Century of Sculpture. The Nasher Collection. Guggenheim Museum. NewYork, 1997.CATÁLOGO:Qu´est-ce que la sculpture moderne?. Centro G. Pompidou. Paris, 1987.CATÁLOGO:Paris- Paris, 1900-1933. Centro G. Pompidou. Paris, 1978.CATÁLOGO:Paris-París, 1937-1957. Centro G. Pompidou. Paris, 1981.CATÁLOGO: Les Réalismes 1919-1939. Centro G. Pompidou. Paris, 1980.CONNOR, S., Cultura posmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad. EdAkal. Madrid, 2002DE MICHELLI, M., Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Edit. Madrid, 1990.DICCIONARIO del arte del siglo XX. Edit. Akal. Madrid, 1997.DICCIONARIO. Guía del arte del siglo XX. Dirigida por H. Osborne. Alianza Edit.Madrid, 1990.DORFLES, G., Últimas tendencias del arte actual. Edit. Labor. Barcelona, 1976.GUASCH, A.M., El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995. Ediciones delSerbal. Barcelona, 1997.GUASCH, A.M., El arte último del siglo XX. Del Postminimalismo a lomulticultural. Alianza Editorial. Madrid, 2000GUASCH, A. M., Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones1980-1995. Edit. Akal. Madrid, 2000HESS,W., Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires, 1967.HOFFMAN W., Fundamentos del arte moderno. Edic. Península. Barcelona, 1992.HONNEF, K., Arte contemporáneo. Ed Tadchen. Alemania, 1998.HUYGHE, R., El arte y el mundo moderno. Edit. Planeta. Barcelona, 1970.HUYSSEN, A., Modernidad y posmodernidad. Alianza Ed. Madrid, 1988.LUCIE-SMITH, E., Movimientos artísticos desde 1945. Edic. Destino. Barcelona, 1991.LUCIE-SMITH, E., El arte hoy. Edic. Cátedra. Madrid.MARCHÁN, S., Del arte del objeto al arte del concepto. Edit. Akal. Madrid, 1991.RAMÍREZ, J.A. y otros, Historia del arte 4. El mundo contemporáneo. Alianza Edit.Madrid, 1997.ROSEMBLUM, R., El arte del siglo XX. Edit. G. Gili. Barcelona, 1992.THOMAS, K., Hasta hoy. Estilos de las artes plásticas en el siglo XX. Ediciones delSerbal. Barcelona, 1992.WALKER, J., El arte después del pop. Edit. Labor. Barcelona, 1975.VV.AA., Historia universal del arte. El siglo XX. Tomo IX. Edit. Planeta. Barcelona, 1990.VV.AA., Historia universal del arte. tendencias actuales. Tomo XI. Id.VV.AA., Historia de la pintura y de la escultura. Edit. Altaya. Barcelona, 1994. 4 tomos.VV.AA., Historia del arte(tomos 41, 42,43,44, 45, 46, 47,48, 49, 50). Historia 16. Grupo16. Madrid, 1989-1993.VV.AA., El arte del siglo XX(2 tomos). Edit. Salvat. Barcelona, 1990.Contexto español:AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español de postguerra. Edic. Península.Barcelona, 1970.AGUILERA CERNI, V., La postguerra. Documentos y testimonios. Madrid, 1975.
 9. 9. 9BOZAL, V., Historia del arte en España. Edit. Istmo. Barcelona, 1972.BOZAL, V.,Arte del siglo XX en españa. Pintura y escultura1900-1939(vol.I)1939-1990(vol.II). Edit. Espasa-Calpe.Madrid, 1995.BRIHUEGA, J., Manifiestos, proclamas, textos doctrinales y panfletos, 1910-1931. Edic.Cátedra. Madrid, 1979.CALVO, F., España. Medio siglo de arte de vanguardia(1939-1985). FundaciónSantillana. Madrid, 1985.CALVO, F.,Del pasado al futuro. Vanguardia y tradición en el arte españolcontemporáneo. Alianza Edit. Madrid, 1988.CALVO, F., Pintores españoles entre dos fines de siglo, 1880-1990. Alianza Edit. Madrid,1991.CATÁLOGO, Le siècle de Picasso. Cinq siècles d´Art Espagnol. Museo de Arte Moderno.Paris, 1987.CATÁLOGO, Arte en España 1918-1994 en la Colección de Arte Contemporáneo. AlianzaEdit. Madrid, 1995.UREÑA, G., Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959.. Edic.Istmo. Madrid, 1982.VV.AA., Historia del arte hispánico. El siglo XX. Edit. Alhambra. Madrid, 1980.Contexto gallego:CASTRO, X.A., Historia da pintura galega do século XX(1900-1951). Santiago, 1985.CASTRO, X.A., Expresión atlántica. Edit. Follas Novas. Santiago, 1985.CASTRO, X.A., Arte y nacionalismo. La vanguardia histórica gallega(1925-1936). Edic.do Castro. A Coruña, 1992.PATIÑO, R., “Arte galega do século XX”. En Galicia, estado da cuestión. Banco deBilbao. Santiago, 1975.SEOANE, L., Textos encol da arte galega. Edit. Brais Pinto. Madrid, 1979.SEOANE, X., Rendición ou reto. Unha aproximación aos presupostos teóricos e cristivosda arte galega. Edic. do Castro. Sada, 1994.SOBRINO, M. L., La Edad Contemporánea. En Historia del Arte Gallego. Edit.Alhambra. Madrid, 1982.VV.AA., Arte galega. Estado da cuestión. Consello da cultura galega. Santiago, 1990.VV.AA., Galicia no tempo. Consellería de cultura. Santiago, 1990.VV.AA., A arte contemporánea. En Historia del Arte Gallego. Edit. Nauta Barcelona,1980.VV.AA., A arte de postguerra(1939-1996). Tomo XVI. Hércules de Ediciones. A Coruña,1998(Ver tomo XV)Bibliografía complementariaASTHON, D., Malaise fin de siècle et potmodernisme. Edic. Envois. L´Echoppe. Caen,1990.BEUYS, KOUNELLIS, KIEFER, CUCCHI, Batissons une cathédrale. L´Arche. Paris,1988.CALABRESSE,O., La era neobarroca. Edic. Cátedra. Madrid,1989.CALINESCU, M.,Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia,kitsch y postmodernismo. Edit. Tecnos. Madrid, 1991.COMPAGNON, A., Les cinq paradoxes de la modernité. Edic. Seuil. Paris, 1990.
 10. 10. 10DEBRAY, R., El arcaísmo postmoderno. Lo religioso en la aldea global. EdicionesManantila. Buenos Aires, 1996.FOSTER, H., The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Post Townsend.Washington, Bay Press, 1983.DANTO, A., Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Edic.Paidós. Barcelona, 1999.DE DUVE, T., Au nom de l´Art. les Éditions du Minuit. Paris, 1989.GUILLEBAUD, J.C., La traición a la Ilustración. Investigación sobre el malestarcontemporáneo. Ediciones Manantial. Buenos Aires, 1995.HABERMAS, J., “Modernity versus Postmodernity”. New Germain Critique, 22. NewYork(inverno), 1981. Este artículo está recogido en La postmodernidad (VV.AA. Edit.Kairós, cit.).HUYSSEN, A., After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodrnism.Bloomington/ Indianapolis, Indiana. University Press, 1986.JAMESON, F., “Postmodernism and Consumer Society”. En Anti-Aesthetic, cit.KRAMER, H., “Postmodern Art and Culture in the 1980”. New Criterium, 1. New York,1980.KRAUSS, R., La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernistas. Alianza Edit.Madrid, 1996.LIPOVETSKy, G., L´ère du vide. Essais sur l´individualisme contemporain. Gallimard.Paris, 1983. Hay edición española(Edit. Anagrama. Barcelona, 1987).LYOTARD, J.F., La condicion postmoderna. Informe sobre el saber. Edic. Cátedra.Madrid, 1984.MARCHÁN, S., La estética en la cultura moderna. Alianza Edit. Madrid, 1990.PAZ, O., Los hijos del limo. Edit. Seix Barral. Barcelona, 1992 (Véase también Labúsqueda del presente, su discurso de Estocolmo con motivo de la entrega del PremioNobel, en 1990).RORTY, R., “Habermas and Lyotard on Posmodernity”. En Habermas on Modernity. edic.de R. Bernstein, pp. 161-176. Cambridge. Mass., MIT Press, 1985.TAYLOR, B., The Art of today. The Everyman Art Library. Londres, 1995.TRIMARCO, A., Confluencias. Arte y crítica en la postmodernidad. Julio Ollero editor.Madrid, 1991.VATTIMO, G., El fin de la modernidad. Edit. Gedisa. Barcelona, 1987.VATTIMO, G., La sociedad transparente. Edit. Paidós. Barcelona, 1990.VATTIMO y otros, En torno a la postmodernidad. Edit. Anthropos. Barcelona, 1990.VILLA de la, R., Guía del usuario del arte actual. Edit. Tecnos. Madrid, 1998.VIRILIO, P., Un paisaje de acontecimientos. Edic. Paidós. Barcelona, 1997.VV.AA., La postmodernidad. Edic. Kairós. Barcelona, 1985.VV.AA., Modernidad y postmodernidad. Alianza Edit. Madrid, 1988.VV.AA.. La mode, l´époque, la passion et la morale. Cat. Centro G. Pompidou. París,1987(textos)WELMER, A., Sobre la dialéctica de la modernidad y postmodernidad. Edit. Visor.Madrid, 1993.WOOD, P. y otros, La modernidad a debate. El arte desde los cuarenta. Edit. Akal. ArteContemporáneo. Madrid, 1999CATÁLOGOSA New Spirit in Painting (1981). Royal Academy. Londres.
 11. 11. 11Zeitgeist (1982). Martin Gropius Bau. Berlin. Documenta de Kassel 7 (1982 y 1987)La mode, l´époque, la passion et la morale. Aspects de l´Art d´Aujourd´hui (1987). CentroGeorges Pompidou. París.Origen y visión. Nueva pintura alemana. Centro Cultural Caixa de Pensións(Barcelona),1985Tendencias en Nueva York. Palacio de Velázquez. Madrid, 1983.New British Art in the Sattchi Collection. Alistair Hicks. Thames and Hudson. Londres,1989.Transformaciones. Pintura española de los ochenta. Bienal de Pontevedra. 1983 Antípodas. Arte español actual. Pabellón de España Worl Expo 88. Brisbane. Australia,1988.Cinq siècles d´art espagnol. Espagne 87. Dynamiques et interrogations. Museo de Arte.Moderno de la Villa de París. París, 1987.Ensayos específicosBONITO OLIVA, A., La transvanguardia internacional. Giancarlo Politi. Milán, 1982.ID. , El arte moderno. El arte hacia el año 2000. Edit. Akal. Madrid, 1992.BOZAL, V., Modernos y postmodernos. Historia del Arte. Historia 16. Madrid, 1989-93.Vol. núm. 50.HADEN-GUEST, A., Al natural. La verdadera historia del mundo del arte. Edit. península/Atalaya. Barcelona, 2000.HONNEF, K., Arte contemporáneo. Edit. Taschen. Colonia/Madrid, 1991.HUGHES, R., A toda crítica.Ensayo sobre arte y artistas. Edit. Anagrama. Madrid, 1992.(Del mismo autor puede verse igualmente La cultura de la queja.)CASTRO, X. A., Para Joseph Beuys. 30 artistas internacionais. Direc. Xral. de Cultura.Santiago, 1994.LUCIE-SMITH, E., Art in the Eighties. Phaidon Press. Oxford, 1990.MILLET, C., L´Art Contemporain en France. Flammarion. Paris, 1987.VV. AA., Historia del arte.Últimas tendencias. Edic. Salvat. Barcelona, 1992. Vol. 30.NEW ART. Harry N. Abrams, INC. New York, 1984.VV.AA. Historia Universal del arte. El siglo XX y Tendencias del arte actual. VolúmenesIX y XI. Edit. Planeta.CATÁLOGOSSculpture. Projects in Mnster¨. Münster (Alemania, 1977, 1987, 1997, 2007Un siglo de escultura moderna. La colección Nasher. Centro de Arte reina Sofía. Madrid,1988Sklptur im 20.Jahrhundert. Basilea, 1984.Dispositif. Scultpture. ARC. Museo de Arte Moderno. París, 1985Qu´est-ce que la sculpture moderne? Centro G. Pompidou. Paris, 1987.Bienales de Venecia 1986-1988-1990-1993-1995-1997.Documenta de Kassel 1982-1987-1992-1997.Attitudes/Sculptures. CAPC Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos. Burdeos, 1995.Naturaleza, Utopías y realidades. Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo. Osorio.Teror. Gran Canaria, 2001.Entre el objeto y la imagen. Escultura británica contemporánea. Palacio de Velázquez.Madrid. Ministerio de Cultura. Madrid, 1986.
 12. 12. 12EnsayosALBELDA, J. y SABORIT, J.: La construcción de la naturaleza. Colección "Arte, estéticay pensamiento". Generalitat Valenciana. Valencia, 1997.ALBERTAZZI, L.:Différents Natures. Visions de l´ art contemporain. Lindau. Paris,1993.BAIGORRI, L.: Land-Art. La function de registro, los espacios naturales y laefemeridad de la obra…en El vídeo en el contexto social y artístico de los 69/70. Ed.Mestizo (Col. Palabras de Arte, 7). Barcelona, 2000BEARDSLEY, J.: A Landscape for Modern Sculpture. Storm King Art Center. AbbevillePress.New York, 1985. Serv. de Publicac.. Diputación de Pontevedra. Pontevedra, 2003.BLÁZQUEZ, J. y otros: Proyectos de arte contemporáneo en espacios públicos, naturalesy urbanos. Fundación NMAC. Véjer de la Frontera, 2002.CASTRO, X.A. y OLIVARES, R.: Illa das Esculturas de Pontevedra. Pontevedra-Madrid,1999.GARRAUD, C., L´idée de nature dans l´art contemporain. Flammarion. Paris, 1994.KRAUSS, R., “La escultura en el campo espandido”. En La originalidad de la vanguardiay otros mitos modernos. Alianza Editorial. Madrid, 1996.HALLEY, P., La crise de la géometrie et autres essays, 1981-1987. Éditions de l´Écolenationale supérieure des beaux-arts. Paris, 1993.CLARK,M., Impresiones fotográficas. El universo actual de la representación. Julio OlleroEditor/Instituto de Estética. Madrid, 1991.KLORANIS, M., Technologie et imaginaire: art, cinéma, art vidéo, art ordinateur. Paris,1990.POPPER, F., L´Art à l´ âge électronique. Edit. Hazan. Paris, 1993.MATILSKY, Bárbara C., Fragile ecologies. Contemporary Artists. Interpretations andSolutions. Rizzoli y The Queens Museum of Art. New York, 1992.GOLSBERG, .I e MONNIN, F., La scupture moderne. Éditions Scala. Centro G.Pompidou. Paris, 1995.VV.AA, Sculptures contemporaines:1970-1986. Rev. Artstudio, núm. 3. París. Invierno,1986.VV.AA., Historia de un arte. La Escultura. La aventura de la escultura moderna en lossiglos XIX y XX. Skira. Carroggio S.A de Ediciones. Ginebra, 1986.VV. AA., L´art et la ville. Paris, 1987.VV. AA., Objectives. The New Sculpture. Edit. RizzoliARDENNE, P., L´Âge Contemporain. Une historie des arts plastiques à la fin du XXemesiècle. Éditions du Regard. Paris, 1997.BEAUX-ARTS Magazine. Aujourd´hui. Qu´est-ce que l´Art. Número especial. París,diciembre, 1999.BONITO OLIVA, A., Superarte. Giancarlo Politi Editor. Milán, 1989. ID. , El arte moderno. El arte hacia el año 2000. Edit. Akal. Madrid, 1992.BORRIAUD, N., Esthé tique relationnelle. Les presses du réel. Dijon, 1998.BURKHARD R. E. e Grosenick, U.(edits.) Art at The Turn of the Millennium. Arte para elsiglo XXI. Edit. Taschen. Madrid, 1999.CASTRO, X.A., As mazáns de Yoko Ono. Ensaio de introduccioón a arte despois de 1980.Espiral Maior. A Coruña, 1995.GUASCH, Ana María, El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995. Ediciones delSerbal. Madrid, 1997.TRONCY, E., Le Spectateur et l´accident(Notes sur l´art des années quatre-vingt-dix). Les
 13. 13. 13Presses du Réel.Villeurbanne, 1997.CATÁLOGOSEl arte y su doble. Caixa de Pensións. Madrid, 1987.El Jardín salvaje. Caixa de Pensións. Madrid, 1991.Documenta de Kassel(1987, 1992, 1997)Bienal de Venecia(1990, 1993, 1995, 1997, 1999)Bienal do Whitney. Museum de New York (1991, 1993, 1995, 1997, 1999).Metropolis. Martin Gropius Bau. Berlin, 1991.Veronica´s Revenge. Contemporary Perspectives Photography. Scalo Steidl, Göttingen,1998 ( Edic. de Elisabeth Janus)The Arts of television. Museo de Arte Contemporáneo. Los Ángeles, 1987.Passages de l´image. Centro G. Pompidou. Paris, 1990.Imágenes en movimiento. Arte electrónica. Fundación Miró. Barcelona, 1992.Señales de vídeo: aspectos de la videocreación española de los últimos años.MCA ReinaSofía. Madrid, 1995. Documenta VIII (1987), IX (1992) y X (1997). Kassel.Art of the Social. Rooseum, Malmö. Suecia, 1988.Compassion and Protest. recent Social and Political Art. Museo de San José. California,1991.Bienal do Whitney(1991, 1993, 1995 y 1997).Dislocations. Museo de Arte Moderno. New York, 1991. Bienal de Venecia(1993, 1995, 1997, 1999).PostHuman. Fundación Edelmann. Lausanne(Suiza), 1991. Difference On Representation and Sexuality. The New Museum. New York, 1984.Bienal del Whitney Museum. New York, 1993.Sense and Sensibility. Women Artists and Minimalism in the Nineties. MOMA. New York,1994.CHADWICK, W., Mujer, arte y sociedad. Ediciones Destino. Barcelona, 1992.DEEPWELL, K.(ed.), Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas. Edic. Cátedra /Univ. De Valencia/ Instituto de la Mujer. Madrid, 1998.VV.AA., Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria. Narcea. S.A. de Ediciones.Madrid, 2000.-CATÁLOGO: Les Magiciens de la terre. Centro G. Pompidou. Paris, 1989.-CATÁLOGO: Cocido y crudo. MCA Reina Sofía. Madrid, 1994/95.-CATÁLOGO: Bienal de Venecia 1993.-CATÁLOGO: Bienal do Whitney 1991, 1993, 1995, 1997.-CATÁLOGO: Bienal de La Habana(despois de 1986)-CÁTÁLOGO: Bienal de Johanesburg(Suráfrica), etc.-CATÁLOGO: Bienal de Lyon 2000(Partage de exotismes).-CATÁLOGO: La Belle et la Bête (Novos artistas norteamericanos). ARC. Museo de ArteModerno. Paris, 1995.-CATÁLOGO: Sensation: Young British Artists.The Saatchi Collection. Roray Academy.Londres, 1997.-CATÁLOGO: Apocalipsis, beleza e horror da arte contemporánea. Royal Academy.Londres, 2000.-CATÁLOGO: La Beauté. Avignon, 2000.
 14. 14. 14-HICKEY, D. The Invisible Dragon: Four Essays on Beauty. Art Issues Press. LosÁngeles, 1993.-CATÁLOGO: Nuevas abstracciones. Palacio de Velázquez. MCA Reina Sofía. Madrid,1995.-VV.AA. Oú est passé la peinture? Especial da revista Art Press(Hors série, 16). Paris,1995.-CATÁLOGO: Bienal de Lyon1997.-CATÁLOGO: Bienal de Venecia 1997.-CATÁLOGO: Global Visión. Part III. Deste Foundation. Center for Contemporary Art.Atenas, 1998-99.-Burkhard Riemschneider e Uta Grosenick, Arte para el siglo XXI. Art Millennium. Edit.Taschen. Madrid, 1999.-BEAUX-ARTS MAGAZINE, Aujourd´hui/Today. Qu´est-ce que l´Art? Número especial.París, dic. 1999-ARDENNE, Paul, L´âge contemporain. Une histoire des arts plastiques àla fin de siècle. Éditions du Regard. Paris, 1997.-BAUDRILLARD, Jean, Le complot de l´art. Sens & Tonka. París, 1997.-BOIS,Yves-Alain e KRAUUS,Rosalind, L´informe, mode d´emploi. Centro GeorgesPompidou. París, 1996.-CALABRESE, Omar, Cómo se lee una obra de arte. Edic. Cátedra. Madrid, 1993.-CAUQUELIN, Anne, Petit traité d´art contemporain. Edic. du Seuil. París, 1996.-ID., L´art contemporain. P.U.F. París, 1996.-CASTRO, X. A., As mazáns de Yoko Ono. Ensaio de introducción a arte despois de 1980.Edit. Espiral Maior. A Coruña, 1995.-CLARK, Marga, Impresiones fotográficas. Julio Ollero Editor/Instituto de Estética.Madrid, 1991.-DANTO, Après la fin de l´Art. Edic. du Seuil. París, 1996.-Diccionario. Guía del arte del siglo XX. Dirigida por H. Osborne. Alianza Edit. Madrid,1990.-Dictionnaire de l´art moderne et contemporaine. Dirigido por G. Durozoi. Edit. Hazan.París, 1992. Edic. española Edit. Akal. Madrid, 1997.-FERRY, Luc, Homo Aestheticus. L´invention du goût à l´âge démocratique. ÉditionsGrasset & Fasquelle. París, 1990.-GABLIK, K. Suzi, Le modernisme et son ombre. Thames & Hudson. París, 1997. 1ª edic.en inglés(1989)-GARDINER, James, ¿Cultura o basura? Una visión provocativa de la pintura, laescultura y otros bienes de consumo contemporáneos. Acento Editorial. Madrid, 1996.-GOLDSBERG, I. MONNIN, F., La sculpture moderne. Éditions Scala. Centro G.Pompidou. París, 1995.-GUASCH, Ana María, El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995. Ediciones delSerbal. Madrid, 1997.-GREENBERG, C., Art et culture. Macula. París, 1998.-HERSCHEL, B. Chipp, Teorías del arte contemporáneo. Edit. Akal. Madrid, 1997.-HICKEY, Dave, The Invisible Dragon: Four Essays on Beauty. Art Issues. Press. LosÁngeles, 1993. ID., Air Guitar. Essays on Art & Democracy. Art Issues Press. Los Ángeles, 1997.-HUGHES, Robert, A toda crítica(ensayos sobre arte y artistas). Anagrama. Madrid,
 15. 15. 151992(Puede verse del mismo autor La cultura de la queja).-KRAUSS, R., L´originalité de l´avantgarde et autres mythes modernistes. Macula. París,1993.(Hay edición española)- ID. , El inconsciente óptico. Edit. Tecnos. Madrid, 1997.-LÁPIZ(revista) especial: Claves bibliográficas del arte contemporáneo, núms. 109-110.Madrid, febrero-marzo, 1995.-LE THOREL-DAVIOT, P., Petit dictionnaire des artistes contemporains. Ed. Bordas.París, 1996.-MILLET, Catherine, L´art contemporain. Dominos/Flammarion. París, 1997.- ID., L´art contemporain en France. Ed. Flammarion. París, 1987.-PRADEL, Jean- Louis, L´art contemporain depuis 1945. Ed. Bordas. París, 1992.-RAMÍREZ, J. A., Ecosistema y explosión de las artes. Anagrama. Madrid, 1994.-RAMÍREZ y otros, Historia del arte 4. El mundo contemporáneo. Alianza Editorial.Madrid, 1997.-ROWELL, M., Qu´estce que la sculpture moderne. Centro G. Pompidou. París, 1986.-SAYAG, Alain, De la photographie comme un des beaux-arts. Photo Poche. CentreNational de la Photographie. París, 1989.-SONTAG, Susan, Sobre la fotografía. Edhasa. Barcelona, 1992.- ID. , Contra la interpretación. Edit. Alfaguara. Madrid, 1996.-STEINER, G., Réelles présences. Les Arts du sens. Edic. Gallimard. Paris, 1989(Hai edic.española).-SUBIRATS, E., Linterna mágica. Edic. Siruela. Madrid, 1997.-TRONCY, Eric, Le Spectateur et l´Accident. Notes sur l´art des annés 90. Presses du Réel.Saint-Etienne(Francia), 1997.-VV.AA., Oú est passé la peinture? Especial da revista Art Press(Hors série, núm. 16.París, 1995) adicada á situación da pintura nos anos 90.-VV.AA., Groupes, mouvements, tendences de l´art contemporain depuis 1945. ENSBA.París, 1990.ALGÚNS CATÁLOGOSAdemáis dos catálogos das mostras celebradas no 97(Cat. da Bienal de Venecia éinteresante polos textos), Bienal de Lyon, Bienal de La Habana, Documenta de Kassel,Skulptur Projekte in Muster, Bienal do Whitney(N. York), Bienal de Estambul, Bienal deJohanesburgo, etc., propoño os siguintes:-La Belle et la Bete(Novos artistas norteamericanos). Museo de Arte Moderno da Cidade deParís, 1995.-Sensation: Young British Artists. The Saatchi Collection. Royal Academy. Londres, 1997.-Cocido y crudo. Museo Nac. y Centro de Arte reina Sofía. Madrid, 1994-1995.-Arte en España 1918-1994. Colección de Arte Contemporáneo. Alianza editorial. Madrid,1995.-Colección de arte contemporáneo. Colecc. La Caixa. Auditorio de Galicia. Santiago, 1993.-Qui, quoi, oú?. L´art en Alemagne en 1992. Museo de Arte Moderno de la Ciudad deParís, 1992-93.-Nuevas abstracciones. Palacio de Velázquez. MNCARS. Madrid, 1996.-Attitudes/Scuptures. CAPC. Museo de Arte Contemporáneo de Bordeaux, 1995.-Arca de Noé. Obras do acervo do CAPC/Museo de Burdeus. Fundación Serralves. Porto,1995.
 16. 16. 16-Même si c´est la nuit. CAPC. Museo de Arte Contemporáneo de Bordeaux, 1994.Engado uns libros que nos axudarán a comprender mellor o contexto cultural fin deséculo:-ABELLÁN, José Luís, Ideas para el siglo XXI. Libertarias/Prodhufi. Madrid, 1994.-BORDIEU, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario.Anagrama. Barcelona, 1995.-CLIFFORD, J., Dilemas de la cultura. Antropología, literartura y arte en la perspectivaposmoderna. Gedisa Editorial. Barcelona, 1995.-CHOMSKY, Noam, Política y cultura a finales del siglo XX. Un panorama de lastendencias actuales. Ariel. Barcelona, 1994.-FUMAROLI, Marc, L´Etat culturel. Essai sur une religion moderne. Éditions de Fallois.París, 1991.-DE MAN, P., La ideología estética. Edic. Cátedra. Madrid, 1996.-MINC, Alain, La nueva Edad Media. El gran vacío ideológico. Ediciones Temas de Hoy.S.A. Madrid, 1994.-RAMONET, Ignacio, Un mundo sin rumbo. Crisis fin de siglo. Edit. Debate. Madrid,1997.-VV.AA. La modernidad como estética. XII Congreso Internacional de Estética. Institutode Estética y Teoría de las Artes. Madrid, 1993..

×