Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Motioner med förslag till yttranden och beslut från kretsstyrelsen, Centerpartiet uppsala

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1
Centerpartiet Uppsalas motioner med kretsstyrelsens
förslag på yttrande och beslut. Inför kretsårsmötet onsdagen
den 25 ...
2
Motion nr 2015:21 Cykelvägar och cykelväg längs väg 272……………………… 39
Motion nr 2015:22 Kommunala pendlarparkeringar i ytt...
3
MILJÖ – ENERGI – HÅLLBARHET
Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:01
Motion: Solenergiplan för ökad självförsörjning
Mo...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Forum 201- 2012
Forum 201- 2012
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 66 Ad

More Related Content

Similar to Motioner med förslag till yttranden och beslut från kretsstyrelsen, Centerpartiet uppsala (20)

Advertisement

Motioner med förslag till yttranden och beslut från kretsstyrelsen, Centerpartiet uppsala

 1. 1. 1 Centerpartiet Uppsalas motioner med kretsstyrelsens förslag på yttrande och beslut. Inför kretsårsmötet onsdagen den 25 februari Innehåll – Motioner Miljö – Energi – Hållbarhet………………………………………………….... 3 - 11 Motion nr 2015:01 Solenergiplan för ökad självförsörjning……………………..3 Motion nr 2015:02 Grön skolgårdsplan för kommunala skolor………………….5 Motion nr 2015:03 Bytt ut laddinfrastruktur för elbilar…………………………..6 Motion nr 2015:04 Elbussar som alternativ eller komplement till spårvagn……..7 Motion nr 2015:05 Snabba upp omställningen till fossilfria fordon……………...9 Motion nr 2015:06 Utsläppsfria trafikzoner i Södra staden…………………........10 Motioner om välfärden, dess finansiering, vård, omsorg och skola……….. 12 - 30 Motion nr 2015:07 Nya modeller för effektivisering – belöna välfärdsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet……………………………………………… 13 Motion nr 2015:08 Definiera vad det är som skall ingå i det offentliga åtagandet inom sjukvården och omsorgen……………………………………………………….... 15 Motion nr 2015:09 Möjliggör privat finansiering där det är lämpligt…………..... 16 Motion nr 2015:10 Indexera pensionsåldern…………………………………....... 17 Motion nr 2015:11 Motion om ett kompetenslyft i vården………………………. 18 Motion nr 2015:12 Utökad hälsovård för alla över 65………………………….... 21 Motion nr 2015:13 Gör det möjligt för företag att göra avdrag för CSR-arbete…. 23 Motion nr 2015:14 En samhållen vård för äldre………………………………..... 24 Motion nr 2015:15 Förbättrad vård och omsorg i hemmet……………………….. 26 Motion nr 2015:16 Erbjud förebyggande hälsosamtal för alla 45,50,60 åringar… 27 Motion nr 2015:17 Resultatutjämningsfond för verksamheter som finansieras av skattemedel………………………………………………………………………… 30 Uppsala kommun – lokalsamhället ……………………………………… 33 - 45 Motion nr 2015:18 Problem vid kontanthantering………………………………... 33 Motion nr 2015:19 Postsens paketutlämning……………………………………... 35 Motion nr 2015:20 Trafikled runt Uppsala tätort…………………………………. 37
 2. 2. 2 Motion nr 2015:21 Cykelvägar och cykelväg längs väg 272……………………… 39 Motion nr 2015:22 Kommunala pendlarparkeringar i ytterområden……………… 41 Motion nr 2015:23 Ökat självstyre för de kommunala skolorna i Uppsala………... 42 Motion nr 2015:24 Uppsalacentern bör sänka kommunalskatten………………..... 44 Motion nr 2015:25 Satsning på landsbygden och synnerhet orten Vänge………..... 45 Motion nr 2015:26 Om att göra en park i anslutning av Stabby Prästgård……….....46 Migration – integration – flyktingmottagande ………..……………………. 47 - 54 Motion nr 2015:27 Rätt till utbildning för barn till tiggande EU migranter……….. 47 Motion nr 2015:28 Att vid försörjningsstöd utkräva viss arbetsinsats……………... 49 Motion nr 2015:29 Stötta nyanlända kvinnor att komma ut i arbete………………. 51 Motion nr 2015:30 Om möjlighet till transporter till och från asylboenden………. 53 Motion nr 2015:31 Integrationsmiljard med fokus på tidiga insatser……………..... 54 Motion nr 2015:32 Sverige bör driva biståndsprojekt i Rumänien…………………. 56 Organisationsfrågor – Centerpartiet samt övriga motioner……………… 59 - 66 Motion nr: 2015:33 Att Centerpartiet ska agera som Centerpartiet………………… 59 Motion nr 2015:34 Kretsens uppgift – Medlemsvård – Medlemsvärvning………… 60 Motion nr 2015:35 Ledarskapsförsörjning………………………………………….. 62 Motion nr 2015:36 Angående integritet ……………………………………………. 64 Motion nr 2015:37 Motion om ökade möjligheter om att döma till behandling…… 65 Motion nr 2015:38 Se över hur bidragssystemet kan uppmuntra till arbete……… 66
 3. 3. 3 MILJÖ – ENERGI – HÅLLBARHET Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:01 Motion: Solenergiplan för ökad självförsörjning Motionär: Mia Nordström Uppsala kommun har Sveriges mest ambitiösa mål för utbyggnad av solenergi. Men det saknas en plan för implementering. Solenergimålet är etappmål 2 av 8 i Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram. Uppsala kommun har satt delmålen att bygga ut solenergi till 2020 med cirka 30 MW effekt och till 2030 med cirka 100 MW. Det motsvarar cirka 3 respektive 10 procent av alla takytor i Uppsala kommun. För att kommun och fastighetsägare i Uppsala ska ha en chans att ens komma i närheten av de ambitiösa målen på fem respektive femton års sikt behövs en tydlig kommunal plan, åtgärder och budget. Den nya majoriteten föreslår i sin budget 46 mkr till vindkraft men inte en enda öronmärkt krona till solenergi. Centerpartiet däremot vill se en storskalig satsning på solenergi och en tydlig plan för en kostnadseffektiv utbyggnad. Därför presenterade Centerpartiet i maj 2014 en egen IVE för 2016-2019 där 10 mkr investeras varje år för att nå miljö- och klimatmålen inklusive solenergi. En del av den budgeten kan gå till framtagande av en Solenergiplan med fokus på åtgärder för att nå etappmålen. Huvuddelen av de pengarna bör gå till investeringar i solenergi på kommunala fastigheter. Åtgärder kan ske i samverkan med Uppsala Klimatprotokolls 29 medlemmar och solfokusgrupp. Åtgärder kan innefatta utveckling och marknadsföring av kommunens solenergikarta, kompetensuppbyggnad kring ansökan om solenergistöd, bildandet av konsortium med näringsliv och organisationer för gemensam upphandling samt sammanställning av planerade och genomförda investeringar i solenergi av kommunala bolag som Uppsala hem, Industrihus, Uppsala skolfastigheter och Uppsala sport- och rekreationsfastigheter. Jag yrkar därför på att Centerpartiet i Uppsala ska verka för att Kommunledningskontoret får i uppdrag att utveckla en Solenergiplan för Uppsala kommun from 2016 tom 2030 att Solenergiplanen länkas till Översiktsplanen som ett styrdokument
 4. 4. 4 Kretsstyrelsens förslag på yttrande och beslut Motion: Solenergiplan för ökad självförsörjning Inom ramen för handlingsprogrammet verkar Centerpartiet i Uppsala för 70 % förnybar energi till 2030 med en ökad satsning på sol- och bioenergi. För att uppnå detta behövs en konkret plan med budget och åtgärder. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att yrka bifall till motionen i sin helhet Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 5. 5. 5 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:02 Motion: Grön skolgårdsplan för kommunala skolor åk F-9 Motionär: Mia Nordström Under Centerpartiet och alliansens ledning har Uppsala kommun utvecklat en Parkplan som framgångsrikt resulterat i att parker och lekparker har rustats upp och att nya lekparker har etablerats som t ex Stadsträdgården, Pelle Svanslös lekparken, Gränby backar, Cirkuslekparken i Fålhagen, Frodeparken och Piratlekparken i Storvreta. Centerpartiet har drivit att arbetet ska inkludera hela kommunen inklusive glesbygd och kransorter, vilket nu sker. Samtidigt som kommunens parker blir grönare och mer attraktiva framstår många skolgårdar som allt gråare. Vaksalaskolan är bara ett av många exempel där barnen leker på asfalt och grus, i en begränsande miljö för lek och rörelse. I ett samhälle där barnen i allt högre grad sitter med Ipads och mobiler inomhus blir skolgården ännu viktigare för att inspirera till kreativitet och aktivitet. Det är vårt gemensamma ansvar att våra barn i åk F-9 får vistats i en inbjudande och utvecklande utomhusmiljö. Vi behöver utveckla gröna, säkra och roligare skolgårdar för barn och lärare. Det förbättrar trivsel, inlärning och resultat i skolan. Kommunens omorganisation med Skolfastigheter AB har medfört att förändringstakten och den långsiktiga upprustningen av de kommunala skolorna, tvärtom mot syftet, hittills gått långsammare och försvårat insyn för både skolor och medborgare. För att snabba upp detta viktiga arbete yrkar jag på att Centerpartiet ska verka för att kommunen får i uppdrag att utveckla en Grön Skolgårdsplan för skolor med elever i åk F-9 att arbetet startar med en pilot Kretsstyrelsens förslag på yttrande och beslut Motion: Grön skolgårdsplan för kommunala skolor åk F-9 Inom ramen för handlingsprogrammet verkar Centerpartiet i Uppsala för att utveckla en grön skolgårdsplan för kommunala skolor som uppmuntrar till lek, rörelse och kreativitet. Det är viktigt att fortsätta driva och påverka den frågan. Det kan till exempel ske genom arbete i utskott, kampanjer, debattartiklar och motioner. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att anse motionsen besvarad Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 6. 6. 6 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:03 Motion: Bygg ut laddinfrastruktur för elbilar Motionär: Mia Nordström Mer än en tredjedel av koldioxidutsläppen kommer från våra vägtransporter. För att minska klimatpåverkan antog alliansen i Uppsala 2014 ett ambitiöst mål om fossilfria transporter till år 2020. Det är fullt möjligt att nå målet genom att effektivisera transporterna, öka andelen biodrivmedel och öka eldriften av våra fordon. Med en ökad andel eldrift minskar utsläppen av många miljö- och hälsoskadliga ämnen som bidrar till cancer, allergier, försurning, övergödning och växthuseffekten. Att elmotorn är helt tyst medför också en kraftig minskning av buller. Eldrift ger således fördelar som möjliggör nya transportmönster. Fordon för gaturenhållning och avfallshämtning kan utföras nattetid utan att störa samtidigt som det minskar trängsel under dagtid. I väntan på nationella styrmedel som bonus malus och investeringsstöd för laddstoplar kan kommunerna hjälpa till att snabba på utvecklingen för elbilar. Kommuner behöver tillsätta resurser för att utbilda personal i upphandling och användning av elfordon. Jag yrkar därför på att Centerpartiet ska verka för att kommuner i Sverige sätter upp laddstolpar vid nybyggnation av kommunala parkeringshus och på kommunala parkeringsplaster att kommuner i samverkan med näringslivet etablerar snabbladdstationer som kan användas av taxibilar, färdtjänst och lätta lastbilar. att Centerpartiet i Uppsala kommunkrets lämnar ärendet vidare till Centerpartiets riksorganisation Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Bygg ut laddinfrastruktur för elbilar Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 7. 7. 7 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:04 Motion: Elbussar som alternativ eller komplement till spårvagn Motionär: Mia Nordström Spårvagn är en kostsam investering som låser fast kollektivtrafiklinjer till en viss dragning. Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har gjort en utredning som visar att två spårvagnslinjer från Gottsunda till Gränby skulle kosta mellan 8-10 miljarder kronor. Det skulle ta minst 10 år att bygga. Uppsala kommun har redan idag en ansträngd budget och erfarenhet från andra kommuner som Lund visar att det är högst osannolikt att få statligt stöd till spårvagn. Många kommunala politiker har under lång tid målat in sig i ett hörn med först spårtaxi och nu spårvagn. Centerpartiet har nu chansen att vara först ut att bredda diskussionen till el- och laddhybridbussar som alternativ eller komplement. Laddhybridbussar har redan idag en lägre livscykelkostnad än biogasbussar. När de körs på el har de noll lokala utsläpp och är i princip bullerfria. Både Volvo och Scania utvecklar elbussar som kan bli världsledande och är en stor exportmöjlighet för svensk fordonsindustri. Första testlinjen startar i Stockholm 2015. Det finns ett stort intresse i städer som Köpenhamn och Helsingfors. Svenska städer i samarbete med svenskt näringsliv har därför mycket goda förutsättningar att bli ledande inom elbussar och laddinfrastruktur. Biogasbussar kan till exempel flyttas till längre sträckor medan elbussar i städer kan minska koncentrationen av lokala utsläpp och buller. Genom att inkludera elbussar i planeringen av kollektivtrafiken kan Sverige få en fossilfri bussflotta, bättre luftkvalitet och tystare miljöer. Jag yrkar därför på att Centerpartiet ska verka för att landsting och kommuner utreder el- och eller laddhybridbussar som ett alternativ eller komplement till biogasbussar och spårvagn. att Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram upphandlingskriterier för elbussar och laddinfrastruktur att Centerpartiet i Uppsala kommunkrets lämnar ärendet vidare till Centerpartiets riksorganisation Kretsstyrelsens förslag till yttrande och beslut Motion: Elbussar som alternativ eller komplement till spårvagn El- och laddhybridbussar är helt ny teknik som många städer nu börjar intressera sig för. Som motionären skriver har Centerpartiet nu möjlighet att tidigt driva denna fråga politiskt. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet
 8. 8. 8 Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 9. 9. 9 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:05 Motion: Snabba upp omställningen till fossilfria fordon Motionär: Mia Nordström Omställningen till fler miljöbilar går alldeles för långsamt. Vi behöver ta krafttag för att nå målet om fossilfria kommunala transporter. Tack vare alliansen i Uppsala antog kommunfullmäktige 2014 ett av Sveriges mest ambitiösa miljö- och klimatprogram. Etappmålet om miljöbilar innebär att kommunens egna fordon ska vara fossilbränslefria år 2020, maskinparken och upphandlade transporter fossilbärnslefria eller klimatneutrala år 2023. Uppsala kommun har idag 456 dieselbilar som kan tankas med biodiesel. En snabb och enkel åtgärd är att utreda vad som krävs för att detta ska ske. Elbilar och laddning är ny teknik som kräver ny kompetens och ett nytt beteende. Det behövs således kontinuerlig utbildning och stöd till kommunala chefer och tjänstemän som arbetar med upphandling av transporter och parkering. Dett kan ske genom årliga utbildningar om miljöbilar med fokus på el- och laddhybridfordon. Kommunernas energi- och klimatrådgivare kan ansvara både för utbildning och fortsatt rådgivning. För att öka kunskapen hos medborgare kan en likande utbildning hållas om elbilar och laddning hemma och på jobbet genom ett årligt medborgarseminarium på kvällstid. Det är idag få personer i Sverige som har den kompetens som krävs för en smart omställning till fler miljöbilar, därför behöver vi hjälpas åt att sprida kunskapen och slå hål på myterna. För att nå målet fossilfri fordonsflotta yrkar jag på att Centerpartiet ska verka för att utreda vad som krävs för att befintliga dieselbilar i offentlig verksamhet som kommuner och landsting i allt högre grad tankas med biodiesel att Kommunala Energi- och klimatrådgivare får i uppdrag att genomföra en årlig utbildning om miljöbilar inklusive upphandling av elbilar och laddinfrastruktur att Centerpartiet i Uppsala kommunkrets lämnar ärendet vidare till Centerpartiets riksorganisation Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Snabba upp omställningen till fossilfria fordon Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämmaKretsstyrelsen yrkar bifall till motionen
 10. 10. 10 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:06 Motion: Utsläppsfria trafikzoner i Södra staden Motionär: Mia Nordström I Södra staden eller Dag Hammarsköldsstråket planeras för över 20 000 nya bostäder och minst 50 000 nya invånare. Området kommer under lång tid att vara Uppsala kommuns prioriterade nya stadsdelsområde. Området sträcker sig från Rosendal till Sunnersta och inkluderar Ulleråker, Ultuna och Bäcklösa. Först ut är Rosendal där kommunens ambition är att hållbarhetscertifiera stadsdelen enligt kommande svensk standard från Sweden Green Building Council. Rosendal är därmed en av åtta pilotstadsdelar i Sverige. Uppsala kommer således att vara med och påverka den svenska standardens innehåll och kriterier. En stor utmaning i Södra staden blir de 100 000 tals nya trafikrörelser som kommer att ske i området i framtiden. För att klara detta då Kungsängsbron redan idag är överbelastad behöver vi tänka nytt. Vi kommer att behöva trafiklösningar för alla fordon; bil, cykel och kollektivtrafik. Att begränsa oss till endast nya broar för cykel och kollektivtrafik är varken hållbart eller realistiskt. Naturligtvis vill vi värna Årike Fyris och ett eventuellt nytt naturreservat i området. Men rätt planerat kan det gå att kombinera naturskydd och ökade trafikflöden. Utmaningen i Ulleråker är även närheten till rullstensåsen och dricksvattenförsörjningen. Därmed bör inga fossildrivna fordon köra i området. Med utsläppsfria trafikzoner kan kommunen begränsa fordonstrafiken till endast utsläppsfria fordon. Det innebär fordon utan förbränningsmotor, lokala utsläpp och motorbuller. Tillåtna fordon blir därför elbilar, laddhybrider när de körs på el, vätgasbilar och andra framtida fordonslösningar som självkörande autonoma fordon och elvägar. Jag yrkar därför på att Centerpartiet i Uppsala ska verka för att Uppsala kommun får i uppdrag att utreda riktlinjer för utsläppsfria trafikzoner i speciellt känsliga miljöer att en utredning med ovanstående uppdrag men för hela landet, tillsätts Kretsstyrelsens förslag till yttrande och beslut Motion: Utsläppsfria trafikzoner i Södra staden Det pågår ett arbete i kommunen kring hur dieseldrivna fordon ska kunna användas i Ulleråker. Det kan bli kostsamt att klara miljökraven med tanke på närheten till rullstensåsen och Uppsalas dricksvattenförsörjning. Motionärens förslag skulle kunna innebära miljömässigt bättre och mer kostnadseffektiva lösningar förutsatt att det finns eldrivna arbetsmaskiner. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet
 11. 11. 11 Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 12. 12. 12 MOTIONER OM VÄLFÄRDEN, DESS FINANSIERING M.M. Motioner om välfärdens finansiering Motionär: Hans Dahlgren Inledning och bakgrund När väljare tillfrågas om vilken fråga i politiken som de tycker är viktigast hamnar oftast välfärden på första plats. Välfärden står inför stora finansiella utmaningar, som har utretts i omgångar men utan konkreta politiska förslag på lösningar. De som drabbas hårdast av en välfärd som inte är finansierad fullt ut är förstås de som är i störst behov av dess resurser. Det är inte bara i Sverige som den politiska diskussionen om välfärdens framtid är intensiv. Inom hela OECD-området är problemet med stigande kostnader något som på sikt kommer att kräva förändringar. Det finns flera orsaker till kostnadsökningen. En är den åldrande befolkningen, vilket i grunden är en glädjande förändring och dessutom inget nytt. I Sverige är det i sig inte den demografiska förändringen som är problemet. Vi skulle inte ha några svårigheter klara finansieringen, om det inte vore för andra samverkande trender. I förhållande till de flesta andra länder, har Sverige ett gynnsamt läge. Ökningen av antalet äldre är inte lika snabb även om den kommer att få stora effekter även hos oss. I dag går det tre människor i yrkesverksam ålder på en pensionär. År 2025 räknar vi med att förhållandet är två till ett. Vi har dessutom mycket stabila offentliga finanser, som i dagsläget inte tvingar oss till drastiska nedskärningar. Utöver detta håller svensk sjukvård internationellt sett hög kvalitet och har därtill en god kostnadskontroll. Mätt som andel av BNP har sjukvårdskostnaderna legat tämligen konstant. Långtidsutredningen har visat att om vi bara hade att ta hänsyn till de demografiska förändringarna skulle Sverige, allt annat oförändrat, inte ha några problem. Men till demografin kommer den ökande frekvensen av kroniska sjukdomar, de ökade kostnader som den medicinsktekniska utvecklingen för med sig och inte minst medborgarnas krav på bättre välbefinnande under fler levnadsår och mer utbildning för ökad anställningsbarhet. Ska vi klara finansieringen inför kommande decennier krävs att vi redan nu vidtar åtgärder. Välfärden ska även fortsättningsvis vara offentligt finansierad. För att klara att garantera en generös välfärd i framtiden är det viktigaste att få fler i arbete, genom att minska utanförskapet och göra det möjligt för fler som vill söka sig hit för arbete från andra länder. Därför fokuserar dessa motioner på kraftfulla åtgärder för att dels tidigt förebygga utanförskap hos unga, dels göra det enklare för grupper såsom nyanlända, långvariga biståndsmottagare och personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden och i samhället. Vi behöver även underlätta för fler att klara att arbeta längre, genom ett mer effektivt och sektorsövergripande folkhälsoarbete. En
 13. 13. 13 annan viktig faktor är att upprätthålla ett högt barnafödande, vilket bland annat främjas genom en fortsatt generös föräldraförsäkring. Välfärdsgruppens bedömning är dock även att en effektivisering inom välfärdens verksamheter är nödvändig, givet att möjligheterna att höja skatterna är begränsade. Det finns olika metoder för effektivisering. En metod är att genom bättre ersättningsmodeller främja kvalitet och effektivitet. En annan metod är utveckling av välfärdsteknologi och e-hälsa, som har stor potential inom förebyggande arbete och effektivisering. Att underlätta för människor att arbeta längre genom förändringar i pensionsåldern är också en viktig faktor. Det sannolika är att vi kommer att behöva se en kombination av flera olika metoder. Vi kommer därför i detta kapitel att se över frågan om välfärdens finansiering och dess konsekvenser brett. Ambitionen är att till valet 2018 som första parti i riksdagen komma med konkreta förslag på lösningar på hur vi skall klara den gemensamma välfärden och valfriheten utan att dramatiskt höja skatten. Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:07 Motion: Nya modeller för effektivisering – belöna välfärdsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet Motionär: Hans Dahlgren Under åren 2015–2018 bör vi satsa 3 miljarder kronor på utveckling av så kallad välfärdsteknologi – ett begrepp som föddes i Danmark. Teknik som syftar till att effektivisera vård och omsorg kan vara en del av lösningen på välfärdsekvationen. Vi bör satsa på projekt med tydlig effektiviseringspotential. Välfärdsteknologi ska: 1. Effektivisera arbetssätt och rutiner och därmed reducera behovet av arbetskraft. 2. Skapa bättre arbetsmiljö med färre rutinuppgifter och tunga lyft med mindre arbetsskador och sjukfrånvaro som följd. 3. Öka livskvaliteten för medborgaren som blir mer självständig och aktiv, får ett värdigare liv och möjlighet att vara delaktig i samhället. 4. Stödja förebyggande vård- och omsorgsinsatser 5. Underlätta möjligheten att ge service på distans och skapa vård- och omsorgslösningar för landsbygden De som söker ska satsa 25 procent själva, till exempel i form av arbetstid. I Danmark är principen att man får behålla det man sparar, vilket har gjort att de danska kommunerna är starkt engagerade. 70 procent av kommunerna medverkar på ett eller annat sätt. Ett exempel på satsningar är ett stort projekt med ”spiserobotar”, hjälpmedel för att kunna äta själv och slippa bli matad, där åtta kommuner medverkar och provar olika typer av robotar. Det är ett så pass stort projekt att resultaten får tydlig evidens och har lyckats frigöra personal för andra uppgifter.
 14. 14. 14 Mot denna bakgrund yrkar jag stämman: Att Centerpartiet ska verkar för en satsning om 3 miljarder kr på utveckling av välfärdsteknologi under 2015-2018 Att Centerpartiet ska definiera tio målsättningar som är relevanta för vården och omsorgen och uppmuntra företag att komma fram med nya lösningar genom ett pris. Ett exempel kan vara metoder för att minska antalet fallskador eller liknande. Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Nya modeller för effektivisering – belöna välfärdsteknologi som förbättrar produktivitet och kvalitet Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 15. 15. 15 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:08 Motion: Definiera vad det är som skall ingå i det offentliga åtagandet inom sjukvården och omsorgen Motionär: Hans Dahlgren Se över vad som ryms inom det som vi kan finansiera med skatter. Principen är att på samma sätt som inom läkemedelsindustrin, göra hälsoekonomiska analyser för alla typer av sjukvårdsinsatser och välja de som är mest kostnadseffektiva och har störst effekt. Upphör att ersätta metoder där det saknas evidens och beprövad erfarenhet. Vi bör på längre sikt ha nationella behandlingslinjer, det vill säga utvecklade vårdprogram för varje diagnos, där det tydligt anges vilken evidens som finns och vilka behandlingsmetoder som ersätts. Här finns en hel del att lära av Norge som kommit en lång bit på denna väg. Årligen bör det nationella åtagandet revideras i takt med kunskapsutvecklingen. Mot denna bakgrund yrkar jag därför Att Centerpartiet ska fastställda principer om att enbart bästa tillgängliga kunskap och kostnadseffektiva insatser ska ingå i det offentliga åtagandet Att på sikt införa nationella behandlingslinjer för att tydliggöra evidens och vilka behandlingsmetoder som kan ge ersättning Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Definiera vad det är som skall ingå i det offentliga åtagandet inom sjukvården och omsorgen Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 16. 16. 16 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:09 Motion: Möjliggör privat finansiering där det är lämpligt Motionär: Hans Dahlgren Allt inom sjukvården och omsorgen som inte uppfyller kraven på vad som bör ingå i det offentliga åtagandet bör övervägas att finansieras privat. Vi bör även identifiera områden inom sjukvården som är samhällsekonomiskt lämpliga för försäkringslösningar, det vill säga hälsorisker som är försäkringsbara och hanterbara för den enskilda individen. Redan idag lägger befolkningen pengar på privatfinansierade tilläggstjänster i form av exempelvis sjukgymnastik, hälsoundersökningar eller genom att lägga till en extra städning i månaden till den ordinarie hemtjänsten via RUT-avdraget. Vi bör ta bort förmånsvärdet på sjukvårdstjänster som ligger inom det offentliga uppdraget och införa en skattelagstiftning som gör det förmånligt att ge vård- och omsorgstjänster som en löneförmån. Vi bör även införa ett sjukvårds- och omsorgsavdrag - SOT - för dem som önskar tilläggstjänster utöver det som ingår i det offentliga uppdraget. Om man önskar ett eget rum eller bättre mat på sjukhuset kan detta ingå i SOT-avdraget. På detta sätt tillförs resurser till vården och avlastar övrig vård som finansieras av skatter. Mot denna bakgrund yrkar jag: Att Centerpartiet verkar för införandet av ett SOT (sjukvårds- och omsorgsavdrag) som tillämpas för tilläggstjänster utöver det offentliga uppdraget enligt ovanstående definition Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Möjliggör privat finansiering där det är lämpligt Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 17. 17. 17 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:10 Motion: Indexera pensionsåldern - ju fler äldre ju högre pensionsålder Motionär: Hans Dahlgren För att klara välfärdens finansiering måste vi arbeta längre. Vi bör därför komma bort från en pensionsålder som inte relaterar till finansieringsbehoven och se det som naturligt att gå i pension senare i takt med den ökade medellivslängden. Vi kan inte upprätthålla nivån på pensioner och offentlig service relativt den allmänna lönenivån om en allt mindre andel av befolkningen arbetar. Med det nya pensionssystemet ges möjlighet att ta ut pension från 61 års ålder. Den förväntade totala pensionsutbetalningen är oberoende av vilken ålder vi väljer att gå i pension. Den som tar ut tidig pension får alltså en lägre pension per månad än den som tar ut pension senare. De ekonomiska incitamenten att arbeta efter 61 års ålder är ganska starka och det finns tendenser till att den faktiska pensionsåldern har börjat stiga efter att det nya pensionssystemet började fasas in. Men det finns begränsningar på vad det nya pensionssystemet kan åstadkomma. Särskilt problematiskt är att systemet bygger på tre fasta åldersgränser: 61 år är den tidigaste tillåtna pensionsåldern, vid 65 års ålder försvinner rätten till socialförsäkringar så att den som blir arbetslös eller sjuk förväntas gå i pension, och vid 67 års ålder försvinner anställningsskyddet. Vi menar att dessa tre åldersgränser bör indexeras till den förväntade livslängden. Mot denna bakgrund yrkar jag stämman Att föreslå en utredning om indexering av pensionsåldern till den förväntade livslängden Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Indexera pensionsåldern - ju fler äldre ju högre pensionsålder Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 18. 18. 18 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:11 Motion: Motion om ett kompetenslyft i vården och omsorgen om de äldre Motionär: Hans Dahlgren I takt med att befolkningen åldras uppstår ett allt större behov av mer specialiserad vård och omsorg. Det kräver en högre specialistkompetens hos personalen inom både kommunens och landstingets/regionens vård och omsorg. Det råder idag stor brist på specialistsjuksköterskor med inriktning mot äldre. Inom äldreomsorgen har enbart 2 procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre. Omkring 80 % av personalen inom äldrevården i kommunerna är utbildade undersköterskor, men endast ett fåtal har en vidareutbildning med inriktning mot äldre. Sjuksköterskans insatser inom kommunal hälso- och sjukvård som samordnar hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnaden av patienten kräver också en specialistkompetens inom äldrevård. Enligt SKL:s prognos om rekrytering av undersköterskor fram till 2019 väntas behovet av undersköterskor samt specialistutbildade sjuksköterskor öka de kommande åren. Totalt behöver drygt 64 000 nya undersköterskor anställas i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen fram till 2019. Det är inte ovanligt med undernärda patienter på äldreboenden till följd av att personalen saknar kompetens i nutrition eller att äldre får fel mediciner och svåra trycksår på grund av att personalen saknar adekvat kunskap. Därför behövs en generell kunskapshöjning bland samtliga yrkesutövare inom vård och omsorg om det naturliga och friska åldrandet, samt fördjupad kunskap om ohälsa och sjukdom i samband med åldrandet. Vårdförbundet säger sig se flera uppenbara orsaker varför alldeles för få sjuksköterskor specialistutbildar sig: - Till skillnad från specialistläkarutbildningen genomförs inte utbildningen med lön, vilket innebär att sjuksköterskan oftast måste ta studielån. - I dag finns inte alltid specifika ansvarsområden till dem som har specialistkunskap. - Skillnaden i lön är mycket liten och det tar lång tid att tjäna in vad det kostat att specialistutbilda sig. På läkarsidan är bristen på geriatriker stor – snittet i Sverige ligger på ca 0,75 geriatriker per 1000 invånare över 75. Enligt Socialstyrelsen ingår idag endast 1-2 veckors utbildning i geriatrik i läkarnas 7-åriga grundutbildning. Det råder alltså en generell brist på rätt kompetens inom vården och omsorgen av äldre – något som utgör ett hot mot patientsäkerheten Enligt Svensk geriatrisk förening krävs en ökning av den geriatriska andelen av läkarnas grundutbildning samt placering på geriatrisk klinik under allmäntjänstgöringen. Man beräknar även att det behövs omkring 600 geriatriker, vilket kräver en ökning av ST-tjänster i geriatrik.
 19. 19. 19 Mot denna bakgrund yrkar jag stämman besluta i enlighet med följande: Att staten ska finansiera utbildningsplatser inom äldreomsorgen för att öka antalet specialistsjuksköterskor med inriktning geriatrisk omvårdnad eller liknande. Systemet bör likna läkares specialistutbildningstjänster med betald utbildning. Att den geriatriska andelen av läkarnas grundutbildning samt placering på geriatrisk klinik under allmäntjänstgöringen ökas Att stimulansmedel till landstingen kopplat till antalet ST-tjänster i geriatrik införs Att specialistsjuksköterskor ges betald utbildning och en säkerhet i att det faktiskt efter avslutad utbildning väntar en ny, specifik befattning där kunskapen kommer verksamheten till godo Att förskrivningsrätten till ”avancerad specialistsjuksköterska” utökas Att karriärvägar inom vård och omsorg utvecklas och implementeras . Detta gäller särskilt yrkesgruppen sjuksköterska Att möjligheterna till distans- och deltidsutbildning ökas Att regelverk bör ses över så att inte sjuksköterskor med äldre utbildning stängs ute från fortsatta studier Att möjligheten att läsa sjuksköterskeprogrammet som fristående kurser utreds. Låt undersköterskor som läser in enstaka fristående kurser bli undersköterska med spetskompetens. Att förskrivningsrätten knyts till individens kompetens inte till en tjänst eller verksamhetsområde. Inför permanenta delegeringar eller kompetenskort. I början av 2000-talet infördes på vissa sjukhus så kallade kompetenskort, som ersatte den vanliga delegeringen. Detta ledde till att man fick ett kompetenskort som visade att man hade kunskap och kompetens att utföra arbetsuppgifterna. Att vårdgivare uppmuntras att använda möjligheten att visa upp de viktiga välfärdsjobben genom att erbjuda ungdomar praktik, prao- och feriejobb. Att satsningarna på utbildningsplatser inom vuxenutbildningen för att komplettera ungdomsutbildningen fortsätter. Idag står vuxenutbildningen för två tredjedelar av de nyutbildade undersköterskorna. Att en form av karriärstege för vårdbiträde och undersköterskor inrättas där vidareutbildning och kompetensutveckling blir belönat då de anställda applicerar sin kunskap i verksamheten. Att personal inom äldreomsorgen erbjuds fristående kurser i det naturliga och friska åldrandet, samt fördjupad kunskap om ohälsa och sjukdom i samband med
 20. 20. 20 åldrande. För sjuksköterskor måste distansutbildningar skapas för att ge möjligheten att arbeta samtidigt under utbildningen till specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Öka kraven på geriatrisk kompetens inom äldrevården inom alla personalkategorier. Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Motion om ett kompetenslyft i vården och omsorgen om de äldre Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 21. 21. 21 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:12 Motion: Utökad hälsovård för alla över 65 Motionär: Hans Dahlgren Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa, sjukdom och överdrivet medicinerande. Möjligheten till fler friska år är stor om vi ökar det förebyggande arbetet. I Sverige har vi unika system för hälsovård i form av exempelvis barnhälsovård, skolhälsovård och företagshälsovård. Genom detta förebyggande arbete har vi bland annat världens lägsta mödradödlighet och spädbarnsdödlighet. Kunskapen finns även om hur man främjar hälsa också hos personer över 65 år, men det är ett område där det saknas nationell reglering. Vi är övertygade om att ett förebyggande arbete med fokus på hälsa för seniorer skulle leda till en effektivisering av vården och ge stora hälsovinster för en ansenlig del av befolkningen. Erfarenheter från Stockholms läns landsting visar att av 220 genomförda hälsosamtal medförde hälften någon form av vidare åtgärd. Resultatet visar att samtalen har ett värde både för den enskilda individen och för vården. Genom att vidta åtgärder tidigt finns utrymme för planering och insatser som gör att äldre slipper söka dyr och tröttande sjukhusvård. Ett annat exempel från Nordmalings kommun är ett hembesöksprojekt för friska pensionärer som är 75 år och äldre, där dödligheten halverades under projekttiden. De äldre fick råd av en distriktssköterska och en hemtjänstassistent om levnadsvanor, risker i hemmiljön och sjukdomar som är vanliga bland äldre. Livskvaliteten ökade och upplevelsen av oro och smärta minskade när man jämförde med gruppen som inte hade fått hembesök. De behövde dessutom inte lika mycket av kommunens hemtjänst, mindre vård på sjukhus och färre besök i primärvården. För att nyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt föreslår vi att ett Äldrehälsovårdsprogram med förebyggande arbete för alla över 65 år inrättas. På så vi skapar vi utrymme för den lilla gruppen multisjuka äldre som har stora vårdbehov. Forskning visar att fysisk aktivitet hos äldre ger stora hälsovinster. I synnerhet hos gruppen äldre över 75 år är fysisk inaktivitet vanlig. Det saknas också kunskap hos personal inom vård och omsorg i hur man stödjer äldre att bli mer fysiskt aktiva. Därför måste kunskap om fysisk aktivitet hos äldre bli en del i utbildningen av personal inom äldreomsorgen. Möjligheter till fysisk aktivitet på recept bör också utökas. Mot denna bakgrund yrkar jag stämman besluta Att ett Äldrehälsovårdsprogram för personer över 65 år ska inrättas på initiativ av Centerpartiet Att kunskapen hos personal inom vård och omsorg i hur man stödjer äldre att bli mer fysiskt aktiva, ska öka
 22. 22. 22 Att möjligheterna till fysisk aktivitet på recept ska utökas (fysisk aktivitet istället för medicin.) Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Utökad hälsovård för alla över 65 Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 23. 23. 23 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:13 Motion: Gör det möjligt för företag att göra avdrag för CSR-arbete Motionär: Hans Dahlgren Vi anser att näringslivets arbete med att utveckla sitt CSR-arbete (Corporate social responsibility) ska främjas. Genom att marknadsföra sitt sociala engagemang ökar företagets marknadskraft. För att skapa en snabbare utveckling av företags sociala investeringar krävs dock ytterligare incitament. Lösningen är att göra det möjligt för näringslivet att göra skatteavdrag för insatser i samhällsengagemang, det vill säga delar av sitt CSR-arbete. Förslaget kräver ett tydligt redovisningstekniskt regelverk. Liknande system går att hitta runt om i världen till exempel i USA. Det förebyggande sociala arbetet behöver ytterligare ekonomiska resurser. Genom att ge näringslivet företagsekonomiska verktyg att öka sitt CSR-arbete ökas de ekonomiska resurserna för detta arbete. En bieffekt blir fler socialt medvetna företag. Mot denna bakgrund yrkar jag stämman besluta Att en utredning för införandet av ett CSR-avdrag för företag tillsätts Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Gör det möjligt för företag att göra avdrag för CSR-arbete Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 24. 24. 24 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:14 Motion: En sammanhållen vård för äldre Motionär: Hans Dahlgren Den grupp människor med störst vårdbehov domineras av multisjuka äldre. För denna grupp är det särskilt viktigt att den vård och omsorg de får håller ihop med fungerande vårdkedjor. Men det är för just de sjuka äldre som den i många fall splittrade vården ställer till störst besvär. Flera olika diagnoser gör att patienten ofta måste vara i kontakt med en rad vårdgivare, som ibland har svårt att koordinera sina insatser. Den som i slutändan får lida för denna brist är den äldre. Men det kostar också samhället onödiga pengar. En lösning är att hemsjukvården för de äldre samlas i ett och samma uppdrag i lagen om valfrihetssystem (LOV) enligt samma princip som tillämpas för höftoperationer i Stockholms vårdval. Där ingår både operation, efterbesök och åtgärder vid eventuella komplikationer i hela uppdraget. Vårdgivaren får då ersättning för hela vårdkedjan, vilket gör att patienten inte riskerar att falla mellan stolarna. På så sätt har man skapat en vård med högre kvalitet, lägre kostnader och kortare köer. Med LOV i hemtjänsten, hemsjukvården, boenden och den avancerade specialistsjukvården i hemmet (ASIH) kan ett sammanhållet system med fungerande vårdkedjor för äldre skapas. LOV i hemtjänsten har redan införts på flera håll i landet. Nu när hemsjukvården ska kommunaliseras i hela landet är det är dags att införa en nationell LOV för både hemtjänst, hemsjukvård och ASIH. För en gammal person skulle det både innebära en ökad trygghet i att få den vård man har behov av, men också ökat inflytande över den vård som ges. Aktiv hälsostyrning är ett arbetssätt där en ”vårdcoach” (en specialutbildad sjuksköterska) regelbundet håller kontakt med en svårt sjuk patient och hjälper patienten att få rätt vård och stöd i behandlingen. Vårdcoachen ger patienten stöd i att förstå sin sjukdom och hjälper dem genom svåra behandlingar. Försämringar i sjukdomstillståndet upptäcks tidigare vilket gör att besök planeras istället för akuta. Arbetet med vårdcoacher leder till färre vårddygn, minskat antal akuta besök och även till bättre överlevnad. Patienterna kräver mindre av sjukvårdens resurser, samtidigt som de blev friskare. Centerpartiet anser att arbetssätt likt vårdcoacher bör finnas för patienter med stort vårdbehov oavsett var i landet man bor. Mot denna bakgrund yrkar jag stämman besluta: Att LOV för olika typer av äldreinsatser som hemsjukvård för mer sammanhållna vårdkedjor ska införas Att patienten ska låtas äga sin journal Att multisjuka och äldre ska ges en fast vårdkontakt Att vårdcoacher som ser till att vårdplanen följs och uppdateras, ska införas
 25. 25. 25 Att proaktiva vårdplaner för äldre personer i riskzonen ska upprättas Att samarbetsavtal mellan kommunal vård, primärvård och öppen specialiserad vård ska upprättas Att regelbundna läkemedelsgenomgångar, t.ex. årligen med början på alla medborgare över 75 år, ska införas Att alla äldre med omfattande omvårdnadsbehov ska erbjudas uppsökande munhälsobedömingar och nödvändig tandvård Att en sammanhållen rehabiliteringskedja och god kompetens på alla nivåer skapas Att primärvårdsläkare ges inläggningsrätt på vissa enheter för att möjliggöra direktinläggningar, ställa in ordinationer och göra vissa enklare undersökningar Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: En sammanhållen vård för äldre Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 26. 26. 26 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:15 Motion: Förbättrad vård och omsorg i hemmet Motionär: Hans Dahlgren På grund av gamla strukturer, att dagens primärvård inte har ett tydligt uppdrag för gruppen sjuka äldre samt bristande kompetens inom kommunens äldreboenden, hänvisas många kroniskt sjuka äldre idag till akutmottagningar. För 90-åriga personer med funktionsnedsättning och symtom som trötthet, yrsel, smärta och ångest kan akutmottagningen göra mer skada än nytta. Konsekvensen blir ofta vård på sjukhuset som tar stora resurser i anspråk. Var femte till sjätte person över 65 år som vårdas på sjukhus har varit inlagd en gång tidigare den senaste månaden. Ofta kan en återinläggning förhindras. Detta kräver ett bättre fungerande omhändertagande inom kommunens vård och omsorg, hemsjukvård, primärvård och öppen specialistvård. Många gånger skulle de äldre kunna stanna kvar hemma om en vidareutbildad distriktssjuksköterska eller en geriatriker fanns på plats och hade möjlighet att undersöka och behandla i hemmet. Därför bör vi arbeta mer med mobila distriktssjuksköterskor och läkare. Vi vill samtidigt vidareutveckla läkarmedverkan vid äldreboenden. Vi är övertygade om att man skulle kunna minska de akuta inläggningarna om varje kommunalt äldreboende hade en specialistutbildad läkare/geriatriker kopplad till boendet. Mot denna bakgrund yrkar jag stämman besluta: Att mobila hemsjukvårdsteam som är tillgängliga dygnet runt skapas. Dessa bör vid svårare fall kompletteras med specialistsjukvårdsteam med läkarkompetens Att varje kommunalt äldreboende ska ha tillgång till en specialistutbildad läkare gärna med inriktning mot geriatrik Att kvalitetsregistret BPSD ska utvecklas för att även användas vid särskilda boenden Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Förbättrad vård och omsorg i hemmet Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 27. 27. 27 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:16 Motion: Erbjud förebyggande hälsosamtal för alla 40, 50 och 60 åringar Motionär: Hans Dahlgren Enligt Socialstyrelsen beror minst 20 % av den totala sjukvårdsbördan i Sverige på ohälsosamma levnadsvanor. Samtidigt beräknar WHO (Världshälsoorganisationen) att sunda levnadsvanor kan förebygga 90 % av alla diabetesfall, 80 % av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 % av all cancer. Antalet som insjuknande i välfärdssjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, diabetes går att påverka genom att minska de riskfaktorer som oftast hänger samman med våra olika levnadsvanor. Det finns alltså stor potential att både minska mänskligt lidande och till stora besparingar. För att nyttja samhällets resurser till sjukvård mer effektivt måste arbetet med att förebygga sjukdom få en högre prioritet. Kunskapen om hur man kan förebygga många av de växande livsstilssjukdomarna finns men frågan är hur den nyttjas. Kunskapen hos befolkningen om hur livsstilen påverkar den egna hälsan och riskerna att drabbas av sjukdom i framtiden ofta väldigt låg. Här har sjukvården en uppgift att motivera och stödja patienten att ta kontroll över sin hälsa. I det arbetet behövs både kunskap, men också olika verktyg där exempelvis metoden Motiverande samtal (MI) visat sig ge bra resultat. Rökning Rökning är den riskfaktor som står för den största andelen av den totala sjukdomsbördan i Sverige. I studien ”Rökning – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader ” beräknas de samhällsekonomiska kostnaderna för ett antal sjukdomar, där det finns ett säkerställt eller troligt samband med rökning. Enligt studien beräknas ungefär 7000 svenskar ha dött som följd av sin tobaksrökning år 2001, något som motsvarar ungefär 90 000 förlorade levnadsår eller 12 000 arbetsår. För sjukvården medförde rökningen bland annat 73 000 vårdtillfällen och 570 000 vårddagar i sluten sjukvård. De förlorade arbetsåren innebar en kostnad på cirka 6 miljarder kronor. Hälso- och sjukvårdskostnaderna till följd av rökning beräknades till ungefär 2,2 miljarder kronor. Totalt uppgick alltså tobaksrökningens medicinska skadeverkningar till ungefär 8,2 miljarder kronor om året, vilket motsvarar kostnaden för tre medelstora akutsjukhus. En annan studie visar att en rökare har, på grund av sin rökning, i genomsnitt har 8 dagars längre sjukskrivningstid per år än en person som aldrig rökt, medan motsvarande siffra för en tidigare rökare är 3 dagar. Hälso- och sjukvården måste därför arbeta mer intensivt med rökavvänjning. Patienter ska få ett erbjudande om rökavvänjning inför all form av operation och behandling, då det finns bevis för att tillfrisknandet sker snabbare och resultaten inom rehabilitering kommer snabbare och ger betydligt bättre resultat. Alkohol En annan riskfaktor är alkoholkonsumtionen. De senaste sju åren har alkoholkonsumtionen minskat, men sett över längre tid har svenskarnas
 28. 28. 28 genomsnittliga konsumtion stigit från 8,1 till 9,2 liter 100 procent alkohol per invånare 15 år och äldre. För att fånga upp blivande mammor med alkoholproblem används ofta audit, en form av screening vid MVC. Metoden ger de blivande föräldrarna en bild av sin egen konsumtion och ger samtidigt sjukvården en möjlighet att erbjuda hjälp och stöd till dem som befinner sig någon form av missbruk. Denna modell borde även tillämpas för blivande pappor. Fetma och fysisk inaktivitet Den tredje delen är fetma och bristen på motion. I nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) redovisas självrapporterade uppgifter om bland annat stillasittande fritid. Enligt rapporten anser 13 % av befolkningen 2011 att de har en stillasittande fritid. Enligt Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut 2005 uppskattades fetmarelaterade sjukdomar år 2004 kosta cirka 3,6 miljarder kronor i direkta sjukvårdskostnader. Därtill kom indirekta kostnader för produktionsbortfall som preliminärt uppskattats till cirka 12,4 miljarder kronor. Fysisk aktivitet på recept (FAR) har funnits i över 10 år men nyttjas fortfarande endast av ett fåtal primärvårdsläkare och som än så länge lyser med sin frånvaro inom specialistsjukvården. Ett införande som tyvärr ser ut att hänga samman med kunskapen hos läkaren som individ och inte med avsaknad av evidens. Hälso- och sjukvården måste anta ett strukturerat arbetssätt för att nå ut till befolkningen med kunskap om livsstil och hälsofrämjande. Därför föreslår vi hälsosamtal för alla 40, 50 och 60-åringar. Hälsosamtalen ska innehålla motiverande samtal som kan screena för olika hälsotillstånd så som alkohol och tobak, men också lyfta upp vikten av motion, nutrition och sömn. I Västerbotten pågår sedan snart 30 år ett interventionsprogram med hälsokontroller, analys och hälsosamtal. Programmet visar sig nu ha gett fantastiska resultat, framför allt i form av ett minskat insjuknande i hjärt- kärlsjukdomar. Preliminär data visar att det är deltagarna i gruppen med låg utbildning/låg inkomst som visar på den störta nedgången i dödlighet, jämfört med icke-deltagare i samma grupp. Hälsoundersökningar handlar om att ge människor kunskap och stöd att bryta olika livsmönster som påverkar hälsan negativt och ökar risken för livsstilssjukdomar. För ska vi även fortsatt ha råd med en sjukvård i världsklass måste vi arbeta mer förebyggande – inte bara reparera i efterhand. Mot denna bakgrund yrkar jag stämman besluta: Att rökavvänjning - Rökstopp inför operationer, ska erbjudas Att hälsoundersökningar införs i ett interventionsprogram inom hjärt- och kärlsjukdomar riktat till 40, 50 och 60 åringar (enligt Västerbottenmodellen) Att möjligheten till motion för äldre utökas
 29. 29. 29 Att fler cykelbanor och motionsslingor anläggs och byggs Att mängden skolgymnastik utökas Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Erbjud förebyggande hälsosamtal för alla 40, 50 och 60 åringar Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 30. 30. 30 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:17 Motion: Krav på någon form av resultatutjämningsfond för verksamheter som helt eller i huvudsak finansieras av skattemedel Motionär: Stefan Hanna Bakgrund; Allt fler lagstadgade samhällstjänster, som är skattefinansierade, utförs av privata eller ideella verksamheter. När upphandlingar genomförs med tydliga och uppföljbara kvalitetskrav är en mångfald av leverantörer av skattefinansierade verksamheter inom t ex skola, omsorg och vård mycket positiv. Oavsett vem som levererar tjänsterna skall de leverera tjänster i linje med fastställda kvalitetskrav. Mångfalden och konkurrensen driver fram effektivare verksamheter och stimulerar till kreativitet inom givna ramar. Det är rimligt att icke offentliga tjänsteproducenter skall avsätta ekonomiska medel som kan aktiveras om verksamheten får en period av dålig lönsamhet eller försätts i konkurs. Inte minst den omtalade konkursen av JB Education talar sitt tydliga språk för oss som vill försvara alternativa producenter av offentligt finansierade tjänster. Rimligheten är också kopplad till att det offentliga enligt lag är tvungen att lösa problemen om de uppstår och då bör det finnas ekonomiska medel för att lösa uppgiften. Det är rimligt att medel, för att driva verksamheten med betydande underskott under ett verksamhetsår, skall reserveras och garanteras via borgensåtaganden. Det är rimligt att medel, när en verksamhet genererar vinst, fonderas för att kunna aktiveras under förlustår. Förutom att det är rimligt med en liknande konstruktion innebär också detta att eventuella vinstmedel under en längre period blir kvar inom verksamheten. Det innebär också att icke offentliga producenter av skattefinansierade tjänster får ta en risk liknande övriga företagare där inte det offentliga är en garant för producerade tjänster. http://www.dn.se/ledare/huvudledare/konkurs-utan-moral http://www.dn.se/ekonomi/jb-education-gar-i-konkurs/ Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att: Att Centerpartiet grundligt utreder följande förslag: - Införandet av krav på någon form av resultatutjämningsfond för verksamheter som helt eller i huvudsak finansieras av skattemedel. - Alla icke offentliga leverantörer av offentligt lagstiftade samhällstjänster skall avsätta rimliga vinstmedel för att klara driftskostnader under perioder med förluster och därmed minska risken för berörda invånare och att skattekollektivet tvingas stå för stora omställningskostnader i samband med en konkurs. - Att ett rimligt antal år skall erbjudas för att bygga upp fonderade medel så att inte denna avsättning hindrar småföretagare och ideella organisationer från att erbjuda sina tjänster till det offentliga.
 31. 31. 31 - Att avsatta medel till del får utnyttjas för kompetensutveckling av verksamhetens pedagogiska, omvårdande eller vårdande personal. Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Erbjud förebyggande hälsosamtal för alla 40, 50 och 60 åringar Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 32. 32. 32
 33. 33. 33 MOTIONER OM UPPSALA KOMMUN – LOKALSAMHÄLLET Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:18 Motion: Problem med kontanthantering Motionär: Rasbokils Centerkvinnor
 34. 34. 34 Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut Motion: Problem vid kontanthantering Rasbokils Centerkvinnor lyfter en mycket viktig fråga. Samtidigt som vi går mot det kontantlösa samhället uppstår problem för de som inte har en smart mobil telefon eller ett eget kontantkort. Men vi kan alla drabbas om t ex mobiltelefonens batteri tar slut. Det här skapar problem och begränsningar som motionärerna tydligt exemplifierar. Ett annat exempel är kollektivtrafiken i Uppsala läns landsting, där man inte längre kan betala med kontanter på bussen. Det i sig kan leda till att unga och äldre väljer att inte resa och riskerar att bli mer isolerade. Nya IT applikationer är inte alltid användarvänliga och det krävs ofta en ganska hög datorvana för att förstå hur man köper rätt biljett. Det är väldigt viktigt att vi startar ett politiskt utvecklingsarbete om hur detta problem med kontanthantering kan hanteras för olika grupper som barn, pensionärer, föreningslivet och små butiker på landsbygden. Kretsstyrelsen önskar att Rasbokils Centerkvinnor återkommer med förslag på hur det politiska utvecklingsarbetet bör bedrivas och om det kan ske inom ramen för utskottsarbetet i Uppsala kommunkrets. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 35. 35. 35 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:19 Motion: Postens paketutlämning Motionär: Rasbokils Centerkvinnor
 36. 36. 36 Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut Motion: Postens paketutlämning Motionärerna lyfter ett viktigt område. Kretsstyrelsen anser dock att frågan är generell för hela Sverige och inte enbart en fråga för PostNord. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 37. 37. 37 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:20 Motion: Trafikled runt Uppsala tätort Motionär: Ingemar Jansson, Centerpartiet i Börje socken
 38. 38. 38 Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut Motion: Trafikled runt Uppsala tätort Inom rimlig framtid bedöms det inte möjligt att stänga av Övre Slottsgatan för trafik. I dagsläget utgör den tyvärr en viktig länk i det centrala vägnätet. Det råder ingen tvekan om att det behövs bättre trafiklösningar från västra centralorten till den södra, och över Fyrisån. Planer och samtal om en liknande länk har förts i tiotals år. Behovet kommer att belysas igen i det uppdateringsarbete av Översiktsplanen som kommunen nu startat. Centerpartiet ska mycket aktivt försöka påverka detta reviderade Översiktsplanearbete som lägger en uppdaterad grund för hur kommunen ur ett infrastrukturperspektiv (inkluderar bostäder, verksamhetslokaler, parker och naturområden) ska utvecklas de kommande åren. Centerpartiet Uppsala avser att främst driva våra intressen genom relevant utskottsarbete, plangruppen, Mark och exploateringsutskottet, kommunstyrelsen, Plan- och byggnadsnämnden och Gatu och samhällsmiljönämnden samt Kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att anse motionen besvarad Reservation av Ingmar Jansson till förmån för bifall till motionen
 39. 39. 39
 40. 40. 40 Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut Motion: Cykelväg längs väg 272 (två motioner) Regionförbundet har Trafikverkets uppdrag att bland länets kommuner prioritera statlig delfinansiering av cykelvägar längs riksvägar. Till grund för prioriteringarna finns metoder som analyserar en sträckas sannolika nyttjandegrad, risken med befintliga trafikrörelser etc. På den önskelista som kommunerna inom länet arbetat fram inom Regionförbundet finns en cykelväg längs väg 272 med, men den är inte en av de högst prioriterade av länets kommuner. Prioriteringen kan i Uppsala påverkas genom Gatu och samhällsmiljönämnden och kommunens eller Centerpartiets representanter i Regionförbundet. Centerpartiet i Uppsala har under hela föregående mandatperiod drivit önskemålet om att Uppsala kommun tillsammans med Trafikverket ska bygga en cykelväg längs väg 272. Centerpartiet i Uppsala fortsätter att driva önskemål om bl a denna cykelväg. Uppsala kommun styrs idag av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Centerpartiet företräder inte kommunen och Centerpartiet i Uppsala finns inte representerade som Centerrepresentanter i Regionförbundets löpande arbete. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att anse båda motionerna besvarade Reservation av Ingmar Jansson till förmån för bifall till motionen
 41. 41. 41 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:22 Motion om kommunala pendlarparkeringar i ytterområden Motionär: Ingmar Jansson Härmed föreslår vi det utreds vad behovet är som störst och vid vilka trafikstråk de ska anläggas. Kommunen bör arrendera eller köpa in mark så att kunna skylta och göra markeringar som behövs och bestämma storleken på pendlarparkeringen som man kan bedöma. Fördelarna är många man kan ta bussen eller att samåka i bilar till arbetsplatser eller skolor. På riksvägarna typ. Väg 272, 72 . 288 och väg mot Norrtälje går det c:a 50-75 turer om dagen på varje väg . Detta kommer att betyda mycket för miljön i centrala Kommunen Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag stämman: Att uppdra kommunkretsen att skicka vidare motionen till kommunstyrelsen Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut Motion om kommunala pendlarparkeringar i ytterområden Önskemålet finns med i Centerpartiets kommunala politiska handlingsprogram och hade en framträdande ”roll” i valrörelsen 2014. Under ledning av Centerpartiet har kommunen arbetat fram flera vägledande styrdokument. Dessa styrdokument ska tjänstemännen ta stor hänsyn till när de föreslår investeringsplaner och löpande driftsutgifter. Bl a är en Parkeringspolicy och en parkeringsplan framarbetad där infarts och pendlarparkeringar är inkluderade. Parkeringsfrågorna kommer också ha en del av det revideringsarbete som utförs kopplat till Översiktsplanen. Genom att intresserade centerpartimedlemmar engagerar sig i relevant utskottsarbete kan vi bättre påverka revideringen av Översiktsplanen. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att anse motionen besvarad Reservation av Ingmar Jansson till förmån för bifall till motionen
 42. 42. 42 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:23 Motion: Om ökat självstyre för de kommunala skolorna i Uppsala kommun Motionär: Anne Lennartsson, ansvarig för utbildningsfrågor i KF Kenny Jonsson, Ledamot i Utbildningsnämnden i Uppsala kommun Unn Harsem, gruppledare för utskottet för arbetsmarknad, utbildning, integration och fritid Anna Jansson, utskottet för arbetsmarknad, utbildning, integration och fritid Centerpartiet tror som bekant på att beslut som gäller oss medborgare ska tas så nära berörda som möjligt. Av den anledningen har vi sedan många år varit angelägna om att kommunala skolor ska få ett ökat självstyre. Precis som vilken friskola som helst bör våra kommunala skolenheter vara fristående med eget ansvar. Det är dessutom ett bra sätt att stärka skolans ledarskap. För oss är det inte alls viktigt vem som är huvudman. Den kan vara privat eller kommunal. Det viktiga är att skolan håller hög kvalité. Genom att flytta ner beslutsnivån och ansvaret till dem som faktiskt arbetar i verksamheten - skolledning, lärare och elever - och ge ökad organisatorisk och pedagogisk frihet åt skolorna kommer kvaliteten i undervisningen höjas vilket leder till bättre måluppfyllelse och resultat. Med självstyrande skolor kan vi dessutom dra ner på kommunens centrala administration. Politiken ska garantera resurser så att alla elever får de kunskaper som är nödvändiga. Politiken ska också ha det övergripande ansvaret för att alla har tillgång till en bra skola. I det politiska uppdraget ingår också att följa upp och utvärdera skolornas arbete. Många tror att skolan blir bättre om stat och kommun går in och detaljstyr. Så är det inte! Skolan är dessutom redan rätt styrd ändå via skollag och läroplan, där kravet om likvärdighet etc. finns med. Det är nödvändigt, men mer av det behövs inte. Det som behövs är att släppa loss kunskapen och kraften hos professionen själva så att de får ett ökat ansvar och utifrån skollag och läroplan har en handlingsfrihet och ett ökat ansvar att utveckla sin skola till den bästa, exempelvis vad avser pedagogiskt upplägg och organisatoriskt nytänkande. Genom att ge skolan ett ökat ansvar för verksamheten kopplat med resurser främjas effektivitet och kvalitet. Och genom att skolorna förses med lokala styrelser med företrädare för skolan, föräldrar/vårdnadshavare, universitet och arbetslivet stärks förutsättningarna att skolan utvecklas på ett bra och framsynt sätt. Vi yrkar på att Centerpartiet i Uppsala kommun ska verka för: att kommunen ska undersöka möjligheterna för att Uppsala kommuns grund- och gymnasieskolor ska bli självstyrande enheter likt friskolorna.
 43. 43. 43 Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut Motion: Självstyre för de kommunala skolorna Uppsalas grund och gymnasieskolor har idag en alltför stor variation vad gäller betygsresultat och antal elever som går ut gymnasiet med godkända betyg på tre år. De försök som har bedrivits med självstyrande skolor har inte utfallit väl och därav borde vi dra slutsatsen att inte yrka på möjligheten för fler självstyrande skolor. Skillnaderna blev om möjligt ännu större mellan Uppsalas kommunala grund och gymnasieskolor. För alla elevers rätt till en likvärdig skola borde motionen avslås. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att avslå motionen Reservation av Olle Romlin samt Anna Johansson till förmån för: Att bifalla motionen i dess helhet
 44. 44. 44 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:24 Motion: Uppsalacentern bör sänka kommunalskatten Motionär: Joakim Skoog Finansierade skattesänkningar på arbetsinkomster gör för samhället vad grönsaker och motion gör för hälsan. Det ger styrka, uthållighet och hållbarhet. Det ger individer frihet samtidigt som det skapar sysselsättning genom ökade incitament att arbeta. För ett parti som vill ha hög sysselsättning utan att skära i välfärden är det rimligt att prioritera lägre skatter före politiska skrytbyggen eller ineffektiva projekt. Tyvärr är det inte möjligt att genomföra s.k. jobbavdrag med fokus på de med de lägsta inkomsterna på kommunal nivå, varför en generell sänkning av skatterna är det bästa alternativet. Kommunalskatten i Uppsala kommun är 20,84 procent av inkomsten och den totala kommun- och landstingsskatten är 32 procent, vilket placerar Uppsala utanför topplistan över Sveriges lägsta kommunala skatter. Skatter på arbete är en av de allra viktigaste symbolfrågorna för politikens riktning och ambition, där ett liberalt parti med självförtroende bör ha som utgångspunkt att finansierade skattesänkningar är önskvärt ur alla synvinklar. Uppskattningsvis 107 000 personer är sysselsatta i Uppsala kommun idag, vilket innebär att en bred skattesänkning skulle förbättra situationen för en majoritet av befolkningen i ett slag, inräknat de som drar nytta av att deras familjemedlemmar får mer pengar kvar. 2015 räknar Uppsala kommun med att få in ca 6,3 mdkr från inkomstskatter. En sänkning av inkomstskatten med en halv procentenhet skulle innebära minskade direkta intäkter på ca 151mnkr. Nog borde en kommun med totala utgifter på 9 881 000 000 kronor kunna avstå halvannan procent av sina resurser på ökad frihet och sysselsättning? Ett första steg vore att under jobbrubriken i handlingsprogrammet införa "Centerpartiet i Uppsala serfinansierade skattesänkningar som en angelägen prioritering för jobb och utveckling i kommunen, likväl som det ökar människors makt över sina egna liv.", vilket är mitt yrkande. Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut Motion: Uppsalacentern bör sänka kommunalskatten Uppsala kommun står inför stora demografiska utmaningar. Allt annat lika kommer kommunerna tvingas till höga skattehöjningar framöver. Centerpartiet driver på en politik för nytänkande och innovationer. Centerpartiet driver också på för att kommunens verksamhet ska vara effektiv. Det finns idag påtagliga effektivitetsmöjligheter inom framförallt kommunens omfattande administrativa personal. För att driva på effektiviseringsarbetet och för att verka i motionärens anda tycker vi att det är positivt att ha denna ambition, om så är möjligt. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet
 45. 45. 45 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:25 Motion angående: Satsning på landsbygden och i synnerhet orten Vänge Motionär: Nordvästra Uppsalacenterns Nätverk via Ingemar Jansson Stefan har velat satsa 1,5 miljarder på projekt på landsbygden och på platser med goda förbinnelser Typ. ex. för Stefan är Vänge samhälle . För att stora projekt ska bli av så måste det till resurser som sysslor med sådana frågor och då räcker det inte med en toppkraft som Stefan utan det måste vara en som bara ängnar sig åt landbygden runt centrala kommunen annars anser vi det inte blir något av satsningen. Man måste förhandla med Regionsförbundet och med Trafikverket samt med Samhällsbyggnadsnämden ,och sånt tar tid. Det finns mycket att tillägga i dessa tankar. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: Att kretsstyrelsen kompletterar dessa idéer Att föreslå en lämplig person för att föra fram centerns syn på landsfrågorna inom Uppsala Kommun Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: Motion: Satsning på landsbygden och i synnerhet på orten Vänge Centerpartiet är ett parti som driver politik för positiv samhällsutveckling för människor som bor på landsbygd och i stadsdelar. Centerpartiet har sitt arv från landsbygden och det gör att vi är särskilt engagerande och duktiga på att även driva politiska landsbygdsfrågor. Landsbygdsutvecklingen har en tydlig plats i vårt lokala handlingsprogram och vi har i ett omfattande medlemsarbete arbetat fram ett särskilt landsbygdsprogram som i stora delar också format agendan i det av Centerpartiet startade landsbygdsforumet inom kommunen. Centerpartiets landsbygdsprogram är också en viktig ingång i det landsbygdsutvecklingsprogram som kommunen arbetar med att ta fram. Tyvärr nu övertaget av den nya majoriteten. Alla ledande centerpartister ska kunna företräda partiets politik både på våra landsbygder och i våra stadsdelar. Dessa ledande företrädare finns i vår Kretsstyrelse, i Kommunfullmäktige, i Kommunstyrelsen, i våra nämnder och i våra kommunala bolagsstyrelser samt våra utskottsledare. De finns också representerade i Uppsala läns landsting. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att avslå motionen Reservation av Ingmar Jansson till förmån för bifall till motionen
 46. 46. 46 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:26 Motion angående: Om att göra en park i anslutning av Stabby Prästgård Motionär: Börje/Jumkil Centerparti via Ingemar Jansson Det finns idag jordbruksmark som är icke brukad intill nuvarande markområde intill prästgården. Förslaget är att man reserverar ex. 5 ha åkermark för lek. vattendammar och intressanta växter. Att uppdra till Kommunens parkavd. komma med förslag både i kostnader och vad man kan göra av ett stort parkområde. Det finns ett stycke kvar av denna åkermark som ägs av Uppsala Kommun där man kan återskapa Norra station som vi Björklinge /Bälinge har förslaget i 20 år. Det blir en bra början på en järnvägstreckning till Vänge som vi ta tag i Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Att uppdra till styrelsen Uppsala Centerkrets att stödja motionen Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: Motion: Om att göra en park i anslutning av Stabby Prästgård De medlemmar som vill vara med och påverka hur vår kommun utvecklas med vägar, broar, bostäder och verksamhetslokaler måste aktivt delta i Plangruppens och relevant utskottsarbete. Liknande ställningstaganden måste göras mycket tidigt vid exploaterings och plan-ärenden. Därefter är det endast som stora förändringar i planerna föreslås om vi kan ändra tidigare ståndpunkter. Det demokratiska arbetet och rimligheten för exploatörer blir annars orimligt. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att avslå motionen Reservation av Ingmar Jansson till förmån för bifall till motionen
 47. 47. 47 MOTIONER OM MIGRATION – INTEGRATION –MIGRATION Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:27 Motion: Rätt till utbildning för barn till tiggande EU-migranter Motionär: Unn Harsem, gruppledare utskottet för arbetsmarknad, utbildning, integration och fritid Vi möter dagligen fattiga mäniskor som tigger på våra gator. De söker sig hit från andra delar av Europa för att avlasta sina familjer och för att försöka samla ihop lite pengar. Det är lätt att förstå att livsvillkoren för dessa människor är miserabla när det är värt att ta sig hit för att hålla fram en pappmugg mot förbipasserande för att sedan sova i en bil, under en bro eller i bästa fall på ett härbärge för hemlösa. En del av dem har barn med sig. Barn som reser till ett annat land och spenderar sina dagar på gatorna tillsammans med sina tiggande föräldrar missar viktig skolgång. Samtidigt är det allmänt känt att utbildning är grundläggande för att ta sig ur fattigdom. Vi vet att svenska skolor kan hantera barn med olika språkbakgrund och olika kunskapsnivåer eftersom barn i olika åldrar och från olika delar av världen dagligen ges uppehållstillstånd och börjar i svensk skola. Tydligen är det dock så att här i Uppsala välkomnas alla barn som är antingen svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd och dessutom papperslösa barn till skolan. De barn som befinner sig här tillfälligt tillsammans med tiggande föräldrar är inte papperslösa men har heller inte permanenta uppehållstillstånd. Inte desto mindre är de barn och har rätt till utbildning. De bör definitivt inte driva runt på gatorna och tigga. Rätten till utbildning är fastslagen i FN:s barnkonvention (artikel 28) och bör omfatta alla barn som vistas i Sverige kortare eller längre perioder. Därför yrkar jag att Uppsala kommun ska få ett tydligt uppdrag att säkra att alla barn mellan 7 och 16 år som vistas i Uppsala under kortare eller längre perioder går i skolan att barnen välkomnas i till exempel kommunens förberedelseklasser oavsett hur länge de förväntas stanna i kommunen
 48. 48. 48 Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: Motion: Rätt till utbildning för barn till tiggande EU-migranter Det är enligt lag inte förenligt med den så kallade kommunala kompetensen. Det står också i strid med de överenskommelser som gäller mellan Eus medlemsländer. Enligt SoL har dock kommunen inom ramen för sin kommunala kompetens uppdraget att säkra att ingen på kommunens mark far illa och därför erbjuda akut hjälp om så krävs. Barn- och ungdomsnämnden tog ett beslut 2014-11-27 om att ge ett bidrag till en pedagog/lärare på 50% för EU-migranternas barn som vistas i landet under perioder. Denna lösning togs för att anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar. Pedagogen samarbetar med Stadsmissionen på deras dagcenter, Cross roads. Ambitionen är att pedagogen ska ge barnen kunskaper de har nytta av i framtiden och vara riktad undervisning på barnens hemspråk, romani och rumänska. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att avslå motionen
 49. 49. 49 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:28 Motion: Att vid försörjningsstöd utkrävas viss arbetsinsats Motionär: Stefan Hanna Bakgrund; Det är viktigt att motverka utanförskap och passivisering av våra invånare. Det är viktigt att ge arbetsföra människor i utanförskap och med fullt försörjningsstöd en bättre chans in på den reguljära arbetsmarknaden. Den reguljära, konkurrensutsatta arbetsmarknaden, är viktigast men det finns många värdeskapande insatser som kan göras för att ett närsamhälle ska utvecklas mer positivt som ingen har råd att betala för. Eftersom samhället solidariskt hjälps åt att täcka basförsörjningen för utsatta människor genom försörjningsstöd kan det stödet också kopplas samman med en skyldighet att under ett begränsat antal timmar utföra uppgifter som annars blir ogjorda. Dessa insatser kan även erbjudas genom näringsliv, föreningsliv och stiftelser om samma erbjudande gäller för alla som erbjuder de ”tjänster” som definierats som Invånartjänster. Invånartjänster kan inkludera olika stöd till garantipensionärer, rastvakter på våra förskolor och skolor, cykel och områdesvärdar, förstärkt renhållningsarbete, socialt stöd till våra människor i behov av omsorg och vård etc. De personer som deltar i Invånartjänst ska få sitt bidrag ändrat till Invånarlön istället för försörjningsstöd. Invånartjänst skulle bl a ge följande fördelar; - Gör berörda invånare delaktiga i samhällsbygget - Bidrar till att integrera människor från utanförskap in i samhällsgemenskapen - Bidrar med värdeskapande samhällsinsatser utan att störa den reguljära arbetsmarknaden - Ger dem som utför Invånartjänst arbetskamrater - Ger dem som utför Invånartjänst arbetserfarenhet och jobbrutiner - Ökar möjligheterna för berörda invånare att snabbare komma in på den reguljära arbetsmarknaden - Ökar skattebetalarnas motivation att betala skatt Utmaningar med Invånartjänst; - Administrativa kostnader för att organisera uppdragen - Risken för att arbetsinsatserna anses störa den reguljära arbetsmarknaden - Tillhandahålla tillräckligt många uppdrag inom ramen för de definierade Invånartjänstuppdragen Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag stämman Att ändra i SoL så att kommuner kan kräva viss arbetsinsats i utbyte mot försörjningsstöd. Att kräva att staten och kommuner har en skyldighet att erbjuda arbetsmöjligheter för invånare med fullt försörjningsstöd.
 50. 50. 50 Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Att vid försörjningsstöd utkrävas viss arbetsinsats Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att bifalla till motionen i dess helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma Reservation av Olle Romlin till förmån för avslag på motionen
 51. 51. 51 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:29 Motion: Stötta nyanlända kvinnor att komma ut i arbete Motionär: Hans Dahlgren Endast hälften av alla de kvinnor som kom till Sverige 2000 som skyddsbehövande eller anhöriga till dessa hade arbete tio år senare. Mönstret är likartat för kvinnor som kommer hit som anhörig även till icke skyddsbehövande. Sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor har minskat med 14 procentenheter sedan slutet av 1980-talet. Detta är givetvis förödande ur många aspekter så som deltagande i samhället, självständighet, hälsa, jämställdhet och välfärdens finansiering. Forskningen visar tydligt att ju tidigare insatserna påbörjas, desto större är chansen för arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag stämman att besluta bifall till följande förslag: Förslag: • En flexibel och arbetsmarknadsanknuten SFI-undervisning har goda effekter på chansen att få arbete. Det behövs en tydlig struktur där klasser delas in efter studievana, men samtidigt en flexibilitet så att distans- och deltidsstudier kan väljas. Det är också viktigt att SFI-undervisningen är inriktad mot den svenska arbetsmarknaden, gärna med inslag av praktik. Detta är redan idag mål för SFI-undervisningen, men har ännu inte nått resultat. Vi föreslår därför en prestationsersättning som utfaller utifrån hur väl målen uppnås. Kvinnor avbryter sin SFI i betydligt högre grad än män pågrund av barnafödande - att fåmöjlighet att läsa vidare på deltid kan vara ett sätt att kombinera föräldraledighet med svenskundervisning. • Personer som kommer till Sverige som ”Övriga anhörig invandrare” har inte rätt till introduktionsersättning. Det leder till att bara en tredjedel är inskrivna som arbetssökande ett år efter ankomst. Detta trots att de ofta har lika stora problem att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna grupp bör därför fårätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. • Kvinnor presterar bättre i könsuppdelade verksamheter. Quo Vadis verksamhet i Oslo har under 15 års tid arbetat med uppdelade grupper och där presterar kvinnor betydligt bättre än i könsintegrerade grupper, framförallt i ett tidigt skede. • Vid invandring av familjeskäl ges 2-årigt uppehållstillstånd ”medan relationen prövas”. Personer med detta uppehållstillstånd har inte rätt till etableringsinsatser/-ersättning och har därför lägre ekonomiska incitament att delta i olika utbildningar. Detta bör förändras. • Kvinnor med utländsk bakgrund är klart överrepresenterade bland dem som tar ut vårdnadsbidrag. Detta blir en återhållande faktor och de deltar inte i lika hög grad i arbetsmarknadsförberedande åtgärder. Vårdnadsbidraget bör därför avskaffas, alternativt ska vårdnadsbidrag avräknas mot försörjningsstöd.
 52. 52. 52 • Väntan på förskoleplats är många gånger ett problem för kvinnor. En utbyggnad av förskolan eller reformer som minskar köerna skulle därför ha en positiv effekt på arbetsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor. Även informationsinsatser om rättigheter och möjligheter kring förskolan är givande i sammanhanget. • Inför fler individualiserade ersättningar. Idag har man till exempel rätt till bostadsbidrag, även om makan/maken arbetar (sammanlagd gemensam inkomst upp till 408 000 om året). Påsåsätt ges incitament till individen att exempelvis studera eller etablera sig på arbetsmarknaden oavsett vad en eventuell partner gör. • Aktiveringskrav vid försörjningsstöd ska vara lika för kvinnor och män. Idag ställs ofta högre krav på män, vilket gör att de får mer stöd och därför lättare att fåjobb. Båda parterna i ett förhållande bör också kallas då kommunen har samtal kring familjens ekonomi. • När en person endast deltar på deltid i etableringsinsatser skall insatsen förlängas. De som idag deltar på75 % får lika många dagar som den som deltar på heltid, men 25 % mindre insats. • Inled försöksverksamhet med öppna förskolor med extra språkstöd för nyanlända kvinnor med småbarn ska få en naturlig plats att träffas och träna svenska. Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Stötta nyanlända kvinnor att komma ut i arbete Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 53. 53. 53 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:30 Motion: Om möjlighet till transporter till och från asylboenden Motionär: Anna Johansson, Karin Ericsson, Unn Harsem, Kenny Jonsson, Magnus Tauvon, utskottet för arbetsmarknad, integration, utbildning och fritid Många asylboenden ligger på landsbygden utan livsmedelsbutiker eller annan service i närheten. Om det inte heller finns välutbyggd kollektivtrafik dit så är det en väldigt besvärlig situation för de asylsökande som bor där. De blir väldigt isolerade och vardagliga saker som att t ex handla saker man behöver blir väldigt besvärliga. En lösning på detta problem vore om det i migrationsverkets upphandling av asylboenden införs krav på välfungerande transporter mellan boendet och en ort där det finns livsmedelsbutik. Om asylboendet ligger på en plats som saknar välutbyggd kollektivtrafik måste i så fall den som driver boendet tillhandahålla transporter. En annan problematisk situation uppstår när det visserligen finns kollektivtrafik men kostnaden för att resa med buss till närmsta större ort blir svår att ha råd med för de asylsökande. Vi yrkar att det i upphandlingen av asylboenden införs krav på välfungerande transporter till och från boendet. Det innebär att de som driver boendet måste tillhandahålla transporter om det saknas välutbyggd kollektivtrafik eller om resor med befintlig kollektivtrafik kostar för mycket att Centerpartiets riksorganisation ges i uppdrag att utforma detaljerna i hur ovanstående förslag ska kunna genomföras att motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma Kretsstyrelsens förslag till beslut: Motion: Om möjligheten till transporter till och från asylboenden Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 54. 54. 54 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:31 Motion: Integrationsmiljard med fokus på tidiga insatser Motionär: Hans Dahlgren Tidiga insatser är centrala för nyanlända utrikes- och anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. En nyanländ person har ofta behov av att, parallellt med sitt jobbsökande, bygga på kompetens och nätverk som kan ge en hållbar anknytning till både arbetsmarknad och samhällsliv. Välfärdsgruppen föreslår därför en integrationsmiljard som fokuserar på att uppmuntra att nyanlända deltar i relevanta insatser som möjliggör ett deltagande i arbetskraften. Det finns ett signifikant samband mellan att delta tidigt i arbetsmarknadsinsatser och sannolikheten att vara sysselsatt fem år efter folkbokföring. En nyanländ kvinna som får ta del av en insats först tre år efter inskrivning som arbetslös hos Arbetsförmedlingen, har 31 procent lägre sannolikhet att vara sysselsatt fem år efter invandringen än en nyanländ kvinna som får en insats samma år hon skriver in sig. Idag är endast cirka en av fyra arbetslösa anhöriginvandrare inskrivna på Arbetsförmedlingen under de första åren i Sverige. Av dem som är inskrivna är det dessutom under tio procent som har anvisats till en arbetsförberedande insats vid första inskrivningstillfället. Utredningar visar också att nyanlända kvinnor erbjuds ett mindre omfattande och relevant stöd jämfört med nyanlända män. Kvinnor registrerar sig senare än männen på Arbetsförmedlingen, de påbörjar sitt deltagande i både SFI och reguljära studier senare än bland männen. Kvinnor tar också i lägre utsträckning del av arbetsförberedande insatser, och det finns skillnader i vilken typ av insatser kvinnor och män deltar i. Bland nyanlända med en etableringsplan deltar männen i arbetsmarknadsutbildning i större utsträckning än kvinnorna. Det är också vanligare att kvinnor som saknar arbete inte heller deltar i kvalificerande eller arbetsförberedande insatser. Vi vill därför på samma sätt genom en integrationsmiljard uppmuntra till mer jämlik fördelning i insatserna. Integrationsmiljarden tar utgångspunkt i de stimulansmodeller som används framgångsrikt inom hälso- och sjukvården. Arbetet med kömiljarden har stärkt tillgängligheten i hälso- och sjukvården genom att sätta mål och belöna därefter. Integrationsmiljarden ska fungera enligt samma principer och premiera kommuner som sätter in tidiga insatser. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag stämman: Att en integrationsmiljard införs med fokus på att uppmuntra rätt insatser på ett tidigt stadium
 55. 55. 55 Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Integrationsmiljard med fokus på tidiga insatser Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets riksstämma
 56. 56. 56 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:32 Motion: Sverige bör driva biståndsprojekt i Rumänien Motionär: Anna Johansson, Karin Ericsson, Unn Harsem, Kenny Jonsson, Magnus Tauvon, utskottet för arbetsmarknad, integration, utbildning och fritid Vi möter dagligen fattiga mäniskor som tigger på våra gator. Ofta är de rumänska, cirka 90 % av tiggarna kommer från Rumänien, enligt en debattartikel i SvD som hänvisar till socialtjänsten1 . De söker sig hit för att avlasta familjerna i hemlandet och för att försöka samla ihop lite pengar. Att EU-medborgare lever i sådan djup fattigdom är fullständigt oacceptabelt. Det lär finnas pengar i EU:s så kallade socialfond, avsedda för stöd till människor i utanförskap men Rumänien har bara använt sig av en bråkdel av de här pengarna. En anledning verkar vara ett utbrett förakt för romer som gör det inrikespolitiskt svårt att satsa på den romska befolkningen; som politiker i Rumänien riskerar man kanske att förlora inrikespolitiska poäng2 . Att säkerställa en dräglig levnadsstandard för sina medborgare kan ses som inre angelägenheter för ett land. Rumäniens oförmåga att sköta sina inre angelägenheter – att säkra en dräglig levnadsstandard för sina medborgare – resulterar i inre angelägenheter för Sverige i form av tiggande rumäner på våra gator som riskerar att fara illa och utsättas för brott när de lever som hemlösa. Mot denna bakgrund yrkar vi att Centerpartiet verkar för att Sverige ska kliva in och genomföra riktade biståndsprojekt med syfte att skapa arbetstillfällen, skola och bostäder åt romerna i Rumänien att Centerpartiets riksorganisation ges i uppdrag att utforma detaljerna i hur ovanstående förslag ska kunna genomföras att årsmötet för Uppsala Centerkrets skickar denna motion vidare till distriktsstämman att motionen skickas vidare till Centerpartiets riksstämma Uppsala 2015-01-31 1http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eu-maste-ingripa-mot-lander-som- diskriminerar_3400478.svd 2http://www.nt.se/nyheter/tiggarnas-elande-ett-misslyckande-i-eu-9602624.aspx
 57. 57. 57 Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Sverige bör driva biståndsprojekt i Rumänien Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i sin helhet Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 58. 58. 58
 59. 59. 59 ORGANISATIONSFRÅGOR FÖR CENTERPARTIET SAMT ÖVRIGA MOTIONER Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:33 Motion: Att Centerpartiet under 2015, 2016 och 2017 ska agera som Centerpartiet och inte som en del av Alliansen Motionär: Oscar Åström Bakgrund: C och övriga så kallade Allianspartier måste profilera sig bättre och var för sig bli bättre på att nå sina primära målgrupper bland väljarna. Jag tror att det annars blir mycket svårt för Uppsala att få en icke vänstervriden politisk majoritet efter valet 2018. Därför yrkar jag Att Centerpartiet under 2015, 2016 och 2017 ska agera som Centerpartiet och inte som en del av Alliansen Att när Centerpartiet skriver gemensamma reservationer. Särskilda yttranden och motioner tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna så görs det undertecknat av partierna och partirepresentanter Kretsstyrelsens förslag till beslut Motion: Att Centerpartiet under 2015, 2016 och 2017 ska agera som Centerpartiet och inte som en del av Alliansen Kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets föreslår stämman besluta: Att bifalla motionen i dess helhet Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma
 60. 60. 60 Motion nr: 2015:34 Motion: Kretsens uppgift – Medlemsvård – Medlemsvärvning Motionär: Gunilla Zetterling, Margareta A. Lundvall, Rasbokils Centerkvinnor
 61. 61. 61 Kretsstyrelsens yttrande och förslag till beslut: Motion: Kretsens uppgift –Medlemsvård –Medlemsvärvning Kretsen kan alltid utveckla och förbättra sitt arbetssätt för att engagera medlemmar och för att bättre bidra till att kretsens politiska program vinner ett starkare stöd bland Uppsalas invånare. En löpande dialog och förankring av förslag bland medlemmarna är viktigt för att skapa önskad motivation. Vår hemsida behöver uppdateras mycket bättre än hittills. Vi behöver också bli bättre på att motivera våra medlemmar att regelbundet besöka hemsidan där bl a ett uppdaterat kalendarium finns tillgängligt. Vi försöker också få våra medlemmar att löpande dela tankar och idéer på Uppsalacenterns Facebooksida. Tillgängligheten av hemsidor och egna grupper på t ex Facebook begränsas tyvärr av tillgången till rimligt fungerande Internet. Centerpartiet i Uppsala fortsätter sitt arbete att verka för att hela kommunen till rimliga priser ska få tillgång till bredbandslösningar. Allt detta kommer att vara en utmaning för den tillträdande kretsstyrelsen. Idag erbjuds samtliga medlemmar följande forum för dialog, idéutveckling och beslutsfattande:  KF-grupp, nästan en gång per månad  Utskottsmöten, samma kväll som KF-grupp och öppet för alla medlemmar  Arbetsgrupper kopplade till utskotten, öppet för alla medlemmar  Centralen och dess informationsgrupper, öppet för alla medlemmar  Centerpartiet Uppsalas Facebookgrupp, öppet för alla medlemmar  Centerpartiets olika Facebookgrupper, öppet för alla FB-anslutna  Kretsen och ”Stadshuset”genomför regelbundna invånarkampanjer  Kretsstyrelsen arrangerar löpande möten med intressanta gästtalare, öppet för alla medlemmar Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att bifalla motionen i dess helhet
 62. 62. 62 Centerpartiet Uppsalas motion nr: 2015:35 Motion: Ledarskapsförsörjning Motionär: Stefan Hanna Bakgrund; Alla organisationer är beroende av duktiga och engagerade ledare för att utvecklas positivt. Bland större och ledande företag är detta sedan länge känt. De ledande företagen, utan undantag, jobbar löpande och strukturerat med att säkra sin ledarförsörjning. Enligt mina samtal med kollegor inom Centerpartiet och inom andra partier kan jag konstatera att en liknande professionell ledarutveckling saknas inom de svenska partiorganisationerna. Möjligen kan Socialdemokraterna och Moderaterna anses ha någon variant av detta genom sina storlekar och därigenom möjlighet att ge fler personer utrymme för råds och ministerposter. Programmet Ledare 2020 är en god början men vi behöver utveckla formerna och göra det ännu mer omfattande och kontinuerligt jobba med återväxt och vidareutveckling av målgruppen. Synpunkter som förs fram mot förslaget att mer professionellt jobba med ledarförsörjning är: 1) partierna väljer löpande valberedningar som har i uppdrag att leta efter och utvärdera kandidater 2) alla medlemmar måste känna att de har en chans att bli vald till olika ledande roller om de har den ambitionen. 3) Vi har redan ett sådant program i Ledare 2020 Att vi som parti blir betydligt bättre på att säkra duktiga ledare runt om i vår organisation innebär inte att chanserna för alla medlemmar som vill kandidera som ledare utesluts. Alla som anser sig matcha de ledarprofiler som vi ständigt söker och utvecklar är fullvärdiga kandidater när medlemmar och ombud runt om i landet skall välja vilka som skall få olika förtroendeuppdrag. Några av de egenskaper som anses särskilt viktiga för framgångsrikt ledarskap är; - Personligt omdöme - Personlig integritet - Förmåga att bygga framgångsrika lag - Förmåga att organisera för kvalitet och utveckling - Förmåga att identifiera de viktigaste samarbetspartnerna och att engagera dem för att nå uppsatta mål Jag föreslår att nuvarande system för ledarrekrytering kompletteras med att varje Krets, inom Centerpartiet, har i uppdrag att löpande ta fram minst tre personer som anses vara bra politiska ledare eller att de bedöms ha stor politisk ledarpotential. Dessa personer har sedan Kretsen och Centerpartiet ett särskilt ansvar att matcha framåt för att säkra en så bra ledarskapsförsörjning som möjligt och för att minska partiets sårbarhet i samband med att befintliga ledare, av olika skäl, lämnar sina uppdrag.
 63. 63. 63 Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag Att Centerpartiet utvecklar sitt program för ledarförsörjning och ledarskapsutveckling Att Centerpartiet i samband med Kommundagar och stämmor arrangerar ledarutvecklingsprogram för minst en medlem med ledarpotential per Krets. Kretsstyrelsens yttrande samt förslag till beslut Motion: Ledarskapsförsörjning Riksorganisationens initiativ Ledare 2020 var/är ett bra initiativ. Tyvärr fanns/finns väldigt begränsat antal platser per krets. Det är också oklart för lokala kretsar vad arbetet resulterat i och hur det kommer att ske framöver. Istället för att begränsa denna typ av aktiviteter kan öppna nätverk skapas och seminarier hållas på stämmor och liknande event. Det behövs ett nytänk kring ledarskapsutveckling i Centerpartiet. Mot denna bakgrund föreslår kretsstyrelsen för Centerpartiet Uppsala kommunkrets stämman besluta: Att bifalla motionen i dess helhet Att vidaresända motionen jämte yttranden till distriktsstämman Uppsala län samt Centerpartiets partistämma

×