Бази данни
Системи за управление на бази данни
ADO.NET
LINQ to SQL
Александър Далемски
musashi.bg@gmail.com

Copyright © 2...
За какво ще говорим
•
•
•
•
•
•

Релационни бази данни
Проектиране на бази данни
Structured Query Language (SQL)
ADO.NET
L...
Бази данни
• Структурирана информация
• Взаимосвързана информация
• Организирана в удобен за софтуерна обработка вид

Copy...
Релационни бази данни
• Най-широко разпространени
• Организират информацията във формално дефинирани
таблици

Copyright © ...
Таблица (релация)
• Колони (полета, атрибути) – име и дефиниционно
множество (възможни стойности)
• Редове (записи, n-торк...
Първичен ключ (primary key)
• Една или повече колони
• Определя еднозначно всеки запис
• Препоръчително е всяка таблица да...
Външен ключ (foreign key)
•
•
•
•

Една или повече колони
Асоциира се с първичния ключ на някоя таблица
Реализира зависимо...
Индекс (index)
• Оптимизира достъпа до записи по определен критерий
• Осигурява бързодействие за критични за софтуера
мани...
Схема на базата данни (schema)
•
•
•
•
•

Описва структурата на данните
Таблици
Колони
Ключове и други ограничения
Индекси...
Системи за управление на бази данни (DBMS)
• Позволяват създаването, поддръжката и употребата на
бази данни
• Силно оптими...
Някои разпространени СУБД
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft SQL Server
Oracle
IBM DB2
MySQL
PostgreSQL
Microsoft Access
SQLite

Cop...
Проектиране на бази данни
• Модел на предметната област
• Трансформиране на модела в база данни
• Нормализиране на базата ...
Модел на обектите и зависимостите
(Entity/Relationship Model)
• Типове обекти (entity types)
• Зависимости (relationship s...
Видове зависимости
• Едно-към-едно
• Едно-към-много
• Много-към-много

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Атрибути
• Характеризират множество обекти или зависимост
• Ключови атрибути – участват в еднозначното
определяне на обект...
Примерен проект: Здравословно хранене
•
•
•
•
•

Производители
Марки
Продукти
Хранителни факти
Съставки

Copyright © 2012 ...
E/R модел: Здравословно хранене
Name

Country

Producer

Name
1

producer
of

n

Description

Brand

1
brand of
n
Ingredie...
Изграждане на базата данни
• Множество обекти -> таблица
• Зависимости едно-към-едно и едно-към-много ->
външни ключове
• ...
База данни: Здравословно хранене
Producers

Brands

Products

ProducerID

BrandID

ProductID

Name

ProducerID

BrandID

C...
Нормализиране на базата данни
• Премахване на излишни повторения на данни
• Премахване на зависимости между данните
• Избя...
Нормални форми
• Формални критерии за нормалност на таблици
• Всяка следваща нормална форма допълва предишната
с по-строги...
Малко дефиниции
• Суперключ - множество от колони в таблица, което
еднозначно определя всеки запис
• Минимален суперключ –...
Първа нормална форма (1NF)
Няма колона, която може да съдържа множества.

Таблицата не съдържа подтаблици.

Copyright © 20...
Първа нормална форма (1NF)

Ученик
Георги

фехтовка,
тенис

Иван

баскетбол,
фехтовка

Мария

Copyright © 2012 DAVID Holdi...
Първа нормална форма (1NF)

Ученик
Георги

фехтовка

Георги

тенис

Иван

баскетбол

Иван

фехтовка

Мария

лека атлетика
...
Втора нормална форма (2NF)
Не съществуват минимален суперключ, за който
стойностите на някоя неключова колона да се опреде...
Втора нормална форма (2NF)

Ученик

Училище

Спорт

Георги

ПГ „Иван Хаджиенов“

фехтовка

Георги

ПГ „Иван Хаджиенов“

те...
Втора нормална форма (2NF)

Ученик

Училище

Ученик

Спорт

Георги

ПГ „Иван Хаджиенов“

Георги

фехтовка

Иван

СОУ „Анти...
Други нормални форми
• 3NF, BCNF, 4NF, 5NF
• Няма да ги разглеждаме в подробности
• За повечето таблици е препоръчителна B...
Structured Query Language (SQL)
•
•
•
•

Специализиран език за програмиране
Управление и работа с данните в СУБД
Дели се н...
Синтаксис на SQL
•
•
•
•

Декларативен език за програмиране
Съждения
Не се разграничава главни и малки букви
По конвенция ...
Идентификатори
• Поредици от букви, долни черти, цифри, която не
започва с цифра
• Поредици от символи, заградени в квадра...
Запазени и стандартни думи
• Могат да се ползват като идентификатори, когато се
заградят в квадратни скоби или кавички
• Н...
Променливи
• Незаградени идентификатори с префикс @
• Декларират се с DECLARE
• Обхват - блокът от съждения, в който са де...
Data Definition Language (DDL)
• Създаване, модификация, изтриване на таблици,
изгледи, съхранени процедури, функции, триг...
Създаване на таблица
CREATE TABLE [Producers] (
[ProducerID] int
[Name]
nvarchar(100)
[Country]
nvarchar(100)

NOT NULL ID...
Създаване на таблица
CREATE TABLE [Brands] (
[BrandID]
int
[ProducerID] int
[Name]
nvarchar(100)

NOT NULL IDENTITY(1, 1),...
Модифициране на таблица
ALTER TABLE [Brands] ADD
[Description] nvarchar(MAX)
GO

Copyright © 2012 DAVID Holding Company

N...
Изтриване на таблица
DROP TABLE [Brands]
GO

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Изпразване съдържанието на таблица
TRUNCATE TABLE [Brands]
GO

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Съхранени процедури
CREATE PROCEDURE [CreateProducer]
@vName nvarchar(100), @vCountry nvarchar(100), @vProducerID int OUTP...
Функции
CREATE FUNCTION [GetProducerBrandsCount] (@vProducerID int)
RETURNS int
BEGIN
DECLARE @varCount int
SELECT @varCou...
Изгледи
CREATE VIEW [BrandProducers]
AS
SELECT [B].[BrandID], [B].[Name] AS [BrandName],
[P].[Name] AS [ProducerName]
FROM...
Индекси
CREATE INDEX [IX_Producers] ON [Producers] (
[Country] ASC, [Name] ASC
)
GO
DROP INDEX [IX_Producers] ON [Producer...
Data Control Language (DCL)
• Управление на достъпа до обекти в базата данни
• Започват с GRANT, REVOKE или DENY

Copyrigh...
Data Control Language (DCL)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON [Producers]
GO

TO [someone]

DENY INSERT, UPDATE, DEL...
Data Manipulation Language (DML)
• Записване, променяне, изтриване и извличане на данни
• Приложенията, използващи бази да...
SELECT съждения
• Извличат информация от базата данни
• Най-често използваните съждения
• Резултатът обикновено е набор от...
SELECT и FROM
• SELECT определя колоните, които да участват в резултата
• FROM определя таблицата (или таблиците), от коят...
Филтриране
• WHERE посочва критерий (или критерии), по който да се

отсеят записите в резултата
• =, <>, <, <=, >, >=
• EX...
Влагане на заявки
• Често се налага влагане на заявки – например в SELECT
или WHERE клаузите
SELECT * FROM [Brands]
WHERE ...
Сортиране
• ORDER BY посочва колона или редица от колони, по

които да се подредят записите в резултата
SELECT * FROM [Bra...
Агрегиране
• Получаване на единична стойност от стойностите на
всички записи за дадена колона
• COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG
...
Групиране
• Позволява прилагането на агрегатни функции върху
част от записите в таблица
• GROUP BY указва всички колони, п...
Съединения
• Служат за комбиниране на записи от няколко таблици
• Прилагат се JOIN оператори във FROM клаузата
• Могат да ...
INNER JOIN
• Комбинира всеки запис от едната таблица с един или
повече записи от другата таблица по зададен критерий
• Пре...
OUTER JOIN
• Комбинира всеки запис от едната таблица с един или
повече записи от другата таблица по зададен критерий
• Не ...
INSERT съждения
• Създават нови записи в таблица
• Могат да се комбинират със SELECT съждения за
автоматично генериране на...
UPDATE съждения
• Променят съдържанието на съществуващи записи
• По подразбиране променят всички записи в таблицата
UPDATE...
DELETE съждения
• Изтриват записи от таблица
• По подразбиране изтриват всички записи от таблицата
DELETE FROM ...
WHERE ....
Трансакции
• Поредици от операции
• Изпълняват се цялостно и независимо от всички
останали трансакции
• Гарантиране консис...
Характеристики на трансакциите
•
•
•
•

Атомарност
Консистентност
Изолираност
Устойчивост

Copyright © 2012 DAVID Holding ...
Трансакции в SQL
BEGIN TRANSACTION
COMMIT TRANSACTION
ROLLBACK TRANSACTION

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
ADO.NET
•
•
•
•

Част от .NET Framework
Наследник на ActiveX Data Objects (ADO)
Удобни начини за достъп до бази данни
Мини...
ADO.NET доставчици (data providers)
•
•
•
•
•

Data Provider for SQL Server
Data Provider for OLE DB
Data Provider for ODB...
Модели за достъп до данните в ADO.NET
•
•
•
•

Свързан модел
Несвързан модел
LINQ to SQL
Entity Framework

Copyright © 201...
Connection strings
• Служат за осъществяване на връзката с базата данни
• Представляват поредица от двойки
„параметър=стой...
Основни параметри на connection string
•
•
•
•
•
•

Server
Database
Integrated Security
User ID
Password
Persist Security ...
Автоматично генериране на
connection string
• Използва се SqlConnectionStringBuilder
• Параметрите на връзката са свойства...
Съхраняване на connection string в
конфигурационен файл
• Позволява промяна без прекомпилиране на
приложението
• Записва с...
SqlConnection
• Осъществява връзката с базата данни
• Получава connection string
• Open()
• IDisposable
using (var connect...
SqlCommand
• Служи за изпълнение на заявки
• Получава отворен SqlConnection
• ExecuteNonQuery(), ExecuteScalar(), ExecuteR...
SqlCommand - ExecuteReader
using (SqlCommand command = connection.CreateCommand())
{
command.CommandText = "SELECT [Produc...
SqlCommand - параметри
• Служат за динамично предаване на стойности
• Име, тип и стойност
• SqlCommand.Parameters
Console....
SQL injection атаки
• Пробив в сигурността на базата данни
• Динамично генериране на заявки с конкатениране на
низове
Cons...
SQL injection атаки
'); DELETE FROM [Products];-SELECT [ProductID], [Name] FROM [Products]
WHERE ([Name] = N''); DELETE FR...
SQL injection атаки
Правилна имплементация – използване на параметри
Console.WriteLine("Input brand name to search for: ")...
SqlCommand – съхранени процедури
• CommandType.StoredProcedure
• Parameters
using (SqlCommand command = connection.CreateC...
Трансакции в ADO.NET
• TransactionScope
• Complete()
• IDisposable
using (var ts = new TransactionScope())
using (var conn...
Императивни езици за програмиране
• C, C++, C#, Java, Pascal, Visual Basic,…
• Поредици от инструкции (съждения)
• Близки ...
Функционални езици за програмиране
•
•
•
•

Scheme, Haskell, F#, Scala,…
Композиране на функции
Изрази
Близки до математик...
Умножение с константа
Императивна версия:
function MulBy2(x)
{
return x*2;
}

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Умножение с константа
Фунцкионална версия:
function MulBy2(x) = x*2;

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Умножение на всички елементи на списък
с константа
Императивна версия:
function MulElementsBy2(list)
{
result = EmptyList(...
Умножение на всички елементи на списък
с константа
Функционална версия:
function MulElementsBy2(list) = Map(MulBy2, list);...
Отсяване на елементи от списък
Императивна версия:
function GetPositiveElements(list)
{
result = EmptyList();
foreach (x i...
Отсяване на елементи от списък
Функционална версия:
function IsPositive(x) = x > 0;
function GetPositiveElements(list) = F...
Намиране сумата на елементите на списък
Императивна версия:
function Sum(list)
{
result = 0;
foreach (x in list)
{
result ...
Намиране сумата на елементите на списък
Функционална версия:
function Add(x, y) = x + y;
function Sum(list) = Fold(Add, 0,...
Намиране средно аритметично на
елементите на списък
Императивна версия:
function Average(list)
{
sum = 0;
count = 0;
forea...
Намиране средно аритметично на
елементите на списък
Функционална версия:
function Add1(x, y) = x + 1;
function Count(list)...
Разширителни методи на IEnumerable<T>
• Въведени в .NET Framework 3.5
• Улесняват прилагането на често използвани операции...
Разширителни методи на IEnumerable<T>
IEnumerable<U> Select<T, U>(this IEnumerable<T> source, Func<T, U> selector)
IEnumer...
Разширителни методи на IEnumerable<T> отложено изпълнение
var numbers = new List<int>() { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
...
Разширителни методи на IEnumerable<T>
• First, Last, FirstOrDefault, LastOrDefault
• Sum, Min, Max, Average, Count
• ToLis...
Разширителни методи на IEnumerable<T> сортировка
IOrderedEnumerable<T> OrderBy<T, U>(this IEnumerable<T> source,
Func<T, U...
Разширителни методи на IEnumerable<T> групиране
IEnumerable<IGrouping<U, T>> GroupBy<T, U>(this IEnumerable<T> source,
Fun...
Разширителни методи на IEnumerable<T> съединения
IEnumerable<W> Join<T, U, V, W>(this IEnumerable<T> first,
IEnumerable<U>...
Language INtegrated Query (LINQ)
• Също въведен в .NET Framework 3.5
• Синтаксис подобен на SQL
• Трансформира се в извикв...
LINQ - примери
var example1 = from n in numbers
select n*2;
var example1 = numbers.Select(n => n*2);

Copyright © 2012 DAV...
LINQ - примери
var example2 = from n in numbers
where n > 15
orderby n % 4, n % 7 descending
select n;
var example2 = numb...
LINQ - примери
var example3 = from n in numbers
group n by n % 3 into ng
where ng.Count() == 2
select ng;
var example3 = n...
LINQ - примери
var example4 = from n in numbers
join m in numbers on n % 3 equals m % 3
select Tuple.Create(n, m);

var ex...
IQueryable<T>
• Наследява IEnumerable<T>
• Различна имплементация на повечето разширителни
методи на IEnumerable<T>
• Служ...
Имплементации на LINQ
•
•
•
•
•

LINQ to Objects
LINQ to XML
LINQ to Dataset
LINQ to SQL
LINQ to Entities

Copyright © 201...
LINQ to SQL
• Част от ADO.NET
• Въведен в .NET Framework 3.5
• Object-Relational Mapping (ORM) – ръчно дефиниране
или опис...
Ръчно описване на ORM модела
• Прави се с атрибути
• System.Data.Linq.Mapping

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Ръчно описване на ORM модела - таблици
• Table
• Column
[Table(Name = "Producers")]
public class Producer
{
[Column(IsPrim...
Ръчно описване на ORM модела - връзки
• Association
• EntitySet<T>, EntityRef<T>
[Table(Name = "Producers")]
public class ...
Ръчно описване на ORM модела - връзки
[Table(Name = "Brands")]
public class Brand
{
private EntityRef<Producer> _producer;...
Ръчно описване на ORM модела - контекст
• DataContext
public class HealthyFoodContext : DataContext
{
public HealthyFoodCo...
LINQ to SQL заявки - примери
IEnumerable<Brand> brands = from b in context.Brands
select b;
IEnumerable<Brand> brands = fr...
Описване на ORM модела с DBML
• Специализиран XML документ
• LINQ to SQL Classes файлов шаблон
• Автоматично генериране на...
ORM модел: Здравословно хранене

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
LINQ to SQL – добавяне на записи
Brand brand = context.Brands.Single(b => b.BrandID == 5);
var product = new Product
{
Nam...
LINQ to SQL – редактиране на записи
Product product = context.Products.Single(p => p.ProductID == 19);
product.Proteins = ...
LINQ to SQL – изтриване на записи
Product product = context.Products.Single(p => p.ProductID == 19);
context.Products.Dele...
LINQ to SQL – записване на промените
context.SubmitChanges();

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Полезни връзки
• T-SQL - http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms189826%28v=SQL.90%29.aspx
• ADO.NET - http://msdn.micros...
Благодаря за вниманието!
• Въпроси?
• musashi.bg@gmail.com

Copyright © 2012 DAVID Holding Company
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Курс по програмиране за напреднали (2012) - 3. Бази данни. Системи за управление на бази данни. ADO.NET. LINQ to SQL

496 views

Published on

Занятие №3 на курса по програмиране за напреднали (2012) провеждан от ДАВИД академия в гр.Казанлък. Включва темите:
- Бази данни
- Системи за управление на бази данни
- ADO.NET
- LINQ to SQL

Published in: Education
 • Be the first to comment

Курс по програмиране за напреднали (2012) - 3. Бази данни. Системи за управление на бази данни. ADO.NET. LINQ to SQL

 1. 1. Бази данни Системи за управление на бази данни ADO.NET LINQ to SQL Александър Далемски musashi.bg@gmail.com Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 2. 2. За какво ще говорим • • • • • • Релационни бази данни Проектиране на бази данни Structured Query Language (SQL) ADO.NET Language INtegrated Query (LINQ) LINQ to SQL Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 3. 3. Бази данни • Структурирана информация • Взаимосвързана информация • Организирана в удобен за софтуерна обработка вид Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 4. 4. Релационни бази данни • Най-широко разпространени • Организират информацията във формално дефинирани таблици Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 5. 5. Таблица (релация) • Колони (полета, атрибути) – име и дефиниционно множество (възможни стойности) • Редове (записи, n-торки) • Редовете и колоните нямат определена наредба Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 6. 6. Първичен ключ (primary key) • Една или повече колони • Определя еднозначно всеки запис • Препоръчително е всяка таблица да има първичен ключ Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 7. 7. Външен ключ (foreign key) • • • • Една или повече колони Асоциира се с първичния ключ на някоя таблица Реализира зависимост между записите в двете таблици Множество записи от вторичната таблица се асоциират с един запис от първичната таблица Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 8. 8. Индекс (index) • Оптимизира достъпа до записи по определен критерий • Осигурява бързодействие за критични за софтуера манипулации с данните Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 9. 9. Схема на базата данни (schema) • • • • • Описва структурата на данните Таблици Колони Ключове и други ограничения Индекси Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 10. 10. Системи за управление на бази данни (DBMS) • Позволяват създаването, поддръжката и употребата на бази данни • Силно оптимизирани за ефективност • Позволяват дефиниране и изпълнение на сложни действия върху данните и създаване на проекции на данните • Някои са предназначени за големи софтуерни системи (enterprise DBMS), други – за малки приложения (lightweight DBMS) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 11. 11. Някои разпространени СУБД • • • • • • • Microsoft SQL Server Oracle IBM DB2 MySQL PostgreSQL Microsoft Access SQLite Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 12. 12. Проектиране на бази данни • Модел на предметната област • Трансформиране на модела в база данни • Нормализиране на базата данни Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 13. 13. Модел на обектите и зависимостите (Entity/Relationship Model) • Типове обекти (entity types) • Зависимости (relationship sets) • Атрибути Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 14. 14. Видове зависимости • Едно-към-едно • Едно-към-много • Много-към-много Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 15. 15. Атрибути • Характеризират множество обекти или зависимост • Ключови атрибути – участват в еднозначното определяне на обекти от множеството Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 16. 16. Примерен проект: Здравословно хранене • • • • • Производители Марки Продукти Хранителни факти Съставки Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 17. 17. E/R модел: Здравословно хранене Name Country Producer Name 1 producer of n Description Brand 1 brand of n Ingredient Name m contains n Product Energy value Proteins Amount Fats Carbohydrates Copyright © 2012 DAVID Holding Company Name
 18. 18. Изграждане на базата данни • Множество обекти -> таблица • Зависимости едно-към-едно и едно-към-много -> външни ключове • Зависимости много-към-много -> свързваща таблица с външни ключове Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 19. 19. База данни: Здравословно хранене Producers Brands Products ProducerID BrandID ProductID Name ProducerID BrandID Country Name Name Description EnergyValue Proteins Fats Carbohydrates Ingredients ProductIngredients IngredientID ProductID Name IngredientID Amount Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 20. 20. Нормализиране на базата данни • Премахване на излишни повторения на данни • Премахване на зависимости между данните • Избягване на аномалии Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 21. 21. Нормални форми • Формални критерии за нормалност на таблици • Всяка следваща нормална форма допълва предишната с по-строги критерии • Полезни, но не винаги постижими или оптимални Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 22. 22. Малко дефиниции • Суперключ - множество от колони в таблица, което еднозначно определя всеки запис • Минимален суперключ – суперключ, никое подмножество на който не е суперключ • Неключова колона – колона, която не участва в никой минимален суперключ на таблицата Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 23. 23. Първа нормална форма (1NF) Няма колона, която може да съдържа множества. Таблицата не съдържа подтаблици. Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 24. 24. Първа нормална форма (1NF) Ученик Георги фехтовка, тенис Иван баскетбол, фехтовка Мария Copyright © 2012 DAVID Holding Company Спорт лека атлетика, баскетбол, тенис
 25. 25. Първа нормална форма (1NF) Ученик Георги фехтовка Георги тенис Иван баскетбол Иван фехтовка Мария лека атлетика Мария баскетбол Мария Copyright © 2012 DAVID Holding Company Спорт тенис
 26. 26. Втора нормална форма (2NF) Не съществуват минимален суперключ, за който стойностите на някоя неключова колона да се определят еднозначно от негово подмножество. Всяка неключова колона се определя еднозначно от целия минимален суперключ. Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 27. 27. Втора нормална форма (2NF) Ученик Училище Спорт Георги ПГ „Иван Хаджиенов“ фехтовка Георги ПГ „Иван Хаджиенов“ тенис Иван СОУ „Антим I“ баскетбол Иван СОУ „Антим I“ фехтовка Мария ПМГ „Никола Обрешков“ лека атлетика Мария ПМГ „Никола Обрешков“ баскетбол Мария ПМГ „Никола Обрешков“ тенис Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 28. 28. Втора нормална форма (2NF) Ученик Училище Ученик Спорт Георги ПГ „Иван Хаджиенов“ Георги фехтовка Иван СОУ „Антим I“ Георги тенис Мария ПМГ „Никола Обрешков“ Иван баскетбол Иван фехтовка Петър лека атлетика Петър баскетбол Петър тенис Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 29. 29. Други нормални форми • 3NF, BCNF, 4NF, 5NF • Няма да ги разглеждаме в подробности • За повечето таблици е препоръчителна BCNF Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 30. 30. Structured Query Language (SQL) • • • • Специализиран език за програмиране Управление и работа с данните в СУБД Дели се на три части: DDL, DCL и DML Стандартизиран, но всяка СУБД поддържа собствен диалект • Microsoft SQL Server използва T-SQL диалекта Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 31. 31. Синтаксис на SQL • • • • Декларативен език за програмиране Съждения Не се разграничава главни и малки букви По конвенция ключовите думи се пишат с главни букви Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 32. 32. Идентификатори • Поредици от букви, долни черти, цифри, която не започва с цифра • Поредици от символи, заградени в квадратни скоби • Поредици от символи, заградени в двойни кавички test, TEST, TeSt, [test], [TEST], "test", "TEST" Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 33. 33. Запазени и стандартни думи • Могат да се ползват като идентификатори, когато се заградят в квадратни скоби или кавички • Някои от тях могат да се ползват като идентификатори и без да бъдат заградени, когато не са в подходящия контекст (но не е препоръчително) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 34. 34. Променливи • Незаградени идентификатори с префикс @ • Декларират се с DECLARE • Обхват - блокът от съждения, в който са дефинирани Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 35. 35. Data Definition Language (DDL) • Създаване, модификация, изтриване на таблици, изгледи, съхранени процедури, функции, тригери, индекси, потребителски типове данни • Описване и модифициране на схемата на базата данни • Започват с CREATE, ALTER, DROP или TRUNCATE Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 36. 36. Създаване на таблица CREATE TABLE [Producers] ( [ProducerID] int [Name] nvarchar(100) [Country] nvarchar(100) NOT NULL IDENTITY(1, 1), NOT NULL, NULL, CONSTRAINT [PK_Producers] PRIMARY KEY ([ProducerID]) ) GO Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 37. 37. Създаване на таблица CREATE TABLE [Brands] ( [BrandID] int [ProducerID] int [Name] nvarchar(100) NOT NULL IDENTITY(1, 1), NOT NULL, NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Brands] PRIMARY KEY ([BrandID]), CONSTRAINT [FK_Brands_Producer] FOREIGN KEY ([ProducerID]) REFERENCES [Producers] ([ProducerID]) ON DELETE CASCADE ) GO Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 38. 38. Модифициране на таблица ALTER TABLE [Brands] ADD [Description] nvarchar(MAX) GO Copyright © 2012 DAVID Holding Company NULL
 39. 39. Изтриване на таблица DROP TABLE [Brands] GO Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 40. 40. Изпразване съдържанието на таблица TRUNCATE TABLE [Brands] GO Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 41. 41. Съхранени процедури CREATE PROCEDURE [CreateProducer] @vName nvarchar(100), @vCountry nvarchar(100), @vProducerID int OUTPUT AS INSERT INTO [Producers] ([Name], [Country]) VALUES (@vName, @vCountry) SELECT @vProducerID = SCOPE_IDENTITY() GO Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 42. 42. Функции CREATE FUNCTION [GetProducerBrandsCount] (@vProducerID int) RETURNS int BEGIN DECLARE @varCount int SELECT @varCount = COUNT(*) FROM [Brands] WHERE ([ProducerID] = @vProducerID) RETURN @varCount END Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 43. 43. Изгледи CREATE VIEW [BrandProducers] AS SELECT [B].[BrandID], [B].[Name] AS [BrandName], [P].[Name] AS [ProducerName] FROM [Brands] AS [B] INNER JOIN [Producers] AS [P] ON ([B].[ProducerID] = [P].[ProducerID]) GO Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 44. 44. Индекси CREATE INDEX [IX_Producers] ON [Producers] ( [Country] ASC, [Name] ASC ) GO DROP INDEX [IX_Producers] ON [Producers] GO Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 45. 45. Data Control Language (DCL) • Управление на достъпа до обекти в базата данни • Започват с GRANT, REVOKE или DENY Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 46. 46. Data Control Language (DCL) GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON [Producers] GO TO [someone] DENY INSERT, UPDATE, DELETE GO ON [Producers] TO [someone] REVOKE DELETE GO ON [Producers] ТО [someone] Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 47. 47. Data Manipulation Language (DML) • Записване, променяне, изтриване и извличане на данни • Приложенията, използващи бази данни, използват предимно DML • Започват с SELECT, INSERT, UPDATE или DELETE Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 48. 48. SELECT съждения • Извличат информация от базата данни • Най-често използваните съждения • Резултатът обикновено е набор от записи (rowset) SELECT ... FROM ... WHERE ... GROUP BY ... HAVING ... ORDER BY ... Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 49. 49. SELECT и FROM • SELECT определя колоните, които да участват в резултата • FROM определя таблицата (или таблиците), от която се извличат данните SELECT * FROM [Producers] SELECT [BrandID], [Name] FROM [Brands] Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 50. 50. Филтриране • WHERE посочва критерий (или критерии), по който да се отсеят записите в резултата • =, <>, <, <=, >, >= • EXISTS, IS NULL, LIKE, IN • NOT, OR, AND SELECT * FROM [Products] WHERE ([ProductID] > 10) SELECT * FROM [Products] WHERE ([BrandID] = 2) SELECT * FROM [Brands] WHERE ([Name] IN (N'Coca-Cola', N'Fanta', N'Sprite', N'Schweppes')) AND ([Description] IS NOT NULL) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 51. 51. Влагане на заявки • Често се налага влагане на заявки – например в SELECT или WHERE клаузите SELECT * FROM [Brands] WHERE ([BrandID] NOT IN (SELECT DISTINCT [BrandID] FROM [Products])) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 52. 52. Сортиране • ORDER BY посочва колона или редица от колони, по които да се подредят записите в резултата SELECT * FROM [Brands] ORDER BY [Name] SELECT * FROM [Products] ORDER BY [EnergyValue] DESC, [Name] ASC Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 53. 53. Агрегиране • Получаване на единична стойност от стойностите на всички записи за дадена колона • COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG SELECT COUNT([Description]) FROM [Brands] SELECT COUNT(*) FROM [Products] WHERE ([BrandID] = 4) SELECT COUNT(DISTINCT [BrandID]) FROM [Products] Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 54. 54. Групиране • Позволява прилагането на агрегатни функции върху част от записите в таблица • GROUP BY указва всички колони, по които трябва да се групират записите • HAVING указва допълнителен критерий, по който да се отсеят групираните резултати SELECT [BrandID], AVG([EnergyValue]) FROM [Products] GROUP BY [BrandID] SELECT [BrandID], COUNT(*) FROM [Products] GROUP BY [BrandID] HAVING (COUNT(*) > 1) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 55. 55. Съединения • Служат за комбиниране на записи от няколко таблици • Прилагат се JOIN оператори във FROM клаузата • Могат да се свързват повече от две таблици с последователно прилагане на JOIN оператори Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 56. 56. INNER JOIN • Комбинира всеки запис от едната таблица с един или повече записи от другата таблица по зададен критерий • Премахва записите, които не могат да се свържат с никой запис от другата таблица SELECT [P].[ProductID], [B].[Name] AS [BrandName], [P].[Name] AS [ProductName] FROM [Products] AS [P] INNER JOIN [Brands] AS [B] ON ([P].[BrandID] = [B].[BrandID]) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 57. 57. OUTER JOIN • Комбинира всеки запис от едната таблица с един или повече записи от другата таблица по зададен критерий • Не премахва записите от първата таблица, които не могат да се свържат с нито един запис от втората SELECT [P].[Name] AS [ProducerName], COUNT([B].[BrandID]) AS [BrandCount] FROM [Producers] AS [P] LEFT OUTER JOIN [Brands] AS [B] ON ([P].[ProducerID] = [B].[ProducerID]) GROUP BY [P].[Name] Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 58. 58. INSERT съждения • Създават нови записи в таблица • Могат да се комбинират със SELECT съждения за автоматично генериране на данните в новите записи INSERT INTO ... (...) VALUES (...) INSERT INTO ... (...) SELECT ... INSERT INTO [Brands] ([ProducerID], [Name]) VALUES (5, 'Lindt') INSERT INTO [Products] ([BrandID], [Name], [EnergyValue]) SELECT 9, [Name], [Energy] FROM [LegacyProducts] WHERE ([Brand] = N'Lindt') Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 59. 59. UPDATE съждения • Променят съдържанието на съществуващи записи • По подразбиране променят всички записи в таблицата UPDATE ... SET ... WHERE ... UPDATE [Brands] SET [Description] = N'Швейцарско качество!' WHERE ([Name] = N'Lindt') UPDATE [Products] SET [EnergyValue] = [EnergyValue]*4.184 Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 60. 60. DELETE съждения • Изтриват записи от таблица • По подразбиране изтриват всички записи от таблицата DELETE FROM ... WHERE ... DELETE FROM [Products] WHERE ([EnergyValue] < 0) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 61. 61. Трансакции • Поредици от операции • Изпълняват се цялостно и независимо от всички останали трансакции • Гарантиране консистентността на данните Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 62. 62. Характеристики на трансакциите • • • • Атомарност Консистентност Изолираност Устойчивост Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 63. 63. Трансакции в SQL BEGIN TRANSACTION COMMIT TRANSACTION ROLLBACK TRANSACTION Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 64. 64. ADO.NET • • • • Част от .NET Framework Наследник на ActiveX Data Objects (ADO) Удобни начини за достъп до бази данни Минимална зависимост от избора на СУБД Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 65. 65. ADO.NET доставчици (data providers) • • • • • Data Provider for SQL Server Data Provider for OLE DB Data Provider for ODBC Data Provider for Oracle Data Provider for SQL Server Compact 4.0 Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 66. 66. Модели за достъп до данните в ADO.NET • • • • Свързан модел Несвързан модел LINQ to SQL Entity Framework Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 67. 67. Connection strings • Служат за осъществяване на връзката с базата данни • Представляват поредица от двойки „параметър=стойност“, разделени с ; • Различните доставчици поддържат различни параметри Server=(local); Database=HealthyFood; Integrated Security=SSPI Server=(local); Database=HealthyFood; Integrated Security=False; User ID=sa; Password=$secret$; Persist Security Info=False Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 68. 68. Основни параметри на connection string • • • • • • Server Database Integrated Security User ID Password Persist Security Info Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 69. 69. Автоматично генериране на connection string • Използва се SqlConnectionStringBuilder • Параметрите на връзката са свойства на обекта Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 70. 70. Съхраняване на connection string в конфигурационен файл • Позволява промяна без прекомпилиране на приложението • Записва се в секцията <connectionStrings> • Достъпва се през ConfigurationManager.ConnectionStrings <configuration> <connectionStrings> <add name="connection" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Server=(local); Database=HealthyFood; Integrated Security=SSPI" /> </connectionStrings> </configuration> connection.ConnectionString = ConfigurationManager .ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 71. 71. SqlConnection • Осъществява връзката с базата данни • Получава connection string • Open() • IDisposable using (var connection = new SqlConnection()) { connection.ConnectionString = ConfigurationManager .ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; connection.Open(); // операции върху базата... } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 72. 72. SqlCommand • Служи за изпълнение на заявки • Получава отворен SqlConnection • ExecuteNonQuery(), ExecuteScalar(), ExecuteReader() • IDisposable using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM [Producers]"; int producerCount = (int)command.ExecuteScalar(); Console.WriteLine("Producers count: {0}", producerCount); } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 73. 73. SqlCommand - ExecuteReader using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = "SELECT [ProducerID], [Name] FROM [Producers]"; using (DbDataReader reader = command.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine("ProducerID: {0}; Name: {1}", reader["ProducerID"], reader["Name"]); } } } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 74. 74. SqlCommand - параметри • Служат за динамично предаване на стойности • Име, тип и стойност • SqlCommand.Parameters Console.Write("Input producer ID: "); int producerID = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = @"SELECT [BrandID], [Name] FROM [Brands] WHERE ([ProducerID] = @producer_id)"; command.Parameters.AddWithValue("@producer_id", producerID); using (DbDataReader reader = command.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine("BrandID: {0}; Name: {1}", reader["BrandID"], reader["Name"]); } } } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 75. 75. SQL injection атаки • Пробив в сигурността на базата данни • Динамично генериране на заявки с конкатениране на низове Console.WriteLine("Input brand name to search for: "); string name = Console.ReadLine(); using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = @"SELECT [BrandID], [Name] FROM [Brands] WHERE ([Name] = N'" + name + "')"; using (DbDataReader reader = command.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine("BrandID: {0}; Name: {1}", reader["BrandID"], reader["Name"]); } } } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 76. 76. SQL injection атаки '); DELETE FROM [Products];-SELECT [ProductID], [Name] FROM [Products] WHERE ([Name] = N''); DELETE FROM [Products];--') Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 77. 77. SQL injection атаки Правилна имплементация – използване на параметри Console.WriteLine("Input brand name to search for: "); string name = Console.ReadLine(); using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = @"SELECT [BrandID], [Name] FROM [Brands] WHERE ([Name] = @name)"; command.Parameters.AddWithValue("@name", name); using (DbDataReader reader = command.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine("BrandID: {0}; Name: {1}", reader["BrandID"], reader["Name"]); } } } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 78. 78. SqlCommand – съхранени процедури • CommandType.StoredProcedure • Parameters using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandType = CommandType.StoredProcedure; command.CommandText = "[CreateProduct]"; command.Parameters.AddWithValue("@vBrandID", 5); command.Parameters.AddWithValue("@vName", "Шоколад Milka алпийско мляко"); command.Parameters.AddWithValue("@vEnergyValue", (decimal)532); command.Parameters.AddWithValue("@vProteins", (decimal)6.8); command.Parameters.AddWithValue("@vFats", (decimal)29.6); command.Parameters.AddWithValue("@vCarbohydrates", (decimal)58); command.Parameters.Add("@vProductID", SqlDbType.Int).Direction = ParameterDirection.Output; command.ExecuteNonQuery(); Console.WriteLine("Created product ID: {0}", (int)command.Parameters["@vProductID"].Value); } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 79. 79. Трансакции в ADO.NET • TransactionScope • Complete() • IDisposable using (var ts = new TransactionScope()) using (var connection = new SqlConnection()) { connection.ConnectionString = ConfigurationManager .ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; connection.Open(); // операции в трансакция ts.Complete(); } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 80. 80. Императивни езици за програмиране • C, C++, C#, Java, Pascal, Visual Basic,… • Поредици от инструкции (съждения) • Близки до машинния език Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 81. 81. Функционални езици за програмиране • • • • Scheme, Haskell, F#, Scala,… Композиране на функции Изрази Близки до математиката Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 82. 82. Умножение с константа Императивна версия: function MulBy2(x) { return x*2; } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 83. 83. Умножение с константа Фунцкионална версия: function MulBy2(x) = x*2; Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 84. 84. Умножение на всички елементи на списък с константа Императивна версия: function MulElementsBy2(list) { result = EmptyList(); foreach (x in list) { AddElement(x*2, result); } return result; } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 85. 85. Умножение на всички елементи на списък с константа Функционална версия: function MulElementsBy2(list) = Map(MulBy2, list); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 86. 86. Отсяване на елементи от списък Императивна версия: function GetPositiveElements(list) { result = EmptyList(); foreach (x in list) { if (x > 0) { AddElement(x, result); } } return result; } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 87. 87. Отсяване на елементи от списък Функционална версия: function IsPositive(x) = x > 0; function GetPositiveElements(list) = Filter(IsPositive, list); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 88. 88. Намиране сумата на елементите на списък Императивна версия: function Sum(list) { result = 0; foreach (x in list) { result += x; } return result; } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 89. 89. Намиране сумата на елементите на списък Функционална версия: function Add(x, y) = x + y; function Sum(list) = Fold(Add, 0, list); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 90. 90. Намиране средно аритметично на елементите на списък Императивна версия: function Average(list) { sum = 0; count = 0; foreach (x in list) { sum += x; count++; } return sum/count; } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 91. 91. Намиране средно аритметично на елементите на списък Функционална версия: function Add1(x, y) = x + 1; function Count(list) = Fold(Add1, 0, list); function Average(list) = Sum(list)/Count(list); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 92. 92. Разширителни методи на IEnumerable<T> • Въведени в .NET Framework 3.5 • Улесняват прилагането на често използвани операции върху колекции • Следват функционалната парадигма • System.Linq.Enumerable Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 93. 93. Разширителни методи на IEnumerable<T> IEnumerable<U> Select<T, U>(this IEnumerable<T> source, Func<T, U> selector) IEnumerable<T> Where<T>(this IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate) U Aggregate<T, U>(this IEnumerable<T> source, U seed, Func<U, T, U> function) IEnumerable<T> Skip<T>(this IEnumerable<T> source, int count) IEnumerable<T> Take<T>(this IEnumerable<T> source, int count) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 94. 94. Разширителни методи на IEnumerable<T> отложено изпълнение var numbers = new List<int>() { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; IEnumerable<int> newNumbers = numbers .Where(x => x % 2 == 0) .Select(x => x*2); // в този момент newNumbers съхранява информация за операциите, // които трябва да се извършат numbers.Add(10); // точно преди началото на обхождането на newNumbers с foreach, // операциите се изпълняват и резултатът се подава на цикъла foreach (int n in newNumbers) { Console.WriteLine(n); } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 95. 95. Разширителни методи на IEnumerable<T> • First, Last, FirstOrDefault, LastOrDefault • Sum, Min, Max, Average, Count • ToList, ToArray, ToDictionary Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 96. 96. Разширителни методи на IEnumerable<T> сортировка IOrderedEnumerable<T> OrderBy<T, U>(this IEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector) IOrderedEnumerable<T> OrderByDescending<T, U>( this IEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector) IOrderedEnumerable<T> ThenBy<T, U>(this IOrderedEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector) IOrderedEnumerable<T> ThenByDescending<T, U>( this IOrderedEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 97. 97. Разширителни методи на IEnumerable<T> групиране IEnumerable<IGrouping<U, T>> GroupBy<T, U>(this IEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 98. 98. Разширителни методи на IEnumerable<T> съединения IEnumerable<W> Join<T, U, V, W>(this IEnumerable<T> first, IEnumerable<U> second, Func<T, V> firstKeySelector, Func<U, V> secondKeySelector, Func<T, U, W> resultSelector) IEnumerable<W> GroupJoin<T, U, V, W>( this IEnumerable<T> first, IEnumerable<U> second, Func<T, V> firstKeySelector, Func<U, V> secondKeySelector, Func<T, IEnumerable<U>, W> resultSelector) Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 99. 99. Language INtegrated Query (LINQ) • Също въведен в .NET Framework 3.5 • Синтаксис подобен на SQL • Трансформира се в извиквания на разширителните методи на IEnumerable<T> и IQueryable<T> • Няколко различни имплементации Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 100. 100. LINQ - примери var example1 = from n in numbers select n*2; var example1 = numbers.Select(n => n*2); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 101. 101. LINQ - примери var example2 = from n in numbers where n > 15 orderby n % 4, n % 7 descending select n; var example2 = numbers .Where(n => n > 15) .OrderBy(n => n % 4) .ThenByDescending(n => n % 7); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 102. 102. LINQ - примери var example3 = from n in numbers group n by n % 3 into ng where ng.Count() == 2 select ng; var example3 = numbers .GroupBy(n => n % 3) .Where(ng => ng.Count() == 2); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 103. 103. LINQ - примери var example4 = from n in numbers join m in numbers on n % 3 equals m % 3 select Tuple.Create(n, m); var example4 = numbers .Join(numbers, n => n % 3, m => m % 3, (n, m) => Tuple.Create(n, m)); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 104. 104. IQueryable<T> • Наследява IEnumerable<T> • Различна имплементация на повечето разширителни методи на IEnumerable<T> • Служи за трансформиране на LINQ заявки към SQL, XPath и др. • System.Linq.Queryable Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 105. 105. Имплементации на LINQ • • • • • LINQ to Objects LINQ to XML LINQ to Dataset LINQ to SQL LINQ to Entities Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 106. 106. LINQ to SQL • Част от ADO.NET • Въведен в .NET Framework 3.5 • Object-Relational Mapping (ORM) – ръчно дефиниране или описване с DBML • Само с Data Provider for SQL Server • System.Data.Linq Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 107. 107. Ръчно описване на ORM модела • Прави се с атрибути • System.Data.Linq.Mapping Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 108. 108. Ръчно описване на ORM модела - таблици • Table • Column [Table(Name = "Producers")] public class Producer { [Column(IsPrimaryKey = true)] public int ProducerID { get; set; } [Column(CanBeNull = false)] public string Name { get; set; } [Column] public string Country { get; set; } } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 109. 109. Ръчно описване на ORM модела - връзки • Association • EntitySet<T>, EntityRef<T> [Table(Name = "Producers")] public class Producer { private EntitySet<Brand> _brands; [Column(IsPrimaryKey = true)] public int ProducerID { get; set; } [Column(CanBeNull = false)] public string Name { get; set; } [Column] public string Country { get; set; } [Association(Storage = "_brands", OtherKey = "ProducerID")] public EntitySet<Brand> Brands { get { return _brands; } set { _brands.Assign(value); } } } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 110. 110. Ръчно описване на ORM модела - връзки [Table(Name = "Brands")] public class Brand { private EntityRef<Producer> _producer; [Column(IsPrimaryKey = true)] public int BrandID { get; set; } [Column] public int ProducerID { get; set; } [Column(CanBeNull = false)] public string Name { get; set; } [Column] public string Description { get; set; } [Association(Storage = "_producer", ThisKey = "ProducerID")] public Producer Producer { get { return _producer.Entity; } set { _producer.Entity = value; } } } Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 111. 111. Ръчно описване на ORM модела - контекст • DataContext public class HealthyFoodContext : DataContext { public HealthyFoodContext(string connectionString) : base(connectionString) { } public Table<Producer> Producers { get { return GetTable<Producer>(); } } public Table<Brand> Brands { get { return GetTable<Brand>(); } } } string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; var context = new HealthyFoodContext(connectionString); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 112. 112. LINQ to SQL заявки - примери IEnumerable<Brand> brands = from b in context.Brands select b; IEnumerable<Brand> brands = from b in context.Brands where b.BrandID > 3 select b; var brands = from b in context.Brands select new { BrandID = b.BrandID, BrandName = b.Name }; var brands = from b in context.Brands select new { ProducerName = b.Producer.Name, BrandName = b.Name }; IEnumerable<Brand> brands = context.Producers .Where(p => p.Name != "Kraft Foods") .SelectMany(p => p.Brands); Producer producer = context.Producers.Single(p => p.ProducerID == 3); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 113. 113. Описване на ORM модела с DBML • Специализиран XML документ • LINQ to SQL Classes файлов шаблон • Автоматично генериране на C# код • partial класове - добавяне на методи/свойства във външни файлове Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 114. 114. ORM модел: Здравословно хранене Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 115. 115. LINQ to SQL – добавяне на записи Brand brand = context.Brands.Single(b => b.BrandID == 5); var product = new Product { Name = "Шоколад Milka алпийско мляко", EnergyValue = 532, }; brand.Products.Add(product); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 116. 116. LINQ to SQL – редактиране на записи Product product = context.Products.Single(p => p.ProductID == 19); product.Proteins = (decimal)6.8; product.Fats = (decimal)29.6; product.Carbohydrates = (decimal)58; Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 117. 117. LINQ to SQL – изтриване на записи Product product = context.Products.Single(p => p.ProductID == 19); context.Products.DeleteOnSubmit(product); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 118. 118. LINQ to SQL – записване на промените context.SubmitChanges(); Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 119. 119. Полезни връзки • T-SQL - http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms189826%28v=SQL.90%29.aspx • ADO.NET - http://msdn.microsoft.com/enus/library/e80y5yhx%28v=vs.100%29.aspx • LINQ to SQL - http://msdn.microsoft.com/enus/library/bb386976%28v=vs.100%29.aspx Copyright © 2012 DAVID Holding Company
 120. 120. Благодаря за вниманието! • Въпроси? • musashi.bg@gmail.com Copyright © 2012 DAVID Holding Company

×