Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Курс по информационни
технологии
Занятие №3
ADO.NET. LINQ to SQL

2013
Съдържание 1/1
•
•
•
•

ADO.NET
SQL Injection атаки
LINQ
LINQ to SQL
ADO.NET
• Какво е „ADO.NET“?
–
–
–
–

Част от .NET Framework
Наследник на ActiveX Data Objects (ADO)
Предоставя удобни нач...
ADO.NET
• ADO.NET доставчици (data providers)
–
–
–
–
–

Data Provider for SQL Server
Data Provider for OLE DB
Data Provid...
ADO.NET
• Модели за достъп до данните в ADO.NET
–
–
–
–

Свързан модел
Несвързан модел
LINQ to SQL
Entity Framework
ADO.NET
• Низове за връзка (connection strings)
– Служат за осъществяване на връзката с базата данни
– Представляват поред...
ADO.NET
• Основни параметри на низовете за връзка
–
–
–
–
–
–

Server
Database
Integrated Security
User ID
Password
Persis...
ADO.NET
• Автоматично генериране на низове за връзка
– Използва се класът SqlConnectionStringBuilder
– Параметрите на връз...
ADO.NET
• Съхраняване на низове за връзка в
конфигурационен файл
– Позволява промяна без прекомпилиране на
приложението
– ...
ADO.NET
• Съхраняване на низове за връзка в
конфигурационен файл
<configuration>
<connectionStrings>
<add name="connection...
ADO.NET
• Класът SqlConnection
–
–
–
–

Осъществява връзката с базата данни
Получава connection string
Методът Open()
Импл...
ADO.NET
• Класът SqlCommand
– Служи за изпълнение на заявки
– Получава отворен SqlConnection
– Методите
ExecuteNonQuery(),...
ADO.NET
• Класът SqlCommand – методът ExecuteReader()
using (SqlCommand command = connection.CreateCommand())
{
command.Co...
ADO.NET
• Класът SqlCommand – параметри
– Служат за динамично предаване на стойности
– Име, тип и стойност
– Свойството Pa...
ADO.NET
• Класът SqlCommand – параметри
Console.Write("Input producer ID: ");
int producerID = Convert.ToInt32(Console.Rea...
ADO.NET
• Класът SqlCommand – съхранени процедури
– На свойството CommandType се прсивоява стойност
CommandType.StoredProc...
ADO.NET
• Класът SqlCommand – съхранени процедури
using (SqlCommand command = connection.CreateCommand())
{
command.Comman...
ADO.NET
• Трансакции в ADO.NET – класът
TransactionScope
– Методът Complete()
– Имплементира IDisposable
using (var ts = n...
SQL Injection атаки
• Какво е „SQL Injection“?
– Пробив в сигурността на базата данни
– Възможно е да се използва, ако дин...
SQL Injection атаки
• Пример за SQL Injection
Console.WriteLine("Input brand name to search for: ");
string name = Console...
SQL Injection атаки
• Пример за SQL Injection
'); DELETE FROM [Products];--

SELECT [ProductID], [Name] FROM [Products]
WH...
SQL Injection атаки
• Пример за SQL Injection
Console.WriteLine("Input brand name to search for: ");
string name = Console...
LINQ
• Разширителни методи на IEnumerable<T>
– Въведени в .NET Framework 3.5
– Улесняват прилагането на често използвани о...
LINQ
• Разширителни методи на IEnumerable<T>
IEnumerable<U> Select<T, U>(this IEnumerable<T> source, Func<T, U> selector)
...
LINQ
• Разширителни методи на IEnumerable<T> –
отложено изпълнение
var numbers = new List<int>() { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,...
LINQ
• Разширителни методи на IEnumerable<T> –
методи, които предизвикват изпълнение
– First, Last, FirstOrDefault, LastOr...
LINQ
• Разширителни методи на IEnumerable<T> –
сортировка
IOrderedEnumerable<T> OrderBy<T, U>(this IEnumerable<T> source,
...
LINQ
• Разширителни методи на IEnumerable<T> –
групиране
IEnumerable<IGrouping<U, T>> GroupBy<T, U>(this IEnumerable<T> so...
LINQ
• Разширителни методи на IEnumerable<T> –
съединения
IEnumerable<W> Join<T, U, V, W>(this IEnumerable<T> first,
IEnum...
LINQ
• Какво е „LINQ“?
– Language INtegrated Query
– Специален синтаксис в C# и Visual Basic .NET, който е
подобен на SQL
...
LINQ
• LINQ – примери
var example1 = from n in numbers
select n*2;
var example1 = numbers.Select(n => n*2);
LINQ
• LINQ – примери
var example2 = from n in numbers
where n > 15
orderby n % 4, n % 7 descending
select n;
var example2...
LINQ
• LINQ – примери
var example3 = from n in numbers
group n by n % 3 into ng
where ng.Count() == 2
select ng;
var examp...
LINQ
• LINQ – примери
var example4 = from n in numbers
join m in numbers on n % 3 equals m % 3
select Tuple.Create(n, m);
...
LINQ
• Интерфейсът IQueryable<T>
– Наследява IEnumerable<T>
– Различна имплементация на повечето разширителни
методи на IE...
LINQ
• Имплементации на LINQ
–
–
–
–
–

LINQ to Objects
LINQ to XML
LINQ to Dataset
LINQ to SQL
LINQ to Entities
LINQ to SQL
• Какво е „LINQ to SQL“?
– Част от ADO.NET
– Въведен в .NET Framework 3.5
– Object-Relational Mapping (ORM) – ...
LINQ to SQL
• Ръчно описване на ORM модела
– Прави се с атрибути
– Пространството от имена System.Data.Linq.Mapping
LINQ to SQL
• Ръчно описване на ORM модела – таблици
– Атрибутът Table
– Атрибутът Column
[Table(Name = "Producers")]
publ...
LINQ to SQL
• Ръчно описване на ORM модела – връзки
– Атрибутът Association
– Типовете EntitySet<T> и EntityRef<T>
LINQ to SQL
• Ръчно описване на ORM модела – връзки
[Table(Name = "Producers")]
public class Producer
{
private EntitySet<...
LINQ to SQL
• Ръчно описване на ORM модела – връзки
[Table(Name = "Brands")]
public class Brand
{
private EntityRef<Produc...
LINQ to SQL
• Ръчно описване на ORM модела – контекст
– Базовият клас DataContext
public class HealthyFoodContext : DataCo...
LINQ to SQL
• Примерни заявки
IEnumerable<Brand> brands = from b in context.Brands
select b;
IEnumerable<Brand> brands = f...
LINQ to SQL
• Описване на ORM модела с DBML
–
–
–
–

Специализиран XML документ
LINQ to SQL Classes файлов шаблон
Автомати...
LINQ to SQL
• ORM модел: Здравословно хранене
LINQ to SQL
• Добавяне на записи
Brand brand = context.Brands.Single(b => b.BrandID == 5);
var product = new Product
{
Nam...
LINQ to SQL
• Редактиране на записи
Product product = context.Products.Single(p => p.ProductID == 19);
product.Proteins = ...
LINQ to SQL
• Изтриване на записи
Product product = context.Products.Single(p => p.ProductID == 19);
context.Products.Dele...
LINQ to SQL
• Записване на промените в базата данни
– Методът SubmitChanges() на класа DataContext
context.SubmitChanges()...
Въпроси?
Благодаря!
• Александър Далемски
–
–
–
–

sasho@david.bg
musashi.bg@gmail.com
Skype: musasho
https://www.facebook.com/adal...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Курс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQL

511 views

Published on

Занятие №3 на курса по информационни технологии (2013) провеждан от ДАВИД академия в ПМГ "Никола Обрешков" - Казанлък. Включва темите:
- ADO.NET
- LINQ to SQL

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Курс по информационни технологии (2013) - 3. ADO.NET, LINQ to SQL

 1. 1. Курс по информационни технологии Занятие №3 ADO.NET. LINQ to SQL 2013
 2. 2. Съдържание 1/1 • • • • ADO.NET SQL Injection атаки LINQ LINQ to SQL
 3. 3. ADO.NET • Какво е „ADO.NET“? – – – – Част от .NET Framework Наследник на ActiveX Data Objects (ADO) Предоставя удобни начини за достъп до бази данни Минимална зависимост от избора на СУБД
 4. 4. ADO.NET • ADO.NET доставчици (data providers) – – – – – Data Provider for SQL Server Data Provider for OLE DB Data Provider for ODBC Data Provider for Oracle Data Provider for SQL Server Compact 4.0
 5. 5. ADO.NET • Модели за достъп до данните в ADO.NET – – – – Свързан модел Несвързан модел LINQ to SQL Entity Framework
 6. 6. ADO.NET • Низове за връзка (connection strings) – Служат за осъществяване на връзката с базата данни – Представляват поредица от двойки „параметър=стойност“, разделени с ; – Различните доставчици поддържат различни параметри Server=(local); Database=HealthyFood; Integrated Security=SSPI Server=(local); Database=HealthyFood; Integrated Security=False; User ID=sa; Password=$secret$; Persist Security Info=False
 7. 7. ADO.NET • Основни параметри на низовете за връзка – – – – – – Server Database Integrated Security User ID Password Persist Security Info
 8. 8. ADO.NET • Автоматично генериране на низове за връзка – Използва се класът SqlConnectionStringBuilder – Параметрите на връзката са свойства на обекта
 9. 9. ADO.NET • Съхраняване на низове за връзка в конфигурационен файл – Позволява промяна без прекомпилиране на приложението – Записва се в секцията <connectionStrings> – Достъпва се през статичното свойство ConfigurationManager.ConnectionStrings
 10. 10. ADO.NET • Съхраняване на низове за връзка в конфигурационен файл <configuration> <connectionStrings> <add name="connection" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Server=(local); Database=HealthyFood; Integrated Security=SSPI" /> </connectionStrings> </configuration> connection.ConnectionString = ConfigurationManager .ConnectionStrings["connection"].ConnectionString;
 11. 11. ADO.NET • Класът SqlConnection – – – – Осъществява връзката с базата данни Получава connection string Методът Open() Имплементира IDisposable using (var connection = new SqlConnection()) { connection.ConnectionString = ConfigurationManager .ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; connection.Open(); // операции върху базата... }
 12. 12. ADO.NET • Класът SqlCommand – Служи за изпълнение на заявки – Получава отворен SqlConnection – Методите ExecuteNonQuery(), ExecuteScalar(), ExecuteReade r() – Имплементира IDisposable using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = "SELECT COUNT(*) FROM [Producers]"; int producerCount = (int)command.ExecuteScalar(); Console.WriteLine("Producers count: {0}", producerCount); }
 13. 13. ADO.NET • Класът SqlCommand – методът ExecuteReader() using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = "SELECT [ProducerID], [Name] FROM [Producers]"; using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine("ProducerID: {0}; Name: {1}", reader["ProducerID"], reader["Name"]); } } }
 14. 14. ADO.NET • Класът SqlCommand – параметри – Служат за динамично предаване на стойности – Име, тип и стойност – Свойството Parameters
 15. 15. ADO.NET • Класът SqlCommand – параметри Console.Write("Input producer ID: "); int producerID = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = @"SELECT [BrandID], [Name] FROM [Brands] WHERE ([ProducerID] = @producer_id)"; command.Parameters.AddWithValue("@producer_id", producerID); using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine("BrandID: {0}; Name: {1}", reader["BrandID"], reader["Name"]); } } }
 16. 16. ADO.NET • Класът SqlCommand – съхранени процедури – На свойството CommandType се прсивоява стойност CommandType.StoredProcedure – Стойности на параметрите се подават през свойството Parameters
 17. 17. ADO.NET • Класът SqlCommand – съхранени процедури using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandType = CommandType.StoredProcedure; command.CommandText = "[CreateProduct]"; command.Parameters.AddWithValue("@vBrandID", 5); command.Parameters.AddWithValue("@vName", "Шоколад Milka алпийско мляко"); command.Parameters.AddWithValue("@vEnergyValue", (decimal)532); command.Parameters.AddWithValue("@vProteins", (decimal)6.8); command.Parameters.AddWithValue("@vFats", (decimal)29.6); command.Parameters.AddWithValue("@vCarbohydrates", (decimal)58); command.Parameters.Add("@vProductID", SqlDbType.Int).Direction = ParameterDirection.Output; command.ExecuteNonQuery(); Console.WriteLine("Created product ID: {0}", (int)command.Parameters["@vProductID"].Value); }
 18. 18. ADO.NET • Трансакции в ADO.NET – класът TransactionScope – Методът Complete() – Имплементира IDisposable using (var ts = new TransactionScope()) using (var connection = new SqlConnection()) { connection.ConnectionString = ConfigurationManager .ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; connection.Open(); // операции в трансакция ts.Complete(); }
 19. 19. SQL Injection атаки • Какво е „SQL Injection“? – Пробив в сигурността на базата данни – Възможно е да се използва, ако динамично се генерират заявки с конкатениране на низове
 20. 20. SQL Injection атаки • Пример за SQL Injection Console.WriteLine("Input brand name to search for: "); string name = Console.ReadLine(); using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = @"SELECT [BrandID], [Name] FROM [Brands] WHERE ([Name] = N'" + name + "')"; using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine("BrandID: {0}; Name: {1}", reader["BrandID"], reader["Name"]); } } }
 21. 21. SQL Injection атаки • Пример за SQL Injection '); DELETE FROM [Products];-- SELECT [ProductID], [Name] FROM [Products] WHERE ([Name] = N''); DELETE FROM [Products];--')
 22. 22. SQL Injection атаки • Пример за SQL Injection Console.WriteLine("Input brand name to search for: "); string name = Console.ReadLine(); using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) { command.CommandText = @"SELECT [BrandID], [Name] FROM [Brands] WHERE ([Name] = @name)"; command.Parameters.AddWithValue("@name", name); using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { Console.WriteLine("BrandID: {0}; Name: {1}", reader["BrandID"], reader["Name"]); } } }
 23. 23. LINQ • Разширителни методи на IEnumerable<T> – Въведени в .NET Framework 3.5 – Улесняват прилагането на често използвани операции върху колекции – Следват функционалната парадигма – Описани в статичния клас System.Linq.Enumerable
 24. 24. LINQ • Разширителни методи на IEnumerable<T> IEnumerable<U> Select<T, U>(this IEnumerable<T> source, Func<T, U> selector) IEnumerable<T> Where<T>(this IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate) U Aggregate<T, U>(this IEnumerable<T> source, U seed, Func<U, T, U> function) IEnumerable<T> Skip<T>(this IEnumerable<T> source, int count) IEnumerable<T> Take<T>(this IEnumerable<T> source, int count)
 25. 25. LINQ • Разширителни методи на IEnumerable<T> – отложено изпълнение var numbers = new List<int>() { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; IEnumerable<int> newNumbers = numbers .Where(x => x % 2 == 0) .Select(x => x*2); // в този момент newNumbers съхранява информация за операциите, // които трябва да се извършат numbers.Add(10); // точно преди началото на обхождането на newNumbers с foreach, // операциите се изпълняват и резултатът се подава на цикъла foreach (int n in newNumbers) { Console.WriteLine(n); }
 26. 26. LINQ • Разширителни методи на IEnumerable<T> – методи, които предизвикват изпълнение – First, Last, FirstOrDefault, LastOrDefault – Sum, Min, Max, Average, Count – ToList, ToArray, ToDictionary
 27. 27. LINQ • Разширителни методи на IEnumerable<T> – сортировка IOrderedEnumerable<T> OrderBy<T, U>(this IEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector) IOrderedEnumerable<T> OrderByDescending<T, U>( this IEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector) IOrderedEnumerable<T> ThenBy<T, U>(this IOrderedEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector) IOrderedEnumerable<T> ThenByDescending<T, U>( this IOrderedEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector)
 28. 28. LINQ • Разширителни методи на IEnumerable<T> – групиране IEnumerable<IGrouping<U, T>> GroupBy<T, U>(this IEnumerable<T> source, Func<T, U> keySelector)
 29. 29. LINQ • Разширителни методи на IEnumerable<T> – съединения IEnumerable<W> Join<T, U, V, W>(this IEnumerable<T> first, IEnumerable<U> second, Func<T, V> firstKeySelector, Func<U, V> secondKeySelector, Func<T, U, W> resultSelector) IEnumerable<W> GroupJoin<T, U, V, W>( this IEnumerable<T> first, IEnumerable<U> second, Func<T, V> firstKeySelector, Func<U, V> secondKeySelector, Func<T, IEnumerable<U>, W> resultSelector)
 30. 30. LINQ • Какво е „LINQ“? – Language INtegrated Query – Специален синтаксис в C# и Visual Basic .NET, който е подобен на SQL – Също въведен в .NET Framework 3.5 – Трансформира се в извиквания на разширителните методи на IEnumerable<T> и IQueryable<T> – Няколко различни имплементации
 31. 31. LINQ • LINQ – примери var example1 = from n in numbers select n*2; var example1 = numbers.Select(n => n*2);
 32. 32. LINQ • LINQ – примери var example2 = from n in numbers where n > 15 orderby n % 4, n % 7 descending select n; var example2 = numbers .Where(n => n > 15) .OrderBy(n => n % 4) .ThenByDescending(n => n % 7);
 33. 33. LINQ • LINQ – примери var example3 = from n in numbers group n by n % 3 into ng where ng.Count() == 2 select ng; var example3 = numbers .GroupBy(n => n % 3) .Where(ng => ng.Count() == 2);
 34. 34. LINQ • LINQ – примери var example4 = from n in numbers join m in numbers on n % 3 equals m % 3 select Tuple.Create(n, m); var example4 = numbers .Join(numbers, n => n % 3, m => m % 3, (n, m) => Tuple.Create(n, m));
 35. 35. LINQ • Интерфейсът IQueryable<T> – Наследява IEnumerable<T> – Различна имплементация на повечето разширителни методи на IEnumerable<T> – Служи за трансформиране на LINQ заявки към SQL, XPath и др. – Клас с разширителни методи System.Linq.Queryable
 36. 36. LINQ • Имплементации на LINQ – – – – – LINQ to Objects LINQ to XML LINQ to Dataset LINQ to SQL LINQ to Entities
 37. 37. LINQ to SQL • Какво е „LINQ to SQL“? – Част от ADO.NET – Въведен в .NET Framework 3.5 – Object-Relational Mapping (ORM) – ръчно дефиниране или описване с DBML – Само с Data Provider for SQL Server – Пространството от имена System.Data.Linq
 38. 38. LINQ to SQL • Ръчно описване на ORM модела – Прави се с атрибути – Пространството от имена System.Data.Linq.Mapping
 39. 39. LINQ to SQL • Ръчно описване на ORM модела – таблици – Атрибутът Table – Атрибутът Column [Table(Name = "Producers")] public class Producer { [Column(IsPrimaryKey = true)] public int ProducerID { get; set; } [Column(CanBeNull = false)] public string Name { get; set; } [Column] public string Country { get; set; } }
 40. 40. LINQ to SQL • Ръчно описване на ORM модела – връзки – Атрибутът Association – Типовете EntitySet<T> и EntityRef<T>
 41. 41. LINQ to SQL • Ръчно описване на ORM модела – връзки [Table(Name = "Producers")] public class Producer { private EntitySet<Brand> _brands; [Column(IsPrimaryKey = true)] public int ProducerID { get; set; } [Column(CanBeNull = false)] public string Name { get; set; } [Column] public string Country { get; set; } [Association(Storage = "_brands", OtherKey = "ProducerID")] public EntitySet<Brand> Brands { get { return _brands; } set { _brands.Assign(value); } } }
 42. 42. LINQ to SQL • Ръчно описване на ORM модела – връзки [Table(Name = "Brands")] public class Brand { private EntityRef<Producer> _producer; [Column(IsPrimaryKey = true)] public int BrandID { get; set; } [Column] public int ProducerID { get; set; } [Column(CanBeNull = false)] public string Name { get; set; } [Column] public string Description { get; set; } [Association(Storage = "_producer", ThisKey = "ProducerID")] public Producer Producer { get { return _producer.Entity; } set { _producer.Entity = value; } } }
 43. 43. LINQ to SQL • Ръчно описване на ORM модела – контекст – Базовият клас DataContext public class HealthyFoodContext : DataContext { public HealthyFoodContext(string connectionString) : base(connectionString) { } public Table<Producer> Producers { get { return GetTable<Producer>(); } } public Table<Brand> Brands { get { return GetTable<Brand>(); } } } string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["connection"].ConnectionString; var context = new HealthyFoodContext(connectionString);
 44. 44. LINQ to SQL • Примерни заявки IEnumerable<Brand> brands = from b in context.Brands select b; IEnumerable<Brand> brands = from b in context.Brands where b.BrandID > 3 select b; var brands = from b in context.Brands select new { BrandID = b.BrandID, BrandName = b.Name }; var brands = from b in context.Brands select new { ProducerName = b.Producer.Name, BrandName = b.Name }; IEnumerable<Brand> brands = context.Producers .Where(p => p.Name != "Kraft Foods") .SelectMany(p => p.Brands); Producer producer = context.Producers.Single(p => p.ProducerID == 3);
 45. 45. LINQ to SQL • Описване на ORM модела с DBML – – – – Специализиран XML документ LINQ to SQL Classes файлов шаблон Автоматично генериране на C# код partial класове - добавяне на методи/свойства във външни файлове
 46. 46. LINQ to SQL • ORM модел: Здравословно хранене
 47. 47. LINQ to SQL • Добавяне на записи Brand brand = context.Brands.Single(b => b.BrandID == 5); var product = new Product { Name = "Шоколад Milka алпийско мляко", EnergyValue = 532, }; brand.Products.Add(product);
 48. 48. LINQ to SQL • Редактиране на записи Product product = context.Products.Single(p => p.ProductID == 19); product.Proteins = (decimal)6.8; product.Fats = (decimal)29.6; product.Carbohydrates = (decimal)58;
 49. 49. LINQ to SQL • Изтриване на записи Product product = context.Products.Single(p => p.ProductID == 19); context.Products.DeleteOnSubmit(product);
 50. 50. LINQ to SQL • Записване на промените в базата данни – Методът SubmitChanges() на класа DataContext context.SubmitChanges();
 51. 51. Въпроси?
 52. 52. Благодаря! • Александър Далемски – – – – sasho@david.bg musashi.bg@gmail.com Skype: musasho https://www.facebook.com/adalemski • ДАВИД академия – – – – acad@david.bg http://acad.david.bg/ @david_academy https://www.facebook.com/groups/david.academy/

×