Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Daubner Béla - Beszélgetés Dr Daubner Béla pszichiáterrel

1,699 views

Published on

Daubner Béla - Beszélgetés Dr Daubner Béla pszichiáterrel

  • Be the first to comment

Daubner Béla - Beszélgetés Dr Daubner Béla pszichiáterrel

  1. 1. Beszélgetés Dr. Daubner Béla pszichiáterrelMichael Ende Végtelen történet cím könyvének f h se kint a pusztábanárválkodó ajtót vesz észre. Körbejárja és semmi pénzért nem hinné el az tkalauzoló útitársának, hogy ez másik világba nyíló ajtó. Ám némi vívódás utánbelép a küszöbön, és valóban teljesen másik valóságban találja magát..„Ember, ismerd meg önmagad!" Ez a Delfoi Jósda bejárata feletti tanács,figyelmeztetés - ki minek tekinti - ilyen sokáig kézlegyintéssel elintézett ajtó.Amikor rájövünk, hogy az önismeret feladata nem tulajdonságainkszámbavétele, hanem út, amelyen járnunk lehet, vagy kellene, már nem merülfel a kérdés, érdemes-e kipróbálni. Dr. Daubner Béla pszichiátert el ször mégisarról kérdeztem, mit válaszolna annak, aki eljátszik a gondolattal, hogybelépjen-e saját bels világának labirintusába.- Miért éri meg valakinek, hogy bels fölfedez útra induljon?- Aki ezt a kérdést felteszi, az már eleve bele se kezdjen. Ez a kérdés úgyértelmetlen, ahogy van, mert valamiféle anyagi értékrendet feltételez.- Egyáltalán mi késztet valakit bels szellemi útra?- Az embernek az az egyetlen dolga, hogy fejl djön. Itt nem lehet üzletet kötni,hogy például: három évig rádzsa jógázok, aztán a befektetés megtérül ésmegvilágosodok. Bár az ezt ígér "beavató kurzusok" némelyike három héttel,vagy három nappal is beéri... Mindez a vicc kategóriájába tartozna, ha nemvolnának, - méghozzá elég sokan - akik bed lnek. A fogyasztói társadalomnaknincs szüksége önmagán dolgozó emberre, s t azt mondanám: ahhoz, hogyvalaki a fogyasztói társadalom tagja legyen, föl kell adnia "ember"-lényegét.Er feszítés nélkül nem megy- Mégis, sokszor éppen azok fordulnak alternatív megoldásokhoz, akik érzik,hogy valami lényegeset elmulasztottak megtenni, valami meghatározó hiányzikaz életükb l. 1
  2. 2. - A személyiséget - hál Isten - nem lehet egy-két módszerrel átalakítani. Akkoraztán tényleg vége lenne az emberiségnek. A személyiség az egész életenkeresztül alakul. Mostanában divatos "szellemi út" megjelöléssel illetni aköztudatban is megjelen transzperszonális (személyiségközötti) pszichológiaitechnikákat, mint amilyen az úgynevezett "lélegeztetés". Ezek a gyors sikereketígérget tréningek jobb esetben üres kézzel bocsátják el a hiszékenyeket. Akiezen az úton rövidesen látványos sikert helyez kilátásba, az figyelmen kívülhagyja az alapvet tényt: az egót csak akkor lehet lebontani, ha már kiépítettük.Az amerikai menedzser módszerekkel folytatott üzletelés most a tárggyá tettszellemi áruval folyik.- Ha mindez porhintés, mégis mivel magyarázható a hétvégi gyorstalpalómegvilágosodások népszer sége?- Aki id t, pénzt és energiát szán rá, az nemigen vallja be magának, hogydolgavégezetlen távozott. Inkább élethazugságba menekül. Ha még csak aztbeszéli be magának, hogy találkozott a szellemi világ lényeivel, talán néhányezer, tízezer forintja bánja és a helybenjárással, vagy a hátramenettelelvesztegetett ideje. Aki rádöbben, hogy még egy elemi szellemi gyakorlatotsem tud maradéktalanul végrehajtani, annál talán ez már nem volt kidobott pénz.Tényleg fáradozott magán. Minden ember - aki veszi a fáradságot, és keresnikezdi önmagát - kollektív tudattalanjából ható impulzusokra reagál. Ezt azigényt lovagolják ma meg üzleti okokból, ám ezek a "boldogságkurzusok" csaklátszatra elégítenek ki bárkit, sokszor megalázóan nevetséges módon. rangyallal találkozni, aki csiklandozza a bokánkat... ez már - már arcpirítóönbecsapás. Nem ott kezd dik a gond, hogy valaki meditál, és élménye adódik,hanem az, hogy mit hisz minderr l. A szellemi út véleményem szerint csak amester - tanítvány viszonylatában képzelhet el. A mester - szerepe szerint -vezet , ô már el rébb jár. Természetesen nincs az út végén - mert akkor istennévált volna -, de már ismeri a buktatókat és képes segíteni a többieknek. Ez nemiktatható ki, mert ha valaki a szubjektív élmény rabja lesz, könnyenpszichotikussá válhat.Bábeli nyelvzavar- Ha megfelel felkészültség nélkül végzett er ltetett gyakorlatokkalborítékolható a lelki krízis, akkor képezzük magunkat olvasmányokkal? Azegykor féltve rzött szent beavatási hagyományokat ma a szakácskönyvek és akrimik mellett találjuk a könyvesbolt polcán. Már a megfelel irodalomkiválasztása is nehéz feladat elé állít minket. 2
  3. 3. - A "titkos tan" korántsem azt jelenti, hogy azt eltitkolták, és aki hozzájut,receptet kap az isteni világhoz. A titkos tan megnevezés azt jelenti: ha valakibizonyos szellemi úton járva elérkezik bizonyos szintre, akkor válik id szer vészámára az útbaigazítás. Ha mindent kiterítek, elérhet vé teszek, akkor hoválesz a fokozatosság, az egymásra épül rend elve?! Nincs értelme böngészni azezoterikus tanításokat. Lassan kiadták már valamennyi kultúra titkos tanait, és avilág föléli több ezer éves szellemi termékeit, és videofilmen, CD-n tesziközszemlére. Ez mégis mind elértéktelenít dik, mert fogyasztói szinten rekedmeg. A Képes Bibliának szinte alig van üzenete, holott a Szentírás mélységeinekfeltárása életre szóló feladat lehet. Ez hosszas szellemi tevékenység. Így, havalaki kimondja: "ezotéria", minden egyes alkalommal értelmeznem kell a szót.- Yung szerint az ember végs vágya az, hogy egyesüljön az abszolútummal.- Azért vannak még el tte más igények! Ilyen a stabilitás, a biztonság. Pontosanezt használja ki a reklám, hogy például "miként legyek sikeresebb, hogy nézzekki jobbam a tükörben, hogyan fényesedjen jobban az agyam". Az embert afogyasztói társadalom eszméje mára odáig vitte, hogy biztonságérzetét az adja,ha árut fogyaszt. De én ezt nem nevezném emberhez méltó színvonalnak.Az egó csónakjában- Önt sokan ismerik pszichoterapeutaként, ajurvéda orvosként, de talánbelgyógyászként is. NLP-t, azaz Neuro Lingvisztikus Programozást is tanult,reinkarnációs hipnózisok eredményeir l számolt be tévénéz knek,rádióhallgatóknak. Mondhatni: szerteágazó tanulmányokat végzett. A praxisszintjén tud-e segíteni valakinek betájolni a megfelel szellemi irányt?- A pszichoterápia és a szellemi út két - egymással össze nem keverhet - dolog.Ha pszichoterápiát folytatok, akkor egót fejlesztek. Az önismeret - meglátásomszerint - azt jelenti, hogy felismerem az egómat, az Én-tudatomat. Amikor eztmegfelel mélységben megvalósítottam, akkor találkozom a Selfemmel, az igazilényegiségemmel. Ezt az utat képtelenség lenne bármire fölcserélni. Ezértamikor valaki fejl dni szeretne, az önismeretnek úgy kell mélyülnie, hogykifejl djön bel le a teherbíró személyiség. Az illet csakis ekkor terhelhet meggyakorlatokkal, ami egészen más jelleg is lehet. De a cél mindvégig egy: aszemélyiség fejl dése. Az emberlét ebben különbözik minden más létformától,nevezetesen: lehet séget ad a fejl désre. 3
  4. 4. - Az egoista ember mintha éppen az ellenkez irányba haladna?- Az egoista a fejletlen egójú ember. Ô még nem érte el azt a fejlettséget,amelynek birtokában a szabad akarat adottságát használva teljesedik ki. Azember felel ssége sohasem iktatható ki. Ha valaki nem használja ki, hogy azemberlétben valóban emberré válhat, az is döntés. Ô akkor a pótcselekvésbemerül. Aki felismerte saját magáért való felel sségét, annak nyújtanak aztánvalamit az úgynevezett lehozott tanítások, amilyen a Védákban megfogalmazottszellemi kincs, hogy a leg sibb ismert hagyományt említsem. De ugyanígylehozott tanítás az Antropozófia, ami századunkban jelent meg.Az igazi tanítások találkoznak- Mit takar ez a "lehozott tanítás" kifejezés?- Módosult tudatállapotban hozzáférhet vé válnak olyan tudások, amelyek nemazonosak az életút során megtanult dolgokkal. Olyasmikr l van szó, amikkiállták az id próbáját, m köd képességük kétségtelen, ugyanakkor olyanigazságok, amelyek nem érthet ek meg pusztán logikai úton és tudományosanaligha vizsgálhatóak. Mégis egyénileg megélhet ek. Úgy gondolom: azok aszellemi hitrendszerek - ide tartoznak az istenek, a félistenek viszonylatai éssorolhatnám még, mi minden - ami formájában vallássá állt össze, mindezekbennünk lév archetípusok kivetülései. Persze mindig adott társadalmi közegbennyilvánulnak meg. Ha igazságot tükröz, akkor vallás lesz bel le, jól követhet ,sokféle élethelyzetben eligazodást nyújtó tanítás. Az azonban lényeges, hogykezdetben egyazon hitrendszerben induljunk el. Az igazi tanítások fels bblépcs fokokon találkoznak, de az el készít szinten fontos meghatározni:keresztény, buddhista, kabbalista, szúfi, hindu vagy más emberképr lgondolkodok. Akkor nem fogom - mondatokat kiragadva - összekutyulni azegyébként tiszta rendszereket.- Úgy t nik: a keleti szemlélet sajátossága a paradoxonra való fogékonyság, amileállítja a szokványos gondolkodást, és az átélésre fekteti a hangsúlyt.- A keresztény misztikus iskolák sem dolgoztak más módszerekkel. Azegyházak, mint hatalmi intézmények mindig is szembekerültek misztikusaikkal.A tapasztalás felette áll a dogmának és a teologizálásnak. A paradoxon azanalógiás gondolkozás megszülését segíti el . Ez a fajta gondolkodásmódmódosult tudatállapotban válik lehetségessé. Például a zen buddhizmusalaptétele szerint a paradoxon - és a paradoxonoknak is van lépcs zetessége -tudatváltozást segít elérni. A praxis miatt azonban nem utasítják el a buddhistaalaptételeket. Itt látszik nagy különbség a keresztény vallások és a keletivallások között. Buddha azt mondta: "Kelj át a folyón, hagyd ott a csónakot és 4
  5. 5. menj tovább". Csónak a dogma, a módszer, de csónak maga az egó is. Abuddhizmus gyakorlati technikájára csak addig van szükségünk (ha ezúttalebben a hitrendszerben gondolkodunk), amíg az fejl désünket szolgálja. Úgygondolom, akkor élem meg a Selfet - valódi, isteni önvalómat - ha az egóttágítom. Elérkezik a pillanat, amikor átléphetek a Selfbe, amikor az egó márfelesleges teherré válik, amit tanácsos a folyóparton hagyni.Haller Szilveszter 5

×