Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Big Data, Wearable, sztuczna inteligencja i ekonomia współpracy

1,251 views

Published on

Big Data, Wearable, sztuczna inteligencja i ekonomia współpracy - Sebastian Starzyński (Take Task)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Big Data, Wearable, sztuczna inteligencja i ekonomia współpracy

 1. 1. w >umäroamš mztocovm_ šošmm _ mücmmzœuc_ mcUBNm . œñmcmmš . mamo 9m_ Ó I Ó ‹ Ć Ó ‹ Ą O
 2. 2. ma: mm: m;u_mu: =oą mmcmgummmcaaœ mm= m;„_m5cm „m= „;„>„„a= ;„„„ mmcmgu
 3. 3. _ -x , a„ p . . w „ “.5 i Al: „ ą c . ..„, .„. . . ą $ O ` ¶ 1%( r . L. K . L nin „U . z Ć. .. ` x . CI «Ä › ł A. . . , . . . xt I é ś
 4. 4. uoLmAYS Pzcs Arun snnamonss V5 ä š S? š 6”: E 3
 5. 5. .ug
 6. 6. ` . n1.. ¶.. .I. „ T. ; . ą . CLI zł. .- „. ..s [Ishin: :, „ 4.. . 1¶Ä„„ a l. .., ml. v‹. xxx. ` . Ź . 533.. . . .J S. . n. . . . _ a. .. . . x . . . . . -.3:Ńe. „„: .. .„„. .. -ł. . . . swn 0x1 Ś§ ‹x. x ~ I . .. . . .. F„. ..: ::„. x . ... _ . ... .., .x . n x ~ . . .‹ . .‹. ›H0!„«wn. › . _ „ „ . .. . „ . . n. . „~. „.. ..„„. „¶. _„œx„„„vwwwm„xxw„„„ _A . ¶ . „. . . .1 . ... .„m„wv. . .. . . šaśx. „ , . 1 „_ w . . „ „. . , . . , , „c, .. ` ` . . . . . . „ | |l›~. . , . „<___nw. .. ą n. . i . . I . . . . k . u . ~ . . v` . s . ..xix . . . Ĺ. .. «š ` Ą . >~. x. Nm %x Ą , " . ``š: `šx* ` ~_ A' Ä~§Ź; ` ` : „ . Ńę xšš x Nu„. „`n. „„mw. uxuu“w$ . „ vu. . „ ll- . mxšx Ĺ ' x „š x „ Ń ` x b. š
 7. 7. .o. .u. ..
 8. 8. .. ZOE m><w mzk „.0 JUDO? . 0M < w042 :9 „JÓÓU ~303 »minumum mmmš. „.0 uzo 2mm@ „msw DO» „_><: d? . ›m1
 9. 9. U III . uPaÄyĆ
 10. 10. 2:206 mBwEmE_ oEos
 11. 11. AA; „e4 ». .r~›. u.. _„_ . .m . -.g~ ~ Ĺ ian-a e ' *ns§1vmnmusw«wvnw›mu›ą#wv 'hAwnNHüAHv? młwn¶š#H ä§9iĄáüw¶$iWV¶ ŚUIH§FŻMGHäiѶF¶NFMH*"Pš' 5HHF3§lhEHFE§NäñäFHñ hFŻFF? §ñEHriM¶ hyhiwb-mnihmhuxi#muuahhigumhmphmąmęuw›šhltvbiyvlàlbijłhjáiç nllnuzhhälnvhlti-lhänęxu ~uinvrswaunnnnrnnr~uhan~›wmrnuwhay, unwurunr$uuA äñw&h&knvH` „H maxks; wuwuumJH*Hu3x; nnu: :a: nu: ägrxäuuizmmsäzsü xxwzäxxua ZN ~Hhuuwñnüähh@iwan--ganüitwhnwqunœhdnfñ*H*ü~HHä? *!Nim~HĘ*wńdFm-hhihi-K$0 "ä: JŻ$IUñü3I3nJüNEńUKäkätüäüEüüäüñlüäüxüäubhüUi#32318 EüHä: Ę”SŁZŹü$: E KutnaaiuwwwtnuwmurnixnurwJuna; uuamwurruuuunuwuswnwnwu HFNTüWHKB%tHvIW _Vsnäüisräuäà-áaüi: Hudäłàizäiääuááxatäąäüu ? Lášaàihzàinušaüäi*iäšśłšàśšt. aan; aäui§z; iašüńbátżiàiœaä . áśxsrtxnxxxtünzmämxntnzzmmnunnmrxxnnrrurügznrnsaxuaxäna§n$= xMmHatntxr„ Jk$: ŚĘ3=ä= ::3:E:2:3:: ::= $=: Ż:= :::2§: E:: ==: ==: ::3:: ::ä: :ä: :5:=2:: :Ł= : cxann: nrnrxtn~rn>narnr: ruana:2n3a4: Bär żfrrhlnnnsffnrzńamrurnnthrśró áuvą¶hąwuwnu4uunnm hAah»uwnw: uv›$4g iu iäknhkuü ; !IN“bà$i®iWhH%hvüü{ '§IüC3!ä: ä31ä§ZHniäääüäżtnxtüä321133332* : E1122 xznztzmzrnznnzurżrmg '1nrw^)nu2.aunnämnunnahnxtnunnrmr'xmhvnn n YTS¶~` “k- rłä3n äi‹E§' uàüniiñäñšäüà šäi R iu “' ”B3ufU§WWMMwd§EMialH? MbTbMWNTlM§L3h1$h apha&NKL›„ _ _ 3 , ‹ zznxnlftanzuxam' nutnazxünhaünkxudazea nüamzuüxzänntnzzxñaäuzuntmü -2 3:nrmxa*~%: %n~h; mnturzxmvubw, .unter . nn. rannqr¶nu *‹` nivxrwuŁŃuiunwuMsan§uwœ łbühü vammiu Ł nnw PĘ„ 23:: :;raiiW: ;a; ann; u:nx: L„„„: -„„* ugz: : nu „us . „;: z¶^ J-« N , t3M*HHh~HvHH%§M§hhaMàœ+PuhF* hl` ! Hi üH$ä@ü bá -h~«a~wH~ktçwäar4-~hwu0~›Mbh«~s›œ›~wnbs 'nix äüwbvhnvhwpaihh-›Ę ü f U§3uĘWHIBPŃJR“NH3”HW$R&H3Wü¶Q§ä$f3Mtium ty nR? CIZ: E”: MüZRDÄH¶ 'Ę : ::: ::= ::: =nn:2:2nt: ::: =:: =:: ==: ::: ::n :2 : :a= ::: =;: :::2:: em›‹G& I eq: Jr? tuänuzfyąwutun; nvttmruwwmntrnnrant rn 'hwrśu ' ‹; -Ł . uaauy+ua»œ»«agMvs»h~œuwnnnhwwuaauuuvbnn- uh ~n~»~ V „*3 'ąàałriirizałäwissviłz >'. "=. ._*. ' W' Hrs~E„: ‹2' Hiii-L z-źšilta. -': łrfhvwŻr-! i W v' iąńáuibafnuiväàšüiio `; a_i›i _tni-Mihu inną ' W f -' iniptuiigsç; A 'V Uihkr§H§NüŃńMk„mWwHFnF@łm ńnéiün L§H „ ~›warwmnv 0- Wüfñš§? Ę5ä§EüH§ńük¶üfüh? täEü$ . zñšiñi üf§?3L`¶§fH3Ęñł §§§HE? WT§t{ aNiähM3H5HMi4üiHMw; ¶3#Pi$MñH4 sąmąiuwa &gui; &~iŁ$NiBu, avH§HHœHà3w± ” G DSEI@ Nšxf uä:2`áHRH' EZHŁEKHL &ühznHäź: uu: ä§$ŻIĘuucLunity V umkna ufuninh " - Mnwriumü 'kmat 2 sxaałsuauxauuunummx aknzazvm >»&u Ńh5n#œàHüHń#àà@ün3üüU Hähvhušh Ei 6 , üpńàhmymnnłndmwüiœfšz Fnnihkñü EM xĘHHHn! H!PP§VrHäEH$H§”H¶ mrmrużnżnhzvänmnwnar ' mnnrœämr IEE Ddñnarñüütfñifäthärhrfüf ›iii š' à “Hihi {àvivlinittüłntrś 7|: gu Juuęwyylw-tłrx; :J-Łizäli' . iäüąxwhftił “sx * zmñzuununzxnuwxaw uuüimugi: :n: ' txtgxtmvuzxxx 'gb ągŁäaaasaáEäa Ś§HM%ą§di&&$” iäi“ñküausża¶ äxnxnzuzüzuszannusasunxr x'W3äü$: $u$H3Luü3:' x: Hn:1iN_: „n: EL'äu x'a( 'NiNKviHWHhDi%FMł NP§FVi$WKRJHMkiŁäH@Eälhüü uššhüäuüiillšüäźmütltaküätunfšär`7äššłäsmiitiäśfiŁiii! lisêiitsńuuimàäliunäi; 2 . h:§n&nxx: zzn` nnzrzansnmœ_ zngżranzzguzzszxtnzzzznnzrł . ` ĘSSĘESZSŻZZĘZZ_ . ..: =:E=2:= :Ż= Etx"t2:= ::S22:':2~-: I.'= ZŻ= ä::232222223223223321 ' *üxrüńhfäfh `. `tt't. E.': .'ł! rĘ: !^"¶IH` Płšfiżżftrtfłffñ! !! '$„'E!3'! Ł'Ź115'5'lfź“! 'Ói "uawuuxan unr'nnä>; w' àüä'4P*iłüNi' w' Hvąff '- " s . M 'YS4HEHEGQ rhñhnünnxężmnhn: . . . . ~&HNHUüglW-WiüIiHü-4.HHlüüHFFIHF ' ~Hüä$U$n#riH Hüihnif'vüPhVFwhHHñDHš%NT? N lłilibáhüäükñiuąh>l` oławski ›obœuyąiœuuüńüoirvüà Ytęfłéiüinłąšiptiąiäłäñäii* g dwnaxtmruunmupáaĄwwhkuüärwuuqcmnüà” ansnunnunąœnm. ›ünnh«œ-Guinhnhp J Hśuaminñkuóaldmüwńühin @MIHNihu›ü&¶L*MNüüihNWüMüMgnHNabymœiüihüihüimñ7 fri! !!ffWflłnhHrjitłšiñhtšñf! Ehuźtmähñüffš! !! ŚEHIiUVŻTIHEPPBHHŚHŚ-*Iäłffññäfšhiš: !Mätàtáfffüáłłiłš ç* = ü 'n»päh‹puą›uąu~phM&u+rbh' hkœWwhñ&fMHHH$”W9~Hnmłählbuhmkünb sęwaœ# #HBH'łłüäiäüHMiHNKmHää$IFNwH1Häüi$HHuBŁhNäb khaki: nnaaasnvuauannvuaü 'äxäätinäüñxxuzuuxxuœuzärnñunwnxxzäuzug Ęą; nvn'3n: ; uzznxxmüxzzxuazan `. L‹I. ›`K"H`ŁWFKHSQ'§-; 'H3UKN$H~. hšRMi-'Iö-'BFŚHÄŚ "-IFW3‹'‹I›F‹"à-ĹF`K9` 'f' HSU-Ł : Z450i: FIMŚE-llššf-“iä `= FEÄHIJII`BTF3JÄI ‹u: uŁ$Ju: uun_'; wuA; uänŁ: : LuuihŁ1;uu; :ua zan „„çKmw: mhn: m¶ - l! !Ua? "äxłäfolih= äišfhhtläfärąązttk31:55:79:? ##133355Sitha. . IIZhXH2$Ef$ʧäH3$PT`¶“łI Lnavivœnšhwawnannśnnrvvręnñunnmhxzän srnvLavtrnw? nFhümum H9Rr§FHwHH~WnHHMdNM}nuœFWw¶h‹MhmœwHFhNHNWHÄ1H~~ENF. H~Łsw~v Ćitšqiäiiłššiäöiišh : läi-UZJHMT t anznnugxu qwwvkrörü wühàäiwńübiœmhśüüqóhŁ«hibMhHhHMšwŁńhüinäüdäłhHäńhnmłüüàbéà humbaukłdàä. ‹ "TSYIV-“Iłnr {fhäflññiäñfff JH ĘHMEńüKHHäwH%üwibMähê4HhibHMfinMMHnHxJ*lu3vźäwñihhmwuabüñhsr'* 3 Hmhmnnuznwöbuüuuàwmbhsuzxœuwuuiummanäuhk*j : ›B~: hGDitMHn: xuü; M Nñ AąmmmhK4ämn$J$NiN%HmuN&4hrbüf ! MHS-Hlmmkmrü init( / Làamhhiahüli iwhuši§› wi. @aáumbärłnłtáiźnbvüá-Hišaš- . iii ? Kiłüłh ? '“`hhh`wś~"ivlšł “ifiáüiühšihnñfäñiiflêłäiiä *-4353 @IIIM *I*I}'ŚilI§Ći'§uć'Ś! H“i”7Hłi? IIIRÓ "iWłtlłhišliiüił * äffäłft¶t1żfźlfltitfltfżhätfn-häfüftftmiüff! 324435035!! :šüiminręużąyäiüąiimpgvgáłuugaąguaęiqtçaa r-i§‹; ›CN5-. §p"~‹ -_ ą . _ CLZZŚIĘIITJZHŻKJBEHGZSS. hätüirääüünhiš ! Żifflłltün num? : iüññhnżälllu? . HH4hTi@? tH H*áP“Wü5 '” ' u "šłłilt'xàt. rt'sh›ñi-rštü iGšFf!5ü3H®i%ñŃHü3. ' nawas» B `äu "šbLñübi$¶“` F uanunmuupmuunwuą » puuœauuu wauąuœpun '„ own mun -uuvnr~mQ, HIniKTñ$HHGua-HHifhFnŁ: vMäH§ Łifänihhüœhäävüiuh 'iüüktñtt : ĘFWCHI ›C ‹nuuammnmhwbüruwkuwyw„ncwnahmüawumwuwbœunœuwihxmna~vanuw unpauutmrü . 'i' ŁJLMAĄLAÄŁĄŁĄAAŁQMJŁAAÄAJLÄMAŁĄŁAÄAALQHAOŁMÄMÄAÄĘAÄŁAĄAL. ” ' ' `ąx =
 12. 12. .§EñEĘĘEf: ”ñEEH$aEEEE„y? ' TlIĹFiiiHILüñiTl_ ilWilFUšllfiliiilffüiIiüllWHN “mêmmmwmwm= mma' œšaaaabüw hiżäiäiläliäšlłiüiüiäñ _'¶@5W§5WEFW tgmmgmgzmmmm Minimki# ' 715:3?: ' „ “E5 wimmimmtmmm EWI' nmmmñmimmiñmimw 9° “ 'FiIGŚIIŹMŚ'E*E“'= 'êF{EŚŻ-`WJISBTF? ! LŹŚEHJŁQ*5ĹZŹEIIŚĘ`JE. AML_ głźšMäa” : hits"ĘhiäźiüiiilfąäkššihüöiläzhüłiESM§1 äEmüäHE$äEäĘĘñEEñF atzęasázzzwiärąmugąäaemzn; " axzrxtągąmmrxśeàwgnązrgułą -T T . j - . E%Ą%üM&'üüšü%@äsEü@Ę›a'„ä; Tv li' Tilllštrašl! łhüłlü? ?vläl¶äilizli`fšüliiläWIĘ@ ; LHIIITIĹIIĹQMI 3 3 mnmml FCI' i: r: `f": 'i1f7.1Wäüliiiñüuáäwäššśäüiüêüñ. f.: KU111äłiinvfältšäiżiilàfäftüñżniüifši* z mmama mwwmr*m? r*¶mmsm: “guwkêmmêms äœñwüüüääf W%IMk? H¶WW| MMJ gumna: JRMMIMMI simmąmmmnmm 333223332 . „$1 TSE-TI? :äfimšrmmimläCfäššäšłäfiräifššälššüm š [I "GFT/ śn M H ä J ä Ii : I SFE „ UIIŚFĘIE IHT ? i3 l I r Ś L źäääšñn _. . . ..ą-. u-. ..m . _.. ... ... __. .._. llüiiülüiqmäiši III: : , 2l _am aäñš IIIMIIIEII á : šL-aim f" ~ą§aaä§a êąägêäaaäm a NIMI W ` ą. . „ WiĹlñšlĹ`iiLII7 v= w : s a WITITIWII 56;', Tu? Eääx `EiT . fii „EIF-*Ęäméfbfl* KštäñäàñäšfšłxššźäœÄŻŁŚIEŹŻÄŚJB-? Efš L94 . x„ na: mñmämm ZäHWE““""“"fff”T"ń VĘHU *W : lü- E532: ñääüü Mšñiiäñ : flżtrnxfttmż 'if *. '~, ~ TT Ą muszą „ "4 ~. uäĹN¶WWFHmEüMI{. mminnmn `*"m‹M§MHE§§ŚEEŚ& żE -„T¶üäEEšEšääšä; *h, j$àü”#y: äb : zr: :Mr ? I . „"_"** ' zaœ-J_ e! - ~u+ą, :j: „ a§; ągà&Ś@'ĘöĘ{ au? ?? HiiIIWiT ` ~__iMiIĘ']]`J7I`_iŃTi¶l ' `¶Hšü§l§if T b ñmżmmmnEn%<* mwœwmmmmu mg - f3 łsmgągy Mf. 'i ia f. n; V`EmœEmma * mimmą 'rfthęąwąüw i _ __ _ Z, = ?mmm= mm= mmamœ= mmmwmwmn_@H *-mmä@HuimmHmmi@“mmammhmmmg; š :4 I" h 7 4 I TTI lgśñślxiišl. !`: äi'läši “ F żirüzmmmmi mu z ęümwmrmmzrmz gwłmnimwwmaümäœmg HŹi]? NI¶@QQłQEgWi mrt J-II WI P1 : ną liFE-EEG t: ITJTTYWFNQTKFMWUETF= FIETÄTFEE313533:. Ą mItmI1cyMwmmnmmnmnummnmmmmmmwmm „F EAM! ` , *„E. AFWE ' "Ulą ń: . Ś árcšwvfesäárżš = =żš~ri 7 Ęüäqšmhü Q„„ „ ' äüfénümEflüi', wräšmii@ -IŻŚw-; J . iüińüaáä? 15L 1! Emil@ ”ääšüäé; ššüššńi: t„. ; wiiüüi „nmmiwmmüñmmimñinmi >~ *Ĺ-H; *5$”%H'°#“T `= `ü= mm“a§= amzn ~-ĆñDĹ; á§ĹJJ°*RŹŚLEĹi§ĹjññwäEmäEMmaw. _gaęä-qłfgfäklšlligäüli lim agia? ? . imrilhśäkšlsgiiàzšäsšlnäàf MI I IIE III l' ql li {S} _ mmv „tmhägg, „mam§§§ĘĘ&: „mĘL "i353ššłaélłš-Hššääfišrššši? !
 13. 13. „QQ okcätœuoq : :x . ..„. ..= „ . .naw Snem 8350:0 58m 8:02 0:0 : :tm cm8:: «co nruanuanouor. uoonucnu0n. nau: ..uv. ... .un. ... onaonnn. .›. nn: .unngocnuunnouunun»nl 35m : œEaI 5x : ix Eds. , „ . ma . ..sš . .:: Sur 3.32.. .., 33:33.. ..? 2.3.2.. ..: _. ..„. `.. .„ . .v43 : że . màe r. „. u 03a „ L _ . „ „, w . łwŃ . z . .:: :8 . ..±. ... „.. .„_. ..„n . unfun Ith plllvkłzl: hlc tłlhüläłllknä
 14. 14. LIL. . -_„ Ż „. „ . _.V. . . ..Z. .. .. . _. _ . .. I. _Ż_ Ĺ . „.Ś. ... . 7T; l. .. w 7.. .:. . . -. . . „ . .. . ... ... .. . .>. ... Z. : . ,. ..„ . . Ĺ Ĺ _. . . . . . mf: : . .. . . a L p : Qty ` „I Ć. .. . ĹĹTZ . .Ć iż. .. . ... . ›. .›. _ _. . . . . .. . .., . . .ñ . . . ..,3 . .. . ` . .I ›n l! . . . . .„ ›. ... ... _ovw . ..L . Z . . . .. . .L _Ż . „. 2.1., ... r . Iun ę . . . :a . . . . AII` Ó ! TŁ . š u Ä u u «‹I . _ l| I . f: - . ,Iq n III n. „ : l r. ` . m . / - . .. .. x. .. . „ z. . w - . n. . f! .. . A . !„-. . Orzi; I . a? ? n. - 4 . .‹! : . t! ... y I! . . / . . . z . . . / r . , . I I 4 . a . . . .
 15. 15. a ` 4.* a? " . 1
 16. 16. .. maam Sav m0 #C3OF_< mscoœmou_ : Hmmm t3253_ / / I I I I I I I I I I I I U ' lu: At agama. .. ... ... . . . . .. e38 Um: . omw: m:u__w. .3mz . . Q Ó . _, „ so: _asow mn: . . .ošon . S) mTw» 02.3050@ $ n. .. .Äš 20T. 03265.0@ OS. .. ula I a „I `I tu . Q ¶„ñs`. .« am; E0050:: n: : 503mm _u„_o`. š„m v _ _U_ ä. ., m33.; šo» „ 9: om u. mo_. _3om. __n )›ż 2') c . .. _F5 22.. .:. a mo. : J O t.0:: o r @magnuma G. - u m _Ń U „ aoäœoo osh wn 505mm o 33E uco>œœ
 17. 17. P* LŻP; Cf; ŻP CP; CP; PP; Ĺ Ż* LP; ŻP LP; PL; ŻP ŻP ` ŻP LŻP; tŻP; Ż* LP; P* PP; t` Ż* PL; PP; LP; PP; PL; PP; t` LP; ŻP Ż* ŻŻ ŻŻ Ż*; PL; ( LP; LP; PP; ŻP Ż* Ż*; tŻ: ;t tŻP; PP; lŻP; Ż * (Ż j; PP; tŻP; Ĺ Ż* PL; Ż* Ż* PL; PL; PP; ` tŻ j; Ż * LP; PL ; LP; LP; LP; t C3 CLJ `Ż l"| "J C3 C3 C3 l LP; CP; PP; CP; PL; ŻP P* l PL; ŻP Ż* Ż* Ż* PP; ŻP t' Ż * PP; tŻP; P * ŻP PP; PP; PmP3P3Ż*C3ñ7P3t L C L C L C' ~
 18. 18. „ff . :3 Ć. ) . ;~ i3 "` u j 3 ) ':1 Z r* u i, ® kš p , CL3 . "J KJ "f "tt . I I v ' J ' ` (i 3 ( ›i 9 I ' 3 q. "J I ' . ł 'I l@ 'J „ r* d O w J ĄH ; L Ł. w , t.3 T. U 3 A ; a g) 'nD ' I' Z ' i i: : P i? 9 3 @ , J C; . " ' i f . _. 7 , r'. ' ' ' 'QL "I 7 n I - J _A (rą ) ` 'a i '35 r I n . jj
 19. 19. „mscmüm „Emo
 20. 20. ` A o@ 2» 3 : i on s» o» o: S. $0 , ömnauma ; U2503 öœnöumm xumnöuma Lumeäma S TC: š. š o: š E š z: š 2ooE8< : Sma . „mocną . w osma . cœEoEx _amm . ümö ›L0020 . . . „ . 4 . . 0:@ aimzšxuö @EGW >n» „mcozœz 05 DEN &BEOEOUM „zEocoum „o uc5550@ A L . o „sono uLEoEöm . o 3.20a_ E5 : :ass 2P coñmœaœo . o s33.. . 2:. .ocm < „m62 2 __os. zœ„_ < _œgvœœ < „mušocoum son_ n. mamam I I a 3.2.3.. ., .U _„_, _.„_ , __. Luca: . Wa. ; T! " Ó as . aa . .Lasom om_< s2_ m: : . .Lasom 0:» 20522.0 C . 20E umam . v . ł . 02m mœšoa za. . o: . _mss . o œucœLoca. mamêoa 0335000 . L0533 o: . . v5.50 . L m_ : ma: .. Y K «eexee . ..i ! o2 . a503 : :I §3: šo. . : :agnag ciśnien co! neoa-éšE-šsš . .nokia0032 831x005 303.28n na: „a5 coanoav o5 š! :au : :otaz ›Es . š łasucha ten . ..titu 8 m8 : L: 8980.00. _.5 . ..š ›SŚ owsa z? . ; oz N @.3 Ĺ; ;oz nm ooo; a a. , ; oz 2 nas? i; .Eto 25a 5:_ 33 w. 2.3 sš o3: 2 3.3 ; PL o3: 8 . „ŚL a mm mmm F mmm. 2 «a .3 „.3 A? :w 036:( 8 . .c303 ; Raiqa L0883: 295. mcoaöo ccm 2252 or . .m oow . miasa. LmESŚu mmm › *ICC „Legii › : owszem w082. , L5223? › 20083( . ..Emo ›a xoœnöaœa ›Eo>On_ O nas . ätoawoum . .ošon „.0 w595 2F äuu nzowu: ›sš êöaoszäsoooäoo . S8533 3008.0» 30009:0330 šuüoœülübv-: Śšüzš 830mg 8810233. 6.399335( 0g loin. . a: ) oo . .ao L x 2.0.5.2. „ 8M . esn .5 . .a 95.. .! ›Es › __. .. Euan › Ls . .hm Ó EOI . .ow w050 E0 230 mance» EOQĆONNE( 5o> o D
 21. 21. v m_ c_ magm &mssü
 22. 22. 1-_
 23. 23. . _„. .„. „_„ Ęcuwu. §„; na: . mn. „„„„„„„. ... .„. ... m:mw. _. „. „.. m„. _a. „m„. aau. .šnaoü . 5 0,2m
 24. 24. xh : ę: a
 25. 25. ę'-
 26. 26. Z I. x, - . .`. :: z J" , -3,- V , u f ü 7 r
 27. 27. technicznie może, ale
 28. 28. i__h. >_hrl A; _ „z r/ F__I wi# , /4 „I H . gñm„„
 29. 29. , 4 Zarejestruj cię Znlogujsię Pomoc " Na Dodajoferlę EN WÄ} iàgśäf. D* 0 W? U Wynajmu] wyjątkowe miejsca od lokalnych gospodarzy w 190+ krajach. Jak co dźiała
 30. 30. 1 . . Na mmwu _c ewaäc S? o. y . . . aonNmvu. ą 000.00? . 52E 8F_ šowšœm šoušoàgv_ cu>cššxm . mb oœ_ . mm3.
 31. 31. cmumN 000.8 ŚN _Cayman šo„„cmmm coca _, b ł . . a. , C . Ć C n c „ . . . _ 1 Ą a á Ą „s, &A; . . p , „La I. . ai „Ik I ż» . l { . .l „[ . , _ Mx (n. .,
 32. 32. >Eocoum Eamgmœ» œ>: m„_ogm__ou „w _.2 „ ę nm» Em _zœpcH mamn_ „w Ę 9m
 33. 33. Eou.8mom. _nm©m. _xmc>~. _mam oœœ mmm .8 _xmcñšwum cmzmmnwm . .. „Exuna

×