Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BG Youth Forum

953 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BG Youth Forum

 1. 1. НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
 2. 2. <ul><li>BG Статистика </li></ul><ul><li>Източник: Национална стратегия за развитие на младежта 2009-2018г. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ / ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ? </li></ul>% от групата на 15-29 годишните <ul><li>Източник: WORLD VALUES SURVEY </li></ul>ДА, АКТИВНО УЧАСТВАМ ДА, НО НЕ АКТИВНО НЕ УЧАСТВАМ ФРАНЦИЯ 8 11 81 ИТАЛИЯ 9 9 82 ХОЛАНДИЯ 3 11 86 ИСПАНИЯ 2 6 92 ФИНЛАНДИЯ 6 11 83 ПОЛША 6 8 86 ШВЕЙЦАРИЯ 7 15 78 СЛОВЕНИЯ 6 6 88 БЪЛГАРИЯ - 2 98 РУМЪНИЯ 1 1 98 ГЕРМАНИЯ 1 3 96
 4. 4. <ul><li>СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО, ИМА ЛИ СМИСЪЛ В РАБОТАТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ТОВА Е САМО ГУБИ ВРЕМЕ ИЛИ ДАЛАВЕРА? </li></ul><ul><li>Източник: МЕДИАНА </li></ul>15-35 ГОДИШНИ 2007 2008 2009 ИМА СМИСЪЛ 33,4 31,7 35,9 НЯКОИ РАБОТЯТ, ДРУГИ НЕ РАБОТЯТ 40,6 45,7 36,9 КАТО ЦЯЛО НЯМА СМИСЪЛ 26,0 22,6 27,2 100 % 100 % 100 %
 5. 5. <ul><li>СЪГЛАСЕН ИЛИ НЕСЪГЛАСЕН СТЕ СЪС СЛЕДНОТО ТВЪРДЕНИЕ? </li></ul><ul><li>Източник: МЕДИАНА </li></ul>СЪГЛАСНИ 18-35 ГОДИШНИ 2007 2008 2009 ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ Е ДОБРА ЗА СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ 23 % 25 % 31 %
 6. 6. <ul><li>Реалности и предизвикателства </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Анализът на държавата: </li></ul><ul><li>Сред младите хора доминира позицията на обществен скептицизъм , изразяващ се в отказ да се прави каквото и да било, защото то няма да бъде взето под внимание от институциите. </li></ul><ul><li>Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като „нещо безсмислено” и „губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще. </li></ul><ul><li>Източник: Национална стратегия за младежта 2010-2020г. </li></ul><ul><li>Все още държавните и общинските органи не предлагат ефективни действащи механизми за отразяване на младежкото мнение при вземане на важни политически и социални решения. </li></ul><ul><li>Участието на млади хора в управлението на местно, областно и национално ниво е неструктурирано и инцидентно. Принципът на съвместно управление все още не се прилага ефективно . </li></ul><ul><li>Неразвити са мехазнизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Източник: Доклад от Дните на сътрудничество на Европейския младежки форум, Март 2010г. </li></ul><ul><li>Анализът на младите: </li></ul><ul><li>Говорейки за съвместно сътрудничество и представителство на национално ниво , младите хора в България, с оглед на неуспешните опити в миналото, се опасяват от: </li></ul><ul><ul><li>“ празноговорене ”, провал, липса на реални действия и резултати, непостижими и нереалистични очаквания, конфликти; </li></ul></ul><ul><li>Като съществуващи проблеми на младежкия сектор в България се открояват: </li></ul><ul><ul><li>Липса на достъп до вземането на решения , прекомерно голямата роля на възрастните в младежкия сектор ( в неправителствените организации и вземането на решения), (не)устойчивостта на младежките НПО , разделението между младите и техните организации, липсата на уважение и зачитане труда и постиженията на другите , нежеланието за сътрудничество, липсата на информация и експертен опит , «гоненето» на собствен интерес, липсата на сътрудничество с държавата , липсата на стимули за младежко включване, липсата на гражданско самосъзнание , политическа намеса, слабо развито доброволчество . </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>История </li></ul><ul><li>В миналото е имало няколко опита за създаване на Национален младежки съвет, все неуспешни. Като основни причини за провала на предишните опити, младите хора изтъкват политическото влияние, слабото младежко включване и реално представителство, доминацията на лични над обществените интереси. </li></ul><ul><li>Изводите от предишните неуспехи не бива да обременяват бъдещите опити за съвместна работа в младежкия сектор, но трябва да бъдат взети впредвид. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>През 2008, в следствие на Националния дебат “Структурният диалог и младите хора в България”, проведен в гр. Варна, е създаден Младежкият консултативен орган (МКО). МКО се развива като неформална мрежа от младежки организации, обединяваща 52 представители на политически и неправителствени организации от цялата страна, национални и международни младежки структури . Основната цел на мрежата е да даде възможност за сътрудничество по развитието на силна и ефективна младежка политика, кореспондираща с нуждите на младите хора в България. </li></ul><ul><li>Сред целите на МКО е да послужи като пилотен проект , който да разкрие реалностите и трудностите пред младите хора в тяхната съвместна работа, за да бъдат взети те впредвид при изграждането на бъдещ Национален младежки форум. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>А сега на къде? </li></ul>
 12. 12. В аспекта на своята стратегия за взаимодействие със страните от Централна и Източна Европа без действащи Национални младежки съвети, както и с оглед на инициативите на Младежкия консултативен орган и МГЕРБ в насока структуриране на младежко представителство на национално ниво, Европейският младежки форум организира Дни на сътрудничество за България в периода 25-28 Март 2010г. <ul><li>Инициативата се организира съвместно с Младежкото сдружение за мир и развитие на Балканите и финансовата подкрепа на Министерството на образованието и имаше за цел да подкрепи младите хора в България в работата им по създаване на силна и устойчива национална платформа, която да бъде партньор на държавата в правенето на младежки политики. </li></ul><ul><li>На събитието присъстваха представители на близо 30 младежки организации от цялата страна, които се обединиха около конкретни стъпки по изграждането на работещ Национален младежки форум с ясно разписани мисия, цели, структура и демократични форми на работа , след като се запознаха с положителния Европейски опит. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Визия, мисия, ценности </li></ul>Национален младежки форум трябва да бъде създаден спрямо волята на младежките организации в България да имат силно и демократично национално представителство. <ul><li>Визията за бъдещето на Националния младежки форум включва изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на вземане на решения в страната. </li></ul><ul><li>Мисията : Националният младежки форум ще бъде създаден, за да представлява интересите на младите хора и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси. </li></ul><ul><li>Ценностите : Свобода, Равенство, Толерантност, Солидарност. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Роля </li></ul><ul><li>Да включва в дневния ред на обществото младите хора и техните инициативи; </li></ul><ul><li>Да защитава и представлява интересите на младите; </li></ul><ul><li>Да бъде от полза на членовете - младежки организации; </li></ul><ul><li>Да бъде проводник на комуникация между младежките организации, с цел тяхното обединяване и ефективно реализиране на съвместни дейности ; </li></ul><ul><li>Да работи за социалното включване на младите хора; </li></ul><ul><li>Да бъде партньор на държавата в съвместното изграждане на младежки политики; </li></ul><ul><li>Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка представителна власт ; </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Задачи </li></ul><ul><li>Подобряване на информационния поток; </li></ul><ul><li>Обмяна на идеи и опит; </li></ul><ul><li>Засилване на младежкото представителство и застъпничество; </li></ul><ul><li>Ефективност на националните младежки политики; </li></ul><ul><li>Устойчивост на връзката и комуникацията сред младежките организации; </li></ul><ul><li>Представителност на международната сцена при обсъждането на младежки въпроси; </li></ul><ul><li>Официална трибуна за израз на нуждите и възгледите на младите хора; </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Често задавани въпроси ( FAQs) </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Източник: Доклад от Дните на сътрудничество на Европейския младежки форум, Март 2010г. </li></ul><ul><li>Трябва ли да подпомага своите членове в намирането на най-добрите възможности за кандидатстване и реализация на техните идеи и проекти – ДА! </li></ul><ul><li>Трябва ли да бъде автономна в своята дейност – ДА! </li></ul><ul><li>НМФ трябва да бъде партньор на националната власт в съуправлението на националните младежки политики? – ДА! </li></ul><ul><li>Трябва ли да бъде отворен към всички младежки организации? – ДА! </li></ul><ul><li>Трябва ли да се стреми да представлява младите хора в цялата страна? – ДА! </li></ul><ul><li>Трябва ли специфичните насоки за работа да бъдат определени от самите членове на организацията? – ДА! </li></ul><ul><li>Трябва ли да се стреми да бъде разпозната като пълноправен партньор от международната младежка общественост, за да бъде напълно легитимна? – ДА! </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Източник: Доклад от Дните на сътрудничество на Европейския младежки форум, Март 2010г. </li></ul><ul><li>Трябва ли да предоставя услуги за развитие на капацитета на своите членове и на местно ниво (обучения, тренинги, семинари) – ДА! </li></ul><ul><li>Трябва ли да бъде създаден от младежките организации и независим от правителството? – ДА! </li></ul><ul><li>Трябва ли административното финансиране от институционалния сектор да бъде за сметка на неприкосновенността на организацията? – НЕ. </li></ul><ul><li>Трябва ли сътрудничеството с държавата да бъде единствения начин за обществено присъствие и позиция по младежките въпроси? – НЕ. </li></ul><ul><li>Трябва ли да има постоянна и ефективна комуникация с държавата при изготвянето на политики за младежта? – ДА! </li></ul><ul><li>Трябва ли комуникацията да бъде с всички ангажирани с младежките политики и въпроси институции? – ДА! </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Структура </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Критерии </li></ul><ul><li>Критерии за международни младежки организации: </li></ul><ul><ul><li>Да бъдат членове на международни младежки организации (международни мл. Организации са онези, които имат клонове или организации-членове в поне 8 държави) </li></ul></ul><ul><li>Критерии за национални младежки организации: </li></ul><ul><ul><li>Да имат клонове / организации-членове в поне по една област от три от плановите региони; </li></ul></ul><ul><ul><li>Да имат поне 90 члена (поне по 30 във всеки клон); </li></ul></ul><ul><li>Критерии за местни младежки съвети (обединения): </li></ul><ul><ul><li>Да представляват младежки организации и индивидуални членове; </li></ul></ul><ul><ul><li>Да бъдат сформирани от поне 5 организации; </li></ul></ul><ul><li>Основни критерии : </li></ul><ul><ul><li>Законов статут – регистрирани според българското законодателство; </li></ul></ul><ul><ul><li>Повече от 50% от членовете и управителното тяло трябва да бъдат на възраст 18-35г.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Да бъде учредено и работещо поне година преди кандидатстването си за член на Националния младежки форум; </li></ul></ul><ul><ul><li>Една година статут на асоцииран-член след приема си; </li></ul></ul><ul><ul><li>Представителите на организацията в Националния младежки форум трябва да бъдат между 18-35г.; </li></ul></ul><ul><li>Критерии за младежки политически организации: </li></ul><ul><ul><li>Трябва да бъдат парламентарно представени; </li></ul></ul><ul><ul><li>Да имат поне 1% подкрепа на последните парламентарни или Евро-избори, за да бъдат асоциирани членове; </li></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>Принципи на независимостта </li></ul><ul><li>Националният младежки форум трябва да си гарантира по независим и демократичен начин: </li></ul><ul><li>правото на определя своята представителна структура; </li></ul><ul><li>правото да определя своя устав; </li></ul><ul><li>правото да избира своите лидери и представители чрез демократична процедура; </li></ul><ul><li>правото да определят състава на уставните си органи и работна структура; </li></ul><ul><li>правото да решават въпросите на членство; </li></ul><ul><li>правото да избират своите методи на работа; </li></ul><ul><li>привилегията да бъде отговорно към своите членове; </li></ul><ul><li>привилегията за финансово подпомагане от правителството без да се засягат горните права; </li></ul><ul><li>Източник: Устав на Европейски младежки форум </li></ul>
 22. 23. <ul><li>План за дейност </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Сътрудничество с националните институции във всички етапи на подготовка и реализация на инициативата като част от националната младежка политика на държавата. </li></ul><ul><li>Провеждане на Дни на сътрудничество с Европейския младежки форум; </li></ul><ul><li>Изграждане и функциониране на Инициативен комитет за създаването на Национален младежки форум; </li></ul><ul><li>Провеждане на Международна среща с цел обмяна на опит с европейски младежки организации - партньори и институции; </li></ul><ul><li>Популяризиране на инициативата за създаване на Национален младежки форум сред младите хора и привличане на техния капацитет по реализацията; </li></ul><ul><li>Провеждане на регионални срещи с цел привличане на максимално най-широк кръг младежки организации към идеята и регистрация за Учредително събрание; </li></ul><ul><li>Провеждане на Учредително събрание на Националния младежки форум и утвърждаване на структурата като работеща и демократично-функционираща; </li></ul>
 24. 25. Благодарим за вниманието! (и подкрепата) намерете ни на: http://bgyouthforum.com/

×