Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emotional and Social Intelligence

92 views

Published on

Емоционалната и социалната форми на интелигентност не са нови понятия. Аристотел споменава за “рядкото умение да бъдеш гневен на правилния човек, в правилна степен, в правилното време, с правилната цел, и по правилния начин.” Дарвин работи върху “значението на емоционалното изразяване за оцеляването на видовете и тяхната адаптация.”

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emotional and Social Intelligence

 1. 1. Емоционална и социална интелигентност По книгите на Даниел Голман и Дейв Карнеги
 2. 2. Въведение в темата • Интелигентността е мъглява концепция с много дефиниции от различни експерти... • Обикновено определенията за нея се концентрират около: аналитичното мислене, говорните умения, пространствените усещания, вниманието, паметта, преценката. • “...Концепциите за интелигентност са опит да се изясни и систематизира този комплексен набор от явления.”
 3. 3. • Аристотел споменава за “рядкото умение да бъдеш гневен на правилния човек, в правилна степен, в правилното време, с правилната цел, и по правилния начин.” • Дарвин работи върху “значението на емоционалното изразяване за оцеляването на видовете и тяхната адаптация.” Модерно ли е да говорим за емоционална и социална интелигентност? • 1997 – 7 научни статии • 2002 – 46 научни статии • 2007 – 71 научни статии
 4. 4. Даниел Голман • Развива кариера в журналистиката, в сферата на изследователския си интерес. • Успехът на неговата книга “Емоционалната интелигентност” определя пътя на творческото му и научно развитие в бъдеще. • Работи по проблемите на училищното образование и приложението и влиянието на емоционалната и социална интелигентност в бизнес-организациите, за производствената и екипна ефективност. • Роден през 1946г. в семейство на университетски преподаватели. • Следва в сферата на клиничната психология - изучава човешкия ум в психологичен, антропологичен и социален аспект. • Увлича се по медитацията.
 5. 5. Дейв Карнеги • Роден в бедно фермерско семейство през 1888г. • Още от дете намира най-силното си “конкурентно” предимство – майсторството на речта и публичното говорене. • Завършва щатски колеж за учители, пробва се като актьор, търговски представител, във войската... • Намира своето призвание като обучител по публично говорене в аспекта на развитието на търговски умения. • Създава собствен институт за обучение на възрастни и професионалисти - за развитие на бизнес, социални и комуникативни умения. • Издава редица бестселъри за личностно развитие, пише биографични книги за успели личности.
 6. 6. Емоционалната интелигентност • “Harvard Business Review” определя емоционалната интелигентнотст като “една от най-въздействащите и вдъхновяващи бизнес идеи на века”. • Даниел Голман я определя като: Капацитетът да разпознаваме собствените си чувства и тези на другите, да се самомотивираме и управляваме емоциите си – вътре в нас самите и нашите взаимоотношения. • Емоционалната интелигентност съдържа следните “съставки”: самоосъзнатост, емоционален контрол, самомотивация, емпатия, управление на взаимоотношенията
 7. 7. Емоционалният процес и емоционалната интелигентност Амигдала (задейства емоционален отговор на ситуацията) Нео-кортекс (най-скоро в еволюционния процес – комплексната мисъл) ПоведениеЯснота за ситуацията Поява на емоцията
 8. 8. Измеримост Има различни инструменти, с които мерим EQ. ...Повечето от тях са загуба на време. • Има 2 метода за измерване: Умения за EQ и Самооценка на EQ Концентрирането трябва да бъде около стратегиите за развитие на ЕQ! • Да разпознаваме и определяме емоциите • Да разпознаваме причините, породили дадена емоция • Да преодоляваме несполуките чрез оптимизъм • Да усвоим техники за разсейване • Да се вслушваме в гласа на опита • Да развием умения за слушане
 9. 9. Социалната интелигентност “ Способността да разбираме и управляваме хората, да реагираме мъдро във взаимоотношенията помежду си” (Едуард Торндайк) • Изградена върху социалната осъзнатост (включително емпатията, уменията за приспособяване един към друг и социалната когнитивност) and социалните практики (в това число: синхрон, самосъхранение, влияние и загриженост). – Човешкият мозък има вградена Bluetooth технология! – Социалните ни взаимоотношения влияят на имунната ни система.
 10. 10. Социално интелигентните предприемачи: Приемат колегите си такива, каквито са. Признават грешките си. Широкоскроени и отворени за нови идеи и перспективи. Имат социално самосъзнание. Любопитни и любознателни са – не правят прибързани решения. Преценяват, въз основа на справедливостта. Чувствителни към чувствата и нуждите на останалите. Честни към себе си и останалите. Интересуват се от “нормите на човешките взаимоотношения” Адаптивни са в различна социална обстановка. ...или поне се стараят да бъдат (бел. ред.)...
 11. 11. Приложение в мениджмънта • IQ играе ключова роля за успеха при намирането на подходяща заетост, според редица изследвания върху кариерния успех – повече от 20-25% • EQ може да увеличи производствените способности с повече от 20%. “Може би най-голяма изненада за мен бе влиянието на концепцията за емоционалната интелигентност върху света на бизнеса, и в частност върху ролята й за лидерството и кариерното развитие”.
 12. 12. Изследвания • “181 различни позиции в 121 организации по целия свят... 67% от способностите, окачествени като основоопределящи за успешното представяне в работна среда са свързани с уменията за емоционална интелигентност.” • “Анализирани данни от 40 различни корпорации сочат, че... При различаването на служителите с най-високи резултати от тези със средни, уменията за емоционална интелигентност се посочват като 2 пъти по-важни за постигането на отлични резултати, в сравнение с IQ или наличната експертиза...” Загубите от неразвитите умения за емоционална интелигентност у заетите в американската икономика се изчисляват на между 5,6 и 16,8 милиарда долара годишно.
 13. 13. Практическа насоченост • Наемането • Кариерното развитие • Комуникация и сътрудничество • Емоционалният труд – в бизнес-организации в сферата на услугите – изисква високо ниво на самоконтрол и организация – Липсата на умения за емоционална интелигентност може да доведе до проблеми в личен и професионален план за заетите
 14. 14. Ефект върху организацията Емоционална интелигентност на групата Доверие и групова идентичност Активно участие и сътрудничество По-добри и по-креативни решения, по-висока производителност
 15. 15. Заключение • Христиан Даскалов • daskalov.hr@gmail.com

×