PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane procedury, ale także narzędzia, jakie stosuje się w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja zostanie dokonana w oparciu o wyniki badań jakościowych, ale także analizę zapisów zawartych w wybranych pozycjach literaturowych, w których temat przygotowania do kryzysu, a także zarządzania nim jest poruszany. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, iż możliwe jest ograniczone ale przy tym skuteczne zarządzanie kryzysem, gdy nadejdzie, ale zdecydowanie lepszym podejściem jest przygotowanie organizacji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w sposób ułatwiający reakcję. Skuteczność jednak należy rozpatrywać w tym przypadku dwojako, po pierwsze jako niedopuszczenie do eskalacji kryzysu czy też wyjścia poza mury firmy czy biura zarządu, lub ograniczenie jego negatywnych skutków.

PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Open Access
5
54
4
www.minib.pl
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66
PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
CRISIS MANAGEMENT PROCEDURES AND TOOLS BASED ON QUALITATIVE RESEARCH
dr hab. Dariusz Tworzydło
Uniwersytet Warszawski, Polska
Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations
dariusz@tworzydlo.pl
DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.04
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane procedury, ale także narzędzia, jakie stosuje się
w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja zostanie dokonana w oparciu o wyniki badań jakościowych, ale
także analizę zapisów zawartych w wybranych pozycjach literaturowych, w których temat przygotowania
do kryzysu, a także zarządzania nim jest poruszany. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, iż możliwe
jest ograniczone ale przy tym skuteczne zarządzanie kryzysem, gdy nadejdzie, ale zdecydowanie lepszym
podejściem jest przygotowanie organizacji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w sposób
ułatwiający reakcję. Skuteczność jednak należy rozpatrywać w tym przypadku dwojako, po pierwsze jako
niedopuszczenie do eskalacji kryzysu czy też wyjścia poza mury firmy czy biura zarządu, lub ograniczenie
jego negatywnych skutków.
Streszczenie
Słowa kluczowe: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, public relations, kryzys, wizerunek
5
55
5
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66
www.minib.pl
Selected procedures and tools that are used in crisis situations will be presented in this article. This
presentation will be based on the results of qualitative research as well as the analysis of entries in selected
reference literature that discuss the issue of preparing for crises and crisis management. The article aims
to show that limited but effective crisis management is possible when it arrives but a far better approach is
preparing the organisation for the eventuality of a crisis situation in a manner that facilitates reaction.
However, effectiveness should be examined in two aspects in this case, firstly, preventing the crisis from
escalating or going beyond the walls of the company or management board office, or mitigating its possible
negative effects.
Summary
Keywords: crisis management, public relations, crisis, image
5
56
6
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych
www.minib.pl
Wprowadzenie
Kryzys definiuje się w literaturze jako proces, który zagraża stabilności
funkcjonowania organizmu rynkowego. Na kryzys składa się szereg nieko-
rzystnych zjawisk, które mają wpływ na to, że staje się on przełomem mię-
dzy fazami rozwoju, punktem zwrotnym1 czy problemem natury decyzyj-
nej.2 Jest to także każda zmiana, która powoduje wzrost napięcia w struk-
turach podmiotu, którego dotyczy. Nie zawsze jednak przy definiowaniu
kryzysu chodzi o wyraziste problemy typu utrata płynności, zachwiania lub
istotne spadki sprzedaży, przerwanie transakcji biznesowych,3 błędy kon-
strukcyjne, wady produktu, ale także o kwestie, które na pozór wydają się
nie mieć znaczenia, a mają wpływ na długookresową realizację celów jakie
stawia się przed firmą.
W praktyce public relations o kryzysach mówimy najczęściej w katego-
riach wizerunkowych. Mają one miejsce wówczas, gdy uzyskamy twierdzą-
cą odpowiedź na podstawowe w tym aspekcie pytanie, które brzmi: czy ja ja-
ko zarządzający organizacją odczuwam dyskomfort w związku z upublicz-
nieniem danej sprawy? Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie
potwierdzająca, że prezentowanie marki w sferze publicznej w sposób gene-
rujący taki dyskomfort jest dość często spotykane, ma wpływ na to, że sytu-
ację której dotyczy możemy określić mianem kryzysu.4 Kryzys w bardzo cie-
kawy sposób określił James Lukaszewski, który stwierdził, iż jest to „nagła
poprawa widzialności”.5 Takie spojrzenie na problem zarządzania kryzysa-
mi pokazuje w sposób wyraźny co się dzieje w firmie w momencie gdy doj-
dzie do nieoczekiwanego, niekorzystnego z ekonomicznego i wizerunkowe-
go punktu widzenia zdarzenia. Wówczas organizacja zaczyna widzieć to, co
wcześniej nie było przez nią dostrzegane.
Według respondentów uczestniczących w badaniach6 sytuacje kryzysowe
zdarzają się w firmach oraz organizacjach często, aczkolwiek zupełnie ina-
czej wygląda sytuacja jeśli chodzi o przygotowanie się do nich. Kryzysy
z jednej strony są — według badanych — naturalnym zjawiskiem w proce-
sie zarządzania, z drugiej zaś unika się przygotowania do nich, co zmniej-
sza szanse właściwej reakcji i prowokuje wystąpienie negatywnych skutków
dla samej organizacji jak i osób nią zarządzających. Mając na uwadze szereg
czynników, które w mniejszym bądź większym stopniu wpływają na organi-
zację, nie tyle należy mówić o eliminacji kryzysu, co bardziej o dostosowa-
niu organizacji do potencjalnych problemów natury wizerunkowej.7 Istnie-
je szereg przyczyn, które mają wpływ na powstawanie sytuacji kryzysowych
wśród których wyróżniamy następujące główne grupy:
z przyczyny ekonomiczne wewnętrzne, związane z poszczególnymi kate-
goriami bilansu lub rachunku wyników,
z problemy technologiczne związane z procesami wytwórczymi,
z przyczyny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
z czynniki personalne,
z czynniki zewnętrzne związane z otoczeniem bliższym lub dalszym dane-
go podmiotu gospodarczego:
– pośrednio lub bezpośrednio zależne od niego,
– niezależne od podmiotu gospodarczego którego kryzys może dotyczyć.
analizy, warto zauważyć, że może on doprowadzić do wielu poważnych po-
zytywnych i negatywnych konsekwencji. Oczywiście pozytywnym skutkiem
kryzysu może być przede wszystkim wzmocnienie organizacji, która przej-
dzie przez kryzys, nauczy się reagować i wypracuje stosowne procedury, ale
częściej spotykane są skutki o wymiarze negatywnym, takie jak:
z upadłość podmiotu gospodarczego,
z utrata rynków zbytu,
z utrata ugruntowanego, budowanego przez lata dobrego wizerunku,
z utrata zaufania,
z powstawanie napięć wewnętrznych, personalnych,
z zwiększone zainteresowanie ze strony mediów i innych grup otoczenia
zewnętrznego,
z wywołanie paniki i niekontrolowanego rozwoju dalszych wydarzeń,
z utrata klientów i kontrahentów,
z utrata inwestorów lub potencjalnych inwestorów,
z spadek wartości akcji na Giełdzie,
z konieczność dokonywania nieprzewidzianych i kosztownych zmian
w procesach, np. produkcyjnych czy organizacji pracy,
z konsekwencje karne dla zarządu lub menedżerów reprezentujących fir-
mę,
z odejście pracowników,
5
57
7
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66
www.minib.pl
ale także upadek legitymacji publicznej osoby, koniec jej kariery osobistej,
a nawet bankructwo wizerunkowe i w wielu innych wymiarach np. moral-
nym, zawodowym czy finansowym. Dlatego reakcja firmy czy osoby w sytu-
acji kryzysowej ma wpływ na szereg aspektów jej dalszego funkcjonowania.
Założenia badawcze
Niniejszy artykuł oparto na aktualnych raportach, analizach, a także do-
świadczeniu autora w zakresie public relations, z uwzględnieniem crisis ma-
nagement. Artykuł jest także zbiorem analiz oraz wniosków wynikających
z przeprowadzonych pod kierownictwem zespołu autora artykułu badań ja-
kościowych, pt.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Badania zrealizowa-
no w drugim kwartale 2016 roku wśród osób praktycznie zajmujących się
problematyką public relations ze szczególnym uwzględnieniem crisis mana-
gement. Przygotowany na potrzeby badań scenariusz wywiadu pogłębione-
go dotyczył wizerunku organizacji w kontekście mogących się pojawić kryzy-
sów. W ten sposób możliwe było poznanie szerokiego zestawu czynników
mających wpływ na reagowanie w sytuacji kryzysowej, jak również sposobów
odpowiedniego przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia.
Badani eksperci z zakresu crisis management omawiali kwestie związa-
ne z procesami komunikacyjnymi, kluczowe źródła kryzysów wizerunko-
wych, a także sposoby działania sztabów kryzysowych wraz z uwzględnie-
niem najważniejszych elementów planu kryzysowego. Podczas rozmów eks-
perci kładli nacisk na fakt, że w kryzysach wizerunkowych kluczową rolę
odgrywa informowanie oraz kontrola informacji. Uzasadnione jest także
twierdzenie, że w przypadku sytuacji kryzysowej nie sposób mówić o dwóch
identycznych kryzysach, ale możliwe jest działanie schematyczne, uwzględ-
niające wytyczne wynikające z planowania oraz dokumentację operacyjną.
Rozpoznanie problemu
Skuteczność reagowania w sytuacji kryzysowej jest pochodną świadomo-
ści. Wiedza, że ryzyka istnieją oraz że mogą się zmaterializować może sta-
nowić dla zespołu menedżerskiego niezwykle cenny zasób. Może ona pomóc
5
58
8
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych
www.minib.pl
w procesie przygotowywania do wystąpienia potencjalnego kryzysu lub roz-
wiązywania sytuacji kryzysowej, gdy ona nadejdzie. Firma może się przygo-
tować na zmiany, ale współcześnie — głównie z uwagi na nowoczesne me-
dia — czas, który pozostaje na reakcję dramatycznie się skurczył. Kiedyś
mówiono o kilku godzinach, po których trzeba było zająć stanowisko. Dzi-
siaj tego czasu jest znacznie mniej i jak w przewracanych klockach domina
następuje lawina kolejnych zdarzeń, z którymi organizacja musi się zmagać
prawie natychmiast.8 Każda kolejna godzina życia danego tematu działa na
niekorzyść firmy.
Jednym z istotnych elementów zarządzania w sytuacji kryzysowej jest
rozpoznanie problemu — uzyskanie możliwie szybko pełnej wiedzy na te-
mat tego co się wydarzyło. Niestety bardzo słabym ogniwem w kontekście
kryzysu okazuje się sam człowiek. To właśnie on — pracownik — miał coś
sprawdzić, a nie sprawdził, wydawało mu się że coś zrobił, a nie uczynił te-
go, zbagatelizował przepisy i prawo, co w konsekwencji przełożyło się na
szereg zdarzeń wymykających się często spod kontroli.
W początkowej fazie zarządzania kryzysem organizacja powinna ustalić
na czym polega problem, co leży u jego podstaw, kiedy kryzys się rozpoczął,
jakie są jego przyczyny i w końcu, czego on dotyczy.9 W dalszym toku postę-
powania konieczne będzie uzyskanie odpowiedzi na szereg innych pytań, m.
in. dotyczących tego kto jest lub będzie grupą docelową działań komunika-
cyjnych, jakie komunikaty będą przekazywane, za pomocą jakich narzędzi.
Lepiej zapobiegać niż leczyć
Wyraźną tendencją występującą w świadomych współczesnych organiza-
cjach jest zwiększanie roli zarządzania problemowego (issues management)
i w całości koncepcji zarządzania kryzysowego. Próba zapobieżenia sytu-
acjom trudnych z punktu widzenia wizerunku następować powinna nie na
etapie gdy one zaistnieją, ale zdecydowanie wcześniej.10 W ten sposób moż-
liwe będzie lepsze przygotowanie i zabezpieczenie na wypadek zaistnienia
problemów wizerunkowych.
Sytuacje kryzysowe w kontekście wizerunkowym zestawia się czasami
z przypadkami medycznymi. Postępowanie w myśl zasady, która mówi, że
lepiej jest zapobiegać niż leczyć sprawdza się w jednym jak i drugim przy-
5
59
9
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66
www.minib.pl
padku. Ale — jak wskazują badani, których zaproszono do wywiadów — za-
równo w jednym jak i drugim przypadku niestety często lekceważone są
pierwsze symptomy choroby. To właśnie dlatego potem lekarze mają dużo
pracy, a specjaliści zajmujący się problematyką kryzysów muszą reagować.
Nawet w 90% przypadków sytuacji kryzysowych zbyt późno przystąpiono
do działania. Tym samym fakt, że ograniczone zostały możliwości szybkiej
reakcji, miał wpływ na skutki kryzysu, ich zasięg i siłę oddziaływania na fir-
mę oraz jej otoczenie.11
Nie ma reguły mówiącej, która branża jest najbardziej narażona na pro-
blemy związane z kryzysami. Da się jednak doszukać ogólnych prawidłowo-
ści i wskazać, iż im większa firma, a także im bardziej „ryzykowne” usługi
świadczy, np. medyczne, wydobywcze (gaz, ropa, węgiel) oraz takie gdzie
istnieje duże zagrożenie wystąpienia problemów czy wypadków, tym więk-
sza świadomość zarządów i właścicieli, a także podejście które wręcz naka-
zuje być przygotowanym na każdą ewentualność. Współcześnie bardzo du-
żo kryzysów powstaje w nowych mediach.12 Wynika to z faktu, iż każdy mo-
że być dziennikarzem, każdy może założyć i prowadzić bloga, a co za tym
idzie opisywać wszystko to czego doświadcza. Na kryzys wizerunkowy
znacznie bardziej narażone są zatem marki, które szeroko komunikują się
z odbiorcami, np. marki konsumpcyjne.13 Świadomość tego faktu, połączona
z przygotowaniem może dać nie tyle zabezpieczenie, ale przede wszystkim
ułatwić działania reakcyjne.
Kryzys wywoływany wewnętrznie
Oprócz sytuacji kryzysowych, które prowokowane są przez czynniki
zewnętrzne, pojawiają się także kryzysy o silnym podłożu wewnętrznym.
Bywa, że pracownicy świadomie bądź nieświadomie, celowo lub przez po-
myłkę albo ignorancję procedur wywołują sytuacje, które następnie prze-
kładają się na kryzysy. Lekceważenie procedur, ignorowanie zaleceń, lub
po prostu czasem brak wiedzy i umiejętności powoduje, że firma naraża-
na jest na poważne konsekwencje wizerunkowe czy ekonomiczne. Skutki
takich kryzysów mogą wychodzić poza mury organizacji i wywołać proble-
my w które zostanie włączone całe otoczenie, zarówno wewnętrzne jak
i zewnętrzne.
6
60
0
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych
www.minib.pl
Tam gdzie mamy do czynienia z maszynami oraz człowiekiem istnieją
ryzyka związane z nieuwagą, brakiem dbałości o przestrzeganie procedur,
które następnie prowadzą np. do wypadków. I często na początku trudno
ustalić, co naprawdę przydarzyło się i jakie będzie to miało konsekwencje,
a przede wszystkim — kto zawinił, czy był to błąd ludzki, czy to zmęczenie
materiału. A kryzys trwa, lawina komentarzy i ocen ekspertów lub pseudo-
ekspertów się toczy. Właśnie dlatego przygotowanie szczególnie do takich
kryzysów może wspomóc proces ratowania podmiotu, gdy już problem zo-
stanie wywołany.
Prezentowanie danych i faktów
Podczas sytuacji kryzysowej ważną zasadą jest otwartość wobec mediów,
a tym samym w stosunku do otoczenia.14 Jednak otwartość o której mowa
musi być utrzymana w ramach prawdy z jednej strony przy jednoczesnym
jej ograniczeniu ramami tajemnicy handlowej i przedsiębiorstwa. Gdy poja-
wia się kryzys, otwartość ograniczona pozwala na eliminację plotek i ła-
godzi nastroje, przyczynia się do szybszego opanowania kryzysu, zminima-
lizowania strat (w tym wizerunkowych), oraz odzyskania wiarygodności.15
Otwartość ograniczona zakłada, iż prezentacja faktów i informacji, pomimo
tego że musi opierać się na prawdzie, powinna uwzględniać założenie ukry-
cia danych i tajemnic handlowych, których ujawnienie mogłoby narazić fir-
mę na dodatkowe problemy lub straty w postaci przekazania konkurencji
danych wrażliwych, know-how, informacji poufnych, które nigdy nie powin-
ny opuścić murów przedsiębiorstwa.
Kryzys wymusza prawdę i eliminację kłamstwa. Uczestnicy badania ja-
kościowego, którego wyniki prezentowane są w niniejszym artykule zazna-
czali, iż poszczególne rzeczy można powiedzieć w różny sposób, bez ko-
nieczności kłamania i wskazywali jednocześnie przykłady kłamstw, które
wychodząc na jaw (kryzys marki Volkswagen) potęgowały problemy wize-
runkowe. Wspomniana firma Volkswagen, jak podają media, dokonywała
na masową skalę fałszerstw danych dotyczących emisji spalin w samocho-
dach co przełożyło się na poważne konsekwencje wizerunkowe i finansowe
jakich doświadcza od tamtej pory. Ale nie tylko brak prawdy może potęgo-
wać kryzys. Mogą na to wpłynąć także brak jednoznacznego stanowiska,
6
61
1
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66
www.minib.pl
ignorowanie i brak doinformowania pracowników, a także innych podmio-
tów otoczenia.
W praktyce gospodarczej odnaleźć można również takie sytuacje, w któ-
rych otwartość nie tyle powinna, co musi być zachowana. Najczęściej w ta-
kich momentach nie chodzi tylko o wizerunek przedsiębiorcy, ale nawet ży-
cie i zdrowie ludzi, np. klientów firmy. Taki problem powoduje, że wszyst-
ko co trzeba zrobić, to dochować szczególnej staranności, często bez wzglę-
du na koszty, aby dotrzeć z informacją o zagrożeniu do jak najszerszego od-
biorcy. W takich momentach wymagana jest przede wszystkim odpowie-
dzialność i autentyzm, zaś budowanie komunikatu opartego na prawdzie
jest zdaniem badanych warunkiem sine qua non dla pełnego autentyzmu.16
Wybrane narzędzia wykorzystywane
w sytuacjach kryzysowych i przed ich wystąpieniem
Kryzys — gdy zaistnieje — wymaga aktywności ze strony zespołu wy-
znaczonego do działania w powyższym zakresie. Podobnie jest przed wystą-
pieniem sytuacji kryzysowych. Jednym z narzędzi przygotowywanych na
wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej jest tzw. księga kryzysowa. Za-
wiera ona plan działania, procedury postepowania np. w kontekście prze-
pływu informacji, scenariusze kryzysu, zasady działania sztabu kryzysowe-
go włącznie z przydziałem ról do poszczególnych osób, członków sztabu, za-
sady współpracy z mediami, a przede wszystkim dokumentację operacyjną,
którą tworzą Q&A oraz wzorcowe oświadczenia, wykorzystywane w kon-
kretnych sytuacjach kryzysowych.17 W procesie przygotowywania księgi
kryzysowej wykorzystuje się często technikę brainstorming session, która
to umożliwia zaangażowanie nie tylko eksperta zewnętrznego, ale przede
wszystkim zespół firmy, dla której budowane są procedury. Burza mózgów
pozwala na bardzo precyzyjne określenie czynników zagrażających firmie,
zdefiniowanie symptomów sytuacji kryzysowych, co jest kluczowe w proce-
sie przygotowania. Ważne jest przy tym, aby opisywana księga kryzysowa
miała wymiar praktyczny; nie może być bowiem zbiorem teoretycznych re-
guł, które nie pasują do organizacji. Mówiąc o praktyce chodzi o dostosowa-
nie do struktury organizacyjnej, panujących w firmie zasad, reguł, a także
realnych zagrożeń.
6
62
2
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych
www.minib.pl
Sytuacja kryzysowa niejednokrotnie wymusza pracę w większym zespo-
le, tzw. sztabie kryzysowym. W literaturze często podkreśla się szczegól-
ną rolę sztabu kryzysowego przydzielając mu najważniejszą rolę w przygo-
towaniach do opanowania ewentualnego kryzysu.18 Do głównych funkcji
sztabu kryzysowego zalicza się przygotowanie organizacyjne oraz meryto-
ryczne (dokumentacja operacyjna wykorzystywana w kryzysie) oraz prze-
prowadzenie przedsiębiorstwa przez kryzys. Istnieje kilka koncepcji budo-
wy sztabu kryzysowego (antykryzysowego):
z rozwiązania hybrydowe:
– sztab oparty na zasobach wewnętrznych z eksperckim wsparciem
z zewnątrz,
– sztab oparty na zasobach zewnętrznych z doradczą oceną wewnętrz-
ną.
z sztab kryzysowy oparty na zasobach wewnętrznych,
z sztab kryzysowy oparty na zasobach zewnętrznych,
Pierwsza z przytoczonych koncepcji (w ramach rozwiązań hybrydo-
wych) zakłada, że sztab zbudowany jest w oparciu o własny zespół przy
współudziale podmiotu zewnętrznego. Druga opiera się na osobach z ze-
wnątrz, przy doradczym udziale pracowników danej instytucji. Trzecia
i czwarta koncepcja zakładają powierzenie całości zadań przypisanych szta-
bowi kryzysowemu — w pierwszym przypadku własnemu zespołowi, w dru-
gim np. zewnętrznym ekspertom lub agencji public relations.19
Respondenci biorący udział w badaniach wskazywali również, że w pro-
cesie przygotowania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej ważne są
szkolenia i permanentne ćwiczenie poprzez tzw. dynamiczne symulacje
potencjalnych kryzysów. Umożliwiają one weryfikację stanu przygoto-
wania firmy do kryzysu, dlatego przygotowuje się je w taki sposób, aby
uczestnicy warsztatów mogli zmierzyć się z rozwijającym się kryzysem i je-
go nieprzewidzianymi zmianami. Symulacje są swoistym szkoleniem, ale
nie jedyną formą doskonalenia menedżerów i organizacji np. w zakresie ko-
munikacji z mediami.
Im lepiej i dokładniej firma będzie przygotowana, tym większe praw-
dopodobieństwo, że podczas kryzysu, gdy zaistnieje, będzie w stanie sobie
poradzić. Według badanych, firmy powinny prowadzić rejestr spraw, któ-
6
63
3
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66
www.minib.pl
re niosą jakiś ładunek ryzyka20, co pozwoli po pierwsze przygotować się,
ale także ocenić możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej, gdy ona już za-
istnieje. Badani praktycy public relations wskazywali, iż pomimo znacze-
nia jakie posiadają procedury ubrane w plan zarządzania w sytuacji kry-
zysowej ważna jest także elastyczność. Właśnie ta elastyczność i refleksja
nad prawidłowością zastosowania narzędzi ma wpływ na siłę uderzenia
fali kryzysu.
Monitoring mediów oraz stanu zmian
podczas sytuacji kryzysowej
Oprócz działań reakcyjnych, w trakcie gdy dojdzie do sytuacji kryzyso-
wej, gdy ona trwa, a nawet jeszcze przed jej zaistnieniem, ważnym aspek-
tem crisis management jest monitoring rozumiany w dwojaki sposób. Po
pierwsze chodzi o obserwację zmian jakie zachodzą w otoczeniu w związku
z wdrażanymi założeniami przyjętymi przez sztab kryzysowy (monitoring
otoczenia), po drugie zaś o aktywne pozyskiwanie informacji o tym, co me-
dia piszą o firmie. Mając aktualne i szybko pozyskane informacje firma uzy-
skuje przewagę w postaci czasu, którego wartość ma szczególne znaczenie
w trakcie kryzysu. Czas na reakcję wynika z posiadanej wiedzy, a wiedza to
również prognozy i przewidywania dokonane w oparciu o sygnały płynące
z otoczenia.21
Monitoring realizowany może być wewnętrznie (przez sztab kryzysowy),
albo przez wyspecjalizowane agencje, które uruchamiając biura prasowe za-
pewniają jednocześnie pozyskiwanie informacji z mediów oraz ich anality-
kę, rekomendując przy tym najbardziej optymalne rozwiązania. Sukcesem
w kryzysie nie zawsze jest nie dopuszczenie do jego zaistnienia, czasem
większe znacznie ma zminimalizowanie niekorzystnych skutków. Należy
przy tym pamiętać, że za idealny kryzys należy uznać ten, o którym nigdy
się nie dowiemy, bo został zduszony w zarodku, jak tlący się ogień w ogni-
sku przy lesie, który nie przenosi się na hektary drzewostanu doprowadza-
jąc do rozprzestrzenienia się niszczycielskiego żywiołu.
6
64
4
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych
www.minib.pl
Przepisy
1 Wojcik, K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: PLACET, s. 363.
2 Olędzki, J.,Tworzydło, D. (red.)(2009). Leksykon public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline, s. 91.
3 Szymańska, A. (2004). Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Wrocław: UNI-
MEX, s. 288.
4 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11.
5 Seitel, F.P. (2003). Public relations. Warszawa: Felberg SJA, s. 219.
6 Wnioski i analizy przygotowane na podstawie wyników badań: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zrealizo-
wanych przez zespół badawczy EXACTO sp. z o.o. pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Tworzydło. W zespole by-
li także dr Dominik Porczyński (współkierujący projektem), Przemysław Szuba, a także Piotr Kowalik. Badania
przeprowadzone zostały metodą jakościową, techniką IDI. Respondentami byli eksperci z branży public relations.
Badania przeprowadzone zostały w drugim kwartale 2016 roku.
7 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11.
8 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11.
9 Mitroff, I.I., Pearson, Ch.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak chronić firmę przed najgorszym.
Warszawa: Business Press, s. 22.
10 Smektała, T. ( 2001). Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wrocław: Astrum, s. 64.
11 Na podstawie badań Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz wniosków zapisanych. W: D. Tworzydło, (2016)
Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11.
12 Tworzydło, D., Kuca, P. (2008). Medialne inspiracje kryzysu. W: D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Komunikacja
społeczna i public relations w samorządzie, Rzeszów: Newsline, s. 171.
13 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11.
14 Seitel, F.P. (2003). Public relations. Warszawa: Felberg SJA, s. 232.
15 Fitzpatrick, K.R., Rubin, M.S. (2003). Public relations vs. Legal Strategies in Organizational Crisis Decisions. W:
Public relations Reviev 1995, cytowane w F.P. Seitel, Public relations, Warszawa: Felberg SJA, s. 232.
16 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11.
17 Olędzki, J., Tworzydło, D. (red.) (2009). Leksykon public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline, s. 44.
18 Wojcik, K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: PLACET, s. 374.
19 Macierzyński, M., Macierzyński, W. (2007). Public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową banków.
W: D. Tworzydło, T. Soliński, Public relations — narzędzia przyszłości. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie, s. 136.
20 chodzi głównie o sytuacje kryzysogenne.
21 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11.
Bibliografia
1. Fitzpatrick, K.R., Rubin, M.S. (2003). Public relations vs. Legal Strategies in Organizatio-
nal Crisis Decisions. W: Public relations Reviev 1995, cytowane w Seitel F.P., Public rela-
tions, Warszawa: Felberg SJA, s. 232.
2. Macierzyński, M., Macierzyński, W., (2007). Public relations w zarządzaniu sytuacją kry-
zysową banków. W: Tworzydło, D., Soliński, T., Public relations — narzędzia przyszłości.
Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
3. Mitroff, I.I., Pearson, Ch.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak chronić fir-
mę przed najgorszym. Warszawa: Business Press.
6
65
5
MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66
www.minib.pl
4. Olędzki, J., Tworzydło, D. (2009). Leksykon public relations. Rzeszów: Wydawnictwo
Newsline.
5. Raport z badań jakościowych: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zrealizowanych
przez zespół badawczy EXACTO sp. z o.o. pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Tworzy-
dło oraz dr. Dominika Porczyńskiego, Rzeszów 2016.
6. Seitel, F.P. (2003). Public relations. Warszawa: Felberg SJA.
7. Smektała, T. (2001). Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wro-
cław: Astrum.
8. Szymańska, A. (2004). Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketin-
gowej. Wrocław: UNIMEX .
9. Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine,
nr 2.
10. Tworzydło, D., Kuca, P. (2008). Medialne inspiracje kryzysu. W: Tworzydło, D., Chmie-
lewski, Z. Komunikacja społeczna i public relations w samorządzie. Rzeszów: Newsline.
11. Wojcik, K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: PLACET.
d
dr
r h
ha
ab
b.
. D
Da
ar
ri
iu
us
sz
z T
Tw
wo
or
rz
zy
yd
dł
ło
o,
, U
Un
ni
iw
we
er
rs
sy
yt
te
et
t W
Wa
ar
rs
sz
za
aw
ws
sk
ki
i,
, P
Po
ol
ls
sk
ka
a —
— prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego, Polska, prezes zarządu EXACTO sp. z o.o. Specjalizuje się w public relations
oraz badaniach marketingowych. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Etyki Public Relations oraz
Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Jest autorem ponad 200 publikacji na-
ukowych, raportów z badań, analiz oraz ekspertyz. Współtworzył wiele dokumentów strategicznych oraz
planów operacyjnych w zakresie public relations. Jest doradcą zarządów firm i instytucji.
6
66
6
Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych
www.minib.pl
PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

Recommended

Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, r... by
Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, r...Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, r...
Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, r...Dariusz Tworzydło
7 views12 slides
ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘ... by
ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘ...ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘ...
ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘ...Dariusz Tworzydło
3 views24 slides
Komunikowanie organizacji w kryzysie by
Komunikowanie organizacji w kryzysieKomunikowanie organizacji w kryzysie
Komunikowanie organizacji w kryzysieDariusz Tworzydło
3 views15 slides
Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarki by
Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarkiPodatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarki
Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarkiDariusz Tworzydło
4 views18 slides
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger by
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki TigerSkuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki TigerDariusz Tworzydło
19 views14 slides
Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach by
Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwachZarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach
Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwachDariusz Tworzydło
32 views95 slides

More Related Content

Similar to PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

Restrukturyzacja zakładu - B. Elert by
Restrukturyzacja zakładu - B. ElertRestrukturyzacja zakładu - B. Elert
Restrukturyzacja zakładu - B. ElertBeata Elert
156 views3 slides
Przemek Mitraszewski - Źródła kryzysów w firmie - 04.02.2015, Warszawa by
Przemek Mitraszewski - Źródła kryzysów w firmie - 04.02.2015, WarszawaPrzemek Mitraszewski - Źródła kryzysów w firmie - 04.02.2015, Warszawa
Przemek Mitraszewski - Źródła kryzysów w firmie - 04.02.2015, WarszawaEBMASTERS - employer branding community
751 views16 slides
Raport z badań na temat zarządzania kryzysowego by
Raport z badań na temat zarządzania kryzysowegoRaport z badań na temat zarządzania kryzysowego
Raport z badań na temat zarządzania kryzysowegoDariusz Tworzydło
618 views94 slides
Zagadnienia Na Egzamin 1 Semestr 1 Rok Zebrane Przez Roberta Lacha by
Zagadnienia Na Egzamin 1 Semestr 1 Rok Zebrane Przez Roberta LachaZagadnienia Na Egzamin 1 Semestr 1 Rok Zebrane Przez Roberta Lacha
Zagadnienia Na Egzamin 1 Semestr 1 Rok Zebrane Przez Roberta LachaLeszek Bartłomiejczyk
1.1K views4 slides
Kryzys wizerunkowy - wyniki badań by
Kryzys wizerunkowy - wyniki badańKryzys wizerunkowy - wyniki badań
Kryzys wizerunkowy - wyniki badańDariusz Tworzydło
189 views17 slides
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 by
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 PwC Polska
4.9K views17 slides

Similar to PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH(20)

Restrukturyzacja zakładu - B. Elert by Beata Elert
Restrukturyzacja zakładu - B. ElertRestrukturyzacja zakładu - B. Elert
Restrukturyzacja zakładu - B. Elert
Beata Elert156 views
Raport z badań na temat zarządzania kryzysowego by Dariusz Tworzydło
Raport z badań na temat zarządzania kryzysowegoRaport z badań na temat zarządzania kryzysowego
Raport z badań na temat zarządzania kryzysowego
Dariusz Tworzydło618 views
Zagadnienia Na Egzamin 1 Semestr 1 Rok Zebrane Przez Roberta Lacha by Leszek Bartłomiejczyk
Zagadnienia Na Egzamin 1 Semestr 1 Rok Zebrane Przez Roberta LachaZagadnienia Na Egzamin 1 Semestr 1 Rok Zebrane Przez Roberta Lacha
Zagadnienia Na Egzamin 1 Semestr 1 Rok Zebrane Przez Roberta Lacha
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 by PwC Polska
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19
PwC Polska4.9K views
Analiza wyników badań nt. kryzysu wizerunkowego by Dariusz Tworzydło
Analiza wyników badań nt. kryzysu wizerunkowegoAnaliza wyników badań nt. kryzysu wizerunkowego
Analiza wyników badań nt. kryzysu wizerunkowego
Dariusz Tworzydło568 views
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju by Jacek Kotarbinski
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwojuEkonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Jacek Kotarbinski1.7K views
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju by Jacek Kotarbinski
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwojuEkonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Jacek Kotarbinski380 views
Badanie w kontekście kryzysu Przedsiębiorstw Społecznych, wywołanym epidemią ... by Fundacja "Merkury"
Badanie w kontekście kryzysu Przedsiębiorstw Społecznych, wywołanym epidemią ...Badanie w kontekście kryzysu Przedsiębiorstw Społecznych, wywołanym epidemią ...
Badanie w kontekście kryzysu Przedsiębiorstw Społecznych, wywołanym epidemią ...
Fundacja "Merkury"1.2K views
Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19 by PwC Polska
Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19
Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19
PwC Polska2.4K views
8.12 ibr kryzys by IBRPOLSKA
8.12 ibr kryzys8.12 ibr kryzys
8.12 ibr kryzys
IBRPOLSKA1.7K views
O nowych zjawiskach na rynku strategii by Grzegorz Osóbka
O nowych zjawiskach na rynku strategiiO nowych zjawiskach na rynku strategii
O nowych zjawiskach na rynku strategii
Grzegorz Osóbka586 views

More from Dariusz Tworzydło

SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION by
SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATIONSUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION
SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATIONDariusz Tworzydło
13 views14 slides
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown by
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdownPraca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdownDariusz Tworzydło
3 views62 slides
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP... by
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...Dariusz Tworzydło
5 views22 slides
PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ by
PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJPUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJDariusz Tworzydło
6 views7 slides
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym by
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowymPublic relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowymDariusz Tworzydło
7 views13 slides
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a... by
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...Dariusz Tworzydło
14 views20 slides

More from Dariusz Tworzydło(20)

SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION by Dariusz Tworzydło
SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATIONSUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION
SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown by Dariusz Tworzydło
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdownPraca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP... by Dariusz Tworzydło
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym by Dariusz Tworzydło
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowymPublic relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a... by Dariusz Tworzydło
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...
SELECTED ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITY ORGANISATION IN POLISH ENTERPRISES by Dariusz Tworzydło
SELECTED ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITY ORGANISATION IN POLISH ENTERPRISESSELECTED ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITY ORGANISATION IN POLISH ENTERPRISES
SELECTED ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITY ORGANISATION IN POLISH ENTERPRISES
PUBLIC RELATIONS — NARZĘDZIA JEDNOSTRONNEGO KOMUNIKOWANIA I DIALOGU W INTERNECIE by Dariusz Tworzydło
PUBLIC RELATIONS — NARZĘDZIA JEDNOSTRONNEGO KOMUNIKOWANIA I DIALOGU W INTERNECIEPUBLIC RELATIONS — NARZĘDZIA JEDNOSTRONNEGO KOMUNIKOWANIA I DIALOGU W INTERNECIE
PUBLIC RELATIONS — NARZĘDZIA JEDNOSTRONNEGO KOMUNIKOWANIA I DIALOGU W INTERNECIE
Political communication in local elections: a comparative analysis of France ... by Dariusz Tworzydło
Political communication in local elections: a comparative analysis of France ...Political communication in local elections: a comparative analysis of France ...
Political communication in local elections: a comparative analysis of France ...
Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations: ana... by Dariusz Tworzydło
Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations: ana...Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations: ana...
Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations: ana...
Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations... by Dariusz Tworzydło
Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations...Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations...
Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations...
VERIFYING AN IMAGE OBJECTIVES MATRIX FOR MEASURING THE EFFECTS OF PUBLIC RELA... by Dariusz Tworzydło
VERIFYING AN IMAGE OBJECTIVES MATRIX FOR MEASURING THE EFFECTS OF PUBLIC RELA...VERIFYING AN IMAGE OBJECTIVES MATRIX FOR MEASURING THE EFFECTS OF PUBLIC RELA...
VERIFYING AN IMAGE OBJECTIVES MATRIX FOR MEASURING THE EFFECTS OF PUBLIC RELA...
PUBLIC RELATIONS — THE TOOLS FOR UNILATERAL COMMUNICATION AND DIALOGUE ON THE... by Dariusz Tworzydło
PUBLIC RELATIONS — THE TOOLS FOR UNILATERAL COMMUNICATION AND DIALOGUE ON THE...PUBLIC RELATIONS — THE TOOLS FOR UNILATERAL COMMUNICATION AND DIALOGUE ON THE...
PUBLIC RELATIONS — THE TOOLS FOR UNILATERAL COMMUNICATION AND DIALOGUE ON THE...
OPPRESSIVE INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF MANAGING AN IMAGE CRISIS by Dariusz Tworzydło
OPPRESSIVE INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF MANAGING AN IMAGE CRISISOPPRESSIVE INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF MANAGING AN IMAGE CRISIS
OPPRESSIVE INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF MANAGING AN IMAGE CRISIS
Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pan... by Dariusz Tworzydło
Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pan...Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pan...
Organizacja konferencji prasowych z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pan...
Public relations a media — konfl ikt interesów czy korzyści wynikające z syne... by Dariusz Tworzydło
Public relations a media — konfl ikt interesów czy korzyści wynikające z syne...Public relations a media — konfl ikt interesów czy korzyści wynikające z syne...
Public relations a media — konfl ikt interesów czy korzyści wynikające z syne...
OBSZARY BADAWCZE W ZAKRESIE PLANOWANIA ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ WEWNĘTRZNEGO I... by Dariusz Tworzydło
OBSZARY BADAWCZE W ZAKRESIE PLANOWANIA ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ WEWNĘTRZNEGO I...OBSZARY BADAWCZE W ZAKRESIE PLANOWANIA ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ WEWNĘTRZNEGO I...
OBSZARY BADAWCZE W ZAKRESIE PLANOWANIA ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ WEWNĘTRZNEGO I...
Profile of public relations practitioners in Poland: Research results by Dariusz Tworzydło
Profile of public relations practitioners in Poland: Research resultsProfile of public relations practitioners in Poland: Research results
Profile of public relations practitioners in Poland: Research results

PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

 • 2. PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH Open Access
 • 3. 5 54 4 www.minib.pl MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66 PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH CRISIS MANAGEMENT PROCEDURES AND TOOLS BASED ON QUALITATIVE RESEARCH dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Polska Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations dariusz@tworzydlo.pl DOI: 10.14611/minib.22.12.2016.04 W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane procedury, ale także narzędzia, jakie stosuje się w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja zostanie dokonana w oparciu o wyniki badań jakościowych, ale także analizę zapisów zawartych w wybranych pozycjach literaturowych, w których temat przygotowania do kryzysu, a także zarządzania nim jest poruszany. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, iż możliwe jest ograniczone ale przy tym skuteczne zarządzanie kryzysem, gdy nadejdzie, ale zdecydowanie lepszym podejściem jest przygotowanie organizacji na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w sposób ułatwiający reakcję. Skuteczność jednak należy rozpatrywać w tym przypadku dwojako, po pierwsze jako niedopuszczenie do eskalacji kryzysu czy też wyjścia poza mury firmy czy biura zarządu, lub ograniczenie jego negatywnych skutków. Streszczenie Słowa kluczowe: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, public relations, kryzys, wizerunek
 • 4. 5 55 5 MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66 www.minib.pl Selected procedures and tools that are used in crisis situations will be presented in this article. This presentation will be based on the results of qualitative research as well as the analysis of entries in selected reference literature that discuss the issue of preparing for crises and crisis management. The article aims to show that limited but effective crisis management is possible when it arrives but a far better approach is preparing the organisation for the eventuality of a crisis situation in a manner that facilitates reaction. However, effectiveness should be examined in two aspects in this case, firstly, preventing the crisis from escalating or going beyond the walls of the company or management board office, or mitigating its possible negative effects. Summary Keywords: crisis management, public relations, crisis, image
 • 5. 5 56 6 Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych www.minib.pl Wprowadzenie Kryzys definiuje się w literaturze jako proces, który zagraża stabilności funkcjonowania organizmu rynkowego. Na kryzys składa się szereg nieko- rzystnych zjawisk, które mają wpływ na to, że staje się on przełomem mię- dzy fazami rozwoju, punktem zwrotnym1 czy problemem natury decyzyj- nej.2 Jest to także każda zmiana, która powoduje wzrost napięcia w struk- turach podmiotu, którego dotyczy. Nie zawsze jednak przy definiowaniu kryzysu chodzi o wyraziste problemy typu utrata płynności, zachwiania lub istotne spadki sprzedaży, przerwanie transakcji biznesowych,3 błędy kon- strukcyjne, wady produktu, ale także o kwestie, które na pozór wydają się nie mieć znaczenia, a mają wpływ na długookresową realizację celów jakie stawia się przed firmą. W praktyce public relations o kryzysach mówimy najczęściej w katego- riach wizerunkowych. Mają one miejsce wówczas, gdy uzyskamy twierdzą- cą odpowiedź na podstawowe w tym aspekcie pytanie, które brzmi: czy ja ja- ko zarządzający organizacją odczuwam dyskomfort w związku z upublicz- nieniem danej sprawy? Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie potwierdzająca, że prezentowanie marki w sferze publicznej w sposób gene- rujący taki dyskomfort jest dość często spotykane, ma wpływ na to, że sytu- ację której dotyczy możemy określić mianem kryzysu.4 Kryzys w bardzo cie- kawy sposób określił James Lukaszewski, który stwierdził, iż jest to „nagła poprawa widzialności”.5 Takie spojrzenie na problem zarządzania kryzysa- mi pokazuje w sposób wyraźny co się dzieje w firmie w momencie gdy doj- dzie do nieoczekiwanego, niekorzystnego z ekonomicznego i wizerunkowe- go punktu widzenia zdarzenia. Wówczas organizacja zaczyna widzieć to, co wcześniej nie było przez nią dostrzegane. Według respondentów uczestniczących w badaniach6 sytuacje kryzysowe zdarzają się w firmach oraz organizacjach często, aczkolwiek zupełnie ina- czej wygląda sytuacja jeśli chodzi o przygotowanie się do nich. Kryzysy z jednej strony są — według badanych — naturalnym zjawiskiem w proce- sie zarządzania, z drugiej zaś unika się przygotowania do nich, co zmniej- sza szanse właściwej reakcji i prowokuje wystąpienie negatywnych skutków dla samej organizacji jak i osób nią zarządzających. Mając na uwadze szereg czynników, które w mniejszym bądź większym stopniu wpływają na organi- zację, nie tyle należy mówić o eliminacji kryzysu, co bardziej o dostosowa-
 • 6. niu organizacji do potencjalnych problemów natury wizerunkowej.7 Istnie- je szereg przyczyn, które mają wpływ na powstawanie sytuacji kryzysowych wśród których wyróżniamy następujące główne grupy: z przyczyny ekonomiczne wewnętrzne, związane z poszczególnymi kate- goriami bilansu lub rachunku wyników, z problemy technologiczne związane z procesami wytwórczymi, z przyczyny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z czynniki personalne, z czynniki zewnętrzne związane z otoczeniem bliższym lub dalszym dane- go podmiotu gospodarczego: – pośrednio lub bezpośrednio zależne od niego, – niezależne od podmiotu gospodarczego którego kryzys może dotyczyć. analizy, warto zauważyć, że może on doprowadzić do wielu poważnych po- zytywnych i negatywnych konsekwencji. Oczywiście pozytywnym skutkiem kryzysu może być przede wszystkim wzmocnienie organizacji, która przej- dzie przez kryzys, nauczy się reagować i wypracuje stosowne procedury, ale częściej spotykane są skutki o wymiarze negatywnym, takie jak: z upadłość podmiotu gospodarczego, z utrata rynków zbytu, z utrata ugruntowanego, budowanego przez lata dobrego wizerunku, z utrata zaufania, z powstawanie napięć wewnętrznych, personalnych, z zwiększone zainteresowanie ze strony mediów i innych grup otoczenia zewnętrznego, z wywołanie paniki i niekontrolowanego rozwoju dalszych wydarzeń, z utrata klientów i kontrahentów, z utrata inwestorów lub potencjalnych inwestorów, z spadek wartości akcji na Giełdzie, z konieczność dokonywania nieprzewidzianych i kosztownych zmian w procesach, np. produkcyjnych czy organizacji pracy, z konsekwencje karne dla zarządu lub menedżerów reprezentujących fir- mę, z odejście pracowników, 5 57 7 MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66 www.minib.pl
 • 7. ale także upadek legitymacji publicznej osoby, koniec jej kariery osobistej, a nawet bankructwo wizerunkowe i w wielu innych wymiarach np. moral- nym, zawodowym czy finansowym. Dlatego reakcja firmy czy osoby w sytu- acji kryzysowej ma wpływ na szereg aspektów jej dalszego funkcjonowania. Założenia badawcze Niniejszy artykuł oparto na aktualnych raportach, analizach, a także do- świadczeniu autora w zakresie public relations, z uwzględnieniem crisis ma- nagement. Artykuł jest także zbiorem analiz oraz wniosków wynikających z przeprowadzonych pod kierownictwem zespołu autora artykułu badań ja- kościowych, pt.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Badania zrealizowa- no w drugim kwartale 2016 roku wśród osób praktycznie zajmujących się problematyką public relations ze szczególnym uwzględnieniem crisis mana- gement. Przygotowany na potrzeby badań scenariusz wywiadu pogłębione- go dotyczył wizerunku organizacji w kontekście mogących się pojawić kryzy- sów. W ten sposób możliwe było poznanie szerokiego zestawu czynników mających wpływ na reagowanie w sytuacji kryzysowej, jak również sposobów odpowiedniego przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Badani eksperci z zakresu crisis management omawiali kwestie związa- ne z procesami komunikacyjnymi, kluczowe źródła kryzysów wizerunko- wych, a także sposoby działania sztabów kryzysowych wraz z uwzględnie- niem najważniejszych elementów planu kryzysowego. Podczas rozmów eks- perci kładli nacisk na fakt, że w kryzysach wizerunkowych kluczową rolę odgrywa informowanie oraz kontrola informacji. Uzasadnione jest także twierdzenie, że w przypadku sytuacji kryzysowej nie sposób mówić o dwóch identycznych kryzysach, ale możliwe jest działanie schematyczne, uwzględ- niające wytyczne wynikające z planowania oraz dokumentację operacyjną. Rozpoznanie problemu Skuteczność reagowania w sytuacji kryzysowej jest pochodną świadomo- ści. Wiedza, że ryzyka istnieją oraz że mogą się zmaterializować może sta- nowić dla zespołu menedżerskiego niezwykle cenny zasób. Może ona pomóc 5 58 8 Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych www.minib.pl
 • 8. w procesie przygotowywania do wystąpienia potencjalnego kryzysu lub roz- wiązywania sytuacji kryzysowej, gdy ona nadejdzie. Firma może się przygo- tować na zmiany, ale współcześnie — głównie z uwagi na nowoczesne me- dia — czas, który pozostaje na reakcję dramatycznie się skurczył. Kiedyś mówiono o kilku godzinach, po których trzeba było zająć stanowisko. Dzi- siaj tego czasu jest znacznie mniej i jak w przewracanych klockach domina następuje lawina kolejnych zdarzeń, z którymi organizacja musi się zmagać prawie natychmiast.8 Każda kolejna godzina życia danego tematu działa na niekorzyść firmy. Jednym z istotnych elementów zarządzania w sytuacji kryzysowej jest rozpoznanie problemu — uzyskanie możliwie szybko pełnej wiedzy na te- mat tego co się wydarzyło. Niestety bardzo słabym ogniwem w kontekście kryzysu okazuje się sam człowiek. To właśnie on — pracownik — miał coś sprawdzić, a nie sprawdził, wydawało mu się że coś zrobił, a nie uczynił te- go, zbagatelizował przepisy i prawo, co w konsekwencji przełożyło się na szereg zdarzeń wymykających się często spod kontroli. W początkowej fazie zarządzania kryzysem organizacja powinna ustalić na czym polega problem, co leży u jego podstaw, kiedy kryzys się rozpoczął, jakie są jego przyczyny i w końcu, czego on dotyczy.9 W dalszym toku postę- powania konieczne będzie uzyskanie odpowiedzi na szereg innych pytań, m. in. dotyczących tego kto jest lub będzie grupą docelową działań komunika- cyjnych, jakie komunikaty będą przekazywane, za pomocą jakich narzędzi. Lepiej zapobiegać niż leczyć Wyraźną tendencją występującą w świadomych współczesnych organiza- cjach jest zwiększanie roli zarządzania problemowego (issues management) i w całości koncepcji zarządzania kryzysowego. Próba zapobieżenia sytu- acjom trudnych z punktu widzenia wizerunku następować powinna nie na etapie gdy one zaistnieją, ale zdecydowanie wcześniej.10 W ten sposób moż- liwe będzie lepsze przygotowanie i zabezpieczenie na wypadek zaistnienia problemów wizerunkowych. Sytuacje kryzysowe w kontekście wizerunkowym zestawia się czasami z przypadkami medycznymi. Postępowanie w myśl zasady, która mówi, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć sprawdza się w jednym jak i drugim przy- 5 59 9 MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66 www.minib.pl
 • 9. padku. Ale — jak wskazują badani, których zaproszono do wywiadów — za- równo w jednym jak i drugim przypadku niestety często lekceważone są pierwsze symptomy choroby. To właśnie dlatego potem lekarze mają dużo pracy, a specjaliści zajmujący się problematyką kryzysów muszą reagować. Nawet w 90% przypadków sytuacji kryzysowych zbyt późno przystąpiono do działania. Tym samym fakt, że ograniczone zostały możliwości szybkiej reakcji, miał wpływ na skutki kryzysu, ich zasięg i siłę oddziaływania na fir- mę oraz jej otoczenie.11 Nie ma reguły mówiącej, która branża jest najbardziej narażona na pro- blemy związane z kryzysami. Da się jednak doszukać ogólnych prawidłowo- ści i wskazać, iż im większa firma, a także im bardziej „ryzykowne” usługi świadczy, np. medyczne, wydobywcze (gaz, ropa, węgiel) oraz takie gdzie istnieje duże zagrożenie wystąpienia problemów czy wypadków, tym więk- sza świadomość zarządów i właścicieli, a także podejście które wręcz naka- zuje być przygotowanym na każdą ewentualność. Współcześnie bardzo du- żo kryzysów powstaje w nowych mediach.12 Wynika to z faktu, iż każdy mo- że być dziennikarzem, każdy może założyć i prowadzić bloga, a co za tym idzie opisywać wszystko to czego doświadcza. Na kryzys wizerunkowy znacznie bardziej narażone są zatem marki, które szeroko komunikują się z odbiorcami, np. marki konsumpcyjne.13 Świadomość tego faktu, połączona z przygotowaniem może dać nie tyle zabezpieczenie, ale przede wszystkim ułatwić działania reakcyjne. Kryzys wywoływany wewnętrznie Oprócz sytuacji kryzysowych, które prowokowane są przez czynniki zewnętrzne, pojawiają się także kryzysy o silnym podłożu wewnętrznym. Bywa, że pracownicy świadomie bądź nieświadomie, celowo lub przez po- myłkę albo ignorancję procedur wywołują sytuacje, które następnie prze- kładają się na kryzysy. Lekceważenie procedur, ignorowanie zaleceń, lub po prostu czasem brak wiedzy i umiejętności powoduje, że firma naraża- na jest na poważne konsekwencje wizerunkowe czy ekonomiczne. Skutki takich kryzysów mogą wychodzić poza mury organizacji i wywołać proble- my w które zostanie włączone całe otoczenie, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. 6 60 0 Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych www.minib.pl
 • 10. Tam gdzie mamy do czynienia z maszynami oraz człowiekiem istnieją ryzyka związane z nieuwagą, brakiem dbałości o przestrzeganie procedur, które następnie prowadzą np. do wypadków. I często na początku trudno ustalić, co naprawdę przydarzyło się i jakie będzie to miało konsekwencje, a przede wszystkim — kto zawinił, czy był to błąd ludzki, czy to zmęczenie materiału. A kryzys trwa, lawina komentarzy i ocen ekspertów lub pseudo- ekspertów się toczy. Właśnie dlatego przygotowanie szczególnie do takich kryzysów może wspomóc proces ratowania podmiotu, gdy już problem zo- stanie wywołany. Prezentowanie danych i faktów Podczas sytuacji kryzysowej ważną zasadą jest otwartość wobec mediów, a tym samym w stosunku do otoczenia.14 Jednak otwartość o której mowa musi być utrzymana w ramach prawdy z jednej strony przy jednoczesnym jej ograniczeniu ramami tajemnicy handlowej i przedsiębiorstwa. Gdy poja- wia się kryzys, otwartość ograniczona pozwala na eliminację plotek i ła- godzi nastroje, przyczynia się do szybszego opanowania kryzysu, zminima- lizowania strat (w tym wizerunkowych), oraz odzyskania wiarygodności.15 Otwartość ograniczona zakłada, iż prezentacja faktów i informacji, pomimo tego że musi opierać się na prawdzie, powinna uwzględniać założenie ukry- cia danych i tajemnic handlowych, których ujawnienie mogłoby narazić fir- mę na dodatkowe problemy lub straty w postaci przekazania konkurencji danych wrażliwych, know-how, informacji poufnych, które nigdy nie powin- ny opuścić murów przedsiębiorstwa. Kryzys wymusza prawdę i eliminację kłamstwa. Uczestnicy badania ja- kościowego, którego wyniki prezentowane są w niniejszym artykule zazna- czali, iż poszczególne rzeczy można powiedzieć w różny sposób, bez ko- nieczności kłamania i wskazywali jednocześnie przykłady kłamstw, które wychodząc na jaw (kryzys marki Volkswagen) potęgowały problemy wize- runkowe. Wspomniana firma Volkswagen, jak podają media, dokonywała na masową skalę fałszerstw danych dotyczących emisji spalin w samocho- dach co przełożyło się na poważne konsekwencje wizerunkowe i finansowe jakich doświadcza od tamtej pory. Ale nie tylko brak prawdy może potęgo- wać kryzys. Mogą na to wpłynąć także brak jednoznacznego stanowiska, 6 61 1 MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66 www.minib.pl
 • 11. ignorowanie i brak doinformowania pracowników, a także innych podmio- tów otoczenia. W praktyce gospodarczej odnaleźć można również takie sytuacje, w któ- rych otwartość nie tyle powinna, co musi być zachowana. Najczęściej w ta- kich momentach nie chodzi tylko o wizerunek przedsiębiorcy, ale nawet ży- cie i zdrowie ludzi, np. klientów firmy. Taki problem powoduje, że wszyst- ko co trzeba zrobić, to dochować szczególnej staranności, często bez wzglę- du na koszty, aby dotrzeć z informacją o zagrożeniu do jak najszerszego od- biorcy. W takich momentach wymagana jest przede wszystkim odpowie- dzialność i autentyzm, zaś budowanie komunikatu opartego na prawdzie jest zdaniem badanych warunkiem sine qua non dla pełnego autentyzmu.16 Wybrane narzędzia wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych i przed ich wystąpieniem Kryzys — gdy zaistnieje — wymaga aktywności ze strony zespołu wy- znaczonego do działania w powyższym zakresie. Podobnie jest przed wystą- pieniem sytuacji kryzysowych. Jednym z narzędzi przygotowywanych na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej jest tzw. księga kryzysowa. Za- wiera ona plan działania, procedury postepowania np. w kontekście prze- pływu informacji, scenariusze kryzysu, zasady działania sztabu kryzysowe- go włącznie z przydziałem ról do poszczególnych osób, członków sztabu, za- sady współpracy z mediami, a przede wszystkim dokumentację operacyjną, którą tworzą Q&A oraz wzorcowe oświadczenia, wykorzystywane w kon- kretnych sytuacjach kryzysowych.17 W procesie przygotowywania księgi kryzysowej wykorzystuje się często technikę brainstorming session, która to umożliwia zaangażowanie nie tylko eksperta zewnętrznego, ale przede wszystkim zespół firmy, dla której budowane są procedury. Burza mózgów pozwala na bardzo precyzyjne określenie czynników zagrażających firmie, zdefiniowanie symptomów sytuacji kryzysowych, co jest kluczowe w proce- sie przygotowania. Ważne jest przy tym, aby opisywana księga kryzysowa miała wymiar praktyczny; nie może być bowiem zbiorem teoretycznych re- guł, które nie pasują do organizacji. Mówiąc o praktyce chodzi o dostosowa- nie do struktury organizacyjnej, panujących w firmie zasad, reguł, a także realnych zagrożeń. 6 62 2 Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych www.minib.pl
 • 12. Sytuacja kryzysowa niejednokrotnie wymusza pracę w większym zespo- le, tzw. sztabie kryzysowym. W literaturze często podkreśla się szczegól- ną rolę sztabu kryzysowego przydzielając mu najważniejszą rolę w przygo- towaniach do opanowania ewentualnego kryzysu.18 Do głównych funkcji sztabu kryzysowego zalicza się przygotowanie organizacyjne oraz meryto- ryczne (dokumentacja operacyjna wykorzystywana w kryzysie) oraz prze- prowadzenie przedsiębiorstwa przez kryzys. Istnieje kilka koncepcji budo- wy sztabu kryzysowego (antykryzysowego): z rozwiązania hybrydowe: – sztab oparty na zasobach wewnętrznych z eksperckim wsparciem z zewnątrz, – sztab oparty na zasobach zewnętrznych z doradczą oceną wewnętrz- ną. z sztab kryzysowy oparty na zasobach wewnętrznych, z sztab kryzysowy oparty na zasobach zewnętrznych, Pierwsza z przytoczonych koncepcji (w ramach rozwiązań hybrydo- wych) zakłada, że sztab zbudowany jest w oparciu o własny zespół przy współudziale podmiotu zewnętrznego. Druga opiera się na osobach z ze- wnątrz, przy doradczym udziale pracowników danej instytucji. Trzecia i czwarta koncepcja zakładają powierzenie całości zadań przypisanych szta- bowi kryzysowemu — w pierwszym przypadku własnemu zespołowi, w dru- gim np. zewnętrznym ekspertom lub agencji public relations.19 Respondenci biorący udział w badaniach wskazywali również, że w pro- cesie przygotowania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej ważne są szkolenia i permanentne ćwiczenie poprzez tzw. dynamiczne symulacje potencjalnych kryzysów. Umożliwiają one weryfikację stanu przygoto- wania firmy do kryzysu, dlatego przygotowuje się je w taki sposób, aby uczestnicy warsztatów mogli zmierzyć się z rozwijającym się kryzysem i je- go nieprzewidzianymi zmianami. Symulacje są swoistym szkoleniem, ale nie jedyną formą doskonalenia menedżerów i organizacji np. w zakresie ko- munikacji z mediami. Im lepiej i dokładniej firma będzie przygotowana, tym większe praw- dopodobieństwo, że podczas kryzysu, gdy zaistnieje, będzie w stanie sobie poradzić. Według badanych, firmy powinny prowadzić rejestr spraw, któ- 6 63 3 MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66 www.minib.pl
 • 13. re niosą jakiś ładunek ryzyka20, co pozwoli po pierwsze przygotować się, ale także ocenić możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej, gdy ona już za- istnieje. Badani praktycy public relations wskazywali, iż pomimo znacze- nia jakie posiadają procedury ubrane w plan zarządzania w sytuacji kry- zysowej ważna jest także elastyczność. Właśnie ta elastyczność i refleksja nad prawidłowością zastosowania narzędzi ma wpływ na siłę uderzenia fali kryzysu. Monitoring mediów oraz stanu zmian podczas sytuacji kryzysowej Oprócz działań reakcyjnych, w trakcie gdy dojdzie do sytuacji kryzyso- wej, gdy ona trwa, a nawet jeszcze przed jej zaistnieniem, ważnym aspek- tem crisis management jest monitoring rozumiany w dwojaki sposób. Po pierwsze chodzi o obserwację zmian jakie zachodzą w otoczeniu w związku z wdrażanymi założeniami przyjętymi przez sztab kryzysowy (monitoring otoczenia), po drugie zaś o aktywne pozyskiwanie informacji o tym, co me- dia piszą o firmie. Mając aktualne i szybko pozyskane informacje firma uzy- skuje przewagę w postaci czasu, którego wartość ma szczególne znaczenie w trakcie kryzysu. Czas na reakcję wynika z posiadanej wiedzy, a wiedza to również prognozy i przewidywania dokonane w oparciu o sygnały płynące z otoczenia.21 Monitoring realizowany może być wewnętrznie (przez sztab kryzysowy), albo przez wyspecjalizowane agencje, które uruchamiając biura prasowe za- pewniają jednocześnie pozyskiwanie informacji z mediów oraz ich anality- kę, rekomendując przy tym najbardziej optymalne rozwiązania. Sukcesem w kryzysie nie zawsze jest nie dopuszczenie do jego zaistnienia, czasem większe znacznie ma zminimalizowanie niekorzystnych skutków. Należy przy tym pamiętać, że za idealny kryzys należy uznać ten, o którym nigdy się nie dowiemy, bo został zduszony w zarodku, jak tlący się ogień w ogni- sku przy lesie, który nie przenosi się na hektary drzewostanu doprowadza- jąc do rozprzestrzenienia się niszczycielskiego żywiołu. 6 64 4 Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych www.minib.pl
 • 14. Przepisy 1 Wojcik, K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: PLACET, s. 363. 2 Olędzki, J.,Tworzydło, D. (red.)(2009). Leksykon public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline, s. 91. 3 Szymańska, A. (2004). Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Wrocław: UNI- MEX, s. 288. 4 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11. 5 Seitel, F.P. (2003). Public relations. Warszawa: Felberg SJA, s. 219. 6 Wnioski i analizy przygotowane na podstawie wyników badań: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zrealizo- wanych przez zespół badawczy EXACTO sp. z o.o. pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Tworzydło. W zespole by- li także dr Dominik Porczyński (współkierujący projektem), Przemysław Szuba, a także Piotr Kowalik. Badania przeprowadzone zostały metodą jakościową, techniką IDI. Respondentami byli eksperci z branży public relations. Badania przeprowadzone zostały w drugim kwartale 2016 roku. 7 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11. 8 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11. 9 Mitroff, I.I., Pearson, Ch.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak chronić firmę przed najgorszym. Warszawa: Business Press, s. 22. 10 Smektała, T. ( 2001). Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wrocław: Astrum, s. 64. 11 Na podstawie badań Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz wniosków zapisanych. W: D. Tworzydło, (2016) Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11. 12 Tworzydło, D., Kuca, P. (2008). Medialne inspiracje kryzysu. W: D. Tworzydło, Z. Chmielewski, Komunikacja społeczna i public relations w samorządzie, Rzeszów: Newsline, s. 171. 13 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11. 14 Seitel, F.P. (2003). Public relations. Warszawa: Felberg SJA, s. 232. 15 Fitzpatrick, K.R., Rubin, M.S. (2003). Public relations vs. Legal Strategies in Organizational Crisis Decisions. W: Public relations Reviev 1995, cytowane w F.P. Seitel, Public relations, Warszawa: Felberg SJA, s. 232. 16 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11. 17 Olędzki, J., Tworzydło, D. (red.) (2009). Leksykon public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline, s. 44. 18 Wojcik, K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: PLACET, s. 374. 19 Macierzyński, M., Macierzyński, W. (2007). Public relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową banków. W: D. Tworzydło, T. Soliński, Public relations — narzędzia przyszłości. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Za- rządzania w Rzeszowie, s. 136. 20 chodzi głównie o sytuacje kryzysogenne. 21 Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2, s. 5–11. Bibliografia 1. Fitzpatrick, K.R., Rubin, M.S. (2003). Public relations vs. Legal Strategies in Organizatio- nal Crisis Decisions. W: Public relations Reviev 1995, cytowane w Seitel F.P., Public rela- tions, Warszawa: Felberg SJA, s. 232. 2. Macierzyński, M., Macierzyński, W., (2007). Public relations w zarządzaniu sytuacją kry- zysową banków. W: Tworzydło, D., Soliński, T., Public relations — narzędzia przyszłości. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 3. Mitroff, I.I., Pearson, Ch.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak chronić fir- mę przed najgorszym. Warszawa: Business Press. 6 65 5 MINIB, 2016, Vol. 22, Issue 4, p. 53–66 www.minib.pl
 • 15. 4. Olędzki, J., Tworzydło, D. (2009). Leksykon public relations. Rzeszów: Wydawnictwo Newsline. 5. Raport z badań jakościowych: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zrealizowanych przez zespół badawczy EXACTO sp. z o.o. pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Tworzy- dło oraz dr. Dominika Porczyńskiego, Rzeszów 2016. 6. Seitel, F.P. (2003). Public relations. Warszawa: Felberg SJA. 7. Smektała, T. (2001). Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wro- cław: Astrum. 8. Szymańska, A. (2004). Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketin- gowej. Wrocław: UNIMEX . 9. Tworzydło, D. (2016). Sytuacje kryzysowe. Problemy i rozwiązania. Newsline Magazine, nr 2. 10. Tworzydło, D., Kuca, P. (2008). Medialne inspiracje kryzysu. W: Tworzydło, D., Chmie- lewski, Z. Komunikacja społeczna i public relations w samorządzie. Rzeszów: Newsline. 11. Wojcik, K. (2005). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa: PLACET. d dr r h ha ab b. . D Da ar ri iu us sz z T Tw wo or rz zy yd dł ło o, , U Un ni iw we er rs sy yt te et t W Wa ar rs sz za aw ws sk ki i, , P Po ol ls sk ka a — — prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społe- czeństwa Informacyjnego, Polska, prezes zarządu EXACTO sp. z o.o. Specjalizuje się w public relations oraz badaniach marketingowych. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Etyki Public Relations oraz Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Jest autorem ponad 200 publikacji na- ukowych, raportów z badań, analiz oraz ekspertyz. Współtworzył wiele dokumentów strategicznych oraz planów operacyjnych w zakresie public relations. Jest doradcą zarządów firm i instytucji. 6 66 6 Procedury i narzędzia zarządzania w sytuacjach kryzysowych na podstawie badań jakościowych www.minib.pl