Analiza kondycji branży public relations. Raport z projektu badawczego

W porównaniu z okresem, w którym mogliśmy obserwować jej początki, zmieniła się dokładnie tak samo, jak rzeczywistość, w której przychodzi funkcjonować osobom zajmującym się na co dzień komunikowaniem i budową relacji. Sytuacja w branży jest ściśle związana z rozwojem technologii komunikacyjnych oraz informatycznych. Te bowiem w głównej mierze warunkują jej rozwój, dostarczając coraz to nowych rozwiązań i metod komunikowania. Pamiętając o tym, że kondycję branży wyraża wiele obszarów tematycznych, autorzy niniejszego opracowania przeprowadzili badania, których celem była ogólna diagnoza kluczowych jej składowych. Tematyka badania dotyczyła aktualnych uwarunkowań sytuacyjnych, z którymi na co dzień spotykają się przedstawiciele branży PR podczas wykonywania obowiązków służbowych. Niniejsze opracowanie stanowi przekrój przez najważniejsze dane i wnioski zbiorczej publikacji Analiza kondycji branży public relations. Analiza kondycji branży public relations powstała na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych 20–21 kwietnia 2017 roku podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie. Dzięki cykliczności tego przedsięwzięcia zaistniała możliwość gruntownego przeanalizowania spostrzeżeń dotyczących aktualnej sytuacji w branży public relations. Za realizację odpowiadał Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto sp. z o.o. przy współpracy ekspertów Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Co istotne, w projekcie badawczym wzięli udział zarówno doświadczeni specjaliści, jak i osoby, które są związane z PR od niedawna. Na podstawie ocen wystawianych przez polskie środowisko public relations został Współcześnie odnotowujemy stały rozwój branży public relations, aczkolwiek trudno mówić o istotnej jego dynamice. zaprojektowany zbiorczy wskaźnik w ujęciu procentowo-punktowym, bazujący na analizie rzetelności wraz z poprzedzającą ją analizą czynnikową. Stworzony miernik pozwala monitorować kluczowe wymiary kondycyjne, zbiorczo je klasyfikować oraz dostarcza wiedzy z zakresu ogólnej kondycji branży public relations w Polsce. Jednostkę analizy stanowiły odpowiedzi 157 ekspertów i liderów z branży PR, którzy specjalizują się w kształtowaniu stosunków organizacji z jej otoczeniem. Dane empiryczne zebrano za pomocą techniki ankiety audytoryjnej, która daje możliwość sprawowania nadzoru badawczego nad etapem wypełniania ankiet, co pozwala wyeliminować błędy i uzyskać relatywnie niski odsetek braków danych. Wybór tej techniki w przypadku pozyskania danych od specjalistów ds. public relations uwarunkowany był także wygodą wdrożeniową w kontekście panelowego charakteru konferencji i warsztatów, w których brali udział respondenci. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, sektora prywatnego oraz pracownicy agencji oferujących usługi public relations.

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/351978609
Analiza kondycji branży public relations.
Book · January 2017
CITATIONS
3
READS
8
3 authors:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Praca dziennikarza w dobie kryzysu i lockdown View project
Crisis management in Poland. View project
Dariusz Tworzydło
University of Warsaw
60 PUBLICATIONS 73 CITATIONS
SEE PROFILE
Przemysław Szuba
Exacto
24 PUBLICATIONS 46 CITATIONS
SEE PROFILE
Marek Zajic
4 PUBLICATIONS 3 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Dariusz Tworzydło on 30 May 2021.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
Analiza kondycji branży public relations. Raport z projektu badawczego
Spis treści
Kontekst metodologiczny 1
Struktura wskaźnika mierzącego potencjał branży PR 3
Wyniki z analizy kondycji branży public relations 7
Modele predykcyjne 11
Podsumowanie 15
Model rekomendacyjny 17
1
Kontekstmetodologiczny
W porównaniu z okresem, w którym mogliśmy obserwować jej początki, zmieniła się
dokładnie tak samo, jak rzeczywistość, w której przychodzi funkcjonować osobom
zajmującym się na co dzień komunikowaniem i budową relacji. Sytuacja w branży
jest ściśle związana z rozwojem technologii komunikacyjnych oraz informatycznych.
Te bowiem w głównej mierze warunkują jej rozwój, dostarczając coraz to nowych roz-
wiązań i metod komunikowania. Pamiętając o tym, że kondycję branży wyraża wiele
obszarów tematycznych, autorzy niniejszego opracowania przeprowadzili badania,
których celem była ogólna diagnoza kluczowych jej składowych. Tematyka badania
dotyczyła aktualnych uwarunkowań sytuacyjnych, z którymi na co dzień spotykają się
przedstawiciele branży PR podczas wykonywania obowiązków służbowych. Niniejsze
opracowanie stanowi przekrój przez najważniejsze dane i wnioski zbiorczej publikacji
Analiza kondycji branży public relations.
Analiza kondycji branży public relations powstała na podstawie badań ilościowych
przeprowadzonych 20–21 kwietnia 2017 roku podczas Kongresu Profesjonalistów
Public Relations w Rzeszowie. Dzięki cykliczności tego przedsięwzięcia zaistnia-
ła możliwość gruntownego przeanalizowania spostrzeżeń dotyczących aktualnej
sytuacji w branży public relations. Za realizację odpowiadał Dział Badań i Analiz
Strategicznych Exacto sp. z o.o. przy współpracy ekspertów Instytutu Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego. Co istotne, w projekcie badawczym wzięli udział za-
równo doświadczeni specjaliści, jak i osoby, które są związane z PR od niedawna.
Na podstawie ocen wystawianych przez polskie środowisko public relations został
Współcześnie odnotowujemy stały rozwój branży
public relations, aczkolwiek trudno mówić
o istotnej jego dynamice.
”
“
2
zaprojektowany zbiorczy wskaźnik w ujęciu procentowo-punktowym, bazujący na
analizie rzetelności wraz z poprzedzającą ją analizą czynnikową. Stworzony miernik
pozwala monitorować kluczowe wymiary kondycyjne, zbiorczo je klasyfikować oraz
dostarcza wiedzy z zakresu ogólnej kondycji branży public relations w Polsce.
Jednostkę analizy stanowiły odpowiedzi 157 ekspertów i liderów z branży PR, któ-
rzy specjalizują się w kształtowaniu stosunków organizacji z jej otoczeniem. Dane
empiryczne zebrano za pomocą techniki ankiety audytoryjnej, która daje możliwość
sprawowania nadzoru badawczego nad etapem wypełniania ankiet, co pozwala
wyeliminować błędy i uzyskać relatywnie niski odsetek braków danych. Wybór tej
techniki w przypadku pozyskania danych od specjalistów ds. public relations uwa-
runkowany był także wygodą wdrożeniową w kontekście panelowego charakteru
konferencji i warsztatów, w których brali udział respondenci. W badaniu uczestni-
czyli przedstawiciele administracji publicznej, sektora prywatnego oraz pracownicy
agencji oferujących usługi public relations.
Płeć (N = 154)
„
„ Kobiety 68,2%
„
„ Mężczyźni 31,8%
Doświadczenie zawodowe
w branży PR (N = 141)
„
„ 1-3 lata 16,3%
„
„ 4-10 lat 52,5%
„
„ Powyżej 10 lat 31,2%
Stanowisko
w organizacji (N = 153)
„
„ Zarządzające 51,0%
„
„ Wykonawcze 49,0%
Reprezentowana
branża (N = 140)
„
„ Administracja publiczna 17,9%
„
„ Sektor prywatny 52,9%
„
„ Branża PR 29,2%
Typ respondenta (N = 140)
„
„ Pracownicy agencji PR 24,3%
„
„ Profesjonaliści PR z innych branż 75,7%
Profil respondenta
Uczestnictwo
w wydarzeniach
branżowych z zakresu
public relations (N = 140)
„
„ Brak wcześniejszego uczestnictwa 26,4%
„
„ 1 lub 2 wcześniejsze edycje 44,3%
„
„ Przynajmniej 3 wcześniejsze edycje 29,3%
Wola udziału w Kongresie
PR 2018 (N = 148)
„
„ Chęć ponownego uczestnictwa 85,8%
„
„ Jeszcze niezdecydowani 14,2%
3
Struktura
wskaźnika
mierzącego
potencjał
branży PR
Poniższe zestawienie prezentuje ramy konstrukcyjne zaprojektowanego indeksu,
zawiera kluczowe informacje metodologiczne oraz prezentuje schemat projekto-
wania miernika. Specjaliści ds. public relations za pomocą dyferencjału semantycz-
nego ze skalą od 1 do 7 oceniali dziesięć docelowych obszarów, które odzwierciedlają
wiodące uwarunkowania branżowe. W kwestionariuszu wykorzystano skale siedmio-
punktowe, którym przyporządkowano etykiety od 1 (negatywna ocena wymiaru)
do 7 (pozytywna ocena wymiaru). Ponadto, w celu uniknięcia obciążeń eksplora-
cyjnych przyjęto założenie o braku ważenia obserwacji, gdyż trudno jednoznacznie
orzec, które wymiary są kluczowe, a które mniej ważne przy ocenie kondycji branży.
Dodatkowo wytyczne konstrukcyjne przemawiały za wdrożeniem takiego rozwiąza-
nia przy uwzględnieniu ogólnego charakteru prowadzonego pomiaru.
4
Branża PR w Polsce
nie rozwija się.
Świadomość klientów w zakresie PR
jest bardzo niska.
Polskie agencje PR świadczą
usługi niskiej jakości.
W Polsce bardzo trudno znaleźć
dobrych PR-owców.
Polski system kształcenia nie przygotowuje
do pracy w branży PR.
Wartość rynkowa branży PR
w Polsce maleje.
Firmy przeznaczają coraz mniej
środków na działania PR.
Zapotrzebowanie na usługi PR w kręgach
biznesowych jest bardzo niskie.
Firmy świadczące usługi public relations nie
zwracają uwagi na etyczny wymiar swoich działań.
Wyrażenie „public relations” budzi
powszechnie negatywne skojarzenia.
Bateria wskaźników cząstkowych
Branża PR w Polsce
rozwija się bardzo szybko.
Świadomość klientów w zakresie PR
jest bardzo wysoka.
Polskie agencje PR świadczą
usługi wysokiej jakości.
W Polsce bardzo łatwo znaleźć
dobrych PR-owców.
Polski system kształcenia bardzo dobrze
przygotowuje do pracy w branży PR.
Wartość rynkowa branży PR
w Polsce wzrasta.
Firmy przeznaczają coraz więcej
środków na działania PR.
Zapotrzebowanie na usługi PR w kręgach
biznesowych jest bardzo wysokie.
Firmy świadczące usługi public relations zwracają
szczególną uwagę na etyczny wymiar swoich działań.
Wyrażenie „public relations” budzi
powszechnie pozytywne skojarzenia.
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Kierunkowość skali
Dyferencjał semantyczny z opozycyjnymi charakterystykami ulokowanymi w obrębie siedmiopunktowych skal, gdzie oceny rozpoczynają się od
relatywnie najsłabszych – punkt 1, a kończą najlepszymi – punkt 7.
Wytyczne konstrukcyjne modelu
„
„ trafność fasadowa
„
„ analogiczna kierunkowość skali
„
„ jednowymiarowość
„
„ równoważąca się ranga zmiennych
„
„ ogólność wskaźnika
„
„ ten sam poziom pomiaru
„
„ wybór ważnych obserwacji
Walidacja wewnętrzna indeksu
Analiza rzetelności
za pomocą współczynnika
Alfa-Cronbacha1
Wartość (a) = 0,801 Skala przy wykluczeniu
pozycji: brak przeciwwskazań
połączenia wszystkich
zmiennych w indeks
Wniosek: cała bateria
wskaźników jest silnie
powiązana z modelem
(10 elementów).
Wskaźnik kondycji branży PR
1
Analiza przeprowadzona w programie statystycznym wskazująca, czy opracowana bateria wskaźników bada to samo zjawisko z uwzględnieniem spójności skali.
Przyjmuje wartość od 0 do 1. Uzyskanie wyniku powyżej 0,7 oznacza, że zaprojektowana skala jest rzetelna (poszczególne pozycje są spójne i badają to samo zjawisko).
Ważne obserwacje n = 150, tj. 95,5% ogółu
Uśredniona wartość liczbowa (skala 1-7) 4,42
Poziom nasycenia wskaźnika kondycji 57%
	Odchylenie standardowe 0,807
Wniosek:
Kondycja branży PR jest stabilna,
ale dominowały oceny przeciętne
wystawiane przez środowisko
profesjonalistów public relations.
5
Przygotowany model był konsultowany z praktykami, którzy są związani z branżą public relations od początku jej istnienia
w Polsce. W tym celu przeprowadzone zostały pogłębione wywiady, które pozwoliły zoptymalizować etap doboru wskaź-
ników cząstkowych przy zachowaniu relatywnie wysokiego poziomu kompletnych odpowiedzi zwrotnych podczas ankie-
towania grupy docelowej. Podczas rozmów z ekspertami ukierunkowano sposób pomiaru w stronę ogólnego mierzenia
zmiennych. Wpływ na taki stan rzeczy miała również mocno zróżnicowana grupa badanych, która stanowiła konglomerat
środowiska profesjonalistów public relations z całego kraju. W związku z tym istniało uzasadnione ryzyko, że bardziej szcze-
gółowy i rozbudowany dobór wskaźników wymusi na zespole badawczym konieczność odrzucenia podczas analizy zbyt du-
żej liczby obserwacji, gdyż w modelu mogą występować jedynie kompletne odpowiedzi w ramach całej baterii wskaźników.
Finalnie takie podejście konstrukcyjne do budowy indeksu okazało się uzasadnione z uwagi na fakt, że ponad 95% obserwa-
cji zaklasyfikowano jako ważne w ramach tworzenia modelu.
W dalszej kolejności wskaźnik kondycji został sprawdzony pod kątem kluczowych wytycznych konstrukcyjnych oraz
poddany walidacji wewnętrznej. Jej zadaniem była weryfikacja siły powiązania pytań z indeksem. Przeprowadzona ana-
liza rzetelności wraz z analizą wariantową przy wykluczaniu pozycji potwierdziły, że indeks powinien być zbudowany ze
wszystkich wyodrębnionych zmiennych, a sam współczynnik Alfa Cronbacha wynoszący 0,801 świadczy o bardzo wysokiej
i w pełni zadowalającej spójności pozyskanych danych.
indeks przyjmuje
wartość niską (sytuacja
wymagająca zdecydowa-
nej poprawy w branży
public relations)
indeks przyjmuje war-
tość w pełni zadowa-
lającą (model idealny
funkcjonowania branży
public relations)
indeks przyjmuje wartość
przeciętną (stabilna sytuacja
branży, aczkolwiek wyma-
gająca poprawy w newral-
gicznych obszarach)
indeks przyjmuje wartość
wysoką (korzystna sytu-
acja branży, gdzie wyma-
gane jest utrzymanie lub
niewielka poprawa)
indeks przyjmuje
wartość krytyczną
(stan permanentne-
go kryzysu branży
public relations)
do 30% 31-50% 51-75% 76-90% 91-100%
Kondycja
branży PR
57%
Następnie w toku przekształceń liczbowych obliczono wartość indeksu, która w wy-
miarze całościowej średniej (skala 1-7) wyniosła 4,42. Jako ułatwienie w procesie
interpretacyjnym można otrzymany wynik konwertować na odsetek procentowy
za pomocą standardowej proporcji, która uwzględnia nasycenie wskaźnika w prze-
dziale od 0 do 100%. Po przekształceniu widać, że kondycja branży PR w Polsce zo-
stała oceniona na 57% (stopień wypełnienia wskaźnika). Przy interpretacji wyniku
procentowego można posłużyć się pewnymi zakresami w analizie sytuacji wyjścio-
wej w kontekście kondycji branży public relations w Polsce:
6
Zestawienie wyniku nasycenia wskaźnika, tj. 57%,
z powyższymi zakresami pozwoliło zauważyć, że
ogólna kondycja branży PR jest oceniana przez
środowisko PR-owców jako przeciętna – względ-
nie niezagrożona sytuacja stabilna, ale wymaga-
jąca poprawy. Jednak występuje zdecydowanie
większe ryzyko degradacji do strefy niepożądanej
(pułap 50% normy wskaźnika), aniżeli przeniknię-
cie w obszar oddziaływania bardziej korzystnych
trendów (minimum 76% normy).
Wymagana jest bardziej dogłębna analiza punktów
zapalnych, które niekorzystnie rzutują na aktualną
kondycję branży. Zebrane dane wskazują w tym
względzie na zbyt niską świadomość klientów w za-
kresie działań public relations oraz na niedobory
w systemie kształcenia, gdyż zdaniem badanych
nadal występują problemy z przygotowaniem mło-
dych ludzi do pracy w zawodzie PR-owca.
Zamykając etap konstrukcyjny, warto podkreślić,
że opracowany wskaźnik kondycji branży public
relations powinien stać się kierunkowskazem przy
ocenie parametrów, jakie się na tę kondycję skła-
dają. Nie sposób przy jego konstruowaniu wziąć
pod uwagę wszystkich wymiarów, jednak te naj-
ważniejsze zostały uwzględnione. Cykliczne wyli-
czanie wskaźnika pozwoli na określanie trendu,
co da jeszcze pełniejszy obraz miejsca, w którym
znajduje się współczesne public relations. Właśnie
z tego powodu konieczne stało się wypracowa-
nie sposobu pomiaru, który odda faktyczny stan
polskiej branży public relations i pokaże, w jakim
miejscu jako branża jesteśmy. Pozwoli on również
na określenie zmian w obszarze profesjonalizmu
branży oraz możliwości i potencjału, jakie w niej
drzemią.
7
Wyniki z analizy kondycji
branży public relations
Prezentację wyników warto rozpocząć od zobrazowania klasyfikacji ocenianych wymiarów pod kątem uzyskanych śred-
nich cząstkowych. Wyliczone wartości wskazują na silne zróżnicowanie ocen w zależności od testowanej tematyki. Taki
stan rzeczy świadczy o funkcjonowaniu kilku elementów, które niekorzystnie zaburzają końcowy obraz branży w opinii
badanych PR-owców.
Wymiary związane z branżą PR Liczba Średnia Odchylenie Zmienność**
wskazań		 standardowe*
Rozwój branży PR 154 5,08 1,126 22%
Zapotrzebowanie biznesu na usługi PR 151 5,08 1,230 24%
Wartość rynkowa branży 151 4,80 1,217 25%
Przeznaczane środki na działania PR 151 4,66 1,451 31%
Jakość usług agencji PR 151 4,61 1,177 26%
Dostępność profesjonalnej kadry 152 4,36 1,340 31%
Etyczny wymiar działań w PR 151 4,13 1,522 37%
Skojarzenia z terminem „public relations” 152 4,01 1,619 40%
Świadomość klientów w zakresie PR 153 3,93 1,204 31%
Poziom systemu kształcenia 152 3,60 1,532 43%
Klasyfikacja ocenianych wymiarów
składających się na kondycję branży PR
(skala od 1 do 7, gdzie 1 to ocena negatywna, a 7 – pozytywna)
Relatywnie najlepiej został oceniony aspekt związany z rozwojem branży oraz zapotrzebowaniem na usługi PR w środowi-
skach biznesowych (w obu przypadkach średnia na poziomie 5,08). Respondenci częściej wyrażali przekonanie o rosnącej
wartości rynkowej branży (średnia 4,80), a co za tym idzie, również o coraz większych nakładach finansowych, jakie inwestują
firmy w działania służące kreowaniu wizerunku (średnia 4,66). Jakość usług świadczonych przez agencje także należy do grona
względnie wyżej ocenianych wymiarów kondycyjnych (średnia 4,61). Dodatkowo w ramach tej kategorii występowało względ-
nie niskie odchylenie standardowe, co przemawia za jednomyślnością badanych (niewielki rozrzut wokół średniej).
* Odchylenie standardowe informuje o stopniu rozrzucenia wyników wokół średniej. Na jego podstawie można określić stopień skupienia odpowiedzi wokół średnich.
** Współczynnik zmienności wyraża w sposób procentowy poziom jednorodności lub zróżnicowania zmiennej w danej grupie. Im mniejsza wartość, tym grupa jest
bardziej jednorodna, a średnią arytmetyczną można uznać za adekwatną statystykę charakteryzującą daną zbiorowość.
8
Najwięcej zastrzeżeń ankietowani zgłaszali do systemu kształcenia w ramach przygo-
towania do pracy w zawodzie (średnia 3,60) oraz do niskiego poziomu świadomości
klientów w zakresie public relations (średnia 3,93). Rodzaj negatywnych lub pozytyw-
nych skojarzeń z terminem „public relations” jest ciągle problematyczną kwestią, gdyż
średnia niemal idealnie mieści się pośrodku zastosowanej skali semantycznej – 4,01.
Najwyższe odchylenie standardowe w przypadku sfery skojarzeniowej przemawia
za znacznym zróżnicowaniem opinii i brakiem wspólnego stanowiska w środowisku
profesjonalistów branży PR w zakresie definiowania public relations.
Charakterystyki badanych Poziom kondycji PR N Średnia Wypełnienie
				 wskaźnika
Płeć Kobiety 103 4,41 56,8%
Mężczyźni 46 4,45 57,5%
Stanowisko Zarządzające 74 4,40 56,7%
Wykonawcze 74 4,45 57,6%
Reprezentowany sektor Administracja publiczna 25 4,44 57,4%
Sektor prywatny 73 4,46 57,6%
Branża PR 40 4,37 56,2%
Typ respondenta Profesjonalista PR 105 4,43 57,1%
Pracownik agencji PR 33 4,44 57,4%
Doświadczenie zawodowe 1-3 lata 22 4,32 55,4%
4-10 lat 74 4,59 59,9%
Powyżej 10 lat 44 4,30 55,0%
Wskaźnik ogólny 150 4,42 57,0%
Poziom wskaźnika kondycji branży PR w oparciu o wybrane
charakterystyki środowiska profesjonalistów PR*
* Dane prezentują procentowy uśredniony poziom kondycji branży PR w poszczególnych grupach, a nie odsetki wskazań.
Patrząc na całościowe ujęcie indeksu kondycyjnego w grupie docelowej widać, że
zmiany w wartościach średnich nie wykazują znaczących różnic w obrębie wypeł-
nienia wskaźnika kondycji branży PR, co świadczy o podobnym odbiorze poszcze-
gólnych wymiarów. Różnicowanie względem płci, zajmowanego stanowiska, re-
prezentowanej branży oraz podziału na pracowników agencji PR oraz pozostałych
profesjonalistów z tego środowiska to grono nieistotnych statystycznie czynników,
stąd uzasadniony wniosek o jednomyślności poglądów ankietowanych.
Ciekawe jest to, że osoby z doświadczeniem zawodowym od 4 do 10 lat stosunko-
wo najlepiej oceniły kondycję branży. Stwierdzono także występowanie korelacji
9
dodatniej pomiędzy oceną tegorocznej edycji Kongresu Profesjonalistów PR a wskaź-
nikiem kondycyjnym (rs
= 0,230; p = 0,008; p < 0,01).
W celu podsumowania i zamknięcia podejmowanej problematyki w obrębie wskaźnika
kondycji branży PR warto zaprezentować ilościowy model punktowy dokonywanej przez
respondentów oceny. Za pomocą procedury sumowania ważnych odpowiedzi respon-
dentów, którzy ocenili każdy z dziesięciu wskaźników cząstkowych, uzyskano ilościową
skalę odpowiadającą poziomowi kondycji branży. W ten sposób najniższa pojedyncza
wartość modelu mogła osiągnąć 10 punktów (sytuacja, gdy respondent zaznaczył w każ-
dym pytaniu najniższą wartość – kod 1), zaś najlepszy wynik mógł stanowić 70 punktów
(sytuacja, gdy respondent wybierał same najwyższe noty – kod 7). Interpretacja miała
charakter kierunkowy, tzn. im wyższa wartość, tym lepsza ocena wyjściowa. Przejście na
poziom punktowy gwarantuje możliwość przedstawienia rozkładu próby w kontekście
wystawianych ocen wraz z prezentacją poszczególnych wartości procentowych ukazu-
jących, jaka część respondentów uznaje kondycję branży za słabą, średnią lub mocną.
W procedurach obliczeniowych przyjęto, że przeciętną (średnią) ocenę kondycji bran-
ży PR będą wyznaczały wartości +/-1 odchylenia standardowego od średniej punkto-
wej. Pozostałe wyniki będą odpowiednio przyporządkowane do grupy osób ocenia-
jących poziom kondycji jako względnie niski lub wysoki. Zakres stworzonej procedury
klasyfikacyjnej na bazie liczby zdobytych punktów jest następujący:
„
„ poziom niski – wartości do 36 punktów,
„
„ poziom średni – wartości od 37 do 52 punktów,
„
„ poziom wysoki – wartości od 53 punktów.
ocena kondycji
branży PR
W kontekście uzyskanych danych można stwierdzić, że przeszło dwie trzecie badanych (70,7%) wysta-
wiło przeciętną ocenę kondycji branży PR. W otrzymanym rozkładzie częstości można doszukiwać się
właściwości rozkładu normalnego z nieznacznym ukierunkowaniem w obrębie wysokich ocen, które
wystawiło łącznie 15,3% ankietowanych. Jeden na siedmiu (14%) przedstawicieli środowiska PR oceniał
kondycję własnej branży w sposób negatywny.
10
Podział grupy badanych na dwie kategorie zawodowe, tj. pracownicy agencji PR oraz pozostali profesjonaliści PR z innych branż,
nie wykazał istotnych różnic w sposobie postrzegania kondycji branży. Odnotowania wymaga fakt, że po stronie silniejszej
kondycji branży relatywnie częściej opowiadali się pracownicy agencji (18,2% względem 13,3% wśród przedstawicieli innych
specjalizacji PR). W ramach średniej oceny kondycji zaobserwowano odwrotną sytuację z wyższym współczynnikiem wśród
innych podmiotów niż agencje PR (73,4% w stosunku do 66,7%). Natomiast odsetek odpowiedzi przemawiających za niską
oceną branży PR był porównywalny w obu testowanych zbiorowościach (15,1% – kadra z agencji PR, 13,3% – przedstawiciele
PR pracujący w innych podmiotach). Proces dywersyfikacji badanych względem ilościowego modelu punktowego wykazał, że:
„
„ PR-owcy z sektora prywatnego wskazywali najczęściej na średni poziom kondycji branży PR (78,1%), co świadczy
o niewielkiej polaryzacji opinii w tej grupie,
„
„ silna dwubiegunowość ocen charakteryzowała pracowników agencji PR, przez co występowało zdecydowanie
mniej opinii środkowych. Taki stan rzeczy świadczy o względnie niskiej konsolidacji branży i odmiennych poglądach
w ramach jej aktualnej formy,
„
„ PR-owcy związani z branżą od ponad 10 lat stosunkowo częściej oceniali jej kondycję w sposób pejoratywny (20,5%).
Natomiast w grupie z doświadczeniem od 1 do 3 lat oraz od 4 do 10 lat odnotowano ponad dwie trzecie wskazań na
pułap środkowy (kolejno 72,7 i 75,7%).
„
„ na wysoki poziom kondycji branży częściej wskazywały osoby zajmujące stanowiska wykonawcze w organizacjach
(18,9%) niż reprezentanci kadry zarządzającej (12,2%).
Zebrane podczas badania dane empiryczne pozwoliły także zweryfikować, czy sposób oceny przydatności narzędzi PR
w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku firmy wpływa na postrzeganie kondycji branży PR przez środowisko osób
ją współtworzących. W tym celu wykorzystano zaprojektowane indeksy ilościowe. Pierwszy mierzył przydatność sfer zada-
niowych, zaś drugi obrazował punktową wartość kondycji branży. Na podstawie ważnych obserwacji widać, że wraz z silniej-
szym przekonaniem o użyteczności działań public relations w kreowaniu wizerunku firmy wzrasta ocena dotycząca kondycji
branży PR. Występująca dodatnia korelacja charakteryzowała się słabą siłą związku (rs
= 0,193; p = 0,029; p < 0,05). Analiza
agregująca zakresy punktowe obu indeksów wykazała, że relatywnie największy odsetek w próbie (37,8%) stanowiły osoby,
które jednocześnie akcentowały wysoką przydatność sfer zadaniowych PR oraz wyższy poziom kondycji branży.
Poziom oceny kondycji branży PR
względem typu respondenta,
N = 138 (w %)
13,3 15,1
73,4 66,7
13,3 18,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Profesjonaliści PR
z innych branż
Pracownicy
agencji PR
Wysoki poziom
Średni poziom
Niski poziom
11
Modele
predykcyjne
Na podstawie pogłębionych analiz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące
wpływu czynników zewnętrznych na ocenę kondycji branży PR przez osoby w niej za-
trudnione. Model regresji wielorakiej bazującej na metodzie wprowadzania wykazał
istotność dla czterech predyktorów (doświadczenie zawodowe w PR, częstotliwość
uczestnictwa w wydarzeniu branżowym, jakim jest Kongres PR, stopień przydatno-
ści sfer zadaniowych w kreowaniu pozytywnego wizerunku organizacji oraz poziom
ukierunkowania technologicznego PR-owców). Wyszczególnione czynniki wpływają
na ogólną ocenę kondycji branży public relations (ilościowy indeks składający się z 10
wymiarów ocenianych za pomocą dyferencjału semantycznego, sprawdzony pod ką-
tem analizy czynnikowej i rzetelności). Istotne predyktory łącznie pozwalają wyjaśnić
ok. 18% wariancji (R2
= 0,183). Taki wynik oznacza, że zaprojektowany model regre-
syjny lepiej niż średnia przewiduje poziom zmiennej zależnej. Podkreślenia wymaga
fakt, że przeciętny błąd przy oszacowaniu oceny kondycji branży PR wynosi 6,991
.
Z uwagi na ilościowy charakter predyktorów możliwe jest precyzyjne zdiagnozo-
wanie kierunku zależności. Wartości odpowiednich współczynników wskazują, że
1
Minimalne rozproszenie zmiennej zależnej wynosiło 17, a maksymalne – 65, zaś indeks mógł przyjmować
wartości od 10 do 70 punktów na skali.
12
ocena kondycji branży PR rośnie wraz z lepszą oceną przydatności sfer zada-
niowych, częstotliwością uczestnictwa w analizowanym wydarzeniu oraz przy
silniej wyrażanym ukierunkowaniu technologicznym w stronę nowoczesnych
narzędzi PR. Co ciekawe, indeks kondycyjny maleje wraz z większym doświad-
czeniem PR-owców. Można przypuszczać, że liczba przepracowanych lat w branży
determinuje większą dostrzegalność problemów i punktów newralgicznych w ra-
mach public relations. Spośród istotnych predyktorów wymiar chęci uczestnictwa
najsilniej oddziałuje na modelową zmienną zależną.
Podsumowanie analizy kondycyjnej stanowi model regresji jakościowej przygo-
towany na bazie skalowania optymalnego CATREG (Categorical Regression using
Alternating Least Squares). Dzięki jego wdrożeniu możliwe jest sprawdzenie, jakie
czynniki – także te jakościowe – wpływają na ocenę kondycji branży PR. Jednoczesne
skalowanie wielopoziomowych zmiennych wykazało, że ocena kondycji branży PR
(mierzona indeksem opartym na dyferencjale semantycznym) zależy od (kolejność
według hierarchii wpływu): oceny przydatności sfer zadaniowych, zaangażowania
w życie branży, stopnia ukierunkowania technologicznego oraz zajmowanego
stanowiska w organizacji. Uwzględnione czynniki łącznie wyjaśniają prawie 38%
wariancji (R2
= 0,373). Natomiast nie odnotowano wpływu na ocenę kondycji bran-
ży PR ze strony następujących czynników: płeć, reprezentowany sektor (publiczny,
prywatny, tylko branża PR), doświadczenie zawodowe (1-3 lata, 4-10 lat, powyżej
10 lat), zakorzenienie w branży (mniejsze – respondent rozpoczął pracę w PR w XXI
wieku, większe – respondent rozpoczął pracę w PR w latach 90. XX wieku).
Struktura modelu B SE β p
Stała 17,288 7,204 - 0,018**
Lata pracy w branży PR -0,322 0,142 -0,248 0,026**
Udział w Kongresie PR 0,630 0,239 0,287 0,010***
Ocena przydatności działań PR 4,755 1,611 0,269 0,004***
Ukierunkowanie technologiczne 3,045 1,118 0,247 0,008***
Podsumowanie modelu		
R2
= 0,248; F(3;98) = 10,779; p < 0,05; SE = 0,566
Współczynniki regresji wielorakiej dla zmiennej zależnej określającej
poziom kondycji branży public relations*
* Model przeszedł pomyślnie weryfikację założeń konstrukcyjnych, które przemawiają za jego wdrożeniem; **p < 0,05; ***p < 0,01
13
Struktura modelu β SE df F p
Płeć (nominalna) 0,046 0,066 1 0,487 0,487
Stanowisko w organizacji (nominalna) 0,262 0,101 1 6,669 0,012*
Reprezentowany sektor (nominalna) 0,093 0,071 2 1,738 0,182
Udział w Kongresie PR (porządkowa) 0,340 0,093 1 13,262 0,000***
Ocena przydatności działań PR (ilościowa) 0,366 0,145 2 6,400 0,003**
Ukierunkowanie technologiczne (porządkowa) 0,311 0,103 2 9,004 0,000***
Doświadczenie zawodowe w PR (porządkowa) 0,101 0,190 1 0,282 0,597
Zakorzenienie w branży (nominalna) 0,149 0,100 1 2,212 0,141
Regresja dla danych jakościowych – model podsumowujący projekt
badawczy*
* Zmienna zależna to indeks oceny kondycji branży PR; **p < 0,05; ***p < 0,01; ****p < 0,001
14
15
Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonego postępo-
wania badawczego konieczne jest wyciągnię-
cie kluczowych wniosków odnoszących się do
analizy kondycji branży PR.
„
„ Z badań wynika, że prawidłowe funkcjonowanie branży PR w największym stopniu
zaburza poziom kształcenia, który nie jest w stanie optymalnie przygotować młodych
ludzi do wykonywania zawodu PR-owca. Ponadto eksperci wskazywali w tym
względzie na niewystarczającą świadomość odbiorców usług w zakresie PR oraz
na wciąż dostrzegalną ambiwalentność skojarzeniową w ramach terminu „public
relations”, która dominuje w środowiskach biznesowych. Przy powyższych wymiarach
ocenianych za pomocą dyferencjału semantycznego przeważały odpowiedzi
pejoratywne oraz przeciętne (skala od 1 do 7 oparta na opisach przeciwstawnych).
„
„ W odniesieniu do rodzaju skojarzeń z terminem „public relations” (negatywne czy
pozytywne) odnotowano największe zróżnicowanie opinii badanych w odniesieniu
do pojedynczego wymiaru, co potwierdza brak wspólnego stanowiska ze strony
środowiska profesjonalistów branży PR.
„
„ Zdaniem większości badanych zauważalny jest systematyczny rozwój branży PR, a co
za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na usługi agencji (w obu przypadkach wartość
średniej oscylowała na poziomie 5,08). Korzystne trendy występowały także przy
ocenie wartości rynkowej polskiego PR oraz w odniesieniu do nakładów finansowych,
które skłonne są przeznaczać firmy na kwestie promocji i kreowania wizerunku
w otoczeniu.
„
„ Eksploracja wymiarów kondycyjnych względem charakterystyk badanych wykazała
zależności statystyczne:
†
† im większe doświadczenie zawodowe przedstawicieli branży PR, tym lepsza ocena
systemu kształcenia, który dobrze przygotowuje do pracy w zawodzie PR-owca;
†
† osoby stosunkowo krótko pracujące w branży PR (maksymalnie 3 lata) wyrażały
przekonanie, że firmy świadczące usługi public relations zwracają szczególną
uwagę na etyczny wymiar swoich działań. Najbardziej stonowane nastroje wzglę-
16
dem etyki pracy agencji występowały w grupie specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym (powyżej
10 lat);
†
† staż pracy skorelowany był także w sposób ujemny z oceną środków przeznaczanych na działania public relations
przez firmy zewnętrzne;
†
† wymiar edukacyjny lepiej oceniały osoby deklarujące częstsze uczestnictwo w Kongresie Profesjonalistów PR;
†
† stanowisko zajmowane przez badanych w organizacji warunkuje sposób oceny dotyczący ilości przeznaczanych
nakładów finansowych przez firmy zewnętrzne na działania PR. Pracownicy wyższego szczebla wyrażali bardziej
umiarkowane opinie w tym aspekcie niż kadra wykonawcza;
†
† osoby zatrudnione bezpośrednio w branży PR istotnie częściej zgłaszały problemy związane z dostępnością
profesjonalnej kadry na rynku (doświadczeni pracownicy, których można zatrudnić).
„
„ Nasycenie zaprojektowanego wskaźnika kondycji branży PR oscylowało na poziomie 57%. Otrzymana wartość oznacza,
że model indeksowy przyjmuje wartość przeciętną, która wskazuje na względnie stabilną sytuację branży, aczkolwiek
w newralgicznych punktach wymagana jest poprawa. Dodatkowo występuje większe prawdopodobieństwo spadku do
strefy niepożądanej (ikb
≤ 50%) niż awansu w zakres oddziaływania korzystnych trendów kondycyjnych (ikb
> 75%)2
.
„
„ Wyniki kondycyjne branży PR wymagają prowadzenia cyklicznych pomiarów w oparciu o wypracowaną metodologię
z możliwością poszerzenia badań w kierunku benchmarkingu zewnętrznego.
„
„ Poziom wskaźnika kondycji branży PR był porównywalny w poszczególnych przekrojach grupowych, co świadczy
o względnej jednomyślności badanych i podobnym postrzeganiu kondycji branży public relations w ujęciu ogólnym.
„
„ Rozkład punktowy indeksu wykazał, że siedmiu na dziesięciu PR-owców (70,7%) oceniło poziom kondycji branży jako
średni. Oceny 15,3% badanych wskazywały na wysoki poziom, zaś 14% spośród przedstawicieli środowiska PR było
zdania, że aktualna kondycja branży jest niska.
„
„ Pracownicy agencji PR częściej deklarowali wysoki poziom kondycji branży (18,2%) w porównaniu do specjalistów
zatrudnionych w firmach i organizacjach (13,3%).
„
„ Zatrudnionych bezpośrednio w branży PR (głównie agencje PR) w odróżnieniu od specjalistów pracujących
w sektorze publicznym oraz prywatnym charakteryzowała silna dwubiegunowość ocen kosztem opinii środkowych
(średni poziom kondycji). Taki stan rzeczy może wskazywać na niski współczynnik konsolidacji branży oraz nierówny
poziom agencji PR, które cechuje heterogeniczność związana z rodzajem zadań, świadczonymi usługami czy profilem
obsługiwanych klientów.
„
„ Wskutek deklarowanego silniejszego przekonania o użyteczności działań public relations w kreowaniu pozytywnego
wizerunku organizacji (indeks sfer zadaniowych PR) systematycznie wzrasta ocena dotycząca kondycji branży PR (model
kondycyjny PR). Rozkład częstości wykazał, że relatywnie największy odsetek w próbie (37,8%) stanowiły osoby, które
jednocześnie akcentowały wysoką przydatność sfer zadaniowych PR oraz wyższy poziom kondycji branży.
„
„ Na ocenę kondycji branży najsilniej oddziałuje ocena sfer zadaniowych PR oraz wymiar uczestnictwa w wydarzeniach
z zakresu public relations. Zaprezentowane modele regresyjne wykazały także ważną rolę doświadczenia
zawodowego, ukierunkowania technologicznego oraz zajmowanego stanowiska w organizacji.
2
Skrót „ikb
” oznacza indeks kondycji branży.
17
Model rekomendacyjny
Sytuacja pożądana
Wpływ korzystny
Stabilizacja in plus
średnia:
5,08
Rozwój branży PR
w Polsce
Zapotrzebowanie biznesu
na usługi PR
średnia:
5,08
średnia:
4,80
Wartość rynkowa
branży
Zakres przeznaczanych środ-
ków na działania PR przez firmy
średnia:
4,66
Sytuacja wymagająca poprawy
Stabilizacja in minus
Wpływ niekorzystny
średnia:
4,13
Etyczny wymiar
działań w PR
Skojarzenia z terminem
„public relations”
średnia:
4,01
średnia:
3,93
Świadomość klientów
w zakresie PR
Poziom systemu kształcenia
do zawodu PR-owca
średnia:
3,60
Sytuacja stabilna
Wpływ neutralny
średnia:
4,61
Jakość usług
agencji PR
Dostępność profesjonalnej
kadry
średnia:
4,36
18
Na podstawie ogółu przeprowadzonych analiz z zakresu kondycji branży public relations został opracowany zbiorczy model
diagnostyczny dla poszczególnych wymiarów kondycyjnych. Za jego pomocą możliwa jest bardziej precyzyjna identyfikacja
głównych problemów, na które zwracali uwagę badani eksperci w ramach swojego środowiska pracy.
Model rekomendacyjny został oparty na weryfikacji wartości średniej ważonej wraz ze stopniem oddalenia od niej poszcze-
gólnych wymiarów kondycyjnych, dlatego przyjęto, że 10% odchylenie średniej danego wymiaru od średniej ważonej w każ-
dą ze stron oznacza sytuację równowagi (średnia – symbol x – w przedziale od 3,98 do 4,87). Natomiast pozostałe wartości
w zależności od ich pułapu zostały zaklasyfikowane jako wpływ niekorzystny (x < 3,98) lub korzystny (x > 4,87). Dodatkowo
w przedziale środkowym wyodrębniono obszary stabilizacji in plus oraz stabilizacji in minus.
Schemat klasyfikacyjny pozwolił precyzyjnie określić, które elementy stanowią punkty zapalne kondycji branży (niewy-
starczający poziom systemu kształcenia do wykonywania zawodu PR-owca i niska świadomość klientów odnośnie do
usług public relations) oraz w których oddziałują trendy korzystne (systematyczny rozwój branży i wysokie zapotrzebo-
wanie biznesowe na działania public relations). Zaprezentowane wyniki w przekroju całego opracowania przemawiają
za koniecznością podjęcia dyskursu publicznego na temat kondycji branży public relations wraz z prowadzeniem bardziej
pogłębionych analiz w tym zakresie na większych próbach badawczych, gdzie n > 300.
Konkludując, zrealizowane badania pozwoliły zidentyfikować kondycję branży public relations w Polsce na podstawie ocen
profesjonalistów i adeptów polskiego PR. Postępowanie badawcze miało charakter ogólny i nie uwzględniało szczegółowej
analizy aspektów finansowych (np. przychodów firm, cenników usług), gospodarczych (np. liczby agencji PR, poziomu kon-
kurencyjności, popytu na usługi, presji cenowej przetargów) oraz kadrowych (np. liczby PR-owców czy rotacji kadrowej),
gdyż skala i kontekst sytuacyjny badania uniemożliwiał prowadzenie tak pogłębionych pomiarów ilościowych. Inna była
także sama idea docelowych ankiet, gdyż kluczowe było osiągnięcie wysokiego odsetka ważnych obserwacji w ramach
wszystkich testowanych wymiarów. Dzięki temu zaprojektowany model indeksowy można było przedstawić za pomocą
procentowego wskaźnika kondycyjnego. Bezsprzecznie zastosowane podejście metodologiczne wymaga powtarzalności
realizacyjnej w kolejnych odsłonach Kongresu Profesjonalistów PR, co jest szczególnie ważne przy systematycznie rosną-
cej konkurencyjności na rynku public relations oraz z uwagi na stan konieczności umiejętnego prowadzenia dialogu firmy
z najbliższym otoczeniem. Ponadto monitorowanie kondycji branży na podstawie opinii zatrudnionych w niej PR-owców
w dłuższej perspektywie czasowej wydaje się zasadne, mając na względzie wymóg ciągłego podnoszenia standardów w ja-
kości świadczonych usług z obszaru public relations, co ma wymiar strategiczny w funkcjonowaniu większości agencji PR.
Autorzy:
dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski,
CEO, EXACTO sp. z o.o.
Przemysław Szuba, Zastępca Kierownika Działu
Badań i Analiz Strategicznych EXACTO sp. z o.o.
Marek Zajic, Kierownik Działu Badań i Analiz
Strategicznych EXACTO sp. z o.o.
Wydawca:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, UW
Wydawnictwo Newsline
Newsline Sp. z o.o.
ul. Nad Przyrwą 13
35-324 Rzeszów
www.newsline.pl
Partnerzy merytoryczni:
Press Service Monitoring Mediów
Partner of Promotion
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Exacto sp. z o.o.
Realizacja badań:
Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto sp. z o.o.
Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Korekta, skład i łamanie:
Agata Mościcka
biały-ogród.pl
Projekt okładki:
Dariusz Tworzydło
Zdjęcie wykorzystane na okładce:
Shutterstock
Druk i oprawa:
Zakład Poligraficzny Techgraf
ul. Przemysłowa 7
37-100 Łańcut
ISBN 978-83-938827-6-2
Copyright © by Newsline,
Rzeszów 2017
View publication stats
View publication stats

Recommended

Kondycja branży public relations by
Kondycja branży public relationsKondycja branży public relations
Kondycja branży public relationsDariusz Tworzydło
108 views21 slides
METODY I TECHNIKI POMIARU EFEKTÓW DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTYWANE W B... by
METODY I TECHNIKI POMIARU EFEKTÓW DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTYWANE W B...METODY I TECHNIKI POMIARU EFEKTÓW DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTYWANE W B...
METODY I TECHNIKI POMIARU EFEKTÓW DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTYWANE W B...Dariusz Tworzydło
12 views24 slides
Nauka zawodu w branży public relations jako element analizy standardów etycz... by
Nauka zawodu w branży public relations jako element analizy standardów etycz...Nauka zawodu w branży public relations jako element analizy standardów etycz...
Nauka zawodu w branży public relations jako element analizy standardów etycz...Dariusz Tworzydło
3 views14 slides
Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach by
Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwachZarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwach
Zarządzanie kryzysem w polskich przedsiębiorstwachDariusz Tworzydło
31 views95 slides
OBSZARY BADAWCZE W ZAKRESIE PLANOWANIA ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ WEWNĘTRZNEGO I... by
OBSZARY BADAWCZE W ZAKRESIE PLANOWANIA ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ WEWNĘTRZNEGO I...OBSZARY BADAWCZE W ZAKRESIE PLANOWANIA ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ WEWNĘTRZNEGO I...
OBSZARY BADAWCZE W ZAKRESIE PLANOWANIA ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ WEWNĘTRZNEGO I...Dariusz Tworzydło
3 views22 slides
Kryzys wizerunkowy - wyniki badań by
Kryzys wizerunkowy - wyniki badańKryzys wizerunkowy - wyniki badań
Kryzys wizerunkowy - wyniki badańDariusz Tworzydło
189 views17 slides

More Related Content

Similar to Analiza kondycji branży public relations. Raport z projektu badawczego

PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem - raport z ogólnop... by
PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem - raport z ogólnop...PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem - raport z ogólnop...
PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem - raport z ogólnop...Lukasz Majewski
5.5K views56 slides
INFLUENCERZY JAKO WSPARCIE DLA KAMPANII PUBLIC RELATIONS by
INFLUENCERZY JAKO WSPARCIE DLA KAMPANII PUBLIC RELATIONSINFLUENCERZY JAKO WSPARCIE DLA KAMPANII PUBLIC RELATIONS
INFLUENCERZY JAKO WSPARCIE DLA KAMPANII PUBLIC RELATIONSDariusz Tworzydło
6 views22 slides
Opinie polskich specjalistów by
Opinie polskich specjalistów Opinie polskich specjalistów
Opinie polskich specjalistów Anna Miotk
513 views13 slides
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian by
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmianBadanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmianzarzadzanie
511 views6 slides
Nauka i biznes modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury bad... by
Nauka i biznes modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury bad...Nauka i biznes modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury bad...
Nauka i biznes modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury bad...Jakub Michałowski
1.1K views293 slides
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian by
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmianRozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmianLukasz Szymula
737 views6 slides

Similar to Analiza kondycji branży public relations. Raport z projektu badawczego(20)

PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem - raport z ogólnop... by Lukasz Majewski
PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem - raport z ogólnop...PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem - raport z ogólnop...
PR-owcy i digital influencerzy – co sądzą o sobie nawzajem - raport z ogólnop...
Lukasz Majewski5.5K views
INFLUENCERZY JAKO WSPARCIE DLA KAMPANII PUBLIC RELATIONS by Dariusz Tworzydło
INFLUENCERZY JAKO WSPARCIE DLA KAMPANII PUBLIC RELATIONSINFLUENCERZY JAKO WSPARCIE DLA KAMPANII PUBLIC RELATIONS
INFLUENCERZY JAKO WSPARCIE DLA KAMPANII PUBLIC RELATIONS
Opinie polskich specjalistów by Anna Miotk
Opinie polskich specjalistów Opinie polskich specjalistów
Opinie polskich specjalistów
Anna Miotk513 views
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian by zarzadzanie
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmianBadanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
zarzadzanie511 views
Nauka i biznes modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury bad... by Jakub Michałowski
Nauka i biznes modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury bad...Nauka i biznes modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury bad...
Nauka i biznes modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury bad...
Jakub Michałowski1.1K views
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian by Lukasz Szymula
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmianRozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian
Rozwoj menedzerski gotowosc_do_ciaglych_zmian
Lukasz Szymula737 views
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management by Grupa Trop
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Grupa Trop1.7K views
Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i ... by Dariusz Tworzydło
Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i ...Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i ...
Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i ...
Raport - badanie o badaniach MorrisMarlowe by MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarloweRaport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
Raport - badanie o badaniach MorrisMarlowe
MorrisMarlowe2.5K views
A05 Wskazniki i rezultaty by UM Łódzkie
A05 Wskazniki i rezultatyA05 Wskazniki i rezultaty
A05 Wskazniki i rezultaty
UM Łódzkie13.5K views
Wyniki badania by dragonzo86
Wyniki badania Wyniki badania
Wyniki badania
dragonzo86323 views
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute by HRM Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
HRM Institute1K views
Employer branding od_wymagamy_pl_2013 by Monika Walczak
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Monika Walczak 1K views
Public relations a media — konfl ikt interesów czy korzyści wynikające z syne... by Dariusz Tworzydło
Public relations a media — konfl ikt interesów czy korzyści wynikające z syne...Public relations a media — konfl ikt interesów czy korzyści wynikające z syne...
Public relations a media — konfl ikt interesów czy korzyści wynikające z syne...
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce by House of Skills
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w PolsceRaport Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce
House of Skills693 views
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR by Y-Consulting
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HRBrief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Y-Consulting588 views

More from Dariusz Tworzydło

SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION by
SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATIONSUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION
SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATIONDariusz Tworzydło
13 views14 slides
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown by
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdownPraca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdownDariusz Tworzydło
3 views62 slides
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP... by
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...Dariusz Tworzydło
5 views22 slides
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger by
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki TigerSkuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki TigerDariusz Tworzydło
19 views14 slides
PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ by
PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJPUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJDariusz Tworzydło
6 views7 slides
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym by
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowymPublic relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowymDariusz Tworzydło
6 views13 slides

More from Dariusz Tworzydło(20)

SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION by Dariusz Tworzydło
SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATIONSUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION
SUCCESS FACTORS AND LIMITATIONS OF EFFICIENT INTERNAL COMMUNICATION
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown by Dariusz Tworzydło
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdownPraca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown
Praca dziennikarza w czasie koronawirusa i lockdown
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP... by Dariusz Tworzydło
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...
THE ROLE OF CRISIS PREVENTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE BIGGEST POLISH COMP...
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger by Dariusz Tworzydło
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki TigerSkuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger
Skuteczne zarządzanie w kryzysie wizerunkowym na przykładzie marki Tiger
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym by Dariusz Tworzydło
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowymPublic relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym
Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a... by Dariusz Tworzydło
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...
The Condition of the Public Relations Industry in Poland: Current Situation a...
ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘ... by Dariusz Tworzydło
ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘ...ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘ...
ROLA PROFILAKTYKI ANTYKRYZYSOWEJ Z PERSPEKTYWY NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PRZEDSIĘ...
PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ... by Dariusz Tworzydło
PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ...PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ...
PROCEDURY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ...
SELECTED ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITY ORGANISATION IN POLISH ENTERPRISES by Dariusz Tworzydło
SELECTED ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITY ORGANISATION IN POLISH ENTERPRISESSELECTED ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITY ORGANISATION IN POLISH ENTERPRISES
SELECTED ASPECTS OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITY ORGANISATION IN POLISH ENTERPRISES
PUBLIC RELATIONS — NARZĘDZIA JEDNOSTRONNEGO KOMUNIKOWANIA I DIALOGU W INTERNECIE by Dariusz Tworzydło
PUBLIC RELATIONS — NARZĘDZIA JEDNOSTRONNEGO KOMUNIKOWANIA I DIALOGU W INTERNECIEPUBLIC RELATIONS — NARZĘDZIA JEDNOSTRONNEGO KOMUNIKOWANIA I DIALOGU W INTERNECIE
PUBLIC RELATIONS — NARZĘDZIA JEDNOSTRONNEGO KOMUNIKOWANIA I DIALOGU W INTERNECIE
Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarki by Dariusz Tworzydło
Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarkiPodatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarki
Podatność kryzysowa wiodących branż polskiej gospodarki
Political communication in local elections: a comparative analysis of France ... by Dariusz Tworzydło
Political communication in local elections: a comparative analysis of France ...Political communication in local elections: a comparative analysis of France ...
Political communication in local elections: a comparative analysis of France ...
Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations: ana... by Dariusz Tworzydło
Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations: ana...Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations: ana...
Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations: ana...
Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, r... by Dariusz Tworzydło
Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, r...Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, r...
Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, r...
Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations... by Dariusz Tworzydło
Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations...Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations...
Zmiany w obszarze relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami a public relations...
VERIFYING AN IMAGE OBJECTIVES MATRIX FOR MEASURING THE EFFECTS OF PUBLIC RELA... by Dariusz Tworzydło
VERIFYING AN IMAGE OBJECTIVES MATRIX FOR MEASURING THE EFFECTS OF PUBLIC RELA...VERIFYING AN IMAGE OBJECTIVES MATRIX FOR MEASURING THE EFFECTS OF PUBLIC RELA...
VERIFYING AN IMAGE OBJECTIVES MATRIX FOR MEASURING THE EFFECTS OF PUBLIC RELA...
PUBLIC RELATIONS — THE TOOLS FOR UNILATERAL COMMUNICATION AND DIALOGUE ON THE... by Dariusz Tworzydło
PUBLIC RELATIONS — THE TOOLS FOR UNILATERAL COMMUNICATION AND DIALOGUE ON THE...PUBLIC RELATIONS — THE TOOLS FOR UNILATERAL COMMUNICATION AND DIALOGUE ON THE...
PUBLIC RELATIONS — THE TOOLS FOR UNILATERAL COMMUNICATION AND DIALOGUE ON THE...

Analiza kondycji branży public relations. Raport z projektu badawczego

 • 1. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/351978609 Analiza kondycji branży public relations. Book · January 2017 CITATIONS 3 READS 8 3 authors: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Praca dziennikarza w dobie kryzysu i lockdown View project Crisis management in Poland. View project Dariusz Tworzydło University of Warsaw 60 PUBLICATIONS 73 CITATIONS SEE PROFILE Przemysław Szuba Exacto 24 PUBLICATIONS 46 CITATIONS SEE PROFILE Marek Zajic 4 PUBLICATIONS 3 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Dariusz Tworzydło on 30 May 2021. The user has requested enhancement of the downloaded file.
 • 3. Spis treści Kontekst metodologiczny 1 Struktura wskaźnika mierzącego potencjał branży PR 3 Wyniki z analizy kondycji branży public relations 7 Modele predykcyjne 11 Podsumowanie 15 Model rekomendacyjny 17
 • 4. 1 Kontekstmetodologiczny W porównaniu z okresem, w którym mogliśmy obserwować jej początki, zmieniła się dokładnie tak samo, jak rzeczywistość, w której przychodzi funkcjonować osobom zajmującym się na co dzień komunikowaniem i budową relacji. Sytuacja w branży jest ściśle związana z rozwojem technologii komunikacyjnych oraz informatycznych. Te bowiem w głównej mierze warunkują jej rozwój, dostarczając coraz to nowych roz- wiązań i metod komunikowania. Pamiętając o tym, że kondycję branży wyraża wiele obszarów tematycznych, autorzy niniejszego opracowania przeprowadzili badania, których celem była ogólna diagnoza kluczowych jej składowych. Tematyka badania dotyczyła aktualnych uwarunkowań sytuacyjnych, z którymi na co dzień spotykają się przedstawiciele branży PR podczas wykonywania obowiązków służbowych. Niniejsze opracowanie stanowi przekrój przez najważniejsze dane i wnioski zbiorczej publikacji Analiza kondycji branży public relations. Analiza kondycji branży public relations powstała na podstawie badań ilościowych przeprowadzonych 20–21 kwietnia 2017 roku podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie. Dzięki cykliczności tego przedsięwzięcia zaistnia- ła możliwość gruntownego przeanalizowania spostrzeżeń dotyczących aktualnej sytuacji w branży public relations. Za realizację odpowiadał Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto sp. z o.o. przy współpracy ekspertów Instytutu Rozwoju Spo- łeczeństwa Informacyjnego. Co istotne, w projekcie badawczym wzięli udział za- równo doświadczeni specjaliści, jak i osoby, które są związane z PR od niedawna. Na podstawie ocen wystawianych przez polskie środowisko public relations został Współcześnie odnotowujemy stały rozwój branży public relations, aczkolwiek trudno mówić o istotnej jego dynamice. ” “
 • 5. 2 zaprojektowany zbiorczy wskaźnik w ujęciu procentowo-punktowym, bazujący na analizie rzetelności wraz z poprzedzającą ją analizą czynnikową. Stworzony miernik pozwala monitorować kluczowe wymiary kondycyjne, zbiorczo je klasyfikować oraz dostarcza wiedzy z zakresu ogólnej kondycji branży public relations w Polsce. Jednostkę analizy stanowiły odpowiedzi 157 ekspertów i liderów z branży PR, któ- rzy specjalizują się w kształtowaniu stosunków organizacji z jej otoczeniem. Dane empiryczne zebrano za pomocą techniki ankiety audytoryjnej, która daje możliwość sprawowania nadzoru badawczego nad etapem wypełniania ankiet, co pozwala wyeliminować błędy i uzyskać relatywnie niski odsetek braków danych. Wybór tej techniki w przypadku pozyskania danych od specjalistów ds. public relations uwa- runkowany był także wygodą wdrożeniową w kontekście panelowego charakteru konferencji i warsztatów, w których brali udział respondenci. W badaniu uczestni- czyli przedstawiciele administracji publicznej, sektora prywatnego oraz pracownicy agencji oferujących usługi public relations. Płeć (N = 154) „ „ Kobiety 68,2% „ „ Mężczyźni 31,8% Doświadczenie zawodowe w branży PR (N = 141) „ „ 1-3 lata 16,3% „ „ 4-10 lat 52,5% „ „ Powyżej 10 lat 31,2% Stanowisko w organizacji (N = 153) „ „ Zarządzające 51,0% „ „ Wykonawcze 49,0% Reprezentowana branża (N = 140) „ „ Administracja publiczna 17,9% „ „ Sektor prywatny 52,9% „ „ Branża PR 29,2% Typ respondenta (N = 140) „ „ Pracownicy agencji PR 24,3% „ „ Profesjonaliści PR z innych branż 75,7% Profil respondenta Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych z zakresu public relations (N = 140) „ „ Brak wcześniejszego uczestnictwa 26,4% „ „ 1 lub 2 wcześniejsze edycje 44,3% „ „ Przynajmniej 3 wcześniejsze edycje 29,3% Wola udziału w Kongresie PR 2018 (N = 148) „ „ Chęć ponownego uczestnictwa 85,8% „ „ Jeszcze niezdecydowani 14,2%
 • 6. 3 Struktura wskaźnika mierzącego potencjał branży PR Poniższe zestawienie prezentuje ramy konstrukcyjne zaprojektowanego indeksu, zawiera kluczowe informacje metodologiczne oraz prezentuje schemat projekto- wania miernika. Specjaliści ds. public relations za pomocą dyferencjału semantycz- nego ze skalą od 1 do 7 oceniali dziesięć docelowych obszarów, które odzwierciedlają wiodące uwarunkowania branżowe. W kwestionariuszu wykorzystano skale siedmio- punktowe, którym przyporządkowano etykiety od 1 (negatywna ocena wymiaru) do 7 (pozytywna ocena wymiaru). Ponadto, w celu uniknięcia obciążeń eksplora- cyjnych przyjęto założenie o braku ważenia obserwacji, gdyż trudno jednoznacznie orzec, które wymiary są kluczowe, a które mniej ważne przy ocenie kondycji branży. Dodatkowo wytyczne konstrukcyjne przemawiały za wdrożeniem takiego rozwiąza- nia przy uwzględnieniu ogólnego charakteru prowadzonego pomiaru.
 • 7. 4 Branża PR w Polsce nie rozwija się. Świadomość klientów w zakresie PR jest bardzo niska. Polskie agencje PR świadczą usługi niskiej jakości. W Polsce bardzo trudno znaleźć dobrych PR-owców. Polski system kształcenia nie przygotowuje do pracy w branży PR. Wartość rynkowa branży PR w Polsce maleje. Firmy przeznaczają coraz mniej środków na działania PR. Zapotrzebowanie na usługi PR w kręgach biznesowych jest bardzo niskie. Firmy świadczące usługi public relations nie zwracają uwagi na etyczny wymiar swoich działań. Wyrażenie „public relations” budzi powszechnie negatywne skojarzenia. Bateria wskaźników cząstkowych Branża PR w Polsce rozwija się bardzo szybko. Świadomość klientów w zakresie PR jest bardzo wysoka. Polskie agencje PR świadczą usługi wysokiej jakości. W Polsce bardzo łatwo znaleźć dobrych PR-owców. Polski system kształcenia bardzo dobrze przygotowuje do pracy w branży PR. Wartość rynkowa branży PR w Polsce wzrasta. Firmy przeznaczają coraz więcej środków na działania PR. Zapotrzebowanie na usługi PR w kręgach biznesowych jest bardzo wysokie. Firmy świadczące usługi public relations zwracają szczególną uwagę na etyczny wymiar swoich działań. Wyrażenie „public relations” budzi powszechnie pozytywne skojarzenia. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Kierunkowość skali Dyferencjał semantyczny z opozycyjnymi charakterystykami ulokowanymi w obrębie siedmiopunktowych skal, gdzie oceny rozpoczynają się od relatywnie najsłabszych – punkt 1, a kończą najlepszymi – punkt 7. Wytyczne konstrukcyjne modelu „ „ trafność fasadowa „ „ analogiczna kierunkowość skali „ „ jednowymiarowość „ „ równoważąca się ranga zmiennych „ „ ogólność wskaźnika „ „ ten sam poziom pomiaru „ „ wybór ważnych obserwacji Walidacja wewnętrzna indeksu Analiza rzetelności za pomocą współczynnika Alfa-Cronbacha1 Wartość (a) = 0,801 Skala przy wykluczeniu pozycji: brak przeciwwskazań połączenia wszystkich zmiennych w indeks Wniosek: cała bateria wskaźników jest silnie powiązana z modelem (10 elementów). Wskaźnik kondycji branży PR 1 Analiza przeprowadzona w programie statystycznym wskazująca, czy opracowana bateria wskaźników bada to samo zjawisko z uwzględnieniem spójności skali. Przyjmuje wartość od 0 do 1. Uzyskanie wyniku powyżej 0,7 oznacza, że zaprojektowana skala jest rzetelna (poszczególne pozycje są spójne i badają to samo zjawisko). Ważne obserwacje n = 150, tj. 95,5% ogółu Uśredniona wartość liczbowa (skala 1-7) 4,42 Poziom nasycenia wskaźnika kondycji 57% Odchylenie standardowe 0,807 Wniosek: Kondycja branży PR jest stabilna, ale dominowały oceny przeciętne wystawiane przez środowisko profesjonalistów public relations.
 • 8. 5 Przygotowany model był konsultowany z praktykami, którzy są związani z branżą public relations od początku jej istnienia w Polsce. W tym celu przeprowadzone zostały pogłębione wywiady, które pozwoliły zoptymalizować etap doboru wskaź- ników cząstkowych przy zachowaniu relatywnie wysokiego poziomu kompletnych odpowiedzi zwrotnych podczas ankie- towania grupy docelowej. Podczas rozmów z ekspertami ukierunkowano sposób pomiaru w stronę ogólnego mierzenia zmiennych. Wpływ na taki stan rzeczy miała również mocno zróżnicowana grupa badanych, która stanowiła konglomerat środowiska profesjonalistów public relations z całego kraju. W związku z tym istniało uzasadnione ryzyko, że bardziej szcze- gółowy i rozbudowany dobór wskaźników wymusi na zespole badawczym konieczność odrzucenia podczas analizy zbyt du- żej liczby obserwacji, gdyż w modelu mogą występować jedynie kompletne odpowiedzi w ramach całej baterii wskaźników. Finalnie takie podejście konstrukcyjne do budowy indeksu okazało się uzasadnione z uwagi na fakt, że ponad 95% obserwa- cji zaklasyfikowano jako ważne w ramach tworzenia modelu. W dalszej kolejności wskaźnik kondycji został sprawdzony pod kątem kluczowych wytycznych konstrukcyjnych oraz poddany walidacji wewnętrznej. Jej zadaniem była weryfikacja siły powiązania pytań z indeksem. Przeprowadzona ana- liza rzetelności wraz z analizą wariantową przy wykluczaniu pozycji potwierdziły, że indeks powinien być zbudowany ze wszystkich wyodrębnionych zmiennych, a sam współczynnik Alfa Cronbacha wynoszący 0,801 świadczy o bardzo wysokiej i w pełni zadowalającej spójności pozyskanych danych. indeks przyjmuje wartość niską (sytuacja wymagająca zdecydowa- nej poprawy w branży public relations) indeks przyjmuje war- tość w pełni zadowa- lającą (model idealny funkcjonowania branży public relations) indeks przyjmuje wartość przeciętną (stabilna sytuacja branży, aczkolwiek wyma- gająca poprawy w newral- gicznych obszarach) indeks przyjmuje wartość wysoką (korzystna sytu- acja branży, gdzie wyma- gane jest utrzymanie lub niewielka poprawa) indeks przyjmuje wartość krytyczną (stan permanentne- go kryzysu branży public relations) do 30% 31-50% 51-75% 76-90% 91-100% Kondycja branży PR 57% Następnie w toku przekształceń liczbowych obliczono wartość indeksu, która w wy- miarze całościowej średniej (skala 1-7) wyniosła 4,42. Jako ułatwienie w procesie interpretacyjnym można otrzymany wynik konwertować na odsetek procentowy za pomocą standardowej proporcji, która uwzględnia nasycenie wskaźnika w prze- dziale od 0 do 100%. Po przekształceniu widać, że kondycja branży PR w Polsce zo- stała oceniona na 57% (stopień wypełnienia wskaźnika). Przy interpretacji wyniku procentowego można posłużyć się pewnymi zakresami w analizie sytuacji wyjścio- wej w kontekście kondycji branży public relations w Polsce:
 • 9. 6 Zestawienie wyniku nasycenia wskaźnika, tj. 57%, z powyższymi zakresami pozwoliło zauważyć, że ogólna kondycja branży PR jest oceniana przez środowisko PR-owców jako przeciętna – względ- nie niezagrożona sytuacja stabilna, ale wymaga- jąca poprawy. Jednak występuje zdecydowanie większe ryzyko degradacji do strefy niepożądanej (pułap 50% normy wskaźnika), aniżeli przeniknię- cie w obszar oddziaływania bardziej korzystnych trendów (minimum 76% normy). Wymagana jest bardziej dogłębna analiza punktów zapalnych, które niekorzystnie rzutują na aktualną kondycję branży. Zebrane dane wskazują w tym względzie na zbyt niską świadomość klientów w za- kresie działań public relations oraz na niedobory w systemie kształcenia, gdyż zdaniem badanych nadal występują problemy z przygotowaniem mło- dych ludzi do pracy w zawodzie PR-owca. Zamykając etap konstrukcyjny, warto podkreślić, że opracowany wskaźnik kondycji branży public relations powinien stać się kierunkowskazem przy ocenie parametrów, jakie się na tę kondycję skła- dają. Nie sposób przy jego konstruowaniu wziąć pod uwagę wszystkich wymiarów, jednak te naj- ważniejsze zostały uwzględnione. Cykliczne wyli- czanie wskaźnika pozwoli na określanie trendu, co da jeszcze pełniejszy obraz miejsca, w którym znajduje się współczesne public relations. Właśnie z tego powodu konieczne stało się wypracowa- nie sposobu pomiaru, który odda faktyczny stan polskiej branży public relations i pokaże, w jakim miejscu jako branża jesteśmy. Pozwoli on również na określenie zmian w obszarze profesjonalizmu branży oraz możliwości i potencjału, jakie w niej drzemią.
 • 10. 7 Wyniki z analizy kondycji branży public relations Prezentację wyników warto rozpocząć od zobrazowania klasyfikacji ocenianych wymiarów pod kątem uzyskanych śred- nich cząstkowych. Wyliczone wartości wskazują na silne zróżnicowanie ocen w zależności od testowanej tematyki. Taki stan rzeczy świadczy o funkcjonowaniu kilku elementów, które niekorzystnie zaburzają końcowy obraz branży w opinii badanych PR-owców. Wymiary związane z branżą PR Liczba Średnia Odchylenie Zmienność** wskazań standardowe* Rozwój branży PR 154 5,08 1,126 22% Zapotrzebowanie biznesu na usługi PR 151 5,08 1,230 24% Wartość rynkowa branży 151 4,80 1,217 25% Przeznaczane środki na działania PR 151 4,66 1,451 31% Jakość usług agencji PR 151 4,61 1,177 26% Dostępność profesjonalnej kadry 152 4,36 1,340 31% Etyczny wymiar działań w PR 151 4,13 1,522 37% Skojarzenia z terminem „public relations” 152 4,01 1,619 40% Świadomość klientów w zakresie PR 153 3,93 1,204 31% Poziom systemu kształcenia 152 3,60 1,532 43% Klasyfikacja ocenianych wymiarów składających się na kondycję branży PR (skala od 1 do 7, gdzie 1 to ocena negatywna, a 7 – pozytywna) Relatywnie najlepiej został oceniony aspekt związany z rozwojem branży oraz zapotrzebowaniem na usługi PR w środowi- skach biznesowych (w obu przypadkach średnia na poziomie 5,08). Respondenci częściej wyrażali przekonanie o rosnącej wartości rynkowej branży (średnia 4,80), a co za tym idzie, również o coraz większych nakładach finansowych, jakie inwestują firmy w działania służące kreowaniu wizerunku (średnia 4,66). Jakość usług świadczonych przez agencje także należy do grona względnie wyżej ocenianych wymiarów kondycyjnych (średnia 4,61). Dodatkowo w ramach tej kategorii występowało względ- nie niskie odchylenie standardowe, co przemawia za jednomyślnością badanych (niewielki rozrzut wokół średniej). * Odchylenie standardowe informuje o stopniu rozrzucenia wyników wokół średniej. Na jego podstawie można określić stopień skupienia odpowiedzi wokół średnich. ** Współczynnik zmienności wyraża w sposób procentowy poziom jednorodności lub zróżnicowania zmiennej w danej grupie. Im mniejsza wartość, tym grupa jest bardziej jednorodna, a średnią arytmetyczną można uznać za adekwatną statystykę charakteryzującą daną zbiorowość.
 • 11. 8 Najwięcej zastrzeżeń ankietowani zgłaszali do systemu kształcenia w ramach przygo- towania do pracy w zawodzie (średnia 3,60) oraz do niskiego poziomu świadomości klientów w zakresie public relations (średnia 3,93). Rodzaj negatywnych lub pozytyw- nych skojarzeń z terminem „public relations” jest ciągle problematyczną kwestią, gdyż średnia niemal idealnie mieści się pośrodku zastosowanej skali semantycznej – 4,01. Najwyższe odchylenie standardowe w przypadku sfery skojarzeniowej przemawia za znacznym zróżnicowaniem opinii i brakiem wspólnego stanowiska w środowisku profesjonalistów branży PR w zakresie definiowania public relations. Charakterystyki badanych Poziom kondycji PR N Średnia Wypełnienie wskaźnika Płeć Kobiety 103 4,41 56,8% Mężczyźni 46 4,45 57,5% Stanowisko Zarządzające 74 4,40 56,7% Wykonawcze 74 4,45 57,6% Reprezentowany sektor Administracja publiczna 25 4,44 57,4% Sektor prywatny 73 4,46 57,6% Branża PR 40 4,37 56,2% Typ respondenta Profesjonalista PR 105 4,43 57,1% Pracownik agencji PR 33 4,44 57,4% Doświadczenie zawodowe 1-3 lata 22 4,32 55,4% 4-10 lat 74 4,59 59,9% Powyżej 10 lat 44 4,30 55,0% Wskaźnik ogólny 150 4,42 57,0% Poziom wskaźnika kondycji branży PR w oparciu o wybrane charakterystyki środowiska profesjonalistów PR* * Dane prezentują procentowy uśredniony poziom kondycji branży PR w poszczególnych grupach, a nie odsetki wskazań. Patrząc na całościowe ujęcie indeksu kondycyjnego w grupie docelowej widać, że zmiany w wartościach średnich nie wykazują znaczących różnic w obrębie wypeł- nienia wskaźnika kondycji branży PR, co świadczy o podobnym odbiorze poszcze- gólnych wymiarów. Różnicowanie względem płci, zajmowanego stanowiska, re- prezentowanej branży oraz podziału na pracowników agencji PR oraz pozostałych profesjonalistów z tego środowiska to grono nieistotnych statystycznie czynników, stąd uzasadniony wniosek o jednomyślności poglądów ankietowanych. Ciekawe jest to, że osoby z doświadczeniem zawodowym od 4 do 10 lat stosunko- wo najlepiej oceniły kondycję branży. Stwierdzono także występowanie korelacji
 • 12. 9 dodatniej pomiędzy oceną tegorocznej edycji Kongresu Profesjonalistów PR a wskaź- nikiem kondycyjnym (rs = 0,230; p = 0,008; p < 0,01). W celu podsumowania i zamknięcia podejmowanej problematyki w obrębie wskaźnika kondycji branży PR warto zaprezentować ilościowy model punktowy dokonywanej przez respondentów oceny. Za pomocą procedury sumowania ważnych odpowiedzi respon- dentów, którzy ocenili każdy z dziesięciu wskaźników cząstkowych, uzyskano ilościową skalę odpowiadającą poziomowi kondycji branży. W ten sposób najniższa pojedyncza wartość modelu mogła osiągnąć 10 punktów (sytuacja, gdy respondent zaznaczył w każ- dym pytaniu najniższą wartość – kod 1), zaś najlepszy wynik mógł stanowić 70 punktów (sytuacja, gdy respondent wybierał same najwyższe noty – kod 7). Interpretacja miała charakter kierunkowy, tzn. im wyższa wartość, tym lepsza ocena wyjściowa. Przejście na poziom punktowy gwarantuje możliwość przedstawienia rozkładu próby w kontekście wystawianych ocen wraz z prezentacją poszczególnych wartości procentowych ukazu- jących, jaka część respondentów uznaje kondycję branży za słabą, średnią lub mocną. W procedurach obliczeniowych przyjęto, że przeciętną (średnią) ocenę kondycji bran- ży PR będą wyznaczały wartości +/-1 odchylenia standardowego od średniej punkto- wej. Pozostałe wyniki będą odpowiednio przyporządkowane do grupy osób ocenia- jących poziom kondycji jako względnie niski lub wysoki. Zakres stworzonej procedury klasyfikacyjnej na bazie liczby zdobytych punktów jest następujący: „ „ poziom niski – wartości do 36 punktów, „ „ poziom średni – wartości od 37 do 52 punktów, „ „ poziom wysoki – wartości od 53 punktów. ocena kondycji branży PR W kontekście uzyskanych danych można stwierdzić, że przeszło dwie trzecie badanych (70,7%) wysta- wiło przeciętną ocenę kondycji branży PR. W otrzymanym rozkładzie częstości można doszukiwać się właściwości rozkładu normalnego z nieznacznym ukierunkowaniem w obrębie wysokich ocen, które wystawiło łącznie 15,3% ankietowanych. Jeden na siedmiu (14%) przedstawicieli środowiska PR oceniał kondycję własnej branży w sposób negatywny.
 • 13. 10 Podział grupy badanych na dwie kategorie zawodowe, tj. pracownicy agencji PR oraz pozostali profesjonaliści PR z innych branż, nie wykazał istotnych różnic w sposobie postrzegania kondycji branży. Odnotowania wymaga fakt, że po stronie silniejszej kondycji branży relatywnie częściej opowiadali się pracownicy agencji (18,2% względem 13,3% wśród przedstawicieli innych specjalizacji PR). W ramach średniej oceny kondycji zaobserwowano odwrotną sytuację z wyższym współczynnikiem wśród innych podmiotów niż agencje PR (73,4% w stosunku do 66,7%). Natomiast odsetek odpowiedzi przemawiających za niską oceną branży PR był porównywalny w obu testowanych zbiorowościach (15,1% – kadra z agencji PR, 13,3% – przedstawiciele PR pracujący w innych podmiotach). Proces dywersyfikacji badanych względem ilościowego modelu punktowego wykazał, że: „ „ PR-owcy z sektora prywatnego wskazywali najczęściej na średni poziom kondycji branży PR (78,1%), co świadczy o niewielkiej polaryzacji opinii w tej grupie, „ „ silna dwubiegunowość ocen charakteryzowała pracowników agencji PR, przez co występowało zdecydowanie mniej opinii środkowych. Taki stan rzeczy świadczy o względnie niskiej konsolidacji branży i odmiennych poglądach w ramach jej aktualnej formy, „ „ PR-owcy związani z branżą od ponad 10 lat stosunkowo częściej oceniali jej kondycję w sposób pejoratywny (20,5%). Natomiast w grupie z doświadczeniem od 1 do 3 lat oraz od 4 do 10 lat odnotowano ponad dwie trzecie wskazań na pułap środkowy (kolejno 72,7 i 75,7%). „ „ na wysoki poziom kondycji branży częściej wskazywały osoby zajmujące stanowiska wykonawcze w organizacjach (18,9%) niż reprezentanci kadry zarządzającej (12,2%). Zebrane podczas badania dane empiryczne pozwoliły także zweryfikować, czy sposób oceny przydatności narzędzi PR w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku firmy wpływa na postrzeganie kondycji branży PR przez środowisko osób ją współtworzących. W tym celu wykorzystano zaprojektowane indeksy ilościowe. Pierwszy mierzył przydatność sfer zada- niowych, zaś drugi obrazował punktową wartość kondycji branży. Na podstawie ważnych obserwacji widać, że wraz z silniej- szym przekonaniem o użyteczności działań public relations w kreowaniu wizerunku firmy wzrasta ocena dotycząca kondycji branży PR. Występująca dodatnia korelacja charakteryzowała się słabą siłą związku (rs = 0,193; p = 0,029; p < 0,05). Analiza agregująca zakresy punktowe obu indeksów wykazała, że relatywnie największy odsetek w próbie (37,8%) stanowiły osoby, które jednocześnie akcentowały wysoką przydatność sfer zadaniowych PR oraz wyższy poziom kondycji branży. Poziom oceny kondycji branży PR względem typu respondenta, N = 138 (w %) 13,3 15,1 73,4 66,7 13,3 18,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Profesjonaliści PR z innych branż Pracownicy agencji PR Wysoki poziom Średni poziom Niski poziom
 • 14. 11 Modele predykcyjne Na podstawie pogłębionych analiz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu czynników zewnętrznych na ocenę kondycji branży PR przez osoby w niej za- trudnione. Model regresji wielorakiej bazującej na metodzie wprowadzania wykazał istotność dla czterech predyktorów (doświadczenie zawodowe w PR, częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniu branżowym, jakim jest Kongres PR, stopień przydatno- ści sfer zadaniowych w kreowaniu pozytywnego wizerunku organizacji oraz poziom ukierunkowania technologicznego PR-owców). Wyszczególnione czynniki wpływają na ogólną ocenę kondycji branży public relations (ilościowy indeks składający się z 10 wymiarów ocenianych za pomocą dyferencjału semantycznego, sprawdzony pod ką- tem analizy czynnikowej i rzetelności). Istotne predyktory łącznie pozwalają wyjaśnić ok. 18% wariancji (R2 = 0,183). Taki wynik oznacza, że zaprojektowany model regre- syjny lepiej niż średnia przewiduje poziom zmiennej zależnej. Podkreślenia wymaga fakt, że przeciętny błąd przy oszacowaniu oceny kondycji branży PR wynosi 6,991 . Z uwagi na ilościowy charakter predyktorów możliwe jest precyzyjne zdiagnozo- wanie kierunku zależności. Wartości odpowiednich współczynników wskazują, że 1 Minimalne rozproszenie zmiennej zależnej wynosiło 17, a maksymalne – 65, zaś indeks mógł przyjmować wartości od 10 do 70 punktów na skali.
 • 15. 12 ocena kondycji branży PR rośnie wraz z lepszą oceną przydatności sfer zada- niowych, częstotliwością uczestnictwa w analizowanym wydarzeniu oraz przy silniej wyrażanym ukierunkowaniu technologicznym w stronę nowoczesnych narzędzi PR. Co ciekawe, indeks kondycyjny maleje wraz z większym doświad- czeniem PR-owców. Można przypuszczać, że liczba przepracowanych lat w branży determinuje większą dostrzegalność problemów i punktów newralgicznych w ra- mach public relations. Spośród istotnych predyktorów wymiar chęci uczestnictwa najsilniej oddziałuje na modelową zmienną zależną. Podsumowanie analizy kondycyjnej stanowi model regresji jakościowej przygo- towany na bazie skalowania optymalnego CATREG (Categorical Regression using Alternating Least Squares). Dzięki jego wdrożeniu możliwe jest sprawdzenie, jakie czynniki – także te jakościowe – wpływają na ocenę kondycji branży PR. Jednoczesne skalowanie wielopoziomowych zmiennych wykazało, że ocena kondycji branży PR (mierzona indeksem opartym na dyferencjale semantycznym) zależy od (kolejność według hierarchii wpływu): oceny przydatności sfer zadaniowych, zaangażowania w życie branży, stopnia ukierunkowania technologicznego oraz zajmowanego stanowiska w organizacji. Uwzględnione czynniki łącznie wyjaśniają prawie 38% wariancji (R2 = 0,373). Natomiast nie odnotowano wpływu na ocenę kondycji bran- ży PR ze strony następujących czynników: płeć, reprezentowany sektor (publiczny, prywatny, tylko branża PR), doświadczenie zawodowe (1-3 lata, 4-10 lat, powyżej 10 lat), zakorzenienie w branży (mniejsze – respondent rozpoczął pracę w PR w XXI wieku, większe – respondent rozpoczął pracę w PR w latach 90. XX wieku). Struktura modelu B SE β p Stała 17,288 7,204 - 0,018** Lata pracy w branży PR -0,322 0,142 -0,248 0,026** Udział w Kongresie PR 0,630 0,239 0,287 0,010*** Ocena przydatności działań PR 4,755 1,611 0,269 0,004*** Ukierunkowanie technologiczne 3,045 1,118 0,247 0,008*** Podsumowanie modelu R2 = 0,248; F(3;98) = 10,779; p < 0,05; SE = 0,566 Współczynniki regresji wielorakiej dla zmiennej zależnej określającej poziom kondycji branży public relations* * Model przeszedł pomyślnie weryfikację założeń konstrukcyjnych, które przemawiają za jego wdrożeniem; **p < 0,05; ***p < 0,01
 • 16. 13 Struktura modelu β SE df F p Płeć (nominalna) 0,046 0,066 1 0,487 0,487 Stanowisko w organizacji (nominalna) 0,262 0,101 1 6,669 0,012* Reprezentowany sektor (nominalna) 0,093 0,071 2 1,738 0,182 Udział w Kongresie PR (porządkowa) 0,340 0,093 1 13,262 0,000*** Ocena przydatności działań PR (ilościowa) 0,366 0,145 2 6,400 0,003** Ukierunkowanie technologiczne (porządkowa) 0,311 0,103 2 9,004 0,000*** Doświadczenie zawodowe w PR (porządkowa) 0,101 0,190 1 0,282 0,597 Zakorzenienie w branży (nominalna) 0,149 0,100 1 2,212 0,141 Regresja dla danych jakościowych – model podsumowujący projekt badawczy* * Zmienna zależna to indeks oceny kondycji branży PR; **p < 0,05; ***p < 0,01; ****p < 0,001
 • 17. 14
 • 18. 15 Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonego postępo- wania badawczego konieczne jest wyciągnię- cie kluczowych wniosków odnoszących się do analizy kondycji branży PR. „ „ Z badań wynika, że prawidłowe funkcjonowanie branży PR w największym stopniu zaburza poziom kształcenia, który nie jest w stanie optymalnie przygotować młodych ludzi do wykonywania zawodu PR-owca. Ponadto eksperci wskazywali w tym względzie na niewystarczającą świadomość odbiorców usług w zakresie PR oraz na wciąż dostrzegalną ambiwalentność skojarzeniową w ramach terminu „public relations”, która dominuje w środowiskach biznesowych. Przy powyższych wymiarach ocenianych za pomocą dyferencjału semantycznego przeważały odpowiedzi pejoratywne oraz przeciętne (skala od 1 do 7 oparta na opisach przeciwstawnych). „ „ W odniesieniu do rodzaju skojarzeń z terminem „public relations” (negatywne czy pozytywne) odnotowano największe zróżnicowanie opinii badanych w odniesieniu do pojedynczego wymiaru, co potwierdza brak wspólnego stanowiska ze strony środowiska profesjonalistów branży PR. „ „ Zdaniem większości badanych zauważalny jest systematyczny rozwój branży PR, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na usługi agencji (w obu przypadkach wartość średniej oscylowała na poziomie 5,08). Korzystne trendy występowały także przy ocenie wartości rynkowej polskiego PR oraz w odniesieniu do nakładów finansowych, które skłonne są przeznaczać firmy na kwestie promocji i kreowania wizerunku w otoczeniu. „ „ Eksploracja wymiarów kondycyjnych względem charakterystyk badanych wykazała zależności statystyczne: † † im większe doświadczenie zawodowe przedstawicieli branży PR, tym lepsza ocena systemu kształcenia, który dobrze przygotowuje do pracy w zawodzie PR-owca; † † osoby stosunkowo krótko pracujące w branży PR (maksymalnie 3 lata) wyrażały przekonanie, że firmy świadczące usługi public relations zwracają szczególną uwagę na etyczny wymiar swoich działań. Najbardziej stonowane nastroje wzglę-
 • 19. 16 dem etyki pracy agencji występowały w grupie specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym (powyżej 10 lat); † † staż pracy skorelowany był także w sposób ujemny z oceną środków przeznaczanych na działania public relations przez firmy zewnętrzne; † † wymiar edukacyjny lepiej oceniały osoby deklarujące częstsze uczestnictwo w Kongresie Profesjonalistów PR; † † stanowisko zajmowane przez badanych w organizacji warunkuje sposób oceny dotyczący ilości przeznaczanych nakładów finansowych przez firmy zewnętrzne na działania PR. Pracownicy wyższego szczebla wyrażali bardziej umiarkowane opinie w tym aspekcie niż kadra wykonawcza; † † osoby zatrudnione bezpośrednio w branży PR istotnie częściej zgłaszały problemy związane z dostępnością profesjonalnej kadry na rynku (doświadczeni pracownicy, których można zatrudnić). „ „ Nasycenie zaprojektowanego wskaźnika kondycji branży PR oscylowało na poziomie 57%. Otrzymana wartość oznacza, że model indeksowy przyjmuje wartość przeciętną, która wskazuje na względnie stabilną sytuację branży, aczkolwiek w newralgicznych punktach wymagana jest poprawa. Dodatkowo występuje większe prawdopodobieństwo spadku do strefy niepożądanej (ikb ≤ 50%) niż awansu w zakres oddziaływania korzystnych trendów kondycyjnych (ikb > 75%)2 . „ „ Wyniki kondycyjne branży PR wymagają prowadzenia cyklicznych pomiarów w oparciu o wypracowaną metodologię z możliwością poszerzenia badań w kierunku benchmarkingu zewnętrznego. „ „ Poziom wskaźnika kondycji branży PR był porównywalny w poszczególnych przekrojach grupowych, co świadczy o względnej jednomyślności badanych i podobnym postrzeganiu kondycji branży public relations w ujęciu ogólnym. „ „ Rozkład punktowy indeksu wykazał, że siedmiu na dziesięciu PR-owców (70,7%) oceniło poziom kondycji branży jako średni. Oceny 15,3% badanych wskazywały na wysoki poziom, zaś 14% spośród przedstawicieli środowiska PR było zdania, że aktualna kondycja branży jest niska. „ „ Pracownicy agencji PR częściej deklarowali wysoki poziom kondycji branży (18,2%) w porównaniu do specjalistów zatrudnionych w firmach i organizacjach (13,3%). „ „ Zatrudnionych bezpośrednio w branży PR (głównie agencje PR) w odróżnieniu od specjalistów pracujących w sektorze publicznym oraz prywatnym charakteryzowała silna dwubiegunowość ocen kosztem opinii środkowych (średni poziom kondycji). Taki stan rzeczy może wskazywać na niski współczynnik konsolidacji branży oraz nierówny poziom agencji PR, które cechuje heterogeniczność związana z rodzajem zadań, świadczonymi usługami czy profilem obsługiwanych klientów. „ „ Wskutek deklarowanego silniejszego przekonania o użyteczności działań public relations w kreowaniu pozytywnego wizerunku organizacji (indeks sfer zadaniowych PR) systematycznie wzrasta ocena dotycząca kondycji branży PR (model kondycyjny PR). Rozkład częstości wykazał, że relatywnie największy odsetek w próbie (37,8%) stanowiły osoby, które jednocześnie akcentowały wysoką przydatność sfer zadaniowych PR oraz wyższy poziom kondycji branży. „ „ Na ocenę kondycji branży najsilniej oddziałuje ocena sfer zadaniowych PR oraz wymiar uczestnictwa w wydarzeniach z zakresu public relations. Zaprezentowane modele regresyjne wykazały także ważną rolę doświadczenia zawodowego, ukierunkowania technologicznego oraz zajmowanego stanowiska w organizacji. 2 Skrót „ikb ” oznacza indeks kondycji branży.
 • 20. 17 Model rekomendacyjny Sytuacja pożądana Wpływ korzystny Stabilizacja in plus średnia: 5,08 Rozwój branży PR w Polsce Zapotrzebowanie biznesu na usługi PR średnia: 5,08 średnia: 4,80 Wartość rynkowa branży Zakres przeznaczanych środ- ków na działania PR przez firmy średnia: 4,66 Sytuacja wymagająca poprawy Stabilizacja in minus Wpływ niekorzystny średnia: 4,13 Etyczny wymiar działań w PR Skojarzenia z terminem „public relations” średnia: 4,01 średnia: 3,93 Świadomość klientów w zakresie PR Poziom systemu kształcenia do zawodu PR-owca średnia: 3,60 Sytuacja stabilna Wpływ neutralny średnia: 4,61 Jakość usług agencji PR Dostępność profesjonalnej kadry średnia: 4,36
 • 21. 18 Na podstawie ogółu przeprowadzonych analiz z zakresu kondycji branży public relations został opracowany zbiorczy model diagnostyczny dla poszczególnych wymiarów kondycyjnych. Za jego pomocą możliwa jest bardziej precyzyjna identyfikacja głównych problemów, na które zwracali uwagę badani eksperci w ramach swojego środowiska pracy. Model rekomendacyjny został oparty na weryfikacji wartości średniej ważonej wraz ze stopniem oddalenia od niej poszcze- gólnych wymiarów kondycyjnych, dlatego przyjęto, że 10% odchylenie średniej danego wymiaru od średniej ważonej w każ- dą ze stron oznacza sytuację równowagi (średnia – symbol x – w przedziale od 3,98 do 4,87). Natomiast pozostałe wartości w zależności od ich pułapu zostały zaklasyfikowane jako wpływ niekorzystny (x < 3,98) lub korzystny (x > 4,87). Dodatkowo w przedziale środkowym wyodrębniono obszary stabilizacji in plus oraz stabilizacji in minus. Schemat klasyfikacyjny pozwolił precyzyjnie określić, które elementy stanowią punkty zapalne kondycji branży (niewy- starczający poziom systemu kształcenia do wykonywania zawodu PR-owca i niska świadomość klientów odnośnie do usług public relations) oraz w których oddziałują trendy korzystne (systematyczny rozwój branży i wysokie zapotrzebo- wanie biznesowe na działania public relations). Zaprezentowane wyniki w przekroju całego opracowania przemawiają za koniecznością podjęcia dyskursu publicznego na temat kondycji branży public relations wraz z prowadzeniem bardziej pogłębionych analiz w tym zakresie na większych próbach badawczych, gdzie n > 300. Konkludując, zrealizowane badania pozwoliły zidentyfikować kondycję branży public relations w Polsce na podstawie ocen profesjonalistów i adeptów polskiego PR. Postępowanie badawcze miało charakter ogólny i nie uwzględniało szczegółowej analizy aspektów finansowych (np. przychodów firm, cenników usług), gospodarczych (np. liczby agencji PR, poziomu kon- kurencyjności, popytu na usługi, presji cenowej przetargów) oraz kadrowych (np. liczby PR-owców czy rotacji kadrowej), gdyż skala i kontekst sytuacyjny badania uniemożliwiał prowadzenie tak pogłębionych pomiarów ilościowych. Inna była także sama idea docelowych ankiet, gdyż kluczowe było osiągnięcie wysokiego odsetka ważnych obserwacji w ramach wszystkich testowanych wymiarów. Dzięki temu zaprojektowany model indeksowy można było przedstawić za pomocą procentowego wskaźnika kondycyjnego. Bezsprzecznie zastosowane podejście metodologiczne wymaga powtarzalności realizacyjnej w kolejnych odsłonach Kongresu Profesjonalistów PR, co jest szczególnie ważne przy systematycznie rosną- cej konkurencyjności na rynku public relations oraz z uwagi na stan konieczności umiejętnego prowadzenia dialogu firmy z najbliższym otoczeniem. Ponadto monitorowanie kondycji branży na podstawie opinii zatrudnionych w niej PR-owców w dłuższej perspektywie czasowej wydaje się zasadne, mając na względzie wymóg ciągłego podnoszenia standardów w ja- kości świadczonych usług z obszaru public relations, co ma wymiar strategiczny w funkcjonowaniu większości agencji PR. Autorzy: dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, CEO, EXACTO sp. z o.o. Przemysław Szuba, Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz Strategicznych EXACTO sp. z o.o. Marek Zajic, Kierownik Działu Badań i Analiz Strategicznych EXACTO sp. z o.o. Wydawca: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, UW Wydawnictwo Newsline Newsline Sp. z o.o. ul. Nad Przyrwą 13 35-324 Rzeszów www.newsline.pl Partnerzy merytoryczni: Press Service Monitoring Mediów Partner of Promotion Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW Exacto sp. z o.o. Realizacja badań: Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto sp. z o.o. Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Korekta, skład i łamanie: Agata Mościcka biały-ogród.pl Projekt okładki: Dariusz Tworzydło Zdjęcie wykorzystane na okładce: Shutterstock Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Techgraf ul. Przemysłowa 7 37-100 Łańcut ISBN 978-83-938827-6-2 Copyright © by Newsline, Rzeszów 2017
 • 22. View publication stats View publication stats