Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Overview of the Blockchain Industry in Ukraine(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Overview of the Blockchain Industry in Ukraine

 1. ОГЛЯДБЛОКЧЕЙНІНДУСТРІЇВ УКРАЇНІ OVERVIEWOFTHEBLOCKCHAIN INDUSTRYINUKRAINE May2019,Kyiv
 2. BLOCKCHAIN - TECHNOLOGY OF THE PRESENT 02 Blockchain technology was presented to the world in 2008 in the Bitcoin White Paper and launched on January 3, 2009, when the genesis block was signed. Today, after 10 years, the leading countries, banks and corporations explore the opportunities that blockchain may give us. Decentralized technology that allows openly and safely register data, track transactions and reduce transaction’s cost is promised to make a difference in our daily lives and this is already happening nowadays. Cryptocurrency, in turn, is one of the tools that blockchain technology presents to us. Formation, adoption and popularization of cryptocurrencies are an integral part of technical progress and the alternative that fosters development and transformation of traditional financial systems. БЛОКЧЕЙН - ТЕХНОЛОГІЯ CЬОГОДЕННЯ Технологія блокчейн була представлена світові у 2008 році у білій книзі Біткоїна, та запущена 3 січня 2009 року, коли перший блок в мережі Біткоїн був підписаний. Сьогодні, 10 років потому, можливості, які може дати використання блокчейну вивчають провідні держави, банки та корпорації. Децентралізована технологія, що дозволяє відкрито та надійно реєструвати інформацію, простежувати шлях транзакцій та зменшувати транзакційні витрати, може змінити наше повсякденне життя, і це відбувається вже сьогодні. Криптовалюти, у свою чергу, є одним із інструментів, що дає нам блокчейн. Їх поширення, становлення та популяризація є невід'ємною складовою технічного прогресу та альтернативою, що сприяє розвитку та трансформації традиційних фінансових систем.
 3. ABOUTTHISOVERVIEW 03 BlockchainAssociationofUkraine(BAU) Theoverviewispreparedandpresentedbythe . Themaingoalofthisoverviewistogivethe complexpictureofwhatblockchainindustryin Ukraineislike-companiesinwhichareasare presentonthemarket,whoarethey,howthe industrywasformedandwhatarethecurrent needsofblockchainsectorinUkraine. Associationhascontactedthosecompanies, thatweknowandwhoseperformancewas provenbyindustryplayers.However,notallthe companieswithprovenexpertiseonthemarket arepresentedintheoverview. ThepresenceofthecompanyontheUkrainian marketmarksthelinkswithotherparticipantsof theindustryandresidenceofthemajororbig partoftheteaminUkraine.However,thisdoes notalwaysmeanthecompanyisregisteredhere. Wealsohavetomentionthatthereisastrong communityofblockchainandbitcoinexperts, whocontributetoindustrydevelopement,but werenotlistedintheoverviewastheyare individualentrepreneurs. ПРОЦЕЙОГЛЯД АсоціацієюБлокчейнУкраїни(БАУ) Оглядпідготовленотапрезентовано . Основноюметоюцьогооглядубулодати комплекснукартинублокчейніндустріїв Україні:якікомпаніїтавякихсферахприсутні наринку,якіндустріяформуваласятаякими насьогоднієпотребиблокчейнекосистемив Україні. Асоціаціявисвітлюєкомпанії,якімизнаємо, тачиядіяльністьбулавизнана представникамиіндустрії.Протеневсі компанії,чияекспертизабулавизнанана ринку,представленівогляді. ПрисутністькомпаніїнаринкуУкраїнине означаєїїреєстраціювнашійкраїні,а говоритьпротіснізв'язкизіншими учасникамиіндустріїтарозміщеннябільшої чизначноїчастиникомандивнашійкраїні. Такожзазначимо,щоіснуєзначнакількість блокчейнтабіткоїнекспертів,щосприяють розвиткугалузі,аленеувішлидооглядутак якєприватнимипідприємцями.
 4. BLOCKCHAIN IN UKRAINE 04 До 2014 - незалежні експерти та розробники 2014 - Сатоші сквер, перше Біткоїн посольство в СНД, Bitcoin Foundation Ukraine, перша конференція, перші публічні компанії 2015 - нові публічні компанії, розпочалася дискусія із державою 2016 - меморандум з державними органами (e-Auction 3.0), діалог із державою, великі конференції та хакатони 2017 - поява більшості публічних компаній, ICO, продовження діалогу з держорганами 2018 - заснована Асоціація Блокчейн України, запропонований законопроект з регулювання криптовалют, етап хаотичного розвитку ринку завершився БЛОКЧЕЙН В УКРАЇНІ In 2014 we were gathering in Satoshi square and exchanging our thoughts. There were not many of us, but we were confident about the future of Blockchain and Bitcoin. Before 2014 - independent experts and developers 2014 - Satoshi square, first Bitcoin Embassy in CIS and Bitcoin Foundation Ukraine were founded, first Bitcoin conference, first public companies 2015 - new public companies, the dialog with government has started 2016 - memorandum with governmental authorities (e-Auction 3.0), dialog with the state, big conferences and hackathons 2017 - most of public companies were established, ICOs, dialog with the state 2018 - Ukrainian Blockchain Association was founded, legislation on regulation of cryptocurrencies was proposed, the hype stage of market development has ended
 5. BLOCKCHAIN IN UKRAINE 05 БЛОКЧЕЙН В УКРАЇНІ 32% of companies were founded in 2017, 20% in 2016, 14% in 2018, 12% in 2015, 8% in 2014 and 8 % before 2014 Most of the founders of given companies joined the blockchain industry with the background in programming and development (38%); finance, investments and trading (38%); cryptography and cryptocurrencies (32%); marketing (12%) ** ** some companies have several founders with different background 78% of the companies are focused on both Ukrainian and global markets, 16% only at foreign markets and only one company at Ukrainian market solely 26% of companies attracted venture capital. 37% of them - from Ukrainian investors, and 63% - from foreign investors 32% компаній були засновані в 2017 році, 20% у 2016, 14% у 2018, 12% у 2015, по 8% - ті, що були засновані у 2014 та раніше Більшість засновників представлених компаній прийшли до сфери блокчейну із програмування та розробки (38%); фінансів, інвестицій та трейдингу (38%); криптографії та криптовалют (32%); маркетингу та реклами (12%) * ** деякі компанії мають кількох фаундерів із різних сфер 78% орієнтуються на ринок України та глобальний ринок, 16% - тільки на зовнішні ринки і лише одна компанія виключно на Український ринок 26% компаній залучили венчурний капітал. Із них 37% - від українських інвесторів, та 63% - від іноземних Today we are moving towards creating quality use cases and products over hype. This, indeed, is a very important time for the industry. 01 02 03 04 * 58 companies were surveyed
 6. BLOCKCHAIN COMPANIES MAP КАРТА БЛОКЧЕЙН КОМПАНІЙ 06 DEVELOPERS SOLUTION/ PLATFORM MINING INFRASTRUCTURE
 7. 07 FUNDRAISING GAMINGFUNDS BLOCKCHAIN COMPANIES MAP КАРТА БЛОКЧЕЙН КОМПАНІЙ LAWYERS FINANCIAL SERVICES ANALYTICSSECURITY LOCATION
 8. CRYPTO EXCHANGES PUBLIC SECTOR BLOCKCHAIN COMPANIES MAP КАРТА БЛОКЧЕЙН КОМПАНІЙ EDUCATION MEDIA TRADING ADVERTISEMENT MARKETPLACE 08
 9. 09 OTHER FACTS ІНШІ ФАКТИ 01 02 03 04 56% компаній дуже тісно комунікують зі всіма учасниками блокчейн/крипто спільноти в Україні, 34% знають більшість, але із багатьма хотіли б познайомитись 56% of companies are very closely communicating with all members of the blockchain/crypto community in Ukraine, 34% know the majority of players, but many of them would like to meet Активна спільнота, до якої входять засновники компаній, приватні підприємці, експерти та ентузіасти галузі налічує більше 350 учасників Один захід в середньому відбувається на тиждень із теми блокчейну та криптовалют в Україні Системні ініціативи, спрямовані на розвиток індустрії, вважають необхідними 60% представників ринку, фінансову підтримку та інвестиції - 48%, розширені освітні можливості - 44%, заходи та нетворкінг - 31% * респонденти могли обрати декілька варіантів Systematic initiatives aimed at development of the industry are considered as necessary by 60% of market players, financial support and investments by 48%, advanced educational opportunities by 44%, events and networking by 31% of compnaies * respondents could choose several options At least one event focused on blockchain and cryptocurrencies takes place in Ukraine every week An active community of founders, private entrepreneurs, industry experts and blockchain enthusiasts has over 350 members * 58 companies were surveyed Themarketisdevelopingandnowitisthetimefor systematicinitiatives.Iamgladthatwehaveindustry playerswhouniteforcestofosterindustry’sdevelopment.
 10. 10 REGULATION РЕГУЛЮВАННЯ Насьогоднішнійденьстатускриптовалютта віртуальнихактивіввУкраїнізалишається неврегульованим.ЗгіднозіСпільноюзаявою фінансовихрегуляторівщодостатусу криптовалютвУкраїні,поняття«криптовалюта» тарегулюванняопераційзнеюнепідпадаютьпід режимрегулюванняобігугрошовихкоштів, валютногозаконодавства,обігуелектронних грошейтавикористанняплатіжнихзасобів, цивільнихправовідносинщодорегулювання діяльностіізціннимипаперами. Разомізтим,булозробленодекількаспроб регулювання,зокремауПарламентібуло зареєстрованодекільказаконопроектів спрямованихпокінчитиізрегуляторним вакуумом,аМінекономрозвиткунамагалося ініціюватисхваленнявласноїконцепції державноїполітикиусферівіртуальнихактивів. Хочавсіспробирегулюванняпокищоне увінчалисяуспіхом,протевикористання віртуальнихактивівжоднимчиномне заборонене,томуУкраїнуможнарозглядатияк юрисдикціюзнейтральнимставленнямдо віртуальнихактивів. Asfornow,thelegalstatusofcryptocurrencyin Ukraineremainsunregulated.Accordingtothe JointStatementofFinancialRegulatorsonthe StatusofCryptocurrenciesinUkraine,the notion"cryptocurrency"andregulationof operationswithitdonotfallunderanyofthe currentregulatoryregimes. Atthesametime,severalregulatoryattempts weremade,inparticular,severalbillswere registeredintheParliamentaimedatendingthe regulatoryvacuuminthefieldofvirtualassets, andtheMinistryofEconomicDevelopment triedtoinitiatetheapprovalofitsownconcept ofstatepolicyregardingvirtualassets. Hence,althoughallattemptsatregulationhave notyetsucceeded,theuseofvirtualassetsisnot prohibitedorlimitedbythestate,soUkrainecan beconsideredasajurisdictionwithaneutral approachtothevirtualassets. Thecommentwasprovidedbythemembercompany ofBlockchainAssociationofUkraine-LawFirm Juscutum
 11. 11 ДОВІДНИК КОМПАНІЙ COMPANIES DIRECTORY
 12. 12 BAU MEMBER DEVELOPERS РОЗРОБКА 482.solutions допомогає бізнесам еволюціонувати завдяки технології блокчейн. Партнерами та клієнтами компанії є представники великих бізнесів та підприємства в різних галузях. 482.solutions співпрацює як з технологічними проектами, так і з представниками компаній з реального сектору та державами. Крім того, команда 482.solutions відкрита для партнерств по всьому світу, а її професійні блокчейн-розробники ведуть активну освітню діяльність: читають лекції у вищих навчальних закладах, організовують мітапи та публікують глибокі наукові дослідження. Окрім розробки, компанія має власні продукти в сферах IoT, gamedev і робототехніки, що часто виграють міжнародні конкурси. Головне завдання 482.solutions - виводити бізнес-процеси на новий, більш оптимізований рівень, що допоможе зростанню компаній і, в результаті, призведе до досягнення нових цілей. 482.solutions helps business to evolve using blockchain technologies. Partners and customers of 482.solutions are large companies and enterprises. The company cooperates with technology projects as well as with representatives of real businesses and states. 482.solutions team is open to worldwide partnerships and professional blockchain developers, conducts scientific activities, gives lectures at educational institutions, organizes meetups and publishes scientific researches. Aside from blockchain development, 482.solutions has in-house products in IoT, gamedev and robotics that often win international competitions. 482.solutions strives to expand the boundaries of opportunities and bring business efficiency to an explosive result. The main task of the company is to bring business processes to a new, optimized level that will help companies grow and achieve new goals. https://482.solutions/
 13. 13 BAU MEMBER DEVELOPERS РОЗРОБКА Attic Lab - це фінтех, блокчейн компанія, яка спеціалізується на створенні інноваційних програмних продуктів з використанням технології блокчейн. Тверде знання інформатики, програмного забезпечення та фінансів допомагає нам створювати рішення на основі блокчейн з нуля, а також співпрацювати з іншими командами у сфері блокчейн як рівноправні партнери. Серед найбільш відомих продуктів компанії: CODEX та Attic Lab EOS Block Producer. У Attic Lab ми віримо в технології, що стоять за EOS. Як виробник блоків, ми управляємо складною інфраструктурою з вузлами, розташованими в Україні, Сінгапурі та Німеччині. Наше першокласне обладнання та програмне забезпечення дозволяють нам бути ТОП-1 найшвидшим виробником блоків EOS. Attic Lab постійно сприяє розвитку спільноти EOS шляхом створення інструментів та послуг. Attic Lab is a software development company operating in the blockchain industry. Solid knowledge of computer science, software engineering and finance helps us to build blockchain-based solutions from scratch as well as to collaborate with other blockchain teams as an equal partner. Among the most famous products of the company are crypto exchange CODEX and Attic Lab EOS Block Producer. At Attic Lab, we believe in technology behind EOS. That is why we commit our resources to its development and mass adoption. As a Block Producer, we run a complex infrastructure with nodes located in Ukraine, Singapore, and Germany. Our top-notch hardware and software allow us to be TOP-1 fastest EOS Block Producer. Attic Lab constantly contributes to the development of the EOS community by building tools and services. https://atticlab.net/ https://myeoswallet.one/dashboard https://mobile.myeoswallet.one/
 14. 14 DEVELOPERS РОЗРОБКА BlockSoft Lab розробляє безпечні рішення для заснованих на блокчейні реальних юзкейсів та створює інноваційні концепції, продукти та архітектури з акцентом на передові засоби захисту і криптографічні протоколи. BlockSoft Lab develops secure solutions for blockchain-based real-world use-cases and creates innovative concepts, products and architectures with an emphasis on cutting edge security and cryptographic protocols. https://blocksoftlab.com/ http://multisiglab.com/ https://blockchainlab.me/ https://incrypto.io/ Multisig Lab займається дослідженням і розробкою розподілених протоколів, блокчейнів, смарт контрактів і децентралізованих рівнів інфраструктури. Multisig Lab runs research and development of distributed protocols, blockchains, smart contracts and decentralized infrastructure layers. At InCrypto we are focused on complex systems development using blockchain technology. BlockchainLab is the company engaged in consulting, research and development in the field of Blockchain technology and cryptocurrencies. BlockchainLab is the company engaged in consulting, research and development in the field of Blockchain technology and cryptocurrencies. BlockchainLab - компанія, що займається консалтингом, дослідженнями і розробкою в області блокчейну і криптовалют. В InCrypto ми розробляємо комплексні системи з використанням технології блокчейн.
 15. 15 DEVELOPERS РОЗРОБКА Runsel - це консалтинговий, дистриб'юторський і розробницький центр, який спеціалізується на застосуванні технології блокчейн для корпоративних рішень. Маючи досвід консалтингу понад 300 проектів на предмет використання технології блокчейн, експерти Runsel надають послуги консалтингу та технічної підтримки при побудові продукту на кожному етапі бізнесу від нових технологічних починань до сталого бізнесу . Runsel is a consulting, software distribution and development center with a focus on enterprise blockchain solutions. With an experience of consulting over 300 projects on blockchain use-cases, Runsel experts provide enterprise-grade blockchain consulting and technical support on building the turn-key solutions on every business stage from new ventures to sustainable businesses. CryptoLions are EOSIO specialists closely involved in deploying building, testing, promoting, and consulting in the EOSIO ecosystem since before the launch of the Mainnet. One of their most prominent projects has been the Jungle Testnet. CryptoLions є фахівцями блокчейн технології EOSIO. Команда почала приймати активну участь у будівництві, тестуванні, просуванні та консалтингу екосистеми EOSIO ще до запуску Mainnet. Один з найвідоміших проектів є EOS Jungle Testnet. https://runsel.com/ https://cryptolions.io/ https://europechain.io/ 15 CryptoLions is also one of the founding companies of EuropeChain - EOSIO blockchain for enterprise businesses focused at compliance, privacy, adaptability, and a business side. CryptoLions також є однією з компаній-засновників компанії EuropeChain - блокчейна EOSIO для корпоративних підприємств, орієнтованого на комплаєнс, конфіденційність, адаптивність та бізнес застосування.
 16. 16 SOLUTION/PLATFORM РІШЕННЯ / ПЛАТФОРМА We are developing decentralised protocol & network for AI generic computing on Prometheus consensus with open/free market for software, computing power and data. Prometheus consensus - is censorship-resistant consensus protocol for scalable trustless decentralised computing. To secure steady progress and mitigate risks from AI humanity needs decentralised, trustless global computing network with two key properties: it should be censorship-resistant (which implies strict privacy); and at it’s very core technological level and it must be scalable enough for high loads. To achieve it we have found proper scientific models (with byzantine fault tolerance, game theory, non-linear and complexity science) and we are developing formally-verified technology. We have an «unfair advantage», since most of blockchain projects do not pay attention to censorship resistance (the only two exceptions are Bitcoin and Monero). Ми розробляємо децентралізований протокол і мережу для обчислень штучного інтелекту на базі консенсуса Прометея з відкритим / вільним ринком для програмного забезпечення, обчислювальної потужності та даних. Консенсус Прометея - це консенсус-протокол стійкий до цензури для масштабування децентралізованих обчислень. Щоб забезпечити стабільний прогрес і пом'якшити ризики, що створює штучний інтелект, людству потрібна децентралізована глобальна обчислювальна мережа з двома ключовими властивостями: вона повинна бути стійкою до цензури, а також має бути достатньо масштабованою для високих навантажень. Для цього ми винайшли власні наукові моделі (з візантійською толерантністю до відмов, теорією ігор, нелінійною та складною наукою) і розробляємо формально веріфіковану технологію. Ми маємо «несправедливу перевагу», оскільки більшість блокчейн проектів не звертають увагу на опір цензури (єдині два винятки - Bitcoin і Monero). https://pandoraboxchain.ai/ BAU MEMBER
 17. 1517 SOLUTION/PLATFORM РІШЕННЯ / ПЛАТФОРМА Distributed Lab is the most advanced blockchain expertise center in Europe. Our mission is to build the Financial Internet — where every accounting system in the world is able to transact with any other freely. We are aimed at making our production-ready tokenization platform (TokenD) even more accessible, so that everyone could start their own blockchain product within minimal time to market and without the need to maintain an expensive team of DLT experts. With 2000 engineers onboard, Infopulse drives enterprise adoption of blockchain technology, implementing blockchain in retail, logistics, banking sector together with big known companies. Infopulse serves top crypo projects such as IOHK, Cardano, Emurgo, Zencash etc.. Infopulse implements smart contacts, provides consulting, reengineering and custom development services. The company has offices in USA, Ukraine and Germany. Маючи близько 2000 розробників, Infopulse впроваджує blockchain технології в такі сфери як роздрібна торгівля, логістика та банківський сектор, працюючи з великими компаніями. Infopulse обслуговує топові проекти криптоіндустрії - IOHK, Cardano, Emurgo, Zencash тощо. Infopulse розробляє розумні контракти, надає послуги з консалтингу, реінжинірингу та персональної розробки. Компанія має офіси в США, Україні та Німеччині. Distributed Lab - це передовий центр блокчейн експертизи в Європі. Наша місія полягає в тому, щоб створити Фінансовий Інтернет, де кожна облікова система в світі може вільно взаємодіяти з будь-якою іншою. Ми прагнемо зробити нашу платформу токенізаціі (TokenD) ще більш доступною, щоб кожен міг запустити власний блокчейн-продукт за мінімальний час виходу на ринок і без необхідності підтримувати дорогу команду експертів із розподілених технологій. https://distributedlab.com/ https://infopulse.com/lp/blockchain/
 18. 18 SOLUTION/PLATFORM РІШЕННЯ / ПЛАТФОРМА Remme is building the distributed Public Key Infrastructure protocol and PKI-enabled apps to address the challenges of the Web 3.0. GEO Protocol is an open-source base layer protocol for cost-efficient, lightweight and infinitely scalable value transfer, merging blockchain and traditional worlds together. GEO solves an existing problem of siloed networks by creating a universal infrastructural layer for seamless inter-network transactions. Local consensus and absence of common ledger let GEO overcome throughput, speed and cost limitations that the blockchain industry is currently facing. Remme працює над децентралізованим протоколом Інфраструктури відкритих ключів і створює на його основі продукти, які здатні відповісти на виклики Web 3.0. GEO Protocol - це протокол базового рівня з відкритим початковим кодом для економічної, простої та легко маштабуємої передачі цінності, який об'єднує світ блокчейну та традиційних фінансів. GEO вирішує існуючу проблему розрізнених мереж, створюючи універсальний інфраструктурний рівень для безперешкодного проходження міжмережевих транзакцій. Локальний консенсус і відсутність єдиного леджера дозволяють GEO подолати обмеження із пропускної здатності, швидкості і вартості транзакцій, з чим зараз стикається блокчейн-індустрія. https://remme.io/ https://geoprotocol.io Ambisafe is a blockchain software company launched in 2015 with offices in San Francisco and Ukraine. Our mission is to increase financial inclusion by rebuilding the financial markets using blockchain technology. Ambisafe - компанія із блокчейн розробки, створена в 2015 році з офісами в Сан-Франциско та Україні. Наша місія - збільшити фінансову доступність шляхом перебудови фінансових ринків з використанням технології блокчейн. https://ambisafe.com/
 19. 19 SOLUTION/PLATFORM РІШЕННЯ / ПЛАТФОРМА NEM is an out-of-the-box enterprise-grade blockchain platform launched in March 2015. NEM has industry leading blockchain features which include multisignature account contracts, customizable assets, a naming system, encrypted messaging, and an Eigentrust++ reputation system. Companies with legacy systems can “plug ‘n play” with NEM. NEM - це нестандартна платформа корпоративного класу, запущена в березні 2015 року. NEM має провідні блокчейн технології, які включають угоди з мультисигнатурними рахунками, настроювані активи, систему імен, зашифровані повідомлення та систему репутації Eigentrust ++. Компанії з застарілими системами можуть «підключитися» до NEM. https://nem.io/ TRUSTEE provides a convenient instrument for creating and communicating with Ethereum-based smart contracts in order to meet any particular business purpose: pool, token, swap, airdrop. Bloqly develops a new blockchain technology platform which is used by business and government for creating reusable blocks of solutions. The use cases we see are education, finance, automobile transport, agriculture and security. Bloqly розробляє нову блокчейн платформу для використання її бізнесом та урядом для створення багаторазових блоків рішень. Ми бачимо основні сфери застосування в освіті, фінансах, автомобільному транспорті, сільському господарстві та безпеці. TRUSTEE надає зручний інструмент для створення смарт контрактів на основі Ethereum і взаємодії з ними для досягнення будь-яких конкретних бізнес-цілей: пул, токен, своп, ейрдроп. https://trustee.deals/ https://www.bloqly.com/
 20. SOLUTION/PLATFORM РІШЕННЯ/ПЛАТФОРМА IndexProtocol- openfinancialblockchain, financialdataoracle,andprotocolfor constructinganykindofdecentralized derivatives(futures,swaps,options). RepubliaGroupisasoftwaredevelopment companyfocusedonblockchain-based enterprisesolutions. RepubliaGroupisalso involvedinclosecooperationwithgovernment authoritiestoputblockchain-basessolutionsto theserviceofpeople. ІндексПротокол–відкритийфінансовий блокчейн,ораклфінансовихданихтапротокол дляствореннябудь-якихдецентралізованих деривативів(фьючерсів,свопів,опціонівтощо). RepubliaGroup-компанія,щозаймається розробкоюпрограмногозабезпеченняіз экспертизоювзаснованихнаблокчейнірішеннях длявеликихкомпаній. RepubliaGroupтакож залученадоглибокоїспівпраціздержавними органамидлятого,щобвтілюватирішеннянабазі блокчейнтехнологійнаслужбулюдям. https://indexprotocol.network https://republia.group/ MINING МАЙНІНГ TheHotminecompanyisengagedinthesupply anddevelopmentofmodernminingequipment forBitcointhroughoutUkraine,Georgia,Russia, USA,Canada,India,KoreaandKazakhstan. КомпаніяHotmineзаймаєтьсяпостачаннямі розробкоюсучасногомайнінгового обладнаннядляBitcoinповсійтериторії України,Грузії,Росії,США,Канади,Індії,Кореї таКазахстану. https://hotmine.io/ 20
 21. 21 MINING МАЙНІНГ FINANCIAL SERVICES ФІНАНСОВІ СЕРВІСИ Місія BeeMiner – допомагати клієнтам та партнерам реалізовувати їхні цілі та бажання шляхом прибуткового інвестування в майнінг і ринок криптовалют в цілому. Команда BeeMiner почала свій шлях у 2016-му роцi. Сьогодні компанія має дiючi майнінг-центри в Україні та Швеції, головний офіс в Києві та представництво в Китаї. Також компанія пропонує купівлю-продаж BTC та інших криптовалют на ОТС-ринку. The mission of BeeMiner is to help clients and partners implement their goals and wishes through profitable investment in mining and crypto market in general. The BeeMiner team started its journey in 2016. Today, the company has active business centers in Ukraine and Sweden, its head office in Kyiv and representative office in China. Also, company offers exchange of BTC and other cryptocurrencies on OTC-market. http://beeminer.com.ua/ GEO Pay is a Multi-Equivalent Platform for Instant P2P Payments . A market operators integration platform connects financial gateways and enables exchange of their equivalents within GEO system fees and restrictions free. The main task of GEO Pay is integration and construction of infrastructure that involves various financial institutions (payment systems, crypto wallets, exchanges). https://geo-pay.net/ GEO-Pay - Мульти-еквівалентна платформа для миттєвих P2P розрахунків . Платформа для інтеграції операторів ринку, яка об'єднує фінансові шлюзи і дозволяє обмінюватися їх еквівалентами всередині системи GEO без комісій і обмежень. Головне завдання GEO Pay - інтеграція та побудова інфраструктури з різними фінансовими інститутами, платіжними системами, крипто гаманцями і крипто біржами.
 22. FINANCIALSERVICES ФІНАНСОВІСЕРВІСИ TRUSTEEWALLETisacuttingedgesecurity Vaultfordigitalassets.Beyourownbank:store, sell,buy,exchangeBitcoins,Ethereumother cryptoandtokenseasilyandsecure. CoinLoanisthefirstP2Plendingplatformfor cryptoassetsbackedloans. CoinLoan-цепершаP2Pлендингова платформадлякредитуваннякриптоактивів. TRUSTEEWALLET-ультрасучаснебезпечне сховищедляцифровихактивів.Будьтесвоїм власнимбанком:зберігайте,продавайте, купуйте,обмінюйтебіткоїни,ефіріумтаінші криптовалютитакоїнилегкоібезпечно. https://wallet.trustee.deals/ https://coinloan.io/ 22 Paytomatfocusesonsolutionsthatenable userstopaywiththeircryptointhemost convenientway.Firstoneispointofsale softwareintegration,thatprovidescrypto paymentsinretail,currentlysupporting18 differentcryptocurrencies.Thesecondoneis anon-custodialmobilemulticurrencywallet, availablebothinAppleAppStoreand GooglePlayMarket.Paytomatconstantly addsmoreandmorefeatures,suchas crypto-to-cryptoexchanges,withdrawals, dAppmarketplacethatprovidesusers uniquepossibilitytotradeonexchanges,play gamesetcfromthewalletitself. Paytomatфокусуєтьсянарішеннях,які дозволяютькористувачамплатити криптовалютоюнайзручнішимспособом. Першезних-цеінтеграціяпрограмного забезпечення,щозабезпечує крипто-платежі вроздрібнійторгівлі,щонаразіпідтримує 18 різнихкриптовалют.Друге-цемобільний мультивалютнийгаманець,доступнийяку AppleAppStore,таківGooglePlayMarket. Paytomatпостійнододає всебільшесервісів, такихякобмінміж криптовалютами,зняття коштів,dAppmarketplace,щонадає користувачамунікальнуможливістьторгувати набіржах,гративігритощоізсамогогаманця. https://paytomat.com/
 23. FINANCIALSERVICES ФІНАНСОВІСЕРВІСИ Any.Cash-reliableandsecuredigitalwalletin Telegram.Any.Cashsupports8currecnies (UAH,USD,RURandBTC,ETH,USDT,BCH, LTC). WithAny.Cashyoucankeepyourfiatand cryptocurrenciesinoneplace,exchange currenciesandtransfermoneytoanother Telegramusers,orwithdrawtoyourown accounts. 23 Any.Cash-надійнийтабезпечнийцифровий гаманець,щопрацюєвTelegram.Підтримує роботуз8валютами(UAH,USD,RURтаBTC, ETH,USDT,BCH,LTC). ЗAny.Cashвиможете зберігатисвоїфіатнітакриптозаощадженняв єдиномуінтерфейсі,швидкоконвертувати коштиміжвалютами,легкопереказуватиїх іншимTelegram-користувачамабовиводити насвоїрахунки. https://any.cash @AnyCashBot LOCATION ЛОКАЦІЯ https://blockchainhub.one/ BlockchainHubKyiv-isthefirstandonly specializedHubinUkrainethatplaysaleading roleinnurturinginnovativeprojectsandideasin Blockchainandcryptofield.BlockchainHub's missionistouniteCryptoandDLTideas, projectsandteamsthatwilllaunchachallenge againstmodernproblemsofsociety,createthe economyanddigitalworldofthefuture.The Hubprovidescoworkingspace,conducts educationaleventsandcreatesbroad networkingopportunitieswithinblockchain community. BlockchainHubKyiv-першийієдиний спеціалізованийХабвУкраїні,щограєключову рольурозвиткублокчейнтакрипто екосистеми.МісіяХабу-об’єднатикриптота децентралізованіідеї,проектитакомандизадля вирішеннявикликівсуспільства,створення новоїекономікитацифровогомайбутнього.Хаб маєковоркінговийпростір,регулярно проводитьосвітнізаходитастворюєширокі нетворкінгможливостідляблокчейнспільноти.
 24. INFRASTRUCTURE ІНФРАСТРУКТУРА 24 TheBitfuryGroupistheworld’sleading full-serviceblockchaintechnologycompany. Bitfury™isbuildingsolutionsforthefuture,with themostsignificanttechnologiesofthe millennium.Ourmissionistomaketheworld moretransparentandtrustedbyinnovatingat everyleveloftechnology–hardware,security, andsoftware–toputtrustbackintothe equation. Foundedin2011,Bitfuryistheleadingsecurity andinfrastructureproviderfortheBitcoin Blockchain.InadditiontosecuringtheBitcoin Blockchain,Bitfuryalsodesignsandproduces innovativehardwarethatkeepscryptocurrencies andblockchainssecure,includingcustom semiconductorchipsandmobiledatacenters. Bitfuryisalsoasoftwareproviderforthesomeof theworld’smostcutting-edgeapplications throughitsExonum™privateblockchain framework,itsCrystal™Blockchainadvanced analyticsplatform,anditsspecialized engineeringteamfortheopensourceLightning Network,LightningPeach. ГрупакомпанійBitfuryєпровідноюсвітовою технологічноюкомпанієюзповногокомплексу послуг.Bitfury™будуєрішеннядлямайбутнього,з найбільшзначущимитехнологіямитисячоліття. Нашамісіяполягаєвтому,щобзробитисвітбільш прозоримідовіренимшляхомінноваційна кожномурівнітехнологій-апаратнихзасобах, безпецітапрограмномузабезпеченні-щоб повернутидовіруурівняння. Заснованау2011році,Bitfuryєпровідним постачальникомбезпекитаінфраструктуридля BitcoinBlockchain.Надодатокдозабезпечення BitcoinBlockchain,Bitfuryтакожрозробляєі виробляєінноваційніапаратнізасоби,які забезпечуютьбезпекукриптовалютіблочних ланцюгів,включаючикористувацькі напівпровідниковімікросхемиімобільніцентри обробкиданих.Bitfuryтакожєпровайдером програмногозабезпеченнядлядеякихз найсучаснішихусвітідодатківзавдяки приватномублокчейнуExonum™, розширеній аналітичнійплатформіCrystal™Blockchainі спеціалізованійкомандіінженерівдлявідкритої мережіLightningNetwork-LightningPeach. https://bitfury.com/
 25. 25 FUNDS ФОНД TaaS Capital Fund (TCF), Luxembourg is the revolutionary wealth management fund. The blockchain based service is out to streamline and enable professional investors to tap into the benefits of Distributed Ledger Technology (DLT). It seeks to optimize profits by edging out the thorny industry bottlenecks in the legal and technical spheres amongst others. CYFRD is the investment firm focusing on emergent technologies and business models of the future. We provide capital and operational support to enable early stage visionaries and inventors to test their bold ideas and help established companies become game-changing businesses. CYFRD є інвестиційною фірмою, яка зосереджується на нових технологіях та бізнес-моделях майбутнього. Ми надаємо капітал і операційну підтримку, щоб дати можливість новачкам і винахідникам на ранній стадії перевірити свої сміливі ідеї і допомогти створеним компаніям стати бізнесом, що змінює діловий світ. CryptoRus Fund supports innovative projects and research in field of blockchain and digital technologies. Фонд CryptoRus підтримує інноваційні проекти та дослідження в галузі блокчейну та цифрових технологій. Фонд TaaS Capital (TCF), Люксембург - це фонд з управління активами нового покоління. Сервіси фонду базуються на технології блокчейн та дозволяють професійним інвесторам підвищити ефективність та зручність інвестування та надають можливість скористатися вигодами технології розподіленого реєстру (DLT). Фонд націлений на оптимізацію прибутків за рахунок зменшення юридичних, технічних та інших перепонів для інвесторів. https://taas.fund/ http://cyfrd.com/ https://cryptorous.fund/
 26. 26 MARKETING/FUNDRAISING МАРКЕТИНГ/ФАНДРЕЙЗИНГ Byzantium Fundraising services & Consulting Agency is a performance-oriented immersive end-to-end blockchain service provider. Byzantium - агентство, яке спеціалізується на фандрайзингу, маркетингу та піарі для блокчейн продуктів, налагодженні бізнес-комунікацій та консалтингу. https://bzntm.com/ SECURITY БЕЗПЕКА ANALYTICS АНАЛІТИКА Hacken is a cybersecurity ecosystem that ensures the safety of IT companies and digital environments. Simply put, Hacken is the source of smart solutions for your business and clients, which ensures prevention from modern threats. Crypto Exchange Ranks (CER) is a complex multi-factor scoring platform that ranks crypto exchanges according to wallet balance, trade volume, liquidity, cybersecurity, and withdrawal limits. Crypto Exchange Ranks (CER) - комплексна мультифакторна скорингова платформа, яка оцінює крипто біржі за балансами гаманців, обсягами торгів, ліквідністю, кібербезпекою та лімітами виводу. Hacken - це екосистема з кібербезпеки, покликана захищати IT компанії і системи. Hacken - ресурс смарт-рішень для вашого бізнесу і клієнтів, який убезпечить вас від загроз нового часу. https://hacken.io/ https://cer.live/
 27. 27 MARKETPLACE МАРКЕТПЛЕЙС GAMING ГЕЙМІНГ With Shelf.Network we build the best price discovery system that ever existed in the e- commerce world. We offer full stack online marketplace deployment technology for our clients, but apart from online platforms, advantage of using Shelf’s solutions is that, it connects those online marketplaces P2P and allows sellers to run the same auction/trade synchronously across all connected platforms. DreamTeam is the ultimate teambuilding and skill-growing platform that solves problems for hundreds of millions of gamers who want to find teammates, improve skills, manage teams, and earn money. And with the unlocking of blockchain and smart contract technologies, DreamTeam is building a one-of-a-kind payment gateway for players, teams, tournaments, and sponsors. Get to know more about DreamTeam Token: DreamTeam є платформою для тімбілдінгу та підвищення кваліфікації, яка допомагає сотням мільйонів геймерів, які хочуть знайти товаришів по команді, вдосконалювати навички, керувати командами і заробляти гроші. За допомогою блокчейну та технологій смарт контрактів, DreamTeam будує єдиний у своєму роді платіжний шлюз для гравців, команд, турнірів і спонсорів. Дізнатесь більше про DreamTeam Token. З Shelf.Network ми будуємо кращу систему виявлення цін, яка коли-небудь існувала в світі електронної комерції. Ми пропонуємо технологію розгортання онлайн-ринку для всіх наших клієнтів, але крім онлайнових платформ, переваги використання рішень Shelf полягають у тому, що вони з'єднують ці онлайн-ринки P2P і дозволяють продавцям здійснювати один і той же аукціон / торгівлю одночасно на всіх підключених платформах. https://www.shelf.network/ https://token.dreamteam.gg/ BAU MEMBER
 28. 28 CRYPTO EXCHANGES КРИПТО БІРЖІ Kuna.io is the first Ukrainian public exchange of cryptoassets. Since its foundation in 2015, the platform has become an easy and fast tool for exchanging fiat funds into any cryptocurrency and vice versa. We are aspiring to be the best for our users, that is why our customer service provides 24/7 support. Our platform is available via any mobile device. You can also connect your own service by using our advanced API. Founded in 2013 and based in London, Kiev, Istanbul and Moscow, EXMO is #1 exchange in Eastern Europe, and one of the world's largest global exchanges in volume and liquidity. There are 1.6 mln users, 50 000 active daily traders, more than 145 trading pairs, 6 fiat currencies (USD, EUR, RUB, PLN, UAH, TRY) on the platform. The average daily trading volume is $20-30 mln. The platform supports 12 languages. The company is registered in London, its offices are located in the capital of Great Britain, Moscow, Kiev and Istanbul. EXMO - найбільша криптовалютна платформа в Східній Європі, котра з'явилася в 2013 році. Щоденний обсяг торгів біржі становить $20-30 мільйонів, платформа підтримує більше 145 валютних пар і 6 фіатних валют. На даний момент на платформі зареєстровано понад 1,6 млн користувачів, в день здійснюється близько 50,000 угод. Майданчик підтримує 12 мов. Компанія зареєстрована в Лондоні, її офіси розташовані в столиці Великобританії, Москві, Києві та Cтамбулі. Kuna.io - перша в Україні публічна біржа криптоактивів. Заснована в 2015 році. З нами ви можете легко, швидко і просто обміняти фіатні кошти в криптовалюту і навпаки. Ми прагнемо бути кращими для своїх користувачів, тому наша служба підтримки працює в режимі 24/7. Ви завжди можете скористатися нашими послугами з будь-якого мобільного пристрою і підключити свій сервіс за допомогою нашого розширеного API. https://kuna.io/ https://exmo.com/ BAU MEMBER
 29. 29 CRYPTO EXCHANGES КРИПТОВАЛЮТНІ БІРЖІ CODEX is a licensed cryptocurrency exchange, registered in Estonia, built by fintech veterans with community in mind. By utilizing 8 fail-resistant services, CODEX provides simple interface to trade the most popular crypto assets on the market. CODEX - це ліцензований обмін криптовалютами, зареєстрований в Естонії, побудований ветеранами fintech з урахуванням інтересів спільноти. Використовуючи 8 сервісних служб, CODEX надає простий інтерфейс для торгівлі найпопулярнішими криптоактивами на ринку. https://codex.one/ https://kyrrex.com/ https://btc-trade.com.ua/ KYRREX is regulated professional Crypto Exchange, which was founded and registered in Malta. By creating the platform we have gathered many years international experience of classical markets and exchanges. World traders will enjoy a high quality and security of services: from creating algorithmic robots up to the system of client account security. KYRREX є професійною регульованою криптовалютною біржею, яка була заснована і зареєстрована на Мальті. Створюючи платформу, ми зібрали багаторічний міжнародний досвід класичних ринків і бірж. Світові трейдери будуть користуватися високою якістю та безпекою послуг: від створення алгоритмічних роботів до системи захисту клієнтського рахунку. BTC Trade Ua is a Ukrainian crypto exchange. We offer exchange of the most popular cryptocurrencies, provide 24/7 support, ensure secure operations. BTC Trade Ua - це українська біржа криптовалют. Ми пропонуємо обмін між найбільш популярними криптовалютами, забезпечуємо цілодобову підтримку та безпечні операції.
 30. 30 TRADING ТРЕЙДИНГ https://kattana.trade https://bitmedia.io/ Kattanaisaprofessionaltradingterminalfor blockchainassets.Ourmissionistobridgethe gapbetweenusersanddigitalcurrencymarkets byprovidingstate-of-the-arttechnologiesfor thefinancialsystemoftomorrow. Bitmediaisadigitaladvertisingplatformcreated withincryptocommunityin2015topropagate theideasofdecentralizationandopen marketplaceinonlineadvertising.Bitmedia providesadvertiserswithuniquecrypto audiencewhileincreasingpublishers’profits. Bitmedia-цеонлайнрекламнаплатформа, створенаврамкахкрипто-спільнотив2015році, дляпропагуванняідейдецентралізаціїта відкритогоринкувінтернет-рекламі.Bitmedia надаєрекламодавцямунікальнукрипто аудиторіювтойчасзбільшуючиприбутки паблішерів. Kattanaєпрофесійнимторговимтерміналом дляблокчейнактивів.Нашоюмісієює подоланнярозривуміжкористувачамита цифровимивалютнимиринкамишляхом наданнянайсучаснішихтехнологійдля фінансовоїсистемизавтрашньогодня. ADVERTISEMENT РЕКЛАМА MEDIA МЕДІА ForkLogmagazineisacultinformationresource aboutcryptocurrencies,blockchainand decentralizedtechnologies.Establishedin2014. ЖурналForkLog-культовийінформаційний ресурспрокриптовалюти,блокчейнта децентралізованітехнології.Працюємоз2014 року. https://forklog.com/
 31. 31 MEDIA МЕДІА https://letknow.news/ https://wtfbit.media/ua/ https://incrypted.net/ Youtube: #cryptodealers LetKnow.News is an international news agency that covers current events and trends in the field of cryptocurrency, blockchain technologies and digital economy. "WTFBit" is an educational and media resource about cryptocurrencies and blockchain with humor. We dispel skepticism and have a keen sense of the pulse of new technologies. "Що Біткоїться" — це освітньо-медійний ресурс про криптовалюти та блокчейн з гумором. Розвіюємо скепсис та тримаємо руку на пульсі розвитку технологій. Cryptodealers is a bright Russian-language media resource about the crypto market. We are talking about cryptocurrency in a simple understandable way. Incrypted - Community Based media network about cryptocurrency and blockchain. We’ve got all you need in one place. Incrypted - інформаційна мережа про криптовалюти та блокчейн на базі активної спільноти. Ми вже зібрали все, що вам потрібно в одному місці. Cryptodealers - це яскравий російськомовний медіа-ресурс про крипторинок. Ми говоримо про криптовалюти доступною та простою мовою. LetKnow.News - міжнародне інформаційне агентство, яке висвітлює актуальні події і тенденції в сфері криптовалют, блокчейн-технологій та цифрової економіки.
 32. 32 EDUCATION ОСВІТА https://distributedlab.com/ Distributed Lab has acquired a unique expertise based on 5 years of experience in the industry. Our team has organized more than 15 international blockchain conferences and dozens of seminars around the world, conducted online courses as well as technical courses in universities.We have released a learning guide for students of technical universities in Ukraine. Компанія Distributed Lab набула унікальну експертизу, засновану на 5-річному досвіді в галузі. Протягом цього часу наша команда організувала більше 15 міжнародних конференцій, присвячених блокчейну та десятки семінарів по всьому світу, проводила онлайн-курси, а також технічні курси в університетах. Також ми випустили навчальний посібник для студентів технічних вузів України. https://www.blockchainhub.academy/ The Ukrainian Blockchain Association (BAU) together with its partner Unit.city launched the free 4-month practical blockchain development course for developers - BlockchainHub Academy. The course is the part of the planned cycle of educational projects of the Association in Ukraine. The goal of the initiative is to prepare technical specialists for the blockchain industry. The first group of students started the program in December 2018 and graduated in March 2019, after which enrolled arranged internships in blockchain companies. Асоціація Блокчейн України (БАУ) разом з партнером Unit.city запустила безкоштовний 4-х місячний практичний курс із блокчейну для розробників - BlockchainHub Academy. Курс є частиною запланованого циклу освітніх проектів Асоціації в Україні. Метою ініціативи є підготовка технічних фахівців для блокчейн індустрії. Перший набір студентів розпочав навчання в грудні 2018 та закінчив у березні 2019, після чого студенти почали практику в блокчейн компаніях.
 33. 33 LAWYERS ЮРИСТИ Axon Partners provides the quality services of top-tier consulting companies and law firms but with a different approach. An approach that the technocrats would like to see in their own business: humane, creative and technology-based and that is how it should be nowadays. By having a hi-tech expertise Axon Partners helps some of the largest as well as the growing businesses to accelerate the revenue, improve their customer journey, protect the intellectual assets, simplify contracts and react as fast as the technology they sell. Axon Partners helps local companies to enter foreign markets by developing their corporate structure in Ukraine and abroad, drafting industry-specific contracts and supporting cross-border software development services. We also represent foreign clients who subcontract Ukrainian developers or have R&D offices in Ukraine. Класичні юридичні компанії за довгі роки створили високі стандарти якості послуг. А ще обросли беззмістовними ритуалами, стереотипами і забобонами. Все, що ми зробили, — лишили перше, і позбавились другого. Тепер технократи отримують класичний юридичний сервіс без не обов’язкових юридичних атрибутів. Ми в Axon Partners працюємо з великим і середнім бізнесом, а також з найменшими компаніями. Допомагаємо їм прискорити отримання доходів, захистити інтелектуальні активи, спростити контракти та адаптуватися до ринку так само швидко, як розвиваються технології та послуги, які вони надають. З нами локальні компанії організовують власну корпоративну структуру. Ми супроводжуємо укладення контрактів з іноземними замовниками. А також забезпечуємо передачу прав від розробників до замовника в Україні. Також ми обслуговуємо іноземні компанії, які або замовляють послуги українським розробникам, або мають в Україні власні офіси і дослідницькі центри. https://axon.partners/uk/ BAU MEMBER
 34. 34 LAWYERS ЮРИСТИ Juscutum is the team of experts, practicing the most up-to-date jurisprudence, where everything is targeted at result, efficiency and quality. We consult clients both in Ukraine and abroad. The partnership network includes Great Britain (London), the USA (New York) and Cyprus (Nicosia). Our team consists of 70 persons, 62 of which are lawyers. In our approach, we follow technologies and leading management methods. Our priority is to provide a Client with more than just legal advice, we aim to develop the problem solution for the Client. That is why we represent absolutely new legal practices in addition to the standard ones: management of conflicts, business security, taxation and business performance, TMT, blockchain projects support. It is connected with development of related competences by our lawyers, which enable to get a broader view of the tasks set by our Clients. Justutum is actively developing product-orientated jurisprudence. We develop own technological solutions and offer products which are not typical for consulting companies. Juscutum - це команда експертів, яка практикує сучасну юриспруденцію, де все націлене на результат, ефективність і якість. Ми консультуємо клієнтів як в Україні, так і за її межами. Партнерська мережа представлена в Великобританії (Лондон), США (Нью-Йорк), на Кіпрі (Нікосія). Наша команда складається з 70 осіб, з них 62 юриста. У своєму підході ми орієнтуємося на технології та провідні методики менеджменту. Клієнту намагаємося дати більше, ніж просто юридичну консультацію, ми прагнемо сконструювати для нього вирішення проблеми. Тому у нас, разом зі стандартними юридичними практиками, присутні абсолютно нові - управління конфліктами, безпеки бізнесу, оподаткування і бізнес-ефективності, ТМТ, супроводу блокчейн-проектів. Це пов'язано з тим, що наші юристи розвивають суміжні компетенції, які дозволяють набагато ширше бачити завдання, поставлені клієнтами. Juscutum активно розвиває продуктову юриспруденцію. Ми розробляємо власні технологічні рішення і пропонуємо продукти, що не властиво для консалтингових компаній (StuffBot, Legal Alarm, TradeBot, PatentBot). https://juscutum.com/ BAU MEMBER
 35. 35 LAWYERS ЮРИСТИ Brightman is a fintech law firm present in Kyiv, Odessa (Ukraine), New York City (USA), and Zug (Switzerland). We focus on providing legal solutions in corporate & tax structuring, data protection, IP/IT rights management, fintech & e-commerce, tokenization of assets, cryptocurrency, venture financing, banking & compliance. Our internationally educated professionals provide legal advice to IT & blockchain businesses, web masters, software and hardware developers,gaming platforms, telecom, startups, payment service providers, investors, digital marketing specialists, agriculture, retail, media & entertainment, fashion industry. We assist with business incorporation, bank account opening, permits and license obtainment, registration of financial instruments, AML/KYC and GDPR compliance, STO/DSO launch. Brightman developed and launched a unique legal scheme that allows real economy sector to accept payments in cryptocurrency. Brightman - це юридичний фінтех консалтинг, представлений у Києві, Одесі (Україна), Нью-Йорку (США) та Цузі (Швейцарія). Ми надаємо юридичну підтримку з питань корпоративного та податкового структурування, захисту даних, управління IP/IT правами, фінансових технологій і електронної комерції, токенізаціі активів, криптовалют, венчурного фінансування, банкінгу і комплаєнса. Ми консультуємо з питань інкорпорування бізнесу, відкриття банківських рахунків, отримання дозволів та ліцензій, реєстрації фінансових інструментів, AML/KYC і GDPR комплаєнса, а також запуску STO/DSO. Brightman розробив унікальну правову схему, яка дозволяє реальному сектору економіки приймати оплату послуг у криптовалюті. Запущений продукт досяг рівня децентралізованої організації з елементами децентралізованої франшизи. http://brightman.io/
 36. 36 PROJECTS IN PUBLIC SECTOR ПРОЕКТИ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ On September 6, 2017, presentation of the world's first auction system on Blockchain introduced by the state enterprise "SETAM" took place. The transition to blockchain took 3 months. The implementation was carried out jointly with BitFury. With the help of the system, users at any time can check any bet in each auction from an independent "expert". Partners from the Eastern Europe Foundation provide an independent online service, which is one of the parts of the blockchain network and has all the data needed to validate the verification. All interested parties can copy the special code of the bid, go to blockchain.gov.ua and verify the authenticity of the data recorded on Blockchain. Services are provided under the trademark "OpenMarket". 6 вересня 2017 року відбулася презентація першої в світі системи аукціонів, що використовує інноваційну криптографічну технологію Blockchain, яку впровадило державне підприємство “СЕТАМ”. Перехід на блокчейн зайняв 3 місяці. Впровадження здійснювалося спільно з компанією BitFury. За допомогою системи, користувачі в будь-який момент часу можуть перевірити будь-яку ставку в кожному з аукціонів у незалежного «експерта». Партнери з Фонду Східна Європа надають незалежний онлайн-сервіс, який є однією з частин блокчейн мережі і має всі дані необхідні для підтвердження перевірки. Усі бажаючі зможуть скопіювати спеціальний код ставки, перейти на сайт blockchain.gov.ua та перевірити достовірність даних, записаних на Blockchain. Послуги надаються під торговою маркою «OpenMarket». https://setam.net.ua/
 37. 37 PROJECTS IN PUBLIC SECTOR ПРОЕКТИ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ In November 2015, Innovations and Development Foundation began working on the next generation of decentralized, blockchain-based e-Auction system. The first phase of the project was launched in cooperation with the President's Administration of Ukraine, various governmental bodies and several regions of Ukraine in June 2016. The Auction 3.0 system is designed to provide transparency and equal opportunities for market participants in sale and lease of property or land (state or communal property), and as a consequence to enable transition to market mechanisms of regulation of the economy in this process. A decentralized e-auction allows you to implement an outsource bidding process that does not require any budget outlay. https://www.youtube.com/watch?v=SquzTXUnXGk https://www.idf.solutions/blockchain-based-e-auction?lang=en Presentation with the description : Detailed project information : У листопаді 2015 року Фонд Інновацій та Розвитку розпочав роботу над наступним поколінням децентралізованої системи електронного аукціону, заснованої на технології блокчейн. Перший етап проекту розпочався у співпраці з Адміністрацією Президента України, багатьма державними органами та кількома регіонами України у червні 2016 року. Система Auction 3.0 створена для забезпечення прозорості та рівних можливостей для учасників ринку продажу і оренди майна чи земель державної і комунальної власності, і, як наслідок, перехід на ринкові механізми регулювання економіки в цьому процесі. Децентралізований електронний аукціон дає можливість реалізувати процес проведення торгів із залученням приватного бізнесу (outsource), що не вимагає жодних видатків з бюджету.
 38. 38 PROJECTS IN PUBLIC SECTOR ПРОЕКТИ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ For Lviv and Lviv region, we provide services for building an electronic queue system in three educational areas (queue for school, queue for kindergarten and queue for sports and extracurricular state sections and clubs on the blockchain) and several state registries that entrusted us to transition queues into blockchain to avoid frauds with them (queue to receiving free land, the register of communal property and address register of residents) . The essence of educational projects is to minimize or completely remove the corruption marker, as well as the human factor (on the side of the school principal, kindergarten or section) while making the sole decision on the enrollment of a child. Для Львова та Львівської області ми надаємо послуги з побудови системи електронних черг у трьох освітніх напрямках (черга в школу, черга в дитячий садок і черга в спортивні та позашкільні державні секції та гуртки на блокчейні) та декількох державних реєстрах, які нам довірили перевести дані на блокчейн для уникнення махінацій з ними (чергу на отримання безкоштовної землі, реєстр комунальної власності та адресний реєстр жителів). Суть освітніх проектів - мінімізувати або повністю прибрати корупційний маркер, а також людський фактор (на стороні директора школи, садочка чи секції) при одноосібному ухваленні рішення про зарахування дитини. https://www.bloqly.com/
 39. 39 ABOUT ASSOCIATION ПРО АССОЦІАЦІЮ Асоціація «Блокчейн України» (БАУ) об’єднує фахівців, чия співпраця бере початок із 2014 року. БАУ є некомерційною організацією, яка активно сприяє поширенню інтеграції технології блокчейн в економіку України. Основною місією Асоціації є розбудова багатостороннього діалогу, результатом якого стане консенсус в усіх напрямках діяльності. Шляхами реалізації цього та основними завданнями роботи Асоціації є побудова діалогу із державою та розробка необхідних для галузі концепцій та законодавчих ініціатив, створення освітніх можливостей для розробників та широкої аудиторії, поширення інформації про індустрію, події та світові тренди, сприяння нетворкінгу та обміну досвідом, а також надання експертизи з різних питань в сфері блокчейну. Завдяки системній роботі в зазначених напрямках та активній участі членів БАУ в процесах, що сприяють поширенню технології блокчейн та її розвитку, Асоціація допомагає індустрії розвиватися та створює необхідні для цього можливості. The Ukrainian Blockchain Association (BAU) unites blockchain industry specialists whose cooperation has started in 2014. BAU is the non-profit organization that actively promotes integration of blockchain technology into the economy of Ukraine. The main mission of the Association is the development of a multilateral dialogue, the result of which will be a consensus in all areas of activity. To implement this, the Association builds dialogue with the state, develops concepts and legislative initiatives necessary for the industry, creates educational opportunities for developers and the public, spreads the information, organizes events, fosters networking and exchange of experience, provides expertise in blockchain field. Thanks to the systematic work in these areas and the active participation of BAU members in the activities focused on adoption of the technology, the Association helps blockchain industry in Ukraine develop and creates necessary for this opportunities.
 40. hello@bau.ai @darinamk bau.ai If you have any comments, questions or would like to get in touch - contact us via email or Telegram Якщо у вас є коментарі, запитання чи ви бажаєте зв’язатися з нами - пишіть нам на пошту або у Телеграм
Advertisement