ชีววิทยา

5,771 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

  >>รักษ์ดินแดน
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชีววิทยา

 1. 1. หน้าถัดไป
 2. 2. <ul><li>ชื่อ นางสาวดริกา กัณหาลา ชื่อเล่น ดิว </li></ul><ul><li>อายุ 17 ปี เกิดวัน พุธ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ . ศ . 2536 </li></ul><ul><li>ศึกษาระดับชั้น ม . 6 / 7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร </li></ul><ul><li>บ้านเลขที่ 64 หมู่ 3 บ . หนองบัวโซม ต . หนองสวรรค์ </li></ul><ul><li>อ . เมือง จ . หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>หน่วยการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ชื่อรหัสวิชา ว 30244 ชื่อวิชา ชีววิทยา 4 </li></ul><ul><li>จำนวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ </li></ul><ul><li>สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต </li></ul><ul><li>สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul>
 4. 4. ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานผล / การเรียนรู้ เวลาเรียน ( ชั่วโมง )   คะแนน 1 การปฐมนิเทศ ข้อ 1 1 - 2 ความสำคัญของพืชต่อระบบนิเวศของโลก ว 1.1, ว 8.1 ข้อ 2 1 10 3 โครงสร้างและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ว 1.1, ว 8.1 ข้อ 3 6 20 4 การลำเลียงในพืช ว 1.1, ว 8.1 ข้อ 4-5 5 15 5 การสังเคราะห์ด้วยแสง ว 1.1, ว 8.1 ข้อ 6-8 10 20 6 การสืบพันธุ์ของพืช ว 1.1, ว 8.1 ข้อ 9-11 9 20 7 การตอบสนองของพืช ว 1.1, ว 8.1 ข้อ 12-13 4 15 36 100
 5. 5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง <ul><li>1 . สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ว 30244 ชีววิทยา 4 </li></ul><ul><li>2 . ตระหนักในความสำคัญของพืชและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศของโลก </li></ul><ul><li>3 . อธิบายลักษณะโครงสร้างของราก ลำต้น ใบ ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ </li></ul><ul><li>4 . อภิปรายและสรุปกลไกและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการคายน้ำ </li></ul><ul><li>5 . อภิปรายและสรุปการ ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหารและสารอาหารของพืช </li></ul><ul><li>6 . อภิปรายและสรุปลำดับขั้นตอนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง </li></ul>
 6. 6. <ul><li>7 . อภิปรายและเปรียบเทียบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C พืช C และพืช CAM </li></ul><ul><li>8 . สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายถึงปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง </li></ul><ul><li>9 . สำรวจตรวจสอบ และสรุปถึงโครงสร้างของดอก การสร้าง cell สืบพันธ์ และการปฏิสนธิในพืชดอก </li></ul><ul><li>10 . สืบค้น สำรวจตรวจสอบ และสรุปเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการงอก </li></ul><ul><li>11 . สืบค้นข้อมูลและอภิปรายถึงการนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช </li></ul>
 7. 7. <ul><li>12 . สืบค้นและวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อส่วนต่างๆของพืช </li></ul><ul><li>13 . สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพืชแบบต่างๆ </li></ul>
 8. 8. การวางแผนการเรียนในวิชา ว 30244 ชีววิทยา 4 <ul><li>1. สมัค facebook ,E –mail ตามที่ครูบอก และข้อมูลเกี่ยวกับ e-portfollio เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียน </li></ul><ul><li>2. จะพยายามเข้าไปสนทนา ถามสิ่งที่อยากรู้กับคุณครูใน facebook บ่อยๆ </li></ul><ul><li>3. จะทำงานตามที่ครูสั่งให้สำเร็จและส่งทันเวลาทุกงาน </li></ul><ul><li>4 . จะพยายามอ่านหนังสือเรื่องที่จะเรียนมาก่อน </li></ul><ul><li>5. จะเอาหนังสือชีววิทยามาทุกครั้งที่มีเรียนวิชานี้ </li></ul><ul><li>6. จะตั้งใจเรียนจะพูดน้อยๆ ( ถ้าทำได้ ) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>6. จะตั้งใจเรียนจะพูดน้อยๆ </li></ul><ul><li>7. จะไม่เอาวิชาอื่นมาทำในห้องเรียน </li></ul><ul><li>8 . จะไม่แต่งตัวในห้องเรียน </li></ul><ul><li>9 . จะถามครูเวลาที่ไม่เข้าใจ </li></ul><ul><li>10. ถึงแม้ว่าไม้ชอบวิชานี้ แต่ก็จะพยายามตั้งใจเรียนวิชานี้ให้ดีที่สุด </li></ul>
 10. 10. งานชิ้นที่ 1 <ul><li>  1. ที่ทำให้โลกร้อนได้อย่างไร </li></ul><ul><li>ตอบ co2 เป็นแก็สที่มีคุณสมบัติสามารถกักเก็บความร้อนเอาไว้ได้ทำให้โลกของเราอบอุ่นสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ แต่ถ้าแก็สนี้มีมากจนเกินไปมันก็จะดูดเอาความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นจึงส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นด้วย สาเหตุก็เพราะว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซ co2 ขึ้นสู่บรรยากาศปีละหลายตัน และอีกประการหนึ่งก็คือการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ที่มีเพิ่มขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาแทนที่จะเป็นการปลูกทดแทน ซึ่งเมื่อต้นไม้มีจำนวนที่ลดลงทำให้มีตัวที่ไปตรึง co2 ในอากาศมาใช้น้อยลง </li></ul>
 11. 11. <ul><li>2. พืชมีความเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอย่างไร </li></ul><ul><li>ตอบ พืชเป็นสิ่งที่สำคัญของธรรมชาติในระบบนิเวศ เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศทำให้ระบบห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศสมดุล นอกจากนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ธรรมชาติต่างๆบนโลก เพราะกระบวนการสร้างอาหาร ( กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ) ของพืชจะต้องใช้ น้ำ และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากอากาศก็จะได้ช่วยลดปัญหาโลกร้อนเพราะปัญหานี้ส่งผลต่อโลกในหลายๆด้าน </li></ul>
 12. 12. <ul><li>เช่นทำให้อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้นสงผลให้ magma ที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเปลือกโลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมา นอกจากนี้ก็จะทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เชื้อโรคมีการระบาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนน้ำก็ได้มาจากใต้ดินส่วนในเวลาที่ฝนตกต้นไม้ก็จะช่วยดูดซับเอาน้ำนั้นไว้ไม่ให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ประเทศไทยประสบอยู่ทุกวันนี้ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>3. วิธีการใช้และการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ </li></ul><ul><li>วิธีการใช้ </li></ul><ul><li>1. ยกกล้องจุลทรรศน์โดยเอามือด้านหนึ่งจับที่แขนของกล้อง และอีกมือหนึ่งวางรองจับที่ใต้ฐานของตัวกล้องในลักษณะที่ให้ลำกล้องตั้งตรง </li></ul><ul><li>2. วางกล้องให้ฐานอยู่บนพื้นที่ราบเรียบสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันตัวกล้องจะล้มเพราะ ส่วนประกอบต่างๆนั้นมีราคาค่อนข้างแพงอีกทั้งยังเป็นของส่วนรวมที่เราจะต้องรักษาเมื่อมันเป็นของส่วนรวม </li></ul><ul><li>3. เสียบปลั๊กไฟตรวจดูว่ามีการรั่วของไฟฟ้าหรือไม่เพื่อที่จะไม่ได้เป็นอันตรายขณะที่ทำการทดลอง </li></ul>
 14. 14. <ul><li>4. เปิดสวิตซ์กล้องเพื่อที่จะทำการใช้งาน </li></ul><ul><li>5. เมื่อจะทำการส่องดูวัตถุก็นำวัตถุที่จะศึกษานั้นไปใส่ในแท่นวางสไลด์ โดยจะต้องเฉือนวัตถุให้เป็นชิ้น </li></ul><ul><li>บางๆเสียก่อน </li></ul><ul><li>6. เลื่อนแท่นวางวัตถุขึ้นโดยหมุนปุ่มปรับภาพหยาบโดยเริ่มแรกจะใช้กำลังขยายต่ำที่สุดก่อนเมื่อมองเห็นภาพแล้วค่อยหมุนปรับภาพละเอียด เมื่อเห็นแล้วก็ค่อยปรับภาพละเอียดทีหลังถ้าวัตถุนั้นไม่ตรงกับเลนส์ที่เราจะส่องดูก็หมุนปรับตัวแท่นวางสไลด์ </li></ul><ul><li>7. เมื่อปรับภาพละเอียดแล้วแต่เรายังไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่จะศึกษาได้ชัดเจนเพราะวัตถุจะศึกษานั้นอาจจะเป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวก็จะต้องหมุนเลนส์ที่กำลังขยายสูงเพิ่มขึ้นไปอีก โดยหมุนที่จานเลนส์ </li></ul>
 15. 15. <ul><li>วิธีการรักษา </li></ul><ul><li>1. เลื่อนแท่นวางสไลด์ลงให้ถึงระยะต่ำที่สุด </li></ul><ul><li>2. นำวัตถุที่ต้องการศึกษาออกจากแท่นวางสไลด์ </li></ul><ul><li>3. เช็ดทำความสะอาดแท่นวางวัตถุให้เรียบร้อย </li></ul><ul><li>4. เช็ดทำความสะอาดเลนส์กำลังขยายโดยใช้ผ้าที่เหมาะกับมันเท่านั้นและระวังไม่ให้มือของเราไปโดนกับเลนส์เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ แล้วก็หมุนให้เลนส์ที่มีกำลังขยายต่ำสุดมาไว้ด้านหน้า </li></ul><ul><li>5. ปิดสวิตซ์ไฟ แล้วก็เก็บสายไฟพันเข้ากับแขนของกล้องให้เรียบร้อย </li></ul><ul><li>6. ตรวจดูว่าเราได้เก็บกล้องเรียบร้อยแล้วหรือยัง เมื่อเรียบร้อยดีแล้วก็นำเก็บเข้าถุงกล้องตามเดิม   </li></ul><ul><li>อ้างอิง : www.nbschoolcetoo.tripod-com </li></ul>
 16. 16. งานชิ้นที่ 2 <ul><li>งานชิ้นที่ 2 </li></ul><ul><li>1. เนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวรประกอบด้วยเนื้อเยื่ออะไรบ้าง </li></ul><ul><li>2. บอกตำแหน่งและหน้าที่ของเนื้อเยื่อชนิดนั้น </li></ul><ul><li>3. เขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวร </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 17. 17. <ul><li>1. เนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อถาวรประกอบด้วยเนื้อเยื่ออะไรบ้าง </li></ul><ul><li>ตอบ ( 1 ) เนื้อเยื่อเจริญประกอบด้วย ( Meristemmatic tissue หรือ Meristem ) </li></ul><ul><li>1.1 ) เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย ( Apical meristem) </li></ul><ul><li>- เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด ( apical shoot meristem ) </li></ul><ul><li>- เนื้อเยื่อเจริญปลายราก ( apical root meristem) </li></ul><ul><li>1.2 ) เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ ( Interculary meristem ) </li></ul><ul><li>1.3 ) เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง ( Lateral meristem ) </li></ul><ul><li>- แคมเบียมท่อลำเลียง ( Vacular cambium ) </li></ul><ul><li>-Cork Cambium </li></ul>
 18. 18. <ul><li>( 2 ) เนื้อเยื่อถาวร ( Permanent Tissue) </li></ul><ul><li>2.1) เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว ( Simple permanent tissue ) </li></ul><ul><li>- Epidermis </li></ul><ul><li>- Parenchyma </li></ul><ul><li>- Collenchyma </li></ul><ul><li>- Sclerenchyma </li></ul><ul><li>- Endodermis </li></ul><ul><li>- Cork </li></ul>
 19. 19. <ul><li>2.2 ) เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน ( Complex permanent tissue ) </li></ul><ul><li>2.2.1 Xylem </li></ul><ul><li>- Trached </li></ul><ul><li>- Vessel </li></ul><ul><li>- Xylem parenchyma </li></ul><ul><li>- Xylem fiber </li></ul><ul><li>2.2.2 Phloem </li></ul><ul><li>- Sieve tube member </li></ul><ul><li>- Companion cell </li></ul><ul><li>- Phloem fiber </li></ul>
 20. 20. <ul><li>2. บอกตำแหน่งและหน้าที่ของเนื้อเยื่อชนิดนั้น </li></ul><ul><li>ตอบ เนื้อเยื่อเจริญ ( Meristemmatic tissue หรือ Meristem ) ประกอบด้วย Cell ที่มีชีวิตกำลังจะแบ่งตัวแบบไมโอซีส ( mitotic celldivition ) อยู่ตลอดเวลา มีลักษณะดังนี้ </li></ul><ul><li>( 1 ) เป็น cell ที่มีชีวิตและมี protoplasm มาก ( 2 ) มี nucleus ขนาดใหญ่และเห็นได้ชัดเจน ( 3 ) ขนาดเล็กหรือไม่มีเลย </li></ul><ul><li>( 4 ) ผนัง cell บางและประกอบด้วย cellulose เป็นส่วนใหญ่ ( 5 ) cell มีรูปร่างที่ค่อนข้างกลมหรือหลายเหลี่ยมอยู่ด้วยกันจนทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่าง cell ให้เห็น </li></ul><ul><li>( 6 ) cell ที่แบ่งได้จะมีรูปร่างแบบเดิมจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ( differentiation ) ไปทำหน้าที่เฉพาะอย่าง </li></ul>
 21. 21. <ul><li>มีดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย ( Apical meristem ) </li></ul><ul><li>เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอด ( Apical shoot meristem ) </li></ul><ul><li>พบที่ บริเวณปลายยอด </li></ul><ul><li>หน้าที่ แบ่งตัวสร้าง Cell ใหม่อยู่เสมอ และเมื่อมีการแบ่ง cell ก็จะทำให้ยอดยืดยาวออก </li></ul><ul><li>เนื้อเยื่อเจริญปลายราก ( Apical root meristem ) </li></ul><ul><li>พบที่ บริเวณปลายราก </li></ul><ul><li>หน้าที่ แบ่งตัวสร้าง Cell ใหม่อยู่เสมอ และเมื่อมีการแบ่ง cell ก็จะทำให้รากยืดยาวออก </li></ul>
 22. 22. <ul><li>เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ ( Intercalary meristem ) </li></ul><ul><li>พบที่ บริเวณเหนือโคนปล้องหรือเหนือข้อ ( node ) </li></ul><ul><li>หน้าที่ เมื่อมีการแบ่ง cell จะทำให้ข้อปล้องยืดยาวออก </li></ul><ul><li>เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง ( Lateral meristem ) </li></ul><ul><li>3.1 ) ท่อลำเลียงแคมเบียม ( Vascular cambium ) </li></ul><ul><li>พบที่ ด้านข้างบริเวณท่อลำเลียงของรากและลำต้น </li></ul><ul><li>หน้าที่ เมื่อมีการแบ่ง cell จะเป็นการช่วยเพิ่มความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางของรากและลำต้น </li></ul>
 23. 23. <ul><li>3.2) Cork cambium </li></ul><ul><li>พบที่ อยู่ถัดจากเนื้อเยื่อของราก และลำต้นเข้าไปด้านใน </li></ul><ul><li>หน้าที่ เมื่อมีการแบ่ง cell จะทำให้รากและลำต้นขยายใหญ่ขึ้น </li></ul>
 24. 24. <ul><li>เนื้อเยื่อถาวร ( Permanent tissue ) </li></ul><ul><li>เกิดจากเนื้อเยื่อเจริญแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของ cell เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างแตกต่างกันออกไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ </li></ul><ul><li>เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว ( Simple permanent tissue ) เป็น cell ชนิดเดียวประกอบด้วย </li></ul><ul><li>( 1 ) Epidermis </li></ul><ul><li>พบที่ ชั้นนอกสุดของลำตันและรากพืช </li></ul><ul><li>หน้าที่ ป้องกันการระเหยของเนื่องจากมีสารพวก cutin หรือขี้ผึ้งฉาบอยู่ </li></ul>
 25. 25. <ul><li>( 2 ) Parenchyma </li></ul><ul><li>พบที่ ส่วนที่อยู่ถัดเข้ามาจากชั้น cortex </li></ul><ul><li>หน้าที่ เก็บน้ำและอาหารให้แก่ต้นพืชเนื่องจากมี Vacuole บาง cell ที่มีขนาดใหญ่และบาง cell มี chloroplast อยู่ด้วยทำให้สร้างอาหารเองได้ และบาง cell ก็เก็บสะสมอาหารให้แก่พืช </li></ul><ul><li>( 3 ) Collenchyma </li></ul><ul><li>พบที่ ก้านใบ บริเวณมุมขอบหรือเหลี่ยมต้นพืช </li></ul><ul><li>หน้าที่ ทำให้พืชแข็งแรงและเหนียวทนทาน </li></ul><ul><li>( 4 ) Sclerenchyma </li></ul><ul><li>พบที่ ตามส่วนที่แข็งๆของเปลือกไม้ </li></ul><ul><li>หน้าที่ ช่วยให้พวกเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งแรง </li></ul>
 26. 26. <ul><li>( 5 ) Endodermis </li></ul><ul><li>พบที่ ด้านนอกของเนื้อเยื่อลำเลียงราก </li></ul><ul><li>หน้าที่ ที่ผนังมีสารพวก lignin และ suberin มาเกาะพอกหนาอยู่ ทำให้ไม่มีช่องว่างระหว่าง cell เลย </li></ul><ul><li>( 6 ) Cork </li></ul><ul><li>พบที่ ชั้นนอกถัดเข้าไปจากชั้น epidermis ของลำต้นและรากของพืชซึ่งมีการเจริญเติบโตขั้นที่สอง ( Secondary growth ) </li></ul><ul><li>หน้าที่ ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำภายใน Cell และทำให้น้ำผ่านเข้า cell ไม่ได้ นอกจากนี้ยังทำให้เปลือกพืชมีสีน้ำตาลเพราะมีสาร suberin สะสมอยู่บน lignin </li></ul>
 27. 27. <ul><li>เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน ( Complex permanent tissue ) ปร ะ กอบด้วย cell หลายชนิดมารวมกันเพื่อทำหน้าที่ร่วมกัน ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>ท่อน้ำหรือ Xylem ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและเกลือแร่จากรากขึ้นสู่ส่วนที่สูงของพืชต่อไป ประกอบด้วย cell 4 ชนิดคือ </li></ul><ul><ul><li>Tracheid </li></ul></ul><ul><li>พบที่ ในท่อน้ำ ( xylem ) </li></ul><ul><li>หน้าที่ ทำให้น้ำไหลติดต่อกันระหว่าง cell หนึ่งไปอีก cell หนึ่งได้ </li></ul><ul><ul><li>Vessel </li></ul></ul><ul><li>พบที่ รากและลำต้น </li></ul><ul><li>หน้าที่ ลำเลียงน้ำและอาหารไปยังอีก cell หนึ่ง </li></ul>
 28. 28. <ul><ul><li>Xylem parenchyma </li></ul></ul><ul><li>พบที่ แทรกอยู่ตาม xylem </li></ul><ul><li>หน้าที่ ช่วยลำเลียงน้ำไปทางด้านข้าง </li></ul><ul><ul><li>Xylem parenchyma </li></ul></ul><ul><li>พบที่ แทรกอยู่ใน Xylem แต่เป็น cell ที่ตายแล้ว </li></ul><ul><li>หน้าที่ ช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรงและทนทาน </li></ul>
 29. 29. <ul><li>(2 ) ท่ออาหารหรือ Phloem จะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างได้ไปยังส่วนต่างๆของพืช ท่ออาหารประกอบด้วย cell 4 ชนิดคือ </li></ul><ul><li>( 2.1 ) Sieve tube member </li></ul><ul><li>พบที่ แทรกอยู่ตามท่ออาหาร </li></ul><ul><li>หน้าที่ ทำให้สารลำเลียงผ่าน cell ได้ </li></ul><ul><li>( 2.2 ) Companion cell </li></ul><ul><li>พบที่ แทรกอยู่ในท่ออาหารข้างเคียงกับ Sivebiut </li></ul><ul><li>หน้าที่ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ Sivebiut </li></ul>
 30. 30. <ul><li>( 2.3 ) Phloem parenchyma </li></ul><ul><li>พบที่ ท่ออาหารและแทรกอยู่ตาม cell อื่นๆ </li></ul><ul><li>หน้าที่ ช่วยลำเลียงอาหารไปเลี้ยง cell ที่อยู่ด้านข้างและสะสมอาหารที่อยู่ในท่ออาหาร </li></ul><ul><li>( 2.4 ) Phloem fiber </li></ul><ul><li>พบที่ แทรกอยู่ในท่ออาหาร </li></ul><ul><li>หน้าที่ ช่วยให้ความแข็งแรงแก่พืช </li></ul><ul><li>อ้างอิง : ผู้ช่วย ดร . สมาน แก้วไวยุทธ : คู่มือชีววิทยา ม 5. เล่ม 4 . กรุงเทพ๚มหานคร : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์ </li></ul>
 31. 31. แผนผังมโนทัศน์เนื้อเยื่อพืช
 32. 33. กิจกรรมที่ ๔ ตำแหน่งเนื้อเยื่อในรากและลำต้น <ul><li>๑ นายวุฒิไกล แก้วมาตร เลขที่ ๒ ( ลำต้นใบเลี้ยงคู่ ) </li></ul><ul><li>๒ นายภัสดา จันทร์นาง เลขที่ ๔ ( ลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยว ) </li></ul><ul><li>๔ นายสหภาพ ปาณะพรม เลขที่ ๗ ( ลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยว ) </li></ul><ul><li>๓ น . ส . ดริกา กัณหาลา เลขที่ ๒๗ ( รากใบเลี้ยงคู่ ) </li></ul><ul><li>๔ น . ส . นิฤมล บัวเลียง เลขที่ ๒๙ ( รากใบเลี้ยงเดี่ยว ) </li></ul>
 33. 34. Pro ground Procam ground Procam ground pro epi cor ph c xy pi xy c ph cor epi co phl p ph s ph c s xy p xy p xy s xy c s ph p ph phl co
 34. 35. Pro ground Procam ground Procam ground pro epi cor ph c xy pi xy c ph cor epi
 35. 36. epi cor en pe ph c xy c ph pe en cor epi Pro ground Procam ground pro co phl p ph s ph c s xy p xy s xy c sph p ph phl co
 36. 37. epi co en pe ph xy ph pe en co epi Pro ground Procam ground pro
 37. 38. <ul><li>Ground = groundmeristem cor = cortex </li></ul><ul><li>phl = phelloderm p ph = primary phloems </li></ul><ul><li>ph = secondary phloem c = cambium </li></ul><ul><li>s xy = secondary xylem p xy = primary xylem </li></ul><ul><li>Procam= procambium Pro = protoderm </li></ul><ul><li>epi = epidermis co = corke </li></ul><ul><li>en = endodermis pe = pericycle </li></ul><ul><li>Ph = phloem Xy = xylem </li></ul><ul><li>Pi = pith </li></ul>
 38. 39. กิจกรรมที่ ๕ ทำความรู้จักกับเนื้อไม้
 39. 44. ใบกิจกรรมที่๕
 40. 50. 1. ใฝ่เรียนรู้ การศึกษาเรียนรู้ในห้องสมุด
 41. 51. 2. มีวินัย การแต่งกายให้ถูกระเบียบ
 42. 52. 3. รักความเป็นไทย การทำความเคารพคุณครูเมื่อพบเจอ
 43. 53. 4. อยู่อย่างพอเพียง การห่อน้ำมากินเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
 44. 54.  มุ่งมั่นในการทำงาน การหาข้อมูลอินเตอร์เน็ตเพื่อทำรายงาน
 45. 55. 6. ซื่อสัตย์สุจริต เอาเงินทอนมาคืนเมื่อซื้อของเสร็จ
 46. 56. 7. มีจิตสาธารณะ ช่วยทำความสะอาดลานวัด
 47. 57. 8. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การตระหนักถึงคำสั่งสอนของพ่อหลวงในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

×