Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psykologkampagnen, artikel om Det usynlige jobmarked for psykologer

145 views

Published on

Artikel fra Psykologkampagnens tværfaglige arrangement om at løse en konkret opgave for erhvervslivet.

Published in: Career
  • Be the first to comment

Psykologkampagnen, artikel om Det usynlige jobmarked for psykologer

  1. 1. SIDE 18 | PSYKOLOG NYT NR. 13 | 2013 G envejen til jobbet? Der findes fle- re, sådan som det fremgik, da Dansk Psykolog Forening i sam- arbejdemedorganisationenWorkhearttid- ligere på sommeren afholdt et ’alternativt’ jobarrangement for nyuddannede psyko- loger og andre akademikere Menvikanogsåførstlyttetiladm.direk- tør i HR-konsu­lenthuset Hartmanns, Anne- MetteRavnsommeddenkendtefrase:Work smarter, not harder – slår den moderne me- lodi an for dagens jobsøgende dimittender. - Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked, jo bedre kan du sælge dine kvalifikationer, siger hun og understreger, at det dynamiske jobmar- ked i dag er præget af ansættelser, der er › JOBMARKED Af: Ditte Darkó Det usynlige jobmarkedDet usynlige jobmarked Hvordan springer dimittender jobkøen over? Fra to forskellige kanter har nyuddannede psykologer fået input til, hvor indfaldsvejene er til de job, der ikke annonceres. mere konkrete og kortsigtede end tidligere. På den måde er det en fordel at opsøge vi- den om, hvilke strategier og projekter virk- somheder iværksætter. - Når du tør byde ind og sælge dig selv, kan du være medskaber af et kommende job i langt højere grad, end man kunne tid- ligere. Din opgave er at overbevise mere lo- kale beslutningstagere om, at du har netop det talent, der vil gøre en forskel her og nu. Ifølge Anne-Mette Ravn handler mo- derne jobsøgning om at holde sig for øje, at det er de specifikke kompetencer og ta- lenter, der kan sikre karrieren og jobmulig- hederne fremadrettet. -Uansetkonjunkturerneskabesderhele tiden nye job. Hvert år er der 700.000 stil- linger, der skifter hænder. Årsagen er, at nye projekter starter op, folk finder andet job, forfremmes, pensioneres osv. Det er klart, at det ser forskelligt ud fra branche til branche, men tallet giver alligevel et me- get godt billede af, at der er job derude. Uformel rekruttering Anne-Mette Ravn mener, det er vigtigt som jobsøgende at være klar over, at jobmarke- det generelt er opdelt i et synligt og ikke- synligt marked. - Det synlige jobmarked omfatter de opslåede ledige stillinger, der er annonce- ret i aviser, i fagblade og på jobbankerne på nettet. Disse udgør under en tredjedel af det totale jobmarked, afhængig af jobkate- gori. De resterende to tredjedele besættes uden stillingsopslag. Det kan virke over- vældende, men faktum er, at der løbende aktiveres en række uformelle og mere usyn- lige tiltag på det totale jobmarked i jagten på de rette medarbejdere. Anne-Mette Ravn minder om, at den mindre grad af konkurrence på det usyn- lige jobmarked gør, at det kan være et sær- deles effektfuldt marked at bearbejde. Her er der tale om jobsøgningsstrategier, der er proaktive og utraditionelle. - Mere uformelle rekrutteringstiltag sker bådeinden,underogudenomenofficielan- nonceringiaviserellerpånettet.Måskekon- takter lederen tidligere kolleger og opfordrer dissetilatsøgestillingen,måskeopfordreren leder sine ansatte til at lede efter relevante kandidater i deres netværk. I dag anvendes socialemedier–Twitter,LinkedInogFacebook – i jagten på den rette medarbejder. foto:Colourbox
  2. 2. PSYKOLOG NYT NR. 13 | 2013 | SIDE 19 - Et match mellem virksomhed og kan- didat handler om, at parterne tror på, ak- tuelle opgaver og udfordringer kan løses her og nu. Og at der siden kan udvikles et positivt samarbejde, i takt med at nye ud- fordringer opstår. - Tilbyd din viden, der hvor dine kom- petencer rammer markedets behov her og nu. Din videndeling med en tidligere chef, en kollega, en ven, et familiemedlem eller en, du taler med på et netværksmøde, kan være udslagsgivende for din fremtidige be- skæftigelse, siger Anne-Mette Ravn. Det usynlige jobmarked At netværk og evnen til at byde ind med faglig viden og personlige kompetencer er vigtige i en jobsøgningsproces, var netop udgangspunktet, da Dansk Psykolog ForeningogPsykologkampagnenijunimå- ned bød indenfor til case competition. Begrebet dækker over et arrangement, hvor en virksomhed præsenterer en eksisteren- de udfordring, hvorefter en række deltage- re konkurrerer om at komme med den bed- ste løsning på udfordringen inden for en begrænset tidsramme. Dagens initiativtager var Lilian Parker Kaule,selvnyuddannetcand.psych.ogmed- stifter af organisationen Workheart, som diskede op med akademiker-speed-date, process-øvelser og metarefleksioner. Målet var, at deltagerne kom ’best practice’ inden for jobsøgeradfærd et skridt nærmere. - Vi er overbevist om, at der i konkrete hands-on oplevelser kan dannes mange be- rigende erfaringer. Når vi samarbejder med andre fagligheder, finder vi vinkler på pro- blemer og inspiration til løsninger, som er langt bedre, end hvad vi kan præstere ale- ne, lyder hendes bud. - Samtidig er elementet i at kunne invi- tere en virksomhed ind i ‘legen’ en oplagt mulighed for at bygge bro mellem teorien på universitetet og ‘den virkelige verden’. VirksomhedenSpotONmarketingfrem- førte den case, som deltagerne skulle arbej- de på i løbet af dagen – hvorefter en jury med deltagelse fra AC, Envision og Knowledgeworkers overværede løsnings- præsentationerne og gav feedback. - Vi havde i gjort os en del overvejelser om, hvad der skulle være succeskriterierne for dagen, og det var centralt for os, at den gode sociale oplevelse var i centrum og det at have ‘skabt noget’ sammen med andre. At kunne udbygge sit professionelle net- værk er meget værdifuldt for en nyuddan- net akademiker, for det kan potentielt blive gennem dit netværk, du finder dit nye job, siger Lilian Parker Kaule. Adspurgtomdagensudbyttevardetnet- op også betydningen af netværk, som delta- gerne fremhævede som særlig positiv. Kommentarer som: ”Det behøver ikke være såsværtatbydeindmednogetkonkrettilen virksomhed, som de kan drage nytte af” og ”At være sammen med andre, som også har lysttilattænkefagligtogkreativt”,blevafdel- tagernefremhævetsomudbytterigeopmærk- somheder, der skaber energi og gåpåmod. Et ’rigtigt’ psykologjob I Psykologkampagnens projektteam var man ikke i tvivl om kvaliteten i en aktivitet som en tværfaglig case competition. Baggrund Artiklen bringes i sammenhæng med Psykologkampagnen, som ret- ter opmærksomheden mod de jobmuligheder, psykologer ofte er mindre tilbøjelige til at rette blikket mod. Se Psykologkampagnen.dk. - I kampagnen arbejder vi for at bryde med en fastlåst tanke om, hvad en psyko- log er, og hvor en psykolog kan eller bør få arbejde. Workhearts case competition går godt i spænd med kampagnens øvrige til- tag, som skal vise os psykologens mange veje på arbejdsmarkedet, anfører projekt- leder Monica Pugholm. - En vigtig erfaring fra dagen var, at samtlige deltagere valgte at zoome ind på samme problemstilling for den pågælden- de firmacase. Den måde, de løste opgaven på, var uden tvivl farvet af deres forskellige uddannelsesmæssige bagage. Men på et overordnet plan var det nogle mere gene- relle akademiske fokuspunkter, som kom i spil. - Der sker noget, når folk mødes. Også i arbejdssammenhænge, når vi udsættes for andres faglighed. Når vi sættes sammen med folk, og når vi samarbejder med an- dre, som ikke lige er som vi selv, så forstyr- res vi i vores vanetænkning, og det giver en god chance for, at vi udvikler os. Dette både fagligt og som menneske i det hele taget – det ved psykologer jo alt om. - Man skal ikke være bange for, at et jo- bområde ikke er psykologfagligt, blot fordi det også kan bestrides af andre faggrupper. Lige så snart vi bevæger os væk fra det kli- niske felt, er det ikke sådan, at et arbejds- område så at sige skal ejes af psykologer, før end det er et rigtigt psykologjob. Ditte Darkó, stud.psych.

×