Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PR - Work Sample - Quote in CNBC - National Network for Manufacturing Innovation

72 views

Published on

PR - Work Sample - Quote in CNBC - National Network for Manufacturing Innovation

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PR - Work Sample - Quote in CNBC - National Network for Manufacturing Innovation

  1. 1. 11/16/2016 Debunking myths about manufacturing jobs http://www.cnbc.com/2015/06/17/debunking-myths-about-manufacturing-jobs-.html 1/3 Đěbųňķįňģ mỳțħș ǻbǿųț mǻňųfǻčțųřįňģ jǿbș Ŀǻųřěň Fŀįčķ Ẅěđňěșđǻỳ, 17 Jųň 2015 | 10:22 ǺM ĚȚ       Mǻňųfǻčțųřįňģ jǿbș ħǻvě ǻ řěpųțǻțįǿň—ǻňđ įț'ș ǿfțěň ňǿț čǿmpŀįměňțǻřỳ. Țħě čŀįčħéđ įmǻģě ǿf ǻ mǻňųfǻčțųřįňģ jǿb įș ǿf đįřțỳ, bǻčķbřěǻķįňģ, ŀǿẅ- pǻỳįňģ ŀǻbǿř. Ǻňđ ẅǿměň ňěěđ ňǿț ǻppŀỳ—įț'ș ǻň įňđųșțřỳ đǿmįňǻțěđ bỳ měň. Bųț șěpǻřǻțįňģ fǻčț fřǿm fįčțįǿň ǻbǿųț țħě ǻčțųǻŀ pěǿpŀě běħįňđ țħě ẅěŀđěř'ș mǻșķ ǻňđ ǿň țħě ǻșșěmbŀỳ ŀįňě čǻň bě țřįčķỳ. Ǿňě ǿf țħě ǻbǿvě șțǻțěměňțș įș țřųě, bųț ǿňŀỳ ǿňě. Đǿ ỳǿų ķňǿẅ ẅħįčħ? Țįm Bǿỳŀě | Bŀǿǿmběřģ | Ģěțțỳ İmǻģěș Mỳțħ Ňǿ. 1: Mǻňųfǻčțųřįňģ jǿbș ǻřě ŀǿẅ-pǻỳįňģ. Řěǻŀįțỳ: Ǻččǿřđįňģ țǿ ǻ čǿňģřěșșįǿňǻŀ řěpǿřț bỳ țħě Jǿįňț Ěčǿňǿmįč Čǿmmįțțěě įň 2013 (țħě ŀǻțěșț ỳěǻř fǿř ẅħįčħ đǻțǻ įș ǻvǻįŀǻbŀě), ħǿųřŀỳ čǿmpěňșǻțįǿň įș 17 pěřčěňț ħįģħěř įň mǻňųfǻčțųřįňģ țħǻň įň ǿțħěř įňđųșțřįěș. Ẅħǻț đǿěș țħǻț țřǻňșŀǻțě țǿ ǻș ǻň ǻvěřǻģě ǻňňųǻŀ șǻŀǻřỳ? Mǿřě țħǻň ỳǿų mįģħț țħįňķ. Ǻččǿřđįňģ țǿ țħě Ňǻțįǿňǻŀ Ǻșșǿčįǻțįǿň ǿf Mǻňųfǻčțųřěřș (ŇǺM), ǻș ǿf 2013, țħě ǻvěřǻģě mǻňųfǻčțųřįňģ ẅǿřķěř įň țħě Ųňįțěđ Șțǻțěș ěǻřňěđ $77,506 ǻňňųǻŀŀỳ, įňčŀųđįňģ pǻỳ ǻňđ běňěfįțș. Řěǻđ Mǿřě › Ěŀǿň Mųșķ'ș ňěẅ-ǻģě mǻňųfǻčțųřįňģ ěmpįřě ħěǻđș țǿ Bųffǻŀǿ, ŇỲ  Țħě čǿňģřěșșįǿňǻŀ řěpǿřț ǻŀșǿ ňǿțěđ țħǻț "mǻňųfǻčțųřįňģ jǿbș ǻřě mǿřě ŀįķěŀỳ țǿ čǿmě ẅįțħ běňěfįțș, įňčŀųđįňģ měđįčǻŀ ǻňđ řěțįřěměňț běňěfįțș, țħǻň șěřvįčě-șěčțǿř jǿbș. Țħěỳ ǻŀșǿ ǻřě mǿřě ŀįķěŀỳ țǿ řěqųįřě ǿň-țħě-jǿb țřǻįňįňģ țħǻň jǿbș įň ǿțħěř șěģměňțș ǿf țħě ěčǿňǿmỳ." MǺĐĚ İŇ ǺMĚŘİČǺ      
  2. 2. 11/16/2016 Debunking myths about manufacturing jobs http://www.cnbc.com/2015/06/17/debunking-myths-about-manufacturing-jobs-.html 2/3 Șěň. Ǻmỳ Ķŀǿbųčħǻř (Đ-Mįňň.), ẅħǿ ŀěđ țħě čǿňģřěșșįǿňǻŀ řěpǿřț, ňǿțěđ įň ǻň ěmǻįŀ șțǻțěměňț țħǻț Ų.Ș mǻňųfǻčțųřįňģ ǻččǿųňțș fǿř 12 pěřčěňț ǿf ģřǿșș đǿměșțįč přǿđųčț (ĢĐP) ǻňđ ěmpŀǿỳș 12 mįŀŀįǿň ẅǿřķěřș ňǻțįǿňẅįđě.  Mỳțħ Ňǿ. 2: Mǻňųfǻčțųřįňģ jǿbș ħǻvě ǻ șįmįŀǻř ŀǿẅ-șķįŀŀěđ přǿfįŀě, ẅįțħ ŀįmįțěđ ǿppǿřțųňįțįěș. Řěǻŀįțỳ: "Țħě řěǻŀįțỳ įș țħǻț țǿđǻỳ'ș mǻňųfǻčțųřįňģ ẅǿřķěřș ǻřě ǻș ŀįķěŀỳ țǿ ǿpěřǻțě řǿbǿțș ǻș țħěỳ ǻřě ẅřěňčħěș, ǻňđ ųșě mǻțħ mǿřě țħǻň mųșčŀě—țħįș įșň'ț ỳǿųř ģřǻňđpǻ'ș fǻčțǿřỳ fŀǿǿř," Șěň. Ķŀǿbųčħǻř șǻįđ įň ħěř ěmǻįŀ. Ǻ řěpǿřț řěŀěǻșěđ țħįș Fěbřųǻřỳ fřǿm Đěŀǿįțțě ǻňđ Țħě Mǻňųfǻčțųřįňģ İňșțįțųțě, čįțįňģ 84 pěřčěňț ǿf mǻňųfǻčțųřįňģ ěxěčųțįvěș, șǻįđ țħěřě įș ǻ șįģňįfįčǻňț țǻŀěňț șħǿřțǻģě įň țħě șěčțǿř. Běțẅěěň ňǿẅ ǻňđ 2022, țħě mǻňųfǻčțųřįňģ șěčțǿř ẅįŀŀ ňěěđ țǿ fįŀŀ 2.2 mįŀŀįǿň ǿpěňįňģș fǿř přǿđųčțįǿň ẅǿřķěřș. Ħǻŀf ǻ mįŀŀįǿň ǿf țħǿșě ǿpěňįňģș ẅįŀŀ bě fǿř ěňģįňěěřș, ǻňđ ǻň ųňțǿŀđ ňųmběř ǿf jǿb ǿpěňįňģș ẅįŀŀ bě fǿř ňěẅ, ěměřģįňģ ǿččųpǻțįǿňș. Řěǻđ Mǿřě › Țħě țřųě șțǻțě ǿf țħě mǻňųfǻčțųřįňģ řěňǻįșșǻňčě: Ňǿț ẅħǻț ỳǿų țħįňķ  İň ǻň ěffǿřț țǿ ǻđđřěșș țħįș șħǿřțǻģě ǻňđ įmpřǿvě mǻňųfǻčțųřįňģ țěčħňǿŀǿģįěș, Přěșįđěňț Ǿbǻmǻ čřěǻțěđ țħě Ňǻțįǿňẅįđě Ňěțẅǿřķ fǿř Mǻňųfǻčțųřįňģ İňňǿvǻțįǿň (ŇŇMİ). İț ẅǿřķș ẅįțħ țħě Ňǻțįǿňǻŀ İňșțįțųțě ǿf Șțǻňđǻřđș ǻňđ Țěčħňǿŀǿģỳ (ŇİȘȚ) ǿň ǻ ňěțẅǿřķ ǿf mǻňųfǻčțųřįňģ ħųbș țħǻț řěčěįvě ģǿvěřňměňț fųňđįňģ ǻňđ přįvǻțě-mǻțčħįňģ fųňđș ǻňđ čǿňňěčț țǿ čǿŀŀěģěș ǻňđ ųňįvěřșįțįěș țǿ ěđųčǻțě ǻňđ țřǻįň ẅǿřķěřș įň țěčħňǿŀǿģỳ—ẅħěțħěř ǻųțǿmǿțįvě ǻěřǿňǻųțįčș ǿř țěxțįŀěș—țħǻț ẅįŀŀ bě ňěčěșșǻřỳ fǿř țħě fųțųřě. Đř. Fřǻňķ Ẅ. Ģǻỳŀě, đěpųțỳ đįřěčțǿř ǿf țħě Ǻđvǻňčěđ Mǻňųfǻčțųřįňģ Ňǻțįǿňǻŀ Přǿģřǻm Ǿffįčě (ǺMŇPǾ), ẅħįčħ ǻđmįňįșțěřș țħě Ňǻțįǿňǻŀ Ňěțẅǿřķ fǿř Mǻňųfǻčțųřįňģ İňňǿvǻțįǿň, șǻįđ, "Ỳǿų đǿň'ț ňěěđ ǻň ěňģįňěěřįňģ đěģřěě, ǿř ěvěň ǻňỳ đěģřěě, țǿ ẅǿřķ įň ǻđvǻňčěđ mǻňųfǻčțųřįňģ, ǻŀțħǿųģħ ǿf čǿųřșě įț įș ħěŀpfųŀ. Ẅě ẅǻňț ķįđș țǿ ķňǿẅ țħǻț țħěșě jǿbș ǻřě ǻvǻįŀǻbŀě, țħǻț țħěỳ ǻřě pŀěňțįfųŀ, ǻňđ țħěỳ ŀěǻđ țǿ ǻ řěẅǻřđįňģ ǻňđ řěŀįǻbŀě čǻřěěř." Ģǻỳŀě șǻįđ țħěřě ǻřě ǻ ħǻňđfųŀ ǿf řěģįǿňǻŀ čěňțěřș ǿpěřǻțįǿňǻŀ řįģħț ňǿẅ, bųț țħě įňįțįǻțįvě įș ěxpǻňđįňģ ňǻțįǿňẅįđě, ẅįțħ 45 čěňțěřș pŀǻňňěđ ǿvěř țħě ňěxț 10 ỳěǻřș. Mỳțħ Ňǿ. 3: Mǻňųfǻčțųřįňģ įș ǻ mǻŀě-đǿmįňǻțěđ įňđųșțřỳ. Řěǻŀįțỳ: Mǻňųfǻčțųřįňģ įș ǻ mǻŀě-đǿmįňǻțěđ įňđųșțřỳ. ĢM ČĚǾ Mǻřỳ Bǻřřǻ mįģħț bě ǻ ħįģħ-přǿfįŀě ħěǻđ ǿf ǻň įčǿňįč mǻňųfǻčțųřįňģ čǿmpǻňỳ, bųț șħě'ș țħě ěxčěpțįǿň țǿ țħě řųŀě. Ẅǿměň čųřřěňțŀỳ ħǿŀđ ǻ měřě 27 pěřčěňț ǿf mǻňųfǻčțųřįňģ jǿbș, ǻččǿřđįňģ țǿ țħě čǿňģřěșșįǿňǻŀ řěpǿřț—ǿňŀỳ 17 pěřčěňț ħǿŀđ bǿǻřđ șěǻțș, ǿňŀỳ 12 pěřčěňț ǻřě ěxěčųțįvě ǿffįčěřș, ǻňđ jųșț 6 pěřčěňț ǻřě ČĚǾș. Fǿř ǻň ǿččųpǻțįǿň țħǻț ǿffěřș șǿ mųčħ ǿppǿřțųňįțỳ, ẅħỳ ǻřěň'ț mǿřě ẅǿměň įň țħįș șěčțǿř? İň Ǻųģųșț 2014, Ẅǿměň įň Mǻňųfǻčțųřįňģ (ẄįM) șųřvěỳěđ 877 ẅǿměň țǿ ųňčǿvěř țħě đįvįđě běțẅěěň ỳǿųňģ ẅǿměň čħǿǿșįňģ ǻ čǻřěěř ǻňđ ẅǿměň ẅįțħ ěxpěřįěňčě ẅǿřķįňģ įň țħě mǻňųfǻčțųřįňģ įňđųșțřỳ. Ŀěșș țħǻň 10 pěřčěňț ǿf ẅǿměň įň țħě 17-țǿ-24 ǻģě řǻňģě șěŀěčțěđ mǻňųfǻčțųřįňģ ǻmǿňģ țħěįř țǿp fįvě čǻřěěř fįěŀđș—ŀěșș țħǻň ħǻŀf țħǿųģħț țħě ẅǿřķ ẅǿųŀđ bě įňțěřěșțįňģ ǿř čħǻŀŀěňģįňģ.
  3. 3. 11/16/2016 Debunking myths about manufacturing jobs http://www.cnbc.com/2015/06/17/debunking-myths-about-manufacturing-jobs-.html 3/3 Ǻmǿňģ ẅǿměň ǻŀřěǻđỳ įň țħě mǻňųfǻčțųřįňģ șěčțǿř, 82 pěřčěňț șǻįđ țħěỳ fǿųňđ țħěįř fįěŀđ ǿffěřěđ įňțěřěșțįňģ ǻňđ čħǻŀŀěňģįňģ ẅǿřķ. Ǻđđįțįǿňǻŀŀỳ, 74 pěřčěňț ǿf ẅǿměň fěŀț įț đįđ įň fǻčț ǿffěř mųŀțįpŀě čǻřěěř ǿppǿřțųňįțįěș. "Ẅě ňěěđ țǿ ěxpǻňđ měňțǿřįňģ přǿģřǻmș, įmpřǿvě ẅǿřķfǿřčě țřǻįňįňģ ǻňđ șțřěňģțħěň șčįěňčě, țěčħňǿŀǿģỳ, ěňģįňěěřįňģ ǻňđ mǻțħ ěđųčǻțįǿň șǿ țħǻț mǿřě ẅǿměň ǻňđ ģįřŀș čǻň șěě țħįș șěčțǿř fǿř ẅħǻț įț įș: įňčřěǻșįňģŀỳ ħįģħ-țěčħ, įňňǿvǻțįvě ǻňđ čřįțįčǻŀ țǿ țħě fųțųřě ǿf ǿųř ěčǿňǿmỳ," Șěň. Ķŀǿbųčħǻř șǻįđ. Ŀǻųřěň Fŀįčķ Přǿđųčěř, ČŇBČ.čǿm ȘĦǾẄ ČǾMMĚŇȚȘ

×