Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apunts històrics sobre els estudis fitonímics al migjorn valencià. Daniel Climent

619 views

Published on

Breu història dels estudis sobre els noms populars de plantes, els fitònims, al migjorn del País Valencià.
S'hi esmenten els llibres, articles en revistes i contribucions de diferents autors de les comarques meridionals valencianes al llibre "Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana", dels TERMCAT.
També es fa una petita introducció a la importància dels fitònims i la seua preservació, i també dels perills que té, per a la pròpia botànica i la biologia en general, la pèrdua, substitució o modificació dels fitònims originals com a dipositaris de segles d'interacció entre les plantes i els seus usuaris o admiradors.

Published in: Science
 • Login to see the comments

Apunts històrics sobre els estudis fitonímics al migjorn valencià. Daniel Climent

 1. 1. Daniel Climent Giner
 2. 2. ¿QQUUÈÈ PPOODDEENN FFEERR EELLSS EETTNNOOBBOOTTÀÀNNIICCSS?? 11.. PPRREEGGUUNNTTAARR AA LLAA GGEENNTT QQUUEE EENN SSAAPP,, SSOOBBRREE aa.. EEllss nnoommss [[ffiittòònniimmss;; ii ffiittoottooppòònniimmss,, ii ffiittooaannttrrooppòònniimmss]] bb.. eellss uussooss [[ccuulliinnaarriiss,, mmààggiiccss,, mmeeddiicciinnaallss,,……]] cc.. eellss jjooccss,, rriittuuaallss,, ffeesstteess,, rroonnddaalllleess,, rreeffrraannyyss,, …… dd.. …… ii,, eenn ooccaassiioonnss,, pprroovvaarr aa ffeerr lloo qquuee ffaann.. AAiixxíí qquuee,, eenn pprriimmeerr lllloocc,, GGRRÀÀCCIIEESS aa ttoottss aaqquueellllss qquuee hhaann ccoonnsseerrvvaatt ii eennss hhaann ttrraannssmmééss eellss nnoommss ii eellss uussooss ddee lleess ppllaanntteess.. 2.. CCOONNTTRRAASSTTAARR II AAMMPPLLIIAARR IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ AAmmbb iinnccuurrssiioonnss aa llaa bboottàànniiccaa,, aaggrroonnoommiiaa,, lliinnggüüííssttiiccaa,, eettiimmoollooggiiaa,, mmeeddiicciinnaa,, bbiiooqquuíímmiiccaa,, ffaarrmmaaccoollooggiiaa,, aarrttss ppllààssttiiqquueess,, aallttrreess iiddiioommeess,, ppaarreemmiioollooggiiaa,, vveexxiill·lloollooggiiaa,, lllliibbrreess aannttiiccss ((ddee lliitteerraattuurraa,, rreelliiggiióó,, ccuulliinnààrriiaa,,…… oonn lleess ppllaanntteess tteenneenn uunn cceerrtt ppaappeerr)),,……
 3. 3. 33.. DDIIVVUULLGGAARR EELLSS RREESSUULLTTAATTSS DDEE LLEESS IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONNSS,, II CCOOMMPPAARRTTIIRR--LLOOSS AAMMBB EELLSS QQUUII TTAAMMBBÉÉ HHII TTRREEBBAALLLLEENN III Jornades d’Etnobotànica dels Països Catalans. Xixona. 29-30 de maig de 2004
 4. 4. 44.. II,, QQUUAANN CCAALL [[II SSII EESS PPOOTT]],, PPUUBBLLIICCAARR--LLOOSS.. LLAA FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. UUNN CCOOMMPPOONNEENNTT DDEE LL’’EETTNNOOBBOOTTÀÀNNIICCAA 1993-2014
 5. 5. FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. II.. 1981 [< 1954] @ 10.000 fitònims 1930-1962
 6. 6. FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. IIII.. - ¿Un libro de ciencias? ¿de plantas? ¿y en valenciano? - Eso no tendrá salida. 1985, 1986 Migjorn valencià:diànic i lucèntic @ 400 fitònims 1992 Països Catalans - ¡Pero si en Alicante no hay plantas! 1990 Apèndix amb @30 fitònims populars
 7. 7. EELL CCAATTAALLIITTZZAADDOORR 1981
 8. 8. FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. IIIIII.. MMAARRIINNAA AALLTTAA 1990 * El paisatge vegetal de la Marina Alta. Daniel Climent Giner
 9. 9. 1993 * Algunes notes sobre els noms populars de les plantes a Alacant. Marinela Garcia Sempere * Els noms populars de les plantes a la comarca de l’Alacantí. Daniel Climent Giner 1995 * Aproximació a la fitonímia popular del Baix Segura. Daniel Climent Giner FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. IIVV..
 10. 10. FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. VV.. BBAAIIXX VVIINNAALLOOPPÓÓ II Revista La rella 1998 - XIIIé Premi « Ciutat d’Elx». 1997 - 1r: Narrativa. 1.000.000 pts. - 2n: Poesia. 500.000 pts. - 3r: Investigació. 250.000 pts. 1997
 11. 11. Exposició. Comissari: Juan Antonio Marco Molina 2007 FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. VVII.. BBAAIIXX VVIINNAALLOOPPÓÓ IIII Daniel Climent Giner. 1997
 12. 12. FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. VVIIII.. VVAALLLL DD’’AALLBBAAIIDDAA 1996 1994 Estudi botànic de la Vall d’Albaida 1998 2005
 13. 13. FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. VVIIIIII.. TTEERRRRIITTOORRII DDIIÀÀNNIICC 1999 2000 2004
 14. 14. Premi «Vila de Cocentaina» 2002 Premi «Adolf Salvà», Callosa d’en Sarrià. 2000 FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. IIXX.. 2005 GGRRÀÀCCIIEESS aallss cceenntteennaarrss dd’’iinnffoorrmmaannttss qquuee,, ggeenneerroossaammeenntt,, eennss hhaann rreeggaallaatt eell sseeuu tteemmppss,, eellss sseeuuss ccoonneeiixxeemmeennttss ii lleess sseeuueess vviivvèènncciieess eettnnoobboottàànniiqquueess..
 15. 15. FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. XX.. DDIIAALLEECCTTÒÒLLEEGGSS El valencià de la Marina Baixa (1991) 1985 Joan Veny
 16. 16. FFIITTOONNÍÍMMIIAA.. LLAA CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓ DDEELL SSUUDD.. BBRREEUU RREESSUUMM HHIISSTTÒÒRRIICC.. XXII.. DDIIAALLEECCTTÒÒLLEEGGSS IIII Vicent Beltran, et al.: El parlar de… Pedreguer (1994), Callosa d’en Sarrià i les valls de Tàrbena i Guadalest (1995), Benissa (1997), Guardamar (2004), la Marina alta (2005), les valls del Vinalopó i el Carxe (2008), la Marina (2011). Atles lingüístic de la Marina.
 17. 17. FFIITTOONNÍÍMMIIAA,, ¿PPEERR QQUUÈÈ?? ** OORRIIEENNTTAARR IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONNSS FFIISSIIOOLLÒÒGGIIQQUUEESS,, BBIIOOQQUUÍÍMMIIQQUUEESS,, GGEEOOGGRRÀÀFFIIQQUUEESS,, LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIIQQUUEESS...... Prunus spinosa aranyó,... escanyagats
 18. 18. FFIITTOONNÍÍMMIIAA,, ¿PPEERR QQUUÈÈ?? ** EENNTTEENNDDRREE DDEETTEERRMMIINNAATTSS AASSPPEECCTTEESS DDEELL PPAASSSSAATT Crataegus monogyna cireretes de pastor, graülls, bolquerets de la Mare de Déu... Nimfa Carna (Ovidi: Fasti): protectora dels xiquets de bolquers; porta un arç blanc a la mà
 19. 19. FFIITTOONNÍÍMMIIAA,, ¿PPEERR QQUUÈÈ?? ** MMAANNTTIINNDDRREE LLAA «BBIIOODDIIVVEERRSSIITTAATT» LLÈÈXXIICCAA.. EEVVIITTAARR DDEESSTTRRUUCCCCIIOONNSS II SSUUBBSSTTIITTUUCCIIOONNSS EEMMPPOOBBRRIIDDOORREESS UURRGGEENNTT:: RREECCOOLLLLIIRR LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ DDEELLSS DDAARRRREERRSS DDIIPPOOSSIITTAARRIISS EESSCCOOLLTTAARR MMOOLLTT,, PPAARRLLAARR PPOOCC cabellera, barbes de caputxí, confitets,... ¯ ­ > dimonium
 20. 20. PERQUÈ ÉÉSS UUNNAA HHEERRÈÈNNCCIIAA RRIIQQUUÍÍSSSSIIMMAA,, PPLLEENNAA DD’’IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ RREELLLLEEVVAANNTT.. II QQUUEE NNOOMMÉÉSS NNOOSSAALLTTRREESS PPOODDRREEMM RREESSCCAATTAARR II FFIIXXAARR AABBAANNSS QQUUEE FFAALLTTEENN EELLSS DDAARRRREERRSS DDIIPPOOSSIITTAARRIISS DD’’EEIIXXEE SSAABBEERR AANNCCEESSTTRRAALL,, FFRRUUIITT DDEE SSEEGGLLEESS II SSEEGGLLEESS DDEE RREELLAACCIIÓÓ AAMMBB LLAA NNAATTUURRAA,, QQUUEE HHAA QQUUEEDDAATT FFIIXXAATT EENN EELLSS FFIITTÒÒNNIIMMSS.. Els fitònims catalitzen la fecunda pol·linització de la botànica amb la cultura. Daniel Climent i Giner

×