Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diem tin so56.doc copy

1,015 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diem tin so56.doc copy

 1. 1. 1 ðI M TIN M Y NGÀY QUA S 56 ði u Cày ngưng tuy t th c, báo chí Nhà nư c b t cáo ng y t o thông tin ði u Cày blogger Nguy n Văn H i (DR) Thanh Phương Hôm qua, 02/08/2013, gia ñình blogger ði u Cày ( Nguy n Văn H i ) thông báo là ông ñã ngưng tuy t th c k t ngày 27/07 sau khi ñ i di n Vi n Ki m sát Ngh An ñ n tr i giam ñ nh n và h a gi i quy t ñơn t cáo theo yêu c u c a ông. Con trai c a ði u Cày là anh Dương Trí Dũng ñã ñư c vào tr i giam s 6 ( Thanh Chương, Ngh An ) ñ thăm b . Như v y, tính t ngày b t ñ u 22/06/2013 cho ñ n ngày k t thúc 27/07/2013, blogger ði u Cày ñã tuy t th c t ng c ng ñư c 35 ngày. Trong khi ñó, hôm nay, báo chí chính th c c a Vi t Nam ti p t c bác b thông tin v v tuy t th c c a blogger ði u Cày Nguy n Văn H i. Theo t Ti n Phong, hôm qua, 02/08, Cơ quan An ninh ði u tra B Công an kh ng ñ nh « không có chuy n ph m nhân Nguy n Văn H i tuy t th c trong tr i giam, s c kh e c a ph m nhân này v n n ñ nh. » T báo này còn cho bi t, t i phi u khám s c kh e ñ nh kỳ cho ph m nhân H i ngày 26/7, bác s tr i giam k t lu n ông H i “ñ s c kh e ñ ch p hành án” và ông này ñã ký nh n vào phi u khám.
 2. 2. 2 Tr l i ph ng v n RFI hôm nay, bà Dương Th Tân, v cũ c a blogger ði u Cày trư c h t bày t tâm tr ng c a bà sau khi ông ng ng tuy t th c và m ng s ng ñư c b o toàn, ñ ng th i t cáo báo chí Nhà nư c ng y t o nh ng thông tin hình nh nh m bác b nh ng thông tin v v tuy t th c c a blogger ði u Cày. Bà Dương Th Tân 03/08/2013 Nghe (07:43) Blogger ði u Cày ng ng tuy t th c BBC. 05:29 GMT - th b y, 3 tháng 8, 2013 Blogger ði u Cày trong m t cu c bi u tình ch ng Trung Qu c Tin cho hay blogger ði u Cày, tên th t là Nguy n văn H i, ñã ng ng tuy t th c t 27/7 sau khi Vi n Ki m sát t nh Ngh An tr l i ki n ngh . Các ngu n tin c a BBC cho hay ông H i ñã ch m d t cu c tuy t th c b t ñ u t ngày 24/6 sau khi nh n ñư c tr l i c a ñ i di n Vi n Ki m sát nhân dân t nh Ngh An v ñơn ki n ngh c a mình. Con trai ông H i, Nguy n Trí Dũng, ñã có cu c ti p xúc v i cha mình vào chi u th Sáu 2/8. Trư c ñó, anh Dũng cho BBC hay ông H i quy t ñ nh tuy t th c là ñ ph n ñ i vi c Vi n Ki m sát Nhân dân Ngh An không gi i quy t ñơn khi u n i c a ông. Lý do khi u n i là ông Nguy n Văn H i b 'qu n lý tr i giam ép ký vào m t b n nh n t i và khi ông không ký thì b quy t ñ nh bi t giam ba tháng". Theo anh, ch có th bi t giam n u tù nhân b tâm th n, b b nh truy n nhi m hay vi ph m k lu t nhi u l n; mà c ba lý do ñó ông H i ñ u không ph m ph i.
 3. 3. 3 Sau hơn m t tháng t th i ñi m ông Nguy n Văn H i tuyên b b t ñ u tuy t th c, Vi n Ki m sát ñã c ñ i di n xu ng g p ông ñ gi i quy t ñơn khi u n i. Hôm 1/8, Truy n hình An ninh c a Công an Vi t Nam chi u phóng s nói ông H i 'không tuy t th c' và 's c kh e v n bình thư ng, ñ ñi u ki n ch p hành án'. Hi n ông H i ñang thi hành án tù 12 năm t i Tr i giam s 6, Huy n Thanh Chương, t nh Ngh An vì t i Tuyên truy n ch ng Nhà nư c theo ñi u 88 B Lu t Hình s . Trư c khi b tòa khép t i danh này, ông còn b t i Tr n thu và ñã thi hành án xong. ðI U CÀY ðà NGƯNG TUY T TH C Sáng nay, v các tù nhân Nguy n Kim Nhàn, Nguy n Xuân Ngãi và v con ông Nguy n Văn H i (ði u Cày) ñã vào Tr i 6 - B Công An, thu c xã H nh Văn, huy n Thanh Chương, t nh Ngh An ñ thăm ngư i thân hi n ñang b tù t i ñây. Vào chi u nay, v ông Nguy n Kim Nhàn, v ông Nguy n Xuân Ngãi ñ u ñư c g p ch ng. Riêng anh Nguy n Trí Dũng cũng ñã g p cha là Nguy n Văn H i trong vài phút ng n ng i (bà Dương Th Tân không ñư c thăm g p ông ði u Cày). Các bà Nguy n Kim Nhàn, Nguy n Xuân Ngãi cho bi t ch ng mình ñ u ñã ñư c giam riêng, theo ñó, m i ông ñ u ñư c giam chung ch v i m t ngư i và hai ngư i b giam chung v i các ông ñ u là tù chung thân vì t i làm gián ñi p cho Tàu. Ông Nguy n Văn H i (ði u Cày) cho con trai bi t: Ngày 27.7.2013 Vi n Ki m sát nhân dân t nh Ngh An ñã ñã c ông Nga vào tr i g p ông, ti p nh n và gi i quy t các ñơn t cáo và khi u n i, ñ ng th i cũng xin ông ngưng tuy t th c, ăn u ng tr l i. Ông H i th y các ñòi h i yêu c u chính ñáng c a mình ñã ñư c bư c ñ u ti p nh n gi i quy t nên ñã ngưng tuy t th c, b t ñ u t ngày 27 tháng 7 năm 2013. Vi c tuy t th c ñ ñ u tranh c a ông Nguy n Văn H i (ði u Cày) ñã thành công và qua con trai mình, ông g i l i c m ơn ñ n t t c m i ngư i. theo email g i ñ n.
 4. 4. 4 ði u Cày – Ngư i chi n sĩ y Khánh Trâm Su t c tu n nay, k t khi hay tin ngư i tù lương tâm ði u Cày – Nguy n Văn H i tuy t th c ñ ph n ñ i s ñàn áp, cư ng ép ñ y b t công, b t ký vào biên b n nh n t i c a Tr i giam s 6 (Thanh Chương – Ngh An) thì tôi thư ng nghĩ ñ n m t bài hát. ðó là bài: NGƯ I CHI N SĨ Y. Bài hát ra ñ i cách ñây vài th p k và ñã vang lên trong tâm trí bi t bao ngư i con dân ñ t Vi t v i nh ng l i ca “ Ngư i chi n sĩ y, ai ñã g p anh, không th nào quên, không th nào quên!” C bài hát toát lên cái thông ñi p mà nh ng ngư i t ng khoác áo lính ñư c nhân dân ghi ơn b i “ su t ñ i t n trung v i nư c v i dân ”… L ch s c a nư c Vi t là l ch s c a nh ng cu c chi n tranh c ti p n i nhau v i bao ñ n ñau và nh ng ngư i con nư c Vi t cũng n i ti ng “có lòng n ng nàn yêu nư c”. Các anh ñã không ti c máu xương, s n sàng c m súng ra tr n khi t qu c c n. Ngư i tù lương tâm ði u Cày cũng m t th i khoác áo lính (t 1971-1976). Anh t ng là ngư i lính c a Sư ñoàn 3 Sao Vàng – QðND VN có m t trên các chi n trư ng thu c bên kia vĩ tuy n 17. Trong cu c chi n tranh y có hàng tri u ngư i chi n sĩ ñã ngã xu ng, nhi u ngư i ñ n nay v n không tìm th y xác nên: “ ðò lên Th ch Hãn xin chèo nh / ñáy sông còn ñó b n tôi n m/ có tu i 20 thành sóng nư c/ v yên b bãi mãi ngàn năm”. Ngày th ng nh t ñ t nư c, ngư i c u chi n binh Nguy n Văn H i năm xưa không còn là “ngư i chi n sĩ y” theo cái nghĩa là c m súng ñánh gi c b o v t qu c mà chúng ta l i ñư c ch ng ki n m t hình nh khác c a anh khi cái gã k thù truy n ki p t phương B c là Trung C ng ñã hi n nguyên hình là m t k bành trư ng nham hi m. Anh là m t trong nh ng ngư i ñ u tiên loan tin Vi t Nam b m t Thác B n Gi c, m t M c Nam Quan biên gi i, m t qu n ñ o Hoàng Sa, m t ñ o G c Ma, ñ o Len ðao… thu c qu n ñ o Trư ng Sa ngoài Bi n ðông. R i anh th c t nh m i ngư i khi tham gia bi u tình ch ng Trung C ng ngay t năm 2007. Hình nh m t ði u Cày (và bè b n) hiên ngang ñ ng trên th m Nhà hát thành ph , tay c m bi u ng b ng 2 th ti ng Vi t – Trung: HOÀNG SA – TRƯ NG SA VI T NAM CH
 5. 5. 5 QUY N và TÂY SA – NAM SA TRUNG QU C NG Y XƯNG là m t ti ng chuông ngân vang ch quy n c a dân t c. Không nh ng th anh còn là ngư i ñi tiên phong trong vi c ngăn c n l rư c ñu c TP HCM trư c th m th v n h i B c Kinh 2008. Anh th hi n tình yêu c a mình cho M Vi t Nam b ng nhi u cách. Chúng ta th y m t ði u Cày khi thì m c áo thun tr ng mang dòng ch : VI T NAM MUÔN NĂM, gi a là hình t qu c v i ch S, dư i là dòng ch : B N TRUNG QU C XÂM LƯ C HÃY CÚT KH I HOÀNG SA VÀ TRƯ NG SA. Hay hình nh anh ñ i chi c nón b o hi m (mi ng cư i tươi), chi c mũ in ñ m dòng ch HOÀNG SA và TRƯ NG SA LÀ C A VI T NAM. ð y, ngư i chi n sĩ ði u Cày ñã truy n ñi thông ñi p v ch quy n bi n ñ o quê hương b ng m i phương ti n. Th thì th h i ði u Cày có yêu nư c không? H i cũng chính là tr l i. Lúc này, khi tôi – nư c m t nhòe kính – ñang gõ nh ng dòng ch v anh, thì anh ði u Cày c a chúng ta ñang ch u c nh ñ a ñ y, m ng s ng ch còn tính t ng gi … Anh ði u Cày ơi! T t c nh ng ai ñã t ng nhìn th y anh trên Internet, nh ng công dân m ng có lương tâm thì ñ u là nh ng ngư i “ai ñã g p anh, không th nào quên, không th nào quên” anh . Vâng, làm sao quên ñư c khi anh là ngư i ñ u tiên (và r t quy t li t) c t ti ng c nh báo v s xâm lăng b cõi c a ông b n hàng xóm phương B c tham lam x u b ng này. Có l anh ñã r t nh y c m và t nh táo ñ s m nh n th y cái b m t t t gi ñ u th t c a Trung C ng mà nhà thơ Tr n M nh H o ñã vi t: “ð t nư c ñang treo trên s i ch mành /s i ch mành 16 ch vàng và d i l a 4 t t/ có k rư c gi c lên bàn th / xì x p l y kh n tàn nhang ch nghĩa/ nh ng giáo ñi u làm cơm ngu i bơ vơ”… Nh anh, tôi ñ c l i bài thơ “ðau ñáu Hoàng Sa”, ñ m t l n n a kh ng ñ nh nh ng vi c làm c a anh là hành ñ ng c a ngư i con yêu c a t qu c. ði u Cày c a chúng ta mãi mãi là m t v ng thái dương t a sáng, soi ñư ng cho th h tr ti p bư c. B i cái chân lý “ngư i yêu nư c có th b gi t nhưng tình yêu t qu c c a m t dân t c là b t di t”. Và bài thơ Hoàng Sa c văng v ng trong tôi: “ Hoàng Sa ơi! ð o Hoàng Sa ơi! M t m nh giang sơn ñã m t r i/ta như m t c ph n da th t/ T qu c còn ñau m t góc tr i/ v n nh Hoàng Sa! Ôi Hoàng Sa/ tr n chi n năm xưa máu l nhòa/ sao không giăng tr n c u phao cũ/ chôn xác quân thù tr n ð ng ða/ Hoàng Sa! Hoàng Sa! Ta v n
 6. 6. 6 ñau/bi n như còn ñó máu loang màu/ máu ai th m gi a lòng h i ñ o/ xương tr ng ai chìm gi a bi n sâu?/ Hoàng Sa! Hoàng Sa! ñã m y trăng?/sao không là sóng d y B ch ð ng!/ sao không báu ki m, l i sát Thát!/ sao sóng muôn trùng không thét vang??? Sài Gòn 7/2013 K.T. Nh lòng khi Anh tuy t th c th ng l i TƯ NG TH Y . C tu n qua, tôi không vi t dòng nào v v tuy t th c c a anh Nguy n Văn H i và di n bi n vi c m con ch Dương Th Tân ñi kêu cho Anh. ðơn gi n là vì tôi và m i ngư i luôn luôn ph i bên c nh m con ch Tân ñ giúp ñ h nhưng m i tin t c v vi c m con ch Tân tìm ñ n các cơ quan công quy n ñ u ñư c c p nh t t ng phút. Trong nh ng ngày qua, gia ñình anh và nh ng ngư i yêu quý anh Nguy n Văn H i lòng như l a ñ t. Cũng như ch Tân, cháu Dũng, chúng tôi lo m t ñi u duy nh t: Ph i tìm cách c u s ng Anh. Kh i ph i nói, chúng tôi vui m ng ñ n th nào khi nh n ñư c tin c a ch Tân t Tr i 6: Vi n ki m sát Ngh An ph i ñ n tr i ti p nh n ñơn c a anh H i và Anh ñã ăn tr l i. Cu c tuy t th c ñã thành công. Nh ng ngư i v t v nh t trong nh ng ngày qua là con trai Anh – cháu Nguy n Trí Dũng và m cháu – ch Dương Th Tân. Chúng tôi c m ph c Anh và c m ph c c tinh th n, ý chí c a nh ng ngư i trong gia ñình Anh, ñã làm h t s c mình vì Anh. ði cùng m con ch Tân lúc nào cũng có m t vài mươi anh ch em ñ giúp ñ , b o v m con ch . Sao l i có th d ng dưng b m c m t ngư i ph n và m t cháu thanh niên m i trư ng thành, l l m nơi ñ t B c. Chúng tôi cùng m con ch Tân ñ u có chung m t m i lo v s c kh e và ñ c bi t là tính m ng anh H i. Trong khi ñó, báo công an qua bài vi t c a b i bút Vũ ð i Phong bôi nh chúng tôi, g i chúng tôi là “m t s ngư i v n ñã quen v i vi c kích ñ ng t t p khi u ki n, bèn t p h p nhau t i các cơ quan công quy n ñưa yêu c u can thi p kh n c p“. Vũ ð i Phong không bao gi hi u ñư c nh ng ngư i ñ n v i nhau vì tình vì nghĩa, vì s c m m n ñ i v i nh ng t m gương hy sinh cao c . Y nên nh , ñã không bi t giúp ñ ngư i g p khó thì thôi, ñ ng tìm cách bôi nh nh ng ngư i nghĩa hi p hay làm cho con ngư i tr thành vô c m. ði u ñáng nói hơn là vi c ñưa hình nh lên báo công an và clip lên m ng v vi c anh H i tuy t th c ñã l p t c b nhi u ngư i nghiên c u phân tích ñ v ch ra ñó là hình nh dàn d ng v i m c ñích ph nh n, xuyên t c vi c anh H i tuy t th c. Các bài vi t v v n ñ này có r t nhi u, tôi không nh c l i n a.
 7. 7. 7 Có m t cách ñ t v n ñ h t s c ñơn gi n th này: N u không có chuy n anh H i tuy t th c thì t i sao các cơ quan có trách nhi m gi i quy t ñơn c a ch Tân, t Ngh An ñ n Hà N i l i ph i tr n tránh, ñùn ñ y, không ch u ñ i tho i v i m con ch Tân. ð tr l i m con ch Tân r ng không có chuy n anh H i tuy t th c, ch c n m t văn b n ñánh máy m y phút là xong. T i sao h không làm ñi u ñó mà l i cho báo công an vi t bài, d ng clip ñ cho ngư i khác v ch ra r ng ñó là trò xuyên t c, dàn d ng? M t khác, n u không có chuy n anh H i tuy t th c thì t i sao h không dám cho gia ñình Anh vào g p r i quay video, yêu c u m con ch Tân và anh H i công khai b ng l i nói ñ d p tan nh ng thông tin v vi c anh H i tuy t th c ñang m trên m ng trong nh ng ngày qua? Nhưng v i chúng tôi, ñi u quan tr ng nh t v n là vi c anh H i ñã ng ng tuy t th c và ăn tr l i. M i ngư i ñ u nh lòng. Tuy v y, chúng tôi chưa th yên tâm. N u không có anh Nghĩa r t khôn ngoan và dũng c m báo tin anh H i tuy t th c ñ l p t c b b t mi ng thì tính m ng anh H i s ra sao? Ai dám ch c anh H i s không tuy t th c n a. Ai dám ch c n u anh H i tuy t th c n a thì anh Nghĩa v n có cơ h i báo ra ngoài? M ng là m ng cho k t qu v tuy t th c c a Anh l n này. Nhưng v lâu dài, không có d u hi u ñ có th yên tâm. Nh t là khi nghĩ r ng ra các tù nhân chính tr khác. M i b n ñ c xem 2 clip sau ñây do chúng tôi th c hi n: Ch Nga v Nhà Văn Nguy n Xuân Nghĩa k v bi c anh Nghĩa báo tin anh H i tuy t th c: Nh lòng khi Anh tuy t th c th ng l i TƯ NG TH Y . C tu n qua, tôi không vi t dòng nào v v tuy t th c c a anh Nguy n Văn H i và di n bi n vi c m con ch Dương Th Tân ñi kêu cho Anh. ðơn gi n là vì tôi và m i ngư i luôn luôn ph i bên c nh m con ch Tân ñ giúp ñ h nhưng m i tin t c v vi c m con ch Tân tìm ñ n các cơ quan công quy n ñ u ñư c c p nh t t ng phút. Trong nh ng ngày qua, gia ñình anh và nh ng ngư i yêu quý anh Nguy n Văn H i lòng như l a ñ t. Cũng như ch Tân, cháu Dũng, chúng tôi lo m t ñi u duy nh t: Ph i tìm cách c u s ng Anh. Kh i ph i nói, chúng tôi vui m ng ñ n th nào khi nh n ñư c tin c a ch Tân t Tr i 6: Vi n ki m sát Ngh An ph i ñ n tr i ti p nh n ñơn c a anh H i và Anh ñã ăn tr l i. Cu c tuy t th c ñã thành công. Nh ng ngư i v t v nh t trong nh ng ngày qua là con trai Anh – cháu Nguy n Trí Dũng và m cháu – ch Dương Th Tân. Chúng tôi c m ph c Anh và c m ph c c tinh th n, ý chí c a nh ng ngư i trong gia ñình Anh, ñã làm h t s c mình vì Anh.
 8. 8. 8 ði cùng m con ch Tân lúc nào cũng có m t vài mươi anh ch em ñ giúp ñ , b o v m con ch . Sao l i có th d ng dưng b m c m t ngư i ph n và m t cháu thanh niên m i trư ng thành, l l m nơi ñ t B c. Chúng tôi cùng m con ch Tân ñ u có chung m t m i lo v s c kh e và ñ c bi t là tính m ng anh H i. Trong khi ñó, báo công an qua bài vi t c a b i bút Vũ ð i Phong bôi nh chúng tôi, g i chúng tôi là “m t s ngư i v n ñã quen v i vi c kích ñ ng t t p khi u ki n, bèn t p h p nhau t i các cơ quan công quy n ñưa yêu c u can thi p kh n c p“. Vũ ð i Phong không bao gi hi u ñư c nh ng ngư i ñ n v i nhau vì tình vì nghĩa, vì s c m m n ñ i v i nh ng t m gương hy sinh cao c . Y nên nh , ñã không bi t giúp ñ ngư i g p khó thì thôi, ñ ng tìm cách bôi nh nh ng ngư i nghĩa hi p hay làm cho con ngư i tr thành vô c m. ði u ñáng nói hơn là vi c ñưa hình nh lên báo công an và clip lên m ng v vi c anh H i tuy t th c ñã l p t c b nhi u ngư i nghiên c u phân tích ñ v ch ra ñó là hình nh dàn d ng v i m c ñích ph nh n, xuyên t c vi c anh H i tuy t th c. Các bài vi t v v n ñ này có r t nhi u, tôi không nh c l i n a. Có m t cách ñ t v n ñ h t s c ñơn gi n th này: N u không có chuy n anh H i tuy t th c thì t i sao các cơ quan có trách nhi m gi i quy t ñơn c a ch Tân, t Ngh An ñ n Hà N i l i ph i tr n tránh, ñùn ñ y, không ch u ñ i tho i v i m con ch Tân. ð tr l i m con ch Tân r ng không có chuy n anh H i tuy t th c, ch c n m t văn b n ñánh máy m y phút là xong. T i sao h không làm ñi u ñó mà l i cho báo công an vi t bài, d ng clip ñ cho ngư i khác v ch ra r ng ñó là trò xuyên t c, dàn d ng? M t khác, n u không có chuy n anh H i tuy t th c thì t i sao h không dám cho gia ñình Anh vào g p r i quay video, yêu c u m con ch Tân và anh H i công khai b ng l i nói ñ d p tan nh ng thông tin v vi c anh H i tuy t th c ñang m trên m ng trong nh ng ngày qua? Nhưng v i chúng tôi, ñi u quan tr ng nh t v n là vi c anh H i ñã ng ng tuy t th c và ăn tr l i. M i ngư i ñ u nh lòng. Tuy v y, chúng tôi chưa th yên tâm. N u không có anh Nghĩa r t khôn ngoan và dũng c m báo tin anh H i tuy t th c ñ l p t c b b t mi ng thì tính m ng anh H i s ra sao? Ai dám ch c anh H i s không tuy t th c n a. Ai dám ch c n u anh H i tuy t th c n a thì anh Nghĩa v n có cơ h i báo ra ngoài? M ng là m ng cho k t qu v tuy t th c c a Anh l n này. Nhưng v lâu dài, không có d u hi u ñ có th yên tâm. Nh t là khi nghĩ r ng ra các tù nhân chính tr khác. 01-08-2013 “Xin quý v hãy c u ði u Cày!!!“
 9. 9. 9 8h15′ – Sáng nay t 8h, t i 65 Văn Mi u (m t tr s c a B K ho ch và ð u tư) Trung tâm Minh Tri t Vi t ph i h p v i m t s cơ quan báo chí và ñơn v t ch c “G p m t, tôn vinh hành ñ ng vì Bi n ñ o Vi t Nam“. 15h45′ - Cu c g p m t k t thúc vào h i 12h30′ . ðã có nhi u ý ki n tâm huy t và sâu s c, nhi u nhân v t ñ c bi t có m t … Chúng tôi s ñăng t i toàn b video n i dung trong hơn 4 gi ñ ng h , dư i ñây là m t trích ño n c m ñ ng c a TS Nguy n Th Thanh, ngư i Vi t Canada: View on YouTube TS Nguy n Th Thanh “Xin quý v hãy c u ði u Cày!!! G p m t tôn vinh hành ñ ng vì bi n ñ o VN Tr n Ng c Vương G p m t tôn vinh hành ñ ng vì bi n ñ o VN 1/8/2013(17) Th c hư v ði u Cày ‘tuy t th c’? Hình nh báo CAND ñăng t i ngày 30/7 T báo c a công an Vi t Nam, Công An Nhân Dân, v a có bài vi t ñ kích vi c tuy t th c c a blogger ði u Cày, t c Nguy n Văn H i, và cho r ng ñây “màn k ch v ng v ”. Bài báo ñăng t i ngày sáng 30/7 c a CAND d n l i bác s tr i giam nói ông H i “s c kho bình thư ng” và cũng d n l i m t “ph m nhân cùng bu ng” nói ông H i v n “nh n ñ ñ ăn th c u ng do gia ñình g i vào”. CAND cũng ñăng t i hai hình nh mà theo t này là ch p ông H i “trong bu i khám s c kh e ñ nh kỳ ngày 26/7 và nh n kh u ph n ăn t cán b tr i”. Bài báo cũng nói ông Nguy n Văn H i “cũng nên l y chuy n c a Cù Huy Hà Vũ làm bài h c mà s m ăn u ng công khai tr l i”. ‘Hình ghép’?
 10. 10. 10 Tr l i ph ng v n BBC ti ng Vi t ngày 30/7, bà Dương Th Tân, v cũ c a ông H i, nói “con trai tôi kh ng ñ nh c hai t m hình ñó không có t m hình nào gi ng b cháu hôm 20/7 c . ðó là ñi u kh ng ñ nh ch c ch n”. Bà Tân cũng cho bi t ngày 16/7, gia ñình có g i m t s ñ ñ c vào cho ông H i, tuy nhiên, ngày 20/7 khi con trai ông H i, ông Nguy n Trí Dũng vào g p thì “ông H i kh ng ñ nh h không có th gì ñưa cho ông H i c ” và ñ n lúc ñó cán b tr i giam m i ch u ñưa ông H i xem t gi y kê khai nh ng th ñư c gia ñình g i vào. “ði u th ba, h nói m t tù nhân cùng phòng v i ông H i kh ng ñ nh ông H i v n ăn u ng bình thư ng. N u ñã bi t giam thì không th nào chung v i tù nhân nào khác. Quy t ñ nh bi t giam ông H i là ba tháng, t c là ba tháng ông H i không ñư c chung v i b t kỳ ai”, bà nói thêm. Có ý ki n trên m ng xã h i nói cánh tay và c n p h p cơm ñã ñư c ‘ghép vào’ Bà Tân cũng cáo bu c hình nh mà báo CAND ñưa lên là ñã có ch nh s a. “N u hình ch p ông g n ñây thì ông không th có m t s c m t h ng hào như th . Ch c n nhìn cánh tay c a nhân viên qu n giáo thôi thì cũng ñ th y r ng h photoshop r t là k lư ng, vì mu n làm cho ông H i h ng hào lên thì làm cho cánh tay nhân viên qu n giáo b bi n thành màu ñ . Vì h không th d ng m t video như h ñã làm v i ti n s Cù Huy Hà Vũ”. M t vài ý ki n trên m ng cho r ng cánh tay này ñã “b g n thêm vào”, màu ñã b sơn l i cho trùng v i hình và file RDF c a nh cũng hi n th ngày 2/6/2012. ‘Tình tr ng nguy c p’ Ông H i th án 12 năm tù v t i ‘Tuyên truy n ch ng Nhà nư c’ t i tr i giam s 6, n m cách th ph Vinh c a t nh Ngh An kho ng 70 km v phía Tây. Hi n ông ñang tuy t th c ñ ph n ñ i vi c nhà tù bi t giam ông vì ‘ông ñã không ch u ký vào ñơn nh n t i’, con trai ông H i Nguy n Trí Dũng thu t l i v i BBC sau khi anh vào thăm cha hôm 20/7. Theo l i anh Dũng thì ông H i ch d ng tuy t th c khi nào lá ñơn khi u n i v vi c bi t giam ông g i ñ n Vi n Ki m sát nhân dân t nh Ngh An ñư c gi i quy t. Ngày 27/7 v a qua, m t nhóm nhân sĩ trí th c g i thư cho Ch t ch nư c và Th tư ng Vi t Nam yêu c u gi i quy t v tuy t th c trong tù c a ông Nguy n Văn H i (ði u Cày).
 11. 11. 11 Lá thư g i Ch t ch Trương T n Sang và Th tư ng Nguy n T n Dũng nói tính m ng ông H i “ñang trong tình tr ng nguy c p”. ðăng trên trang Bauxite Vi t Nam, nh ng ngư i ký tên kêu g i chính quy n “cung c p nh ng thông tin xác th c v ði u Cày”. H cũng “ñòi các nhà ch c trách tr t do vô ñi u ki n cho công dân Nguy n Văn H i và các tù nhân lương tâm khác. Ngu n: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07 L t t y hay b l t t y? M c Lâm, biên t p viên RFA Bi u tình trư c c ng tr i giam Thanh Chương- Ngh An ñòi tr t do cho ði u Cày – Nguy n Văn H i hôm 23/7/2013. Photo courtesy of blog badamxoe Bài báo có t a “L t t y chiêu tuy t th c c a Nguy n Văn H i” do nhà báo Vũ ð i Phong vi t và ñăng trên t Công an Nhân dân [online] ñang ph i ñ i m t v i r t nhi u câu h i, trong ñó t m hình ñi kèm ñư c chú thích ch p blogger ði u Cày r t kh e m nh trong nhà giam b cho là ñã qua ch nh s a và ñi u này ñã ñi ngư c l i v i tiêu chu n ñ o ñ c báo chí. M c Lâm tìm hi u s vi c qua phân tích c a chuyên gia IT v v n ñ này. Trong th i ñ i computer ñã phát tri n vư t b c như hi n nay, m t t m hình ñư c xem là “hot” n u xu t hi n trên m t báo và có kh năng thay ñ i n i dung m t câu chuy n hay ch ng minh ñu c s th t mà công chúng ñang tranh cãi thì t m hình y ch c ch n s ñu c săm soi r t k ñ tìm hi u nó ch p vào th i gian nào, trư c hay sau s vi c di n ra và quan tr ng nh t t m hình y có ñư c ch nh s a b ng k thu t Photoshop hay không. T báo Dân Trí c a Vi t Nam ñã t ng mang ti ng ch nh s a hình nh trong v Tr n Kh i Thanh Th y v i m c ñích tăng thêm t i tr ng cho bà và b hư ng câu chuy n theo ý ñ c a phóng viên n u không mu n nói k c c a cơ quan công quy n. S vi c g n ñây nh t là t m nh c a phóng viên Vũ ð i Phong c a báo Công an Nhân dân Hà N i [online] khi mang hình nh c a Blogger ði u Cày
 12. 12. 12 Nguy n Văn H i vào bài vi t c a mình ñ ch ng minh ngư i tù này v n m nh kh e và không ph i là ñang tuy t th c như dư lu n ñang t giác s vô tâm c a nhà giam T ng c c 8. T m hình nhanh chóng b t cáo là ch nh s a, l p ghép m t cách v ng v và t ñó làm ñ ng cơ cho gia ñình ngư i blogger n i ti ng này cùng v i b n h u t i th ng tòa so n báo Công an Nhân Dân ñòi làm sáng t vào sáng ngày 31 tháng B y v a qua. Bà Dương Th Tân v cũ c a blogger ði u Cày cho bi t s vi c x y ra khi ñ n tòa so n báo Công an Nhân dân: Cũng như m i khi gi ng như là t lúc m con tôi ñi Ngh An ñ n nay t t c m i nơi ñ u l n tránh, ñ u có chung lu n ñi u là không có ngư i gi i quy t công vi c c a gia ñình tôi, ho c th này ho c th kia nhưng nói chung là l n tránh, th m chí h còn ñóng c a không có m t ngư i nào ñ chúng tôi có th h i. Ngư i ta cũng ch tr l i m t cách r t ñơn gi n là s p c a h ñi v ng và ngư i phóng viên vi t bài ñó cũng ñi công tác xa t i Tây nguyên. Chúng tôi không ch p nh n cách tr l i như v y và chúng tôi yêu c u g p ngư i ch u trách nhi m xu t b n bài báo ñó. Không ch p nh n chuy n ñó nên anh em b n h u chúng tôi ñi ra ngoài c a c a tòa so n ñó và căng băng rôn ñ ph n ñ i nh ng vi c làm c a báo Công an Nhân dân ñã có hành vi xuyên t c, vu kh ng bôi nh thân nhân tôi cũng như nh ng b ng h u c a chúng khi bài báo cho là m t nhóm ngư i chuyên t t p kích ñ ng gây r i các th trong bài báo ñó. Ngư i ta cũng ch tr l i m t cách r t ñơn gi n là s p c a h ñi v ng và ngư i phóng viên vi t bài ñó cũng ñi công tác xa t i Tây nguyên. Chúng tôi không ch p nh n cách tr l i như v y… - Bà Dương Th Tân Trong k thu t computer graphic design, vi c ch nh s a hình nh trông ñ p và th c hơn nh vào các tính năng c t ráp r t thành công c a ph n m m Photoshop. Ngư i xem d dàng ch p nh n m t t m nh sau khi qua ch nh s a tr nên hoàn toàn khác v i t m nh nguyên m u mà chính ngư i trong nh cũng b t ng n u không ñư c hu n luy n chuyên môn. Tuy nhiên có m t s th t là cho dù tay ngh c a ngư i s d ng ph n m m Photoshop chuyên nghi p cách nào cũng không th gi u ñư c các công ño n mà ph m m m này th c hi n. Dư i s phân tích c a m t chuyên gia, ñ phát hi n m t b c nh c t dán thì t m nh s ñu c phóng to ñ l ra v t c t chung quanh c a ch th mu n c t. M c dù ch th ñã ñư c làm m ñi nhưng v n ñ l i nh ng khác bi t c a các Pixels hi n ra trong vùng b c t. Nh ng ch m nh li ti ñư c g i là Pixels này là các phân t t o nên hình nh trong Photoshop và do ñó chúng có cùng c u t o t màu s c, ánh sáng trên t ng vùng nh t ñ nh cho nên khi b c t dán, nh ng khác bi t c a các Pixels s l ra vì không m t b c nh nào l i có th trùng kh p v i m t b c nh khác ñ sáng cũng như màu s c. Hai n a, c u t o hình nh c a Photoshop trên màn hình computer căn b n trên ba channel khác nhau. Ba channel ñ , lá cây và xanh (Red, Green, Blue) khi n m ch ng lên nhau s t o ra hình nh th t nhưng khi tách r i chúng t ng ph n m t s hi n lên s l p ghép c t dán y r t rõ ràng vì m i màu ñ u n m riêng ra trên channel c a màu y.
 13. 13. 13 K thu t th ba ñ phát hi n các công ño n ch nh s a là Histogram trong chương trình c a Photoshop. Histogram s ghi nh n m i ho t ñ ng ch nh s a màu s c, kh u ñ ánh sáng trên m t ch th và t Histogram ngư i ta d dàng nh n ra b c nh ñư c s a khi nào và vùng nào b s a. L p ghép v ng v T m hình trên báo cand online v i l i chú thích: Nguy n Văn H i trong bu i khám s c kh e ñ nh kỳ (ngày 26/7) và nh n kh u ph n ăn t cán b tr i (ngày 28/7). Photo courtesy of cand online Nh n xét t m hình ñang gây n ào c a bài vi t mang tên “L t t y chiêu tuy t th c c a Nguy n Văn H i” do nhà báo Vũ ð i Phong sáng tác, chuyên gia IT v hình nh và an ninh m ng Hoàng Ng c Diêu cho bi t: Tôi nhìn qua thì tôi th y có hai ñi m r t rõ ràng và hi n nhiên. Th nh t là cái vai c a anh ði u Cày trên hình n n nó b m ñi vì ai ñó ñã c tình làm m ñi ñ ti p v i hình n n nhưng vì h làm r t v ng v cho nên khi mình chuy n qua m t channel thì mình th y nó hi n ra r t rõ. Th hai là cái Histogram trên m t và trên ng c c a anh ði u Cày nó khác nhau r t nhi u. N u t m hình ñ ơc ch p cùng m t ánh sáng cùng m t góc ñ thì không có th nào cái skin tone, cái màu da trên trán và trên ng c l i khác bi t nhau ñ n như v y. ðây là ñi m mà tôi tìm ra ngay l p t c không c n ph i phân tích gì nhi u. Khi ñư c nh c t i chi ti t cánh tay trong t m hình b c t m t cách v ng v và tác gi c a nó l p ghép v i s thi u s hi u bi t v cơ th h c cũng như lu t ph i c nh c a h i h a, chuyên gia Hoàng Ng c Diêu cho bi t: ðó cũng là m t chi ti t r t thú v vì nói m t cách khoa h c thì khi ñưa tay ra n m thì ngón cái ph i xòe ra ñ gi cái ca ch không th nào nó c p l i như trong t m hình này. Nhìn cái hình thì rõ ràng mình th y ngón tay cái nó b c t m t. ðây là do ngư i c t ghép t m hình khá v ng v nên c t nó b bi n m t m t mi ng nên không còn th y nguyên v n ngón tay cái n a. Còn chi ti t cánh tay c a ngư i nào ñó ñưa vào t m hình nhìn r t kỳ quái, nó không ph i là màu da bình thư ng nó gi ng như b over expose, ñư c c t ñâu ñó r i dán vô nên không phù h p v i ánh sáng, màu s c c a hình n n. S b c xúc c a dư lu n và gia ñình blogger ði u Cày trư c bài báo c a nhà báo Vũ ð i Phong cũng như s im l ng c a T ng biên t p t báo Công an Nhân dân [online] c n ñư c làm rõ, có như th n n báo chí cách m ng m i kh dĩ có th thuy t ph c ngư i ñ c trong tình hình ngành công an ñang t ñánh m t ni m tin m t cách tr m tr ng như hi n nay. M.L. Ngu n: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/unmask-or-be-unmasted-ml-07312013161055.html
 14. 14. 14 62 rue Boileau, m t bu i chi u… Ki n Văn ð i v i bà con Vi t Nam Paris, s 62 ph Boileau là m t ñ a ch không xa l : tr s ð i s quán Vi t Nam t i Pháp. Tòa nhà màu tr ng g n 40 tu i này n m m t ph nh qu n 16 th ñô Paris, thu c khu «tư s n» sang tr ng (như nhi u s quán khác). ðư ng ph và ñ a ch 62 ñ u mang d u n l ch s : nó mang tên nhà thơ c ñi n th k 17 Nicolas Boileau (1636-1711). Boileau ñã s ng nhi u năm ph này, tương truy n cái cây s 62 (mà ð i s quán không ñư c quy n b ng ñi) là cái cây mà dư i bóng, nhà thơ Pháp thư ng ng i sáng tác. G n ñây hơn, vào tháng hai 1973, khi Hi p ñ nh Paris chưa ráo m c, ngôi bi t th n m trên th a ñ t này cũng ñã ñi vào l ch s ñi n nh: cu n phim «La Grande Bouffe» (B a ăn nh u vĩ ñ i) (xem băng qu ng cáo: http://www.premiere.fr/Bandes- annonces/Video/La-Grande-Bouffe) c a Marco Ferreri ñã ñư c quay t i ñây. M t năm sau, quan h ngo i giao ñư c thi t l p c p ñ i s gi a C ng hòa Pháp và Vi t Nam Dân ch C ng hòa. L ch s sang trang. Nhà nư c Vi t Nam mua th a ñ t ph Boileau ñ xây d ng ð i s quán. Trong l ch s ngo i giao c a nư c Pháp, có l chưa bao gi có chuy n này: ñ án xây d ng là c a m t ki n trúc sư Vi t ki u (anh Võ Thành Nghĩa), ñã là chuy n hi m có, nhưng sau ph n xây d ng cơ b n, ph n l n nh ng công ño n «hoàn thành» ñ u do nh ng bàn tay Vi t ki u «ăn cơm nhà vác ngà voi»; các bác công nhân (ai xem phim Công binh c a Lê Lâm còn ñư c g p m t vài bác), t t nhiên, nhưng bên c nh các bác là trí th c, sinh viên, nam ph lão u. Chi u nay, 29 tháng b y 2013, bư c chân t i 62 rue Boileau, tôi không kh i nh t i l ch s g n b n th k c a ñ a ñi m này. G c cây Boileau, La Grande Bouffe… T i ngày tháng Tư 1977, Th tư ng Ph m Văn ð ng khánh thành ngôi nhà ñ i di n cho Vi t Nam, ngôi nhà mà bi t bao ngư i ñã góp ph n xây d ng cách ñây b n th p niên. Cùng ñi v i tôi, là tám chín anh ch em Vi t Nam. «Vi t ki u» cũ, h u h t, nhưng có m t ch ñã t ng là cán b B Tài chính, r i ra làm cho m t công ti nư c ngoài, l y ch ng, sang Pháp s ng ñư c hơn mư i năm nay. Hôm nay, l n ñ u tiên «tôi ñi như v y», nên «hơi run», ch m m cư i nói – cũng là l n ñ u tiên, tôi ñư c g p ch . M t anh là nhà v t lý, t ng làm vi c Nguyên t l c cu c Pháp, năm 1979 (gi a khi Trung Qu c xâm lư c Vi t Nam) v nư c làm vi c Vi n nguyên t ðà L t; nay anh v hưu, th nh tho ng sang Pháp thăm và gi cháu «ñích tôn» – chi u nay, anh trao cháu cho ngư i khác gi ñ t i ñây. Hôm nay, «các nhà v t lý» chi m sân kh u như trong v k ch c a Friedrich Dürrenmatt: bên c nh nhà nguyên t h c ðà L t, là hai nhà v t lý, Giám ñ c nghiên c u CNRS… Trong «ñoàn» chín ngư i chúng tôi, ñ m sơ có ba b n anh ch em ñã t ng l n l i t i ñây b n mươi năm v trư c ñ lát g ch, sơn tư ng, quét d n (hay… bày b a). Và cũng có nh ng anh ch chưa h tham gia «phong trào», th m chí còn ho t ñ ng «phía bên kia». Hôm nay chúng tôi h n nhau t i ñây – hoan hô internet ! – ñ trao lá Thư yêu c u (http://boxitvn.blogspot.fr/2013/07/yeu-cau-chu-
 15. 15. 15 tich-nuoc-va-chinh-phu-viet_28.html) nh S quán Vi t Nam chuy n v Ch t ch nư c Trương T n Sang và Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng, «ñ kh n c p gi i quy t v tuy t th c, nh m gi m ng s ng cho công dân yêu nư c Nguy n Văn H i, t c blogger ði u Cày». Và «Chúng tôi ñòi các nhà ch c trách tr t do vô ñi u ki n cho công dân Nguy n Văn H i và các tù nhân lương tâm khác». Chúng tôi ch là vài ngư i trong s nh ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài hư ng ng sáng ki n c a m y trăm ñ ng bào trong nư c (danh sách m ng Bauxite Vi t Nam công b sáng nay, có 623 ch ký). Theo ñúng phép l ch s , chúng tôi ñã g i ñi n tho i t i S quán t bu i sáng ñ thông báo là chúng tôi s t i vào lúc 15g ñ ñưa thư. Qua kh i c a s t bên trái, trư c khi ti n vào c ng chính c a S quán, chúng tôi g p m t n nhân viên S quán. Bà/cô y cho bi t cán b s quán ñ u b n công tác, không th ti p chúng tôi. Lá thư chúng tôi nh chuy n cho Ch t ch Trương T n Sang, mà bà/cô y «không có th m quy n nh n», chúng tôi c vi c b vào h p thư, nhân viên văn phòng t i gi s ra l y. V n là ngư i c n th n, anh b n tôi h i bà/cô y có th làm m t t gi y biên nh n không? Câu tr l i, b n ñ c cũng ñoán trư c: «không có th m quy n». Th là, sau n a mét bư c vào lãnh th Vi t Nam, chúng tôi bư c tr l i lãnh th Pháp, ñ m t «nhà v t lý» (ñư c «ñoàn» chúng tôi nh t trí b u c ) b phong bì vào hòm thư c a S quán. Hi v ng khi tôi vi t dòng này, ñã t i gi nhân viên văn phòng ra l y. Nhà v t lý h c Ph m Xuân Yêm b Thư Yêu C u… hòm thư c a ð i s quán VN t i Pháp Cũng hi v ng là v i phương ti n vi n thông hi n ñ i, lá thư yêu c u ñư c chuy n v Ch t ch Trương T n Sang nhanh và g n hơn là lá thư ph n ñ i c a anh Nguy n Văn H i, hơn ba mươi ngày v n chưa ñi h t con ñư ng t tr i giam s 06 ñ n Vi n ki m sát Nhân dân Ngh An, c hai ñ u cùng m t t nh.
 16. 16. 16 Trư c khi ra v , chúng tôi ch p m t t m hình k ni m. ð ghi nh là ñ ng sau ch n song thép là tòa nhà, có bàn tay xây d ng c a nh ng ngư i trong chúng tôi, nhưng quan tr ng hơn c , nó là tòa nhà ñ i di n cho ñ t nư c c a hơn 90 tri u ngư i, trong ñó, tư tư ng và tình c m c a chúng tôi, hôm nay, hư ng v nh ng con ngư i c th , ñ ng sau nh ng ch n song khác n a: ði u Cày Nguy n Văn H i, Cù Huy Hà Vũ (ngày nào tôi còn g p Hà Vũ và cha anh cũng s 62 rue Boileau này), Nguy n Phương Uyên… 29.07.2013. K. V. RFI. Th b y 03 Tháng Tám 2013 Ngư i Vi t t i Paris bi u tình ng h ði u Cày Cu c bi u tình ng h ði u Cày cũng nh m ñánh ñ ng dư lu n v tình tr ng c a nh ng tù nhân lương tâm khác như Paulus Lê Sơn.
 17. 17. 17 Catherine NGUYEN Thanh Phương T i Paris chi u hôm qua 02/08/2013, c ng ñ ng ngư i Vi t t i Pháp ñã t ch c m t cu c bi u tình qu ng trư ng Saint-Michel, nơi có nhi u du khách qu c t qua l i, ñ bày t s ng h blogger ði u Cày, yêu c u các chính ph ngo i qu c gây áp l c bu c Vi t Nam tr t do cho ông, cũng như cho nh ng nhà ho t ñ ng dân ch khác ñang b giam c m Vi t Nam. Tr l i ph ng v n RFI Vi t ng , ông Tr n Nghĩa Hi p, m t thành viên ban t ch c bi u tình, cho bi t : Ông Tr n Nghĩa Hi p 03/08/2013 Nghe (01:59) Thư ñ c gi : Nhà c m quy n Hà N i ph i tôn tr ng nhân quy n và chăm sóc s c kh e ñ c bi t ngay cho blogger ði u Cày Dear Sir and or Madam, This is Martin Hagn From Germany, I would like to signature in the Statement requesting the Vietnam- Hanoi government and its communist that they shall respect the human’s right and immediately provide special health care service to Blogger Dieu Cay that your group have stated. Hanoi government must understand that every one have the rights to talk, thinks and share. The Hanoi government please do
 18. 18. 18 not stolen that rights of Vietnamese people. The Hanoi government stops killing Vietnamese, that is over their suffer that million Vietnamese people had been killed during some stupid wars in the past. Respectfull yours, Martin **** TRE NHI U MĂNG M C VÀO ðÂU? Tô Văn Trư ng B t c qu c gia nào trên th gi i mu n phát tri n b n v ng thì y u t ñ u tiên là ph i luôn có ñ i ngũ ngu n nhân l c k th a, ñ c trí và dũng. Hay nói cách khác tre già thì măng ph i m c! Liên h v i cu c s ng, tôi r t thích bài thơ “Tre Vi t Nam” c a nhà thơ Nguy n Duy có các v n thơ ñư c ñúc k t theo quy lu t c a t nhiên: “Măng non là búp măng non ðã mang dáng th ng thân tròn c a tre Năm qua ñi tháng qua ñi Tre già măng m c có gì l ñâu” Tre già măng m c, chuy n ‘không l ’. Nó là l thư ng tình, ñương nhiên. ðây là hình nh th c sinh ñ ng minh ch ng cho quan ñi m bi n ch ng duy v t. Theo quy lu t v n ñ ng, m i s v t hi n tư ng luôn v n ñ ng không ng ng. V n ñ ng là tuy t ñ i, ñ ng yên là tương ñ i, mang tính nh t th i. Cây tre không tr mãi ñư c mà ph i d n d n già ñi và s ñ n lúc ph i k t thúc (ch t) ch không th t n t i vĩnh h ng. ðó cũng là quy lu t ph ñ nh c a ph ñ nh: Theo ti n trình c a s v n ñ ng cái cũ s m t ñi (cây tre ch t) cái m i ra ñ i thay th cái cũ- hi n tư ng măng m c! C theo quy lu t sinh h c c a thiên nhiên ñó, có th th y, m t th c t c a Vi t Nam là nh ng năm tháng trư c ñây khi ñ t nư c còn ñang b xâm chi m, thì ña s cán b c t cán c a ð ng r t tr . Các ñ ng chí lãnh ñ o ð ng như Tr n Phú, Lê H ng Phong, Nguy n Văn C ,. Hà Huy T p, Hoàng Văn Th ...toàn cán b tr n m v n m nh ñ t nư c. R i m t th i cu c m i m ra. Sau th ng nh t ñ t nư c, ð ng và Nhà nư c không ít l n bàn v tiêu chí l a ch n, b i dư ng ñào t o ngu n cán b c p chi n lư c. Nhưng nhìn vào th c t lâu nay khi so sánh v i th gi i, ch nói riêng
 19. 19. 19 v ñ tu i c a gi i c m quy n nư c ta ñã có s h t h ng ñáng lo ng i vì tu i trung bình c a 16 v trong B Chính tr ñ n h t nhi m kỳ ñ i h i ð ng XI ñã là 64. Ngay c p lãnh ñ o các ñ a phương, nhi u v thư ng tr c t nh y cũng không còn ñ ñ tu i ñ làm thêm 1 nhi m kỳ, “tre ñã già mà măng không m c”! Có l n ñang làm vi c x s l c h u châu Phi, nhân lúc ñi kh o sát th c ñ a bàn v chuy n tham quy n c v nư c s t i, tôi ñ c m y câu thơ: “Ta ñây ñ ng gi a b i tre Các ngươi ñ ng có ngo ngoe m c m m Tre này tr ñã bao năm Lũ măng mà m c, ta n m ñâu?” Tôi th làm phép tính th ng kê tu i các v lãnh ñ o nhà nư c c a 10 qu c gia trên th gi i như M , ð c, Anh, Ý, ðan M ch, Th y ði n, Na Uy, Nh t B n và Trung Qu c, có ñ n 50% các v tu i dư i 50, tu i trung bình là 52 kém lãnh ñ o Vi t Nam ñúng b ng con giáp (12 tu i). Th gi i ngày nay ñã minh ch ng ngư i c m quy n mu n phát huy ñ y ñ năng l c sáng t o thì tu i ñ p nh t v n là dư i 50. Tr hóa hàng ngũ lãnh ñ o Vi t Nam là m t vi c b t bu c ph i làm, chưa k yêu c u v tâm và t m. Nhân tài nư c ta thu c v ba t ng l p xen k nhau, ñó là trí th c chân chính, doanh nhân ñích th c và tu i tr tâm huy t l a tu i t 30-50 c n ñư c quan tâm, tr ng d ng vì h chính là “măng mang dáng th ng, thân tròn c a tre’! Liên h Vi t Nam, ngư i nông dân tr ng dưa thì ñư c dưa, tr ng ñ u thì hái ñ u. Tre già măng m c là l t nhiên ñ i. Có ñi u b u thì tròn, ng thì dài. ch n m ñáy gi ng coi tr i b ng vung. Có ươm cây dân ch , gieo m m t do m i g t hái ñư c nh ng tài năng xu t chúng lãnh ñ o ñ t nư c, m i mong m mày m m t v i năm châu b n bi n. ð ng này lúc nào cũng ch nghĩa Mác Le Nin vô ñ ch, ñ ng ta là thiên tài. Chính chính sách thì ñưa ra toàn nh ng xe chính ch , c ng thêm 2 ñi m thi ñ i h c cho bà m VN anh hùng, văn hóa ñám cư i dư i 300 ngư i, ñám ma không g n kính nhìn m t (6T=thiên tài 4T), nhi u v chính khách phát ngôn làm d y sóng công lu n vì não tr ng có v n ñ ! vv… suy ra, cha già con c c ch ng có gì l ! Ch s không ñư c là tre mà toàn là vông! "Tu i tác càng già càng x p xoáp Ru t gan không có, có chông gai". ("V nh cây Vông" c a Nguy n Công Tr ). Xu th phát tri n ñ t nư c r t c n nh ng ngư i lãnh ñ o tr , có kh năng c p nh t công ngh thông tin, tư duy tr ñ ti p c n nhanh chóng tri th c tr c a qu c t , không b tư duy c h , xơ c ng, già c i. B i cách ñi c a th h cũ thư ng là cách ñi kinh nghi m ch nghĩa, l y tr i nghi m c a chính mình làm tri t lý. Cách ñi c a th h tr hi n ñ i là cách ñi b ng thông tin, h c h i, rút ng n, sáng t o thì t c ñ trư ng thành s nhanh hơn. Có câu chuy n v tre và măng như sau : M t ông c ngư i Nh t B n s ng trên trăm tu i. Con cháu t ch c sinh nh t và chúc m ng c . Nhân d p này c tâm s : Trư c h t tôi ph i xin l i nhân dân Nh t B n và sau ñó là nhân dân toàn th gi i vì tôi s ng ñã quá lâu !!! . Nhân l i xin l i chân thành và “ kỳ l " này, nhà thơ B o Sinh vi t :
 20. 20. 20 " Cho tôi xin l i m i ngư i Vì tôi ñã s ng trên ñ i quá lâu Tre nhi u măng m c vào ñâu..." " Tre già măng moc", nhưng trong dân gian ta còn có câu ng n ng "g ng càng già, càng cay”! ðúng là tre già thì ph i ch t b ñi ñ cho măng có cơ h i m c lên . Nhưng tre già mà là tre t t thì còn ñư c s d ng h u ích trong xây d ng nhà c a, có ngôi nhà tre t n t i ñ n hàng th k , b n ch t không kém gì các lo i g quý hi m khác. B i v y có nhi u b c lão thành cách m ng sau khi d i kh i v trí lãnh ñ o v n là ch d a v ng ch c cho con cháu, là “giư ng c t” c a xã h i. Khi ñó, h v i kinh nghi m và tâm huy t c a mình s tr thành “g ng cay mu i m n” cho ñ i! Bên c nh nhi u v quan ch c s ng theo ch nghĩa makeno thì v n còn r t nhi u nh ng b c lão thành cách m ng, các v trư ng thư ng b t ch p tu i cao s c y u ngày ñêm trăn tr suy nghĩ ti p t c ñóng góp cho s trư ng t n và hưng th nh c a ñ t nư c. Có th k ra m t s tên tu i tiêu bi u như ð i tư ng Võ Nguyên Giáp, c Th tư ng Võ Văn Ki t, nguyên Phó Th tư ng Vũ Khoan, các nhà khoa h c trí th c như GS Hoàng T y, GS Tương Lai và nhi u v khác n a. H là nh ng t m gương ñ chúng ta soi chung và là ni m t hào, ni m tin vào c i r v ng b n c a ñ t nư c. Gs Nguy n Minh Thuy t: Trí th c có trách nhi m bày t chính ki n LTS: Giáo sư, ti n sĩ Nguy n Minh Thuy t, nguyên là ñ i bi u Qu c h i Vi t Nam các khóa XI, XII, t ng là Phó Ch nhi m y ban Văn hóa, Giáo d c, Thanh niên, Thi u niên và Nhi ñ ng c a Qu c h i. Trư c khi tham gia ngh trư ng ông là gi ng viên cao c p, Phó hi u trư ng ð i h c KHXH &NV thu c ð i h c Qu c gia Hà N i. Trong th i gian tham gia ngh trư ng ông ñã khá n i b t v i nhi u ý ki n th ng th n, ñư c dư lu n c tri c nư c chú ý và ñ ng tình. G n ñây, Văn hóa Ngh An ñã có cu c trao ñ i v i ông. Chúng tôi trân tr ng gi i thi u cùng b n ñ c n i dung cu c trao ñ i này. PV:Thưa giáo sư, trư c khi tr thành chính khách, ông là m t nhà khoa h c, m t trí th c. M t l n ghé thăm và nói chuy n v i chúng tôi t i t p chí Văn hóa Ngh An, Giáo sư Nguy n Tài C n có nói r ng ñã t ng ñ t r t nhi u hy v ng vào ông v i tư cách m t nhà ngôn ng h c tài năng. Ông có th cho bi t t i sao t gi ng ñư ng l i r ngang sang chính trư ng, t m t nhà khoa h c tr thành m t chính khách?
 21. 21. 21 GS Nguy n Minh Thuy t: Cho ñ n bây gi tôi v n t coi mình và v n ñư c gi i khoa h c coi là m t nhà nghiên c u khoa h c. Còn b n thân tôi t ñánh giá mình ch là m t chính khách nghi p dư thôi, tôi v n là m t nhà giáo, nhà khoa h c. Còn v con ñư ng r ngang c a tôi, th c ra nó cũng r t là b t ng . Tôi tham gia làm công tác lãnh ñ o t i trư ng t năm 1990 nhưng chưa bao gi tôi nghĩ có ngày mình s r i trư ng ñ tr thành m t ð i bi u Qu c h i. Duyên do c a vi c này là năm 2002 khi chu n b nhân s cho Thư ng tr c y ban Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (UBKHCN&MT) thì GS.TSKH Vũ ðình C - Phó Ch t ch QH kiêm Ch nhi m UBKHCN&MT th y Thư ng tr c UB toàn nh ng ngư i làm trong lĩnh v c KHTN thôi, không có ngư i nào làm trong lĩnh v c KHXH&NV. Chính vì v y, tôi ñã ñư c gi i thi u ra ng c ðBQH khóa XI và ñi u lên công tác UBKHCN&MT. Trong cu c ñ i công tác c a mình, tôi có chuy n công tác nhi u l n. Có th nói l n này mình không ch ñ ng. Nh ng l n trư c mình ñ u ch ñ ng. PV:Ông có suy nghĩ gì v s thay ñ i này? Và ñ n bây gi ông có th y ti c là mình ñã sang ngang? GS Nguy n Minh Thuy t:Lúc m i v QH ph i nói là tôi cũng khá hoang mang, không bi t có làm tròn trách nhi m. B i vì mình b tách ra kh i môi trư ng quen thu c t tr , m y ch c năm tôi ch có gi ng d y và NCKH. Th hai, ph i nói th này, khi v UBKHCN&MT và làm ñ i bi u chuyên trách thì anh em ngư i ta ñã nói ðB chuyên trách là 5 không. Bây gi tôi ch nh ñư c 3 không: Không quân, không quy n, không ti n. trư ng ít nh t là có hơn 10 nghìn sinh viên và hơn 600 cán b , tôi là lãnh ñ o nhà trư ng cho nên các vi c anh ch em sinh viên và cán b ph n ánh, th y h p lý trong quy n h n c a mình, tôi có th gi i quy t ñư c ngay. Vi c gì khó, tôi báo cáo BGH, báo cáo Thư ng v ð ng y nhà trư ng r i gi i quy t. trư ng, ngư i giúp vi c có, ti n có, g n 100 t / năm, c UB ch có 1,5 t ñ ho t ñ ng thôi, bây gi ch c là hơn. Lên ñ n QH thì tôi ch là m t cái ñinh trong b máy, không có th m quy n gì. Và c n nói thêm là m t b ph n anh em V KHCN&MT giúp cho công vi c chung c a UB, ch không có làm thư ký cho mình. Nh ng công vi c c th tôi ph i t gi i quy t l y: ð nh phát bi u ý ki n gì thì ph i t nghiên c u l y, t vi t l y và ph i t ch u trách nhi m. Có ñơn thư c a dân g i lên khi u n i, t cáo, tôi ph i nghiên c u, chuy n ñơn gi i quy t cho dân, ñ u tranh v i các cơ quan ñ b o v quy n l i c a dân... T t c các vi c ñó tôi ñ u ph i t làm. Khi chuy n sang QH tôi xác ñ nh ngay: Mình không ñư c phép ñ lãng phí th i gian công tác QH, mình ph i làm ñư c vi c. Có th nói th này, qua th i gian làm vi c QH thì n u mình có tâm huy t thì công vi c nào cũng thú v , vi c chung cũng như vi c riêng ñ u có ích v i c tri. ð i v i vi c chung c a c nư c thì làm QH tôi có ñóng góp tr c ti p hơn. N u ý ki n c a tôi v m t ñi u l nh, v m t chính sách mà ñúng ñ n, ñư c QH ti p thu thì nó s tr quy ñ nh c a pháp lu t, tr thành chính sách. T quy ñ nh c a pháp lu t, t chính sách y s giúp chúng ta c i t o th c ti n, phát tri n ñ t nư c ñư c t t hơn. Vì th , tôi không ân h n khi mình chuy n làm vi c t i QH. Ph i nói thêm r ng dù làm ðBQH chuyên trách nhưng th c s là t b n thân tôi th y mình chưa bao gi d ng công tác chuyên môn ch chưa ph i là c t ñ t h n chuyên môn. Trong su t th i gian QH, hàng năm tôi v n vi t báo, vi t sách hàng vài trăm trang. PV: M t s b n bè c a chúng tôi khoa Ng văn c a ð i h c T ng h p [xưa] nói r ng h v n r t nh ông là m t nhà giáo, m t nhà ngôn ng h c, m t ñ ng nghi p thân thi t c a h . Và h ñã t
 22. 22. 22 hào vì có m t ñ ng nghi p là ông ngh có nh ng ti ng nói trung th c và h u ích chính trư ng, ñã nói h ñư c cho h nhi u ñi u. Ông có suy nghĩ gì v ñi u này? GS Nguy n Minh Thuy t:Tôi r t là c m ơn các b n bè, các c u sinh viên c a tôi trư ng ðHTH HN, sau này là hai trư ng ðHKHXH&NV, ðHKHTN cũng như các trư ng ðH khác trong ðHQG HN ñã giúp ñ , rèn luy n cho tôi trong quá trình công tác trư ng. Có th nói kinh nghi m nh ng năm công tác trư ng, v i s giúp ñ c a anh em ñã giúp ích r t nhi u cho tôi trong công tác QH. Vì sao tôi l i nói như v y? B i vì, trư c h t kinh nghi m c a m t nhà giáo, m t ngư i nghiên c u khoa h c giúp tôi r t nhi u trong ho t ñ ng QH. Là m t nhà khoa h c, tôi có thói quen nghiên c u tài li u, tôi ñ c tài li u QH nhanh hơn, khái quát v n ñ trúng hơn và là m t nhà giáo tôi có kh năng di n ñ t thu n l i hơn. Th hai, trong th i gian trư ng, tôi cũng h c h i ñư c các th y và anh em r t nhi u, không ch nh ng kinh nghi m v NCKH mà c ñ i nhân x th , cách nhìn nh n v n ñ ñ i s ng xã h i... Có m t s b n QH, m t s anh em báo chí, m t s anh em b n bè nh n xét tôi thư ng nói v n ñ gì là nói chu n và nói trúng. Tôi nghĩ ñ y chính là quá trình công tác ñã xây d ng cho tôi quan ñi m nhìn nh n v n ñ ñúng v i cương v c a mình là ñ i bi u c a dân, mình c nhìn nh ng gì là quy n l i c a dân s trúng (cư i). ð c bi t tôi c m ơn tình c m c a anh em ñã dành cho tôi trong su t th i gian tôi xa trư ng ñ làm ðBQH cũng như ñ n t n bây gi . QH m i khi tôi tham gia cu c h p mà có ñư c nh ng ý ki n ñáng chú ý thì b n bè ñ u nh n tin ho c g i ñi n ñ ng viên. Và có nh ng vi c mà tôi c n ñ n s giúp ñ c a h thì anh em cũng s n sàng giúp ñ tôi. Ví d l n phát bi u ý ki n v khai thác bô-xít Tây Nguyên, tôi cũng ñ c vài trăm trang tài li u v v n ñ này, và cũng n m ñư c nhi u v n ñ nhưng có nh ng chuy n tôi chưa sát l m. Ví d , t o ra Alumin thì ñã ph i là s n ph m tinh chưa hay v n là s n ph m thô? Giá Aluminso v i giá nhôm như th nào? Vi c v n chuy n qu ng bô-xít như th nào? T t c nh ng chuy n ñó tôi ph i g i ñi n xin g p m t chuyên gia ñ u ngành khoa ñ a lý. Anh y nói v i tôi là: Thôi, anh r t là b n, tôi r t thông c m, anh c nói chuy n qua ñi n tho i v i tôi, anh không ph i ñ n nhà tôi. N u anh c n n a thì tôi s g i tài li u cho anh thông qua email... Có th nói t t c nh ng s giúp ñ y t o ñi u ki n cho tôi hoàn thành nhi m v . PV:Sau nhi u năm là ñ i bi u Qu c h i và là Phó ch nhi m y ban Văn hóa giáo d c, thanh thi u niên nhi ñ ng c a QH, ông th y môi sinh văn hóa dân t c, ñ t nư c, qu c gia [theo nghĩa r ng là không gian t n t i c a m i ngư i và m i ngư i, c a c dân t c] ñang n i lên nh ng v n ñ gì ñáng quan tâm nh t, th m chí nghiêm tr ng nh t? GS Nguy n Minh Thuy t:N u nói văn hóa theo nghĩa c văn hóa v t ch t l n văn hóa tinh th n, nghĩa là nh ng giá tr ñư c th hi n trong ph n h u hình và trong ph n vô hình thì có th nói v văn hóa v t ch t ñi u chúng ta th y ñáng lo l ng nh t là ti n b KHKT c a nư c ta r t ch m. Trong s hàng ch c nghìn GS, PGS c a nư c ta, m i năm chúng ta ch có m t vài ñăng ký phát minh sáng ch nư c ngoài. Ví d năm 2011 chúng ta ch có 5 sáng ch , cho ñ n nay không có n a. Trong khi ñó, các nư c phát tri n châu Á như Hàn Qu c có hàng nghìn, Phi-pi-pin là nư c có trình ñ phát tri n g n chúng ta, dân s g n chúng ta, h cũng có vài trăm sáng ch / năm. Còn nh ng phát minh, sáng ch trong nư c có th nói là cũng không ñáng bao nhiêu. Nh ng ñi u này cho th y ti n b v văn hóa v t ch t nư c ta r t ch m. ð c bi t ñáng lưu tâm là văn hóa xã h i, t c là v n ñ thu c v tư tư ng, l i s ng, ñ o ñ c ñang sa sút nghiêm tr ng. Tôi l y ví d , hi n nay có th nói là c nư c ta b m t căn b nh nói m t ñ ng làm m t n o. ðây là căn b nh chung c a ñã có t lâu l m r i nhưng nay th hi n quá rõ, t trong cơ
 23. 23. 23 quan, v i hàng xóm láng gi ng, v i vi c qu c gia... ð y là ñi u ñau lòng mà h u qu ch c ch n là r t l n. Nên nhi u khi tôi có nh ng phát ngôn, nh ng phát bi u, nh ng hành ñ ng mà nhi u ngư i nói là anh quá b o. Th m chí nh ng ngư i có trách nhi m có khi v n trách tôi vì nh ng phát ngôn y. Nhưng tôi v n ph i nói, hi n nay c xã h i ngư i ta không dám nói th t ý c a mình. Bây gi tôi cũng không dám nói th t ý c a mình hay các trí th c cũng không dám nói th t ý c a mình thì làm sao các c p lãnh ñ o bi t ñư c ngư i dân ñang nghĩ gì? Cho nên ñánh giá th nào thì tôi cũng ch p nh n nhưng mà tôi nghĩ r ng ph i có m t s ngư i nói nên suy nghĩ ít nh t là c a cá nhân, ho c c a nh ng ngư i thân ñ cho ngư i khác và lãnh ñ o bi t ñ x lý. PV:Nh ng ngư i có trách nhi m có trách ông? V y có ñ ng chí lãnh ñ o nào ph n h i ý ki n l i v i ông không? GS Nguy n Minh Thuy t: Có m t s v B trư ng, trư ng ngành, khi tôi ch t v n h trên h i trư ng, thì h cũng g i văn b n ñ n gi i thích ho c gi gi i lao h tìm g p tôi ñ gi i thích t i sao v n ñ l i như v y... Nhưng c p cao hơn thì không có (cư i). Tôi nói ti p cái ñáng báo ñ ng th hai v văn hóa c a nư c ta là cái ác lên ngôi. Th c ra thì nư c nào và th i nào cũng có nh ng k ác, cũng có nh ng k m t nhân tính nhưng mà có th nói giai ño n hi n nay chúng ta ph i ch ng ki n quá nhi u s ki n làm chúng ta ñau lòng v tâm tính c a ngư i Vi t, trong ñó có l p tr . Nh ng v gi t ngư i v n c di n ra ch vì nh ng quy n l i r t nh nh t. Nh ng v vi c tàn nh n không ch th hi n ch gi t ngư i mà ch ngư i ta s n sàng tranh ño t nhau, ñ y nhau vào th kh n cùng, làm ngơ trư c n i ñau c a ngư i khác. Cái ác nó lên ngôi là th . ði u th ba là ñ o ñ c suy thoái. S suy thoái này không ch a b t c m t gi i nào, k c nh ng ngư i tai m t c a xã h i. ðó là nh ng chuy n r t không bình thư ng trong xã h i nư c ta hi n nay – v n ñư c cho r ng b n ch t xã h i t t ñ p hơn xã h i khác r t nhi u. Có th nói ñ y là man r , không th tư ng tư ng ñư c.Nó không ch là chuy n làm chúng ta bu n, chúng ta n n, mà nó gây h i cho con ngư i. ðó th c s là nh ng s vi c n i c m hi n nay. PV:Ông c t nghĩa như th nào v nguyên nhân c a tình tr ng này? GS Nguy n Minh Thuy t:Tôi cho r ng, nguyên nhân th nh t là trong su t quá trình xây d ng ñ t nư c, lãnh ñ o c a chúng ta ñã không có t m nhìn ñúng ñ n v xây d ng và phát tri n văn hóa... N u bây gi chúng ta ñ c văn b n, ngh quy t thì s th y nhi u ñi u ñúng, nhưng không ph i t t c m i ñi u ñ u ñúng, ñ c bi t nh ng v n ñ cơ b n l i chưa ñúng. Trư c ñây, xã h i Vi t Nam l c h u th t nhưng dù sao tình ngư i, ñ o lý r t ñư c coi tr ng. Nhưng chính chúng ta trong th i gian m i làm cách m ng ñã u trí làm r n n t t t c các quan h xã h i, ñã ñ p ñ th n tư ng xã h i. Tôi nói ví d , th i C i cách ru ng ñ t (CCRð), chúng ta coi t t c nh ng gì dính dáng ñ n th cúng, chùa chi n, nh ng văn t ch Hán, văn t ch Pháp là mê tín, l c h u, phong ki n, chúng ta phá b h t. R i làm CCRð thì chúng ta phát ñ ng nông dân ñ u tranh làm cho r n n t h t quan h gia ñình, quan h làng xóm, ñi u ñó vô cùng nguy hi m. Chính quy n phong ki n, làng là t ch c r t v ng b n, g n k t v i nhau, là cái th ràng bu c l n nhau, quan h xã h i r t là v ng b n. Cũng trong th i kỳ m i xây d ng ñ t nư c sau hòa bình l p l i thì chúng ta làm m t thiêng h t t t c th n tư ng. Trư c h t Th n, Ph t là không có, ch có cu c ñ i tr n t c này thôi. H t cu c ñ i tr n t c này, con ngư i ra tro b i, không còn gì n a c , không còn th l c siêu nhiên nào h t, ch có chúng ta t quy t ñ nh v n m nh c a mình. ði u ñó chưa ch c ñã ñúng nhưng ít nh t nó làm cho con
 24. 24. 24 ngư i c m th y không còn th y có ñi u gì ñáng s , không còn ñi u gì ràng bu c mình n a. Cho nên ñây ph i nói là mình nhìn nh n tôn giáo không ñúng. Các tôn giáo ñ u khuyên các tín ñ , nh ng ngư i ñi theo tôn giáo s ng m t cách nhân h u, hư ng t i th gi i tâm linh. Mình l i cho tôn giáo là mê tín d ñoan, ñ phá h t, buông th cho con ngư i mu n làm gì thì làm... cho nên m i sinh ra chuy n.Cũng may là g n ñây bà con mình sinh ra sinh ho t h t c, th cúng t tiên, bà con có ñ o (ñ o Ph t, ñ o Thiên chúa, ñ o Tin lành...) ñi nh ng nơi th cũng nhi u hơn thì ph n nào s gi m b t cái ác ñi. R i v trí c a ngư i th y giáo cũng b h b , cũng không ñư c coi tr ng... T t c nh ng cái thiêng liêng y ñ u b ñánh ñ m t, ch còn m t cái thiêng thôi. N u cái thiêng cu i cùng y cũng b rung ñ ng n t b i ý chí khi trong xã h i cái ác lên ngôi thì còn gì n a? Th hai là trong chính sách dùng ngư i c a mình. Trư c ñây chúng ta n ng v lý l ch, ph i ñưa nh ng ngư i không có trình ñ lên làm lãnh ñ o. Rõ ràng nh ng ngư i y trình ñ văn hóa th p, nhi u khi h không c n nghe ai h t. R i theo ch nghĩa b ng c p, b t k trình ñ th t s là th nào, c có cái b ng. Bây gi b ng c p cũng ch ăn thua n a mà theo TBT Nguy n Phú Tr ng ñã t ng k t r i: Th nh t h u du , th hai quan h , th ba ti n t , th tư m i ñ n trí tu . Chính sách nhân l c y u như th làm cho ngư i lao ñ ng m t ni m tin, m t ch d a, s sinh ra c g ng ch p gi t, cư p ño t t t c , b t k nh ng gì rơi vào t m tay c a mình. Th ba là xã h i chúng ta thi u nh ng t m gương th c t sinh ñ ng c a nh ng ngư i có v trí xã h i cao. ðây không ph i ch là lãnh ñ o, mà c trí th c. Th tư, tôi cho nguyên nhân là m t trái c a kinh t th trư ng. Cái gì cũng có m t trái, k c huân chương. Chính m t trái c a kinh t th trư ng ñư c phát huy, làm buông l ng hóa pháp lu t. Lu t c a nư c mình thì nhi u nhưng mà có m y ai làm theo lu t ñâu. PV:Ph i chăng chúng ta ñang y u ñu i và b t l c v nhi u phương di n, trí tu và ngh l c, ngu n l c và h p l c. Chúng ta ñang nghèo, ñang thi u nhi u nh ng th ñó nhưng l i ñang làm cho t n mát, rơi vãi nh ng gì mình ñang có, như ông nói là có lu t nhưng m y ai làm theo ñâu. Manh mún c v ngh l c, ý chí l n ngu n l c, trí tu …Chính ñây là l c c n l n nh t ñ i v i s ph n c a dân t c trong giai ño n hi n nay. Ông có bình lu n ho c phê phán v nh n th c này? GS Nguy n Minh Thuy t: Th c ra thì trong xã h i chúng ta v n còn r t nhi u ngư i có lương tri, có lương tâm, có trí tu nhưng ti ng nói nh hư ng c a nh ng ngư i này h t s c là nh . Không ph i vì h không có cương v gì trong xã h i. Mà th c s ra ngay c nh ng ngư i có cương v trong xã h i, có trí tu , có t m lòng t t cũng b t l c. H c g ng m y cũng không kéo l i ñư c. Xã h i Vi t Nam bây gi gi ng như cô gái ñã ñ n tu i 20, mình không th b t quay tr l i ngây thơ như tu i lên 7, lên 8. M t cô gái ngoài 20 r i, ph i hư ng làm sao ñ cu c s ng lành m nh, cô y l y ñư c t m ch ng cho t t , có ñư c s nghi p t t , gia ñình t t . Trong hoàn c nh hi n nay mình ph i ñ nh hư ng như th nào, tôi nghĩ r ng c n ph i nh n ra. Tôi th y hi n nay có m t lu ng ý ki n mu n lái xã h i Vi t Nam quay tr l i con ñư ng cũ là không ñúng. Th hai, xã h i hi n nay ñang th i kỳ phân tán, phân tâm cho nên là ngư i có trí tu , có ý chí h c n t p h p l i v i nhau. M i ngư i ñi m t hư ng, m i ngư i tách b ch m t hư ng thì l c không tr ñư c, không th t o thành s c m nh. ð y là nh ng c n tr l n cho ti n b xã h i. ðó là chưa k b ph n nhóm l i ích quá l n s b queo t t c chân lý. Nh ng ngư i trong nhóm l i ích h s ch bi t lo vun vén, vơ vét cho quy n l i c a b n thân h , gia t c h b t k xã h i ñi ñ n ñâu. Nhóm l i ích y như Ngh quy t H i ngh Trung ương l n th 4 ñã nói là b ph n không nh . ðã là b ph n không nh thì nó có kh p nơi, k c trong b ph n lãnh ñ o. Tôi r t ti c trong ñ t ñóng góp ý ki n
 25. 25. 25 cho vi c s a ñ i Hi n pháp 1992 v a qua, r t nhi u l i c nh t nh c a ngư i dân, c a nh ng ngư i n ng lòng ưu tư cho ñ t nư c, nh ng ngư i có lương tri, có trí tu ñã b b qua. PV:Trên các phương ti n truy n thông thư ng xuyên xu t hi n các thông tin ph n ánh v tình tr ng gia tăng t i ph m và r t nhi u bi u hi n c a s “lên ngôi” c a cái ác, lòng tham, s tàn nh n b t lương trong xã h i. Có l chưa bao gi lo n như hôm nay. T cái nhìn vĩ mô, tham chi u l ch s và hi n tr ng các nư c trên th gi i, ông có nh n ñ nh gì v v n ñ này, nguyên nhân, h u qu và d ñoán v tình tr ng này trong th i gian t i? GS Nguy n Minh Thuy t:Trư c h t ph i nói v báo chí. S ph n ánh c a báo chí v nh ng hi n tư ng x u trong xã h i là c n thi t. Nhưng tôi c m tư ng là nhi u cơ quan báo chí, nhi u anh em làm báo không xác ñ nh ñư c m c ñích ñúng ñ n khi ph n ánh, cho nên nhi u khi miêu t ñ l y s quan tâm c a ngư i ñ c báo, thu hút ñ c gi thôi. N u ch như th thì r t nguy hi m. T báo và nhi u bài báo s có tác ñ ng x u ñ n các t ng l p nhân dân. V m t k thu t mà nói, bây gi ta xem trên các báo, nh t là báo ñi n t , r t nhi u chuy n gi t gân, câu khách... Nh ng cái ñó làm cho t báo tr nên r ti n và có h i cho ñ c gi . Còn quan sát trong xã h i, ñ o ñ c suy thoái, ñúng là chưa bao gi ñ t nư c vào tình tr ng như hi n nay. Nói cách khác, trong l ch s ch th i m t m i xu t hi n nh ng chuy n như th . Ví d chúng ta ñ c ð i Vi t s ký toàn thư, ñ c Hoàng Lê nh t th ng chí chúng ta m i th y th i y, th i Lê m t, xã h i không ra cái gì, quan l i, vua tôi, th y trò không ra cái gì c . Trong Hoàng Lê nh t th ng chí, khi Lý Tr n Quán g i chúa Tr nh cho h c trò là Tu n Tráng. Tu n Tráng bi t ñó là chúa thì ñem b t n p cho Tây Sơn. Khi Lý Tr n Quán m ng, Tu n Tráng nói: “S th y không b ng s gi c, yêu chúa không b ng yêu thân”. Có th nói ñó là câu nói ñi n hình cho s suy thoái. Còn v các nư c, có th nói, n u so sánh, ph i th y là nh ng xã h i có hi n tư ng như th này là xã h i kém phát tri n. Xã h i văn minh cũng có nh ng hi n tư ng này nhưng nó không b r c, không ph bi n như th . Chuy n ch t chém du khách qu c t c a Vi t Nam là bi u hi n suy ñ i, r t ít nư c, ñ c bi t là nh ng nư c phát tri n, ngư i ta không làm như th . Tri n v ng như th nào? Tôi nghĩ là khá là bi quan. Vì bây gi xã h i gi ng như m t chi c xe ñã xu ng d c, phanh g n như không có, ho c có phanh nhưng không ho t ñ ng. Ngư i bóp phanh, ngư i c m lái l i ñang nghĩ chuy n khác. Cho nên khó. Bây gi ngư i dân ph i t tìm ra, ph i t quy t ñ nh l y s ph n c a mình, ngư i lãnh ñ o cũng ph i t nh ng ra, cũng ph i quy t ñ nh s phát tri n c a ñ t nư c mình, phát tri n cùng s t n t i c a th ch , như v y m i mong c u ñư c. Ngư i dân hi n nay có m t ñi u r t ñáng lo là ngư i ta không nói như ngư i ta nghĩ và ngư i ta không làm như ngư i ta nói. Không ph i ch ngư i dân ñâu, tôi nghĩ lãnh ñ o cũng v y. Nói th thôi nhưng h ch ng làm. ði u ñó ch ng t l i nói và vi c làm quá khác nhau. ði u ñáng bu n th hai là ngư i dân Vi t Nam ñang vô c m. Vô c m là vì t lâu ngư i ta b ñ t ra ngoài vi c nư c. T t c m i chuy n ñã có Nhà nư c lo, ông nào lo quá có khi mang v vào thân. Khi ngư i dân không lo vi c chung n a thì không khác gì ñi trên chuy n xe bus th y k lưu manh ăn cư p hăm d a ngư i khác mà mình c làm ngơ thì ñ n lúc nó s h i ñ n mình n u như mình có c a. Cho nên ngư i ta nói trách nhi m là c a ngư i lãnh ñ o nhưng xét cho cùng trách nhi m cũng chính là ngư i dân. B i vì anh không dám th hi n nên anh ph i ch p nh n thôi. Th t s ra tôi th y r ng khó. Mình nói là vô phương c u ch a thì không ph i. V n còn m t phương c u ch a nhưng anh ph i nh n ra ñư c b nh c a mình, anh quy t tâm c u ch a kia. Qua kinh nghi m làm vi c và c xát c a tôi nư c ngoài, ph i nói là ngư i dân ñóng góp cho s phát tri n xã h i r t l n. Không nói h sáng t o trong lao ñ ng, ch nói vi c h xây d ng chính quy n h t s c có trách nhi m nên bao gi h cũng ch n ñư c ngư i gi i c m quy n.
 26. 26. 26 PV:Thưa ông, ñó là ñ ng v phía nhân dân, còn nh ng ngư i trí th c ph i ch u trách nhi m gì, như th nào v hi n tr ng nh ng sa sút v văn hóa, giáo d c và ñ o ñ c c a ñ t nư c? Cá nhân ông là chính khách, l i xu t thân t t ng l p trí th c, ông nghĩ gì v vai trò và trách nhi m c a trí th c Vi t Nam trong hoàn c nh ñ t nư c hi n nay? GS Nguy n Minh Thuy t: Tôi nghĩ r ng trí th c như tên g i c a nó là nh ng ngư i có hi u bi t cao trong xã h i thì ph i nh n th c ñư c nh ng nguy cơ, nh ng khó khăn mà dân t c mình ñang vư ng ph i và nh n th c ñư c con ñư ng mà mình ph i ñi ñ phát tri n b n v ng, ñ ñem l i h nh phúc cho ngư i dân. Cho nên trí th c có trách nhi m ph i bày t chính ki n c a mình ñ tác ñ ng vào chính sách và ñ tác ñ ng vào công chúng, làm cho công chúng cũng nh n th c ñư c như mình. Ph i nói r ng, nghiên c u v s chuy n ñ i xã h i trong m t s nư c th p k 90 c a th k 20, chúng ta th y nư c nào dân trí cao, dân ch cao thì h chuy n ñ i xã h i r t nhanh nh n, còn nư c nào dân ch th p hơn, dân trí th p hơn th nào cũng l ng c ng. Tôi cho r ng vai trò trí th c r t quan tr ng, trí th c là ph i d n thân, t t nhiên là có nhi u ki u d n thân. Có nh ng ngư i ch d n thân trong chuyên môn thôi, như th cũng ñáng quý. B i vì n u anh d n thân trong chuyên môn, anh hy sinh th i gian, anh hy sinh nh ng cám d v v t ch t ñ anh sáng t o ra nh ng s n ph m m i cho xã h i thì r t t t. Bên c nh ñó ngày càng có nhi u ngư i trí th c d n thân cho xã h i, ngư i ta c nh báo xã h i v nh ng khó khăn, nh ng nguy cơ, ngư i ta nêu ra nh ng sáng ki n ñ vư t qua nh ng khó khăn, nh ng nguy cơ y cho nhà lãnh ñ o cũng như cho công chúng. Nhưng rõ ràng chúng ta không th nào mong mu n ñư c t t c , t c là ñư c s chu toàn cho b n thân, ñư c giàu có mà l i v n là m t ngư i th c t nh xã h i, chuy n ñó là c c kỳ khó. Không ai có th m t lúc ñư c t t c như th . Cho nên ph i ch p nh n nh ng s thi t thòi, n u mình coi s ñóng góp cho xã h i là vi c quan tr ng thì s ph i hy sinh nh ng th khác. PV:Xin ông tr l i cho m t câu cu i c a cu c trao ñ i hôm nay. T kinh nghi m c a b n thân, theo ông là ñ i bi u Qu c h i thì khó nh t là ñi u gì và c n nh t là ñi u gì? GS Nguy n Minh Thuy t: ð i v i ðBQH, theo tôi khó nh t là b n lĩnh. Nh ng ngư i ñã ñư c ch n vào QH hi n nay trình ñ r t cao, g n 100% ðBQH có trình ñ ðH tr lên. Nhưng ngư i ta có b n lĩnh ñ nh n th c ñư c v n ñ không? B i vì có hi u bi t nhưng n u không có b n lĩnh c a nhà trí th c, c a ngư i ñ i bi u ñ nh n th c v n ñ h t s c m i m thì anh v n ch trong th ki n bò mi ng chén. Có b n lĩnh thì anh m i nói lên nh n th c c a mình ngh trư ng ñư c, ñi u này là r t quan tr ng. Ch c n ñ 20% ðBQH có b n lĩnh, nh n th c ra v n ñ và nói ñư c suy nghĩ c a mình thì tôi nghĩ r ng tác ñ ng c a các ñ i bi u vào chính sách s khác h n. Th hai, là ðBQH, c n nh t là ñóng ñúng vai c a mình, ñ ng có l n vai. Vì sao? Vì ph n l n ðBQH chúng ta là hai vai, v a làm cơ quan chính quy n v a làm ñ i bi u c a dân, n u không khéo s luôn luôn l n vai. Ki m ñi m l i quá trình làm ðBQH, tôi th y ngư i dân ng h nhi u. ðó là vì tôi nhìn vào quy n l i c a ngư i dân ch tôi không ñ ng vai quan ch c trong ngành. PV:Xin trân tr ng c m ơn GS Nguy n Minh Thuy t v cu c trò chuy n hôm nay./. Hà N i, 5/2013
 27. 27. 27 Gió m i bu c ph i b t ñ u th i. Bà ð m xòe y là gió v v n ñ Bi n ðông. T t nhiên t Bi n ðông gió m i s len l i t ng bư c vào trong các ngõ ngách c a Ba ðình. Tôi tin là ñã b t ñ u. C u Thư ng sĩ QðVNCH L Công B y, ngư i có m t trong tr n h i chi n Hoàng Sa 1974 ch ng quân Trung Qu c xâm lư c Có l ph i tính gió này b t ñ u t hơi nóng t ra t i H i ngh ð i tho i Shangri –La k t thúc ch ng vài tháng trư c ñây khi th tư ng phát bi u chính th c trong di n ñàn ð i tho i: “ðâu ñó ñã có nh ng bi u hi n ñ cao s c m nh ñơn phương, nh ng ñòi h i phi lý, nh ng hành ñ ng trái v i lu t pháp qu c t , mang tính áp ñ t và chính tr cư ng quy n”. Ngay l p t c m t tư ng c a Trung C ng ñã n i ñóa lên, ñòi th tư ng ph i nói rõ hơn: “Xin ông cho bi t rõ ràng khi ông nói câu ñó thì ông ám ch chuy n gì x y ra nư c nào v y? Và khi ông nói t i “nh ng hành ñ ng trái v i lu t pháp qu c t ” thì xin ông làm ơn cho bi t ñó là vi ph m nh ng ñi u lu t nào v y?” Ðúng là m t câu h i khiêu khích, thách th c. Li n ñó, m t v thi u tư ng Trung C ng khác, Thích Ki n Qu c c m ñ u phái ñoàn quân ñ i sang d . Ông ta ñã ngang nhiên tuyên b r ng: Vi c tàu chi n c a nư c ông ñi tu n trong vùng bi n Ðông Nam Á là t nhiên, vì vùng ñó thu c lãnh h i Trung Qu c. Ti p ngay sau ð i tho i Shangri – La là chuy n thăm nư c M c a Ch t ch nư c. T i cư ng qu c s 1 th gi i này, Ch t ch nư c phát bi u h t s c rõ ràng t i Trung tâm nghiên c u Chi n lư c và Qu c t c a M : “Chúng tôi không th tìm th y b t kỳ cơ s pháp lý ho c cơ s khoa h c cho vi c tuyên b như v y và do ñó chính sách nh t quán c a Vi t Nam là ph n ñ i k ho ch ñư ng chín ño n c a Trung Qu c”.
 28. 28. 28 Ti p ñ n, hôm nay t i Th ðô Hà N i, 65 Văn Mi u (m t tr s c a B K ho ch và ð u tư), Trung tâm Minh Tri t Vi t ph i h p v i m t s cơ quan báo chí và ñơn v t ch c “G p m t, tôn vinh hành ñ ng vì Bi n ñ o Vi t Nam” mà Ba sam loan tin: “Cu c g p m t k t thúc vào h i 12h30′ . ðã có nhi u ý ki n tâm huy t và sâu s c, nhi u nhân v t ñ c bi t có m t” , trong ñó có phat bi u c m ñ ng c a TS Nguy n Th Thanh, ngư i Vi t Canada và C u Thư ng sĩ QðVNCH L Công B y, ngư i có m t trong tr n h i chi n Hoàng Sa 1974 ch ng quân Trung Qu c xâm lư c… Ba sam cũng thông báo: “B t ñ u t ngày mai Basam s ñăng t i toàn b video n i dung trong hơn 4 gi ñ ng h c a cu c g p m t”. Tôi tin, ngày mai báo chí “l ñ ng” cũng s ñăng nh ng ý ki n này, ho c ít ra h t ng h p tin t c cu c g p và ñương nhiên là có ñăng kèm nh. Vì sao chúng ta ph i n i gió? Có c t lý do. Nhưng lý do mà b t kỳ m t ngư i Vi t Nam nào dù b mù m t t khi l t lòng cũng th y: Trung C ng ñang t ng ngày t ng gi g m nh m và thu l i t Bi n ðông c a Vi t Nam. Hơn th cũng t ng ngày t ng gi chúng Trung C ng hóa Bi n ðông c a Vi t Nam. Cái g i là thành ph Tam Sa c a h không ch n m trên gi y mà ngày m t phơi bày rõ ràng hơn, như: ðưa tàu tu n tra thư ng xuyên trên Bi n ðông; Xây d ng nhà c a, pháo ñài kiên c trên các ñ o ñã chi m ñư c; T ch c ñưa dân và quân ra làm ăn, tr n gi bi n ñ o lâu dài. Hơn th , Tàu C ng còn ngang nhiên b t b ñánh ñ p ngư dân, phá ho i t u thuy n c a ngư dân nư c ta và m t “bi u hi n hòa bình m i” là thu thu 40 tri u VND/ năm cho m i t u thuy n ñánh cá trên Bi n ðông c a ngư dân nư c ta. Nh ng hành ñ ng trên c a Tàu C ng ñã l rõ, gi c không nh ng ñã vào h n nhà mình, không còn gi tư th là k tr m c p n a mà ngang nhiên l m t v i ñ a v c a m t ông ch trong nhà mình. Như th thì, còn ñâu là cơ s ñ t n t i : nhưng ñi m trong 4 t t và 16 ch vàng n a? Còn ñâu là cơ s , là bi n ch ng, là khách quan ñ t n t i lu n thuy t: Vi t Nam, Trung Qu c tương ñ ng, cùng là ñ ng chí v i nhau, không có gì vư ng m c mà hai ñ ng c ng s n anh em l i không gi i quy t ñư c. T t nhiên, ñ i v i nhân dân, ñ i v i ngư i yêu nư c thì không còn, nhưng nó v n còn trong não tr ng c a nh ng k mu n r p tâm bán nư c. V i nh ng s th t ñã phơi ra dư i “ánh sáng m t tr i” như v y, vi c “ñu dây” v i Trung C ng nh m “tránh ñ máu – (như lu n thuy t c a nh ng tín ñ “4 t t, 16 ch vàng” rêu rao) ñã bu c ph i k t thúc mà ph n thi t ñã nghiêng h n v phía Vi t Nam. Ch ng l chúng ta cùng ñ ng lòng ñ m t nư c? Ch ng nh , ñ ng ta, nhân dân ta sau 70 năm xây d ng con ngư i m i xã h i ch nghĩa mà tinh th n b o v giang sơn g m vóc l i không b ng ñàn bà c a các ch ñ xã h i trư c ñây: “Gi c ñ n nhà, ñàn bà cũng ñánh”. ðó là nh ng lý do ñ “Gió m i bu c ph i b t ñ u th i”. Tôi tin vào ñi u này. BðX ðư c ñăng b i Chênh Huỳnh Ng c vào lúc 11:12
 29. 29. 29 L I C M ! PH M ðÌNH TR NG Cán b qu n lí Nhà nư c y u kém và lư i bi ng, s vi c, s trách nhi m, quen l i qu n lí b ng m nh l nh hành chính v a d dàng, v a nhàn nhã, l i phô trương ñư c quy n uy vì th c cái gì ph c t p, khó qu n lí li n ra l nh c m ñoán là xong . Ngh ñ nh 72/2013 qui ñ nh: Trang thông tin cá nhân trên m ng internet ch ñư c ñưa tin c a chính mình, không ñư c trích d n, t ng h p tùy ti n thông tin t các cơ quan báo chí là s n ph m c a cách qu n lí ñó! ðó là m t m nh l nh hành chính vi Hi n, là s c m ñoán tư c ño t quy n Con Ngư i. Ngh ñ nh 72/2013 ñư c ông Th tư ng Nguy n T n Dũng kí ngày 15. 7. 2013 và ban hành ngày 31. 7. 2013. Các ông lãnh ñ o b Thông tin – Truy n thông ñ xu t và vi t d th o Ngh ñ nh, ông Th tư ng kí Ngh ñ nh 72/2013 ñ u là nh ng ông C ng s n b , các ông có nh ông Mác, ngư i khai sinh ra ch nghĩa C ng s n, khai sinh ra mô hình Nhà nư c C ng s n c a các ông vi t v Con Ngư i như th nào không? Ông Mác vi t r t chí lí r ng: Con Ngư i là t ng hòa các m i quan h xã h i. Ch có con v t m i ch bi t b n thân nó. Con Ngư i là sinh v t xã h i. Ph n sinh v t là ph n di truy n do cha m sinh ra. Ph n xã h i do Con Ngư i ñó t sinh ra mình b ng cách ti p nh n n n văn hóa xã h i c a loài Ngư i ñ hình thành nên Con Ngư i xã h i c a mình. Con Ngư i xã h i không th tách ra kh i xã h i. Con Ngư i xã h i s ng không th ch cho riêng mình. Ngay t th i xã h i Vi t Nam còn trì tr trong n n văn minh nông nghi p cơ b p: Trên ñ ng c n, dư i ñ ng sâu / Ch ng cày v c y con trâu ñi b a, còn khép kín trong văn hóa làng xã: Phép vua thua l làng, con ngư i xã h i ñã ñư c ñ cao: Qu c gia hưng vong, th t phu h u trách, nư c nhà th nh suy, m i ngư i Dân ñ u ph i quan tâm, ñ u ph i có trách nhi m. ði qua n n văn minh nông nghi p, bư c vào n n văn minh công nghi p, Con Ngư i xã h i không ph i ch quan tâm lo toan ñ n nh ng v n ñ c a qu c gia, dân t c mình mà còn ph i b n tâm nghĩ suy, tham gia ki n gi i nh ng v n ñ c a hành tinh, c a loài ngư i. Ngày nay loài ngư i ñã ñi qua n n văn minh công nghi p, bư c vào n n văn minh tin h c. Không ph i ch rút ng n m i kho ng cách không gian, th i gian, n n văn minh tin h c còn nâng Con Ngư i xã h i lên v trí r t cao. V i văn minh tin h c, m i ngư i Dân bình thư ng ñ u ti p c n ñư c v i nh ng v n ñ ñang ñ t ra c a ñ t nư c mình và c a th gi i. Văn minh công nghi p ñã th a mãn ñư c nh ng nhu c u r t cao c a Con Ngư i sinh v t. Văn minh tin h c l i ñáp ng nh ng nhu c u ngày càng cao c a Con Ngư i xã h i, nâng cao v trí c a Con Ngư i xã h i, m r ng nh ng v n ñ quan tâm, lo toan c a Con Ngư i xã h i. Th mà gi a th i văn minh tin h c m t Nhà nư c v n t nh n là ñ nh cao trí tu l i có ngh ñ nh bu c trang thông tin cá nhân trên m ng toàn c u ch ñư c ñưa tin v chính mình, không ñư c trích d n, t ng h p thông tin t các cơ quan báo chí! C m ngư i Dân không ñư c trích d n t ng h p thông tin t các cơ quan báo chí th c ch t là c m ngư i Dân bàn lu n, ki n gi i nh ng v n ñ các cơ quan báo chí ñã thông tin. Nh ng trang facebook, blog, website dù c a cá nhân nhưng không ph i ch là nh ng trang nh t kí cá nhân, ch ch a ñ ng thông tin cá nhân. N u ch là trang nh t kí, thông tin cá nhân thì ch c n dùng internet, ch ng c n ph i lên m ng toàn c u. Facebook, blog, website là công c không th thi u c a Con Ngư i xã h i th i văn minh tin h c ñ Con Ngư i xã h i ñư c b c l chính ki n v nh ng v n ñ xã h i, ñ Con Ngư i xã h i c a nh ng ngư i Dân bình thư ng ñư c th hi n mình, ñư c
 30. 30. 30 tham gia bàn b c, ki n gi i nh ng v n ñ xã h i c a ñ t nư c, c a loài ngư i. Facebook, blog, website cho ngư i Dân ñư c s d ng t t nh t quy n t do ngôn lu n ñóng góp cho xã h i. Ngh ñ nh 72/2013 bu c nh ng trang thông tin cá nhân trên m ng internet ch ñư c ñưa tin cá nhân, không ñư c trích d n, t ng h p l i thông tin trên báo chí ñã vi ph m ñi u 69 Hi n pháp hi n hành: Công dân có quy n t do ngôn lu n, t do báo chí. Ngh ñ nh 72/2013 ñã ch ng l i m t tư tư ng Nhân văn hi m hoi c a chính Nhà nư c C ng s n Vi t Nam, tư tư ng Dân bi t, Dân bàn, Dân làm, Dân ki m tra. N u không ch ng l i thì ngh ñ nh 72/2013 ñã v ch tr n s gi d i, nói m t ñ ng làm m t n o c a Nhà nư c C ng s n Vi t Nam khi nh ng quan ch c lãnh ñ o Nhà nư c C ng s n Vi t Nam mi ng leo l o nói Dân bi t, Dân bàn, Dân làm, Dân ki m tra nhưng tay l i ném vào m t Dân ngh ñ nh 72/2013 c m Dân không ñư c bàn lu n nh ng v n ñ xã h i trên nh ng trang thông tin cá nhân m ng internet. Ngh ñ nh 72/2013 cũng tư c ño t m t quy n cơ b n trong nh ng quy n ñương nhiên c a Con Ngư i, quy n: “M i Ngư i ñ u có quy n t do ngôn lu n và bày t quan ñi m. Quy n này bao g m s t do quan ñi m mà không b xen vào qu y r y và ñư c t do tìm ki m, thu nh n và qu ng bá tin t c và tư tư ng qua m i phương ti n truy n thông b t k biên gi i.” (Tuyên ngôn qu c t Nhân Quy n ñư c ð i h i ñ ng Liên hi p qu c thông qua t năm 1948 và Nhà nư c Vi t Nam kí k t th c hi n t năm 1982) Ngh ñ nh 72/2013 bu c các trang m ng xã h i c a cá nhân ch ñư c ñưa thông tin cá nhân, không ñư c trích d n, t ng h p thông tin c a các cơ quan báo chí ñã thô thi n, th p hèn hóa Con Ngư i, là m t ngh ñ nh l c lõng v i th i ñ i. Nh ng trí th c th c s có t m hi u bi t sâu r ng, ñương nhiên trang m ng cá nhân c a h không th thi u nh ng bài vi t v nh ng v n ñ xã h i v i nh ng phát hi n sâu s c góc nhìn văn hóa. Nh ng bài vi t ñó vô cùng có ích cho xã h i, càng có ích cho nhà qu n lí xã h i. C m trang m ng cá nhân c a trí th c không ñư c bàn nh ng v n ñ xã h i, ch ñư c ñưa thông tin cá nhân, ngh d nh 72/2013 là m t ngh ñ nh ngu Dân. M t ngh ñ nh Nhà nư c th i tin h c mà c m trang thông tin cá nhân trên m ng internet không ñư c ñưa thông tin xã h i, ch ñư c ñưa thông tin v chính mình thì Con Ngư i xã h i c a ngư i so n th o ngh ñ nh nh bé ñ n m c như không có. Không có Con Ngư i xã h i, ch có Con Ngư i sinh v t, Con Ngư i ñó l i v trí qu n lí Nhà nư c là th m h a cho ngư i Dân, là ñi u x nh c cho m t ñ t nư c văn hi n. Ngh ñ nh 72/2013 là s h t ho ng c a m t Nhà nư c ñ c tài trư c s l n m nh nhanh chóng, m nh m c a nh ng trang cá nhân nói ti ng nói th ng th n, trung th c c a ngư i Dân v nh ng v n ñ xã h i hàng ngày và nh ng v n ñ kh n thi t c a ñ t nư c. Th ng th n, trung th c, nh ng ti ng nói ñó không th ñ ng thu n, nương nh v i nh ng ch trương, chính sách và vi c làm c a m t Nhà nư c tham nhũng ñang ñi ngư c l i l i ích c a ngư i Dân V i m t Nhà nư c dân ch , ngư i Dân tham gia lu n bàn, ki n gi i nh ng v n ñ xã h i ñư c thông tin trên báo chí là ñi u quá bình thư ng, lành m nh. Càng có nhi u ý ki n ph n h i ngư c chi u v nh ng v n ñ xã h i c a ngư i Dân, Nhà nư c càng m r ng t m nhìn, càng có thêm nhi u góc nhìn và ñi m sáng tư duy, càng năng ñ ng k p th i ñi u ch nh nh ng ho t ñ ng c a Nhà nư c phù h p v i cu c s ng và lòng Dân. V i Nhà nư c ñ c tài, quen ñ c quy n chân lí, ñ c quy n l ph i, coi m i ý ki n khác bi t ñ u là “th l c thù ñ ch” và khi “th l c thù ñ ch” xu t hi n ñông ñ o, m nh m trên các trang m ng cá nhân thì h t ho ng ñ n r i trí v i ban hành ngh ñ nh 72/2013: C m! C m! C m! Tôi mong cơn h t ho ng mau qua ñi, nh ng ngư i so n th o ngh ñ nh 72/2013 bình tĩnh, t nh táo, khôn ngoan tr l i mà ngôn ng dân gian nói là “khôn h n” thì ch nh s a l i ngay gh ñ nh 72/2013, bãi b ngay n i dung tư c ño t quy n Con Ngư i, th p hèn hóa Con Ngư i và ngu Dân khi
 31. 31. 31 qui ñ nh, trang m ng xã h i c a cá nhân ch ñư c ñưa thông tin cá nhân, không ñư c trích d n, t ng h p thông tin trên các cơ quan báo chí. Thái Bá Tân • 187 ðã ñ nh không bu n b c. Có mà bu n su t ngày. Th mà v n bu n b c Vì phiên tòa hôm nay. Cái Phương Uyên, t i nghi p, Nh ng sáu năm tù giam. Th ng Kha còn hơn th . Chúng, thanh niên Vi t Nam. Chúng ph m t i yêu nư c, Ch ng gi c chi m Hoàng Sa. ðã b c, ng m càng b c Cho công lý nư c nhà. Án gì mà n ng th ! Cùng l m, th y chúng hư, Thì nh c nh , d y b o, Như ông b nhân t . Chưa nói chuy n t nh , Cái t i ch ng th ng Tàu Có ngày thành công l n. Có th l m, bi t ñâu. N u chúng là Vi t C ng, Ch c ông Thi u, ông Kỳ S x nh , có th Còn tha b ng, cho ñi. B c, còn thêm b c n a R ng th nh tho ng có chàng, Cũng sinh viên như chúng, ðã khuyên tôi nh nhàng,
 32. 32. 32 R ng ñ ng vi t th s , Vi t chính tr làm gì. Chúng cháu ñau ñ u l m. Ông vi t thơ vui ñi. Th ñ y các bác . Ngư i, ba b y lo i ngư i. ðã hèn và ngu d t L i còn thích d y ñ i. Mà r i tôi không vi t, Không nói thì còn ai? Ai cũng khôn, im l ng, Thì còn kh dài dài. Xin nh c l i l n n a R ng cái Uyên, th ng Kha Dám d n thân, ch u kh , Tù thay cho chúng ta. * Bi t, không nói là hèn. Không bi t, nói là ñiên. ðã mang danh k sĩ, Không ng m mi ng ăn ti n. ðó là phương châm s ng C a tôi, Thái Bá Tân, Chuyên vi t thơ con nít, Nhưng dám nói khi c n. B t thì b t, không s . Tù thì tù, ñã sao. Tôi nói vì yêu nư c, Yêu qu c dân, ñ ng bào. * Nói th t v i các bác, R ng tôi không thích ñâu Vi t ba cái th s , Nguy hi m, l i ñau ñ u.
 33. 33. 33 Th mà v n ph i vi t. Là vì không th im. Cái nhân tình th thái C nh c nh i trong tim. Ch mong sao chóng ñ n Ngày ñ t nư c yên bình, Ch vi t thơ con nít, D y chúng chút thông minh. Ho c vi t thơ nhí nh Giúp các bác vui cư i. Thơ châm ngôn cũng ñư c, Thơ v ñ o làm ngư i. Các em l i ra tòa 08/01/2013 Tác gi : Lê Di n ð c/S ng Magazine Chưa bi t lúc nào phiên toà phúc th m s di n ra nhưng m t l n n a, Phương Uyên và Nguyên Kha s l i ñ i di n v i công lý. Hai tu n sau khi b tuyên án t ng c ng 14 năm tù giam và 6 năm qu n ch , Nguy n Phương Uyên và ðinh Nguyên Kha ñã kháng cáo. Phương Uyên và Nguyên Kha ñã kh ng ñ nh lòng yêu nư c qua vi c t cáo Trung Qu c xâm lăng Vi t Nam. Tuy nhiên c hai ñ u quy t ñ nh "không xin gi m án" mà c t có cơ h i ñư c nói h t ý c a mình ñã không ñư c bi u th trong phiên x ng n ng i và b t minh ngày 16/05/2013. Phương Uyên, cô gái bé nh , 21 tu i, nói r ng, "r t u t c v b n án cũng như còn r t nhi u vi c chưa gi i bày ñư c... vì trong phiên x b quan tòa ngăn không cho nói...” Uyên nói là r t b "s c" vì b n án, nhưng sau m y ngày thì l y l i ñư c tinh th n... Phiên tòa 16/05 h u như không làm sáng t b t c m t v n ñ gì, không có nhân ch ng, không có v t ch ng, th m chí không ñưa ra ñư c nh ng căn c ñ bu c t i. M t câu h i r t ñơn gi n là kh u hi u "Tàu kh a cút kh i Bi n ðông" mà Phương Uyên vi t b ng máu có vi ph m lu t pháp Vi t
 34. 34. 34 Nam hay không, “Phương Uyên h i ñ n ba l n nhưng chánh án không tr l i ñư c, c b i th m ñoàn cũng ng i im, cu i cùng h cho em v ch ...", theo l i c a m Phương Uyên. Ngay sau phiên toà sơ th m c a Phương Uyên và Nguyên Kha hôm 16/5, ñ i s quán M t i Vi t Nam ñã ph n ñ i b n án và kêu g i tr t do cho hai nhà ho t ñ ng này. Trong m t cu c ñi u tr n t i qu c h i Hoa kỳ v i ch ñ “Các m i quan h Vi t-M ” do Ti u ban Châu Á-Thái Bình Dương thu c y ban ð i Ngo i H vi n M t ch c hôm 5/6, theo ñài VOA, Phó Tr lý Ngo i trư ng ph trách Dân ch - Nhân quy n - Lao ñ ng, ông Daniel Baer, tuyên b : “Tôi cam k t s ti p t c nêu lên trư ng h p c a hai nhà ho t ñ ng này cũng như thúc ñ y nhà c m quy n Vi t Nam tr t do cho Uyên và b n c a cô y là Kha”. Phát bi u c a ông Baer, ngư i d n ñ u phái ñoàn Hoa Kỳ sang Hà N i ñ i tho i nhân quy n hôm 12/4 v a qua, ñư c ñưa ra trư c yêu c u c a Ch t ch y ban ð i ngo i H vi n M , dân bi u Ed Royce, ñòi h i chính ph c a T ng th ng Barack Obama ph i làm sao ñ ch ng t r ng các cu c ñ i tho i nhân quy n h ng năm v i Vi t Nam mang l i nh ng ti n b hay k t qu c th . Ông Ed Royce nh n m nh v i hai gi i ch c trong hành pháp Hoa Kỳ tham gia bu i ñi u tr n g m Phó Tr lý Ngo i trư ng Daniel Baer và Quy n Tr lý Ngo i trư ng ñ c trách ðông Á-Thái Bình Dương, Joseph Yun, r ng: “Xin quý v làm ơn cho th y ít nh t m t ví d ñ ch ng t r ng các cu c ñ i tho i nhân quy n hi n t i v i vi t Nam có th mang l i m t s k t qu ñúng v i ý nghĩa khi nói r ng chúng ta mu n cùng nhau làm vi c cho nhân quy n và cho tương lai. B n án c a Phương Uyên và Nguyên Kha là ñi m quan tr ng ñ nhà c m quy n Hà N i b t ñ u trong ti n trình ñó.” Ch t ch y ban ð i Ngo i H vi n M nói Hoa Kỳ không th không hành ñ ng hay không lên ti ng trư c các vi ph m tr m tr ng hàng lo t c a Vi t Nam khi mà ch trong 6 tu n l ñ u năm nay Hà N i ñã t ng giam hơn 40 các nhà b t ñ ng chính ki n như Uyên và Kha. Ông Royce nói áp l c Vi t Nam phóng thích Uyên và Kha hay nh ng nhà ho t ñ ng tương t khác không ph i là m t ñòi h i quá ñáng vì cái “t i” mà h b tr ng ph t ch là th c thi nhân quy n, bày t quan ñi m ôn hòa c a công dân, v n là nh ng ñi u mà Vi t Nam ñã t nguy n cam k t tôn tr ng v i qu c t . Theo dân bi u Royce, không có gì có th bi n minh ñư c cho hành vi b t b , ñánh ñ p, giam c m c a chính ph Vi t Nam ñ i v i Phương Uyên và Nguyên Kha ñ tr ñũa cho vi c h ñã r i truy n ñơn kêu g i b o v ch quy n lãnh th . V n theo l i Ch t ch Ed Royce, Hoa Kỳ c n ph i dùng ñòn b y ñang có ñ ki m tra các vi ph m nhân quy n c a Vi t Nam, ñ ch ng t hành ñ ng c a M ñi ñôi v i l i nói trong lĩnh v c c xúy và bênh v c nhân quy n toàn c u.
 35. 35. 35 Dân bi u Gerry Connolly thu c ñ ng Dân ch khuy n cáo r ng l p pháp, t c Qu c h i, có th khư c t ñ ngh c a hành pháp liên quan ñ n Hi p ñ nh thương m i xuyên Thái Bình Dương TPP v i Vi t Nam n u thành tích nhân quy n c a Hà N i không ñư c c i thi n. Trư ng h p c a Uyên và Kha cũng ñư c ñ i s Liên hi p Châu Âu t i Vi t Nam nêu lên khi bày t quan ng i v tình tr ng b t b , b tù các nhà b t ñ ng chính ki n và các blogger t i Vi t Nam. T i m t cu c g p v i gi i h u trách Vi t Nam hôm 24/5, ñ i s EU, Franz Jessen, ñã kêu g i Hà N i ngay l p t c xem l i các b n án n ng n dành cho các nhà ho t ñ ng như Phương Uyên, Nguyên Kha, và các thanh niên Công giáo thu c Dòng Chúa C u Th . ð i s Liên hi p Châu Âu cũng ñã ph n ñ i vi c chính quy n Vi t Nam t ch i yêu c u c a EU mu n ñư c tham d các phiên x y. Phiên toa Phương Uyên và Nguyên Kha là m t hi n tư ng và bi u tư ng c a tinh th n ph n kháng d t khoát, tr c di n và ngo i l . Vì r ng, t trư c ñ n nay, trong t t c các phiên toà xét x nh ng nhà b t ñ ng chính ki n, nh ng nhà tranh ñ u dân ch và nhân quy n, chưa h có m t ai can ñ n th a nh n ch ng l i ð ng C ng s n Vi t Nam (ðCSVN). Thông thư ng, m c ñ c a các trư ng h p trư c ñó ch d ng l i s xác nh n cách th c bi u hi n ôn hoà các chính ki n, phê phán các chính sách c a nhà nư c, nhưng ch ng l i ðCSVN thì không. Phương Uyên và Uyên Kha ñã ch ng t thái ñ r t b n lĩnh, m t s trư ng thành v nh n th c cái tu i còn r t tr . Hai em không thu c m t t ch c chính tr nào, ch ng h b ai "gi t dây", kích ñ ng. Ngay c chuy n c vàng cũng không ph i là cái c ñ toà án k t t i, vì theo Phương Uyên, ñu c h c t p l ch s nư c nhà, c vàng ba s c ñ t n t i t năm 1890, t th i Nhà Nguy n, mang truy n th ng và s c thái qu c gia Vi t Nam. Lá c , t dưng nó không ph i là s ch ng ñ i nhà nư c Vi t Nam mà là m t cách qu ng bá tinh th n qu c gia c a dân t c Vi t. Kh u hi u mà Phương Uyên phát tán có n i dung: “Vì danh d dân t c, ch ng gi c T u. Vì tương lai ñ t nư c, ch ng tham nhũng”. Ch ng ðCSVN t c là ch ng l i s lãnh ñ o và chính sách c a ðCSVN, m t ñ ng ph n b i l i l i ích c a ngư i lao ñ ng, dung dư ng, bao che tham nhũng, rút ru t công trình m i c p ñ , l n nh t trên xu ng dư i. Nh ng ñi u mà toà án căn c ñ bu c t i Phương Uyên và Uyên Kha không ñ cơ s pháp lý cho nên quan toà ñã t ra lúng túng và v i vã k t thúc. T i phiên phúc th m cô bé Phương Uyên mu n làm sáng t , m c dù em ch p nh n m c án ñã ñư c tính trư c. M i thái ñ và vi c làm nh hư ng x u t i m i quan h v i Trung Qu c ñ u ph i b tr ng tr . ðó là ch trương xuyên su t c a t p ñoàn lãnh ñ o Hà N i. Cho nên, tôi không tin tác ñ ng c a dư lu n qu c t . Có chăng, nh ng ngư i b giam c m ñôi khi là con bài m c c cho m t s c n thi t nào ñó, như trong trư ng h p hi n nay, Vi t Nam làm ng
 36. 36. 36 viên vào U ban Nhân quy n Liên Hi p quôc trong năm 2014 và mong mu n tham gia Hi p ñ nh thương m i xuyên thái Bình Dương TTP. Trong b i c nh này, có m t hy v ng m ng manh. M c án sơ th m t i phiên toà phúc th m có th không thay ñ i, m c dù quá n ng n và b t công. Công lý ch là t u hài trong ch ñ c ng s n Vi t Nam b áp l c n ng n b i Trung C ng. Nh ng gì các em ñã làm ch là bi u hi n c a lòng yêu nư c, ch ng ngo i xâm và ch ng n i xâm: Tham nhũng. Các em x ng ñáng là nh ng chi n sĩ tiên phong, ñáng ngư ng m ... Nhưng tù ñày s không làm các em gi m ý chí mà ngư c l i, s qua ñi nhanh chóng, cu c ñ i còn tr i r ng trư c m t các em. Lê Di n ð c S p phúc th m Phương Uyên, Nguyên Kha BBC. 07:39 GMT - th b y, 3 tháng 8, 2013 ðinh Nguyên Kha và Nguy n Phương Uyên b án 8 và 6 năm tù giam Lu t sư bào ch a cho hay phiên phúc th m ðinh Nguyên Kha và Nguy n Phương Uyên s ñư c ti n hành vào ngày 16/8 t i. Lu t sư Nguy n Văn Mi ng, bào ch a cho ðinh Nguyên Kha, nói ông ñã nh n thông báo v ngày phúc th m. Trong khi ñó lu t sư c a Nguy n Phương Uyên, ông Hà Huy Sơn, nói v i BBC ông chưa nh n ñư c gi y c a tòa, "có l do g i bưu ñi n chưa t i nơi". Nguy n Phương Uyên và ðinh Nguyên Kha b Tòa án Long An x tù 6 năm và 8 năm tù giam hôm 16/5 vì t i Tuyên truy n ch ng Nhà nư c XHCN theo ði u 88 B Lu t Hình s . Hai ngư i này cũng s b 3 năm qu n ch sau khi mãn h n tù. C hai ngư i sau ñó ñ u ñã kháng án. Phương Uyên, 20 tu i, b b t t h i ñ u tháng 10/2012 thành ph H Chí Minh còn ðinh Nguyên Kha b b t sau ñó. C hai ngư i liên quan v r i truy n ñơn t i c u An Sương tháng 10 năm ngoái. Cáo tr ng nói hai ngư i là thành viên t ch c Tu i tr yêu nư c, b cho là ch ng ñ i chính quy n trong nư c.
 37. 37. 37 'Treo c vàng ba s c' Nguy n Phương Uyên, sinh viên ð i h c Công nghi p Th c ph m TP HCM, b nói là ñã dán và treo c vàng ba s c h i tháng 8/2012, ñ ng th i ch p nh ghi l i vi c này. Truy n thông trong nư c h i tháng 11/2012 nói các tang v t mà cơ quan ñi u tra thu ñư c g m hơn 700 t truy n ñơn, c vàng ba s c ñ c a ch ñ mi n Nam Vi t Nam trư c ñây cùng hơn hai kg hóa ch t t o thu c n cùng m t s v t ch ng khác. M t s chính ph và t ch c qu c t ñã lên ti ng bày t quan ng i v v xét x Kha và Uyên hôm 16/5, ñư c bi t ch di n ra trong vòng m t ngày. Ngày 15/6 v a qua, anh trai c a ðinh Nguyên Kha là ðinh Nh t Uy cũng b b t t i Long An ñ ñi u tra t i L i d ng quy n t do dân ch theo ði u 258 B Lu t Hình S . Hi n ðinh Nh t Uy chưa ñư c mang ra xét x . : Th sáu 02 Tháng Tám 2013 - S a ñ i l n cu i Th sáu 02 Tháng Tám 2013 T m gương các thánh t ñ o t i Vi t Nam Phê-rô L c Hà Quang Minh, cha x giáo ph n Poitiers (DR) Lê Vy Báo Công giáo La Croix hôm nay ñ c bi t quan tâm ñ n c ng ñ ng Công giáo Vi t Nam t i Pháp nhân d p k ni m 25 năm phong thánh cho các v t vì ñ o t i Vi t Nam (1988-2013) qua bài vi t : « S ch ng giám c a các thánh t ñ o Vi t Nam : m t ch d a và m t l i kêu g i ». Theo t báo, cho ñ n ch nh t này, c nghìn giáo dân Vi t Nam s t t u v L ð c ñ tham d l k ni m này.
 38. 38. 38 Báo La Croix ph ng v n Linh m c Phê-rô L c (Pierre Luc) Hà Quang Minh, cha x giáo ph n Poitiers, cha tuyên úy cho các giáo dân Vi t Nam. Cha Quang Minh cho bi t, hi n nay, có g n 300 000 ngư i Vi t Nam t i Pháp, trong ñó 30% là ngư i Công giáo. Ph n ñông là dân vư t biên, ñ n Pháp trong nh ng th p niên 1980-1990. Cha Quang Minh chia s r ng mình cũng t ng vư t biên. ð n Pháp năm 17 tu i, v i s giúp ñ c a các linh m c và tu sĩ cũng t ng ñi vư t biên, h ñã thành l p nh ng c ng ñoàn giáo dân Vi t Nam và ñư c các giám m c công nh n. Ngày nay, có t ng c ng 47 c ng ñoàn. Kỳ hành hương l n này theo cha Minh, r t ñ c bi t là vì ñ k ni m 25 năm ngày ð c Giáo Hoàng Gioan PhaoLô ð nh phong thánh cho 117 v t vì ñ o t i Vi t Nam, trong ñó có 10 nhà truy n giáo Pháp. Cha Minh cho bi t, theo ư c tính, có g n 100.000 ngư i Công giáo Vi t Nam ñã ngã xu ng vì ñ c tin t th k XVII-XIX. G n như m i gia ñình s ng t i Pháp hi n nay có m t ông t t vì ñ o. V i tư cách là linh m c c a giáo ph n Poitiers, cha Quang Minh ñ c bi t xúc ñ ng trư c s hy sinh c a các thánh t vì ñ o, ñ c bi t là cha Théophane Venard (1829-1861). Cha Théophane b hành hình vào năm 1861 t i Hà N i khi cha ñang là linh m c truy n giáo t i B c b . Cha ñã ñ l i nh ng b c thư cho h u th v i phong cách mang ñ y ch t thơ. Theo cha Minh, khi ñ c nh ng lá thư này, ngư i ta b cu n hút b i lòng nhi t tình, ñ c tin và ni m hy v ng c a cha Venard Báo La Croix ñã ñ t câu h i : Li u s k th a này có còn là ch d a cho th h tr ngày nay hay không ? Theo cha Quang Minh thì giáo dân Vi t Nam ñã h i nh p t t vào giáo x ñ a phương. Tuy nhiên, h cũng c n t p h p l i v i nhau ñ cùng tham d m t thánh l b ng ti ng Vi t, nhân d p T t hay ñ cùng nhau chia s nh ng giây phút tr ng ñ i trong l ch s . S làm ch ng c a các thánh t ñ o chính là m t ch d a, ñ ng th i là m t l i kêu g i s ng trung thành v i Chúa. T i L ð c, có các bu i thuy t trình v l ch s Giáo h i và các thánh t ñ o t i Vi t Nam … ð i v i gi i tr , ñi u c t y u là lưu truy n và k th a các giá tr . Thành ph n này sinh ra t i Pháp, h không hoàn toàn c m th y mình là ngư i Pháp nhưng cũng không hoàn toàn là ngư i Vi t. H nói ngày càng ít ti ng Vi t, không bi t l ch s và văn hóa ñ t nư c, c i ngu n c a cha m mình, cho dù ñôi khi h cũng mu n khám phá l i n n văn hóa y. Do ñó, các linh m c c g ng ñ ng hành v i h trong vi c tìm ki m b n ngã và luôn chú tâm ñ n văn hóa c a h , cách th c h h i v ñ c tin và nhu c u ñư c trao ñ i. Kỳ hành hương này là d u hi u cho th y s hi p thông v i Giáo h i Vi t Nam. Tuy ngư i Công giáo t i Vi t Nam ch là thi u s , - 8% dân s - và ch u s ki m soát c a ch ñ C ng s n, nhưng c ng ñoàn Công giáo t i r t s ng ñ ng. ****
 39. 39. 39 Vi t Nam tu n qua RFA 02.08.2013 • T m hình trên báo cand online v i l i chú thích: Nguy n Văn H i trong bu i khám s c kh e ñ nh kỳ (ngày 26/7) và nh n kh u ph n ăn t cán b tr i (ngày 28/7). Photo courtesy of cand online Truy n thông nhà nư c l i m t l n n a tìm cách dàn d ng ñ “bôi b n” các nhà tranh ñ u trong nư c; gi a lúc truy n thông qu c t ti p t c phân tích k t qu chuy n công du Hoa Kỳ c a ch t ch Trương T n Sang dư i lăng kính “ch quy n – nhân quy n – kinh t - quân s và các m i tương quan trong khu v c”. Gây b t bình công lu n Ti p theo sau v ðài truy n hình Vi t Nam VTV “xào n u” phóng s v nh ng sinh ho t c a Ti n sĩ Cù Huy Hà Vũ trong nhà tù Thanh Hóa, ñ u tu n này ñ n lư t báo Công an Nhân dân gây b t bình trong công lu n khi ng y t o nh ng b c nh trong bài “l t t y chiêu tuy t th c c a blogger ði u Cày”. Sau nhi u ngày im l ng, hôm th Hai 29 tháng 7 báo Công an Nhân Dân, cơ quan ngôn lu n c a B Công an, ñăng bài ‘L t t y chiêu tuy t th c c a Nguy n Văn H i’, cho bi t ký gi Vũ ð i Phong ñã ñích thân vào nhà tù s 6 Thanh Chương Ngh An ñ g p ông Nguy n Văn H i, t c blogger ði u Cày. Bài báo trên t Công An Nhân Dân ñăng kèm v i t m hình ñư c chú thích ch p blogger ði u Cày r t kh e m nh trong nhà giam, v i ph n nhân xét c a c a ký gi Vũ ð i Phong là: “Ông Nguy n Văn H i ñi l i bình thư ng, nói năng ho t bát dù dáng v hơi g y vì t ng ngư i c a ông này xưa nay v n th ”. Cũng theo nguyên văn c a tác gi Vũ ð i Phong: “H có ngư i l , nh t là cán b c a ngành Ki m sát thì l p t c t v l t b t, th không ra hơi, vân. vân…” Chúng tôi ph n ñ i nh ng vi c làm c a báo Công an Nhân dân ñã có hành vi xuyên t c, vu kh ng bôi nh thân nhân tôi cũng như nh ng b ng h u c a chúng tôi. -Bà Dương Th Tân

×