Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabanata 2 group 1 pp.8 17

44,481 views

Published on

Published in: Education
 • Reply naman po salamat.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Ano po ba ang pamagat ng inyong pananaliksik? salamat
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Gud am po. tanong lang po ako kung ano po ba yong pamagat ng inyong pananaliksik? may kaugnayan kasi ito sa aming pananaliksik. Mraming salamat po and GOD BLESS!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kabanata 2 group 1 pp.8 17

 1. 1. 9ay patuloy din na nabubuhay. Ang tao ay nabubuhay sa paghahanap at pag-alam ngmga bagay-bagay, at ang wika ay nabubuhay kung napag-uukulan ito ng panahon namapaunlad ng tao. Sa madaling salita, magkaagapay ang bawat isa sa pagtupad ngisang layuning makabansa. Binanggit naman ni Gleason (Baluca et.al, 2006) na ang baryasyon ng wika ayisang katotohanan sa lipunan na nakabukod sa mga tradisyon ng mga tao at sa mgasalik panlipunan na nakikilala sa iba’t ibang grupong sosyal, kultural at etniko. Gayunpaman, kinakailangan na mapaghandaan ang anumang pagbabagongmagaganap sa wika, ito ang pahayag ni Bautista (2004). Ayon pa sa kanya, dulot ngpagbabagong ito ang mga suliranin sa pagbabaybay sa ortograpiya at gramatika. Sa patuloy na panghihiram ng mga salita sa ibang wika, nawawalan ngkakanyahan ang isang wika dahil sa mga katangiang hinahalaw dito na nagpapabago saanyo ng palabaybayan nito. Kung kaya, gaya ng dating panuntunan, ang walong dagdagna mga letra (C,F,J,N,Q,V,X,Z) ay gagamitin lamang sa mga: (1) pantanging ngalan ngtao, lugar, produkto, pangyayari, gusali atbp.; (2) mga salitang teknikal na hindikarakarang maasimila dahil kapag binaybay nang ayon sa sinusunod na sistema ngpagbaybay ay nalalayo na sa orihinal na anyo sa Ingles kaya ayon kay Santiago (2003)ito ay nagkakaroon ng tinatawag na “visual repulsion” sa mambabasa; at (3) mgasalitang may wikang katangiang kultural mula sa iba’t ibang katutubong wika.Kaugnay na Pag-aaral Ang pag-aaral nina Bigata at Bunao (Baluca et.al, 2006) ang pangunahingkaugnay na pag-aaral ng kasalukuyang pananaliksik. Kanilang pinag-aralan ang mgapagbabagong dulot ng 2001 Revisyon ng Alfabetong Filipino. Isa na sa mgapagbabagong ito ay ang modernong ispeling ng mga salita sa Filipino nakinakalangkapan ng walong (8) dagdag na letra. Kaugnay nito, dahil na rin sa bagongreporma sa alpabeto at tuntunin sa pagbaybay, nais ding malaman ng mga mananaliksik
 2. 2. 10sa pag-aaral na ito kung ano nga bang gabay sa Ortograpiya sa Wikang Filipino angkasalukuyang ginagamit ng mga mag-aaral. Ang ginawang pananaliksik ni Delima (Baluca et.al, 2006) ukol sa varayti ngFilipino na ginagamit sa mga Unibersidad sa Metro Baguio ang pangunahing kaugnayna pag-aaral ng kasalukuyang pananaliksik. Sa pag-aaral na ito, inalam niya angkatangian sa pasalita at pasulat na Filipino ng mga guro. Gayunpaman, magkaiba rinang pag-aaral ni Delima at ang kasalukuyang pag-aaral sapagkat ang una ay naismalaman ang katangian ng mga guro sa pasalita at pasulat na Filipino, samantalangang huli naman ay hangad malaman ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral tungkolsa mga pagbabago sa Ortograpiyang Filipino. May kaugnayan din ang pag-aaral ni Sual (Averilla, 2004) sa kasalukuyangpananaliksik. Pangunahing layunin niya ang mabatid ang uri ng wikang ginagamit sapakikipagsulatan ng mga estudyante sa antas tersyarya ng pamantasan ng Liceo deCagayan. Gayunpaman, sa pag-aaral na ito ay binibigyang diin ang uri ng wikangginagamit sa pakikipagsulatan, samantalang ang kasalukuyang pag-aaral naman aymay kinalaman sa 2009 Gabay sa makabagong Ortograpiya ng Wikang Filipino kungbatid nga ba ito ng mga mag-aaral sa Salvacion National High School. Ayon sa pag-aaral nina Alejo at Cillan (Baluca et.al, 2006), ang 2001 Revisyonng Alfabetong Filipino ay kumakatawan sa ikalawang bahagi ng final output ngproyektong “Tungo sa Istandardisasyon ng Sistema ng Pagsusulat sa Filipino”. Ito aynakapokus sa dagdag na letra na hiniram at nakapaloob sa 28 letrang AlfabetongFilipino at pangmadlang literasi. Ang pag-aaral na ito ay nakapokus sa pagigingistandardisado o maunlad ng wikang Filipino na siyang nais alamin sa kasalukuyangpananaliksik na kung paano nga ba uunlad ang wikang Filipino kung iba’t ibangpanuntunan sa pagbabaybay ang ginagamit ng mga tao partikular na ang mga mag-aaral.
 3. 3. 11 Sa pag-aaral naman na isinagawa nina Lacdao at Manzanillo (2004), natuklasanang tinatagong positibong epekto ng Implementasyon ng 2001 Revisyon ng Alfabeto atIspeling ng Wikang Filipino. Kaugnay nito, nais ding alamin ng mga kasalukuyangmananaliksik ang epekto sa ispeling ng mga salita sa Filipino na ginagamit atpinapatupad ng 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino.Lagom ng Sining Ayon sa KWF, ang wikang Filipino ay palaging tulad ng ibang wika sapamamagitan ng pagsalin ng mga salita galing sa mga katutubo at dayuhang salita parasa iba’t ibang sitwasyon. Sang-ayon kay Gleason na ang baryasyon ng wika ay isangkatotohanan sa lipunan na nakabukal sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga salikpanlipunan na nakakakilala sa iba’t ibang grupong sosyal, kultural at etniko. Ang wika aylumalago, nagbababgo at nadaragdagan ang talasalitaan hanggat ito ay buhay, itonaman ang pahayag ni Quinto. Gayunpaman, binanggit ni Bautista na kinakailangan namapaghandaan ang anumang pagbabagong magaganap sa wika dahil dulot ngpagbabagong ito ang mga suliranin sa pagbabaybay sa ortograpiya at gramatika.Sinang-ayunan naman ito ng pahayag ni Santiago tungkol sa mga salitang teknikal nahindi karakarakang maasimila dahil kapag binaybay nang ayon sa sinusunod na sistemang pagbaybay ay malalayo na sa orihinal na anyo sa ingles, kaya’t nagkakaroon nmgtinatawag na “visual repulsion” sa mambabasa. Sa pag-aaral naman ni Delima ay nalaman niya ang katangian ng pasalita atpasulat na Filipino ng mga guro. Binanggit naman nina Bigata at Bunao ang tungkol samga pagbabagong dulot ng Revisyon ng Alfabetong Filipino. Pinag-aralan din ni Sualang uri ng wikang ginagamit sa pakikipagsulatan ng mga estudyante sa antas tersaryang Pamantasan ng Liceo de Cagayan. Binigyang linaw naman sa pag-aaral nina Alejo atCillan ang 2001 Revisyon ng Alfabetong Filipino bilang kumakatawan sa ikalawangbahagi ng final output ng proyektong “Tungo sa Istandardisasyon ng Sistema ng
 4. 4. 12Pagsusulat sa Filipino”. Sang-ayon sa pag-aaral nina Lacdao at Manzanillo nanatuklasan ang tinatagong positibong epekto ng Implementasyon ng 2001 Revisyon ngAlfabetong Filipino. Samantalang ang kasalukuyang pag-aaral ay nakatuon sa mgapagbabago sa Ortograpiya ng Wikang Filipino.Gap o Puwang May mga pag-aaral na ang naisagawa tungkol sa ispeling sa Filipino ngunit walapa tungkol sa mga pagbabago sa Ortograpiyang Filipino. Marami rin ang mga kaugnayna literatura at pag-aaral ang may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral dahil ito aymay kinalaman sa ispeling ngunit iba-iba ang pinaksa rito. Ang pananaliksik nina Bigataat Bunao ay may kaugnayan din sa kasalukuyang pananaliksik. Kanilang pinag-aralanang mga pagbabagong dulot ng Revisyon ng Alfabetong Filipino. Naniniwala angkasalukuyang mga mananaliksik na kailangang malaman ang konsistent napagbabaybay sa mga salita sa Filipino upang maituro nang maayos at maintindihan itonang mabuti ng mga mag-aaral na siya namang pupunuan sa kasalukuyang pag-aaral.Balangkas Teoretikal Makikita sa Pigura 1 ang Paradaym Teoretikal ng pag-aaral na ito. Ibinatay angpag-aaral na ito sa teoryang Progresivismo ni John Dewey (San Mateo et.al, 2003) nanagbibigay-halaga sa interes at pangangailangan ng mga mag-aaral bilang sentro ngpag-aaral. Sinuportahan ito ng teoryang Reconstructionism (San Mateo et.al, 2003) nanakapokus naman sa pagbabagong nagaganap sa lipunan. Pinaniniwalaan sa teoryangito na ang paaralan ang dapat na maging pundasyon ng mga alituntunin at pag-unlad namaaaring maganap sa loob ng lipunan at ang mga guro ay nararapat na gamitin angkanilang impluwensiya nang sa ganoon ay mahikayat ang mga mag-aaral sa paghubogng lipunang ginagalawan.
 5. 5. 13 Sentro ng Pag-aaralPigura 1. Paradaym Teoretikal ng Pag-aaral
 6. 6. 14Balangkas Konseptwal Ang pag-aaral na ito ay nakasentro sa mga pagbabago sa Ortograpiya ngWikang Filipino. Binanggit ni Bertland Russel (San Mateo et, al, 2003) na kailangangmatukoy ang lohikal na istruktura ng isang wika na ayon sa kanyang pilosopiya ito aymakakatulong na makabuo ng isang batayan sa wika. Sa pag-aaral na ito ay aalamin ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral saSalvacion National High School ukol sa mga pagbabago sa Ortograpiya ng WikangFilipino ayon sa ispeling, pantig at maging sa panghihiram, ang mga suliranin nakinakaharap ng mga ito at batay din sa mga suliranin ay magbibigay ng mgamungkahing solusyon ang kasalukuyang pag-aaral. Makikita sa Pigura 2 ang Paradaym Konseptwal ng kasalukuyang pag-aaral. Mga pagbabago Pag-alam ng mga Mungkahing sa Ortograpiya sumusunod: Solusyon ng Wikang 1. Ang antas ng Filipino ayon sa kaalaman ng mga ispeling, pantig mag-aaral sa at panghihiram? makabagong ortograpiya. 2. Mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral. TUGON/FIDBAK Pigura 2. Paradaym Konseptwal ng Pag-aaral
 7. 7. 15Katuturan ng Talakay Ang mga mananaliksik ay binigyang katuturan ang mga sumusunod na salitaupang lubos na maunawaan ang kasalukuyang pag-aaral. Implementasyon. Ang pagpapatupad ng isang batas na masasabing pinag-uusapan ng mga kinauukulan. Ito ay pagsasakatuparan o pagsasagawa ng isang bagayupang mapag-aralan at masabing matagumpay ito. Pag-aaral. Isang mahalagang responsibilidad na dapat gampanan ng isangmag-aaral at nag-aaral. (Avana at Nantiza, 2006). Isa itong proseso ng pagpapalawakng kaalaman sa mga bagay-bagay. Ortograpiya. Paraan ng pagbibigay kahulugan sa wikang pasalita sapamamagitan ng paraang pasulat sa tulong ng mga simbolo at ang paraan na ginagamitsa isang wika sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mga tunog. (Evelyn E. Bautista.et.al. Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananalisik, 2007). Ito ay makabuluhang pag-aaralng ispeling,pantig at mga hiram na salita sa wikang Filipino. Panghihiram. Kapag ang salita ay hiniram hindi na natin tungkulin na ito ayisauli sapagkat ang nasabing salita ay magagamit din ng ating pinanghiraman. Angtunog at baybay ng salitang hiniram ay hindi natin tungkuling panatilihin ang gayongpronunsasyon at baybay. (Marietta A. Abad et. Al Filipino Bilang Tanging Gamit).Ginamit ito sa kasalukuyang pag-aaral upang makapaglahad ng maraming halimbawangsalita para sa alubos na pagkaunawa sa isang konsepto. Pantig. Ito ay binubuo ng ng isang salita na binibigkas sa pamamagitan ngantalang bugso ng tinig. Bawat pantig sa Filipino ay may patinig na kalimitan ay maykakabit na katinig o mga katinig sa unahan, sa hulihan o sa magkabila. (Alfonso O.Santiago, Panimulang Linggwistika, 1999). Ito ay paghati sa bahagi ng salita batay sapagbigkas nito.
 8. 8. 16 Paraan. Ang mga hakbang na ginagawa para sa ikalulutas ng isang suliranin(Nano at Tantiado, 2005). Ito ay ang paghahanap ng mga makabuluhang pamamaraanupang ang isang suliranin o pag-aaral ay mabigyan ng kaukulang kasagutan o solusyon. Revisyon. Isang pagbabago o rekomendasyon para sa pagwawasto atpagpapaunlad. (Millano at Cordovilla, 2007). Ito ay pagrerebisa na ipinapatupad upangang isang pag-aaral ukol sa isang bagay/ paksa ay maiwasto at higit na mapaunlad.
 9. 9. 17 TALA Diana Millano at Mary Ann Cordovilla. Pananaw ng mga Mag-aaral na NasaUnang Taon sa Tersarya Tungkol sa 2001 Revisyon ng Alfabetong Filipino. Di-Limbagna Undergradweyt Tesis. Pamantasan ng Bikol Kolehiyo ng Edukasyon, Daraga, Albay,2006, p.14. Shyryll S. Baluca at Simonette G. Bilbao, Efekto ng Revisyon sa Ispeling saFilipino. Di-Limbag na Undergradweyt Tesis. Pamantasan ng Bikol Kolehiyo ngEdukasyon, Daraga, Albay, 2006, p.10. wika.ploworks.com/w/page/8021677/KWF-Komisyon-sa-Wikang-Filipino Millano et.al Alfonso O. Santiago. Sining ng Pagsasaling-Wika (Sa Filipino Mula sa Ingles).Rex Bookstore, Lungsod ng Quezon, 2003, p.15. Baluca et.al,p.14. Baluca et.al,p.15-16. Sharon C. Averilla. Varayti ng Pasulat ng Filipino ng mga Mag-aaral saSekondarya sa Panahon ng Makabagong Teknolohiya. Di-Limbag na Tesis.Pamantasan ng Bikol Paaralang Gradwado, Lungsod ng Legazpi, 2004. Baluca et.al,p.14-15. Millano et.al Rosalinda A. San Mateo at Maura G. Tangco. The Historical Foundations ofEducation. Katha Publishing Co., Inc., Lungsod ng Quezon, 2003, p.80. San Mateo et.al, p.81. San Mateo et.al, pp.83-84. Bautista, Evelyn et.al. Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. TCS.Publishing House, 2007,p.33 Abad, Marrieta A., et.al. Filipino Bilang Tanging Gamit. National Book Store, Inc.Publishers. M.M. Phil. p. 83. Alfonso O. Santiago. Panimulang Liggwistika, Rex Book Store 856 NicanorReyes Sr. St. 1937 C.M. Recto Avenue, Manila, Phil. Copyright 1999, pp. 152-153.

×