Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nomenklatura 2014

1,052 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nomenklatura 2014

 1. 1. 1 Nomenklatura enzimaNomenklatura enzima Predavanja iz Kliničke enzimologije Integrisane akademske studije: Farmacija- medicinska biohemija Školska 2014/2015. godina
 2. 2. 2 Klasifikacija i nomenklatura enzimaKlasifikacija i nomenklatura enzima • Imena enzima prema istraživaču • Prema supstratu na koji deluju: – Ureaza – Arginaza – Fosfataza • Prema ulozi u metabolizmu – Dijaforaza – Katalaza • Trivijalna imena – Pepsin, tripsin, itd • International Union of Biochemistry (IUB) 1955. je uspostavila komisiju za enzime – Internacionalna enzimska komisija – International Enzyme Commission (EC) – International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) • Sistemska nomenklatura i klasifikacija • Osnov je katalizovana reakcija, odražava i karakter reakcije • http://www. chem.qmw.ac.uk/iubmb/enzyme/accessed may 6.2011.
 3. 3. 3 Enzimska nomenklaturaEnzimska nomenklatura • Klasa • Podklasa • Pod-podklasa • Broj enzima klasifikacioni broj • Podela enzima u 6 rodova • Enzimski broj EC (enzyme commission) četiri cifre, odvojene tačkama EC 2.7.3.2. Prva cifra klasa (rod) enzima 1. Oksidoreduktaze 2. Transferaze 3. Hidrolaze 4. Liaze 5. Izomeraze 6. Ligaze (sintetaze)
 4. 4. 4 Enzimska nomenklaturaEnzimska nomenklatura Druga cifra podklasa enzima • Oksidoreduktaze • funkcionalna grupa u donoru koja podleže oksidaciji 1. alkoholna funkcija 2. aldehidnu ili ketonsku • Transferaze priroda grupe koja se prenosi 1. grupa sa jednim C-atomom 2. aldehidni ili ketonski ostatak 3. acil grupa • Hidrolaze – Tip hemijske veze koja podleže hidrolizi • Liaze tip veze koja se prekida • Izomeraze tip izomerizacije
 5. 5. 5 Enzimska nomenklaturaEnzimska nomenklatura Treća cifra pod-podklasa enzima • Oksidoreduktaze - tip akceptora koji sudeluje u reakciji koenzim NAD ili NADP citohrom molekulski kiseonik • Transferaze - tip grupe na koju se prenosi C-1 grupa Metil Karboksil Četvrta cifra serijski, individualni broj enzima
 6. 6. 6 Enzimska nomenklaturaEnzimska nomenklatura Klase enzimaKlase enzima Oksidoreduktaze Katalizuju razne reakcije oksidoredukcije AH2 + B → A + BH2 Primeri: Alkohol dehidrogenaza (alkohol:NAD+ oksidoreduktaza, EC. 1.1.1.1) Citohrom oksidaza L- i D-amino oksidaza Podklase: dehidrogenaze, oksidaze, reduktaze, peroksidaze, katalaze i hidrolaze Transferaze Katalizuju prenos grupe izmeñu donora i akceptora A-X + B → A + B-X Primeri Hexokinase (ATP: D-heksoza- 6-fosfotransferaza, EC.2.7.1.1) Podklase: transaldolaze, transketolaze, aci-, metil-, glukozil- i fosforiltransferaze, kinaze.
 7. 7. 7 Hidrolaze Katalizuje raskidanje veze sa vodom A-B + H2O → AH + BOH Primeri: Lipaza (triacilglicerol acil hidrolaza, EC. 3.1.1.3) Holin esteraza, kisela i alkalna fosfatata, ureaza Podklase: Esteraze, glikozidaze, fosfataze, peptidaze, tiolaze, fosfolipaze, amidaze, dezaminaze i ribonukleaze Liaze Katalizuje uklanjanje ili dodavanje grupa pri čemu dvoguba veza ili ostaje ili se uklanja(nehidrolitičke i neoksidativne reakcije). A-B + X-Y → AX + BY Primeri: Aldolaza (ketoza 1-fosfat aldehid liaza, EC. 4.1.2.7), fumaraza Podklase: Dekarboksilaze, aldolaze, hidrataze, dehidrataze, sintaze. Enzimska nomenklaturaEnzimska nomenklatura Klase enzimaKlase enzima
 8. 8. 8 Enzimska nomenklaturaEnzimska nomenklatura Klase enzimaKlase enzima Izomeraze Katalizuju izomerizaciju (recemizaciju) optičkih ili geometrijskih izomera. Intramolekularna premeštanja. A → A’ Primeri: Trioza fosfat izomeraza (D-gliceraldehid 3-fosfat ketoizomeraza, EC. 5.3.1.1.), retinol izomeraza i fosfoheksoza izomeraza. Racemaze, epimeraze, izomeraze i mutaze. Ligaze Katalizuju reakcije sinteze uz utroška energije ATP A + B + ATP → A-B + ADP Primeri: Glutamin sintetaza (L-glutamat amonijum ligaza, EC. 6.3.1.2) Acetil CoA karboksilaza Sintetaze i karboksilaze
 9. 9. 9 Primer EC broja enzimaPrimer EC broja enzima Kreatin kinaza Kreatin + ATP ↔ kreatin-fosfat + ADP EC 2. 7. 3. 2. Klasa (Transferaze) Podklasa (Fosfotransferaze) Pod-podklasa (Azotna grupa ili akceptor) Individualni broj
 10. 10. 10

×