Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2010m veiklos igyvendinimas

1,663 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2010m veiklos igyvendinimas

 1. 1. Lopšelis-darželis ,,Coliukė” 2010m. v eiklos programos į gyvendinimas Eugenija Vai čaitytė Lopšelio-darželio ,,Coliukė” direktorė 2011-01-27
 2. 2. 2010 metų veiklos programos tikslai: <ul><li>1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai. </li></ul><ul><li>2 Tikslas. Materialinių ir finansinių išteklių taupus panaudojimas ir valdymas. </li></ul>
 3. 3. 1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai (1) <ul><li>Įvertinant ir atnaujinant ikimokyklinę ugdymo programą „Nuo...iki“ : </li></ul><ul><li>a tnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Nuo...iki“. </li></ul><ul><li>a tliktas tyrimas „Vaikų ugdymo(si) poreikiai, tėvų lūkesčiai bei nuostatos“. Tyrimo rezultatai parodė, jog ugdytinių tėvai ugdymo įstaigą, joje dirbančius pedagogus bei kitus specialistus ir vaikų ugdymo rezultatus vertina teigiamai. </li></ul><ul><li>p edagogų tarybos posėdyje svarstyta : ugdymo(si) turinio organizavimo ir veiklos planavimo analizė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. Patvirtintos naujos vaikų pasiekimų vertinimo formos. </li></ul><ul><li>a tliktas komunikavimui palankios aplinkos atitikimo įstaigos ugdymo programą tyrimas ir analizė. Rezultatai aptarti darželio tarybos posėdyje. Silpnybė – komunikavimui palanki aplinka neatitinka įstaigos ugdymo programos. </li></ul><ul><li>S ilpnybė - silpni vaikų fizinio pasirengimo duomenys , n eatliktas konkursas grupei, sudarančiai palankiausias sąlygas komunikavimo įgūdžiams tobulinti </li></ul>
 4. 4. 1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai (2) <ul><li>Tobulinant pedagogų neformalųjį ir informalųjį mokymąsi : </li></ul><ul><li>nustatyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bei specialistų veiklos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai. </li></ul><ul><li>d alyvauta visuomenės ir švietimo kaitos procesuose: konkurse „Skaitmeninių mokymo priemonių ir jų aprašų kūrimas“ (laimėtas nešiojamas kompiuteris), </li></ul><ul><li>skaityti logopedo pranešimai VDU, Anglijos lietuvių bendruomenėje, </li></ul><ul><li>dalyvauta mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Edukacinių paslaugų tobulinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, parengti 5 stendiniai pranešimai. </li></ul><ul><li>p arengtas pedagogų kompetencijos, kvalifikacijos tobulinimo 2010 m. planas . </li></ul>
 5. 5. 1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai (2) <ul><li>įstaigos darbuotojai priklauso Respublikinei sveikatos asociacijai „Sveikatos Želmenėliai“. Pedagogai ir kiti specialistai nuolat tobulinasi bei kelia kvalifikaciją sveikatos klausimais </li></ul><ul><li>dalyva uta 59-niuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose </li></ul><ul><li>s urengtas Respublikinis seminaras „Socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“ </li></ul><ul><li>o rganizuotas seminaras ,,Pedagogo pagalba plėtojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socializacijos gebėjimus” </li></ul><ul><li>įstaigoje vyko Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ugdymo specialistų susitikimas su Šiaulių miesto ir rajonų ikimokyklinio ugdymo pedagogais, švietimo skyrių specialistais bei pedagogais dėl ikimokyklinio ugdymo programų analizės </li></ul><ul><li>Silpnybės – L ėšų trūkumas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. </li></ul>
 6. 6. 1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai (3) <ul><li>Vertinant įstaigos veiklos kokybę: </li></ul><ul><li>parengtas ir įvykdytas vidaus audito 2010 m. planas. </li></ul><ul><li>a tliktas pagalbinio rodiklio „Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant“ auditas </li></ul><ul><li>v idaus audito koordinavimo grupė atliko ,,platųjį“ auditą . </li></ul><ul><li>r engiant strateginį veiklos planą 2011- 2013m. atlikta įstaigos vidinių veiksnių analizė. Parengtas strateginis planas 2011-2013m. </li></ul><ul><li>posėdžiuose svarstyta: vaikų maitinimo organizavimas, vaikų sveikata, finansų kontrolė, </li></ul><ul><li>atliktas metinis vidinis Gerosios Higienos Praktikos Taisyklių (GHPT) auditas. </li></ul><ul><li>įgyvendinta darbo užmokesčio taupymo programa. </li></ul><ul><li>Silpnybės – trūksta tėvelių aktyvumo pildant bendras vaikų pasiekimų vertinimo formas (aplankus), didėja vaikų sergamumas, daugėja vaikų su specialiaisiais poreikiais, netinkamai įrengtos patalpos, ugdymo(si) aplinkos, stokojame ugdymui reikalingų IKT priemonių, žaidimų, vaizdinių, kūrybos, judėjimo priemonių, esamos priemonės neatitikimas vaikų amžius, poreikių bei interesų, menkas finansavimas. </li></ul>
 7. 7. 1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai (4) <ul><li>Tobulinant bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įgūdžius: </li></ul><ul><li>sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT), VŠĮ. „Dailės terapijos centru“. </li></ul><ul><li>lopšelyje-darželyje lankėsi Ukrainos švietimo įstaigų pedagogų delegacija. Lankytasi Kaliningrado, Estijos, Lietuvos valstybiniuose ir privačiuose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. </li></ul><ul><li>pradėtas bendradarbiavimas su Vilniaus Goethe‘s institutu, įsijungta į „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse“ projektą. </li></ul><ul><li>vykdomas „Sveiko darželio“ projektas, parengta ir įgyvendinama vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikata nuo mažens“ 2010m. </li></ul><ul><li>vykdoma prevencinė veikla ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, burnos higienisto darbas. </li></ul><ul><li>į sijungėme į VšĮ „Vaikų linija“ organizuojamą akciją ,,Savaitė be patyčių“, minėjome tarptautinę smurto prieš vaikus prevencijos dieną, </li></ul><ul><li>prisijungėme prie Visuotinės švietimo savaitės ir organizavome jai skirtą renginį ,,Aš tarp žmonių“, </li></ul><ul><li>prisijungėme prie Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbiamo renginio „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“. </li></ul><ul><li>parengėme ir iš dalies vykdėme aplinkosaugos projektas „Mažųjų EKOžingsniai 2“, </li></ul><ul><li>8 pedagogai ir 1 vadovas dalyvavo ES projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. </li></ul><ul><li>Silpnybė - nespėjome laiku pateikti paraiškos ir dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo programoje. </li></ul>
 8. 8. 1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai (5) <ul><li>Stiprinant komandinio darbo įgūdžius tarp įstaigos pedagogų, tėvų ir specialistų: </li></ul><ul><li>tęsėsi adaptacijos projekto „Pirmieji žingsniai darželyje“ įgyvendinimas . </li></ul><ul><li>darželyje veikia darbo grupės, komandos, dirba specialiojo ugdymo komisija, metodinė grupė. </li></ul><ul><li>vyksta socialinio pedagogo, logopedo, bendrosios praktikos slaugytojo, burnos higienisto, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų darbas su tėvais. </li></ul><ul><li>tėvai, vaikai ir darbuotoja dalyvavo akcijoje ,,Darom 2010”, dėliojo kieme rudenines mozaikas, gamino sveiko maisto patiekalą, dalyvavo interaktyviame užsiėmime ,,Saugok mane, mama, tėti“, gamino žibintus, įvairius rankdarbius Kaziuko ir Linksmuoliukų mugei. </li></ul><ul><li>Silpnybės - daugėja vaikų turinčių emocijų, elgesio, socialinės raidos ir adaptacijos sunkumų. Trūksta patalpų, įrangos, priemonių, kad būtų galima tinkamai organizuoti užsiėmimus su vaikais turinčiais socialinių, elgesio bei emocinių sunkumų. </li></ul>
 9. 9. 1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai (6) <ul><li>Puoselėjant įstaigos kultūrą: </li></ul><ul><li>organizuoti respublikinio plenero „Mažųjų raštai tūkstantmečio juostoje“ parodų pristatymai LR Seimo rūmuose, Vilniaus miesto savivaldybėje, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, Šiaulių miesto kultūros centre, Šiaulių kultūros centro aklųjų ir silpnaregių skyriuje, </li></ul><ul><li>Šiaulių miesto kultūros centre organizuota akcija „Mažų širdžių žibintais apšvieskime Šiaulius“. Buvo rodomas vaidinimas ,,Žibinto šviesa“, </li></ul><ul><li>atliktas įvaizdžio tyrimas, </li></ul><ul><li>atnaujintas projektas „Lopšelis-darželis patrauklus bendruomenei ir atviras visuomenei“, </li></ul><ul><li>daug dėmesio skyrėme įstaigos reprezentavimui, aplinkos gražinimui, informacijos apie įstaigą viešinimui. Įsigijome įstaigos vėliavą. </li></ul><ul><li>atnaujinome lopšelio-darželio internetinę svetainę www.coliuke.mir.lt . </li></ul>
 10. 10. 1 Tikslas. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kaitai (7) <ul><li>Prizines vietas laimėjome dalyvaudami tarptautiniame vaikų ir jaunimo plakatų konkurse ,,Mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome“ bei ,,Penkios laisvės“, respublikiniuose konkursuose: ,,Visos Žemės spalvos“, ,,Mamos portretas“, vaikų teisių logotipo sukūrimo konkurse. </li></ul><ul><li>Padėkos raštais apdovanoti už dalyvavimą savivaldybės organizuotoje akcijoje ,,Už žydintį ir švarų Saulės miestą“ ir konkurse ,,Gamta – mūsų namai“ ir kt. </li></ul>
 11. 11. 2 Tikslas. Materialinių ir finansinių išteklių taupus panaudojimas ir valdymas ( 1 ) <ul><li>Užtikrinant sanitarinių-higieninių sąlygų funkcionavimą: </li></ul><ul><li>tėveliai, teikdami geranorišką pagalbą, aprūpina grupės patalpų valymo priemonėmis bei priemonėmis reikalingomis vaikų higienai užtikrinti, </li></ul><ul><li>rėmėjų lėšomis pakeista 4 kabinetų grindų danga, nupirktos 4 lentynos ugdymo priemonėms laikyti, įsigytas vienas procesorius, </li></ul><ul><li>iš 2% GPM lėšų suremontuotos 1 grupės prausyklos patalpos, </li></ul><ul><li>atlikta ir pristatyta visuomenei ugdymo, higienos priemonių poreikio analizė. </li></ul><ul><li>atnaujintas lauko aikštynų projektas „Aplinka ugdo“, veiklos kampelių, ugdymo priemonių įsivertinimas ir atnaujinta edukacinių aplinkų tobulinimo programa. </li></ul><ul><li>Silpnybės - nemoderni materialinė ir techninė bazė, lopšelis-darželis nepakankamai kompiuterizuotas, pasenę grupių baldeliai, nesuremontuotos koridoriaus, laiptinės, logopedo kabineto, dviejų grupių patalpos, prasta pastato stogo būklė, elektros instaliacija, apšvietimas, nefunkcionalūs, nesaugūs lauko aikštynai, pedagogų kambaryje trūksta inventoriaus, įrangos, finansinių išteklių stoka kitoms prekėms, paslaugoms, aprangai ir patalynei. </li></ul>
 12. 12. 2 Tikslas. Materialinių ir finansinių išteklių taupus panaudojimas ir valdymas ( 2 ) <ul><li>patobulinta programinė įranga, pritaikyta darbui pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, </li></ul><ul><li>parengti ir patvirtinti : darželio nuostatai, darbuotojų pareiginiai aprašai, darbo tvarkos taisyklės, darbo užmokesčio panaudojimo ir taupymo priemonių 2010m. programa, kolektyvinė sutartis. Nepavyko parengti buhalterinės apskaitos vadovo. </li></ul><ul><li>2010 m. įstaigos materialinės, metodinės bazės tobulinimui buvo panaudotos lėšos: iš vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos „Sveikata nuo mažens“ – 1,0 tūkst. Lt., iš paramos 7,2 tūkst. Lt., iš mokinio krepšelio – 2,0 tūkst.Lt., iš savivaldybės biudžeto lėšų – 2,4 tūkst.Lt., </li></ul><ul><li>Lopšelio-darželio tarybos ir pedagogų tarybos posėdžiuose įstaigos veikla įvertinta gerai. </li></ul>
 13. 13. 2011 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS <ul><li>1 Tikslas. </li></ul><ul><li>Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (Kurti fiziškai ir psichologiškai sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką) </li></ul><ul><li>2 Tikslas. </li></ul><ul><li>Lopšelio-darželio materialinės ir techninės bazės turtinimas </li></ul>
 14. 14. 2011 METŲ UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS <ul><li>Skatinti vaikų judėjimo poreikį bei fizinį aktyvumą, taikant įvairias ugdymo(si) formas, metodus, būdus </li></ul><ul><li>Telkti išteklius, paramą vaikų psichinės sveikatos poreikiams tenkinti </li></ul><ul><li>Tobulinti pedagogų kvalifikaciją </li></ul><ul><li>Vertinti įstaigos veiklos kokybę. </li></ul><ul><li>Plėtoti komandinio darbo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įgūdžius </li></ul><ul><li>Puoselėti įstaigos kultūrą. </li></ul><ul><li>Modernizuoti ir atnaujinti edukacines aplinkas </li></ul><ul><li>Užtikrinti lopšelio-darželio higienines sąlygas </li></ul><ul><li>Pritaikyti buhalterinės apskaitos programą darbui pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Gra žaus ir prasmingo darbo </li></ul><ul><li>vaikų labui ! </li></ul>

×