Successfully reported this slideshow.

San 1-2-r ulirald ordog hicheelvvd

2,534 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

San 1-2-r ulirald ordog hicheelvvd

 1. 1. 1-Р УЛИРАЛД Сургалтын төлөвлөгөө ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАКАЛАВР ЗЭРЭГ ОЛГОХ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Нэг. Санхүүгийн менежер, Нягтлан бодогч ангиудын Дээд боловсролын суурь ухааны хичээл Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí хөтөлбөр Õè÷ýýëèéí íýð : Ìàòåìàòèê-1 Èíäåêñ : МАТ-101 Íèéò öàã : 96öàã (48ö-ëåêö, 48ö-ñåìèíàð) Êðåäèò : 4.5 ¯çýõ ñåìåñòð : 1– ð ñåìåñòð Àíãè, ìýðãýæèë : ÑÀÍ-1, ÍÁÁ-1 àíãèóäàä Çàëãàìæ õîëáîî : Ìàòåìàòèê-2, Ìàãàäëàëûí îíîë, Ìàòåìàòèê ñòàòèñòèê õè÷ýýëèéí ñóóðü áîëíî. ¯íýëãýý : Îþóòàí, íèéò ¿íýëãýýíèé 60 õóâèéã õè÷ýýëèéí ÿâöûí èäýâõè, îðîëöîî, áèå äààëòûí àæèë, ÿâöûí øàëãàëò, ø¿¿ëãýýð, õàðèí ¿ëäýõ 40 õóâèéã óëèðëûí øàëãàëòààð öóãëóóëíà. Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéã ñóäëàõ õýðýãöýý, øààðäëàãà Ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðóóäàä øèíý òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëýõ îíîâ÷òîé àðãûã ñîíãîæ àâàõ, ¿éëäâýðëýëèéí ïðîöåññèéí çàãâàð÷ëàë, òóðøèëòûã òºëºâëºõ, òåõíèêèéí àëèâàà øèéäèéí îíîâ÷òîé õóâèëáàðûã ñîíãîõ ÷àäâàð ýçýìøèõýä øààðäàãäàõ ìàòåìàòèêèéí ìýäëýãèéã ýçýìø¿¿ëýõýä îðøèíî Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí çîðèëãî, çîðèëò Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëýýð îþóòàí ñóðàëöàãñäàä ìàòåìàòèêèéí øèíæëýõ óõààíû îíîë àðãà ç¿éã ñóäëóóëæ, ýäèéí çàñãèéí òîîöîî ñóäàëãàà õèéõ, öààøäûí ¿éë àæèëëàãààíä íü øààðäàãäàõ ìàòåìàòèêèéí ñóóðü ìýäëýã îëãîõ, ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãààíäàà õýðýãæ¿¿ëýõ ÷àäâàðò ñóðãàíà. Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº, öàã õóâààðèëàëò Õè÷ýýëèéí ñýäýâ¹ Á¿ëýã Ëåêö Ñåì Íèéò - Òîäîðõîéëîã÷ ò¿¿íèé ÷àíàðóóä - Äýýä ýðýìáèéí òîäîðõîéëîã÷, ò¿¿íèéã áîäîõ Òîäîðõîéëîã÷, àðãóóä ìàòðèö1 - Ìàòðèö, ò¿¿í äýýð õèéãäýõ ¿éëäë¿¿ä 8 8 16 - Óðâóó ìàòðèö, ìàòðèöûí ðàíã - Øóãàìàí òýãøèòãýë áà õýëáýð, øóãàìàí Øóãàìàí õàìààðàë2 òýãøèòãýëèéí ñèñòåì 4 4 8 - Øóãàìàí òýãøèòãýë ò¿¿íèéã áîäîõ àðãóóä 1
 2. 2. - Õàâòãàé äàõü òýãø ºíöºãò êîîðäèíàòûí ñèñòåì - Õàâòãàé äýýðõ øóëóóí Õàâòãàéí àíàëèòèê - 2-ð ýðýìáèéí ìóðóéíóóä3 ãåîìåòð 6 6 12 - Îãòîðãóéí êîîðäèíàòûí ñèñòåì, âåêòîð äýýðõ Âåêòîð àëãåáðèéí ¿éëäë¿¿ä4 ýëåìåíò¿¿ä - Âåêòîð ¿ðæâýð¿¿ä 4 4 8 Îãòîðãóéí àíàëèòèê - Îãòîðãóéí õàâòãàé5 4 4 8 ãåîìåòð - Îãòîðãóéí øóëóóí Ìàòåìàòèê àíàëèçûí - Ôóíêö, ò¿¿íèé àíãèëàë áà ÷àíàðóóä6 óäèðòãàë - Ôóíêöèéí õÿçãààð 6 6 12 Íýã õóâüñàã÷èéí - Ôóíêöèéí óëàìæëàë ôóíêöèéí - Äýýä ýðýìáèéí óëàìæëàë7 äèôôåðåíöèàë 6 6 12 - Ôóíêöèéí Òåéëîð Ìàêëîðåíû òîìú¸î òîîëîë - ªñºõ áóóðàõ çàâñàð, ýêñòðåìóì, ãðàôèêèéí Ôóíêöèéí8 ã¿äãýð áà õîòãîð, íóãàðàëòûí öýã 2 2 4 øèíæèëãýý - Òîäîðõîéã¿é èíòåãðàë, èíòåãðàë÷ëàõ ¿íäñýí àðãóóä 9 Èíòåãðàë - Òîäîðõîé èíòåãðàë 8 8 1610 Íèéò 48 48 96 Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí áèå äààõ àæëûí óäèðäàìæ, ñýäýâ ÿéöýòãýõ Òàéëáàð õóãàöàà Áèå äààëòûí ñýäýâ Õàìðàõ ¹ Á¿ëýã õ¿ðýý Òîäîðõîéëîã÷, I áèå äààëò(Îþóòàí òóñ á¿ð ººðò ìàòðèö - Òîäîðõîéëîã÷ ò¿¿íèé ÷àíàðóóä 1 îíîãäñîí áîäëîãûã áîäîæ - Äýýä ýðýìáèéí òîäîðõîéëîã÷, ò¿¿íèéã áîäîõ àðãóóä ÍÁ-1à 7-14 õîíîã õàìãààëíà) - Ìàòðèö, ò¿¿í äýýð õèéãäýõ ÍÁ-1á ¿éëäë¿¿ä - Óðâóó ìàòðèö, ìàòðèöûí ðàíã ÑÕ-1à Øóãàìàí - Øóãàìàí òýãøèòãýë áà õýëáýð, ÑÕ-1á 2 òýãøèòãýëèéí ñèñòåì øóãàìàí õàìààðàë - Øóãàìàí òýãøèòãýë ò¿¿íèéã áîäîõ àðãóóä ÍÁ-1à îãä àëò íî òóñ õî þó 14 áè îí ºº áî 7- á¿ äë äà ðò îã òà ñî - Õàâòãàé äàõü òýãø ºíöºãò II Î í í ã ð å ÍÁ-1á 2
 3. 3. Õàâòãàéí àíàëèòèê êîîðäèíàòûí ñèñòåì3 ãåîìåòð - Õàâòãàé äýýðõ øóëóóí ÑÕ-1à - 2-ð ýðýìáèéí ìóðóéíóóä ÑÕ-1á Âåêòîð àëãåáðèéí - Îãòîðãóéí êîîðäèíàòûí ñèñòåì,4 ýëåìåíò¿¿ä âåêòîð äýýðõ ¿éëäë¿¿ä - Âåêòîð ¿ðæâýð¿¿ä Îãòîðãóéí àíàëèòèê5 - Îãòîðãóéí õàâòãàé ãåîìåòð - Îãòîðãóéí øóëóóí - Ôóíêö, ò¿¿íèé àíãèëàë áà îíîãäñîí áîäëîãûã áîäîæ õàìãààëíà) ÷àíàðóóä III áèå äààëò Îþóòàí òóñ á¿ð ººðò - Ôóíêöèéí õÿçãààð - Ôóíêöèéí óëàìæëàë - Äýýä ýðýìáèéí óëàìæëàë ÍÁ-1à 7-14 õîíîã - Ôóíêöèéí Òåéëîð Ìàêëîðåíû ÍÁ-1á òîìú¸î Ìàòåìàòèê àíàëèçûí - ªñºõ áóóðàõ çàâñàð,6 óäèðòãàë ÑÕ-1à ýêñòðåìóì, ÑÕ-1á ãðàôèêèéí ã¿äãýð áà õîòãîð, íóãàðàëòûí öýã - Òîäîðõîéã¿é èíòåãðàë, èíòåãðàë÷ëàõ ¿íäñýí àðãóóä - Òîäîðõîé èíòåãðàë Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿éä òàâèãäàõ øààðäëàãà Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí ñóäëàõ ç¿éë, çîðèëãî, çîðèëòòîé óÿëäàí ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéã çààõ àðãà ç¿éä äàðààõ øààðäëàãà òàâèãäàíà.¯¿íä:  Ýíý õè÷ýýëèéí åðºíõèé çîðèëãî, á¿ëýã, ñýäýâ òóñ á¿ðèéí çîðèëãûã õàíãàõóéö, òóõàéí ñýäâèéíõýý àãóóëãûã áîãèíî õóãàöààíä ãàðãàæ èðýõýýð ñóðãàëòûí àðãà õýëáýðèéã ñîíãîí õè÷ýýëýý ÿâóóëàõ  Îþóòàí á¿ð õè÷ýýëä æèãä, èäýâõèòýé îðîëöîõ áîëîìæ, íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ  Õè÷ýýëèéí àãóóëãà íü îíîë, ïðàêòèêò íèéöñýí áàéõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã áîãèíî õóãàöààíä, áîäèòîé ¿íýëýõ øàëãóóðûã ñýäýâ áîëãîíä òîãòîîõ Áàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãà Ìýðãýæëèéí õóâüä: Ìàòåìàòèêèéí îíîëûí ºíäºð ìýäëýãòýé, ìàòåìàòèêèéí îíîëûí àëü íýã ÷èãëýëýýð ìýðãýøñýí, îíîëûí ìýäëýãýý ïðàêòèêò õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, áóñäàä îéëãóóëàõ áóþó çààõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûí çîõèõ ò¿âøíèé àðãà ç¿éòýé, áàãøèéí ¸ñ ç¿é òºëºâøñºí, áàãøëàõ äóð ñîíèðõîëòîé ìýðãýæèëòýí áàéíà. Áîëîâñðîë ñóäëàë, çààõ àðãà ç¿éí õóâüä: 3
 4. 4.  Ëåêö óíøèõ, ñåìèíàð, äàäëàãà áîëîí îþóòíû áèå äààõ àæëûã óäèðäàõäàà õè÷ýýëèéí á¿ëýã, ñýäýâ õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, ëîãèê äàðààëëûã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, îíîë áà ïðàêòèêèéí õîëáîîã îéëãîìæòîé ãàðãàõ, îþóòíû ñýòãýí áîäîõ, ìýäëýãýý àøèãëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí áàéõ  Ñóðãàëòûí òºðºë á¿ðèéí àðãà, õýëáýðèéã õîñëîí àøèãëàõ  Îþóòíû îëæ àâñàí ìýäëýã, ìýäýýëëèéã ýìõýëæ, öýãöòýé áîëãîõîä òóñëàõ ÷àäâàð, ýðìýëçýëòýé áàéõ  Îþóòàí ººðèéí ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ, ººðèé㺺 çºâ èëýðõèéëæ, áóñäàäàà îéëãóóëàõ ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàõÁóñàä ç¿éëèéí õóâüä:  Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã øèíýëýã õýëáýðýýð, îéëãîìæòîé áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõ àðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã îéëãîìæòîé, òîäîðõîé áîëãîæ, òýäýíä õè÷ýýëèéí ýõíýýñ ìýä¿¿ëýõ, îþóòàí á¿ðèéã áîäèòîé ¿íýëýõ  Ñóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõÑóðãàëòûí áîëîìæèò àðãóóäÌàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí ëåêö áîëîí ñåìèíàð õè÷ýýë¿¿äèéã õóâààðûí äàãóó àíãèä îðíî. 1. Ëåêöèéí õýëáýð íü ìýäýýëýë äàìæóóëàõ íýã ñóâàã áîëãîí àøèãëàäàã. Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí óõàãäàõóóíóóä, òýäãýýðèéí õàðèëöàà õîëáîî, ¿íäñýí îéëãîëòûã ëåêöèéí õýëáýðýýð ºã÷, àøèãëàõ ýõ ñóðâàëæ ìàòåðèàëûã çààæ ºãºõºä ëåêöèéí õýëáýð èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã.Ëåêöèéí ÿâöàä òóõàéí ñýäâèéí òàëààðõ ¿ç¿¿ëýí òàíèóëàõ ìàòåðèàëûã ºðãºíººð àøèãëàõ ìºí òåõíèê õýðýãñëèéã õýðýãëýõ íü áîãèíî õóãàöààíä èõ ìýäýýëýë äàìæóóëàõ, ñýäýâèéí àãóóëãûã á¿ðýí ãàðãàõàä à÷ òóñòàé. 2. Ñåìèíàðûí õýëáýð íü îþóòíóóä îëæ àâñàí ìýäëýãýý áàòàòãàõ ìýäëýãýý õýðýãëýõ ÷àäâàð ýçýìøèõýä èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. ßëàíãóÿà ëåêöýí äýýð îëæ àâñàí ìýäëýãýý áàòàòãàí áîäëîãî áîäñîíîîð ìýäëýã íü èë¿¿ áàòæèí, ìàðòàëò óäààí áàéõ áîëíî.Ìàòåìàòèê-1 õè÷ýýëèéí ¿íýëãýý ¯íýëãýýíèé çîðèëãî“Ìàòåìàòèê-1” õè÷ýýëèéí çîðèëãîî õýðõýí õàíãàñàí, îþóòíóóä ýíý õè÷ýýëýýð ÿìàð ìýäëýãàâ÷, ÷àäâàð ýçýìøñýíèéã áîäèòîéãîîð òîäîðõîéëîõîä ¿íýëãýýíèé çîðèëãî îðøèíî.¯íýëãýýã äàðààõ ç¿éëñýä àøèãëàíà.  Ñóðãàëòûí ¿ð ä¿íä õè÷ýýëèéí çîðèëãî õàíãàãäñàí ýñýõ, ÿìàð ò¿âøèíä õàíãàãäñàí  Áàãø õè÷ýýëèéí àãóóëãûã á¿ðýí ãàðãàæ, ºãºõ ¸ñòîé ìýäëýãèéã ºã÷ ÷àäñàí ýñýõ  Áàãøèéí çààõ áîëîí ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð ÿìàð ò¿âøèíä áàéãààã òîäîðõîéëîõ  Îþóòàí óã õè÷ýýëèéã ÿìàð ò¿âøèíä ýçýìøñýí, äàâòàí ñóðàõ øààðäëàãàòàé ýñýõ  Îþóòíû ñóð÷ áîëîâñðîõ ýðìýëçëèéã èäýâõæ¿¿ëæ ÷àäàæ áóé ýñýõ¯íýëãýýíèé øàëãóóð 4
 5. 5. Îþóòíûã íèéò 100 îíîîãîîð ä¿ãíýíý.Õè÷ýýëèéí ÿâöàä áàãøààñ 60 îíîîã àâíà. ¯¿íä:Èðö-10 (îþóòàí õè÷ýýëèéí íèéò öàãèéí 70%-ñ áàãàã¿é öàãò ñóóñàí áàéõ øààðäëàãàòàé)Èäýâõ-10(Õè÷ýýë á¿ð äýýð ºãñºí äààëãàâàðûã õýðõýí öàãò íü áàãòààæ, çºâ ã¿éöýä õèéñíýýñõàìààðíà)Áèå äààëò-20(Ñåìèñòðèéí òóðø 2-4 áèå äààõ àæèë õèéæ öàã òóõàéä øàëãóóëæ õàìãààëàõ)ßâöûí øàëãàëò-20(Ñåìèñòðèéí òóðø íèéò 2-3 óäàà øàëãàëò àâíà)¯ëäñýí 40 îíîîã óëèðëûí øàëãàëòààð àâíà. 5
 6. 6. Англи хэл-1 хичээлийн хөтөлбөрИндекс: АХ- 102Мэргэжил: ЭЗБУС-ийн 1-р ангиСудлах кр: ЗкрСудлах улирал: 1-р улиралЗорилго:Дээд боловсролын түвшинд эдийн засгийн дээд мэргэжил эзэмших оюутнуудад зориулсан англи хэлнийшаталсан сургалтын зорилго нь англи хэлний ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний боловсрололгох явдал юм. Англи хэл-1 хичээлээр англи хэлний авиа зүй болон хэл зүйн анхан шатнымэдлэгтэй болгох, хялбар харилцан яриаг сонсож ойлгох, энгийн сэдвээр цөөн үгтэй зохион бичлэгбичих, англи дуу, шүлэг сурах, англи хэлний өдөр тутмын өргөн хэрэглээний үгийн сан эзэмших,ярих, унших, бичих, сонсох чадварыг хөгжүүлэх зэргээр цаашид дараагийн түвшний англи хэлийгсудлан эзэмших суурь хичээл байна Зорилт:  Англи хэлний авиа, авиалбарыг зөв дуудах, өргөлт аялгыг зөв хэлж сурах  Англи хэлний ярианы болон бичгийн хэлний анхан шатны мэдлэг эзэмшиж, чадвартай болох  Англи хэлний өргөн хэрэглээний үг хэллэгт суралцаж, үг хэллэгийг ашиглан зөв оновчтой өгүүлбэр зохиох, харилцан яриаг ойлгох, гэр бүл, сургууль гэх мэт энгийн сэдвээр зохион ярьж, бичиж чаддаг болгох /монолог 30-50 үгтэй, диалог 50-80үгтэй/, 10 минутын харилцан яриаг сонсож, сонсноо зөв тэмдэглэж авах чадвар эзэмших  Багшийн өгсөн чөлөөт сэдвээр 5 минутын илтгэл бэлтгэж ярих, бусдын яриаг сонсож асуулт тавьж сурах  Хэл зүйн анхан шатны дүрмийг эзэмших  Өөрийнхөө бодол санааг англиар тодорхой түвшинд илэрхийлэн ярих, бичих чадвар олгох Залгамж холбоо:Англи хэл-1 хичээл оюутны ЕБС-д эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, дадалд тулгуурлах бөгөөд Англи хэл-2 хичээлийн өмнөх суурь хичээл байна. Хичээлийн хэлбэр: дадлага Ноогдох цаг: 96 цаг Сэдвийн дэлгэрэнгүй агуулга: Мэндлэх ба салах ѐс хийх, өөрийгөө танилцуулах, бусадтай танилцах, гэр бүл, ажилмэргэжил, цаг хэлэх ѐс, цаг агаар, чөлөөт цаг, өдөр тутмын амьдрал, аливаа зүйлийн байршилболон чиглэл заах, чадамж илэрхийлэх, утсаар ярих, өнгөрсөнөө дурсах, алдартай болон жирийнхүмүүсийн амьдрал, баяр ѐслол, тэмдэглэлт үйл явдал, хот, хөдөөгийн амьдралыг харьцуулах, хүн,амьтан, байр оронг дүрслэх, ирээдүйн төлөвлөгөө, амьдралын туршлага гэх мэт сэдвийг үзэж, англихэлний ялгац гишүүн, төлөөний үгс, тоологддог ба тоологддоггүй нэр үгс, нэр үгийн ганц ба олонтоо, үйл үгийн жирийн одоо цаг, жирийн өнгөрсөн цаг, одоо үргэлжилж байгаа цаг, баймж үйл үгс,угтвар үгс, одоо төгссөн цаг, тэмдэг нэрийн харьцуулсан ба давуу зэрэг, дайвар үгс, туслах үйл үгсгэх мэт англи хэлний анхан шатны хэл зүйн дүрэмтэй танилцана. Мөн сурсан үг хэллэг хэлзүйн дүрмийн мэдлэгээ ашиглан энгийн ярианы хэлбэрээрхарилцан ярилцах, өдөр тутмын үг хэллэг хэрэглэн зөвшөөрөл хүсэх, олгох, татгалзах, сурах бичигтбайгаа сэдвийн дагуу уншиж, бичиж, ярьж, орчуулах чадварт суралцана. 6
 7. 7. Англи хэл-1 хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө:New Interchange /Elementary/ 1st term Total 96 hoursWEEK SUBJECT HOURI WEEK English Alphabet 2h Vowels and Vowel Combinations 2h Review 2hII WEEK Consonants and Consonants Combinations 2h Review 2h Test 1 2hIII WEEK Unit 1. Please call me Chuck. Vocabulary. Introduction & Greetings 2h Pronouns, Countries & Nationalities 2h Grammar Verb to be, Wh questions 2hIV WEEK Unit 2. Vocabulary. Work & Workplaces 2h Grammar. Present simple /positive, question & negative/ 2h Reading /prepositions of time/ 2hV WEEK Unit 3. Vocabulary. Prices, things & colors 2h Grammar. Demonstrative pronouns Speaking Shopping /Role play/ 2h Comparative & superlative adjectives 2hVI WEEK Unit 4. Vocabulary. Entertainment 2h Grammar. Would to+ verb 2h Review of Units 1-4 2hVII WEEK Test 2 2h Unit 5. Vocabulary. The family Listening. The Hollywood family 2h Grammar. Present Continuous& Determiners 2hVIII WEEK Unit 6. Vocabulary. Sports & Exercises 2h Grammar. Adverbs & “How” questions Listening & writing 2h Reading 2hIX WEEK Unit 7. Vocabulary. Collocation 2h Grammar. Past simple, To be-past 2h Writing & Reading 2hX WEEK Unit 8. Prepositions of place 2h Grammar. Countable & uncountable nouns Review of Units 5-8 2h Test 3 2hXI WEEK Unit 9. Vocabulary. Appearance and clothes 2h Questions for describing people, writing a description 2h Unit 10. Past experience 2hXII WEEK Grammar. Present perfect 2h Unit 11. Vocabulary. Cities, hometowns, countries 2h Grammar. Adverbs and Adjectives 2hXIII WEEK Unit 12. Health problems, medications and remedies 2h Grammar. Modal verbs 2h Test 4 2hXIV WEEK Unit 13. Vocabulary. Food and restaurants 2h Listening to people make dinner plans & writing a restaurant review 2h Unit 14. World geography 2hXV WEEK Grammar. Comparative & superlative adjectives 2h 7
 8. 8. Unit 15. Vocabulary. Invitations, leisure activities 2h Grammar. Future with Pr Cont-s & going to 2hXVI WEEK Unit 16. Life changes; plans & hopes 2h Describing changes 2h Test 5 2hЭзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, дадалМэдлэг • Мэндлэх ба салах ѐс хийх, өөрийгөө танилцуулах, бусадтай танилцах, гэр бүл, ажил мэргэжил, цаг хэлэх ѐс, юмны үнэ, хэлбэр хэмжээ, хийсэн материал зэргийг дүрслэн хэлэх, цаг агаар, чөлөөт цаг, өдөр тутмын амьдрал, аливаа зүйлийн байршил болон чиглэл заах, чадамж илэрхийлэх, утсаар ярих, өнгөрсөнөө дурсах, алдартай болон жирийн хүмүүсийн амьдрал, баяр ѐслол, тэмдэглэлт үйл явдал, тэдгээр үйл явдалд бусдыг урих, урилгыг хүлээн авах, татгалзах, хот хөдөөгийн амьдралыг харьцуулах, хүн, амьтан, байр оронг дүрслэх, ирээдүйн төлөвлөгөө, амьдралын туршлага гэх мэт сэдвүүдийн нийт 500 гаруй шинэ үг хэллэгт суралцана. • Англи хэлний ялгац гишүүн, төлөөний үгс, тоологддог ба тоологддоггүй нэр үгс, нэр үгийн ганц ба олон тоо, үйл үгийн жирийн одоо цаг, жирийн өнгөрсөн цаг, одоо үргэлжлэн байгаа цаг, жирийн өнгөрсөн цаг, баймж үйл үгс, угтвар үгс, одоо төгссөн цаг, тэмдэг нэрийн харьцуулсан ба давуу зэрэг, дайвар үгс, туслах үйл үгс гэх мэт англи хэлний анхан шатны хэл зүйн мэдлэг эзэмшинэ. • Англи хэлээр ярьдаг улс орнуудын ѐс, зан заншил, соѐл, уламжлал зэрэгтэй танилцаж, тэдгээртэй холбоотой шинэ мэдлэгтэй болно.Чадвар • Өөрийгөө болон гэр бүлийнхнийгээ танилцуулж 50-70 үгийн хүрээнд ярих, бичих чадвартай болно. • This, that, these, those, there are, there is, some, any, much, many зэрэг үrc мөн байрлал заах угтвар үгсийг ашиглан зураг тайлбарлах болон харсан үзсэн зүйлийнхээ байрлалыг тодорхойлон бичих, ярих чадвартай болно. • Эд юмсын шинж чанар, хэлбэр хэмжээ, өнгө зүс, хийсэн материал зэргийг дүрслэн ярих, дэлгүүрт орж худалдаа хийх чадвар эзэмшинэ. • Бусдад урилга өгч хурим зэрэг тэмдэглэлт үйл явдалд урих, тухайн үйл явдлыг хаана, хэзээ болох зэргийг тайлбарлан хэлэх, бусдын өөрт өгсөн урилгыг хүлээн авах, урилгаас эелдэгээр татгалзан уучлал гуйх чадвар олгоно. • Эрүүл мэнд, өвчний талаар бусадтай ярилцах, санал бодлоо хуваалцах, өвдсөн хүнд зөвлөгөө өгөх, тусламж гуйх чадвартай болно. • Өдөр тутмын амьдралын үйл явдлыг харуулсан 10 минутын харилцан яриаг сонсож, сонсноо зөв тэмдэглэж авах чадвар эзэмшинэ. • Can, could зэрэг баймж үйл үгнүүд бүхий текстийг уншиж ойлгон орчуулах, сонсож ярих, асуулт зохиож хариулах чадварыг олгоно. • Үйл үгийг өнгөрсөн, одоо, ирээдүй цагт хувирган хүүрнэх, үгүйсгэх, асуух өгүүлбэр зохион бичиж харилцан ярих чадвартай болгоно. • Хүний гадаад төрх, хувцаслалт болон сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжийг дүрслэн бичих, ярих чадвартай болгоно. • Дэлхийн хотуудын талаар санал бодлоо хуваалцах, тэдгээр хотууд дахь аялал жуулчлалын 8
 9. 9. томоохон дурсгалт газруудын талаар уншиж ойлгон өөрийн үгээр эргүүлэн ярих,түүнчлэн өөрийн амьдардаг хот болон улсаа дүрслэн бичих, ярих, • Өөрийнхөө амьдралдаа тохиолдсон адал явдлаа хүүрнэх, бичих зэрэг чадварыг эзэмшүүлнэ.Дадал • Эзэмшсэн дүрэм болон шинэ үг хэллэгийг ашиглан дээр дурьдсан сэдвээр ярих, бичих, сонсох, унших дадал суулгана. • Дээрх сэдвийн хүрээнд баймж үг, хэлц үг болон бусад үг хэллэгийг хэлэхүйн төрөлд зөв хэрэглэх дадал суулгана. • Эзэмшсэн сэдвүүдийн дагуу шинэ мэдээ мэдээллийг интернет болон бусад холбогдох ном зохиолоос олж авах, зөв хэрэглэж сурах дадал суулгана.Агуулга хэрэгжүүлэх арга зам:Англи хэл-1 хичээлийн агуулга нь дадлагын хичээлийн хэлбэрээр хэрэгжинэ. Дадлагын хичээлээрсонсох, унших, ярих, бичих чадваруудыг эзэмшүүлж багшийн удирдлаган доор оюутны танинмэдэхүйн идэвхтэй үйл ажиллагаа давамгайлсан байдлаар зохион байгуулна. Мөн сургалтынидэвхитэй бусад аргуудыг хэрэглэнэ. Үүнд: • Зураг тайлбарлах, дүрслэх • Үгийн сүлжээ • Өгүүлбэр зохиох • Эхэд анализ хийх • Багаар ажиллах • Харилцан яриа зохиох • Хэлэлцүүлгийн арга гэх мэт байна.Үгийн сангийн нөөц:Англи хэл-1 хичээлийн хүрээнд оюутан 600-с доошгүй үгийн сантай болох ба үүнээс идэвхтэйхэрэглэгдэх үг 500-аас доошгүй байна.Англи хэл-1 хичээлийн оюутны бие даан гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөОюутны бие даалтын ажил 14 хоногт нэг удаа байх бөгөөд бие даалт тус бүр 25 оноо байна. Биедаалтын ажил унших, ярих, товчлол хийх, зохион бичих, багаар ажиллах, цээжлэх гэх мэтхэлбэртэй байна. № Сэдэв Хугацаа Хэлбэр Аргачлал Үнэлгээний Тайлбар хэлбэр 1 Зөв дуудах 1-2 дахь Бичих, Оюутан бие 25 хүртэлх Шинэ үгийн авиалбарын долоо унших даан сэдвийг оноо хэрэглээ-10 оноо дасгал хоног бэлтгэж ярих Ярих чадвар 10 /Transcription оноо Авиа дуудлагын зөв хэлбэр 5 оноо 2 to be үйл үгийн 3-4 дэхь Бичих Текстийн үг 25 хүртэлх Үгийн сан 10 хэрэглээний долоо хэллэгийг оноо оноо дасгал/ хоног хэрэглэн Өөрийн Translation of өөрийн санааг илэрхийлэх гэсэн the sentences оновчтой зөв санаа 5 оноо 9
 10. 10. with to be илэрхийлэх Хэл зүйн мэдлэгийн байдал 10 оноо 3 Миний гэр 5-6 дахь Цээжлэх 25 хүртэлх Шинэ үг хэллэг бүл/My family долоо оноо болон текстийг хоног цээжилсэн байдал болон өгүүлбэр зохиох чадвар 25 оноо 4 Урилга 7-8 дахь Багаар Багийн гишүүн 25 хүртэлх Хүн бүрийн /Invitation долоо ажиллах 5 бүр тухайн оноо илтгэсэн байдалд хоног хүртэлх сэдвээр үндэслэн үнэлгээг гишүүнтэ танилцуулга өгнө й байх бэлтгэсэн байх 5 Үгийн сан, 9-10 дахь Бие даах Өөрийн сонгон 25 хүртэлх Агуулга 15 оноо дүрмийн бус долоо авсан сэдвээр оноо Цээжилсэн үг/Irregular хоног бэлтгэсэн байх байдал10 оноо verbs 6 Өнгөрсөн 11-12 Бичих Уламжлалт 25 хүртэлх Хэл зүйн дүрмийн туршлага /Past дахь дасгал арга-оюутны оноо мэдлэгийн experience долоо мэдлэг чадварт бататгал 10 оноо хоног тулгуурлан Даалгаварын даалгавар өгөх гүйцэтгэл 15 оноо 7 Дэлхийн 13-14 Ярих Багийн гишүүн 25 хүртэлх Хүн бүрийн алдартай дэхь бүр өөрийн оноо илтгэсэн байдалд хотууд/The долоо илтгэлээ үндэслэн үнэлгээг famous cities хоног бэлтгэж, өгнө эзэмшсэн байх 8 Миний 15-16 Цээжлэх 25 хүртэлх Нийт хичээлийн ирээдүй/My дахь оноо шинэ үг future долоо хэллэгийг хоног цээжилсэн байдал болон зохион бичих чадвар 25 оноо Үнэлгээний хэлбэр:Улирлын явцад багш оюутныг тасралтгүй жигд үнэлэх бөгөөд 4-өөс доошгүй удаа явцын шалгалтөгсөн байхыг шаардана. Англи хэл-1 хичээлийн явцын шалгалт болон улирлын эцсийн шалгалтынасуулт, материалыг бэлтгэн тэнхимд хадгалуулсан байна. Явцын болон улирлын шалгалтынматериалууд сонголттой байхаас гадна оноо, үнэлгээг тогтоосон байна.Англи хэл-1 хичээлээр оюутны мэдлэг чадварын улирлын үнэлгээг гаргахдаа хичээлийн ирц 20оноо, бие даасан ажлын 30 оноо, улирлын явц дахь хичээлийн идэвхи оролцоо болон явцыншалгалт 20 оноо, улирлын шалгалт 30 оноо гэсэн үнэлгээний шалгуураар нийт 100 оноогоорүнэлнэ.Оюутан нийт орвол зохих хичээлийн цагийн 20 оноо, хичээлийн явцад даалгавар гүйцэтгэж байгаабайдал, гэрийн даалгавар хийсэн байдал, хичээлд оролцож байгаа идэвхи, явцын шалгалтын оноо, 10
 11. 11. дэвтэр хөтлөлт зэргийг харгалзан 20 оноо, улирлын явц дахь бие даалтын 8 ажлын 30 оноо,улирлын бичгийн шалгалтын 15 оноо, аман шалгалтын 15 оноо тус тус авах ѐстой. Оюутантанхмын сургалтын 30 хувьд суусан тохиолдолд шалгалт өгөх эрхтэй байна.Багш оюутныг улирлын шалгалтаар үнэлсэн оноогоо тоо болон үсгэн тэмдэглээгээр шалгалтынхуудас, оюутны сурлагын дэвтэрт бичиж гарын үсгээр баталгаажуулна. Багшид тавигдах шаардлага:Англи хэл-1 хичээл заах багш нь англи хэлний багш мэргэжилтэй, магистраас дээш мэргэжлийнзэрэгтэй, дадлага туршлагатай, багшлах дур сонирхолтой байхаас гадна хууль зүйн салбарынхүрээнд тодорхой хэмжээний мэдлэг, туршлагатай байна.Багш өөрийн мэдлэг чадвараа сайжруулах хүсэл эрмэлзэлтэй байх, мэргэжлийн хувьд өсөхтэмүүлэлтэй байна. Мөн бие даан суралцаж, мэдлэг эзэмших арга барилыг төгс эзэмшсэн байхзэрэг багшийн мэргэжилд тавигдах бүх нөхцөл шаардлагыг хангаж байх ѐстой. 11
 12. 12. Ìîíãîëûí ò¿¿õ хичээлийн хөтөлбөрХичээлийн нэр: Ìîíãîëûí ò¿¿õИндекс: МТ-150Кредит цаг: 2Нийт цаг: лекц 32 öàãМонголын түүх хичээлийг судлах үндэслэл  Ìîíãîë íóòàãò õ¿í ¿¿ññýí öàãààñ ýõëýí ýä¿ãýý õ¿ðòýëõ ò¿¿õèéí îëîëòóóäòàé òàíèëöàæ, òýäãýýðèéã õàðüöóóëàí ñóäëàæ áèå äààñàí ä¿ãíýëò õèéæ, îëîí óðãàëü÷ ¿çýë ñàíàà á¿õèé ìýäýýëëèéí îð÷èíä çºâ ÷èã áàðèìæààòàé àìüäðàõ ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäàë ä¿éã èðýýä¿éí ìýðãýæèëòí¿¿äýä îëãîõ îð÷èí ¿åèéí õýðýãöýýã õàíãàõ.  Ìîíãîëûí ò¿¿õèéã ñóäàëñíààð çàëóó ¿åèéíõýíä ýõ îðîí÷ ¿çýë òºëºâø¿¿ëýõ ýõ ò¿¿õýýðýý áàõàðõàõ, ò¿¿õèéí øèíæëýõ óõààíû îíîëûí ñóóðü ìýäëýã áîëîí ñýòãýëãýýíèé ñî¸ë, àðãà ç¿éã ýçýìøèõ áîëîìæ íýýãäýíý.Õè÷ýýëèéí çîðèëãî  Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí ¿íäñýí îéëãîëòóóä, óðñãàë ÷èãëýë¿¿äèéí àãóóëãûã îíîëûí ã¿íçãèé ¿íäýñòýé òàéëáàðëàæ îþóòíóóä ººðñ人 áèå äààæ áàéãàëü, íèéãýì, ñýòãýõ¿éí îëîí òàëò àñóóäëóóäàä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ ÷àäâàð ýçýìø¿¿ëíý  Íèéãýì, àìüäðàë àõóéí àëèâàà òóëãàìäñàí àñóóäëóóäàä îëîí òàëààñ íü óõààëàã õàíäàæ, çîõèñòîé õóâèëáàð ñîíãîí àâ÷ çºâ øèéäýë îëîõ, ñýòãýëãýýíèé ñî¸ë, àðãà ç¿é ýçýìø¿¿ëñýí áàéíà.  Äýëõèéí áîëîí Ìîíãîëûí àðä ò¿ìíèé òóóëæ ºíãºð¿¿ëñýí ò¿¿õ, õºãæëèéí îëîëòòîé ã¿íçãèé òàíèëöñàí ýõ îðîí÷ ¿çýë ñàíààòàé èðãýí áîëæ òºëºâøèõºä òîäîðõîé õóâü íýìýð îðóóëíà.  Ò¿¿õýí ç¿é òîãòëûí äýñ äàðààëàë ëîãèê õîëáîîã  Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí îíîë àðãà ç¿éí àñóóäëààð îþóòíóóä ººðºº ìýäëýã á¿òýýõ ä¿ãíýëò ãàðãàõ îðîëäëîãî õèéõ ÷àäâàð, äàäàëòàé áîëîõ  Ò¿¿õýí ¿éë ÿâöûí óòãûã óõààð÷ ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºã÷ òàéëáàðëàõ  ªºðñäèéí ñàíàë áîäëîî ÷ºëººòýé èëýðõèéëýõ, îéëãîõ áóñäûã óõààðàí ñîíñîæ ìýòãýëöýõ óðëàãò ñóðàëöàõ Õè÷ýýëèéí çîðèëò Ìîíãîë íóòàãò õ¿í ¿¿ññýí öàãààñ ýõëýí ºíººã õ¿ðòýëõ ìîíãîë÷óóäûí òºð, íèéãìèéí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò, ýðõëýõ àæ àõóé, ñî¸ë, çàí çàíøëûã ò¿¿õèéí ¿å òóñ á¿ðýýð øèíý ¿åèéí öàã ¿åèéí ñóäàëãààíû ¿¿äíýýñ çààæ, îþóòíóóäàä ýõ îðîí÷ ¿çýë, õ¿ì¿¿æèë, ò¿¿õèéí ìýäëýã îëãîõ ãîë çîðèëãîòîé. Èõ, äýýä ñóðãóóëèéí áîëîí á¿õ øàòíû ñóðãóóëèéí ñóðãàëòûí ïðîãðàììä Ìîíãîëûí ò¿¿õèéã íýí ýðòíýýñ ýõëýí îäîîã õ¿ðòýë ìîíãîë íóòàãò îðøèí òîãòíîæ áàéñàí ýðòíèé óëñóóäûí òºð, íèéãýì, ñî¸ë, ýðõëýõ àæ àõóé, çàí çàíøëûã ñóäëàõ çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé. Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí õè÷ýýëèéã õóðààíãóéëñàí êóðñýýð ¿çñýíýýð ýõ îðíûõîî ò¿¿õèéí òàëààð á¿ðýí, ¿íýí çºâ ìýäëýãòýé áîëãîõîä óã õè÷ýýëèéí à÷ õîëáîãäîë îðøèíî.Çàëãàìæ õîëáîî 12
 13. 13. Ýíý õè÷ýýë íü áóñàä åðºíõèé ýðäìèéí õè÷ýýë¿¿ä áîëîí ôèëîñîôè, óëñ òºð ñóäëàë, ìîíãîëûí òºðò ¸ñíû óëàìæëàë, ñî¸ë ñóäëàë, óëñ òºð ñóäëàë, ýäèéí çàñàã çýðýã õè÷ýýë¿¿äòýé ëîãèê õîëáîîòîé áîëíî.Ìýäëýã ¿íýëýõ Îþóòíû èðö-50 Áèå äààëò-20 Øàëãàëò-30A, B, C, D, F ãýñýí ñèñòåìýýð ÿëãàìæòàé ÷àíñààíû îíîîãîîð ¿íýëíý.ä/ Á¿ëãèéí íýð Ëåêöèéí ñýäýâ Öàãä1 Ò¿¿õèéí øèíæëýõ óõààíû áóñàä Ò¿¿õ 2 øèíæëýõ óõààíààñ ÿëãààòàé áîëîõ íü. -¯¿ñýë, øèíæëýõ óõààí áîëîõ íü Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí ñóäëàõ ç¿éë. -̺í ÷àíàð, ñóäàëãààíû àðãà -Ñóäàëàñíû à÷ õîëáîãäîë2 Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí ¿å÷ëýë, òóñ  Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí ýðòíèé ¿å 2 á¿ðèéí îíöëîã øèíæ  Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí äóíä ¿å  Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí øèíý ¿å  Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí øèíýõýí ¿å  1990 îíîîñ õîéø ìîíãîëûí ò¿¿õèéí îíöëîã3 Ìîíãîë íóòàãò îðøèí áàéñàí - Õ¿íí¿ ã¿ðýí -Õàíëèã 4 ìîíãîë áà ìîíãîë áóñ óãñààíû òºðò óëñ, õàíëèãóóäûí õºãæëèéí - Ñÿúìáè -îâîã, àéìàã ò¿¿õ - Óéãóð óëñ -Ò¿ðýã óëñ -Óéãóð óëñ -Æóæàí Èõ Íèðóí óëñ -Êèäàí óëñ4 Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí äóíä ¿å,  Èõ Ìîíãîë óëñ áàéãóóëàãäàõ 6 Ìîíãîëä ôåîäëèçì õºãæèí ýçýíò ¿åèéí íèéãýì ýäèéí çàñàã, óëñ ã¿ðýí áàéãóóëàãäñàí òóõàé òºðèéí íºõöºë  Èõ Ìîíãîë óëñ áàéãóóëàãäñàí íü  ×èíãýñ õààíû äýëõèéí ò¿¿õýíä 13
 14. 14. ã¿éöýòãýñýí ¿¿ðýã  Ýçýíò ã¿ðýí áàéãóóëàãäñàí íü  Ýçýíò ã¿ðýí çàäðàõ øàëòãààí5 ×èí óëñûí ¿åèéí Ìîíãîë îðîí  Ìîíãîëä øàðûí øàøèíã îðóóëàõ 4 ò¿¿õýí øàëòãààí  Ìàíæ íàðûí ãàðàë óãøèë, óëñ òºðèéí áîäëîãî  Ìàíæûí çàñàãëàëûí ¿åèéí ìîíãîëûí íèéãýì, ýäèéí çàñàã. Óëñ òºðèéí áàéäàë  Ìàíæûí çàñàãëàëûã ýñýðã¿¿öñýí ìîíãîëûí àðä ò¿ìíèé òýìöëèéí õýëáýð¿¿ä ¿ð äàãàâàð, à÷ õîëáîãäîë6 Áîãä õààíò Ìîíãîë óëñûí ¿åèéí  Áîãä õààíò Ìîíãîë óëñ 4 Ìîíãîë óëñ áàéãóóëàãäñàí íü  Áîãä Æàâçàíäàìáà õóòàãòûí ìîíãîëûí óëñ òºðèéí ò¿¿õýíä ã¿éöýòãýñýí ¿¿ðýã  Áîãä õààíò ìîíãîë óëñûí ãàäààä äîòîîä áîäëîãî  20-ð çóóíû ýõýí ¿åèéí óëñ òºðèéí ñýòãýëãýýíä ãàðñàí ººð÷ëºëò7 1921 îíû Àðäûí àðä÷èëñàí  Õóâüñãàëò íóóö á¿ëýã 4 õóâüñãàë, áàéãóóëàãäñàí íü òýäãýýðèéí á¿òýö, çîðèëãî õóâüñãàëò ¿éë àæèëëàãàà  ÌÀÍ áàéãóóëàãäñàí íü, ãàäààä áîäëîãî  Êîìèíòåðíòýé õîëáîîòîé áîëñîí íü  Èõ õýëìýãä¿¿ëýëò Õóâüñãàëûí øèíæ ÷àíàð,1921-  Õàëõ ãîëûí äàéí 1940 îí  Äýëõèéí 2-ð äàéíä Ìîíãîë îðñîí íü8 1940-1960 îíû ìîíãîëûí íèéãýì  Ìîíãîë óëñ ͯÁ-ä ýëñýí îðñîí 2 ýäèéí çàñàã, óëñ òºðèéí áàéäàë íü  1940,1960 îíû ¿íäñýí õóóëü 14
 15. 15. 9 1960-1980 îíû ¿åèéí ìîíãîëûí  Ñîöèàëèñò á¿òýýí áàéãóóëàëòûí 2 íèéãýì ýäèéí çàñàã óëñ òºðèéí ¿åèéí Ìîíãîë îðîí õºãæèë  ÓÀÀÀ-ã õºãæ¿¿ëýõ ýäèéí çàñãèéí òºëºâëºãºº10 1990 îíîîñ õîéøõè Ìîíãîë îðîí  ªºð÷ëºí áàéãóóëàëò Ìîíãîë 2 îðîíä íºëººëñºí íü  Ìîíãîë îðîí òºâëºðñºí òºëºâëºãººò ýäèéí çàñãààñ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàãò øèëæñýí íü  Óëñ òºðèéí ººð÷ëºëò, íýã íàìûí ñèñèòåìèéã õàëæ îëîí íàìûí òîãòîëöîîíä øèëæñýí íü Íèéò 32 öàãÁàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãàÌýðãýæëèéí òàëààð:- Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí àñóóäëóóä, ¿íäñýí îéëãîëò, àðãà ç¿éí õàíäëàãóóäûã ºíººãèéí áàéãàëüíèéãýì, òàíèí ìýäýõ¿éí ýýäðýýòýé ¿çýãäë¿¿äòýé õîëáîí îð÷èí ¿åèéí îíîë, ïðàêòèêèéíò¿âøèíä òàéëáàðëàõ ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäëàãà, ñóäàëãààíû ìàòåðèàëòàé áàéõÇààõ àðãà ç¿é A. Ò¿¿õèéí øèíæëýõ óõààíä òàâèãäàõ ãîë àðãà ç¿é áîëñîí ò¿¿õýí ç¿é òîãòëûí àãóóëãà, àðãà ç¿éã òîäîðõîéëñîí ëåêö óíøèíà. B. Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí ñóäàëãààíû ìàòåðèàë, áàðèìò ò¿øèãëýí àñóóäàë äýâø¿¿ëñýí ò¿¿õýí õ¿íèé íàìòàð ñóäëàë, ò¿¿õýí ñóäëàãäàõóóíûã àøèãëàíà. C. Ýíýõ¿¿ õºòºëáºðò çààñàí ýõ çîõèîëóóäûã áèå äààëãàí ñóäëóóëíà. D. Õºòºëáºðò òîìú¸îëñîí ñýäâ¿¿äýýð áèå äààñàí àæèë, èëòãýë áýëòã¿¿ëæ, ñåìèíàð ÿðèëöëàãà áýëòã¿¿ëíý E. Ìîíãîëûí ò¿¿õèéí õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿éä ãàð÷ áàéãàà ººð÷ëºëò¿¿äèéã ìýäýð÷ çààõ àðãàäàà øèíý÷ëýë õèéõ, áîëîâñðîíãóé áîëãîõ ýðìýëçýëòýé áàéõ F. Áàãø îþóòíóóäòàé õàìòðàí æèæèã, äóíä á¿ëýã áîëæ áàãààð àæèëëàæ õýâøèõ G. Ìýäýýëýë ò¿ãýýõ áîëîí îðîëöîîíû èäýâõèòýé àðãóóäûí çîõèõ ìýäëýã äàäàëòàé áàéõ.Áóñàä - Ñóðãàëòûí ìàòåðèàë, /ñóðàõ áè÷èã, õîëáîãäîõ íîì çîõèîë, ëåêöèéí òýìäýãëýë,á¿ä¿¿â÷èëñýí òîâ÷, ñåìèíàðûí ñýäýâ/-èéã øèíýëýã õýëáýðýýð áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõàðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ- Îþóòíóóäàä çîðèóëñàí òîâ÷, òîäîðõîé, ýíãèéí õÿëáàð÷èëñàí ãàðûí àâëàãà áýëòãýõ- Ëåêöýýð îëñîí ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ çîõèñòîé øàëãóóðóóä ñîíãîí àâ÷ îþóòàí íýã á¿ðèéãáîäèòîé ¿íýëýõ 15
 16. 16. Биеийн тамир хичээлийн хөтөлбөр1. Хичээлийн нэр: Биеийн тамир2. Индекс: БТ-053. Орох цаг: 32 цаг4. Кредит цаг: 1 кр5. Орох анги: 1-р курсын оюутнуудад орно.Багшид тавигдах шаардлага: Тухайн хичээлийн агуулгыг бүрэн эзэмшсэн МэргэжлийнБиеийн Тамирын дээд сургууль төгссөн, биеийн тамирын багш, дасгалжуулагчмэргэжилтэй зааж буй хичээлийн дасгал хөдөлгөөнийг биеэр үзүүлэх чадварыг эзэмшсэнбайвал зохино.Шаардлага залгамж холбоо: ЕБС биеийн тамирын хичээлийн мэдлэгт тулгуурланзаагдах бөгөөд биеийн тамирын дасгал хөдөлгөнийг тогтмол хийж занших, хөдөлгөөнийхомсдолоос сэргийлэх, эрүүл мэндийн зохих боловсрол мэдлэг дадал хэвшилтэй болгохХичээлийн зорилго хэрэгцээ, ач холбогдолБие бялдарын соѐл боловсрол, хөгжилт чийрэгжилтийн тухай мэдлэг олгох, өвчнийгэмчлэхдээ бус харин эрүүл мэндэд сөрөгөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлийг багасгах, эрүүлмэндэд таатай дэмжигч орчин бүрдүүлэх, биеийн тамирын дасгал хөлгөөнийг тогтмолхийж занших, нийгэмд эрүүл чийрэг боловсон хүчин бэлтгэхэд оршино.Багшийн үнэлгээ: Хичээлийн агуулгын дагуу оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэхдээ Ирц: 10 оноо Явц: 20 оноо Шалгалт: 70 оноо Бие даалт: Биеийн тамирын хичээлд орох боломжгүй, эмчийнмагадлагаатай оюутнуудад өвөл, зуны олимп болон орчин үеийн спортын төрлүүдээр биедаалт (Тухай спортын үүсэл хөгжил, дүрэм, тоног төхөөрөмж, талбайн хэмжээ, хувцас,хэрэглэл материал, ач холбогдол) хийлгэж дүгнэнэ. Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө Íèéò öàã Áèå¹ Ñýäâèéí íýð Áèå äààëòûí Ëåêö Ñåìèíàð Äàäëàãà àæèë äààëò Биеийн тамирын хичээлийн ач1 холбогдол, гүйлтийн сонгомол 2 öàã дасгал, Нам гарааны техник, гарааны2 2 öàã хөөлт ãàðààíààñ ãàðàõ Шулуунд õóðä àâàõ áàðèàíä3 2 öàã îðîõ, äàéðàëò õèéõ4 Босоо гарааны техник, дундын 2 öàã 16
 17. 17. зайн гүйлт Давталттай холимог гүйлт,5 хурд ЗОм * 4 удаа, 40м * 3 2 öàã óäàà Жигд темптэй дундын зайнд6 2 öàã гүйх гүйлт Харайлтын сонгомол дасгал,7 2 öàã уртад хөл нугалаж харайх Бөмбөг залалт, нэг болон хоѐр8 гараар чиглэл өөрчлөн залах 2 öàã Бөмбөг шидэлт, байрнаас хоѐр9 алхамтаас гурван байрнаас 2 öàã шидэх Довтолгооны систем10 2 öàã Хамгаалалтын систем Бөмбөг дээрээс авах,11 дамжуулах 2 öàã Доороос авах, дамжуулах Бөмбөг унаж авах Хажуу тийш,12 2 öàã урагш унаж авах Бөмбөг дээрээс давуулах,13 заасан бүсэд хажуу доороос 2 öàã давуулах Хавсралттай алхамд шилжих,14 2 öàã торонд хаалт тавих Довтолгоо хамгаалалтын15 систем сургалтын тоглолт 2 öàã ñîðèëò àâàõ 17
 18. 18. Микро эдийн засаг1. Индекс:МиЭЗ-1042. Хичээлийн нэр: Микро эдийн засаг3. Кредит цаг: 54. Шаардлага залгамж холбоо: Макро эдийн засаг хичээлийн үндсэн суурь болно.5. Хичээлийг судлах аргачилсан заавар: A. Хичээлийн зорилго, хэрэгцээ, ач холбогдол Эдийн засгийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад эдийн засгийн боловсрол эзэмшүүлэхэд гол зорилго нь орших бөгөөд эдийн засгийн мэдлэггүйгээр аж ахуйг эрхлэн хөтлөх, шийдвэр гаргахад нэн хүндрэлтэй учир Микро эдийн засаг хичээлийг судлах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа юм. Микро эдийн засаг хичээлийг судалснаар эрэлт, нийлүүлэлт, тэдгээрийн харилцан хамаарал хийгээд зах зээлийн төрөл, хэв шинжүүд түүний ангилал ялгаа зэргийг мэдэж өөрийн бизнесийн гараагаа зөв эхлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой юм. B. Мэдлэгийн минимум Оюутан Микро эдийн засаг хичээлийг хөтөлбөрийн дагуу эзэмшвэл зохих минумум түвшин нь зайлшгүй мэдвэл зохих зарим нэр томъѐо, тодорхойлолтыг мэдсэн байх явдал юм. C. Эзэмшвэл зохих дадал, чадвар Энэ хичээлийг судалснаар эдийн засгийн онолын мэдцэгийг амьдралд хэрэгжүүлэх дадал чадварыг эзэмших, энэ мэдлэгээ шийдвэр гаргахдаа хэрэглэдэг, судалгааны ажлыг хийх чадварыг эзэмшинэ. Г. Хичээлийн явцад танилцах дадлага D. Оюутны бие даасан ажиллагаа Оюутны бие даах ажлын цаг нь тухайн сэдэв бүр дээр 2 цаг байх ба багшын өгсөн сэдвийн дагуу болон хөтөлбөрөөс гадна эдийн засгийн амьдралд болж буй үйл явцад өөрийн үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадварыг эзэмшихэд чиглэгдэх ѐстой. E. Ерөнхий суурь болон мэргэжлийн мэргэшүүлэх, сонгох хичээлүүдийн уялдаа F. Мэдлэг чадварын үнэлгээний аргачилал: 1. Багшийн үнэлгээ - ирц 15 оноо - явц 20 оноо - бие даалт 15 оноо - шалгалт 50 оноо 2. Оюутны өөрийн үнэлгээ G. Ашиглах ном зүй 1. Эдийн засгийн ухаан Р.Оросоо, Бакей 1998 он 2. Микро эдийн засаг Даваадорж, Ганболд 3. Микро эдийн засаг СЭЗДС 4. Экономикс 1,2-р дэвтэр Брю 5. Эдийн засгийн онол П.Жасрай 2002 он 6. Микро эдийн засаг 18
 19. 19. 7. Мicroeconomics 8. Мacroeconomics 9. Consumerbehiour 6. Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө Нийт цаг Бие ДадлагаД/д Сэдвийн нэр Лекц Сем Дадлага Бие даалтын явцын даалт ажил үнэлгээ 1 Микро эдийн засгийн ухааны 4 2 2 судлах зүйл даалт лага 2 Зах зээл, эрэлт, нийлүүлэлт, үнэ 2 2 2 бүрдэлт 3 Хэрэглэгчийн сонголт 4 2 2 4 Үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн зардал 8 4 2 5 Ашиг, орлого 4 2 2 Төгс өрсөлдөөний зах зээлийн 6 2 2 2 шинжилгээ 7 Монополь, монопсони зах зээл 4 2 2 8 Олигополь, олигпсонит зах зээл 4 2 2 Монопольшинжийн 9 2 2 өрсөлдөөн10 Тоглоомын онол ба өрсөлдөөний 2 2 2 механизм11 Хөдөлмөрийн нөөцийн зах зээл 2 2 212 Газрын нөөцийн зах зээл 2 2 213 Капиталын зах зээл 2 2 214 Тодорхойгүй байдал ба риск 2 2 215 Ерөнхий тэнцвэрт байдал 2 2 216 Гадаад хүчин зүйлийн нөлөөлөл 2 2 2 Бүгд 48 32 32 19
 20. 20. 2-Р УЛИРАЛДМатематик-2 õè÷ýýëèéí хөтөлбөрÕè÷ýýëèéí íýð : “Математик-2”Èíäåêñ : МАТ-151Íèéò öàã : 64 öàã (32ö-ëåêö, 32ö-ñåìèíàð)Êðåäèò : 3кр¯çýõ ñåìåñòð : 1-р курсийн 2–ð ñåìåñòðÀíãè, ìýðãýæèë : НБ-1, СХ-1 àíãèудÇàëãàìæ õîëáîî : Тоон шинжилгээний аргууд, бизнесийн статистик õè÷ýýëèéí ñóóðüáîëíî.¯íýëãýý : Îþóòàí, íèéò ¿íýëãýýíèé 60 õóâèéã õè÷ýýëèéí ÿâöûí èäýâõè,îðîëöîî, áèå äààëòûí àæèë, ÿâöûí øàëãàëò, ø¿¿ëãýýð, õàðèí ¿ëäýõ 40 õóâèéãóëèðëûí øàëãàëòààð öóãëóóëíà. “Математик-2” õè÷ýýëèéã ñóäëàõ õýðýãöýý, øààðäëàãà Ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðóóäàä øèíý òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëýõ îíîâ÷òîé àðãûãñîíãîæ àâàõ, ¿éëäâýðëýëèéí ïðîöåññèéí çàãâàð÷ëàë, òóðøèëòûã òºëºâëºõ, òåõíèêèéíàëèâàà øèéäèéí îíîâ÷òîé õóâèëáàðûã ñîíãîõ ÷àäâàð ýçýìøèõýä øààðäàãäàõìàòåìàòèêèéí ìýäëýãèéã ýçýìø¿¿ëýõýä îðøèíî. “Математик-2” õè÷ýýëèéí çîðèëãî,çîðèëò Оюутанд математикийн шинжлэх ухааны онол, арга зүйг судлуулж, логик зүйтогтол дарааллыг ажиглах, түүнийг танин мэдэх дасгал бодлогод ашиглах чадвартөлөвшүүлэх математик загварчлал, эдийн засгийн тооцоо судалгаа хийх, цаашдын үйлажиллагаанд шаардлагатай практик мэдлэгийг олгоно. “Математик-2” õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº, öàã õóâààðèëàëò Ëåêö¹ Á¿ëýã Õè÷ýýëèéí ñýäýâ Ñåì Íèéò Олонлог ба олонлогийн элементүүд Олонлогийн онол 2 2 41 Олонлог дээр хийх үйлдлүүд Комбинаторикийн Комбинаторикийн үндсэн зарчим 2 2 42 онол 20
 21. 21. Элементар огторгуй, үзэгдэл 2 2 43 Магадлалын үндэс Магадлалын тодорхойлолт, аксиоматик,4 2 2 4 статистик Нөхцөлт магадлал Нөхцөлт магадлал ба5 үл хамаарах Байесийн томъѐо 2 2 4 үзэгдэлүүд Үл хамаарах үзэгдэлүүд Үл хамаарах дараалсан туршилтуудын6 Бернуллын схем дараалал 2 2 4 Бернуллын томъѐо Математик дундаж, түүний чанарууд Санамсаргүй хэмжигдэхүүний Дисперс, түүний чанарууд 2 2 47 тоон үзүүлэлтүүд Зарим тархалтуудын тоон үзүүлэлтүүд Түүврийн аргын статистик тархалт байгуулах, тархалтын функц Математик статистикийн Түүврийн дундаж, дисперс8 2 2 4 элементүүд, тоон үзүүлэлтүүд Тархалтын үл мэдэгдэх параметрүүдийн цэгэн ба завсрын үнэлэлт Шугаман9 програмчлалын Бодлогын тавил тойм жишээнүүд 2 2 4 бодлого10 Шугаман ШПБ бодох график арга, дараалал 2 2 4 програмчлалын бодлого бодох График аргаар бодоход учрах онцгой11 2 2 4 график арга тохиолдолууд12 Тээврийн бодлогын математик загвар 2 2 4 Анхны хуваарилалт хийх диагоналийн13 2 2 4 арга 21
 22. 22. Тээврийн бодлогын хамгийн бага14 2 2 4 зардалын арга Тээврийн бодлого15 Тээврийн бодлогын оновчтой шийд16 олох 4 4 8 Íèéò 32 32 64 “Математик-2” õè÷ýýëèéí áèå äààõ àæëûí óäèðäàìæ, ñýäýâ Хамрах хүрээ Гүйцэтгэх Тайлбар хугацаа¹ Á¿ëýã Бие даалтын ñýäýâ Олонлог ба олонлогийн элементүүд Оюутан тус бүр өөрт оногдсон бодлогуудыг Олонлогийн1 Олонлог дээр хийх үйлдлүүд онол бодож хамгаална. Комбинаторики Комбинаторикийн үндсэн зарчим 7-14 хоног йн онол СХ-1а, б2 НБ-1а, б Элементар огторгуй, үзэгдэл3 Магадлалын үндэс Магадлалын тодорхойлолт, аксиоматик, статистик45 Нөхцөлт Нөхцөлт магадлал оногдсон бодлогуудыг магадлал ба үл Оюутан тус бүр өөрт Байесийн томъѐо бодож хамгаална. хамаарах 7-14 хоног үзэгдэлүүд СХ-1а, б НБ-1а, б Үл хамаарах үзэгдэлүүд6 Үл хамаарах дараалсан туршилтуудын Бернуллын схем дараалал Бернуллын томъѐо 22
 23. 23. Санамсаргүй Математик дундаж, түүний чанарууд хэмжигдэхүүни7 Дисперс, түүний чанарууд й тоон үзүүлэлтүүд Зарим тархалтуудын тоон үзүүлэлтүүд8 Түүврийн аргын статистик тархалт Математик байгуулах, тархалтын функц статистикийн элементүүд, Түүврийн дундаж, дисперс тоон үзүүлэлтүүд Тархалтын үл мэдэгдэх параметрүүдийн цэгэн ба завсрын үнэлэлт9 Шугаман Оюутан тус бүр өөрт оногдсон бодлогуудыг бодож програмчлалын Бодлогын тавил тойм жишээнүүд бодлого10 Шугаман ШПБ бодох график арга, дараалал програмчлалын11 бодлого бодох График аргаар бодоход учрах онцгой график арга тохиолдолууд хамгаална. 7-14 хоног СХ-1а, б НБ-1а, б12 Тээврийн бодлогын математик загвар13 Анхны хуваарилалт хийх диагоналийн арга14 Тээврийн бодлогын хамгийн бага зардалын арга15 Тээврийн бодлого Тээврийн бодлогын оновчтой шийд олох16 “Математик-2” õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿é “Математик-2” õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿éä òàâèãäàõ øààðäëàãà Áàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãà Ñóðãàëòûí áîëîìæèò àðãóóä “Математик-2” õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿éä òàâèãäàõ øààðäëàãà “Математик-2” õè÷ýýëèéí ñóäëàõ ç¿éë, çîðèëãî, çîðèëòòîé óÿëäàí ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéã çààõ àðãà ç¿éä äàðààõ øààðäëàãà òàâèãäàíà.¯¿íä:  Ýíý õè÷ýýëèéí åðºíõèé çîðèëãî, á¿ëýã, ñýäýâ òóñ á¿ðèéí çîðèëãûã õàíãàõóéö, òóõàéí ñýäâèéíõýý àãóóëãûã áîãèíî 23
 24. 24. õóãàöààíä ãàðãàæ èðýõýýð ñóðãàëòûí àðãà õýëáýðèéã ñîíãîí õè÷ýýëýý ÿâóóëàõ  Îþóòàí á¿ð õè÷ýýëä æèãä, èäýâõèòýé îðîëöîõ áîëîìæ, íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ  Õè÷ýýëèéí àãóóëãà íü îíîë, ïðàêòèêò íèéöñýí áàéõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã áîãèíî õóãàöààíä, áîäèòîé ¿íýëýõ øàëãóóðûã ñýäýâ áîëãîíä òîãòîîõÁàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãàÌýðãýæëèéí õóâüä: Ìàòåìàòèêèéí îíîëûí ºíäºð ìýäëýãòýé, ìàòåìàòèêèéí îíîëûí àëü íýã÷èãëýëýýð ìýðãýøñýí, îíîëûí ìýäëýãýý ïðàêòèêò õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, áóñäàäîéëãóóëàõ áóþó çààõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûí çîõèõò¿âøíèé àðãà ç¿éòýé, áàãøèéí ¸ñ ç¿é òºëºâøñºí, áàãøëàõ äóð ñîíèðõîëòîéìýðãýæèëòýí áàéíà.Áîëîâñðîë ñóäëàë, çààõ àðãà ç¿éí õóâüä:  Ëåêö óíøèõ, ñåìèíàð, äàäëàãà áîëîí îþóòíû áèå äààõ àæëûã óäèðäàõäàà õè÷ýýëèéí á¿ëýã, ñýäýâ õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, ëîãèê äàðààëëûã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, îíîë áà ïðàêòèêèéí õîëáîîã îéëãîìæòîé ãàðãàõ, îþóòíû ñýòãýí áîäîõ, ìýäëýãýý àøèãëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí áàéõ  Ñóðãàëòûí òºðºë á¿ðèéí àðãà, õýëáýðèéã õîñëîí àøèãëàõ  Îþóòíû îëæ àâñàí ìýäëýã, ìýäýýëëèéã ýìõýëæ, öýãöòýé áîëãîõîä òóñëàõ ÷àäâàð, ýðìýëçýëòýé áàéõ  Îþóòàí ººðèéí ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ, ººðèé㺺 çºâ èëýðõèéëæ, áóñäàäàà îéëãóóëàõ ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàõÁóñàä ç¿éëèéí õóâüä:  Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã øèíýëýã õýëáýðýýð, îéëãîìæòîé áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõ àðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã îéëãîìæòîé, òîäîðõîé áîëãîæ, òýäýíä õè÷ýýëèéí ýõíýýñ ìýä¿¿ëýõ, îþóòàí á¿ðèéã áîäèòîé ¿íýëýõ  Ñóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ Ñóðãàëòûí áîëîìæèò àðãóóä“Математик-2” õè÷ýýëèéí ëåêö áîëîí ñåìèíàð õè÷ýýë¿¿äèéã õóâààðûí äàãóó àíãèäîðíî. 24
 25. 25.  Ëåêöèéí õýëáýð íü ìýäýýëýë äàìæóóëàõ íýã ñóâàã áîëãîí àøèãëàäàã. ¯éëäëèéí øèíæèëãýý õè÷ýýëèéí óõàãäàõóóíóóä, òýäãýýðèéí õàðèëöàà õîëáîî, ¿íäñýí îéëãîëòûã ëåêöèéí õýëáýðýýð ºã÷, àøèãëàõ ýõ ñóðâàëæ ìàòåðèàëûã çààæ ºãºõºä ëåêöèéí õýëáýð èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã.Ëåêöèéí ÿâöàä òóõàéí ñýäâèéí òàëààðõ ¿ç¿¿ëýí òàíèóëàõ ìàòåðèàëûã ºðãºíººð àøèãëàõ ìºí òåõíèê õýðýãñëèéã õýðýãëýõ íü áîãèíî õóãàöààíä èõ ìýäýýëýë äàìæóóëàõ, ñýäýâèéí àãóóëãûã á¿ðýí ãàðãàõàä à÷ òóñòàé.  Ñåìèíàðûí õýëáýð íü îþóòíóóä îëæ àâñàí ìýäëýãýý áàòàòãàõ ìýäëýãýý õýðýãëýõ ÷àäâàð ýçýìøèõýä èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. ßëàíãóÿà ëåêöýí äýýð îëæ àâñàí ìýäëýãýý áàòàòãàí áîäëîãî áîäñîíîîð ìýäëýã íü èë¿¿ áàòæèí, ìàðòàëò óäààí áàéõ áîëíî.“Математик-2” õè÷ýýëèéí ¿íýëãýý ¯íýëãýýíèé çîðèëãî“Математик-2” õè÷ýýëèéí çîðèëãîî õýðõýí õàíãàñàí, îþóòíóóä ýíý õè÷ýýëýýð ÿìàðìýäëýã àâ÷, ÷àäâàð ýçýìøñýíèéã áîäèòîéãîîð òîäîðõîéëîõîä ¿íýëãýýíèé çîðèëãîîðøèíî.¯íýëãýýã äàðààõ ç¿éëñýä àøèãëàíà.  Ñóðãàëòûí ¿ð ä¿íä õè÷ýýëèéí çîðèëãî õàíãàãäñàí ýñýõ, ÿìàð ò¿âøèíä õàíãàãäñàí  Áàãø õè÷ýýëèéí àãóóëãûã á¿ðýí ãàðãàæ, ºãºõ ¸ñòîé ìýäëýãèéã ºã÷ ÷àäñàí ýñýõ  Áàãøèéí çààõ áîëîí ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð ÿìàð ò¿âøèíä áàéãààã òîäîðõîéëîõ  Îþóòàí óã õè÷ýýëèéã ÿìàð ò¿âøèíä ýçýìøñýí, äàâòàí ñóðàõ øààðäëàãàòàé ýñýõ  Îþóòíû ñóð÷ áîëîâñðîõ ýðìýëçëèéã èäýâõæ¿¿ëæ ÷àäàæ áóé ýñýõ ¯íýëãýýíèé øàëãóóð Îþóòíûã íèéò 100 îíîîãîîð ä¿ãíýíý. Õè÷ýýëèéí ÿâöàä áàãøààñ 60 îíîîã àâíà. ¯¿íä: Èðö-10 (îþóòàí õè÷ýýëèéí íèéò öàãèéí 70%-ñ áàãàã¿é öàãò ñóóñàí áàéõ øààðäëàãàòàé) Èäýâõ-10(Õè÷ýýë á¿ð äýýð ºãñºí äààëãàâàðûã õýðõýí öàãò íü áàãòààæ, çºâ ã¿éöýä õèéñíýýñ õàìààðíà) Áèå äààëò-20(Ñåìèñòðèéí òóðø 2-4 áèå äààõ àæèë õèéæ öàã òóõàéä øàëãóóëæ õàìãààëàõ) ßâöûí øàëãàëò-20(Ñåìèñòðèéí òóðø íèéò 2-3 óäàà øàëãàëò àâíà) ¯ëäñýí 40 îíîîã óëèðëûí øàëãàëòààð àâíà. 25
 26. 26. Англи хэл-2 хичээлийн хөтөлбөр Индекс: АХ-152 Хичээлийн кредит: 3 кр Судлах анги: ЭЗБУС-ийн 1-р анги Судлах улирал: 2-р улирал Хичээлийн зорилго:Англи хэл-II хичээлийг Эдийн Засаг Бизнесийн Удирдлагын Сургуулийн 1-р ангийн 2-р улиралдерөнхий эрдмийн хичээлийн хүрээнд үзэж судлана. Англи хэл -II хичээлийн зорилго нь 1-р улирлынангли хэлний хичээлийн агуулгын түвшинд эзэмшсэн англи хэлний мэдлэгт тулгуурлан анханшатны ерөнхий мэдлэгийг гүнзгийрүүлэн ахисан түвшний үгийн санг эзэмшүүлэх, хэл зүйндүрмийн мэдлэгээ өргөн хэрэглээнд хэрэглэж сургах, сонсох, унших, бичих, ярих чадвар олгох явдалбайна. Зорилт:  Зөв дуудлагаар алдаагүй уншиж, зөв бичих дадлыг гүнзгийрүүлэн олгох  Өгүүлбэрийн бүтэц болон хэл зүйн дунд шатны үндсэн дүрмүүд болон үйл үгийн идэвхтэй, идэвхгүй цагийн хэлбэрийг хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх  Өөрийнхөө бодол санааг илүү нийлмэл бүтэцтэй дэлгэрэнгүй өгүүлбэрээр илэрхийлэх болон бичих чадвар олгох  Богино хэмжээний үлгэр, эх зохиолыг англи хэл дээр унших, орчуулгын анхан шатны чадварыг эзэмшүүлэх  10 минутын хугацаанд сонсгосон тестийг зөв бичих, ойлгох  Англи хэлний өргөн хэрэглээний үг хэллэгт суралцаж, үг хэллэгийг ашиглан зөв оновчтой өгүүлбэр зохиох, харилцан яриаг ойлгох, энгийн сэдвээр зохион ярьж, бичиж чаддаг болгох /монолог 50-80 үгтэй, диалог 80-100үгтэй/  Багшийн өгсөн сэдвээр 10 минутын илтгэл бэлтгэж ярих, бусдын яриаг сонсож асуулт тавьж сургах Залгамж холбоо:Англи хэл-2 хичээл Англи хэл-1 хичээлийн агуулгаар эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, дадалд тулгуурлахбөгөөд Англи хэл-3 хичээлийн өмнөх хичээл байна. Хичээлийн хэлбэр: Дадлага Ноогдох цаг : 96 цаг Сэдвийн дэлгэрэнгүй агуулгаАнгли хэл-II хичээлийн агуулгын дагуу өөрсдийн амьдарч буй орчин, түүнд гарч буй сайн муу тал,хүндрэл бэрхшээл /нийтийн тээвэр, агаарын бохирдол... г.м/-ийн талаар санаа бодлоо илэрхийлэх,аялалаар яваа хүмүүст зөвлөгөө өгөх, аялалын төлөвлөгөө гаргах, бусдын талаар гомдол гаргах,тэдэнд хүсэлт, шаардлага тавих, бусдын тавьсан хүсэлт, шаардлагыг хүлээн авах, татгалзах,сүүлийн үеийн техник технологийн дэвшилтэт бүтээгдэхүүнийг танилцуулах, уншсан ном зохиол,үзсэн киноныхоо талаар ярих, дэлхий нийтийн өв соѐлын тухай сэдвүүдийн агуулгыг нэмэндэлгэрүүлэн үзэж судлана.Англи хэл-2 хичээлийн агуулга нь New Interchange-2 номын агуулгын хүрээнд байх бөгөөд хичээл нь“a time to remember, Let‟s celebrate, back to the future, A terrific book but a terrible movie” гэх мэт дэд 26

×