Dadlaga khicheel 11 excel home

6,516 views

Published on

 • Be the first to comment

Dadlaga khicheel 11 excel home

 1. 1. {Үндсэн} таб
 2. 2. Copy-хуулах Cut- таслахЯлгасан өгөгдлийг хуулж Ялгасан өгөгдлийг тасалжзавсрын санах ойд авч завсрын санах ойдхадгална. хадгална.
 3. 3.  Format Painter – формат хуулагч Нэг газар байгаа форматыг хуулж өөр газарт хэрэглэнэ. Ажлын хуудсан доторх хэд хэдэн газарт нэг ижил форматыг хэрэглэхийг хүсвэл энэ товчин дээр 2 дарна.
 4. 4. Paste-гаргаж тавихТүр санах ойд хадгалагдсан зүйлийг гаргаж тавина. Зөвхөн утгыг эсвэл форматыг гаргаж тавих зэрэг бусад сонголтуудыг хэрэглэхийн тулд доод талын сумтай товчин дээр дарна.
 5. 5. Font Size- фонт хэмжээFont –фонт Үсгийн фонтын хэмжээгҮсгийн фонтын шрифтийг өөрчилнө.өөрчилнө.
 6. 6. Bold – тодруулах Italic – налуу болгохСонгож ялгасан текстийг Сонгож ялгасан текстийгтодруулна. налуу болгоно.
 7. 7. Underline – доогуур зурах Increase Font Size – фонтыг томруулахСонгож ялгасан текстийн Үсгийн фонтын хэмжээгдоогуур зураас оруулна. томруулна.
 8. 8. Decrease Font Size – Border – хүрээфонтыг жижигрүүлэх Сонгож ялгасан нүдэндҮсгийн фонтын хэмжээг хүрээ оруулна.жижигрүүлнэ.
 9. 9. Fill color – бөглөх өнгө Font color- фонтын өнгөСонгож ялгасан нүдэнд Сонгож ялгасан текстийндэвсгэр өнгө оруулна. өнгийг өөрчилнө.
 10. 10.  Conditional Formating – нөхцөлөөр форматлах Өгөгдсөн шалгуур дээр тулгуурлан сонирхсон нүднүүдийг тодруулж, хэвийн бус утгуудыг онцлон үзүүлж, баганан дүрс, өнгө будаг, дүрсүүдээр өгөгдлийг дүрсэлж харуулна.
 11. 11.  Format as Table – хүснэгт болгож форматлах Хүснэгтийн урьдчилан тодорхойлсон загвараас сонгон нүдний мужийг хурдан форматалж, түүнийг хүснэгт болгон хөрвүүлнэ.
 12. 12.  Cell Styles- нүдний стиль Урьдчилан тодорхойлсон загвараас сонгон нүдийг хурдан форматална. Хэрэглэгч өөрийнхөө загварыг бас байгуулж болно.
 13. 13. Insert – оруулах Delete – устгахАжлын хуудас эсвэл хүснэгт Ажлын хуудас эсвэлрүү шинэ мөр, багана, нүд хүснэгтнээс мөр, багана,нөхөж оруулна. нүд устгана.
 14. 14.  Format – формат Мөрийн өндөр эсвэл баганын өргөнийг өөрчилж, ажлын хуудаснуудыг зохион байгуулж, нүднүүдийг нууж эсвэл хамгаална.
 15. 15. Sum- нийлбэр олох Fill- бөглөхСонгож ялгасан нүднүүдийн яг Өгөгдөл, форматыг дурын чиглэлд,доод талд эсвэл баруун талд нь дурын тооны дараалласан нүднүүдтэдгээрийн нийлбэрийг оруулна. үргэлжлүүлнэ (бөглөнө)
 16. 16. Clear – арилгах Sopt & Filter – сортлох ба шүүхНүдний бүх зүйлийг арилгана. Өгөгдлүүдийг шинжлэхэд хялбар болгон цэгцэлнэ. Сонгож ялгасанЭсвэл зөвхөн форматыг, өгөгдлүүдийг өсөх эсвэл буурахөгөгдлийг, тайлбарыг нь сонгож дарааллаар сортолж, эсвэларилгана. тодорхой утгуудыг түр шүүж болно.
 17. 17.  Find & Select – олох ба сонгох Ажлын хавтсан доторх тодорхой өгөгдөх, формат, эсвэл мэдээллийн төрлийг олж, сонгож ялгана. Тухайн мэдээллийг шинэ өгөгдөл эсвэл форматаар сольж болно.
 18. 18.  Copy(Хуулах) ялгасан өгөгдлийгClipboard(засвар хуулж завсрын санах ойд хадгална. ын санах ой)  Cut(таслах) ялгасан өгөгдлийг бүлгийн хуулж завсрын санах ойд хадгална. товчнууд Format Painter(формат хуулагч) нэг газар байгаа форматыг хуулж өөр газарт хэрэглэнэ. Paste(гаргаж тавих) түр санах ойд хадгалагпсан зүйлийг гаргаж тавьна.
 19. 19. Font( фонт) бүлгийн товчнууд  Font(фонт)үсгийн фонтын шрифтыг өөрчилнө.  Font size(фонт хэмжээ) үсгийн фонтын хэмжээг өөрчилнө.  Bold(тодруулах) сонгож ялгасан текстийг тодруулна.  Italic(налуу болгох) сонгож ялгасан текстийг налуу болгоно.  Underline(доогуур зурах) сонгож ялгасан текстийн доогуур зураас оруулна.  Increase font size(фонтийг тодруулах) үгийн фонтийн хэмжээг томруулна.  Decrease font size(фонтийг жижигрүүлэх) үгийн фонтийн хэмжээг жижигрүүлнэ.  Border(хүрээ) сонгож ялгасан нүднэнд хүрээ оруулна.  Fill color(өнгө) сонгож ялгасан нүднэнд дэвсгэр өнгө оруулна.  Font color( фонтийн өнгө) сонгож ялгасан текстийн өнгийг өөрчилнө.
 20. 20.  Top align(дээш шахах)Alignment(тэгш Middle align(голлуулах) өндөр Bottom align(доош нь шахах) лэх)бүлгийн Align text left(текстийг зүүн тийш шахах) товчнууд Center(голлуулах) өргөн Align text right(баруун тийш шахах) Orientation(байрлал) өгөгдлийг диагналдуулж эршүүлж байрлуулна. Decrease Indent(доголыг багасгах) хүрээ ба захын зайг багасгана. Increase Indent(догол нэмэх) хүрээний хоорондын зайг нэмнэ. Wrap text(текстийг нугалах)текстийг хэд хэдэн мар болгон нугална. Merge & Center( нэгтгээд голлуулах) нүдийг нэгтгэж нэг том нүд болгон голлуулна.
 21. 21.  General(ерөнхий) нүдэн доторхи өгөгдөл NUMBER(ТОО) яаж харуулахыг сонгоно. Accounting Number format(бүртгэлийг БҮЛГИЙН формат) вальютын тэмдэгт харуулна. ТОВЧНУУД Percentage style(форматын загвар) тэмдэгтийг хувьчилна. Comma style(таслалтай загвар) нүдний утгыг мянгачилж харуулна. Increase decimal(бутархайн оронг нэмэх) тоон утгыг нарийвчилж харуулна. Decrease decimal( бутархайг багасгах) тоон утгыг бага нарийвчлалтай харуулна.
 22. 22.  Styles(загвар, formatting(нөхцөлөөр Conditional форматлах) өнгө будаг дүрсээрстиль) бүлгийн өгөгдлийг дүрсэлж харуулна. товчнууд Format as Table(хүснэгт болгон форматлах) Cell styles(нүдний стиль)
 23. 23.  Insert(оруулах) шинэ мөр багаCELLS (нүднүүд) нүдбүлгийн оруулах. нөхөж товчнууд  Delete(устгах) мөр бага нүд устгана.  Format(формат) мөрний өндөр баганы өргөнийг өөрчилөн зохиог байгуулна.
 24. 24.  Sum(нийлбэр олох)EDITING(загвар)дурын чиглэлд дурын тоогоо  Fill(бөгөлөх) бөгөлнө. бүлгийн  Clear(арилгах) нүдний бүх зүйлийг товчнууд арилгана.  Sort & Filter(сортлох ба шүүх) өгөгдлийг шинжлэхэд хялбар болгоно.  Find & select(олох ба сонгох) ажилын хавтсан доторхи тодорхой өгөгдлөл формат эсвэл мэдээллийг төрлийг олж сонгож ялгана.

×