Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carmen Marilena Serbanescu

920 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Carmen Marilena Serbanescu

 1. 1. ŞCOALA NR.7 SPECIALĂ Bucureşti, România
 2. 2. ŞCOALA SPECIALĂ 7 DATE DE CONTACT Str . Surorilor Nr.4, Sector 1, Bucure ş ti Telefon / Fax: 021 6673995
 3. 3. PREZENTARE GENERAL Ă ŞCOALA SPECIALĂ 7 TIPUL Ş COLII Ş coala special ă cu forma ţ iuni de studiu I-VIII RESURSE UMANE PERSONAL DIDACTIC Profesori psihopedagogie special ă , inv ăţă tori-educatori, profesori sport, logopezi, psiholog ş colar, profesori itineran ţ i, profesor religie, maistru PERSONAL AUXILIAR/ NEDIDACTIC Asistent social, medic, asistent medical, infirmiere, buc ă t ă rese, mecanici, personal î ngrijire
 4. 4. ŞCOALA SPECIALĂ 7 PREZENTARE GENERAL Ă RESURSE UMANE ELEVI <ul><li>elevi cu regim de zi </li></ul><ul><li>elevi cu regim de semiinternat </li></ul><ul><li>elevi ş colarizati la domiciliu </li></ul>
 5. 5. ŞCOALA SPECIALĂ 7 PREZENTARE GENERAL Ă RESURSE MATERIALE 12 să li clas ă Sala ş i teren de sport Club pentru activit ăţ i recreative Atelier preprofesionalizare
 6. 6. ŞCOALA SPECIALĂ 7 PREZENTARE GENERAL Ă RESURSE MATERIALE Cantin ă cu sal ă de mese Cabinet medical Bibliotec ă 3 c abinete lo g opedie Cabinet psihodiagnoz ă
 7. 7. ŞCOALA SPECIALĂ 7 PREZENTARE GENERAL Ă RESURSE MATERIALE Spa ţ iu de joac ă pentru copii
 8. 8. Tulbur ă ri de limbaj INFORMA Ţ II DESPRE ELEVI ŞCOALA SPECIALĂ 7 Deficien ţ e mintale u ş oare, moderate TIPURI DE DIZABILIT ĂŢ I Deficien ţ e mintale severe (Down, autism) Deficien ţ e neuromotorii Tulbur ă ri comportamentale
 9. 9. ŞCOALA SPECIALĂ 7 INFORMA Ţ II DESPRE ELEVI V Â RST Ă Elevi î ntre 7 ş i 18 ani MEDIUL DE PROVENIEN ŢĂ Familii dezorganizate ş i defavorizate Centre de plasament C ă su ţ e de tip familial
 10. 10. OFERTA DE SERVICII EDUCA Ţ IONALE ŞCOALA SPECIALĂ 7 Activit ăţ i de tip ş colar Terapii specifice: logopedie, kinetoterapie, terapie cognitiv ă , comportamental ă , psihomotric ă Terapii ocupa ţ ionale: ludoterapie, ergoterapie, meloterapie, socioterapie Consiliere ş i orientare profesional ă
 11. 11. ŞCOALA SPECIALĂ 7 OFERTA DE SERVICII EDUCA Ţ IONALE Activit ăţ i extra ş colare sportive, turistice, cultural-artistice Clas ă pentru copii cu deficien ţ e neuromotorii Sprijin pentru elevii cu dificult ăţ i de î nv ăţ are din î nv ăţă m â ntul public Consilierea familiei
 12. 12. PROIECTE Ş I PARTENERIATE ŞCOALA SPECIALĂ 7 Proiecte educaţionale Comenius între anii 2001 – 2007, şi depunere de aplicaţie Comenius pentru 2009 – 2011. Proiecte educa ţ ionale al ă turi de Liceul Constantin Brâncoveanu Bucureşti, Liceul Mihail Săulescu , Predeal, Şcoala generală nr. 179 Bucureşti, Clubul Copiilor sect. 1 Premii şi distincţii naţionale şi internaţionale la concursuri sportive, concursuri de desen şi concursuri atristice.

×