Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aratarile Mantuitorului De După îNviere Si Pogorarea Duhului Sfant –Rusaliile Pentecost

3,957 views

Published on

Aratarile Mantuitorului De După îNviere Si Pogorarea Duhului Sfant –Rusaliile Pentecost

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Aratarile Mantuitorului De După îNviere Si Pogorarea Duhului Sfant –Rusaliile Pentecost

 1. 1. ARATARILE MANTUITORULUI DE DUP Ă ÎNVIERE SI POGORAREA DUHULUI SFANT – RUSALIILE-PENTECOST <ul><li>PENTRU CA MINUNEA ÎNVIERII SĂ NU RĂMÂNĂ ASCUNSĂ ÎNAINTEA OAMENILOR MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS S-A ARĂTAT TIMP DE 40 DE ZILE MAI MULTOR PERSOANE ÎN LOCURI ŞI ÎN ÎMPREJURĂRI DIFERITE ÎNCREDINŢÂNDU-I PE FIECARE DE CEA MAI MARE MINUNE DIN ISTORIA UMANITĂŢII , PROPRIA SA ÎNVIERE DIN MORŢI , IAR APOI S-A INALTAT LA CER SI A TREIMIS APOSTOLILOR PE DUHUL SFANT LA CINZECIME –LA 50 DE ZILE DUPA INVIEREA SA DIN MORTI . </li></ul>
 2. 2. CRONOLOGIA ARĂTĂRILOR DOMNULUI <ul><li>1) Aratarea Domnului catre Maria Magdalena (Ioan XX, 11-18; Marcu XVI, 12, 13) 2) Aratarea catre femeile mironosite (Matei XXVIII, 9-10; Luca, XXIV, 10-11) 3) Catre Simon Petru (Luca XXIV, 34; Cf. I Cor. XV, 5) 4) La doi ucenici in drum spre Emaus (Luca XXIV, 13-35; Marcu, XVI, 12-13) 5) Apostolilor si unor ucenici la Ierusalim, in seara invierii (Ioan XX, 19-23; Luca XXIV, 36-43) 6) Apostolilor dupa opt zile, impreuna cu Toma, la Ierusalim (Ioan XX, 26-29) 7) La sapte Apostoli, in Galileea, la Marea Tiberiadei (Ioan XXI, 1-14) 8) La toti Apostolii pe un munte in Galileea (Matei XXVIII, 16-20) 9) Apostolilor in ziua inaltarii Domnului la cer (Luca XXIV, 44-53; Marcu XVI, 15-20) </li></ul>
 3. 3. Dumineca - In vierea Domnului “ După ce a trecut sâmbăta, când se lumina în întâia zi a săptămânii (Duminica) a venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Şi, iată, s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului coborând din cer, şi venind, a prăvălit piatra şi şederea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era cu fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat străjerii şi s-au făcut ca morţi.” (Matei, 28, 1-40) ,,HRISTOS A INVIAT DIN MORTI CU MOARTEA PE MOARTE CALCAND SI CELOR DIN MORMINTE VIATA DARUINDU-LE “
 4. 4. 1. M ântuitorul se arată Mariei Magdalena <ul><li>11. ” Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt.  12.Şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus.  13.Şi aceia i-au zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le-a zis: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus.  14.Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus.  15.Zis-a ei Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica.  16.Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule)  17.Iisus i-a zis: Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.  18.Şi a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul şi acestea i-a zis ei. ”   Ioan 20 , 11-18 . </li></ul>
 5. 5. 2.Mântuitorul se arată femeilor mironosiţe <ul><li>9.Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat.  10.Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea.  ” Matei XXVIII-9,10 . </li></ul>
 6. 6. 3.Mântuitorul se arată lui Simon Petru <ul><li>34.Care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon.  (Luca XXIV, 34 ) 5.Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece;  (I Cor. XV, 5) </li></ul>
 7. 7. 4. Ar ătarea Mântuitorului la doi ucenici în drum spre Emaus <ul><li>13.Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus.  14.Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea.  15.Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei. şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei.  16.Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască.  17.Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinşi de întristare.  18.Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El: Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea?  19.El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.  20.Cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit arhiereii şi mai-marii noştri;  21.Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea.  22.Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt,  23.Şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu.  24.Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.  25.Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii!  26.Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?  27.Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El.  28.Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe.  29.Dar ei Îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei.  30.Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat lor.  31.Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi El s-a făcut nevăzut de ei.  32.Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?  33.Şi, în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei,  34.Care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon.  35.Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.(Luca XXIV, 13-35 ) </li></ul>
 8. 8. 5. Mântuitorul înviat se arată unor ucenici şi Apostolilor în seara Învierii <ul><li>36.Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă.  37.Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.  38.Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?  39.Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am.  40.Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.  41.Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare?  42.Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere.  43.Şi luând, a mâncat înaintea lor.  44.Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi.   (Luca XXIV, 36-43) </li></ul>
 9. 9. 6. Arătarea Mântuitorului apostolilor împreună cu Toma <ul><li>26.Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă!  27.Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios.  28.A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!  29.Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!  (Ioan XX, 26-29) </li></ul>
 10. 10. 7.Mântuitorul se arată la şapte Apostoli la Marea Galileii <ul><li>1.După acestea, Iisus S-a arătat iarăşi ucenicilor la Marea Tiberiadei, şi S-a arătat aşa:  2.Erau împreună Simon-Petru şi Toma, cel numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana Galileii, şi fiii lui Zevedeu şi alţi doi din ucenicii Lui.  3.Simon-Petru le-a zis: Mă duc să pescuiesc. Şi i-au zis ei: Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s-au suit în corabie, şi în noaptea aceea n-au prins nimic.  4.Iar făcându-se dimineaţă, Iisus a stat la ţărm; dar ucenicii n-au ştiut că este Iisus.  5.Deci le-a zis Iisus: Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: Nu.  6.Iar El le-a zis: Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea peştilor.  7.Şi a zis lui Petru ucenicul acela pe care-l iubea Iisus: Domnul este! Deci Simon-Petru, auzind că este Domnul, şi-a încins haina, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă.  8.Şi ceilalţi ucenici au venit cu corabia, căci nu erau departe de ţărm, ci la două sute de coţi, trăgând mreaja cu peşti.  9.Deci, când au ieşit la ţărm, au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, şi pâine.  10.Iisus le-a zis: Aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum.  11.Simon-Petru s-a suit în corabie şi a tras mreaja la ţărm, plină de peşti mari: o sută cincizeci şi trei, şi, deşi erau atâţia, nu s-a rupt mreaja.  12.Iisus le-a zis: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul din ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: Cine eşti Tu?, ştiind că este Domnul.  13.Deci a venit Iisus şi a luat pâinea şi le-a dat lor, şi de asemenea şi peştele. IOAN XXI , 1-14 . </li></ul>
 11. 11. Mântuitorul se arată tuturor Apostolilor pe un munte în Galileia <ul><li>16.Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus.  17.Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.  18.Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.  19.Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,  20.Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.  Matei XXVIII , 16-20 </li></ul>
 12. 12. 9. ÎNĂLŢAREA LA CER <ul><li>15.Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.  16.Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.  17.Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,  18.Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi.  19.Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.  20.Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin.  </li></ul><ul><li>MARCU XVI , 15-20 . </li></ul>
 13. 13. POGORAREA DUHULUI SFANT <ul><li>&quot; Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreunã în acelaşi loc. Şi din cer, fãrã de veste, s-a fãcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toatã casa unde şedeau ei. Şi li s-au arãtat, împãrţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început sã vorbeascã în alte limbi, precum le dãdea lor Duhul a grãi. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bãrbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, cãci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iatã, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi fiecare limba noastrã, în care ne-am nãscut? Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în pãrţile Libiei cea de lângã Cirene, şi romani în treacãt, iudei şi prozeliţi, Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu! Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul cãtre altul: Ce va sã fie aceasta? Iar alţii batjocorindu-i, ziceau cã sunt plini de must. Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bãrbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta sã vã fie cunoscutã şi luaţi în urechi cuvintele mele; Cã aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouã, cãci este al treilea ceas din zi; Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil: &quot;Iar în zilele din urmã, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bãtrânii voştri vise vor visa. Încã şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pãmânt semne: sânge, foc şi fumegare de fum. Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi strãlucitã. Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui “ </li></ul><ul><li>FAPTELE APOSTOLILOR. II , 1-13 . </li></ul>
 14. 14. RUSALIILE -PENTECOST <ul><li>RUGACIUNE CATRE DUHUL SFANT </li></ul><ul><li>Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le plinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste de toata intinarea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. </li></ul><ul><li>TROPARUL PRAZNICULUI </li></ul><ul><li>Binecuvantat esti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaintelepti pe pescari ai aratat, trimitandu-le lor Duhul Sfant, si printr-insii lumea ai vanat, Iubitorule de oameni, marire Tie. </li></ul>

×