Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lastenverlichting of lastenverzwaring (online versie)

723 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lastenverlichting of lastenverzwaring (online versie)

 1. 1. Lastenverlichting of lastenverzwaring? Mr. Mariëlle Spuijbroek Marga de Bree RPP#DRVWGD2013
 2. 2. Agenda• Auto: hoe zat het ook alweer?• Levensloop• Wet uniformering loonbegrip• Werkkostenregeling• Verhoging pensioenleeftijd
 3. 3. Auto: hoe zat het ook alweer?• Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s• < 500 km kalenderjaarbasis• Verklaring geen privégebruik• Anders bijtelling
 4. 4. Wijzigingen CO2 uitstoot
 5. 5. Levensloop• Vitaliteitssparen gaat niet door• Levensloop saldo 31-12-11 ≥ € 3.000 – Overgangsregeling eindigt 31-12-21 – Inleg mogelijk, geen opbouw verlofkorting – Opname bestedingsvrij (2013)
 6. 6. Levensloop (vervolg)• Saldo < € 3.000 is per 1-1-13 vrijgevallen• Totale opname levenslooploon 2013 • 20% van saldo 31-12-11 onbelast
 7. 7. Wet uniformering loonbegrip• Lastenverlichting?• Lastenverzwaring?
 8. 8. Wet uniformering loonbegrip• Per 1 januari 2013• Eén heffingsgrondslag: – Loonbelasting/premie volksverzekeringen – Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW – Premies werknemersverzekeringen
 9. 9. Loonbelasting/premievolksverzekeringen• Grenzen schijven: – 1e schijf € 700 omhoog – 2e en 3e schijf € 500 omlaag• Tarieven: – 1e schijf verhoogd van 1,95% naar 5,85% • Totale druk 1e schijf 37% – 2e schijf verhoogd van 10,8% naar 10,85% • Totale druk 2e schijf 42%
 10. 10. Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW• ZVW wordt werkgeversheffing – Voorheen werknemersheffing en werkgeversbijdrage (7,75%) Voor directeur-grootaandeelhouder en gepensioneerden bijdrage ZVW inhouden op nettoloon (5,65%)
 11. 11. Premies werknemersverzekeringen• Werknemersdeel Awf-premie (WW) vervalt• Franchise Awf-premie vervalt• Bijtelling auto van de zaak• Opname levenslooptegoed
 12. 12. Methodiek 2012 Methodiek 2013A brutoloon A brutoloon -/- ingehouden pensioenpremie -/- ingehouden pensioenpremie + bijtelling auto van de zaakB premieloon SV -/- ingehouden levensloop -/- ingehouden premie WW en levensloop + bijtelling auto van de zaakC premieloon zorgverzekeringswet + werkgeversvergoeding bijdrage ZVWD fiscaal tabelloon B uniforme heffingsloon -/- loonheffing tabel -/- loonheffing tabel -/- bijdrage zorgverzekeringswet -/- bijtelling auto van de zaak -/- bijtelling auto van de zaak -/- premie WGA, werknemersdeel -/- premie WGA, werknemersdeelE netto loon C netto loon
 13. 13. Diverse aanpassingen• Jonggehandicaptenkorting• Tijdelijke korting voor vroegpensioen• WIA premie na 18 maanden levensloopverlof• Vrije ruimte WKR naar 1,5% fiscale loon
 14. 14. WerkkostenregelingBedoeld als lastenverlichting, maar toch lastenverzwaring?
 15. 15. Invoermoment• Ingangsdatum 1 januari 2011• Overgangsperiode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013: keuze oude regeling of de werkkostenregeling.• Vanaf 1 januari 2014: GEEN keuze meer!!
 16. 16. Vereenvoudiging• Oude systematiek: 29 verschillende regelingen, zoals fiets van de zaak, producten van de zaak, telefoon van de zaak.• Nieuw: alles wat de werkgever verstrekt is loon, tenzij…
 17. 17. Wat valt er niet onder belast loon?Verstrekkingen indelen in drie categorieën:• Intermediaire kosten• Gerichte vrijstellingen/Nihil waarderingen• Aangewezen vergoedingen en verstrekkingen die vallen onder de vrije ruimte
 18. 18. Intermediaire kosten• Kosten die door de werknemer worden gemaakt, maar bij u thuishoren• Voorbeeld: het pak kopieerpapier dat uw werknemer koopt en dat u vergoedt
 19. 19. Gerichte vrijstellingen• In de wet zijn een aantal beloningen opgenomen die uitdrukkelijk zijn vrijgesteld, zoals: – Vergoedingen zakelijke reizen € 0,19 per km – Tijdelijke verblijfkosten – Zakelijke maaltijden – Cursussen
 20. 20. Nihil waarderingen• Vergoedingen en verstrekkingen die wel als loon worden beschouwd maar op nihil worden gewaardeerd, zoals – (Arbo) voorzieningen op de werkplek – Consumpties op de werkplek – Computer / laptop voor zover >90% zakelijk – Werkkleding / uniformen – Mobiele telefoon voor zover >10% zakelijk
 21. 21. Vrije ruimte• De overige vergoedingen en verstrekkingen vallen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling, tenzij ze aangewezen worden als belastbaar loon.• Vrije ruimte: 1,5% van de loonsom
 22. 22. Overschrijding vrije ruimte• Overschrijding vrije ruimte wordt belast• Werkgever betaalt 80% eindheffing• Let op: het kan voordelig zijn om toch eindheffing toe te passen!!
 23. 23. Waardering loon in natura• Uitgangspunt blijft: waarde economisch verkeer• Factuurwaarde is het bedrag inclusief BTW• Besparingswaarde verdwijnt• Product eigen bedrijf regeling • Er wordt in principe aangesloten bij de prijs die aan een derde in rekening wordt gebracht • Prijs voor consument / eindgebruiker is bepalend • Eigen bijdrage werknemer in mindering, maar niet verder dan nihil
 24. 24. Gebruikelijkheidstoets
 25. 25. Schematisch loonkosten nihil waarderingen brutoloongerichte vrijstellingen bovengebruikelijkeintermediaire kosten werkkosten belastbare werkkosten onbelast onbelast belast loon of 80% EH
 26. 26. Voorbeeld uit de praktijk• Inventarisatie vergoedingen en verstrekkingen: o Kerstpakket € 1.000 o Netto onkostenvergoeding - 900 o Personeelsfeest - 1.600 o Totaal € 3.500• Loonsom 2012: € 250.000 (10 werknemers)
 27. 27. Voorbeeld uit de praktijkUitwerking onder de oude regelgeving:• Kerstpakket  geschenkenregeling• Netto onkostenvergoeding  bij onderbouwing, onbelast• Personeelsfeest  onbelast
 28. 28. Voorbeeld uit de praktijkUitwerking onder de werkkostenregeling• Loonsom 2012: € 250.000 (10 werknemers)• Forfait 1,5%: € 3.750• Geen overschrijding forfait: geen heffing• Er ontstaat nog een bestedingsruimte van € 250
 29. 29. Voorbeeld - concern
 30. 30. Voorbeeld - concern• Werkmij heeft werknemers in dienst.• Directie in dienst bij holding Holding• Werkmij geeft personeelsfeest en betaalt alle kosten• Directie holding is ook aanwezig Werkmij• Wat zijn de gevolgen onder de werkkostenregeling?
 31. 31. Voorbeeld – concern uitwerking• Doorbelasten van de loonkosten van de werkmij aan de holding Holding• De waarde van het personeelsfeest t.a.v. de directie (factuurwaarde incl. BTW) zal werkkostenbudget opsnoepen van de Werkmij holding NB. Tenzij holding deze vergoeding niet aanwijst als eindheffingsbestanddeel en gewoon verloont.
 32. 32. Gevolgen voor uw administratieFinanciële administratie:• Pas rekeningschema aan;• zodat er een overzicht voor de salarisafdeling kan worden gemaakt• Lever dit periodiek (maandelijks) aan bij de salarisadministratie
 33. 33. Gevolgen voor uw administratieSalarisadministratie:• Opvragen gegevens per maand achteraf aan de financiële administratie• Beoordelen verkregen gegevens• Houdt zicht op omvang vrije ruimte
 34. 34. Kortom meer interactie
 35. 35. Wat nu te doen?!?• Inventarisatie van de vergoedingen en verstrekkingen binnen uw onderneming.• Categoriseren van de vergoedingen en verstrekkingen.• Aanpassen administratie.• Zo nodig aanpassen van de arbeidsvoorwaarden – Let hierbij op de rol van CAO / OR
 36. 36. Wat kan DRV voor u doen?• Behulpzaam zijn bij inventariseren en categoriseren door middel van een inventarisatieformulier.• Beoordelen van uw arbeidsvoorwaarden.
 37. 37. Wijziging pensioenleeftijd• Pensioen- en AOW leeftijd gaat omhoog.• Pensioengat?• Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst? – Bij bereiking van de pensioen- of AOW gerechtigde leeftijd? – Wat is er in de CAO geregeld?
 38. 38. Conclusie• Wat vinden wij: lastenverlichting of toch verzwaring?• Maar nog belangrijker: wat vindt u?
 39. 39. Wij danken u voor uw aandacht!#DRVWGD2013
 40. 40. #DRVWGD2013

×