Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Success manthra pp[1]

328 views

Published on

Success tips A to Z for an excelent personality and successful life,narrated in simple language especially meant for children

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Success manthra pp[1]

 1. 1.  (A Prescription for an excellent Personality and Successful life)
 2. 2. PohnX hnP-b-a-{´- §Ä A to Z Manthra
 3. 3. A Attitude - icn-bmb atm-`m-hw AXn-{ ]-[mam-Wv. “Positive Attitude helps, negative attitude destroys. Your attitude decides your altitude. Attention - tIÄ¡p-¶tXm ImWp-¶tXm Bb Imcy-§Ä¡v kPoh { i²bpw aXn-bmb ]cn-K-W-bpw ÂI-Ww. Adjustment - s]mcp¯-s¸«p t]mIp-¶-Xn-pÅ a-Êp-th- Ww. Aim - e£y-t_m-[-ap-­mbncn-¡-p¶Xv ¶v. Aim High Ambition - ssIh-cn-¡-W-sa-¶m-{ K-ln-¡p-¶, kzmb-¯-am-¡- W-sa¶v Icp-Xp¶ DÄt{ ]-cW ÂIp¶ ]c-a-{ ]-[m--amb Pohn- Xm-`n-em-jw.
 4. 4. B Belief - Ah--hsâ Ign-hp-I-fnepw aäpÅ-h-cnepw hnizmkw thWw. ssZh-hn-Nmcw AYhm Cuizc Nn´ hyàn-IÄ¡v Bß-hn-izmkw ]IÀ¶p ÂIp- ¶-Xmbn [mcmfw Ap-`-h-ap-­v. Behaviour - s]cpamäw, lnX-I-c-am-b, BIÀj-I-am-b, k`y-am-b, kZm-Nm-c_²amb H¶mh-Ww.
 5. 5. C Confidence - Bß-hn-izmkw AXy-´m-t]-£n-X-am-Wv. AÚ-X- bmWp ImcWsa¦n GXp hnt[-bpw Hcp Imcy-s¯-¸än IqSp-X hyà-amb [mcW D­m-¡p-hm³ { ian-¡pI hgn Bß-hn-izmkw hÀ²n-¸n-¡mw. A]- IÀjXm t_m[s¯ AXn-Po-hn-¨m am{ Xta Nne hyàn-IÄ¡v Bß-hn-izmkw e`n-¡q. Commitment - { ]Xn-_-²X XoÀ¨-bmbpw D­mbncn-t¡­ Hcp KpW- am-Wv. Concentration - { i² Ft¸-mgpap-­-mhWw. A{ i² A]-ISw £Wn-¨p-h- cp-¯pw. { i² icnbmw h®w D­m-bm am{ Xta HmÀ½ ¶m-hq. Communication - Bi-b-hn-n-ab tijn hfsc { ][m--am-Wv. bYm-k- abw Bi-b-hn-n-abw S-t¯-­Xv hyàn-bpsS IpSpw-_-Po-hn-X-¯n-sâ- bpw, HutZym-KnI Pohn-X-¯n-sâbpw, kmaq-lnI Pohn-X-¯n-sâbpw hnP-b-¯nv AXy´mt]£n-X-am-Wv. Common Sense - “A sense that is not that common”. kmamy t_m[w D­m-h-Ww. km[m-c-W-bp-­m-hm-n-S-bpÅ Imcy-§-sf-¡p- dn¨pw km[y-X-I-sf-¡p-dn¨pw { ]Xn-_-Ô-§-sf-¡p-dn¨pw BZyw Nn´n¨v, { ]hÀ¯n-¡p-I.
 6. 6. Character
 7. 7. D Dream - Pohn-s¯¡pdn¨v, msf-sb-¡pdn¨v-v kz]v-§Ä ImWm³ Ign-b- Ww. C¶s¯ kz]v-§-fmWv mfs¯ bmYmÀ°y-§Ä. Dream big. Dress - hkv{ X-[m-cWw ¶m-bn-cn-¡-Ww. Diet - t]mjI kar-²-amb Btcm-Ky-I-c-amb `£-Ww. Discipline - A¨-S¡w F¶-Xnv 100% { ]m[m-y-ap-­v. hnZymÀ°n- bm-sW-¦nepw DtZym--K-Ø-tm, DtZym-K-Ø-tbm, ho«-½tbm BcmsW- ¦nepw Ah-c-h-cpsS Xe-¯n A¨-S¡w ]men-t¡-­-Xm-Wv. Doing is doing - Hcp Imcyw sNbvXp Xs¶ Xoc-Ww. AXp Xcp¶ Bß-hn-izm-khpw Ap-`-h-Úm-hpw hfsc hep-Xm-Wv. Do not harm - aäp-Å-hÀ¡v D]-{ Zhw D­m-¡-cp-Xv. hyàn _Ô-§Ä inYn-e-am-¡m-pw, Am-h-iy-amb hg-¡p-IÄ¡pw, kam-[m--an-Ãm- bvabv¡pw CS-bm-¡p¶ Hcp ZpÈo-e-amWv Aysc ]cn-l-kn-¡p-Itbm D]- { Z-hn-¡p-Itbm F¶-Xv. Diary - Hmtcm Znh-k-hp-apÅ Ap-`-h-§-sfbpw Nn´-I-sfbpw Ipdn¨v Ub-dn-¡p-dn-¸p-IÄ X¿m-dm-¡-Ww.
 8. 8. E Energy - Ft¸mgpw DuÀÖkz-e-X-bp-­m-h-Ww. Exercise - Nn«-bmb hymbmaw, sa¨-s¸« BtcmKyw ssIh-cn- ¡p-¶-Xnpw am-kn-I-amb Dt·-j-¯npw AXy-´m-t]-£n-X-am- Wv. Enthusiasm - Adn-bm-pÅ BImw-£bpw DÕm-lhpw hf-sc- bm-h-iy-am-Wv. Entertainment - hntm-Z-]-cn-]m-Sn-I-fn ]¦p sImÅpIbpw Bkz-Zn-¡p-Ibpw hgn a-Ênsâ `mcw Ipd-bp-Ibpw am-kn- tIm-Ãm-khpw Dt·-jhpw e`n-¡pIbpw sN¿--pw. Enjoy - PohnXw hfsc hne-bp-Å-Xm-sW¶p Icp-Xp-I. Hmtcm nan-jhpw hne-s¸-«-Xmbn Icp-Xn, Bkz-Zn-¡p-hm³ Ign-b-Ww. sN¿p¶ { ]hr¯n F´p-X-s¶-bm-bmepw AXv Bkz- Zn¨p sN¿p-I.
 9. 9. F Family - IpSpw_w cq]o-I-cn-¡p-Ibpw IpSpw-_-m-Y- tm, mYtbm BIp-Ibpw sN¿p-I. kmaq-lnI Pohn-X-¯nsâ ASn- ØmLS-I-sa¶ ne-bn IpSpw-_-`-{ Z-Xbv¡v PohnX hnP-b- ¯n à ]¦p-­v. `mcy, `À¯m-hv, amXm-]n-Xm-¡Ä, a¡Ä, sNdp-a-¡Ä Ch-sc-Ãm-a-S-§nb Hcp amXrIm IpSpw_w GsXmcp hyàn-bp-sSbpw Hcp kz]v-am-Wv. Friendship - kulrZw krjvSn-¡p-Ibpw ne-nÀ¯p-Ibpw sN¿p- I. { ]Xn-Iq-ehpw A]-I-S-I-c-hp-amb Iq«p-sI-«p-IÄ DS³ Ah- km-n-¸n-¡p-I. Remember the saying a friend indeed is a friend in need. Finance - km¼-¯nI `{ ZXbp­m-Ip-hm³ { ]b-Xvn-¡p-Ibpw, Hcpd¨ km¼-¯nI ne ssIh-cn-¡p-Ibpw thWw.
 10. 10. FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS
 11. 11. G Give - kz´w ne-nÂ]v A]-I-S-I-c-am-hm¯ Xc-¯n aäp-Å-hÀ¡v sImSp¡m-pÅ Hcp aÊv Ã-Xm-Wv. hnZym-[w kÀÆ-[-m { ][m-hpw hnÚmw sImSp¡p-t´m-dp-ta-dn-Sp-¶-Xp-am-sW¶v ]d-bm-dp-­v. Get, Set, Go - aps¶mcp¡-§Ä S¯n apt¶m«v t]mhp-I. Grow - Grow day by day - ma-dn-bmsX Ap-kyqXw S-¡p¶ Hcp { ]hÀ¯--amWv hfÀ¨-sb-¶-Xv. Adn-ªp-sIm­v, Cu hfÀ¨-bn ]¦p sImÅm³ { i²n-¡-Ww. AXp-h-sc-bn-Ãm¯ Hcp Ignhv BÀÖn-¡pI-bm-hmw, Hcp kplr- ¯ns tSp-¶-Xm-hmw AsÃ-¦n- ]pXnb ]pkvX-I-§Ä hmbn-¡p-¶Xp hgn hnÚm--¯n-sâbpw Ap-`-h-§-fp-sSbpw ]pXnb hmXm-b--§Ä Xpd-¡p-I- bpam-hmw. A§s kakvX taJ-e-I-sfbpw kv]Àin-¡p¶ Xc-¯n hfÀ¨ Ap`h thZyamhWw. Greet - hyàn-Isf A`n-hmZyw sN¿p-I. AXm-b-Xv a-kvtX, a-kvIm-cw, good morning, Good afternoon, Good evening, etc. apXnÀ¶htcmSv BZ-c-]qÀÆw s]cp-am-dp-I. God - ssZh-hn-izmkw hyàn-IÄ¡v KpW-I-c-am-Wv.
 12. 12. H Honesty - kXy-k-ÔX ]peÀ¯-Ww. kz´w a:km£n-bpsS ap¼n kXy-k-Ô-cm-bn-cn-¡m³ { i²n-¡p-I. Hope - { ]Xo-£bpw { ]Xym-ibpw ssIapX-embn thWw. Health - health is wealth. BtcmKyw kwc-£n-¡p-I, ne-nÀ¯p-I.
 13. 13. I Interest - GXp Imcy-¯nepw Hcp Xmev]cyw D­m-bm am{ Xta AXv Hcp à Ap-`-h-am-hp-I-bp-Åq. Image - kzbw Hcp à hyànXzw krjvSn-¡m³ { ian-¡p-I-bpw, kz hyàn-Xzs¯ AwKo-I-cn-¡p-Ibpw thWw. Individuality - hyàn-Xz¯nse Xna ne-n-À¯m³ { i²-n¡Ww.
 14. 14. J Jovial - Xam-i-IÄ ]d-bp-I-bpw, Bkz-Zn-¡p-Ibpw sN¿p-I. Judgement - Imcy-§-sfbpw kml-N-cy-§-sfbpw bpàn-k-l-am-bn, ka- { K-ambn hne-bn-cp-¯n-s¡m­v am{ Xw Xocp-am--§-sf-Sp-¡p-I.
 15. 15. K Knowledge - hnÚmk¼m-Z--¯n-pÅ Hcp a-Êpw, { ]hÀ¯-hpw nc-´- c-am-bp-­m-h-Ww.
 16. 16. L Learn - Imcy-§Ä ]Tn-¡p-hm-pÅ Xmev]-cyhpw k¶-²-Xbpw thWw. Love - kvtlw F¶Xv Ah-iy-w th­- Hcp hnIm-chpw Ap-`-h-hp-am-Wv. kvtln-¡mpw kvtlw ]¦n-Sm-pw aÊpImWn-¡-Ww. "kvtl-am-W-Jne- kmc-aqgnbn‘ Laugh - kµÀ`m-p-k-cWw Nncn-¡p-hm-pÅ Hch-k-chpw jvS-s¸-Sp- ¯-cp-Xv. Language - `mjm ]cn-Úmhpw { ]mho-Wyhpw tXr-Xz- tijn hÀ²- n¡p¶Xnpw hnP-b-¯npw klm-b-I-cam-Wv.
 17. 17. M Manners - BNm-cy-a-cym-Z-IÄ ]men-¡-Ww. kz´w ho«n-epw, Xo³ta- i-bn-epw, s]mXp Øe-¯pw, tPmen Øe-¯p-saÃmw kµ-À`mp-kr-X-amb BNm-cy-a-cym-Z-IÄ ]men-¡p-I. Memory - à HmÀ½-iànbp­m-hpI F¶Xv PohnX hnP-b-¯nv AXy-´m- t]-£n-X-am-Wv.
 18. 18. N Names - Bfp-I-fpsS t]cv AhÀ¡v tIÄ¡m-t-ähpw CjvS-apÅ H¶mWv. AXv HcmfpsS identity BWv. Ign-hXpw t]cp-IÄ HmÀ¯p-h-bv¡p-I-bpw, t]cv hnfn-¨v, t]cv ]dªv A`n-kw-t_m-[sN¿p-I-bpw, kwkm-cn-¡p-Ibpw sN¿p-I. No - Say ‘no’ whenever and whereever needed. Do not say ‘yes’ when you actually want to say ‘no’. Be assertive. Non-verbal Communication - ico-c-`mj AXm-bXv AwK-hn-t£-]-§fpw imco-cnI Ne--§fpw kµÀ`m-p-tbm-Py-am-hWw. hn]-co-Xhpw { ]Xn-Iq- ehpamb ktµ-i-§Ä ÂIp-¶-Xm-h-cp-Xv. Not to use harmful substances - A]-I-S-I-c-§-fmb elcn hkvXp-¡Ä D]- tbm-Kn-¡-cp-Xv.
 19. 19. O Optimism - Ft¸m-gpw Hcp ip`-{ ]-X-o£ D­-mbncn-¡p¶Xv Ã-XmWv. Open mind - Xpd¶ a:-ØnXnbp­m-h-Ww. Opportunity - Ah-k-c-§Ä bYm-h-kcw hn-n-tbm-Kn-¡-Ww.
 20. 20. P Positive mindset - Ap-Iq-e-ambn { ]Xn-I-cn-¡p¶ Xc-¯n-epÅ Hcp a- sÊmcp¡w PohnX hnPbw kpn-Ýn-X-am-¡pw. Planning - hnhn[ Imcy-§Ä S-¸n-em-¡p-¶-Xnv ap¼v Bkq-{ XWw sN¿p-I. Plan & Act Power - Believe that you have physical and mental power. Xn¡v imco-cn-Ihpw am-kn-I-hp-amb iàn-bp-s­¶v hniz-kn-¡p-I, ià-n BÀÖ- n¡pI. Persistence - Øntcm-Õmlw thWw. Prayer - { ]mÀ° hf-sc -Ã-Xm-Wv. aX-hn-izmkmSn-Ø-m¯ntem, AÃm-sXtbm DÅ { ]mÀ°-bpw [ymhpw imco-cn-Ihpw am-kn-I-hp- amb Btcm-Ky-¯nv Ã-Xm-Wv. Prevention - ‘Prevention is better than Cure’. A]-I-S-§Ä hcm-Xn- cn-¡p-¶-Xn-pÅ ap³I-cp-X-ep-IÄ FSp-¡p-I. tcmK { ]Xn-tcm[ Ip¯n-h- bv¸p-IÄ t]mse, hnhn[ Xc-¯n-epÅ tcmK-§fpw A]-I-S-§fpw D­m-hm- Xn-cn-¡m³ th­ S-]-Sn-IÄ ssIs¡mÅWw. ap¶-dn-bn-¸p-Isf Hcp Imc-W-h- imepw Ah-KWn¡cp-Xv. Presence of mind - a:km¶n²yw Ft¸mgpw th­-Xm-Wv. Procrastination - avoid procrastination Ct¸mÄ sNt¿-­-Xv, ]n¶oSv sN¿m³ th­n amän-h-bv¡p¶ { ]h-WX Hgnhm-¡p-I. Ign-hXpw DS³ Xs¶ sN¿p-I.
 21. 21. Q Quality þ KpW-n-e-hmcw kz`m-h-¯nepw s]cp-am-ä-¯n-epw, tPmen- bn-epw, IpSpw-_-Po-hn-X-¯n-ep-saÃmw ne-nÀ¯-Ww.
 22. 22. R Respect - Respect yourself and others. kzbw _lp-am-- ap-­m-I-Ww. aäp hyàn-Isf _lp-am-n-¡-Ww. Remember - HmÀ½-IÄ D­m-bn-cn-¡-Ww. Imcy-§Ä HmÀ¯p-h-bv¡m-pÅ a-Êp-­m-h-Ww. Responsibility - D¯-c-hm-ZnXz t_m[w hfsc { ]m[m-y-ap- Å-Xm-Wv. Xt¶mSpw IpSpw-_-t¯mSpw kaq-l-t¯mSpw DÅ D¯-c-hm-ZnXz atm-`mhw Pohn-X-hn-P-b-¯n-pÅ Ah-iy- L-S-I-am-Wv.
 23. 23. RELATIONSHIPS Never allow relationships to destroy you
 24. 24. S Self-Confidence - Bß-hn-izmkw hfÀ¯n-sb-Sp-¡-Ww. Success is not an accident - hnP-bw -A-hn-Nm-cn-X- ambn kw`-hn-¡p¶ H¶Ã. D¡-S-amb A`n-hm-RvO-bp-sS- bpw, nc-´-c-amb A[zm--¯n-sâbpw kaÀ¸-W-¯n-sâbpw A´n- a-amb ^e-amWv hnP-b-sa¶v ]d-bmw. Stress Management - Pohn-X-¯n-ep-­m-Ip¶ ]ncn-ap- dp¡ L«-§sf Xncn-¨-dn-bp-Ibpw bYm-hn[n tcn-Sp-hm-pÅ Icp¯v tSp-Ibpw thWw. Sacrifice - XymK-a-tm-`mhw thWw. Smile - ]p©n-cn-¡m-pÅ a-Êp-­m-h-Ww. à hyàn _Ô-§- fp-­m-hp-¶-Xnpw ne n¡p-¶-Xnpw ]p©ncn klm-bn-¡pw. Xm¦-fpsS ]ncn-ap-dp¡w Ipd-bp-¶-Xnpw ]p©ncn Ã-Xm- Wv. Say ‘sorry’, as and when needed. Service - tkhk¶-²Xbpw Bh-iy-¯n-en-cn-¡p-¶-hsc klm-bn- ¡m-pÅ aÊpw Ã-Xm-Wv.
 25. 25. T Time Management - Gähpw hne-]n-Sn-¸p-Å-Xm-Wv kabw. thK-¯n kabw jvs¸-Sp-¶p. ka-b-¯n-sâ hne a-Ên-em-¡n, IrXy-amb Bkq-{ X-W-¯n- eqsS, ]c-am-h[n kabw hnhn[ Imcy-§Ä¡p-X-Ip¶ Xc¯n { Ia-s¸-Sp¯n apt¶m-«p-t]m-bm C¶-t¯-Xn n¶pw IqSp-X Imcy-§Ä Imcy-£-a-X- tbm-Sp-IqSn sN¿p-hm³ km[n-¡p-¶-Xm-Wv. Think - à Nn´-I-fp-­m-h-Ww. ¶mbn Btem-Nn-¨-Xnp tijw Imcy-§Ä ]d- bp-Itbm sN¿p-Itbm thWw. Thanks - Say ‘Thank You’, as and when needed. Ft¸mgpw IrX-Ú-X- bp-Å-h-cm-bn-cn-¡-Ww. Team Work - Belive in team work and delegation. Talk - Talk when ever needed - Bh-iym-p-k-cWw kwkm-cn-¡m-pÅ Ign-hmÀÖn-¡-Ww.
 26. 26. U Understanding - Imcy§Ä icn-bmbn a-Ên-em-¡-Ww. à [mc-W-bp-­m-¡p-hm³ { i²n-¡-Ww.
 27. 27. V Values - icn-bmb aqey-t_m[w D­m-h-Ww. Visualisation - PohnX e£y-§Ä a-Ên ImW-Ww. B{ K-ln-¡p¶ Imcyw bYmÀ°-am-b-Xmbn a-Ên ImWpI. AXn-p-th­n ]cn-{ i-an-¡p-I.
 28. 28. W Warning - ap¶-dn-bn-¸p-Isf { i²n-¡p-I, bmsXmcp Imc-W-h-imepw warning signals Ah-K-Wn-¡-cp-Xv. A]-I-S-§Ä Hgnhm-¡p-hm³ CXv klm-bn-¡pw. Work - A²zm-n-¡m-pÅ a-Êp-­m-h-Ww. ITn--{ ]-bXvw XoÀ¨- bmbpw ^ew Xcpw. Will - nÝ-b-ZmÀVyw Hcp { ][mKpW-am-Wv. “If there is a will, there is a way” Watchful - Very careful/vigilant. Pohn-X-¯n Hmtcm nan-jhpw hfsc { i²bpw, Pm{ K-Xbpw ]peÀ¯n apt¶m«v t]mhp-I.
 29. 29. X Xerophyte - acp-`q-an-bnse ]¨-¸np nZm--amb apÄs¨Snt]mse, { ]Xn- Iqe Imem-h-Ø-bnepw ]nSn¨p n¡p-¶-Xn-pÅ atm-`m-h-hpw, Ign-hp- amÀÖn-¡-Ww.
 30. 30. Y Yearn - D¡-S-ambn Bin-¡p-I, A`n-e-jn¡pI. C{ ]-Im-c-apÅ Xo{ h-amb Bi, D]-t_m-[-a--Êp-hgn B´-cn-I-ambn { ]hÀ¯n¨v t«-§Ä¡v Imc-W-am- hpw. Yes - Say yes to success. n§Ä hnPbw B{ K-ln-¡p-Ibpw thW-sa¶v D¡-S-ambn Nn´n-¡p-Ibpw ]d-bp-Ibpw { ]hÀ¯n-¡p-Ibpw sNbvXm am{ Xta n§Ä¡v hnPbw e`n-¡q.
 31. 31. Z Zest - Bth-ihpw, AXypÂkm-lhpw D­m-h-Ww. Zeal - Hcp Xcw A`n-n-th-ihpw HuÕp-Iy-hpw, ipjvIm-´nbpw D­m-h- Ww.
 32. 32. Presentation By: Dr. Sagar T Thevalappuram MBBS, MPH, DPM “Mind Master”, Mental Health Trainner Psychiatrist, General Hospital Thiruvananthapuram E-Mail: drtsagar@gmail.com Mob: 9605002836

×