Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K-10 Araling Panlipunan Unit 4

29,245 views

Published on

K-10 Araling Panlipunan Unit 4

Published in: Education

K-10 Araling Panlipunan Unit 4

 1. 1. MGA SEKTOR NG EKONOMIYA AT KALAKALANG PANLABAS Geography has made us neighbors. History has made us friends. Economics has made us partners, and necessity has made us allies- JFK
 2. 2. 1.Ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pumumunhay (Merriam-Webster). Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran A.Konsepto ng Pag-unlad:
 3. 3. 2. Ang pag-unlad ay kaiba sa pagsulong, ito ay isang progresibo at aktibong proseso. Ang pagsulong ay ang bunga ng prosesong ito. Ang pag-unlad ay isang progresebong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao (Feliciano R. Fajardo, 1994). Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran A. Konsepto ng Pag-unlad:
 4. 4. Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran A. Konsepto ng Pag-unlad: 3. Dalawang konsepto ng pag-unlad: tradisyonal na pananaw at makabagong pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, binibigyang diin ang patuloy na pagtaas ng income per capita kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon. Sa makabagong pananaw isinaalang-alang ang malawakang pagbabago sa lipunan (Todaro at Smith, 2012)
 5. 5. Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran A. Konsepto ng Pag-unlad: 4. Matatamo ang kaunlaran kung mapapaunlad ang yaman ng buhay ng tao kaysa sa yaman ng ekonomiya. Kailangan ang pagtanggal sa mga ugat ng kawalang kalayaan (Amartya Sen, 2008).
 6. 6. B. Mga Salik sa Pagsulong ng Ekonomiya ng isang Bansa ( Economics, Concepts and Choices, 2008 nina Sally Meek et. al.) Likas na yaman Kapital Teknolohiya at inobasyon Yaman g-Tao Pagsulong ng Ekonomiya Ang pagsulong ay isa lamang aspekto ng pag-unlad Ang pag-unlad ay isang multidiminsiyon al na prosesong kinapalooban ng malaking pagbabago sa istruktura ng lipunan Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
 7. 7. HDI ANTAS NG PAMUMUHAY EDUKASYON KALUSUGAN Gross national income per capita Mean years of schooling Haba ng buhay Panukat ng Pag-unlad Aspeto ng HDI Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
 8. 8. HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2014 1. Norway 2. Australia 3. Switzerland 4. Netherlands 5. United States 6. Germany 7. New Zeland 8. Canada 9. Singapore 10.denmark 178. Mozambique 179. Guinea 180. Burundi 181. Burkina Faso 182. Eritrea 183. Sierra Leon 184. Chad 185. Central African Republic 186. Congo 187. Niger 117. PHILIPPINES
 9. 9. HDI Gender Disparity Index Multidimensional Poverty Index Inequality- adjusted Sumusukat sa puwang o gap sa pagitan ng lalake at babae Matukoy ang paulit-ulit na pagkakait ng kalusugan, edukasyon at pamumuhay Kung paano ipinamahagi ang kita, kalusugan at edukasyon Panukat ng Pag-unlad Karagdagang Pamantayan Aralin 1: Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
 10. 10. Aralin 2: Sektor ng Agrikultura
 11. 11. SEKTOR NG AGRIKULTURA MGA GAWAIN PAGSASAKAPAGHAHAYUPAN PAGTOTROSO PAGMAMANUKAN PANGINGISDA
 12. 12. Talahanayan 2. Kabuuang kita ng Agrikultura sa Taong 2012 Aralin 2: Sektor ng Agrikultura GNI(at current prices): Php 12,609 billion (at constant 2000 prices) Php 7, 497 billion GDP(at current prices): Php 10,565 billion (at constant 2000 prices) Php 6,312 billion Share of agriculture in GDP 11% GVA in agriculture and fishing (at current prices): Php 1,247 billion (at constant 2000 prices): Php 695 billion Distribution by sub-sector: Crops: 50% Palay 20%, corn 6%, coconut 4%, banana 5%, sugarcane 2%, mango 2%, pineapple 2%, others 9% Livestock: 13% Poultry: 11% Fishery: 19% Agricultural act and services: 7%
 13. 13. Aralin 3: Sektor ng Industriya SEKTOR NG INDUSTRIYA PAGMIMINA UTILITIESKONSTRUKSYON PAGMAMANUPAKTURA
 14. 14. Aralin 3: Sektor ng Industriya “Hindi lamang ito nangangahulugang paggaamit ng mga makinarya at pag- unlad ng mga industriya. Higit sa lahat, tinutukoy nito ang pagbabagong teknolohikal na sinasabayan ng mga pagbabagong pangkltura, panlipunan at pansikolohiya (Balitao et al, 2012) KAHALAGAHAN
 15. 15. Aralin 3: Sektor ng Industriya 1.Policy Inconsistency 2.Inadequate Investment 3.Macroeconomic Volatility and Political Instability KAHINAA N
 16. 16. Aralin 3: Sektor ng Industriya Ang industriyalisasyon ay nakapagdudulot ng mataas na antas ng polusyon, hindi pagkakapantay ng kalagayang pang.ekonomiko at ang pagbaba ng pagkakaisa ng mga miyembro ng komunidad dahil sa paglakas ng kumpetisyon (Adam Smith et al). EPEKTO
 17. 17. Talahanayan 1 Kabuuang Empleyo Ayon sa Industriya at Kabuuang Lakas Paggawa (libo) 2000-2010 Aralin 3: Sektor ng Industriya 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kabuuang LP 33,674 35,120 35,629 35,494 35,806 35,919 37,058 38,196 39,289 Kabuuang LP 30,251 31,553 31,741 32,875 33,185 33,671 34,533 35,478 36,489 Agrikultura 11,311 11,741 11,785 12,171 12,164 16,364 12,328 12,062 12,260 Industriya 4,669 4,948 4,880 4,883 4,895 4,849 5,076 5,144 5,364 Paglilingkod 14,271 14,865 15,076 15,820 16,126 12,458 17,128 18,271 18,865
 18. 18. Gross Domestic Product by Industrial Origin (in million Php) Aralin 3: Sektor ng Industriya At Current Prices(in million) At Constant 1985 Prices Period Agriculture Fishery/Forestry Industry service Agriculture Fishery/Forestry Industry service 2000 528,868 1,082,431 1,743,428 192,457 345,041 435,462 2001 548,739 1,191,707 1,933,241 199,568 348,165 453,982 2002 532,141 1,308,219 2,122,334 206,198 361,167 478,718 2003 631,970 1,378,870 2,305,562 215,273 363,486 506,313 2004 734,171 1,544,351 2,593,032 226,417 382,419 545,458 2005 778,370 1,735,148 2,930,521 230,954 396,882 583,616 2006 853,718 1,909,434 3,268,012 329,777 414,815 621,564 2007 943,842 2,098,720 3,606,057 251,495 442,994 672,137 2008 1,102,465 2,347,803 3,959,102 259,410 464,502 693,176 2009 1,138,334 2,318,882 4,221,702 259,424 460,205 712,486 2010 1,182,374 2,663,497 4,667,166 258,081 515,751 763,320 Gross Domestic Product by Industrial origin 1st qtr 2000-4th qtr 2010
 19. 19. Aralin 2: Sektor ng Agrikultura UGNAYAN NG SEKTOR NG AGRIKULTURA AT INDUSTRIYA AGRIKULTURA INDUSTRIYA
 20. 20. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod SEKTOR NG PAGLILINGKOD Paupahang bahay at Real Estate Pagliling- kod ng Pambri bado Pagliling- kod ng Pampub- liko Transportasyon, Komunikasyon at Imbakan Kalakalan Panana- lapi
 21. 21. Paghambingin ang distribusyon ng mga sektor ng ekonomiya at sagutin ang mga pamprosesong tanong. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod Distribusyon ng mga Sektor ng Pang-ekonomiya 2005-2010 (in-Million Pesos) SEKTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Agrikultura 778,370 853,718 943,842 1,102,465 1,138,334 1,182,374 Industriya 1,735,148 1,909,434 2,098,720 2,347,803 2,318,882 2,663,497 Paglilingkod 2,930,521 3,268,012 3,606,057 3,959,102 4,221,702 4,667,166
 22. 22. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod Mga Ahensiya ng Tumutu- long sa Sektor ng Pagliling- kod Humuhubog sa kakayahan ng mga manggagawa Nangangalaga sa kapakanan ng mga mangagawa OWWA DOLE POEA TESDA PRC CHED Klasipikasyon ng Ahensya Mga Ahensiya ng Pamahalaan
 23. 23. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod Batas na nangan galaga sa karapa tan ng mga mangga gawang Pilipino Night Shift Differential Thirteenth Month Pay Retirement Pay Philhealth o (NHIP) Karagdagang bayad na hindi bababa sa 10% sa regyular na sahod sa bawat oras ng kanyang ipinagtrabaho sa pagitan nga ikaanim ng gabi hanggang ikaanim ng umaga Ibinibigay sa lahat ng mga empleyado na nakapaglingkod na di bababa sa isang (1) buwan . Ito ay nasusukat base sa panahon na kanilang pinagtrabahuan o tinawatag na proportionate 13th month pay. Benepisyong binibigay sa lahat ng manggagawang umabot sa 60 taong gulang at nakapaglingkod ng 5 taon. Para sa mga Pilipino kabilang ang mga manggagawa sa publiko at pribadong paglilingkod.
 24. 24. Aralin 4: Sektor ng Paglilingkod Batas na nangan galaga sa karapa tan ng mga mangga gawang Pilipino Wage Rationalization Act Holiday Pay Overtime Pay Service Incentive Leave Nag-sasaayos ng minimum wage na naaangkop sa iba’t- ibang industriya Bayad sa manggagawa na katumbas ng isang araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal. Karagdagang bayad sa pagtatrabaho na lampas sa walong (8) oras sa isang araw.. Taunang limang (5) araw na service incentive leave na may bayad sa mga manggagawang nakapanglingkod ng hindi kukulanghin sa isang (1) taon
 25. 25. Aralin 5: Impormal na Sektor Isang Pagpapaliwanag W. Arthur Lewis- unang gumamit ng konsepto ng impormal na sektor sa inilahad na economic delopment model. Inilarawan niya ito bilang uri ng hanapbuhay na kabilang sa mga bansang papaunlad pa lamang.
 26. 26. Aralin 5: Impormal na Sektor
 27. 27. Aralin 5: Impormal na Sektor
 28. 28. Aralin 5: Impormal na Sektor INPOR MAL NA SEKTOR 1. Hindi nakarehistro sa pamahalaan 2. Hindi nagbabayad ng buwis mul;a sa kinita 3. Hindi nakapaloob sa legal at pormal na balangkas na inilatag ng pamahalaan para sa pagnenegosyo Sidewalk vendor, karpintero, colorum, prostitusyon, ilegal na pasugalan, piracy at personal na money lending Tinatawag na underground economy, hidden economy or blak market KATANGIAN
 29. 29. National Statistics Office ( Informal Sector Survey, 2008) Impormal na sektor 10.5 milyon Self-employed 9.1 milyon Employers 1.3 milyon Labor Force Survey 36.4 milyong tao Informal sector operator 30% Aralin 5: Impormal na Sektor
 30. 30. COUNTRIES (years) Percent of Total GDP Percentage of Non- Agricultural GDP Philippines(1995) 25.4 32.5 Philippines (2001- 2006) 20-30 Korea 15.9 16.9 Indonesia 25.2 31.4 Pakistan 21.2 28.7 India 32.4 48.1 Aralin 5: Impormal na Sektor INFORMAL SECTOR SHARE IN GDP IN SELECTED COUNTRIES
 31. 31. NAKAKABUTI BA O NAKAKASAMA SA EKONOMIYA ANG PAG-IRAL NG IMPORMAL NA SEKTOR KONKLUSYON DAHILAN / PALIWA- NAG DAHILAN / PALIWA- NAG
 32. 32. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas KALAKALANG PANLABAS Ito ay nagaganap dahil sa katotohanang may mga produkto at serbisyong hindi kayang matugunan sa loob ng isang lokal na pamilihan ng isang bansa. Pangunahing layunin nito na matugunan ang mga pangangailangan. Nagaganap ang ganitong uri ng ugnayan ng mga bansa dulot ng kakapusan sa likas na yaman at iba pang mga salik upang maisagawa ang produksiyon. Ito ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo ng mga bansa.
 33. 33. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Absolute advantage compares the productivity of different producers or economies. The producer that requires a smaller quantity inputs to produce a good is said to have an absolute advantage in producing that good. Absolute advantage and Comparative advantage
 34. 34. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Comparative advantage refers to the ability of a party to produce a particular good or service at a lower opportunity cost than another. Even if one country has an absolute advantage in producing all goods, different countries could still have different comparative advantages. If one country has a comparative advantage over another, both parties can benefit from trading because each party will receive a good at a price that is lower than its own opportunity cost of producing that good. Comparative advantage drives countries to specialize in the production of the goods for which they have the lowest opportunity cost, which leads to increased productivity Absolute advantage and Comparative advantage
 35. 35. Country Ginamos Bagoong Macho Mario 6 3 Ganda Bebang 1 2 Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas 1. Which country has the absolute advantage in producing ginamos? 2. Which country has the advantage in producing bagoong? 3. Which country has the comparative advantage in producing the two products? Output per day of work
 36. 36. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Value in Millon US dollar Philippine Top Five Exports
 37. 37. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Philippine Top Five Imports
 38. 38. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Philippine Top Ten Exports by Country
 39. 39. Aralin 6: Ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas Philippine Top Ten Imports by Country: June 2014
 40. 40. Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang Pandaigdig: WTO; APEC, ASEAN
 41. 41. Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang Pandaigdig: WTO; APEC, ASEAN
 42. 42. Ang Ugnayan ng Pilipinas sa mga Samahang Pandaigdig: WTO; APEC, ASEAN
 43. 43. Economic statistics are like a bikini, what they reveal is important, what they conceal is vital

×