SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ
МУИС-ийн Орхон сургуулийн НББ-ийн тэнхим
БУМ, ММНБ, Д.Отгонцэцэг
Үйлдвэрийн газар үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулахын тулд хэрэгцээтэй
материалаа хамгийн бага зардлаар олж бэлтгэх шаардлагтай байдаг. Бараа
материал олж бэлтгэхэд гарах захиалгын зардал, хадгалалтын зардал болон
ашиглалтын зардлыг тодорхойлох нь бараа материалын хэрэгцээг зөв тооцох үндэс
нь болдог. Бараа материалын хэрэгцээг тодорхойлохын тулд :
 Дараагийн тайлант хугацааны материалын хэрэгцээг тодорхойлох.
 Захиалга хүлээн авах хугацаа болон тухайн хугацааны хэрэгцээг тодорхойлох
 Материалын зайлшгүй байх нөөцийг тодорхойлох шаардлагатай болдог.
Үйлдвэрийн газар хэр их хэмжээний барааг хэзээ худалдан авах нь тухайн барааг
эзэмшихтэй холбоотой гарах зардал болон захиалахтай холбоотой гарах зардлаас
хамаарна. Эдгээр зардлыг хамгийн бага байлгах захиалгын хэмжээг захиалгын
оновчтой хэмжээгээр тодорхойлно.
Бараа материалын нэр төрлийн тоон мэдээг агуудсан хүснэгт нь захиалгын
оновчтой хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлох боломж олгох бөгөөд инэгснээр жилдээ
хэдэн удаа захиалга хийхийг хүснэгтээр тооцож болно.
СУДАЛГАА: “ЭРДЭНЭТ ДЦС” ТӨХК- НИЙ МАТЕРИАЛ ТАТАН АВАЛТАНД
ХИЙСЭН СУДАЛГАА
“Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК нь гол түүхий эд болох нүүрсээ Шивээ овоогийн уурхай,
Багахуурын уурхай, Шарын голын уурхайнуудаас олборлодог. Тухайн станцын хувьд
халаалтгүй үед 1 зуух, халаалттай үед 2-4 зуух ажилладаг бөгөөд 24 цагт нэг зуух
270 тн нүүрс ашигладаг байна. Нүүрсний хэрэгцээ жил ирэх дутам өсөж байгаа
бөгөөд 2010 – 2013 оны жилийн хэрэгцээ болон эзэмшилийн зардал дараах
байдалтай байсан.
2013 оны хувьд нэг удаа захиалга хийхтэй холбоотой 35,200₮-ийн зардал,1тн
нүүрс хадгалахтай холбоотой 1,800₮-ийн зардал гарсан байна.
“Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК-ийн 2010-2013 оны түлшний зардлын тооцоо
Хүснэгт 1
ҮЗҮҮЛЭЛТ
Хэмжих
нэгж
2010 онд ашигласан
нүүрсний хэмжээ
2011 онд ашигласан
нүүрсний хэмжээ
2013 онд ашигласан
нүүрсний хэмжээ
1 Зарцуулагдах нийт нүүрс тн 188,600 211,550 228,500
2 Нүүрсний газар дээрхи үнэ төг/тн 24,776 28,093 33,075
3 Нүүрсний бүгд үнэ төг 4,672,757,165 5,942,982,416 7,557,667,053
4 1 тн нүүрсний тээврийн зардал төг/тн 4,024 4,607 5,425
5 Нийт тээвэр зардал төг 99,698,232 129,434,635 179,428,299
6 Нийт нүүрсний өртөг төг 4,772,455,397 6,072,417,051 7,737,095,352
“Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК нь жилийн турш нүүрс татан авалтаа багасгалгүй зуны
турш нүүрсээ нөөцөлдөг байна. Одоогийн байдлаар тухайн үеэс хамаарч 600тн –
1,500тн
хүртэл нүүрс татдаг. Энэ үед гарах захиалгын зардал болон эзэмшилийн
зардлыг тооцож үзвэл:
Хүснэгт 2
Үзүүлэлт Томъёо
Захиалгын хэмжээ
600 900 1,200 1,500
БМ-ын дундаж хэмжээ О/2 300 450 600 750
Захиалга тоо Q/O 381 254 190 152
Жил эзэмшил зардал С* (О/2) 540,000 810,000 1,080,000 1,350,000
Жил захиалга зардал Р*( Q/O) 13,405,333 8,936,889 6,702,667 5,362,133
Жил нийт зардал - 13,945,333 9,746,889 7,782,667 6,712,133
Энд: О – Захиалах боломжит материалын хэмжээ
Q – Жилд шаардлагатай нүүрсний хэмжээ
С – Нэг тонн нүүрс хадгалахад гарах зардал
Р – нэг удаагийн захиалгын зардал
Эндээс үзэхэд захиалгын хэмжээ өсөхөд материал захиалгын зардал болон
эзэмшилийн зардал буурч байна. Харин захиалгын зохистой тоо хэмжээг
томъёогоор тооцож үзвэл:
ЗОХ = √
2∗ЖШХ∗НЗӨ
НӨ ∗ЭЗХ/ЭЗ/
= √
2∗228,500∗35,200
1,800
= 2,989тн ~ 3,000тн
Энд: ЗОХ – Захиалгын оновчтой хэмжээ
ЖШХ – Жилд шаардлагатай хэмжээ
НЗӨ – Нэгж захиалгын өртөг
НӨ – Нэгжийн өртөг
ЭЗХ – Эзэмшилийн зардлын хувь
ЭЗ – эзэмшилийн зардал
Материал татан авалтын оновчтой хэмжээ нь 3,000тонн байгаа нь захиалгын
зардал болон эзэмшлийн зардлыг хамгийн бага байлгах нөхцөл юм. Тус үйлдвэр нь
нүүрс хадгалалтын хувьд хамгийн ихдээ 90,000тонн болон 40,000 тонны багтаамжтай
хоёр задгай талбайтай тул нэг удаагийн нүүрс татан авалтын хэмжээгээ одоо
байгаанаасаа ихсэгэх боломжтой юм. Хэрвээ 50,000 тонноос дээш хэмжээний нүүрс
нэг удаагийн татан авалтаар хийвэл 1 тонн нүүрсний худалдан авалтын үнийг 4%-
аар хямдруулах боломжтой гэж үзвэл нийт өртөг нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцвол:
Хүснэгт 3
Үзүүлэлт Томъёо
Захиалгын хэмжээ
1,500 3,000 10,000 25,000 50,000 75,000
БМ-ын дундаж хэмжээ О/2 750 1,500 5,000 12,500 25,000 37,500
Захиалга тоо Q/O 152 76 23 9 5 3
Ж ил эзэмшил зардал С* (О/2) 1,350,000 2,700,000 9,000,000 22,500,000 45,000,000 67,500,000
Ж ил захиалга зардал Р*( Q/O) 5,362,133 2,681,067 804,320 321,728 160,864 107,243
Ж ил нийт зардал - 6,712,133 5,381,067 9,804,320 22,821,728 45,160,864 67,607,243
Нүүрсний бүгдүнэ 33,075 7,557,637,500 7,557,637,500 7,557,637,500 7,557,637,500 7,255,332,000 7,255,332,000
Нийт н. тээвэр зардал 5,425 1,239,612,500 1,239,612,500 1,239,612,500 1,239,612,500 1,239,612,500 1,239,612,500
Нүүрсний нийт өртөг 8,803,962,133 8,802,631,067 8,807,054,320 8,820,071,728 8,540,105,364 8,562,551,743
Хүснэгт-3-аас харахад захиалгын оновчтой хэмжээг бусад түвшинтэй
харьцуулахад зардал харьцангуй бага боловч үнийн хөнгөлөлт зарласан тохиолдолд
нөөц бололцоогоо дайчлан 50,000 тонн хүртэл нүүрс худалдан авбал зардал хамгийн
бага байх бөгөөд түүнээс дээш татан авалт хийсэн тохиолдолд хадгалалтын зардал
өндөр гарах нь харагдаж байна.
Захиалгын хэмжээтэй холбоотой материалын нөөцийг тодорхойлох
шаардлагатай байдаг. Тус станц нь материалын татан авалтаа хэрэглээнээсээ
хамаараад дараах байдлаар хийдэг байна.
Хүснэгт 4
Нөхцөл
Нэг хоногийн
хэрэглээ
Нэг удаагийн
материал татан
авалт
Нэг удаагийн татан
авалтыг зарцуулах
хоног*
ЗОХ-гаар татан авалт
хийсэн бол
Татан авалт
зарцуулах
хоног
Халаалтгүй үед 270 тн 600тн – 900тн 2 - 3 хоног 3000тн 11 хоног
Хагас халаалттай үед 540 тн 900тн – 1200тн 1- 2 хоног 3000тн 5 хоног
Бүтэн халаалттай үед 810тн – 1080тн 1200тн – 1500тн 1 хоног 3000тн 3-4 хоног
Нэг удаагийн татан авалтыг зарцуулах хоног* нь нэг удаагийн татан авалтыг нэг өдрийн хэрэглээнд
харьцуулсантай тэнцүү байна.
Хүснэгт 4-өөс харахад татан авалтын хэмжээ хэтэрхийн бага, өдөр бүр татан
авалт хийх шаардлагатай нь харагдаж байна. Нэгэнт хэрэгцээ болон татан авалтын
хугацааг нарийн тодорхойлох боломжгүй тул зайлшгүй байх нөөцийг тодорхойлно.
Зайлшгүй байх нөөцөд үндэслэн захиалга хийх хугацаа хүртэлх байвал зохих
нүүрсний хэмжээг тооцвол: (тус станц нь захиалгаа 14 хоногт нэг удаа хийдэг.)
Хүснэгт 5
Нөхцөл
Нэг хоногийн хэрэглээ
(а)
Захиалга хийх хоног
(б)
Дараагийн захиалга хүртэлх
хэрэгцээт нүүрс
(в)=(а)*(б)
Халаалтгүй үед 270 тн 14 хоног 3780тн
Хагас халаалттай үед 540 тн 14 хоног 7560тн
Бүтэн халаалттай үед 810тн – 1080тн 14 хоног 11340тн – 15120тн
Хүснэгт 5-аас харахад дараагийн захиалга хийх хүртэлх нүүрсний зайлшгүй
нөөцийн хэмжээ хамгийн багадаа 3780тонн, хамгийн ихдээ 15120 тонн байх
шаардлагатай байна. Хэрвээ хамгийн бага нөөцөөс доогуур нүүрсний үлдэгдэлтэй
бол дараагийн захиалга хүртэл үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж чадахгүйд хүрнэ.
Харин нүүрсний дээд хэмжээнээс их хэмжээний нүүрсний нөөцтэй байвал эзэмшлийн
зардал өндөр гарна. Зарим тохиолдолд захиалга хийх хугацаа 30 хоног болдог
бөгөөд энэ үед материалын нөөц хамгийн багадаа 8100тн (270тн*30хоног), хамгийн
ихдээ 32400тн (1080тн*30хоног) байх шаардлагатай болно. Захиалга хийх хугацаа
хойшилсон тохиолдолд материалын зайлшгүй байх хэмжээ, захиалга хийх хэмжээ
болон хугацааг тодорхойлвол: (Нүүрсний үлдэгдэл ойролцоогоор тогтмол 11340тонн байсан
бол) Хүснэгт 6
Нөхцөл
Захиалга 14
хоногт тогтмол
хийх үеийн
материалын
хэрэгцээ (а)*
Захиалга
хойшилсон үеийн
материалын
хэрэгцээ (б)*
Захиалга
хойшилсон үед
материалын
зайлшгүй байх
хэрэгцээ
(в)=(б)- (а)
Захиалгын
оновчтой
хэмжээ
(г)*
Зайлшгүй нөөцийг
хангах
материалын татан
авалт
(д)= (в)+(г)
Зайлшгүй
нөөцийг
хангах
материалын
татан
авалтын
хугацаа (е)*
Халаалтгүй үед 3780 тн 8100тн 4320тн 3000тн 7320тн 27 хоног
Хагас халаалттай үед 7560 тн 16200тн 8640тн 3000тн 11640тн 22 хоног
Бүтэн халаалттай үед 11340тн-15120тн 24300тн-32400тн 12960тн-17280тн 3000тн 15960тн-20280тн 19-20 хоног
(а)*- Захиалга хэвийн хугацаанд буюу 14 хоногт хийгдэж байх үеийн материалын зайлшгүй хэмжээ. Үүнийг нэг өдрийн
хэрэгцээт нүүрсний хэмжээг захиалгын хэвийн хугацаагаар үржүүлж тодорхойлно.
(б)*- захиалга хойшилсон үед буюу 30 хоногт захиалга хийх болсон үеийн материалын нөөцийн хэмжээ. Үүнийг нэг өдрийн
хэрэглээг 30 хоногоор үржүүлж тодорхойлно.
(г)*- захиалгын зардал болон хадгалалтын зардал хамгийн бага байх захиалгын хэмжээ.
(е)*- Зайлшгүй нөөцийг хангах материалын татан авалтыг нэг өдрийн хэрэгцээнд харьцуулан тодорхойлно.
Хүснэгт 6-аас харахад материал татан авалт нь хойшилсон тохиолдолд
нүүрсний зайлшгүй нөөцийн хэмжээ халаалт зогссон үед 4320тонн, хамгийн
ачаалалтай үед 17580тонн байх шаардлагатай байна. Эндээс дүгнэж хэлэхэд тус
станцын татан авалт нь хэтэрхий бага байгаа нь нэг талаараа захиалгын зардлыг их
гаргах, нөгөө талаараа материалын зайлшгүй нөөцийг хангаж чадахгүй байгаа нь
харагдаж байна.

More Related Content

What's hot

Lekts 9
Lekts 9Lekts 9
Lekts 9Pmunkh
 
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцохажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцохEnebish Vandandulam
 
Lecture 11,12
Lecture 11,12Lecture 11,12
Lecture 11,12Bbujee
 
Lecture 8,9
Lecture 8,9Lecture 8,9
Lecture 8,9Bbujee
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС Chuluun Zulaa
 
Lecture 6
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6Bbujee
 
Санхүүгийн тайланг унших аргууд
Санхүүгийн тайланг унших аргуудСанхүүгийн тайланг унших аргууд
Санхүүгийн тайланг унших аргуудByambadrj Myagmar
 
Санхүү, НББ-ийн мэдээллийн систем
Санхүү, НББ-ийн мэдээллийн системСанхүү, НББ-ийн мэдээллийн систем
Санхүү, НББ-ийн мэдээллийн системE-Gazarchin Online University
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДСChuluun Zulaa
 
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудөртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудEnebish Vandandulam
 
Lecture4,5
Lecture4,5Lecture4,5
Lecture4,5Bbujee
 
эргэцийн шинжилгээ
эргэцийн шинжилгэээргэцийн шинжилгээ
эргэцийн шинжилгээDalai Tumursukh
 
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBatjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBachkana Enhbat
 

What's hot (20)

Lekts 9
Lekts 9Lekts 9
Lekts 9
 
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцохажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
ажлын захиалагын аргаар өртөг тооцох
 
Lecture 11,12
Lecture 11,12Lecture 11,12
Lecture 11,12
 
Lecture 8,9
Lecture 8,9Lecture 8,9
Lecture 8,9
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
 
Lecture 6
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6
 
Санхүүгийн тайланг унших аргууд
Санхүүгийн тайланг унших аргуудСанхүүгийн тайланг унших аргууд
Санхүүгийн тайланг унших аргууд
 
сэдэв 4-хотш
сэдэв 4-хотшсэдэв 4-хотш
сэдэв 4-хотш
 
Лекц №10 Нэгж бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргууд
Лекц №10 Нэгж бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргуудЛекц №10 Нэгж бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргууд
Лекц №10 Нэгж бүтээгдэхүүний өртөг тооцох аргууд
 
Бүлэг4
Бүлэг4Бүлэг4
Бүлэг4
 
Санхүү, НББ-ийн мэдээллийн систем
Санхүү, НББ-ийн мэдээллийн системСанхүү, НББ-ийн мэдээллийн систем
Санхүү, НББ-ийн мэдээллийн систем
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДСНягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 4 ШИДС
 
Авлагын бүргэл
Авлагын бүргэлАвлагын бүргэл
Авлагын бүргэл
 
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргуудөртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
өртгийн систем, өртөг тооцох аргууд
 
лекц 13
лекц 13лекц 13
лекц 13
 
Fm 06
Fm 06Fm 06
Fm 06
 
Lecture4,5
Lecture4,5Lecture4,5
Lecture4,5
 
эргэцийн шинжилгээ
эргэцийн шинжилгэээргэцийн шинжилгээ
эргэцийн шинжилгээ
 
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлтBatjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн зөвшөөрөлт
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
 

Similar to МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага Unuruu Dear
 
Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн...
Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн...Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн...
Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн...Ankhbileg Luvsan
 
2edb18640a0265a7579915f32cc4d993
2edb18640a0265a7579915f32cc4d9932edb18640a0265a7579915f32cc4d993
2edb18640a0265a7579915f32cc4d993Ukhnaa Tungalag
 
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд ОдонхүүThe Business Council of Mongolia
 
2012.02.09 Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлын өргөтгөл - хөрөнгө оруула...
2012.02.09 Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлын өргөтгөл - хөрөнгө оруула...2012.02.09 Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлын өргөтгөл - хөрөнгө оруула...
2012.02.09 Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлын өргөтгөл - хөрөнгө оруула...The Business Council of Mongolia
 
ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн төслийн агуулга
ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн төслийн агуулгаашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн төслийн агуулга
ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн төслийн агуулгаAchmaa Shinebaatar
 
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгааДарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгааAnkhbileg Luvsan
 
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалтГэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалтNCRAPM
 
Л. Энх-Орчлон А. Ундрал Ч. Алтан-Өлзий Г. Батзориг - ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛА...
Л. Энх-Орчлон А. Ундрал Ч. Алтан-Өлзий Г. Батзориг - ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛА...Л. Энх-Орчлон А. Ундрал Ч. Алтан-Өлзий Г. Батзориг - ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛА...
Л. Энх-Орчлон А. Ундрал Ч. Алтан-Өлзий Г. Батзориг - ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛА...batnasanb
 
Э.Дашзэвэг Э.Тэмүжин - Барилгын машин механизмийн машин цагийн зардлыг индек...
Э.Дашзэвэг Э.Тэмүжин - Барилгын машин механизмийн машин цагийн зардлыг индек...Э.Дашзэвэг Э.Тэмүжин - Барилгын машин механизмийн машин цагийн зардлыг индек...
Э.Дашзэвэг Э.Тэмүжин - Барилгын машин механизмийн машин цагийн зардлыг индек...batnasanb
 
Гэрийн ба халаалтын зуух
Гэрийн ба халаалтын зуухГэрийн ба халаалтын зуух
Гэрийн ба халаалтын зуухNCRAPM
 
05.09.2014, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, холбогдох асуудлууд, болом...
05.09.2014, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, холбогдох асуудлууд, болом...05.09.2014, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, холбогдох асуудлууд, болом...
05.09.2014, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, холбогдох асуудлууд, болом...The Business Council of Mongolia
 

Similar to МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ (13)

Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
 
Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн...
Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн...Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн...
Дархан-Сэлэнгийн бүсэд уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн...
 
2edb18640a0265a7579915f32cc4d993
2edb18640a0265a7579915f32cc4d9932edb18640a0265a7579915f32cc4d993
2edb18640a0265a7579915f32cc4d993
 
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
2016.06.20 Шарын гол, Анарболд Одонхүү
 
2012.02.09 Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлын өргөтгөл - хөрөнгө оруула...
2012.02.09 Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлын өргөтгөл - хөрөнгө оруула...2012.02.09 Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлын өргөтгөл - хөрөнгө оруула...
2012.02.09 Багануурын нүүрсний уурхайн хүчин чадлын өргөтгөл - хөрөнгө оруула...
 
ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн төслийн агуулга
ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн төслийн агуулгаашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн төслийн агуулга
ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэрийн төслийн агуулга
 
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгааДарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
 
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалтГэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
 
лекц 6 7
лекц 6 7лекц 6 7
лекц 6 7
 
Л. Энх-Орчлон А. Ундрал Ч. Алтан-Өлзий Г. Батзориг - ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛА...
Л. Энх-Орчлон А. Ундрал Ч. Алтан-Өлзий Г. Батзориг - ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛА...Л. Энх-Орчлон А. Ундрал Ч. Алтан-Өлзий Г. Батзориг - ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛА...
Л. Энх-Орчлон А. Ундрал Ч. Алтан-Өлзий Г. Батзориг - ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ БУУРУУЛА...
 
Э.Дашзэвэг Э.Тэмүжин - Барилгын машин механизмийн машин цагийн зардлыг индек...
Э.Дашзэвэг Э.Тэмүжин - Барилгын машин механизмийн машин цагийн зардлыг индек...Э.Дашзэвэг Э.Тэмүжин - Барилгын машин механизмийн машин цагийн зардлыг индек...
Э.Дашзэвэг Э.Тэмүжин - Барилгын машин механизмийн машин цагийн зардлыг индек...
 
Гэрийн ба халаалтын зуух
Гэрийн ба халаалтын зуухГэрийн ба халаалтын зуух
Гэрийн ба халаалтын зуух
 
05.09.2014, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, холбогдох асуудлууд, болом...
05.09.2014, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, холбогдох асуудлууд, болом...05.09.2014, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, холбогдох асуудлууд, болом...
05.09.2014, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, холбогдох асуудлууд, болом...
 

More from DOtgontsetseg

Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээАшгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээDOtgontsetseg
 
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтБанкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтDOtgontsetseg
 
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамБанкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамDOtgontsetseg
 
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамАктивыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамDOtgontsetseg
 
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалБанкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалDOtgontsetseg
 
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөСанхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөDOtgontsetseg
 
Зээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэлЗээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэлDOtgontsetseg
 
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлҮнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлDOtgontsetseg
 
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлМөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлDOtgontsetseg
 
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйҮл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйDOtgontsetseg
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньҮл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньDOtgontsetseg
 

More from DOtgontsetseg (11)

Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээАшгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
Ашгийн өөрчлөлтийн шинжилгээ
 
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягтБанкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт
 
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журамБанкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
Банкнаас батлан даалт гаргахад дагаж мөрдөх түр журам
 
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журамАктивыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж зарцуулах журам
 
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материалБанкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал
 
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгөСанхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
Санхүүгийн ба санхүүгийн бус хөрөнгө
 
Зээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэлЗээлийн бүртгэл
Зээлийн бүртгэл
 
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэлҮнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
Үнэт цаасаарх ХО-ын бүртгэл
 
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлМөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
 
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүйҮл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
Үл хөдлөх хөрөнгийг өртгийн хандлагаар үнэлэх өргө зүй
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх ньҮл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд зах зээлийн жишиг үнийн хандлагыг хэрэглэх нь
 

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 • 1. МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ МУИС-ийн Орхон сургуулийн НББ-ийн тэнхим БУМ, ММНБ, Д.Отгонцэцэг Үйлдвэрийн газар үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулахын тулд хэрэгцээтэй материалаа хамгийн бага зардлаар олж бэлтгэх шаардлагтай байдаг. Бараа материал олж бэлтгэхэд гарах захиалгын зардал, хадгалалтын зардал болон ашиглалтын зардлыг тодорхойлох нь бараа материалын хэрэгцээг зөв тооцох үндэс нь болдог. Бараа материалын хэрэгцээг тодорхойлохын тулд :  Дараагийн тайлант хугацааны материалын хэрэгцээг тодорхойлох.  Захиалга хүлээн авах хугацаа болон тухайн хугацааны хэрэгцээг тодорхойлох  Материалын зайлшгүй байх нөөцийг тодорхойлох шаардлагатай болдог. Үйлдвэрийн газар хэр их хэмжээний барааг хэзээ худалдан авах нь тухайн барааг эзэмшихтэй холбоотой гарах зардал болон захиалахтай холбоотой гарах зардлаас хамаарна. Эдгээр зардлыг хамгийн бага байлгах захиалгын хэмжээг захиалгын оновчтой хэмжээгээр тодорхойлно. Бараа материалын нэр төрлийн тоон мэдээг агуудсан хүснэгт нь захиалгын оновчтой хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлох боломж олгох бөгөөд инэгснээр жилдээ хэдэн удаа захиалга хийхийг хүснэгтээр тооцож болно. СУДАЛГАА: “ЭРДЭНЭТ ДЦС” ТӨХК- НИЙ МАТЕРИАЛ ТАТАН АВАЛТАНД ХИЙСЭН СУДАЛГАА “Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК нь гол түүхий эд болох нүүрсээ Шивээ овоогийн уурхай, Багахуурын уурхай, Шарын голын уурхайнуудаас олборлодог. Тухайн станцын хувьд халаалтгүй үед 1 зуух, халаалттай үед 2-4 зуух ажилладаг бөгөөд 24 цагт нэг зуух 270 тн нүүрс ашигладаг байна. Нүүрсний хэрэгцээ жил ирэх дутам өсөж байгаа бөгөөд 2010 – 2013 оны жилийн хэрэгцээ болон эзэмшилийн зардал дараах байдалтай байсан. 2013 оны хувьд нэг удаа захиалга хийхтэй холбоотой 35,200₮-ийн зардал,1тн нүүрс хадгалахтай холбоотой 1,800₮-ийн зардал гарсан байна. “Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК-ийн 2010-2013 оны түлшний зардлын тооцоо Хүснэгт 1 ҮЗҮҮЛЭЛТ Хэмжих нэгж 2010 онд ашигласан нүүрсний хэмжээ 2011 онд ашигласан нүүрсний хэмжээ 2013 онд ашигласан нүүрсний хэмжээ 1 Зарцуулагдах нийт нүүрс тн 188,600 211,550 228,500 2 Нүүрсний газар дээрхи үнэ төг/тн 24,776 28,093 33,075 3 Нүүрсний бүгд үнэ төг 4,672,757,165 5,942,982,416 7,557,667,053 4 1 тн нүүрсний тээврийн зардал төг/тн 4,024 4,607 5,425 5 Нийт тээвэр зардал төг 99,698,232 129,434,635 179,428,299 6 Нийт нүүрсний өртөг төг 4,772,455,397 6,072,417,051 7,737,095,352
 • 2. “Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК нь жилийн турш нүүрс татан авалтаа багасгалгүй зуны турш нүүрсээ нөөцөлдөг байна. Одоогийн байдлаар тухайн үеэс хамаарч 600тн – 1,500тн хүртэл нүүрс татдаг. Энэ үед гарах захиалгын зардал болон эзэмшилийн зардлыг тооцож үзвэл: Хүснэгт 2 Үзүүлэлт Томъёо Захиалгын хэмжээ 600 900 1,200 1,500 БМ-ын дундаж хэмжээ О/2 300 450 600 750 Захиалга тоо Q/O 381 254 190 152 Жил эзэмшил зардал С* (О/2) 540,000 810,000 1,080,000 1,350,000 Жил захиалга зардал Р*( Q/O) 13,405,333 8,936,889 6,702,667 5,362,133 Жил нийт зардал - 13,945,333 9,746,889 7,782,667 6,712,133 Энд: О – Захиалах боломжит материалын хэмжээ Q – Жилд шаардлагатай нүүрсний хэмжээ С – Нэг тонн нүүрс хадгалахад гарах зардал Р – нэг удаагийн захиалгын зардал Эндээс үзэхэд захиалгын хэмжээ өсөхөд материал захиалгын зардал болон эзэмшилийн зардал буурч байна. Харин захиалгын зохистой тоо хэмжээг томъёогоор тооцож үзвэл: ЗОХ = √ 2∗ЖШХ∗НЗӨ НӨ ∗ЭЗХ/ЭЗ/ = √ 2∗228,500∗35,200 1,800 = 2,989тн ~ 3,000тн Энд: ЗОХ – Захиалгын оновчтой хэмжээ ЖШХ – Жилд шаардлагатай хэмжээ НЗӨ – Нэгж захиалгын өртөг НӨ – Нэгжийн өртөг ЭЗХ – Эзэмшилийн зардлын хувь ЭЗ – эзэмшилийн зардал Материал татан авалтын оновчтой хэмжээ нь 3,000тонн байгаа нь захиалгын зардал болон эзэмшлийн зардлыг хамгийн бага байлгах нөхцөл юм. Тус үйлдвэр нь нүүрс хадгалалтын хувьд хамгийн ихдээ 90,000тонн болон 40,000 тонны багтаамжтай хоёр задгай талбайтай тул нэг удаагийн нүүрс татан авалтын хэмжээгээ одоо байгаанаасаа ихсэгэх боломжтой юм. Хэрвээ 50,000 тонноос дээш хэмжээний нүүрс нэг удаагийн татан авалтаар хийвэл 1 тонн нүүрсний худалдан авалтын үнийг 4%- аар хямдруулах боломжтой гэж үзвэл нийт өртөг нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцвол: Хүснэгт 3 Үзүүлэлт Томъёо Захиалгын хэмжээ 1,500 3,000 10,000 25,000 50,000 75,000 БМ-ын дундаж хэмжээ О/2 750 1,500 5,000 12,500 25,000 37,500 Захиалга тоо Q/O 152 76 23 9 5 3 Ж ил эзэмшил зардал С* (О/2) 1,350,000 2,700,000 9,000,000 22,500,000 45,000,000 67,500,000 Ж ил захиалга зардал Р*( Q/O) 5,362,133 2,681,067 804,320 321,728 160,864 107,243 Ж ил нийт зардал - 6,712,133 5,381,067 9,804,320 22,821,728 45,160,864 67,607,243 Нүүрсний бүгдүнэ 33,075 7,557,637,500 7,557,637,500 7,557,637,500 7,557,637,500 7,255,332,000 7,255,332,000 Нийт н. тээвэр зардал 5,425 1,239,612,500 1,239,612,500 1,239,612,500 1,239,612,500 1,239,612,500 1,239,612,500 Нүүрсний нийт өртөг 8,803,962,133 8,802,631,067 8,807,054,320 8,820,071,728 8,540,105,364 8,562,551,743 Хүснэгт-3-аас харахад захиалгын оновчтой хэмжээг бусад түвшинтэй харьцуулахад зардал харьцангуй бага боловч үнийн хөнгөлөлт зарласан тохиолдолд
 • 3. нөөц бололцоогоо дайчлан 50,000 тонн хүртэл нүүрс худалдан авбал зардал хамгийн бага байх бөгөөд түүнээс дээш татан авалт хийсэн тохиолдолд хадгалалтын зардал өндөр гарах нь харагдаж байна. Захиалгын хэмжээтэй холбоотой материалын нөөцийг тодорхойлох шаардлагатай байдаг. Тус станц нь материалын татан авалтаа хэрэглээнээсээ хамаараад дараах байдлаар хийдэг байна. Хүснэгт 4 Нөхцөл Нэг хоногийн хэрэглээ Нэг удаагийн материал татан авалт Нэг удаагийн татан авалтыг зарцуулах хоног* ЗОХ-гаар татан авалт хийсэн бол Татан авалт зарцуулах хоног Халаалтгүй үед 270 тн 600тн – 900тн 2 - 3 хоног 3000тн 11 хоног Хагас халаалттай үед 540 тн 900тн – 1200тн 1- 2 хоног 3000тн 5 хоног Бүтэн халаалттай үед 810тн – 1080тн 1200тн – 1500тн 1 хоног 3000тн 3-4 хоног Нэг удаагийн татан авалтыг зарцуулах хоног* нь нэг удаагийн татан авалтыг нэг өдрийн хэрэглээнд харьцуулсантай тэнцүү байна. Хүснэгт 4-өөс харахад татан авалтын хэмжээ хэтэрхийн бага, өдөр бүр татан авалт хийх шаардлагатай нь харагдаж байна. Нэгэнт хэрэгцээ болон татан авалтын хугацааг нарийн тодорхойлох боломжгүй тул зайлшгүй байх нөөцийг тодорхойлно. Зайлшгүй байх нөөцөд үндэслэн захиалга хийх хугацаа хүртэлх байвал зохих нүүрсний хэмжээг тооцвол: (тус станц нь захиалгаа 14 хоногт нэг удаа хийдэг.) Хүснэгт 5 Нөхцөл Нэг хоногийн хэрэглээ (а) Захиалга хийх хоног (б) Дараагийн захиалга хүртэлх хэрэгцээт нүүрс (в)=(а)*(б) Халаалтгүй үед 270 тн 14 хоног 3780тн Хагас халаалттай үед 540 тн 14 хоног 7560тн Бүтэн халаалттай үед 810тн – 1080тн 14 хоног 11340тн – 15120тн Хүснэгт 5-аас харахад дараагийн захиалга хийх хүртэлх нүүрсний зайлшгүй нөөцийн хэмжээ хамгийн багадаа 3780тонн, хамгийн ихдээ 15120 тонн байх шаардлагатай байна. Хэрвээ хамгийн бага нөөцөөс доогуур нүүрсний үлдэгдэлтэй бол дараагийн захиалга хүртэл үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж чадахгүйд хүрнэ. Харин нүүрсний дээд хэмжээнээс их хэмжээний нүүрсний нөөцтэй байвал эзэмшлийн зардал өндөр гарна. Зарим тохиолдолд захиалга хийх хугацаа 30 хоног болдог бөгөөд энэ үед материалын нөөц хамгийн багадаа 8100тн (270тн*30хоног), хамгийн ихдээ 32400тн (1080тн*30хоног) байх шаардлагатай болно. Захиалга хийх хугацаа хойшилсон тохиолдолд материалын зайлшгүй байх хэмжээ, захиалга хийх хэмжээ болон хугацааг тодорхойлвол: (Нүүрсний үлдэгдэл ойролцоогоор тогтмол 11340тонн байсан бол) Хүснэгт 6 Нөхцөл Захиалга 14 хоногт тогтмол хийх үеийн материалын хэрэгцээ (а)* Захиалга хойшилсон үеийн материалын хэрэгцээ (б)* Захиалга хойшилсон үед материалын зайлшгүй байх хэрэгцээ (в)=(б)- (а) Захиалгын оновчтой хэмжээ (г)* Зайлшгүй нөөцийг хангах материалын татан авалт (д)= (в)+(г) Зайлшгүй нөөцийг хангах материалын татан авалтын хугацаа (е)* Халаалтгүй үед 3780 тн 8100тн 4320тн 3000тн 7320тн 27 хоног Хагас халаалттай үед 7560 тн 16200тн 8640тн 3000тн 11640тн 22 хоног Бүтэн халаалттай үед 11340тн-15120тн 24300тн-32400тн 12960тн-17280тн 3000тн 15960тн-20280тн 19-20 хоног (а)*- Захиалга хэвийн хугацаанд буюу 14 хоногт хийгдэж байх үеийн материалын зайлшгүй хэмжээ. Үүнийг нэг өдрийн хэрэгцээт нүүрсний хэмжээг захиалгын хэвийн хугацаагаар үржүүлж тодорхойлно.
 • 4. (б)*- захиалга хойшилсон үед буюу 30 хоногт захиалга хийх болсон үеийн материалын нөөцийн хэмжээ. Үүнийг нэг өдрийн хэрэглээг 30 хоногоор үржүүлж тодорхойлно. (г)*- захиалгын зардал болон хадгалалтын зардал хамгийн бага байх захиалгын хэмжээ. (е)*- Зайлшгүй нөөцийг хангах материалын татан авалтыг нэг өдрийн хэрэгцээнд харьцуулан тодорхойлно. Хүснэгт 6-аас харахад материал татан авалт нь хойшилсон тохиолдолд нүүрсний зайлшгүй нөөцийн хэмжээ халаалт зогссон үед 4320тонн, хамгийн ачаалалтай үед 17580тонн байх шаардлагатай байна. Эндээс дүгнэж хэлэхэд тус станцын татан авалт нь хэтэрхий бага байгаа нь нэг талаараа захиалгын зардлыг их гаргах, нөгөө талаараа материалын зайлшгүй нөөцийг хангаж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна.