Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
TÜBİTAKTEYDEB
TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı
Kuruluş Amacı
Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının
araştırma-tek...
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Program...
Amaç
Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini
teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak.
4...
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri
5
1501 Sanayi Ar-Ge Pro...
Destek Miktarı
Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı
Başarıyla tamamlanan proje sahibi ...
Destek Miktarı
Bütçe sınırı yok
Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay
1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Prog...
Akademik İşbirliği
02.04.2015
Bilkent Üniversitesi – ASO Sağlık Odaklı
Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı
Proje Bütçesi...
Amaç
Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma
değeri daha yüksek ürün ve hizme...
Kimler
Başvurabilir?
İkisi ortaklı olmak kaydıyla
ilk 5 proje (3+2) için
TÜBİTAK programlarına
başvuru yapılabilir.
10
150...
Destek Miktarı
En fazla 500.000 TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye % 75 hibe destek
Fikir sahibi araştırmacıya 7.500 T...
Amaç
12
1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı
Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS
ve ERA-NET gib...
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye
şirketleri
13
1509 Uluslararası Sa...
Destek Miktarı
1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı
Büyük firmalarda proje
giderlerinin % 60’ı
KOB...
Amaç
Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda
çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik...
Kimler Başvurabilir?
Çağrı duyurusuna uygun projesi olan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye
şirketleri proje başvurusunda bul...
Destek Miktarı
Büyük ölçekli
kuruluşlar % 60’ı
KOBİ % 75’i
Proje genel gider desteği (%10 ek destek)
17
1511 Öncelikli Ala...
1511 Öncelikli Alanlar
Ar-Ge Destek Programı
BİT Çağrı Planlaması
2015-2 döneminde 21 çağrı açılmıştır. Çağrı başvuruları 15 Ekim 2015
tarihi ile 14 Aralık 2015 saat 17:30 arasında yapılab...
Amaç
Üniversiteler, sanayi/ticaret odası veya ihracatçı birliklerin proje fikirlerini
hayata geçirmek için düzenleyecekler...
Kimler Başvurabilir?
En az bir üniversite ile; Sanayi Odası, Ticaret
Odası, Ticaret ve Sanayi odası, İhracatçı
Birliğinden...
Destek Miktarı
2014 yılı için;
Ulusal düzeyde 30.000 TL
Uluslararası katılımlı olması durumunda 40.000 TL
22
1503 Proje Pa...
Amaç
Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi
birikiminin, KOBİ veya Büyük ölçekteki kuruluşlar
tarafından ürüne/s...
Kimler Başvurabilir?
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük
ölçekli firmalar (müşteri kuru...
Destek Miktarı
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği
Destek Programı
25
Proje bütçe üst sınırı 1.000.000 TL,
Proje bütçesine ek...
Destek Miktarı
3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite desteği
1505 Üniversite-Sanayi İşbirli...
Amaç
Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi
ürünlere dönüştürebilmeler...
Kimler Başvurabilir?
Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans
programından mezun kişiler
Yüksek lisans veya doktora program...
Aşamalar
AŞAMA 1 (İş Fikri  Proje)
Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara
sunması. İş fikirlerinin değerlen...
Destek Miktarı
1512 Teknogirişim Sermaye
Destek Programı (BİGG)
Aşama 2: Firmaya 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye...
Aşamalar
AŞAMA 4
Ticarileştirme
Proje pazarları
Girişim sermayesi şirketleri ile işbirliği
31
1512 Teknogirişim Sermaye
De...
Amaç
Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek
ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuru...
Kimler Başvurabilir?
Üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler
Teknopark yönetici şirketleri
Teknopark yönetic...
Destek Miktarı
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri
Destekleme Programı
İlk 5 yıl Temel destek oranı % 80 olacak şekilde, yıll...
1514 Girişim Sermayesi
Destekleme Programı
Amaç
Yenilikçi, KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek ve başlangıç aşamalarında...
Kimler Başvurabilir?
Fon Yöneticileri
Aday Fon Yöneticileri
Başvuru şekli çağrı döneminde proje şeklinde olur
Tüm başvuru ...
Destek Miktarı
Fon büyüklüğünün en fazla %20’si TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır.
Fon büyüklüğünün en az %79’u öz...
1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında
Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı
38
Amaç
Yenilik ve Teknolojik Girişim...
Kimler Başvurabilir
Sermaye şirketleri
Üniversiteler
Kamu araştırma merkez ve enstitüleri
Sanayi/ ticaret odaları
OSB müdü...
Destek Miktarı
Çağrı duyurusunda ayrıca belirtilmediği sürece
programda geri ödemesiz %100 destek sağlanır.
40
1601 Yenili...
Çağrıya Konu Örnekler
KAPSAM MEKANİZMA UYGULAYICI FAYDALANICI
Girişimcilik Eğitim Firma Firma (Başlangıç, KOBİ , Büyük)
Ye...
Üniversitelerde lisans ve lisansüstü girişimcilik sertifika programı düzenlenmesi
desteklenecektir
KAPSAM MEKANİZMA UYGULA...
1
Amaç
• Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin
yükseltilmesi
• Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında...
2
Kimler Başvurabilir?
Programa başvuru süreci, aday kuruluşun
TÜBİTAK’a sunacağı Niyet Beyanı ile başlar.
TÜBİTAK’a niyet...
3
1515 Öncül ArGe Programı
Destek Miktarı
Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan
Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin...
Amaç
Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent
başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel
kişilerin patent başvur...
47
Desteklenen Başvurular
Türk Patent Enstitüsüne(TPE),
Avrupa Patent Ofisine (EPO),
Japonya Patent Ofisine(JPO),
Dünya Fi...
Destek Kapsamı
Bu programla bir patent başvurusunun, başvurudan tescile kadar tüm
aşamaları desteklenmektedir.
Ulusal Pate...
Proje
Önerisi
(AGY 101)
Firma
PRODİS üzerinden
Değerlendirme
Raporu
Teknoloji Grubu
Yürütme Komitesi
Destek Kararı
Hakem
P...
50
Ar-Ge ve Yenilik
Kavramlarına İlişkin
Önemli Noktalar
51
Yenilik
Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde ekonomik, sosyal ve çevresel
sorunların çözümü ve sürdürülebilir gelişim...
52
Beton, çimento, demir-çelik ve aluminyum gibi ham maddelerin
birim kilogram fiyatları maksimum sent’ler mertebelerinde ...
53
Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları
Neden Önemli?
54
Projelerin Değerlendirilmesinde OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo
ve Frascati kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramla...
55
Ürün Geliştirme:
Yeni ürün geliştirilmesi
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
Süreç Geliştirme:
Maliyet düşür...
56
Ar-Ge ve Yenilik
57
Değerlendirme Kriterleri
1995- 2014 Yılları Arasında Ne Yapıldı?
59
23.342 Proje Başvurusu
Desteklenen 14.344 Proje
4,14 Milyar TL Destek
7,57 Mily...
Proje Başvurularının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı
%70
2004-2014 yılları arasında;
KOBİ proje başvuru sayısı 6 katına
Büyük...
61
Desteklenen Projelerin Firma Ölçeğine Göre Dağılımı
2004-2014 yılları arasında;
KOBİ desteklenen proje sayısı 5 katına
...
Hibe Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı
2004-2014 yılları arasında;
Ödenen Hibe destek tutarı yaklaşık 4 katına
%61
%5...
Hibe Destek Tutarının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı
2004-2014 yılları arasında;
KOBİ’lere ödenen hibe destek tutarı yaklaşı...
Hibe Destek Tutarının İllere Göre Dağılımı
(İlk 20 İl/1995-2014 Birikimli)
64
65
Hibe Desteğin Sektörlere Göre Dağılımı
TEYDEB Hakem/İzleyici İstatistikleri (2002-2014)
66
67
TEYDEB Destekli Projelerde Sağlanan
Bazı Vergi Avantajları
Firmalara sağlanan:
• Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç ist...
http://egitimteydeb.tubitak.gov.tr/
TEYDEB E-öğrenme Portali
Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme
kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini t...
• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
• Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu
Kurumla...
• Ar-Ge Çalışmaları
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri
• Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
• Ortak Fonlama (Co-Fund...
• Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir
konsorsiyum içinde yer alabilme
• İler...
• Proje türüne göre değişmektedir. Genel olarak, en az 3 farklı AB üyesi ülke veya
asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluş...
Tüm başvurular elektronik sistem (Participant Portal) üzerinden doğrudan Avrupa
Komisyonu’na yapılmaktadır. Başvuru için g...
Dikkatiniz İçin
Teşekkürler
Merve Vildan ŞİMŞEK
TEYDEB – Bilişim Teknolojileri Grubu
vildan.simsek@tubitak.gov.tr
www.tubi...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” Tübitak Sunumu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” Tübitak Sunumu

564 views

Published on

Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” Tübitak Sunumu

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri” Tübitak Sunumu

 1. 1. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAKTEYDEB
 2. 2. TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 2
 3. 3. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 3
 4. 4. Amaç Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. 4 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 5. 5. Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri 5 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 6. 6. Destek Miktarı Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 6
 7. 7. Destek Miktarı Bütçe sınırı yok Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 7
 8. 8. Akademik İşbirliği 02.04.2015 Bilkent Üniversitesi – ASO Sağlık Odaklı Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı Proje Bütçesi Proje Bütçesindeki İşbirliği % 1.000.000.-TL ile 2.000.000.-TL %2 akademik işbirliği 2.000.001.-TL ile 5.000.000.-TL %3 akademik işbirliği 5.000.001.-TL ile 10.000.000.-TL %4 akademik işbirliği 10.000.001.-TL ve üzeri %5 akademik işbirliği + %5 KOBİ işbirlikleri 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 9. 9. Amaç Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri teşvik etmek. 9 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 10. 10. Kimler Başvurabilir? İkisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 proje (3+2) için TÜBİTAK programlarına başvuru yapılabilir. 10 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Bu programa sadece KOBİ’ler başvurabilir
 11. 11. Destek Miktarı En fazla 500.000 TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye % 75 hibe destek Fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu için 10.000 TL'lik gidere destek 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 11
 12. 12. Amaç 12 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi işbirliği ağlarındaki Ar-Ge projelerine katılımını sağlamak.
 13. 13. Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri 13 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 14. 14. Destek Miktarı 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60’ı KOBİ’lerde proje giderlerinin % 75’i 14
 15. 15. Amaç Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge projelerine destek sağlamaktır. 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Uzay Su Bilişim Makine Otomotiv Enerji Sağlık Savunma 15 Gıda
 16. 16. Kimler Başvurabilir? Çağrı duyurusuna uygun projesi olan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. 16 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı
 17. 17. Destek Miktarı Büyük ölçekli kuruluşlar % 60’ı KOBİ % 75’i Proje genel gider desteği (%10 ek destek) 17 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı
 18. 18. 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı BİT Çağrı Planlaması
 19. 19. 2015-2 döneminde 21 çağrı açılmıştır. Çağrı başvuruları 15 Ekim 2015 tarihi ile 14 Aralık 2015 saat 17:30 arasında yapılabilecektir. • 1511-BIT-ROME-2015-2 Sektörel Robotik Uygulamalar-İnşaat ve Madencilik Sektörü • 1511-BIT-BBIL-2015-2 Bulut Bilişimde Altyapı Teknolojileri • 2015-2 dönemi için planlanan diğer çağrıların çalışmaları devam etmekte olup, çağrılar yakın zamanda ilan edilecektir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar- arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı BİT Açık Çağrılar
 20. 20. Amaç Üniversiteler, sanayi/ticaret odası veya ihracatçı birliklerin proje fikirlerini hayata geçirmek için düzenleyecekleri ortaklık arayışlarına yönelik etkinliklere finansal destek sağlamak. 20 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
 21. 21. Kimler Başvurabilir? En az bir üniversite ile; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi odası, İhracatçı Birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olmasıyla bu kuruluşlardan herhangi biri. 21 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
 22. 22. Destek Miktarı 2014 yılı için; Ulusal düzeyde 30.000 TL Uluslararası katılımlı olması durumunda 40.000 TL 22 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
 23. 23. Amaç Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ veya Büyük ölçekteki kuruluşlar tarafından ürüne/sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak. 23 1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı
 24. 24. Kimler Başvurabilir? Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar (müşteri kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir. 24 1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı
 25. 25. Destek Miktarı 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 25 Proje bütçe üst sınırı 1.000.000 TL, Proje bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi Proje Kurum Hissesi (% 5) Destek süresi üst sınırı 24 ay
 26. 26. Destek Miktarı 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite desteği 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 26
 27. 27. Amaç Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi. 27 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı (BİGG)
 28. 28. Kimler Başvurabilir? Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler Yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler Çağrı duyurusunda ilave koşullar belirtilebilir 28 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı (BİGG)
 29. 29. Aşamalar AŞAMA 1 (İş Fikri  Proje) Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunması. İş fikirlerinin değerlendirilmesi. İş planı oluşturulması. Başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için İş Planı Hazırlama Eğitimi İş Rehberi Desteği (Mentorluk) Kuluçka vb hizmetler 29 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı (BİGG)
 30. 30. Destek Miktarı 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı (BİGG) Aşama 2: Firmaya 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği Aşama 3: TÜBİTAK 1507 Destek Programı en fazla 550.000 TL bütçeli projeye % 75 hibe 30
 31. 31. Aşamalar AŞAMA 4 Ticarileştirme Proje pazarları Girişim sermayesi şirketleri ile işbirliği 31 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı (BİGG)
 32. 32. Amaç Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofislerini desteklemek. 32 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 33. 33. Kimler Başvurabilir? Üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler Teknopark yönetici şirketleri Teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler 33 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 34. 34. Destek Miktarı 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı İlk 5 yıl Temel destek oranı % 80 olacak şekilde, yıllık 1.000.000 TL İkinci 5 yıl için Temel destek oranı % 60 olacak şekilde, yıllık 1.000.000 TL 34
 35. 35. 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Amaç Yenilikçi, KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek ve başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, risk sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması 35
 36. 36. Kimler Başvurabilir? Fon Yöneticileri Aday Fon Yöneticileri Başvuru şekli çağrı döneminde proje şeklinde olur Tüm başvuru koşulları ve detayları çağrıda belirtilir 36 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
 37. 37. Destek Miktarı Fon büyüklüğünün en fazla %20’si TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır. Fon büyüklüğünün en az %79’u özel yatırımcılar tarafından en az %1’i fon yöneticileri tarafından karşılanır. 37 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
 38. 38. 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı 38 Amaç Yenilik ve Teknolojik Girişimcilik alanlarında kamu, özel sektör ve gerçek kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve kapasite artırımını sağlayacak • eğitim • iş rehberliği (mentörlük) • iş birliği ağları • kümelenme • proje/teknoloji yönetimi • proje pazarı • yatırımcı pazarı mekanizmalarının oluşturulmasına destek sağlamak.
 39. 39. Kimler Başvurabilir Sermaye şirketleri Üniversiteler Kamu araştırma merkez ve enstitüleri Sanayi/ ticaret odaları OSB müdürlükleri İhracatçı birlikleri 39 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
 40. 40. Destek Miktarı Çağrı duyurusunda ayrıca belirtilmediği sürece programda geri ödemesiz %100 destek sağlanır. 40 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
 41. 41. Çağrıya Konu Örnekler KAPSAM MEKANİZMA UYGULAYICI FAYDALANICI Girişimcilik Eğitim Firma Firma (Başlangıç, KOBİ , Büyük) Yenilik Mentörlük Üniversite Kişi Kümelenme Enstitü Üniversite İş birliği ağları Odalar/Birlikler TTO Proje pazarı OSB Müd. TÜBİTAK Yatırım pazarı Girişimcilerin ve başlangıç firmalarının yenilik ve girişimcilik kapasitelerinin güçlendirilmesi için mentörlük mekanizmasının oluşturulması desteklenecektir. 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
 42. 42. Üniversitelerde lisans ve lisansüstü girişimcilik sertifika programı düzenlenmesi desteklenecektir KAPSAM MEKANİZMA UYGULAYICI FAYDALANICI Girişimcilik Eğitim Firma Firma Yenilik Mentörlük Üniversite Öğrenci Kümelenme Enstitü Üniversite İş birliği ağları Odalar/Birlikler TTO Proje pazarı OSB Müd. TÜBİTAK Sertifika Programı 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı Çağrıya Konu Örnekler
 43. 43. 1 Amaç • Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi • Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması 1515 Öncül ArGe Programı
 44. 44. 2 Kimler Başvurabilir? Programa başvuru süreci, aday kuruluşun TÜBİTAK’a sunacağı Niyet Beyanı ile başlar. TÜBİTAK’a niyet beyanında bulunan yurt içi ya da yurtdışında yerleşik aday kuruluşun, • Son üç yıldaki ortalama Ar-Ge harcamasının net satışına oranı en az %1 olması ve • Son üç yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir. Niyet Beyanı TÜBİTAK tarafından uygun bulunan kuruluşun, Türkiye’de kurulu veya kuracağı sermaye şirketi başvuru yapar. 1515 Öncül ArGe Programı
 45. 45. 3 1515 Öncül ArGe Programı Destek Miktarı Destek oranı, onaylanan ve destek kapsamına alınan Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinin %75’idir ve bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.
 46. 46. Amaç Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması 46 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
 47. 47. 47 Desteklenen Başvurular Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir. 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
 48. 48. Destek Kapsamı Bu programla bir patent başvurusunun, başvurudan tescile kadar tüm aşamaları desteklenmektedir. Ulusal Patent Başvurularında araştırma ve inceleme raporu ücretleri desteklenecektir. Patent Vekilleri destek ve ödülden faydalanabilecektir. Patent başvurusunu tescil etme başarısı gösteren başvuru sahiplerine patent ödülü verilecektir. 48 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
 49. 49. Proje Önerisi (AGY 101) Firma PRODİS üzerinden Değerlendirme Raporu Teknoloji Grubu Yürütme Komitesi Destek Kararı Hakem Proje Önerisi Program Başvuruları Genel Süreç 49
 50. 50. 50 Ar-Ge ve Yenilik Kavramlarına İlişkin Önemli Noktalar
 51. 51. 51 Yenilik Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir gelişimi için anahtar niteliğindedir. Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli?
 52. 52. 52 Beton, çimento, demir-çelik ve aluminyum gibi ham maddelerin birim kilogram fiyatları maksimum sent’ler mertebelerinde iken, bilgi ile birlikte bu maddelerin Otomobil, Uçak, Helikopter, Uydu ve MikroChiplerde kullanılması ile kilogram fiyatları milyon dolar mertebelerine çıkabilmektedir. Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli?
 53. 53. 53 Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli?
 54. 54. 54 Projelerin Değerlendirilmesinde OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo ve Frascati kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmaktadır. Ar-Ge ve Yenilik Oslo Kılavuzu’na göre : Teknolojik açıdan yeni ürün Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün Teknolojik süreç yeniliği Sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/frascati_tr.pdf http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf
 55. 55. 55 Ürün Geliştirme: Yeni ürün geliştirilmesi Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi Süreç Geliştirme: Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Ar-Ge ve Yenilik
 56. 56. 56 Ar-Ge ve Yenilik
 57. 57. 57 Değerlendirme Kriterleri
 58. 58. 1995- 2014 Yılları Arasında Ne Yapıldı? 59 23.342 Proje Başvurusu Desteklenen 14.344 Proje 4,14 Milyar TL Destek 7,57 Milyar TL ArGe Hacmi
 59. 59. Proje Başvurularının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı %70 2004-2014 yılları arasında; KOBİ proje başvuru sayısı 6 katına Büyük ölçekli firmaların proje başvuru sayısı 5 katına %70 60 %66
 60. 60. 61 Desteklenen Projelerin Firma Ölçeğine Göre Dağılımı 2004-2014 yılları arasında; KOBİ desteklenen proje sayısı 5 katına Büyük ölçekli firmaların desteklenen proje sayısı 4 katına %71 %72 %73
 61. 61. Hibe Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı 2004-2014 yılları arasında; Ödenen Hibe destek tutarı yaklaşık 4 katına %61 %59%58 %55 %47 %46 %40 %63
 62. 62. Hibe Destek Tutarının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı 2004-2014 yılları arasında; KOBİ’lere ödenen hibe destek tutarı yaklaşık 6 katına Büyük ölçekli firmalara ödenen hibe destek tutarı yaklaşık 3 katına %63 %61 %59%58 %55 %47 %46 %40 %63
 63. 63. Hibe Destek Tutarının İllere Göre Dağılımı (İlk 20 İl/1995-2014 Birikimli) 64
 64. 64. 65 Hibe Desteğin Sektörlere Göre Dağılımı
 65. 65. TEYDEB Hakem/İzleyici İstatistikleri (2002-2014) 66
 66. 66. 67 TEYDEB Destekli Projelerde Sağlanan Bazı Vergi Avantajları Firmalara sağlanan: • Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç istisnası (4691) • Ar-Ge İndirimi (5746, 5520) • Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (5746) • Sigorta Primi Desteği (5746) • Gümrük Vergisi muafiyeti (4458) Çalışanlara sağlanan: • Gelir Vergisi Stopaj teşviki (4691) • Sigorta Primi desteği (4691) • Damga Vergisi istisnası (4691)
 67. 67. http://egitimteydeb.tubitak.gov.tr/ TEYDEB E-öğrenme Portali
 68. 68. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur. AB UFUK 2020 ÇERÇEVE PROGRAMI Amaç
 69. 69. • Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri • Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları • Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar, Bireysel Araştırmacılar AB UFUK 2020 ÇERÇEVE PROGRAMI Kimler faydalanabilir?
 70. 70. • Ar-Ge Çalışmaları • Destek ve Koordinasyon Eylemleri • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri • KOBİ projeleri AB UFUK 2020 ÇERÇEVE PROGRAMI Uygun Proje Türleri
 71. 71. • Bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği uluslararası bir konsorsiyum içinde yer alabilme • İleri teknoloji geliştirilmesi • İleri teknolojiye erişim • Alanında uzman kilit oyuncularla işbirliği • Yeni pazarlara erişim • Teknolojide uluslararası standartların geliştirilmesi • Doğru teknolojiyi ve bilgiyi transfer etme imkanı • Kariyer gelişiminin desteklenmesi • KOBİ’ler için dışa açılma fırsatı • AB’yle entegrasyon sürecine katkı • Avrupa dışındaki ülkelerle de işbirliği yapabilme imkanı • Yapılması planlanan bir araştırmanın mali açıdan desteklenmesi AB UFUK 2020 ÇERÇEVE PROGRAMI Katılmanın Avantajları
 72. 72. • Proje türüne göre değişmektedir. Genel olarak, en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir. Hangi Ülkeler katılabilir? • AB Üyesi Ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. • Asosiye Ülkeler: Asosiye Ülkeler listesinin Horizon 2020 ilk çağrıları sonrası hibe anlaşmalarının imzalanacağı sürece kadar belirleneceği öngörülmektedir: Arnavutluk, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Makedonya Cumhuriyeti, İzlanda, İsrail, Moldova, Karadağ, Norveç, Sırbistan ve Türkiye. • Üçüncü Ülkeler AB UFUK 2020 ÇERÇEVE PROGRAMI En az katılımcı sayısı
 73. 73. Tüm başvurular elektronik sistem (Participant Portal) üzerinden doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılmaktadır. Başvuru için gerekli dokümanlar portal üzerinden doldurulup, tüm paydaşlar tarafından elektronik olarak imzalanıp Avrupa Komisyonu’na sunulmaktadır. Participant Portal erişim adresi: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Detaylı bilgi Tübitak Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)’ndan alınabilir: uidb@tubitak.gov.tr AB UFUK 2020 ÇERÇEVE PROGRAMI Başvuru
 74. 74. Dikkatiniz İçin Teşekkürler Merve Vildan ŞİMŞEK TEYDEB – Bilişim Teknolojileri Grubu vildan.simsek@tubitak.gov.tr www.tubitak.gov.tr

×