Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

струм у живій природі

2,185 views

Published on

струм у живій природі

Published in: Education
 • Be the first to comment

струм у живій природі

 1. 1. CCтрум у живій природітрум у живій природі В живій природі існує чимало процесів, повВ живій природі існує чимало процесів, пов’’язаних зязаних з електричними явищами. Розглянемо деякі з них...електричними явищами. Розглянемо деякі з них...
 2. 2. Багато квітів і листочків мають здатністьБагато квітів і листочків мають здатність закриватися і розкриватися в залежностізакриватися і розкриватися в залежності від часу доби.від часу доби. • Це зумовленоЦе зумовлено електричнимиелектричними сигналами.сигналами. • Можна заставитиМожна заставити пелюсткипелюстки закриватися ззакриватися з допомогою зовнішніхдопомогою зовнішніх електричнихелектричних подразників.подразників.
 3. 3. Струми в овочахСтруми в овочах та фруктахта фруктах
 4. 4. ЛИМОН:ЛИМОН: U=0.92 B; I=0.24mAU=0.92 B; I=0.24mA
 5. 5. АПЕЛЬСИН:АПЕЛЬСИН: U=0.U=0.7878 B; I=0.B; I=0.0707 mAmA
 6. 6. ЯБЛУКО:ЯБЛУКО: U=0.9U=0.944 B; I=0.B; I=0.1515 mAmA
 7. 7. КАРТОПЛЯ:КАРТОПЛЯ: U=0.U=0.8282 B; I=0.B; I=0.1414 mAmA
 8. 8. ОГІРОК:ОГІРОК: U=0.U=0.7272 B; I=0.B; I=0.0909 mAmA
 9. 9. Порівняльна діаграма струмів та напругПорівняльна діаграма струмів та напруг овочево-фруктових джерел струму.овочево-фруктових джерел струму. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 U, B І, mA ЛИМОН ЯБЛУКО АПЕЛЬСИН КАРТОПЛЯ ОГІРОК
 10. 10. • Подушечку мімозиПодушечку мімози подразнювалиподразнювали короткимикороткими імпульсами струму.імпульсами струму. • Реакція мімози булаРеакція мімози була не миттєва, а зне миттєва, а з запізненням на 0,1запізненням на 0,1 с.с. • Мімоза реагує рухомМімоза реагує рухом листка налистка на подразненняподразнення подушечки струмомподушечки струмом 0,5 мкА.0,5 мкА. Реакція мімози на подразнення
 11. 11. Чуттєвість людського язикаЧуттєвість людського язика в 10 разів нижча!!!в 10 разів нижча!!! Чуттєвість людського язика 5 мкАЧуттєвість людського язика 5 мкА
 12. 12. САМОРОБНА БАТАРЕЙКА:САМОРОБНА БАТАРЕЙКА: • Вона, звичайно не зсуне з місця автомобіль, алеВона, звичайно не зсуне з місця автомобіль, але дасть можливість спробувати струм на смак.дасть можливість спробувати струм на смак. • ПОТРІБНО:ПОТРІБНО: • ПОКАЧАТИ ЛИМОН ПО РІВНІЙ ПОВЕРХНІ, ЩОБПОКАЧАТИ ЛИМОН ПО РІВНІЙ ПОВЕРХНІ, ЩОБ АКТИВІЗУВАТИ СІК;АКТИВІЗУВАТИ СІК; • ЗРОБИТИ ДВА МАЛЕНЬКИХ НАДРІЗИ НА ВІДСТАНІЗРОБИТИ ДВА МАЛЕНЬКИХ НАДРІЗИ НА ВІДСТАНІ 1,25 СМ ОДИН ВІД ОДНОГО.1,25 СМ ОДИН ВІД ОДНОГО. • ВСТАВИТИ В ОДИН НАДРІЗ МОНЕТУ 10 коп, ВВСТАВИТИ В ОДИН НАДРІЗ МОНЕТУ 10 коп, В ІНШИЙ – 1грн;ІНШИЙ – 1грн; • ОДНОЧАСНО ДОТОРКНУТИСЬ ЯЗИКОМ ДО ОБОХОДНОЧАСНО ДОТОРКНУТИСЬ ЯЗИКОМ ДО ОБОХ МОНЕТ.МОНЕТ. • Ви відчуєте легке поколювання.Ви відчуєте легке поколювання.
 13. 13. Це пояснюється так:Це пояснюється так: • Лимонна кислота по різному реагує наЛимонна кислота по різному реагує на кожен з двох металів.кожен з двох металів. • Одна монета заряджається + інша -.Одна монета заряджається + інша -. • Різниця в зврядах і викликаєРізниця в зврядах і викликає електричний струмелектричний струм • . Язик проводить струм і відчуває його.. Язик проводить струм і відчуває його.
 14. 14. Електричні явищаЕлектричні явища у Царстві рибу Царстві риб
 15. 15. Електричний скат (торпеда)Електричний скат (торпеда) • Стародавні грекиСтародавні греки остерігалисьостерігались зустрічатися взустрічатися в воді з рибою, якаводі з рибою, яка заставлялазаставляла тремтіти тварин ітремтіти тварин і людей.людей. а – електричні органи
 16. 16. Прісноводний вугрПрісноводний вугр • Створює напругу такої сили, що можеСтворює напругу такої сили, що може відбити напад противника, або паралізувативідбити напад противника, або паралізувати жертву.жертву.
 17. 17. Риби, які мають електричніРиби, які мають електричні органиоргани А- електричний сом; Б- електричний вугр; С- електричний скат
 18. 18. Розміщення електричних органів у різних рибРозміщення електричних органів у різних риб (по Хардеру, 1965):(по Хардеру, 1965): • А – електричний скат-А – електричний скат- Torpedo;Torpedo; • Б – звичайний скат –Б – звичайний скат – Raja;Raja; • В – електричний сом -В – електричний сом - Malapterurus;Malapterurus; • Г – риба-ніж -Г – риба-ніж - Gymnoius;Gymnoius; • Д - гімнарх –Д - гімнарх – Gymnarchus;Gymnarchus; • Е - звіздар -Е - звіздар - AslroscopusAslroscopus
 19. 19. ГімнархГімнарх • Відчуває слабке магнітне поле, яке створене, наприклад рукоюВідчуває слабке магнітне поле, яке створене, наприклад рукою людинилюдини • Краще найчутливіших приладів фіксує зміни напруженостіКраще найчутливіших приладів фіксує зміни напруженості електричних і магнітних полівелектричних і магнітних полів
 20. 20. Чому тільки риби наділеніЧому тільки риби наділені електричними властивостями?електричними властивостями? • Риби живуть в воді;Риби живуть в воді; • Морська вода - прекрасний провідник;Морська вода - прекрасний провідник; • Електричні хвилі поширюються в водіЕлектричні хвилі поширюються в воді без затухання на тисячі кілометрів.без затухання на тисячі кілометрів. • Крім того, риби мають фізіологічніКрім того, риби мають фізіологічні властивості будови мвластивості будови м’’язів, які сталиязів, які стали "живими генераторами"."живими генераторами".
 21. 21. Наслідки впливу електричногоНаслідки впливу електричного струму на організм людиниструму на організм людини
 22. 22. • Таємниці електричних явищ живоїТаємниці електричних явищ живої природи і зараз хвилюють уми вчених іприроди і зараз хвилюють уми вчених і потребують розвпотребують розв’’язанняязання

×