Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johanna Karlén, Framtidens Lärande 2014

1,138 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johanna Karlén, Framtidens Lärande 2014

 1. 1. PRIO – ALLA ELEVER SKA LYCKAS
 2. 2. Målet med PRIO ”Alla skolor ska lyckas ” Genom kloka PRIO-riteringar: 1. En effektiv resursanvändning 2. En lärande organisation 3. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 3. 3. Utgångspunkter för PRIO
 4. 4. Skolsystemets förbättringsresa… 4 Excellent Poor Fair Good Great Utveckla professionen Pedagogisk innovation och utbyte tvärs skolor säkerställ de basala villkoren Lägg den strukturella grunden
 5. 5. 5 A. Mål och prioriteringar B. Arbetssätt C. Kompetensförsörjning och utveckling E. Organisation och resursfördelning D. Ledning F. Kultur och attityd Hur förbättra ett skolsystem? Skolsystemets grundförutsätt- ningar Processer och arbetssätt i skolan Systemmäss ig kompetens- försörjning Utveckling av löpande styrning och uppföljning på systemnivå Dimensioner för en framgångsrik skola
 6. 6. Vad gör PRIO unikt? INPUT OUTPUT
 7. 7. PRIO som arbetsmetod
 8. 8. Ett förändringsarbete i tre steg
 9. 9. Ett förändringsarbete i tre steg  Kartläggning  Lokal anpassning  Genomförande Kartläggning Lokal anpassning Genomförande
 10. 10. Mallar, manualer, enkäter och analysverktyg… Tidslogg Namn: Roll (t.ex klasslärare 4A, specialpedagog) Till enkäten Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Total Kategori Aktivitet Antal minuter Antal minuter Antal minuter Antal minuter Antal minuter Antal minuter Antal minuter Antal minuter Oplanerad/extra undervisning (t.ex. vikarie, extra stöd på annans lektion m.m.) 0 Planerad/schemalagd klassrumsundervisning 0 Övriga typer av schemalagd undervisning (specificera i kommentar t.ex. studiebesök) 0 Arbetsgruppsmöten (t.ex. mobbningsteam, utvecklingsgruppen) 0 Arbetslagsmöte 0 Arbetsplatsträff 0 Elevvårdskonferens/elevvårdsmöten 0 Fortbildning (t.ex. kurs, möten) 0 Övriga schemalagda möten/konferenser (specificera i kommentar) 0 Närvarolistor, sjukanmälningar, rapportering (specificera i kommentar) 0 Övrig administration (specificera i kommentar boka möten, rum, kopiera mm.) 0 Elevvård (specificera i kommentar ex. skriva och följa upp åtgärdsprogram) 0 Konflikthantering mellan elever 0 Rastvakt/pedagogisk lunch 0 Samtal med elev 0 Övrig elevkontakt (specificera i kommentar) 0 Få handledning/coachning 0 Handleda/coacha annan lärare/praktikant/skolledare 0 Övrig individuell fortbildning (specificera i kommentar) 0 Praktiskt förbereda undervisningsmaterial (t.ex. ta fram material, göra prov) 0 Planera undervisning självständigt (t.ex. bestämma lektionsinnehåll) 0 Planera undervisning gemensamt med annan lärare (ej schemalagt möte) 0 Övrig planering (specificera i kommentar ex. friluftsdagar, skolavslutningar) 0 Muntlig återkoppling (t.ex. hålla utvecklingssamtal coachning av elever) 0 Rätta, genomgång av elevarbete 0 Skriftlig återkoppling/bedömning (t.ex. skriftliga omdömen) 0 Övrig uppföljning (specificera i kommentar) 0 Förflyttning (t.ex. mellan klassrum eller skolor eller för att hämta saker) 0 Föräldrakontakt (t.ex. föräldramöten, informationsutskick, mail, telefonsamtal) 0 Plocka undan efter lektion 0 Raster (som du inte jobbar under) 0 Samtal med andra lärare 0 Uppsökande av annan personal vid behov (ex. skolledning, vaktmästare) 0 Övrigt (specificera i kommentar ex. krångel med kopiator, laga saker, fylla i enkäter ) 0 Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrigt Undervisning Planering Uppföljning Elevvård/ elevkontakt Administration Schemalagda möten Fortbildning
 11. 11. En större del av undervisningen planeras och utvärderas gemensamt Lärare instruerar och lär av varandras undervisning i hög grad Den gemensamma tiden används mer effektivt Tänkbara förbättringsområden
 12. 12. Kartläggningsverktyget pekar ut riktningen…
 13. 13. Lokal anpassning  Konkreta målbilder för varje område  Lokal anpassning av beprövad erfarenhet  Arbetet genomfördes av lärare och skolledning  Utmynnar i en handlingsplan med aktiviteter Kartläggning Lokal anpassning Genomförande
 14. 14. Genomförande  Stegvis införande av de nya arbetssätten  Fortlöpande testning och utvärdering Kartläggning Lokal anpassning Genomförande
 15. 15. Sammantagen effekt på verksamheten 32% 64% 3% 1% Stor positiv Viss positiv Ingen effekt Viss negativ Stor negativ
 16. 16. 16 Skolan i förarsätet ▪ Skolledningen och förvaltning äger arbetet Faktabaserat • Utgår från en noggrann kartläggning och nulägesbeskrivning samt forskning och beprövad erfarenhet Fokus på stödprocesser ▪ Fokus ligger på organisation och processer som stöttar och möjliggör att goda undervisningsmetoder används Tre grundprinciper
 17. 17. Deltagande kommunerOmgång 1 Omgång 2 Boden Kiruna Luleå Storuman Umeå Mora Gävle Nykvarn Strängnäs Vimmerby Motala Nybro Kalmar Sjöbo Landskrona Karlshamn Borlänge Kristianstad Omgång 3 Omgång 4 Malmö Vara Uppsala Vänersborg Västerås Ljungby Sollentuna Sundsvall Karlskrona Härjedalen Falkenberg Ludvika Nacka Laholm Vallentuna
 18. 18. LIKA Ett verktyg för att stötta och underlätta skolornas digitalisering Johanna Karlén, 2014-04-10
 19. 19. LIKA vaddå?  LIKA – varför det och vad är det?  LIKA – hur då?
 20. 20. LIKA – vad är det?  …ett självskattningsverktyg enligt devisen ”enkelt, snabbt och konkret”  …en modell för att tydliggöra fokusområden och skapa tid för diskussion i rätt läge  …ett verktyg i tre delar: skattning – sammanfattning - handlingsplan
 21. 21. LIKA – varför?  …för att stötta rektor (och förvaltning) i arbetet med digitaliseringen.  …för att stötta i djungeln av allt som ”måste” göras bums. - Steg för steg…  …för att bryta ner det komplexa till konkret handling. - Steg för steg…  …för att underlätta gemensamma/centrala insatser.
 22. 22. SKL:s överenskommelse ”För att stödja skolors fortsatta digitalisering avser SKL, med utgångspunkt från eBlomlådan, att ta fram ett ramverk för utvärdering av hur väl man drar nytta av digitaliseringens möjligheter och hur väl modern teknik används som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Ramverket ska fungera som ett hjälpmedel för utveckling av strategier, för att driva förändringsarbete och för löpande utvärdering. Därtill ska det stötta arbete med att värdera, planera och prioritera digitaliseringsinsatser. Verktyget ska kunna användas inom en skola och inom en kommun.” Källa: Överenskommelse om insatser för främjandet digitalisering och digital samverkan 22 Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Rektors engagemang är centralt för att driva på och stötta medarbetarna att använda digitala verktyg.
 23. 23. Arbetet med LIKA  eBlomlådan -> idéen om IT-tempen -> LIKA  SKL:s överenskommelse med regeringen  Arbetsgrupp med flera olika aktörer  Workshoparbete under hösten 2013  Prototyp och pilot våren 2014  Klart augusti 2014 – fritt att använda!  Styr- och förvaltargrupp – kvalitetssäkring!
 24. 24. LIKA - modellen
 25. 25. LIKA – områden KompetensAnvändning • Utrustning generellt • Relevant teknik • Lärmiljöer • Support Från kontorsprogram till sociala medier… • Digital kompetens/Media – och informationskunskap • Säkerhet, juridik och integritet • Visioner, rutiner och riktlinjer • Organisation • Budget • Uppföljning • Kommunikation mellan lärare och elever • Pedagogisk • Administrativ
 26. 26. LIKA - delar KompetensAnvändning 1. Skattning/värdering Indikatorer kopplade till 4 områden. Konkreta, enkla, aktivitetsbaserade! 2. Sammanfattning Skolnivå – Kommunnivå – Nationell nivå 3. Handlingsplan Ett underlag för fortsatt arbete! Med viss prioritering och ytterligare aktivitetsförslag. 1 2 3
 27. 27. LIKA - indikatorer 27 Ledning Infrastruktur Kompetens Användning Konkreta indikatorer = indikerar en viss aktivitet/insats. Rektor gör en värdering kring status för varje indikator och en handlingsplan genereras.
 28. 28. LIKA - handlingsplanen
 29. 29. PRIO + LIKA  Kartlägga och tydliggöra nuläget  Verktyg som stödjer rektor i skolutvecklingsarbetet  Konkret handledning framåt – från snack till verkstad!  PRIO spänner över helheten – skapar förutsättningar  LIKA tar fram fokusområden inom det digitala => Tiden frigörs via PRIO – LIKA ser till att tiden används rätt 
 30. 30. PRIO: Arja Holmstedt Svensson Arja.Holmstedtsvensson@skl.se 0705-58 64 35 LIKA: Johanna Karlén johanna.karlen@skl.se 046-35 70 16 joka70 #LIKA lika.sklblogg.se Vill du veta mer? Inspirationsmöten idag, spår 3a/3b PRIO: kl. 17 – 17.25 LIKA: 17.35 – 17.55

×