Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Skolinspektionens granskning av IT-användning i undervisningen<br />Inspirationsseminarium <br />Framtidens lärande – här ...
Skolinspektionens uppdrag<br /><ul><li>Kontrollera att skolförfattningarna följs
Göra mer kvalitativa bedömningar av hur verksamheterna 	uppfyller författningarnas krav
Bidra till regelefterlevnad och utveckling av verksamheten
Bevaka enskilda barns och elevers rätt</li></ul>2<br />
Skolinspektionens mål<br />Att bidra till …<br /><ul><li>En god utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever
Att alla elever når maximala resultat och minst godkänt i alla ämnen</li></ul>2011-05-20<br />3<br />
Tillsyn<br /><ul><li>Regeringsuppdraget 2003 om tillsyn av alla skolor under en sexårsperiod  	…avslutades 2009
Nytt uppdrag 2010: Regelbunden tillsyn av alla skolor under en femårsperiod
Ny modell 2010: Mer differentierad tillsyn, med olika bredd och djup
I första hand en avvikelserapportering
Kortfattad helhetsbedömning, protokoll som anger vad som granskats och 	bristområden markeras
Nya, kompletterande former av tillsyn: riktad tillsyn och flygande inspektion</li></li></ul><li>Definitioner<br />Lagar, ...
Vad innebär Skolinspektionens kvalitetsgranskning?				<br /><ul><li>En systematisk undersökning av en verksamhets kvalitet...
Bedömningen av kvaliteten grundar sig på en uttolkning av författningar med 	stöd av forskningsresultat och beprövad erfar...
Granskningarna resulterar i en redovisning av såväl goda exempel som 	brister och förbättringsområden i verksamheten och i...
Samtliga ämnen i grundskolan, gemensamma ämnen i gymnasieskolan
2011: gemensam del för allmändidaktiska aspekter och IT</li></ul>Tematiska granskningar<br /><ul><li>Alla typer av verksam...
Generella kvalitetsfaktorer
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fl2011 Skolinspektionens granskning av IT-användning i undervisningen

1,699 views

Published on

Skolinspektionens presentations på Framtidens lärande 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fl2011 Skolinspektionens granskning av IT-användning i undervisningen

 1. 1. Skolinspektionens granskning av IT-användning i undervisningen<br />Inspirationsseminarium <br />Framtidens lärande – här och nu! Nacka 20 maj 2011<br />
 2. 2. Skolinspektionens uppdrag<br /><ul><li>Kontrollera att skolförfattningarna följs
 3. 3. Göra mer kvalitativa bedömningar av hur verksamheterna uppfyller författningarnas krav
 4. 4. Bidra till regelefterlevnad och utveckling av verksamheten
 5. 5. Bevaka enskilda barns och elevers rätt</li></ul>2<br />
 6. 6. Skolinspektionens mål<br />Att bidra till …<br /><ul><li>En god utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever
 7. 7. Att alla elever når maximala resultat och minst godkänt i alla ämnen</li></ul>2011-05-20<br />3<br />
 8. 8. Tillsyn<br /><ul><li>Regeringsuppdraget 2003 om tillsyn av alla skolor under en sexårsperiod …avslutades 2009
 9. 9. Nytt uppdrag 2010: Regelbunden tillsyn av alla skolor under en femårsperiod
 10. 10. Ny modell 2010: Mer differentierad tillsyn, med olika bredd och djup
 11. 11. I första hand en avvikelserapportering
 12. 12. Kortfattad helhetsbedömning, protokoll som anger vad som granskats och bristområden markeras
 13. 13. Nya, kompletterande former av tillsyn: riktad tillsyn och flygande inspektion</li></li></ul><li>Definitioner<br />Lagar, skolformsförordningar, läroplanerna, kursplanerna, kunskapskraven<br />Lagar, skolformsförordningar läroplanens mål och riktlinjer, kursplaner , kunskapskrav<br />
 14. 14. Vad innebär Skolinspektionens kvalitetsgranskning? <br /><ul><li>En systematisk undersökning av en verksamhets kvalitet inom ett avgränsat område
 15. 15. Bedömningen av kvaliteten grundar sig på en uttolkning av författningar med stöd av forskningsresultat och beprövad erfarenhet
 16. 16. Granskningarna resulterar i en redovisning av såväl goda exempel som brister och förbättringsområden i verksamheten och i vilka avseenden åtgärder behövs </li></li></ul><li>Två huvudtyper av kvalitetsgranskningar<br />Ämnesgranskningar<br /><ul><li>Fokus på undervisningens kvalitet
 17. 17. Samtliga ämnen i grundskolan, gemensamma ämnen i gymnasieskolan
 18. 18. 2011: gemensam del för allmändidaktiska aspekter och IT</li></ul>Tematiska granskningar<br /><ul><li>Alla typer av verksamheter granskas, från förskola till vuxenutbildning
 19. 19. Generella kvalitetsfaktorer
 20. 20. Kvaliteten i vissa verksamhetsformer
 21. 21. Kvaliteten för vissa elevgrupper</li></ul>2011-05-20<br />7<br />
 22. 22. Kvalitetsgranskningar, som startar 2011<br /><ul><li>Utbildning hos kriminalvård
 23. 23. Studie- och yrkesvägledning
 24. 24. Undervisningen i minoritetspåken
 25. 25. Demokrati och värdegrund
 26. 26. Skolmatens näringsriktighet
 27. 27. Förskolans arbete med det förstärka pedagogiska uppdraget II
 28. 28. Skolsituationen för elever med autism eller aspergers tillstånd i grundskolan
 29. 29. Rektors ledarskap i grundskolan II
 30. 30. Kunskapsuppföljning och bedömningar i de tidigare skolåren</li></ul>Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />8<br />
 31. 31. Kvalitetsgranskningar, som startar 2011<br />ÄMNESGRANSKNINGAR<br /><ul><li>Naturorienterande ämnen i grundskolans år1-3
 32. 32. Idrott och hälsa i grundskolan år 4-6
 33. 33. Läsundervisning i ämnet svenska i grundskolans år 7-9
 34. 34. Religionskunskap A/1 i gymnasieskolan</li></ul>---------------<br />Tvärgående granskningsaspekt i samtliga ämnesgranskningar: IT-användning i undervisningen<br />Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />9<br />
 35. 35. Varför granska IT-användningen i undervisningen? <br />Direktiv från centralt håll har hittills saknats. <br />Rundabordssamtal i arbetet med digital agenda för Sverige. Tema: IT i skola och undervisning <br />EU:s rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande som Sverige står bakom och där skolan har en viktig roll att ge eleverna möjlighet att utveckla digital kompetens. <br />Skolverkets utvärderingar<br />OECD: ”andra digitala klyftan”<br />Skolinspektionen betonar skolans ansvar och stödjer implementeringen genom att granska IT-användningen i skolan.<br />Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />10<br />
 36. 36. Varför granska IT-användningen i undervisningen?<br /><ul><li>Skolan har ansvar för elevernas digitala kompetens – en fråga om demokrati och likvärdiga förutsättningar.
 37. 37. IT genomsyrar alla områden och bör därför vara en del av en undervisning som är tidsenlig.
 38. 38. Pedagogiska vinster – effektiviserat lärande genom exempelvis bättre möjligheter till individanpassning och ökad motivation.</li></ul>Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />11<br />
 39. 39. Vad kommer vi att titta på?<br />Fokus på tillämpningar i det pedagogiska arbetet<br /><ul><li>Används IT-verktyg, och i sådant fall…</li></ul>… används de på ett sätt som stödjer lärandet?<br />… används de på ett sätt som främjar elevernas digitala kompetens?<br /><ul><li>Arbetar skolorna aktivt och medvetet för att skapa förutsättningar för pedagogiska IT-tillämpningar?</li></ul>Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />12<br />
 40. 40. Hur genomförs granskningen?<br />Tvärgående kvalitetsgranskning<br /><ul><li>Svenska i årskurs 7-9 (fokus på läsundervisning)
 41. 41. Religionskunskap i gymnasieskolan
 42. 42. Idrott och hälsa i årskurs 4-6
 43. 43. NO i årskurs 1-3</li></ul>Redovisning av resultaten<br /><ul><li>Bedömningar av enskilda skolor och tillämpningar inom enskilda ämnen redovisas inom ämnesgranskningarna i skolbeslut och kvalitetsgranskningsrapporter.
 44. 44. IT-granskningens samlade resultat redovisas i en separat kvalitetsgranskningsrapport, preliminärt i maj 2012.</li></ul>Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />13<br />Vinsterna störst när IT integreras i hela skolans arbete!<br />
 45. 45. Är IT verkligen relevant i alla ämnen?<br />I vissa ämnen måste undervisningen rymma vissa IT-relaterade inslag för att ämnesmålen ska kunna nås:<br /><ul><li>Bland svenskämnets mål finns till exempel förmågan att kunna hantera olika texttyper och att söka och värdera information.</li></ul>Alla ämnen kan bidra till utvecklingen av elevernas digitala kompetens (läroplansmål):<br /><ul><li>Genom ämnesmålen ges vissa ämnen ett uttalat ansvar för delar av den digitala kompetensen, men alla ämnen ska bidra läroplanens mål. </li></ul>IT-verktyg kan också tillämpas i alla ämnen på ett sätt som stödjer elevernas lärande – förbättrad pedagogik, individanpassning, motivation:<br /><ul><li>Det har vi sett många exempel på dessa dagar!</li></ul>Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />14<br />
 46. 46. Frågeställning 1 – IT-strategi<br />Bedriver skolan ett strategiskt arbete för att stödja och utveckla användningen av IT-verktyg i det pedagogiska arbetet?<br /><ul><li>Pedagogisk idé?
 47. 47. Lärarkompetens?
 48. 48. Tillgång till relevant teknik och support?</li></ul>Här har vi sidfoten<br />2011-05-20<br />15<br />
 49. 49. Frågeställning 2 – pedagogisk tillämpning<br />Används IT-verktyg i undervisningen på ett sätt som stödjer elevernas kunskapsutveckling och utvecklingen av deras digitala kompetens?<br />Bidrar användningen till att<br /><ul><li>förtydliga innehållet,
 50. 50. underlätta individanpassning,
 51. 51. skapa motivation och engagemang,
 52. 52. skapa delaktighet och underlätta samarbete, och
 53. 53. främja kommunikation och återkoppling?</li></ul>Stödjer användningen utvecklingen av elevernas digitala kompetens?<br /><ul><li>Beaktar lärarna frågor som informationssökning, kritiskt förhållningssätt, informationssäkerhet, etik och förhållningssätt och teknikens användningsområden?</li></ul>Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />16<br />
 54. 54. Frågor? Synpunkter?<br />Projektledare Linda Källman, utredare, Skolinspektionen<br />linda.kallman@skolinspektionen.se<br />Referensgrupp<br />Fil. dr Jan Hylén, analytiker (bl.a. OECD)<br />http://www.janhylen.se<br />Professor Staffan Selander, Inst. för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms univ.<br />http://didaktikdesign.blogspot.com/<br />Christina Szekelyoch Peter Karlberg, Skolverket<br />http://www.skolverket.se/sb/d/4069 (IT i skolan)<br />Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />17<br />
 55. 55. Besök oss på webben!<br />Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />18<br />www.skolinspektionen.se<br />
 56. 56. facebook – Skolinspektionen tittar på:<br />Framtidens lärande<br />2011-05-20<br />19<br />

×