Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B1 b4 hallunda akropolis

586 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

B1 b4 hallunda akropolis

 1. 1. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012 När då möter nu - Hallunda Akropolis Projektgrupp:Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 2. 2. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012Hallunda Akropolis - bildningsresan på bergetBakgrundVår beställare, Botkyrka kommun, har gett oss uppdrag att bygga en gymnasieskola med platsför ca 600-900 elever.Uppdragsgivarnas vision leder oss till en spetsskola med tydlig koppling till bildning, IKToch framtidsforskning. Pedagogiken och didaktiken skall genomsyras av ett elevcentreratarbetssätt med laborativt och praktiskt perspektiv på undervisningen.Uppdraget innefattar att ta fram en gymnasieskola utifrån en genomtänkt fysisk miljö och enhållbar pedagogisk miljö. Vi har fått följande begrepp som ledstjärna i vår planering:- Språk- Interkulturalitet- Högskola/universitet- Höga förväntningar- Likabehandling- Hållbarhet (Sustainability)- Ljus och rymd- Upplevelser utifrån alla sinnen- Kunskapscentra- Fungerande umgängesplattformer- Flexibla undervisningsmiljöerProjektgruppen består av olika kompetenser med olika inriktningar. Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 3. 3. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012Uppdragsgivarens ledord har delats in i tre huvudområden:1. Omvärld2. Undervisning3. Lokalanpassning1. OmvärldHallunda Akropolis har en naturlig närhet till det omkringliggande samhället. Skolan har ettnära samarbete med Södertörns högskola i grannkommunen Huddinge för en naturliginslussning av gymnasieelever över till högskolan. Ett annat samarbete består avgästföreläsare från högskolan för att successivt vänja gymnasieeleverna vidhögskolepedagogiken och erbjuda kompetens i de ämnen som finns representerade vidSödertörns högskola.Vidare knyts kontakter mellan olika internationella universitet och högskolor med syfte attutarbeta utbytessystem mellan olika elever och studenter. Hallunda Akropolis har disponiblalokaler på kunskapscentret som är anpassade för gästforskare och en företagspark där olikaaktörer kan hyra in sig under kortare och längre perioder samt under projektperioder koppladetill skolans pedagogiska planering.I anslutning till centret finns bekväma bostäder för maximal effektivitet och koncentration avgemenskap. Lokal omvärldsanknytning finns genom att samverka med Hallundas teaterarenaoch övriga aktörer och intressenter inom närområdet.Interkulturalitet främjas genom olika slags kortsiktiga och långsiktiga samarbeten och projektmellan olika aktörer i Botkyrka vars representativitet av olika kulturer är ca 150 nationalitetervilket främjar mångfald och kulturella utbyten. Projekt som exempelvis "En värld i världen"och "Kvinnohistoria - nu och då i Hallunda" iscensätt genom tvärvetenskapligaarbetsmetoder. Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 4. 4. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012 2. Undervisning Hallunda Akropolis genomsyras av ett medvetet och strategiskt arbetssätt där elevernas bildningsresa är i blickfånget. Vi vet att varje elev leder sin egen bildningsresa med gott stöd, hög positiv förväntan och tydliga positivt krävande pedagogiska ledare. Undervisningen kännetecknas av flexibilitet - både i tid, i rum och genom olika pedagogiska metoder. Skolan arbetar med flexibel arbetstid över dag och över år. Treterminssystem råder för att undvika de stora pedagogiska hålrum som alltför långt sammantagna ferier ger eleverna. Skolan arbetar med flexibla och rörliga kursavslut och examensavslut. Exempelvis kan en elev avsluta sina gymnasiestudier efter två år eller fyra år beroende på de specifika behov som varje enskild elev har. Ambitionen är också att övergången mellan gymnasieskolan och högskolan skall kunna utvecklas till en mer flexibel övergång beroende på den enskilda elevens behov och mognad. Skolan uppmuntrar till entreprenörskap och utbytesprogram med nationella och internationella college/lärosäten, samarbeten som är väl utvecklade. Differentierade undervisningsformer tillämpas där tvärvetenskapliga arbetsmetoder är ett signum för Hallunda Akropolis. Under en arbetsdag skall elever delta i en rad olika pedagogiska situationer handleda av erfarna och skickliga pedagogiska ledare. Lärare och skolledning har en mångfacetterad bakgrund med många olika slags professioner förutom obligatorisk legitimerad pedagogisk kompetens. Skolans ledning uppmuntrar aktivt till att göra medvetna lärarrekryteringar där många nationaliteter finns representerade. Elevråd är delaktiga i medarbetarrekrytering. Hallunda Akropolis kännetecknas av en klassisk bildningstradition där skolan genomsyras av Antikens bildningsideal. Hallunda Akropolis ansluter sig till vetskapen om att kunskapsbegreppet kan ses utifrån tre samspelande och utan inbördes rangordnade faktorer:1. Episteme = teoretisk och vetenskaplig kunskap vars rötter kan härledas till antiken, människan ville söka kunskaper om sin omvärld och för att förstå det hon såg började hon dra slutsatser om omvärlden. Under 1600-talet uppstod två grenar av förståelse vyer – empirism och rationalism.2. Techne = praktisk och produktiv kunskap vars begrepp kan härledas till Aristoteles tankar om poiésis där handlagets betydelse står i blickfånget. Vi tar dock avstånd från Platons dualistiska kunskapssyn. Vi ansluter oss till bildningstanken för alla medborgare - en teori utan praktik är endast halv. Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 5. 5. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 20123. Fronesis = kunskap som praktisk klokhet, ett slags högre förnuft som strävar mot logos. En vis person är vis utan omedelbart behov av ett sammanhang. Den praktiske kloke är klok i relation till ett sammanhang. Skolans kunskapssyn bottnar i dikena och på broarna mellan episteme, techne och fronesis. Utan teoretiska kunskaper kan inte framtidens vuxna hantera omvärldens komplexiteten fullt ut i sina framtida organisationer, men handlaget med både teknik och människor behövs vilken i sin tur bottnar i det omdömesgilla, fronesis. Vi tror att framtidens vuxna med svag koppling till fronesis har låg social bärighet på sikt. Framtiden kräver alltmer kompetens och hantering av förmåga av dagens unga. Skolans inriktningar bygger på klassiska linjer men med olika inriktningar som är innovativa och tvärvetenskapliga. Exempelvis kan klassiska språk ha en inriktning mot media, naturvetenskaplig linje kan ha inriktning mot regi, ljus och ljud, samhällsvetenskaplig linje kan ha inriktning internationella relationer, teaterlinje kan ha inriktning naturkunskap, osv.... Vi utgår från aktivitetspedagogiken, upplevelsebaserad pedagogik och utomhuspedagogik för gynnsamt mångsidigt lärande. Vi tänker att skolans pedagogiska progression bygger på Blooms taxonomi, där färdigheter byggs på utifrån fakta, förståelse, tillämpning, analys, syntes och slutligen värdering. se vidare Blooms taxonomi nedan. På Hallunda Akropolis lär vi eleverna att lära sig själva med stöd av aktuell pedagogisk och didaktisk forskning. Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 6. 6. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 20123. LokalanpassningHallunda Akropolis är en modern skola på berget med ett centralt blickfång på en väl synligplats i kommundelen. Skolan är särskilt byggd för att uppmuntra till bildning vilket ställerkrav på utformningen av lokalernas disposition och användningsområden. Skolan utnyttjarVattentornet som annonsplats med projicering av ljusspel och filmvisning. Vattentornetstakterrass används till större evenemang och speciella undervisningssituationer. Skolan bestårav flera olika slags "rum", i skolan finns större föreläsningssalar med plats för ca 100 åhörare,föreläsningsarenan har flexibla väggar som kan flyttas och ommöbleras till mindre och störrerum allt efter behov och ämne. Skolan har också små mindre arbetsrum för tyst verksamhetsamt mer traditionella undervisningssalar samtliga utrustade med full utrustning av IKT-verktyg. Samtliga pedagoger är utbildade i IKT- pedagogik. Skolan är byggd för att släppa inmaximalt ljus och arkitektoniskt är skolan byggd i både stora och mindre volymer. Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 7. 7. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012Sinnen skall lockas genom genomtänkt färgsättning, ljudanpassning och dofter och andrasinnliga attribut. Skolan har olika umgängesplatser som aktivt uppmuntrar till samtal ochmöten människor emellan. Flexibilitet råder över dagen med flextid på morgonen och påeftermiddagen. Skolan har uterum som uppmuntrar till föreställningar och olika events samttill fysisk rörelse under skoldagen. Skolans innemiljö är aukustiksäkrad enligtprojektgruppens akustikexpert Yvet Martin, då det är viktigt att akustiken är utformad så attden ger god taluppfattbarhet. En lokal ska vara tillräckligt tyst för att önskat tal skall kunnauppfattas med lätthet, såväl på kort som långt avstånd. Betoningar och konstpauser m.m. gerspråket större innehåll och betydelse. Dålig taluppfattbarhet gör att hjärnan får arbeta intensivtvilket gradvis ökar tröttheten. Koncentrationen minskar alltså över tid och därmed inlärningenför att så småningom helt upphöra. Man kan jämföra med andra tröttande fenomen t.ex. läsa isvag belysning eller arbeta en längre tid i ett dåligt ventilerat utrymme. Ett bra exempel kanvara att köra bil i dimma. Att se vägen är som att tillgodogöra sig information i tal. Man klararatt hålla sig på vägen men blir väldigt trött på kort tid. Dimman på vägen fungerar precis sombuller i ett klassrum!Hallunda Akropolis är säkrad för elever med särskilda behov, det finns hiss, dörröppningarsom är tillräckligt breda och de öppnas åt rätt håll samt är lätta att stänga utan hindrandetrösklar. Vi vet att inlärning och koncentration är direkt sammankopplade, ju svårare ämnedesto större koncentration krävs för inlärning. Är innehållet dessutom av ringa intresse avledsuppmärksamheten lätt till annat i omgivningen. Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 8. 8. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012För att bibehålla en hög koncentrationsnivå ska omgivningen vara utformad så att den inteavleder uppmärksamhet. Hög tydlighet i information och låg bullernivå på samtliga störningarinnebär att hjärnan kan koncentrera sig på sin uppgift.Hallunda Akropolis är en skola som sätter elevens lärande i centrum, skolan har enlärandefrämjande inomhusmiljö med stimulerande lokaler samt en väl genomplaneradutomhusmiljö som uppmuntrar till lekfullhet, rörelse och närheten till skogen.En skola uppe på berget markerar skolans värde och betydelse.Låt bildningsresan starta....Projektgruppen emotser Botkyrka kommuns beställning av Hallunda Akropolis.Nacka Strand den 15 maj 2012Britta ForestierThomas FurthPaula StenbergSuzanne de LavalYvet MartinSusan SmithCarina Schedvin Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 9. 9. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012Min skoldag - en elevs berättelseEftersom jag har svårt att komma upp på morgonen tog jag mig till skolan vid 11 snåret.Jag gick som alltid av vid Hallunda och tog Linbanan till vattentornet, så vackert, man serhela nejden.Kommer in i skolbyggnaden till centrala torget och går till studentexpeditionen. Där får jagmitt schema för veckan, träffa min mentor och bokar grupprum som jag/vi kommer att behövaden här veckan.På mitt schema fanns föreläsningen av Mr Big på onsdag, men jag har ju ganska mycketannat nu så jag bad att få gå på den nästa vecka istället, snabb ändring i schemat.Nu gick jag iväg till språkstudion och pluggade en stund på glosor på mindator/ipad/alternativ.Lunchdags, härligt, vi får lunchunderhållning av de som har musikinriktning.Storföreläsningen med Mrs Smart som är här och gästföreläser ska bli kul att lyssna på.Jag kommer in i teatern där jag och ca 100 elever till ska får se gästföreläsaren projiceradpå vattentornets vägg.Efter storföreläsningen träffar jag mina gruppkamrater och vi går till grupprummet ochstartar upp Skype. Vi arbetar med 5 andra ungdomar som är i Skottland. Vårt arbeteföljs av vår lärare som sitter och följer alla gruppers arbete. Projektet löper över helaterminenoch redovisas på teatern.Timmen efter går jag över till Företagsbyn för att praktisera och på sikt få inspiration ochkunskaper för att ev starta eget.Sista lektionen idag har jag matte. Vi har fått uppgifterna digitalt i förväg och sitter lärsalendär runt 25 st får plats.En helt vanlig dag i skolan. Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 10. 10. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012PowerPoint från den muntliga redovisningen den 15 maj 2012 Britta Forestier, Thomas Fürth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith och Carina Schedvin Projektgrupp Uppdraget • Omvärlden • Undervisningen • Platsen Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 11. 11. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012 Skolan på berget När då möter nu Hallunda Akropolis Om bildningsresan på berget Framtidens Lärande Lag B1+B4 Projektgrupp:Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 12. 12. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012 Omvärld• Södertörns högskola• Internationella universitet• Företagspark• Riksteatern Undervisningen• Hallunda Akropolis kännetecknas av en klassisk bildningstradition där skolan genomsyras av Antikens bildningsideal.• Hallunda Akropolis genomsyras av ett medvetet och strategiskt arbetssätt där elevernas bildningsresa är i blickfånget.• Undervisningen kännetecknas av flexibilitet - både i tid, i rum och genom olika pedagogiska metoder Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 13. 13. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012 Skollokalerna• Hallunda Akropolis är en modern skola på berget med ett centralt blickfång på en väl synlig plats i kommundelen.• Skolan är särskilt byggd för att uppmuntra till bildning vilket ställer krav på utformningen av lokalernas disposition och användningsområden.• Skolan utnyttjar Vattentornet som annonsplats med projicering av ljusspel och filmvisning. Vattentornets takterrass används till större evenemang och speciella undervisningssituationer. Mer om skollokalerna• Skolan består av flera olika slags "rum", i skolan finns större föreläsningssalar med plats för ca 100 åhörare, föreläsningsarenan har flexibla väggar som kan flyttas och ommöbleras till mindre och större rum allt efter behov och ämne.• Skolan har också små mindre arbetsrum för tyst verksamhet samt mer traditionella undervisningssalar samtliga utrustade med full utrustning av IKT-verktyg.• En lokal ska vara tillräckligt tyst för att önskat tal skall kunna uppfattas med lätthet. Dålig taluppfattbarhet gör att hjärnan får arbeta intensivt vilket gradvis ökar tröttheten Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 14. 14. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012 Olika delar i skolan En elevs dag• Kom sent till centrala torget och gick till studentexpeditionen för träffa min mentor• På mitt schema fanns föreläsningen av Mr Big på onsdag istället gick jag iväg till språkstudion och pluggade en stund på glosor på min ”device”.• Lunchdags, härligt, vi fick lunchunderhållning av de som har musikinriktning.• Storföreläsningen med Mrs Smart som är här och gästföreläser i teatern med 100 elever Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin
 15. 15. Hallunda Akropolis - bildningsresan på berget Maj 2012 En elevs dag forts.• Efter storföreläsningen träffade jag mina gruppkamrater i grupprummet och startade upp Skype. Vi arbetade med 5 andra ungdomar i Skottland• Timmen efter gick jag över till Företagsbyn för att praktisera och på sikt få inspiration och kunskaper för att ev starta eget• Sista lektionen idag hade jag matte. Vi hade fått uppgifterna digitalt i förväg och satt i lärsalen med plats för25 eleverEn elevs dag börjar och slutar med BILDNINGSLYFTET Projektgrupp: Britta Forestier, Thomas Furth, Paula Stenberg, Suzanne de Laval, Yvet Martin, Susan Smith, Carina Schedvin

×