Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anna Törnquist väggarnas koreografi åhörarkopia_120516

1,519 views

Published on

Anna Törnquist presentation på Studio Lärmiljö, en del av Framtidens lärande 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anna Törnquist väggarnas koreografi åhörarkopia_120516

 1. 1. 2012-05-18 VÄGGARNAS KOREOGRAFI ellerSKOLBYGGNADEN I ETT PEDAGOGISKT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV Anna Törnquist Maj 2012 Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Bygga lagom mycket -Inte bygga mer än vi behöver -Optimerad lokalanvändning -Verksamhetsövergripande samverkan Bygga rätt saker -Långsiktig verksamhetsplanering -Flexibilitet? -Bygga stabilt men varierat – byta Pedagogisk hållbarhet rum med varandra efter behov 1
 2. 2. 2012-05-18SKOLBYGGNADENSBETYDELSESpelar utformningennågon roll? Om vikten av god arkitektur 2
 3. 3. 2012-05-18 UtemiljönSkolgården 3
 4. 4. 2012-05-18 Första intrycketEntréhallen 4
 5. 5. 2012-05-18Passager Nånstans att vara 5
 6. 6. 2012-05-18Ett klassrum Plats för eget arbete? 6
 7. 7. 2012-05-18Elevarbetsplatsen Matsalen 7
 8. 8. 2012-05-18Mjölkbaren På toa 8
 9. 9. 2012-05-18“Når vi tilbyr barn og unge stygge skoler, viservi att vi ikke bryr oss om dem. Hvorfor skal devaere villig til å yte noe i disse bygningene,når de leser i veggene at omgivelsene ikke gg ghar respekt og omsorg for dem?” Birgit Cold Arkitekturens betydelse för pedagogik och arbetssätt 9
 10. 10. 2012-05-18Ger bättre lokaler en bättrekvalitet i utbildningen? Har skolhuset någon betydelse för resultatet? Kan beställas på www.arkus.se 10
 11. 11. 2012-05-18En dåligt organiserad byggnad kan försvåra eller tom förhindra arbetet En välplanerad byggnad kan utgöra ett påtagligt stöd för det valda arbetssättet Men vad innebär det? Kadaverdisciplin! Vem ska vi lyssna på i den politiska retorikens överdrifter och förenklingar? 11
 12. 12. 2012-05-18Kunskapsfokus ElevfokusÖkade krav på Elevens förståelse,elevernas resultat livslångt lärandeÄmnesfokus Lärprocesser, tematiska arbetenLärarnasämneskompetens Elevaktiva arbetssätt El kti b t ättMätbarhet, betyg Handledande lärareOrdning o reda Helhetsomdömen Gemensamt Individanpassning; lusten lusten, nyfikenheten, viljan att lära Trygghet; vuxenkontakt, gruppen, platsen Kompetenta lärare med varierande arbetssätt God arbetsmiljö Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov Utbildningen kan aldrig utformas lika för alla 12
 13. 13. 2012-05-18Skolan skall erbjuda en levandesocial gemenskap som ger i l ktrygghet, vilja och lust att lära Läraren ska se till varje individs behov, förutsättningar och erfarenheter Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd efter behovKreativitet, nyfikenhet ochsjälvförtroendeEgna initiativ och ansvarArbeta självständigt ochtillsammans med andraÖkande inflytande medstigande ålder och mognad 13
 14. 14. 2012-05-18Strukturerad undervisningunder lärares ledning, såväl ihelklass som enskilth lkl kiltÄmnesfördjupningÖverblick och sammanhangÄmnesövergripande arbeteUndervisningen ska utvecklaU d i i k t klelevernas förmåga att ta ettpersonligt ansvarLära, utforska och arbeta bådesjälvständigt och tillsammansmed andraTillit till den egna förmågan Utrymme för olika kunskapsformer Intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekter Olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans 14
 15. 15. 2012-05-18SKOLHUS-PLANERINGKunskapsfokus ElevfokusÖkade krav på Elevens förståelse,elevernas resultat livslångt lärandeÄmnesfokus Lärprocesser, tematiska arbetenLärarnasämneskompetens Elevaktiva arbetssättMätbarhet, betyg Handledande lärareOrdning o reda HelhetsomdömenSkolhusen? SkolhusenStänga dörren om Hemklassrum ersätterklassrummet? ämnesinstitutionerTillbaka till katedern? Öppna rum för flexibla arbetssättTillbaka tillämnesinstitutionen? Nya ”skolhusmodeller”, fra i fristående skolorSÖ:s normer åter? 15
 16. 16. 2012-05-18 den tunga traditionen i skolans arbete och byggnader?en ålderdomlig undervisnings- tradition 16
 17. 17. 2012-05-18standardklassrummet på 60 m2 för 24-30 elever 17
 18. 18. 2012-05-18Gränsöverskridande Skolhus för de yngre barnen 18
 19. 19. 2012-05-18 19
 20. 20. 2012-05-18bland barnen Fjordskolan, Kungsbacka 1998 F-5-skola, 6-12 år ABAKO arkitektkontor 20
 21. 21. 2012-05-18 Hemvist- hus Hemvist- hus Gymnastik Gemensamt hus Hemvist- husArbetslagsenhet, Klassrum o grupprum6-12 år, för skolår 3-5ca 125 elever Kök Växthus Gemen- samma allrum Trädgård Allrummet Pedagogiskt uterum Kök Inget vanligt klassrum Olika typer av rum för skolår F-2 21
 22. 22. 2012-05-18 22
 23. 23. 2012-05-18Undervisningen ”skallutveckla elevernasförmåga och vilja att tapersonligt ansvar” 23
 24. 24. 2012-05-18 Skolhus med fokus på klassenLängtan tillbaka tilltryggheten och hemkänslani småskolans klassrum! 24
 25. 25. 2012-05-18 Gunnesboskolan, Lund 1994 5-9-skola, 11-16 år White Arkitekter Hemvisthus med hemklassrum Hemklass Hemklass- Lärar- Hemklass Hemklass- rum arbetsrum rum Grp Grp Grp Grp Allrum / NOArbetslagsenhet, ca 100 elever 25
 26. 26. 2012-05-18Det trygga hemklassrummetDen goda läraren Problem med individanpassning och elevaktiva arbetssätt? Problem med ämneskaraktär och inspiration? Problem med koppling teori och praktik? Trygghet – ja! Men vad händer utanför rummet? Icke optimerad lokalanvändning! ?? ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” ? 26
 27. 27. 2012-05-18 Vad händer om vi ifrågasätter och undviker följande företeelser? -Klass -Klassrum -Ämnessal -Schema -Rast -Rastvakt -Korridor -UppehållsrumSkolhus med fokus på individen 27
 28. 28. 2012-05-18 Koncept ”smörgåsbord”Studielandskapmed öppna Gemensamtstudieplatser, lärararbetsrumstudiebås ochgrupprumFlerfunktionsrumför mentors-möten ochämnesinriktadeworkshops Gemensamma specialsalar Vittra / Engströmska, Kungsbacka -02 Fristående F–9-skola, 6-16 år, ca 420 elever Pyramiden Allrummet / IKT-labbet “Holkarna” har glasväggar Grupparbete i det öppna allrummet 28
 29. 29. 2012-05-18 Det öppna rummets problem Kunskapsskolan, Kista 2002 Ombyggt kontorshus 7-9-skola, 13-16 år Kenneth GärdestadFramträdandenFöreläsningar IKT-lab En osedvanlig mängd smårum 29
 30. 30. 2012-05-18 Skolhus med fokus på arbetslaget Solrosmodellen Arbetslagsarenor Café Miniaula Bibliotek StödfunktionerMultiateljéero specialsalar Kök o matsal Utemiljö 30
 31. 31. 2012-05-18 Elevfokuserat arbetslag, dvs ett antal elever och deras lärare o fritidspedagoger Storlek? Kanske 100 elever och 8 vuxna? Åldrar? Åldersintegrerat eller åldershomogent? Gruppen Mötet lärare - elevDen egnalärprocessen 31
 32. 32. 2012-05-18 Samlärande Undervisning Grupparbeten Olika arbetssätt Olikauttrycksformer 32
 33. 33. 2012-05-18Utrymme för paus och samvaro Hur kan vi utforma arbetslagets egna rum för att skapa trygghet i en “fysisk hemvist” och samtidigt ha utrymme för många olika typer av aktiviteter, grupp- kti it t storlekar och lärstilar? 33
 34. 34. 2012-05-18 Koncept arbetslagsarena Rum av olika storlek för olika typer av Utrymme för aktiviteter paus i mindre grupper ”Närateljé” för praktiskt arbete i alla ämnen Studielandskap med öppna studieplatser, ö t di l t studiebås och grupprum Lärarnas arbetsplats bland eleverna Grupprum Hagagymnasiet, Borlänge Högt sittande Om- och tillbyggnad 2007 ABAKO / Mondo Gymnasiet Mötet lärare-elevArbetslagsenhet för 90-120 elever och 8-10 lärare Studielandskap Plats för laptopen Pentry 34
 35. 35. 2012-05-18 Sal Ke/Fy/Bi ca Paus / pentry 100m2 inkl prepArbetslagsenhetför 90-120 eleveroch 8-10 lärare Sal ca 70m2 Studielandskap Studielandskap: -Öppen yta med avgränsade studieplatser -Datorarbetsplatser -4 grupprum Samtal -Elevskåp Lärarnas rum -Kopiering/skrivare Lärar- -Pentry med sittgrupp arbets- rum -Toaletter Toaletter Möte o läro- Tegnérskolan, Säffle 2010 medel 7-9-skola Törnquist & Törnquist / Mondo Inga skor Delbar sal ca 2x50m2 Grundskolans tonåringar Rum ca 55m2 Pers.arb.rum Grp Rum ca 35m2 Rum ca 45m2 Entré äldre Kök Sagohörna Kpr Kpr Kpr Kpr Närateljé ca 75m2 Allrum Grp Allrum Arbetslagsenhet för 90-100 yngre elever y g Nya skolan i Gråbo och 8-10 lärare/ Under byggnation fritidspedagoger F-9-skola, 6-16 år Arbetslagsenheter för Törnquist & Törnquist / Fredblads arkitekter skolans äldre elever är nästan identiska, men Grundskolans alla annorlunda utrustade åldersgrupper 35
 36. 36. 2012-05-18 Solrosmodellen Arbetslagsarenor Café Miniaula Bibliotek StödfunktionerMultiateljéero specialsalar Kök o matsal Utemiljö Specialutrustade lokaler för att lära med alla sinnen 36
 37. 37. 2012-05-18 Heimdalsgades Overbygningsskole, Köpenhamn 2000-01 Komunal 8-10-skola, ca 300 elever Kant Arkitekter A/S problemorienterad projektundervisning praktiskt-estetiskt arbete utgör basen i all aktivitet tematiska arbetslagsenheter Koncept temaområden En tematiskt inriktad arbetslagsenhetSamarbete mellanarbetslagslärareoch ämnes-experter 37
 38. 38. 2012-05-18 Koncept temaområden Tema- område XTema-område Y Terminsvis om- flyttning mellan temaområdena Tema- område Z ”Kantinan” ”Laboratoriet” De äldsta elevernas arbetsrum ”Laboratoriet” Naturvetenskapligt/experimenterande ”Studion” temaområde Stationen ”Stationen” Internationellt/kulturellt temaområde ”Pedagogiskt lärcentrum” ”Verkstaden” Praktiskt/estetiskt temaområde ”Studion” Kroppsligt/musikaliskt temaområde ”Stationen” ”Verkstaden” 38
 39. 39. 2012-05-18Musik och samhälleSamhällsvetenskap, media, musik och drama Tre nya F-9skolor i Gråbo Science design Kultur över gränserna Naturvetenskap, Språk, matkultur, idrott teknik, bild o form OBS! Inspirations- bilder från andra skolor 39
 40. 40. 2012-05-18 Arbetslags- enhet äldre Arbetslags- enhet äldst Bibl Vån 1 tr Arbetslags- enhet äldre Profillokaler Arbetslags- enhet yngre Idrott Matsal / samling Forum Kök Adm Entrévåning Profillokaler Arbetslags- enhet yngre Nybyggda skolan i GråboAteljéer Redskap Idrott Omkl Entréhall Matsal Samling Omkl Rwc/d Städc Kpr Vaktm Elevass. Forum Servering Matsal Fritidsklubb mm Adm Entrévån Ateljéer Entrévåning 40
 41. 41. 2012-05-18Våning 1 tr Vån 1 tr (Idrott övre del) (Entréhall övre del) (Profillokaler övre del) Fläktrum Arbetslagsenhet 8-9, ca 100 elever Studie- Pentry landskap Bibliotek Elevhälsa Pers- pausrum KökNärateljé ca 85m2 Rum ca 40 m2 Rum ca 65 m2 Pers.arb.rum Huvudentré Utemiljö – ÅV även för Lastplats tonåringar! Experi- E i ment Bollplaner Lek Lek Asfaltlek Damm Eldstad Naturmark Naturmark Nya skolan i Gråbo Äventyrskulle 41
 42. 42. 2012-05-18 Kunskapsfokus Elevfokus Ökade krav på Elevens förståelse, livslångt elevernas resultat lärande Ämnesfokus Lärprocesser, tematiska arbeten Schema, kursplaner Elevaktiva arbetssätt Lärarnas ämneskompetens Målstyrning, arbetspensum Mätbarhet, betyg Handledande lärare Ordning o reda Helhetsomdömen Hierarkisk ordning Skollagen Läroplanen Kursplanen Ämnes- Elevfokuserade arbetslag arbetslagTryggheten? Lärarkontakt? Ämneskompetensen?Gruppen? Platsen? Lugnet? Ämnesdjup och inspiration?Kunskapen om o stödet till eleven?Helheten? Den djupa förståelsen?Individens valfrihet? Lärstilar? 42
 43. 43. 2012-05-18 Lärandefokus Centrala stödfunktioner Paus Rektor, administration, ute Aula elevhälsa mm Bibliotek Äta uteRestaurangmed kök Caféet som central samlingspunkt Entréstråk I skolans mitt 43
 44. 44. 2012-05-18 Kulturrum Matkultur, språkkultur Paus o kroppskultur Odling ute Mat Äta ute Aula Kök Bibliotek Adm Restaurang Kropp Idrottsplats Café Aktivitetsstråk Språk Entréstråk Tematiska arenor Forum Musik o Svenska, samhällsvetenskap, Amfi- drama media, musik o drama teaterKulturrum Paus Svenska,Matkultur, språkkultur Odling uteo kroppskultur samhällsvetenskap o media Äta ute Aula Kök Bibliotek Adm Restaurang Idrottsplats Café Aktivitetsstråk Entréstråk Tematiska arenor 44
 45. 45. 2012-05-18 Forum Svenska, samhällsvetenskap, Bygga stort, media, musik o drama skapa utomhus Amfi- Bild o form teaterKulturrumMatkultur, språkkultur Odling Paus Experimentum ute Matematik, natur-o kroppskultur vetenskap, teknik, Äta ute Aula bild o form Kreativt Meka, Kök torg Bibliotek experimentera Adm Odling Utställning Restaurang Matematik, Idrottsplats Café naturvetenskap Aktivitetsstråk o teknik Entréstråk Tematiska arenor Forum Svenska, samhällsvetenskap, Bygga stort, media, musik o drama skapa utomhus Amfi- teaterKulturrum Paus ExperimentumMatkultur, språkkultur Odling ute Matematik, natur-o kroppskultur vetenskap, teknik, bild o form Äta ute Aula Meka, experimentera Kök Bibliotek Adm Odling Restaurang Idrottsplats Café Aktivitetsstråk Arbetslags- arena Pedagogiska Arbetslagsarena uterum; paus särskolan ä k l Arbetslags- Entréstråk arena Arbetslags- arena Arbetslagsarenan Arbetslagsarenor Den trygga hemvisten Används på halvtid 45
 46. 46. 2012-05-18 Kunskapsfokus Elevfokus Ökade krav på Elevens förståelse, elevernas resultat livslångt lärande Ämnesfokus Lärprocesser, tematiska arbeten Lärarnas ämneskompetens Elevaktiva arbetssätt Mätbarhet, betyg Handledande lärare Ordning o reda Helhetsomdömen Lärandefokus Kompetens, ämnesdjup och Trygghet och lugn i arbetslagsarena inspiration i tematiska arenor Stabil lärarkontakt, gruppenÄmnessamverkan för helhet och Kunskap om o stöd till individen den djupa förståelsen Utrymme för individanpassning y p g Utrymme för valfrihet och olika lärstilar VÄGGARNAS KOREOGRAFI 46

×