Successfully reported this slideshow.
“ცოდნის საცავები” -ლურსმულიდან ელექტრონულამდე <br />დავითკიზირია<br />Innovative Systems Institute<br />2010<br />
წინათქმა<br /><ul><li>პრეზენტაცია უკვე კარგად ცნობილი ფაქტებისათვის კიდევ ერთხელ, სისტემური შეხედვის მცდელობაა</li></li></...
ცოდნის რიპოზიტორების ტექნოლოგიური განვითარება XX-XXI ს.ს.
უახლესი ტენდენციები და რეკომენდაციები</li></li></ul><li>საკითხის აქტუალობა<br />“ცოდნის საზოგადოება”, “ცოდნის ეკონომიკა”, ...
მისი ეფექტური მენჯმენტი;
მასზე შეუფერხებელი წვდომა საზოგადოების თითოეული წევრისათვის;
თითოეული წევრის ინკორპორირება, როგორც თანა(შე)მოქმედის</li></li></ul><li>პრობლემა<br /><ul><li>ახალი ტექნოლოგიების ქვეშ ახ...
პასუხად, კი “[...] ვცდილობთ დღევანდელი მოვალეობები გუშინდელი იარაღების, კონცეფციებით გადავწყვიტოთ” (Marshal McLuhan “The M...
აუცილებელია მოიძებნოს ადეკვატური მიდგომები და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები
მნიშვნელოვანია ერთიანი, სისტემური მიდგომისა და მოქნილი სტრატეგიის შემუშავება.</li></li></ul><li>ინფორმაციის/ცოდნის შენახვი...
დამწერლობისგაჩენაამპროცესსშეუქცევადსხდის;
გუტენბერგისსაბეჭდიმექნიკურიმანქანაამკვიდრებს “ავტორსა” და “პუბლიკას” დაპროცესებსახალდინამიკასაძლევს;
ელექტრონულიტექნოლოგიები - სამყაროსერთ “გლობალურსოფლად” აქცევს.
ინტერნეტი, როგორც ცოდნისრიპოზიტორი- ერთიანი “მეხსიერებაა”</li></li></ul><li>ცოდნის რიპოზიტორები<br /><ul><li>დიდი ცივილიზა...
ამ მიზნით იქმნებოდა ცოდნის სხვადასხვა სახის რიპოზიტორები - საცავები (ბიბლიოთეკები, პინაკოთეკები, მუზეუმები...) სასახლეებში...
ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა (Bibliotheca Alexandrina)
შუასაუკენების ბიბლიოთეკები</li></li></ul><li>ახალი დროის ცნობილი საცავები <br /><ul><li>Library of Congress
British Library
Bibliotheque Nationale
Princetone University Libarary
Bodleian Library (oxford)
Cambridge University Library</li></li></ul><li>რიპოზიტორებიდატექნოლოგიები<br /><ul><li>დროისა და ტექნოლოგიების შესაბამისად...
ტექნოლოგიური ცვლილებები მძლავრად ზემოქმედებდა ამ სფეროზე.</li></li></ul><li>რიპოზიტორების ტიპები<br /><ul><li>ტექსტური (ხე...
ვიზუალური მასალები (2 და 3D, გეგმები, ნახაზები...)
GIS (რუკები, კარტოგრაფიული მასალები);
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Repository

1,202 views

Published on

ISI

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Repository

 1. 1. “ცოდნის საცავები” -ლურსმულიდან ელექტრონულამდე <br />დავითკიზირია<br />Innovative Systems Institute<br />2010<br />
 2. 2. წინათქმა<br /><ul><li>პრეზენტაცია უკვე კარგად ცნობილი ფაქტებისათვის კიდევ ერთხელ, სისტემური შეხედვის მცდელობაა</li></li></ul><li>თემატიკა<br /><ul><li>ინფორმაციული საცავებისა (ბიბლიოთეკები, პინაკოთეკები, მუზეუმები...) და ტექნოლოგიების ურთიერთმიმართებები;
 3. 3. ცოდნის რიპოზიტორების ტექნოლოგიური განვითარება XX-XXI ს.ს.
 4. 4. უახლესი ტენდენციები და რეკომენდაციები</li></li></ul><li>საკითხის აქტუალობა<br />“ცოდნის საზოგადოება”, “ცოდნის ეკონომიკა”, როგორც პოსტინდუსტიული საფეხური ახალი გამოწვევების წინაშე გვაყენებს:<br /><ul><li>ადგილობრივი და გლობალური “ცოდნის” კონსოლიდაცია;
 5. 5. მისი ეფექტური მენჯმენტი;
 6. 6. მასზე შეუფერხებელი წვდომა საზოგადოების თითოეული წევრისათვის;
 7. 7. თითოეული წევრის ინკორპორირება, როგორც თანა(შე)მოქმედის</li></li></ul><li>პრობლემა<br /><ul><li>ახალი ტექნოლოგიების ქვეშ ახალი გარემო ფორმირდება, რომელიც ახალი გამოწვევების წინაშე გვაყენებს;
 8. 8. პასუხად, კი “[...] ვცდილობთ დღევანდელი მოვალეობები გუშინდელი იარაღების, კონცეფციებით გადავწყვიტოთ” (Marshal McLuhan “The Medium is the Message”)</li></li></ul><li>გამოსავალი<br /><ul><li>საჭიროა ტენდენციებისა და გავლენის მქონე ფაქტორების ანალიზი;
 9. 9. აუცილებელია მოიძებნოს ადეკვატური მიდგომები და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები
 10. 10. მნიშვნელოვანია ერთიანი, სისტემური მიდგომისა და მოქნილი სტრატეგიის შემუშავება.</li></li></ul><li>ინფორმაციის/ცოდნის შენახვის-გადაცემის ტექნოლოგიები<br /><ul><li>პასუხი “დროისა” და “სივრცის” დაძლევისსურვილზესათავესიღებსპირველიარტეფაქტებიდან;
 11. 11. დამწერლობისგაჩენაამპროცესსშეუქცევადსხდის;
 12. 12. გუტენბერგისსაბეჭდიმექნიკურიმანქანაამკვიდრებს “ავტორსა” და “პუბლიკას” დაპროცესებსახალდინამიკასაძლევს;
 13. 13. ელექტრონულიტექნოლოგიები - სამყაროსერთ “გლობალურსოფლად” აქცევს.
 14. 14. ინტერნეტი, როგორც ცოდნისრიპოზიტორი- ერთიანი “მეხსიერებაა”</li></li></ul><li>ცოდნის რიპოზიტორები<br /><ul><li>დიდი ცივილიზაციები ცდილობდნენ მოეხდინათ არსებული გამოცდილებებისა და ცოდნის შეგროვება, სისტემატიზაცია და მომავალი თაობებისათვის გადაცემა.
 15. 15. ამ მიზნით იქმნებოდა ცოდნის სხვადასხვა სახის რიპოზიტორები - საცავები (ბიბლიოთეკები, პინაკოთეკები, მუზეუმები...) სასახლეებში თუ ტაძრებში, ციხე-სიმაგრეებსა თუ მონასტრებში. ..</li></li></ul><li>ცნობილი საცავები<br /><ul><li>აშურბანიპალის ბიბლიოთეკა ნინევეაში
 16. 16. ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა (Bibliotheca Alexandrina)
 17. 17. შუასაუკენების ბიბლიოთეკები</li></li></ul><li>ახალი დროის ცნობილი საცავები <br /><ul><li>Library of Congress
 18. 18. British Library
 19. 19. Bibliotheque Nationale
 20. 20. Princetone University Libarary
 21. 21. Bodleian Library (oxford)
 22. 22. Cambridge University Library</li></li></ul><li>რიპოზიტორებიდატექნოლოგიები<br /><ul><li>დროისა და ტექნოლოგიების შესაბამისად იცლებოდა და იხვეწებოდა საცავების სტრუქტურა, სისტემატიზაციის წესები, მომსახურების პროცედურები.
 23. 23. ტექნოლოგიური ცვლილებები მძლავრად ზემოქმედებდა ამ სფეროზე.</li></li></ul><li>რიპოზიტორების ტიპები<br /><ul><li>ტექსტური (ხელნაწერი, საარქივო, ნაბეჭდი...);
 24. 24. ვიზუალური მასალები (2 და 3D, გეგმები, ნახაზები...)
 25. 25. GIS (რუკები, კარტოგრაფიული მასალები);
 26. 26. ხელოვნების ნიმუშების (მხატვრობის, დიზაინის...);
 27. 27. ფოტო, აუდიო, ვიდეო, ელექტრონული და სხვა ტიპების...</li></li></ul><li>ბიბლიოთეკების ტექნოლოგიური განვითარების ეტაპი (XX-XXI საუკუნე)<br />ექსპერტები გამოყოფენ:<br /><ul><li>ლოკალურად პროცესების ეფექტურობის ზრდა;
 28. 28. შიდა რესურსებზე წვდომის დივერსიფიცირება;
 29. 29. მონაცემთა გაცვლა და სისტემების თავსებადობა (ღია სისტემები)
 30. 30. ელექტრონული ბიბლიოთეკები</li></li></ul><li>ლოკალური პროცესების ეფექტურობის ზრდა (1)<br /><ul><li>60 - იანი წწ. - საბიბლიოთეკო შიდა პროცესების ტექნოლოგიების გამოყენებით ეფექტურობის ზრდა;
 31. 31. ძირითად შეეხო:
 32. 32. კატალოგიზაციას
 33. 33. ცირკულაციას </li></li></ul><li>შიდარესურსებზეწვდომისდივერსიფიცირება (2)<br /><ul><li>70-80-იანი წ.წ. - საბიბლიოტეკო შიდა პროცესების ავტომატიზაცია;
 34. 34. ელექტრონული კატალოგების შექმნა
 35. 35. წიგნის შეკვეთების ფორმების დივერსიფიცირება (საკატალოგო ტერმინალები...)</li></li></ul><li>მონაცემთა გაცვლა და სისტემების თავსებადობა (ღია სისტემები) (3)<br /><ul><li>90-იანი წლებიდან - ინტეგრირებული საბიბლიოტეკო სისტემების (ILS) განვითარება
 36. 36. მაღალი კოოპერაცია სისტემებს შორისდა მათი თავსებასდობის უზრუნველყოფა.</li></li></ul><li>მონაცემთაგაცვლადასისტემებისთავსებადობა (ღიასისტემები) (3.2)<br /><ul><li>სისტემების თავსებადობისთვის უმნიშვნელოვანესია სტანდარტიზაცია პროცესების:
 37. 37. კატალოგიზაციის წესების
 38. 38. ტექნიკური შემადგენელის (MARC)</li></li></ul><li>მონაცემთაგაცვლადასისტემებისთავსებადობა (ღიასისტემები) (3.3)<br />MARC<br /><ul><li>მანქანურადკითხვადიჩანაწერი
 39. 39. გამიზნულიაარსებულისაკატალოგო-საბიბიოთეკოწესებზედაყრდნობითმანქანურადჩაიწეროსმონაცემებისაბიბლიოტეკოობიექტების (წიგნი, ხელნაწერი, ფოტო, ვიდეო, რუკა...) შესახებ
 40. 40. MARC 21, UKMARC, UNIMARC…</li></li></ul><li>ელექტრონული ბიბლიოთეკები -ელობიექტების საცავები(4.1)<br /><ul><li>ინფორმაციული და მ.შ. ვებ-ტექნოლოგიების განვითარებამ გააჩინა ახლი რეალობა:
 41. 41. “ძველი” მასალების მასიური დიგიტალუიაზაცია
 42. 42. განუსაღვრელი რაოდენობის ახალი ელექტრონული რესურსების გენერირება
 43. 43. მომხმარებლების მასიური “მიგრაცია” ინტერნეტ-სივრცეში</li></li></ul><li>ელექტრონული ბიბლიოთეკები -ელობიექტების საცავები (4.2)<br /><ul><li>ეტაპები:
 44. 44. დახურული ინსტიტუციური სისტემები
 45. 45. კონსორციმული სისტემები
 46. 46. ღია ინტერინსტიტუციური სისტემები</li></li></ul><li>ელექტრონული ბიბლიოთეკები<br /><ul><li>World Digital Library
 47. 47. Europeana.eu
 48. 48. Manuscriptorium.eu
 49. 49. www.archive.org
 50. 50. www.ipl.org</li></li></ul><li>ელექტრონულიბიბლიოთეკები<br /><ul><li>Bibliotheca Alexandrina
 51. 51. British Library
 52. 52. Columbia University
 53. 53. Council on Library and Information Resources
 54. 54. Harvard University
 55. 55. Library of Congress
 56. 56. Massachusetts Institute of Technology
 57. 57. New York Public Library</li></li></ul><li>რეკომენდაციები:<br /><ul><li>ინფორმაციის მართვის სფეროში ინსტიტუციური სტრატეგიის განვითარება
 58. 58. კონსორციუმული ტიპის ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემაში ჩართვა
 59. 59. უცხოენოვანი ლიტერატურის შეყვანა
 60. 60. ქართულენოვანი მასალის შეყვანის გადანაწილება პარტნიორ-ინსტიტუციებს შორის</li></li></ul><li>რეკომენდაციები (2)<br /><ul><li>ერთიანი ინფორმაციული ინსტიტუციური გარემოს სტარტეგიის განვითარება (ILS, LMS, LOR…)
 61. 61. ღია ტიპის ელექტრონული საცავის განვითარება
 62. 62. ელექტრონული სწავლების გარემო
 63. 63. სხვადასხვა ინფორმაციული სერვისების შეთავაზება</li></li></ul><li>დიდი მადლობა<br />David.kiziria@isi.ac.ge<br />877 23 7739<br />899561453<br />

×