Međunarodna juniorska naučna Olimpijada - osvrt i analiza -

1,488 views

Published on

prof. dr Nadežda Novaković

Regionalni simpozijum “Položaj fizike u srednjim školama u regionu”
1 – 3. februar 2013. godine, Aleksinac

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Međunarodna juniorska naučna Olimpijada - osvrt i analiza -

 1. 1. MEĐUNARODNA JUNIORSKA NAUČNA OLIMPIJADA Č - osvrt i analiza - Prof. dr Nadežda Novaković, f Prirodno-matematički fakultet Niš
 2. 2. Međunarodna juniorska naučna olimpijada (InternationalJunior Science Olympiad - IJSO) je veliko i veoma obimnomeđunarodno takmičenje koje se održava svake godine. Olimpijadaobuhvata takmičenje iz tri naučne oblasti: fizike, hemije i biologije fizikeuključujući i potrebno znanje iz matematike. Svaka zemlja natakmičenju može imati ekipu od 6 učenika, 15 godina starosti i j p , gmlađe, tri vođe ekipe i eventualno posmatrače. Zemlja, koja jedomaćin olimpijade može imati dve ekipe. Takmičenje se sastoji iz tridela: testa, teorijskog dela i eksperimenta, sa danom pauze između,tako da olimpijada traje 9 dana. Ukupan maksimalni broj poena je100.100
 3. 3. Test (3 sata) Test takmičenje se sastoji od 30 pitanja, po 10 iz svake oblasti. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora (rešenja). Za svaki tačan odgovor, odgovor takmičar dobija 1 poen a za svaki netačan odgovor se poen, oduzima 0.25 poena. Maksimalan broj poena je 30.Teorijski deo (3 sata) Teorijsko takmičenje se sastoji iz 3 odvojena dela, jer je svaki delaposebna celina. Svaki deo se sastoji od različitih pitanja, jedne ili višetema iz svake naučne oblasti (iz fizike su to jedan ili dva problemskazadatka. To su ustvari računski zadaci vezani za neku konkretnupojavu, ili proces sa detaljnim opisom, uz određivanje više fizičkihveličina i analizu i tih) P k d su t k bi liči li istih). Ponekad to kombinovani problemski i bl kizadaci iz sva tri predmeta, međusobno delimično ili sasvim povezani.Uslovima zadatka je predviđen niz koraka i pitanja u vezi saproblemom iz odgovarajuće oblasti. Maksimalan broj poena je 30.
 4. 4. Eksperimentalni deo (3 sata) Eksperimentalno takmičenje se radi u grupama od po tri Ek i l k ič j di d itakmičara, tako da svaka zemlja ima po dve ekipe (A i B). Sve ekiperade isti eksperiment u skladu sa uputstvom vrše merenja uputstvom, merenja,obrađuju rezultate, analiziraju ih i odgovaraju na postavljenapitanja. Svaki takmičar jp j jedne ekipe dobija isti broj p p j j poena, j se jervrednuje ekipni rad i predaje zajednička jedinstvena lista saodgovorima. Maksimalan broj poena je 40.
 5. 5. Priznanja Posle svakog dela takmičenja vođama ekipa se dostavljaju takmičenja,rezultati pregleda (samo broj poena i fotokopije lista sa odgovorima), anakon završenog trećeg dela takmičenja vođe ekipa se sastaju sa g g j p jkomisijom za pregled, ukoliko imaju primedbe na bodovanje, (a mogućje i previd), vrše se eventualne korekcije broja poena i tek tada seformira rang lista. Posebno je interesantna činjenica da učenici neučestvuju u procesu prigovora i da se rang lista ne objavljuje doproglašenja.proglašenja Priznanja se dodeljuju kao na našem takmičenju iz fizike fizike,tako da 10% takmičara dobija zlatne medalje, sledećih 20% srebrne inarednih 30% dobija bronzane medalje. j j Medalje se kao posebna priznanja dodeljuju i za prve triprvoplasirane ekipe iz eksperimentalnog dela i za zemlju koja jenajbolje plasirana. Individualna priznanja se dodeljuju najboljem i i i iukupnom pobedniku (prvoplasiranom takmičaru) i najboljempojedincu u teorijskom delu. Svi učesnici dobijaju priznanje, sertifikat delu priznanjeza učešće, kako učenici, tako i vođe ekipa i posmatrači.
 6. 6. Program Olimpijade (fizika i matematika)1. Čestice, talasi i materija Sastav telao Struktura atoma (neutroni, protoni, elektroni) Agregatna stanja materije i njihove osobineo Čvrsto stanje, tečnosti, gasovi i plazma – karakteristike i razlike stanje tečnostio Kristali kao poseban oblik čvrstog stanja materijeo Osobine materije (gustina, zapremina, električna p j (g p provodnost, izolatori iprovodnici, elastične osobine, termalno širenje, (specifični) toplotnikapacitet) o F i prelazi i njihov uticaj na osobine materije (l Fazni l i jih i j bi ij (latentna toplota, fazni l fdijagrami, promena zapremine i gustine)o Voda i njene različite faze
 7. 7. Talasio Frekvencija, talasna dužina, brzina prostiranja i njihova vezao Razlika između transverzalnih i longitudinalnih talasao Superpozicija talasao Klasičan Doplerov efekat Zvuk (zvuk k l Z k ( k kao longitudinalni talas koji nastaje prenošenjem pritiska, d l l k š kosećaj zvuka)
 8. 8. Svetlosto Talasna i čestična priroda svetlostio Prostiranje i brzina svetlosti u vakuumu i drugim sredinama, indeks sredinamaprelamanjao Veza između talasne dužine i boje, elektromagnetni spektaro Odbijanje i prelamanje svetlosti na ogledalima i sočivima (upadni ireflektovani zrak, Snelius-Dekartov zakon, totalna refleksija svetlosti)o Formiranje likova u ogledalima i sočivima (žižna daljina, jednačinatankih sočiva, uvećanje, lupa, mikroskop, teleskop, naočare) , j , p , p, p, )
 9. 9. 2. Energija2 E ij Energija u prirodi i održanje energije Različiti oblici energije (vezivna energija, kinetička, potencijalnatoplotna, aktivaciona energija , energija elastične opruge, energija gama p , gj gj p g , gj gzračenja) Prenos energije (mehanizmi prenosa toplote, prenos energije talasima) Pretvaranje energije i efikasnost (pretvaranje potencijalne i kinetičkeenergije, veza energije i temperature, gubitak energije zračenjem uokolinu) Izvori energije (životinje, biljke, ljudi i mašine. Fosilni i obnovljivi gj )izvori energije) Snaga (snaga motora, zvezda, oslobođena snaga na otporniku)
 10. 10. 3. Interakcije Sileo Sile u prirodi i vrste sila (gravitaciona, elektrostatička, magnetna,statička i dinamička sila trenja, sila potiska, Van-der Valsova sila) j , p , )o Masa i težina, centar maseo Njutnovi zakoni, inercijalni sistemio Kinematika materijalne tačke: pravolinijsko i kružno kretanje (položaj,p , , j , f j , p , pput, brzina, ubrzanje, kružna frekvencija, centripetalna sila, Keplerovizakoni, kretanje Zemlje oko Sunca)
 11. 11. o Impuls i promena impulsa (impuls, elastični i neelastični sudari,održanje momenta u zatvorenom sistemu) atvorenomo Polugeo Elastične sile, Hukov zakon i harmonijsko oscilovanjeo Pritisak (atmosferski pritisak, statički pritisak u tečnostima) Električno, magnetno i gravitaciono polje e č o, g e o g v c o o po je Vrste hemijskih veza - priroda, struktura i jačina (kovalentna ijonska veza, vodonična veza i Van-der Valsova sila)
 12. 12. Difuzija, osmoza i površinski napon Principi tankih slojeva i papirna hromatografija Uticaj zračenja na organizme4. Strukture, osobine i funkcije ....o Stvaranje i efekti kiselih kišao Elektroliza (kretanje jona, Faradejeva konstanta, elektrohemijskećelije)
 13. 13. 5. Sistemi Principi kontinuiteta u zatvorenim sistemima/ciklusima Ravnoteže (ravnoteža sila, hemijska/jonska ravnoteža,termodinamička ravnoteža, eko-sistemi u ravnoteži)) Skale u prirodi (u biološkim, astrofizičkim sistemima) Osnovni concept ciklusa u prirodi (... ozonski ciklus, obnovljivi ineobnovljivi prirodni resursi, klima na Zemlji) resursi
 14. 14. Električna kolao Komponente kola (otpornici i žice, sijalice, naponski izvori,ampermetri, voltmetri, kondenzatori)o Omov zakon, naelektrisanje, struja, napono Serijska i paralelna veza, Kirhofova pravilao Razlika između jednosmerne i naizmenične struje/naponao Kvalitativno poznavanje elektromagnetne indukcije i Lencovog pravilao Osnovni principi generatora i motora Termodinamički sistemi (apsolutna temperatura, zakoni idealnih e od č sse tempe atu a, akonigasova, izotermni, izohorski i izobarski procesi, ...) Astrofizicki sistemi (glavne karakteristike zvezda, planeta, Meseca(satelita), kometa, asteroida, solarnog sistema, galaksije)
 15. 15. 7. Matematičke veštine Jednačineo Razlomcio Logaritamske i eksponencijalne funkcijeo Stepeni i korenio Polinomi (rešavanje kvadratne jednačine)o Trigonometrijske funkcije j jednacina za dobijanje linearnih odnosa – Transformacije j j jlinearizacija grafika Grafici funkcija Prosta geometrija (geometrija trougla i kruga, površina osnovnih krugageometrijskih figura, površina i zapremina osnovnih geometrijskih tela)
 16. 16. Osnove vektorske algebre (sabiranje i oduzimanje - razlaganjevektora) Jednostavna statistika (srednja vrednost, standardna devijacija,osnovni pojmovi verovatnoće) Procena greške (putem standardne devijacije ili min-max analize,razlika između tačnosti i preciznosti) Zaokruživanje brojeva i p j j predstavljanje rezultata (broj značajnih j j ( j jcifara)
 17. 17. Olimpijade i rezultati naših ekipa1. (5 –14). 12. 2004. – Džakarta, Indonezija (1 srebrna i 4 bronzane medalje)2. (4 –13). 12. 2005. – Džodžakarta, Indonezija (1 srebrna i 4 bronz. medalje) ( ) , j ( j )3. (3 –12). 12. 2006. – Sao Paolo, Brazil (4 srebrne i 2 bronzane medalje)4. (2 –11). 12. 2007. – Taipei, Tajvan (2 bronzane medalje)5. (7 –16). 12. 2008. – Č Čangvun, Južna Koreja, (1 srebrna i 5 bronz. medalja)6. (2 –11). 12. 2009. – Baku, Azerbejdžan (1 srebrna i 3 bronzane medalje)7.7 (2 –11). 12 2010 – Abuja Nigerija (2 srebrne i 4 bronzane medalje) 11) 12. 2010. Abuja,8. (1 –10). 12. 2011. – Durban, Južna Afrika, (2 srebrne i 4 bronzane)9. (1 –10). 12. 2012. – Teheran, Iran (5 bronzanih medalja) ( ) , ( j )Ukupno osvojenih medalja: 12 srebrnih i 33 bronzaneSledeće olimpijade10. 2013. Mumbaj, Indija10 2013 – M b j I dij11. 2014. – Holandija
 18. 18. Uočene razlike u obrazovnoj praksi u odnosu na našu praksuNa osnovu osmogodišnjeg iskustva, koje sam stekla kao vođa naše ekipe,nabrojaću samo nekoliko značajnih razlika koje sam uočila tokom ovih godina,razmenom mišljenja sa kolegama iz različitih zemalja: išlj j k l i ličitih lja) različit sistem osnovnog obrazovanja (npr. devetogodišnja osnovnaškola).b) različit položaj prirodnih nauka u sistemu obrazovanja.c) bolja koordinacija i korelacija nastavnih planova i programa prirodnihnauka – međusobni veći upliv predmeta.d) bolja opremljenost laboratorija, primena očiglednih sredstava, rad laboratorija sredsta asekcija.e) problemski zadaci u okviru računskih zadataka.f) fenomenološka obrada mnogih pojava uz akcenat na aplikativnu stranupredmeta iz prirodnih nauka.g) veće materijalno ulaganje države u obrazovanje.
 19. 19. Cilj učestvovanja naše zemlje na ovim olimpijadama jeu prvom redu afirmacija zemlje i našeg obrazovnog sistema iučenika-pojedinaca, a posredno i profesora i škola. Poredprovere nivoa znanja učenika naše osnovne škole izuzetna škole,vrednost svake olimpijade je u tome što se odvija u toploj,prijateljskoj atmosferi, što se šire vidici u svakom smislu te atmosferireči i što se upoznaju druge tradicije i kulture. Uprkosrazlikama u nastavnim programima koje su evidentne, evidentnesklapaju se nova poznanstva i prijateljstva i sa tom praksomsvakako treba nastaviti bez obzira na prisutne probleme u nastaviti,dosadašnjem iskustvu.
 20. 20. Podaci o učesnicima olimpijada (IJSO), školama i profesorima2004. Džakarta (Jakarta), Indonezija1. Mladen Miljuš, b1 Ml d Milj š srebrna medalja, oš. “Mil š C j ki” Beograd, N d G l ić d lj š “Miloš Crnjanski”, B d Nenad Golović2. Stefan Stevšić, bronzana medalja, oš. “Dragomir Marković”, Kruševac, Dragica Miletić3. Marija Grofulović, bronzana medalja, oš. “IX srpska udarna brigada”, Bor, CvetankaJovanović4. Luka Gartner, bronzana medalja, oš. “Dositej Obradović”, Novi Sad, Milica Knežević5. Suzana Milutinović, bronzana medalja, oš. “Branko Radičević”, Mali Zvornik, RajnaSamardžić6. Sofija Purić, sertifikat, oš. “Boško Đuričić”, Jagodina, Tamara Vujičić2005. Džodžakarta (Yogyakarta), Indonezija1. Mikloš Homolja, srebrna medalja, oš. “Novak Radonjić”, Mol, Valerija Trungel2.2 Nikola Šibalić srebrna medalja oš “Vuk Karadžić”, Beograd Snežana Nemeš Šibalić, medalja, oš. Vuk Karadžić Beograd,3. Mina Spasić, bronzana medalja, oš. “Dositej Obradović”, Kruševac, Nadežda Đolić4. Dino Solar-Nikolić, bronzana medalja, oš. “Kralj Petar I”, Beograd, Jasmina Novković5.5 Rade Kovač bronzana medalja oš “Ratko Žarić”, Nikšić Nevenka Papović Kovač, medalja, oš. Ratko Žarić Nikšić,6. Arsenije Maliković, sertifikat, oš. “Ratko Žarić”, Nikšić, Nevenka Papović
 21. 21. Podaci o učesnicima olimpijada (IJSO), školama i profesorima2006. Sao Paolo (Sao Paulo), Brazil ( ),1. Ognjen Ivković, srebrna medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Čaluković2. Luka Milićević, srebrna medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Čaluković3.3 Aleksandar Vasiljković srebrna medalja Matematička gimnazija Beograd Nataša Vasiljković, medalja, gimnazija, Beograd,Čaluković4. Uglješa Stojanović, srebrna medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Čaluković5.5 Aleksandra Dimić bronzana medalja oš “Đorđe Krstić”, Beograd Ljiljana Ivančević Dimić, medalja, oš. Đorđe Krstić Beograd,6. Dušan Perović, bronzana medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Čaluković2007. Taipei, Tajvan2007 T i i T j1. Stefan Anđelković, bronzana medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Kadelburg2. Tamara Đorđević, bronzana medalja, oš. “Učitelj Tasa”, Niš, Gordana Stanojević3. Ognjen Marković, sertifikat, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Kadelburg4. Vukašin Stojisavljević, sertifikat, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Kadelburg5. Stefan Badža, sertifikat, oš. “Jovan Popović”, Beograd, Miodrag Bojičić p g g j6. Stefan Stanojević, sertifikat, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Kadelburg
 22. 22. Podaci o učesnicima olimpijada (IJSO), školama i profesorima2008. Čangvun (Gyeong-Nam), Južna Koreja1. Teodor von Burg, srebrna medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Vesna Rapajić2. Igor Spasojević, bronzana medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Vesna Rapajić3.3 Milena Milošević bronzana medalja Matematička gimnazija Beograd Vesna Rapajić Milošević, medalja, gimnazija, Beograd,4. Rade Špegar, bronzana medalja, oš. „Nikolaj Velimirović“, Šabac, Jovo Mihajlović5. Tamara Šumarac, bronzana medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Vesna Rapajić6.6 Petar Pantelić bronzana medalja Matematička gimnazija Beograd Vesna Rapajić Pantelić, medalja, gimnazija, Beograd,2009. Baku, Azerbejdžan2009 B k A b jdž1. Milan Krstajić, srebrna medalja, oš. “Jovan Miodragović”, Beograd, Branka Đurica2. Dušan ŠŠobot, bronzana medalja, Gimnazija “J. J. Zmaj”, Novi Sad, Srđan Rakić3. Adis Dijab, bronzana medalja, oš. “Vladimir P. Valter”, Prijepolje, Nada Rvović4. Kristina Džodić, bronzana medalja, oš. “J. J. Zmaj”, Brus, Milijana Todorović j j j5. Teodora Đorđević, sertifikat, oš. “Učitelj Tasa”, Niš, Vesna Grozdanović6. Ljubica Vujović, sertifikat, Prva kragujevačka gimnazija, Kragujevac, Katarina Đorđević
 23. 23. Podaci o učesnicima olimpijada (IJSO), školama i profesorima2010. Abudža (Abuja), Nigerija1. Emil M id1 E il Maid, srebrna medalja, M t b d lj Matematička gimnazija, B tičk i ij Beograd, V d Vesna R jić Rapajić2. Milica Kolundžija, srebrna medalja, Gimnazija “J. J. Zmaj”, Novi Sad, Stevan Jankov3. Đorđe Žikelić, bronzana medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Kadelburg4. Dušan Drobnjak, bronzana medalja, oš. “Aca Milosavljević”, Beograd, Nataša Mićević5. Miloš Stanojević, bronzana medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Kadelburg6. Zoran Rajčević, bronzana medalja, oš. “22. Avgust”, Bukovac, Dmitar Slijepčević2011. Durban, Južna Afrika1. Marijana Vujadinović, srebrna medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Katarina Matić2. Luka Bojović, srebrna medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Kadelburg, I.Stanić3. Anđela Šarković, bronzana medalja, oš. “Sveti Sava”, Niš, Jasmina Kokot4. Stefan Velja, bronzana medalja, Gimnazija „J. J.Zmaj“, Novi Sad, Snežana Bulajić5.5 Irena Đorđević bronzana medalja, oš. “Vožd Karađorđe Niš Biljana Bogdanović Đorđević, medalja oš Vožd Karađorđe“ Niš,6. Maksim Stokić, bronzana medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Nataša Kadelburg, I.Stanić
 24. 24. Podaci o učesnicima olimpijada (IJSO), školama i profesorima2012. Teheran, Iran1. Miloje Đukanović, bronzana medalja, oš. ”Anta Bogićević”, Loznica, VladimirĐukanović2. Nikola Miletić, bronzana medalja, Prva kragujevačka gimnazija, Kragujevac, KatarinaĐorđević3. Nikola Spasić, bronzana medalja, Gi3 Nik l S ić b d lj Gimnazija “J J Z j” Novi Sad, S ž ij “J. J. Zmaj”, N i S d Snežana B l jić Bulajić4. Nikola Samardžić, bronzana medalja, Matematička gimnazija, Beograd, Dragica Ivković5. Stanislav Todorović, bronzana medalja, oš. “Sveti Sava”, Niš, Jasmina Kokot6. Janko Ranđelović, sertifikat, oš. “Dr Zoran Đinđić”, Brzi Brod, Niš, Radica Jovanović

×