Prakash d4c

332 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prakash d4c

 1. 1. #baolaa SauM Co???vaa{rsa Wara qataao raoga Co, JomaaM faollaInaIJoma SarIr par laala Qaabaa doKaaya Co...Jo 3 qaI 4 idvasamaaM A_Sya qa{ Jaya Co...
 2. 2. #baolaa kaonao qa{ Sako Co??? s~aI, pauruYa, baaLak, yauvaana, vaRQQa, AmaIr, garIba... #baolaa kao{nao paNa qa{ Sako Co....
 3. 3. jyaaro #baolaa gaBa-vataI s~aI par humalaao kro Co,tyaaro tao AtyaMta gaMBaIr banaI Sako Co.... maataa maaTo naih, parMtau gaBa-maaM rholaa iSaSau maaTo...
 4. 4. saMBaivata pairNaamaao: •gaBa-paata •baaLakmaaM AMQaapaao, bahoraSa, maMdbauiQQa, )dyanaI KaamaIAao taqaa ilavarnaI KaamaI•koTlaaMk ikssaaAaomaaM PvanamaaM paaCLaqaI {nsyauilana par inaBa-r DayaaibaTIz saMBavaI Sako Co
 5. 5. Aa KaamaI gaBaa-vasqaanaaM kyaataba>>amaaM #baolaanaao caopa laagyaaoCo, taonaaM par AaQaar raKao Co...
 6. 6. JnmaJata KaamaI QaravataaM dr 100 baaLakao paOkI21 baaLakaomaaM KaamaI maaTo #baolaa Jvaabadar Co...
 7. 7. SauM tamao AavauM baaLak {cCao Cao???
 8. 8. SauM tamao AavauM baaLak {cCao Cao???
 9. 9. SauM tamao {cCao Cao ko tamaaruM saMtaana Aa caopaqaI mau>ta rho?
 10. 10. kao{ ]paaya?
 11. 11. #baolaanauM rsaIkrNa...
 12. 12. Amaarao taaJao AnauBava... 26 sapTombar, saaomavaaro: gaaMQaI AaEama paITIsaI kaolaoJnaI 189 taalaImaaqaI- bahonaaonao Aa AMgao JagaRta krI...
 13. 13. Amaarao taaJao AnauBava... 27 sapTombar, maMgaLavaaro: AQyaapakao, taomanaI dIkrIAao taqaa taalaImaaqaI-Aao maLaI kula 100 bahonaaonao rubaolaa ivaraoQaI rsaI maUkavaI. 40 JoTlaI bahonaao hP vao{TilasTmaaM Co.
 14. 14. Ao bahonaaoAo paaotaanaI Baaiva pao@Inao saurxaanaIBaoT AapaI, SauM Aapa naih Aapaao?SauM Aapa Aa rsaI laovaa {cCSaao???
 15. 15. Jao Aapa Aa rsaI maUkavavaa {cCtaa haoya taa AMQaJna maMDLa Aa maaToina:Saulk rsaIkrNa kompanauM AayaaoJna krvaamaaM AavaI Sako Co. Aa maaTo AapanauM naama riJsTr kravaao.
 16. 16. pa`ena, SaMka, maUMzvaNa...???

×