Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Faaliyet 2011 raporu

291 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Faaliyet 2011 raporu

  1. 1. 07.02.2012BİLGİ İŞLEMMÜDÜRLÜĞÜ2011 YILI FAALİYET RAPORU SUR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazan: Mehmet POLATTEMUR
  2. 2. [BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ]2011 YILI FAALİYET RAPORUAhmet TANBOĞABilgi İşlem Müdürü Müdürlüğümüz, bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkanlardanyararlanmak suretiyle, belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız bir şekilde yürütülmesinisağlamakta, bu amaçla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gereklisistemleri kurmakta, işletmekte ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ederekbelediyenin hizmetine sunmaktadır.DONANIM ALTYAPISIBelediyemizde E-Belediye server sistem odasında toplam 3 Server ile kesintisizhizmet vermektedir. Belediyemizde 85 PC, 15 laptop olmak üzere toplam 100bilgisayar, 22 yazıcı, 14 scanner (tarayıcı), bulunmaktadır. Bunları her türlü elektrikkesilmesi ve dalgalanmasına karşı koruyan 1 Adet 10 KVA güç kaynağı ve Bilgi İşlemMüdürlüğü sistem odasını destekleyen 3 KVA güç kaynağı olmak üzere iki adet güçkaynağı ile desteklenmektedir.NETWORK ALTYAPISICAT 5 Tipi UTP kablolaması yaptırılmış, her katta 24 çıkışlı Network dağıtım cihazıtakılmış, belediyemizin tüm birimleri yerel ağa bağlanarak otomasyon ve internethizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.TEKNİK SERVİSBirimlerin kullandığı cihazlarda meydana gelen bir kısım arızalar teknik servisimiztarafından giderilmektedir.SARF MALZEMELERMüdürlüğümüz 2011 yılı içerisinde; 2 klavye ve 10 mouse ilgili birimlere teslimedilmiştir.2
  3. 3. İNTERNET HİZMETİHizmet Binası içinde kablosuz 1 adet 4096, 2 adet 2048 bit kapasiteye sahip 3 adetbağlantı ile kesintisiz internet hizmeti sunulması sayesinde belediyemizdeki tümçalışanlar internet üzerinden her türlü mevzuat, yayın ve gelişmeleri anında takipedilmektedir.  YÜRÜTÜLEN RUTİN İŞLEMLER • Mevcut bilgi işlem ağının kesintisiz olarak hizmet vermesi sağlanmıştır. • Bilgisayarlarımızda gerçekleştirilen işlemlerin tamamı günlük olarak yedeklenmektedir.  Ayda 1 defa DVD/CD alınan yedekler anlaşmalı olduğumuz yazılım şirketine gönderilmiştir. • Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yazılımı istenen ilave veya değişiklikler tespit edilip yazılım firmasına yazdırılmıştır. • Sistemdeki kullanıcılar tanımlanarak şifreleri belirlenmiş, yetkileri düzenlenmiştir. • Bilgisayar cihazları ve bunların destek üniteleri kurulmuş, arıza veya parça değişikliği gibi durumlarda gerekli işlemler yapılmıştır. • Yazıcıların genel bakım ve tamirleri yapılmıştır. • Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme istekleri karşılanmış, muhtemel talepler için yedek malzeme bulundurulmuştur. • Yazıcı sarf malzemelerinin dağıtımı sağlanmıştır. • Bilgisayar kullanacak personele gerekli eğitim verilmiştir. • Yerel Bilgi Projesi kapsamında gönderilen soru formları, ilgili birimlere gönderilerek cevaplarının zamanında sisteme girilmesi sağlanmıştır. • Dicle (Bağıvar) Şubesi, Yeşilvadi (Çarıklı) Şubesi, Hayvan Borsası, Temizlik Şantiyesi ve Zabıta Şubeleri ile Bilgi İşlem Müdürlüğümüz arasındaki veri transferini sağlamak amacı ile Telekom’dan altı adet statik İP kiralanarak kesintisiz olarak otomasyon hizmet işlemleri gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.  Gelirler şefliğinde 2 adet leptop ile (3 G teknolojisi) kullanılarak Vergi Mükelleflerinin yerinde sicil kontrolü ve düzenlenmesi amacıyla Türkcell den 2 adet statik İP kiralanıp sicil kontrolü memurlarına verilmiştir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ortak Sicil Takibi (Tüm vergi gelirleri ve ücretlerin tek sicil altında tahakkukişlemleri gerçekleştirilerek otomasyon içerisinde takip edilmektedir), Belediye Bütçe ve Muhasebe işlemleri (Belediyemizdeki tüm ödeme emriişlemleri otomasyon üzerinden gerçekleştirilmektedir), Emlak Vergisi, İlan/ReklamTabela Vergisi, Çevre Temizlik ve Eğlence Vergisi işlemleri numarataj sisteminebağlanarak eksik veya yanlış beyanların önüne geçilmiştir.3
  4. 4. Genel Tahakkuk Tahsilât işlemleri (Belediye gelirlerinin tümüne ait tahakkuklarotomasyon üzerinden hazırlanmaktadır, internet üzerinden tahsilât, kredi kartı iletahsilât, posta çeki ile tahsilât ve Banka aracılığıyla tahsilât sayesinde vergi ödemeişlemleri kolaylaştırılmıştır.) Asker Aylıkları Takibi, Ambar Ayniyat Takibi, Demirbaş Takibi, Gayrimenkul KiraTakip, Arsa Takip sistemleri kullanılmaktadır.FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜHarcamalara katılım işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.Araç Bakım ve Stok Takibi sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜDava Takip sistemi kullanılmaktadır.Başkanlık Menusuna Başkanlığın dava dosyalarını görmesi ve takibi için gereklidüzenleme yapılmıştır.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜEncümen ve Meclis kararları sistem üzerinden takip edilmektedir.Evrak takip programı eğitimleri verilerek tüm belediyede devreye alınmıştır.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜPersonel Takip Programı düzenli olarak kullanılmakta, İşçi ve memur özlük bilgileritakibi, işçi ve memur maaş işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir,muhasebe ile entegre çalışmaktadır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜİşyeri açma ruhsat işlemleri tek sicil ve numarataj’a bağlı olarakgerçekleştirilmektedir. Pazaryerleri ve tezgah takibi, Zabıta faaliyetleri, Zabıtacezaları, hafta tatili, ölçü tartı aletleri muayenesi ve diğer ruhsat işlemleri sistemüzerinden gerçekleştirilmektedir.EVLENDİRME MEMURLUĞUEvlendirme Takibi ( MERNİS işlemleri) işlemleri TC kimlik ve adres bilgileri sorgulamasistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜSistem yöneticisi işlemleri, bilgisayar arıza takibi ve sarf malzemeleri takibi işlemlerisistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜAdres, etiket işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.4
  5. 5. BASIN YAYIN VE HALKALA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı KanunununUygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliki çerçevesinde KültürTanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur. Bilgi ve belgeye erişim işlerini yürütmektedir. Belediyemiz web sitesinde "e-bilgi edinme" linkinden veya bizzat başvuran herkes bu hizmetten yararlanabilir. Başvurular ilgili müdürlüklere online veya yazılı olarak bildirilen. İstisnalar hariç15 iş günü içerisinde çözümlenen talebin sonucu ilgili müdürlük tarafından vatandaşatalep ettiği şekilde bilgi verilmektedir. DİCLE (BAĞIVAR) ŞUBESİ Dicle (Bağıvar) mahallesi şubesine daha önce 1 adet vezne olmak üzere 3 adetbilgisayar tarafımızdan kurulmuştu. Yeni Açılan Eğitim evine 11 adet bilgisayarkurulup network bağlantıları yapılıp, internet bağlantısı sağlandı. YEŞİLVADİ (ÇARIKLI) ŞUBESİ Yeşilvadi (Çarıklı) Mahallesi şubesine 1 adet vezne olmak üzere 2 adet bilgisayarkuruldu. . Yeni Açılan Eğitim evine 10 adet bilgisayar kurulup network bağlantılarıyapılıp, Otomasyon sistemine internet üzerinden bağlantı sağlandı. HAYVAN BORSASI Hayvan Borsasına veterinerlik hizmetine 1 adet vezne hizmeti devam etmektedir. İNTERAKTİF UYGULAMALARKAMERA TAKİP SİSTEMİHizmet binasında bulunan kamera sistemi yenilenerek 6 adet dış her katta 1 adetÖzel Kalem Müdürlüğünde 2 adet olmak üzere toplam 13 adet güvenlik kamerasıhizmet vermektedir. WEB SAYFASIBelediye ve bağlı birimlerin yapmış oldukları faaliyet ve hizmetlerin halka etkinşekilde tanıtılması amacıyla 2011 yılı boyunca sürekli güncellenmiş ve içeriğizenginleştirilmiştir. Web sitemizde belediyemiz ait e-belediye hizmeti, haber vefotoğraflar bulunmaktadır. Vatandaşların web sitesi üzerinden gönderdikleri istek ve5
  6. 6. şikâyet e-postalarının Halkla İlişkiler birimine yönlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Hertürlü duyuru ve etkinlik web sitemiz üzerinden vatandaşa ilan edilmiştir. Nöbetçieczaneler, ulaşım, anket gibi çeşitli bölümler eklenmiştir.E - BELEDİYEE-belediye uygulaması ile Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgileri öğrenilebilmekte,yazıcıdan örnek çıktıları alınabilmesi için, internet üzerinden kredi kartıyla 128 bitşifreleme ile gecikmiş borçlar dahil internetten güvenli bir şekilde ödene bilinmesiiçin çalışmalar tamamlanmış e-belediyecilik sistemi faaliyete geçirilmiştir. e-belediye uygulaması bilgi hizmetleri bölümü oluşturulmuş bu bölümden Arsa 2m Fiyatları, İnşaat Maliyetleri, Aşınma Oranları ,Ç.T.V. Bedelleri ,Meclis Gündemi,Encümen Gündemi, Nikah Rezervasyon ,Doküman Yönetimi ,Beyaz Masa ,BilgiEdinme ,Bugün Evlenenler ,Bugün Vefat Edenler bölümleri halkın hizmetinesunulmuştur. 2011 YILI HEDEFLERİMİZİN GERÇEKLEŞME DURUMU2011 Yılı Hedeflerimizin gerçekleşme durumu şöyledir: LisanslamaBelediyemizdeki yeni uygulamalarla beraber ihtiyaç duyulan programların bir kısımlisansları alınmıştır. İhtiyaç olanlar 2012 yılı içerisinde temin edilecektir.İnternet Servis Ağı ve E-Posta Servis Sağlayıcısı KurulmasıBelediyemizde Kablosuz internet ağı kullanımı işlemleri devam etmektedir.Bakır kablo ile verilen internet hizmeti fiber optik kablo ile hizmet verme işlemi %70gerçekleştirilmiştr.Vatandaşlarımızın belediyemiz ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilmeleri ve çoğuihtiyaçlarını tek bir web sitesinden giderebilmeleri, ücretsiz olarak e-posta hesabısahibi olabilmeleri ve Sur’da bulunan vatandaşların ücretsiz olarak web sitesi sahibiolabilmeleri için web sitesi yenileme çalışması ve belediyenin web sunucusununserver odasında tutulabilmesinin sağlanması hedefi %80 oranında gerçekleştirilmiştir.Araç Takip SistemiAraç ve insan gücünün daha verimli bir performansa kavuşturulması ve denetlenmesi6
  7. 7. amacıyla kurulan Araç Takip Sisteminin ön çalışmaları deneme amaçlı olarakbaşlatılmıştır.Hizmet İçi EğitimMüdürlüğümüzde çalışan elemanlar, daha verimli çalışabilmeleri için çeşitli kurslaragönderilmiştir.E-Belediyee-belediye kapsamında vatandaşların birçok işlemlerini belediyeye gelmedeninternet üzerinden yapabilmeleri hedefimiz %100 oranında gerçekleşmiştir. Sağlıklıbir şekilde işleyen sistemin uygulamasında ortaya çıkabilecek teknik sorunlarınçözümü müdürlüğümüz görevleri arasındadır.Mernis ,Muhtarlık ve Tapu Kadastro Müdürlüğü  Güncel kadastro bilgilerin sisteme akışını sağlayabilmek için Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün güncel demografik bilgilerin sisteme akışını sağlayabilmek için de muhtarlıkların doğrudan belediyeye bağlanmasına yönelik çalışmalar yüzde 40 oranında tamamlanmış olup eksik kısımları 2012 yılında çalışmaktadır.  Donanım ve Otomasyonu Mevcut otomasyon sitemine İçişleri Bakanlığı Adres Kayıt Sistemi ve TC Kimlik no sorgulama bölümleri anlaşmalı olduğumuz Bilgisayar firması tarafından güncellenmiş Müdürlüğümüz tarafından Nüfus Müdürlüğü ile yapılan anlaşma ile TC Kimlik Sorgula, Mernis Sistemlerine geçilmiştir.Güvenlik Kamera Kontrol SistemiBelediyenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması için çeşitli yerlere kameralar konularakburadan gelen görüntülerin bir merkezden kaydedilmesi hedefi %95gerçekleştirilmiştir. Sistem eksiksiz bir şekilde yürümektedir.Bakım, Tamir ve OnarımTüm birimlerde kullanılan her türlü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vs. cihazların meydanagelebilecek arızalarının giderilmesi, bu cihazlar için ihtiyaç duyulan sarfmalzemelerinin temini hedefi yüzde yüz gerçekleştirilmiştir.7
  8. 8. 2012 YILI HEDEFLERİMİZE-imza (elektronik imza) çalışmalarının alt yapısını oluşturarak 2012 yılı sonuna kadarsistemin oturtulması hedeflenmektedir.Elektronik arşivleme çalışmalarının gerekli alt yapısını oluşturarak 2012 yılı sonunakadar sistemin oturtulması hedeflenmektedir.Daha kaliteli hizmet için mevcut ADSL internet sisteminden Metro eternet sisteminegeçmek.Mükelleflerimizin daha hızlı bilgilendirilmesi için toplu SMS gönderimi sistemininoluşturulması.Ağ güvenliği ve İçeriklerin profesyonel filtrelenmesi için gerekli alt yapının sağlanması Bu hedeflerimiz önceliklerimiz arasında yer almaktadır.8

×