Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 yillik faali̇yet

1,083 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 yillik faali̇yet

 1. 1. 1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...................................................................................2 B- KURUMSAL BILGILER....................................................................................................3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR ..........................................................................................8 FAALĠYET BĠLGĠLERĠ 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü.....................................................................................................9 1.2. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü.....................................................................................................13 1.3. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü.................................................................................................14 1.4. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü..............................................................................................15 1.5. Fen iĢleri Müdürlüğü ......................................................................................................19 1.6. Destek Hizmetleri Müdürlüğü........................................................................................22 1. 7. Zabıta Müdürlüğü..........................................................................................................30 1.8. Ruhsat ve Denetim müdürlüğü.......................................................................................43 1.9. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü.....................................................................................................48 1.10. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü......................................................................................55 1.11. Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü.........................................................................59 1.12. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü................................................................................63 1.13. Basın Yayın Ve Halkla ĠliĢkiler müdürlüğü................................................................72 1.14. Mali Hizmetler Müdürlüğü .........................................................................................76
 2. 2. 2 A-MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER MĠSYONUMUZ Bu vizyonun gerçekleĢtirilmesinde, Diyarbakır Sur Ġlçe Belediyesi'nin kendisine biçtiği misyon kentte yaĢayanlara dıĢlayıcı olmadan, halka hizmeti özgür, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayıĢıyla kaliteli, yerinde ve zamanında en yüksek nitelikte ve verimde götürmek, yaĢam kalitesini planlı ve katılımcı bir yaklaĢımla yükseltmektir. VĠZYONUMUZ GeçmiĢin gelecekle buluĢtuğu, sağlıklı, yaĢanabilir bir kültür ve turizm kenti yaratmak. Diyarbakır kentini, bölgesinin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olarak öne çıkaran, bölgesine öncülük eden, gücünü ve kimliğini tarihsel/kültürel değerlerinden alan, tüm olanakları kentte yaĢayanlara ayrım gözetmeden etkin ve verimli biçimde sunan, yurttaĢların yönetimde söz sahibi olduğu, katılımcılığı prensip haline dönüĢtüren bir belediye yapılanması ve anlayıĢı. ĠLKELERĠMĠZ ġeffaflık Etkinlik ve verimlilik Katılımcılık YurttaĢ Memnuniyeti Sürdürülebilir Hizmet çözüm Odaklılık UlaĢılabilirlik Ekolojik Duyarlılık Tarihe ve Kültüre Saygı Sürekli GeliĢim Kaynakların Tahsisinde Öncelikler ĠĢ Ahlakı Kalite Bilinci YurttaĢ Odaklılık Farklılıklara saygıyı koruma ve geliĢtirme Gücünü halktan alan, hesap veren Planlı ve programlı Sosyal Belediyecilik
 3. 3. 3 B-SUR BELEDĠYESĠ KURUMSAL BĠLGĠLER a. Kurumsal Yapı 2006 yılı için Norm-Kadro uygulamalarının baĢlaması ve Sur Belediyesine bağlanan mahallerle beraber verilen son Norm-Kadro ile birlikte Sur Belediyesinin mevcut kurumsal yapısı Ģekilde görüldüğü gibidir: Belediye Meclisi Üye Sayısı 31 Belediye BaĢkanı 1 Belediye Encümeni 7 Belediye BaĢkan 3 Yardımcıları Müdürlükler 21 Memurlar 309 ĠĢçiler 155 b. Personel Yapısı Sur belediyesinde istihdam türlerine göre Aralık 2011 itibarı ile personel dağılımı Ģekilde görüldüğü gibidir: İstihdam Türü Memur Daimi ĠĢçi Geçici ĠĢçi Toplam Personel Sayısı 55 171 1 227
 4. 4. 4 Memur Norm kadro cetveli ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM Kadrolu ĠĢçi ĠĢçi 176 --- 176 BaĢkan Yardımcısı G.Ġ.H 3 --- 3 Müdür G.Ġ.H 5 16 21 ġef G.Ġ.H 3 17 20 Ġdari Personel (Memur) G.Ġ.H 17 55 72 Zabıta Amiri G.Ġ.H --- 4 4 Zabıta Komiseri G.Ġ.H --- 12 12 Zabıta Memuru G.Ġ.H 5 71 76 Avukat A.Ġ.H 1 3 4 Uzman G.Ġ.H --- 5 5 Mali Hizmetler Uzman G.Ġ.H --- 4 4 Mali Hizmetler Uzman Yrd. G.Ġ.H --- 2 2 Hizmetli Yard.Hiz. 1 4 5 Bekçi Yard.Hiz. --- 3 3 Bahçıvan Yard.Hiz. --- 2 2 Kaloriferci Yard.Hiz. --- 1 1 Teknisyen Yardımcısı Yard.Hiz. --- 1 1 Çocuk Bakıcısı Yard.Hiz. --- 2 2 Mimar Tek.Hiz. --- 4 4 Mühendis Tek.Hiz. 6 4 10 Tekniker Tek.Hiz. 7 2 9 Teknisyen Tek.Hiz. 2 4 6 Ölçü Ayar Memuru Tek.Hiz. 1 --- 1 Teknik Personel Tek.Hiz. 2 21 23 Sağlık Personeli Sağ.Hiz. --- 13 13 MüfettiĢ G.Ġ.H --- 6 6 MüfettiĢ Yrd. G.Ġ.H --- 2 2 Sağ.Tek.Yrd. Yrd.Hiz. --- 1 1 Temizlik Hiz. Yrd.Hiz. --- 1 1 TOPLAM -- 242 256 498
 5. 5. 5 2013 YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZDEN AYRILAN PERSONEL SAYISI: ĠġÇĠ EMEKLĠ:5 TOPLAM: 5 2013 YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZE NAKĠL GELEN MEMUR PERSONEL DURUMU: MEMUR NAKĠL GELEN :2 2013 YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZEDEN NAKĠL GĠDEN MEMUR PERSONEL DURUMU: MEMUR NAKĠL GĠDEN :1 Belediyemizde görev yapan Devlet Memurlarının girmiĢ oldukları Unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olan personellerin kadro atamaları yapılmıĢtır. Belediyemizde münhal bulunan Özel Kalem Müdürü, Zabıta Müdürü, Ruhsat ve DenetimMüdürü,Ġmar ve ġehircilik Müdürü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü, Bilgi ĠĢlem Müdürü, Emlak ve Ġstimlak Müdürü , Destek Hizmetleri Müdürü kadrolarına asaleten atamalar yapılmıĢ olup, Meclis BaĢkanlığına bilgi verilmiĢtir. Belediye BaĢkanının Yurt içi ve Yurt dıĢı görevlendirmeleri yapılmıĢtır. Belediyemizde görev yapan sözleĢmeli personellerin 6495 Sayılı Kanun gereğince kadro verilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapmaları ile ilgili iĢlemleri yapılmıĢtır. ĠçiĢleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Bilgi tabanına düzenli olarak Belediyemiz ile ilgili bilgiler yüklenmiĢtir. Belediyemizde görev yapan Memur ve ĠĢçilerin Yurt içi ve Yurt dıĢı görevlendirmeleri yapılmıĢtır Kadro Ġptal ve ihdas iĢlemleri yapılmıĢtır. Memurların terfi ve kademe ilerlemeleri yapılmıĢtır. Türkiye ĠĢ-kur müdürlüğüne her ay düzenli olarak personel durum çizelgesi gönderilmiĢtir. Ġl Valiliği Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne ve Sur Kaymakamlığına 3 ayda bir düzenli olarak Memur, iĢçi kadro durumu ve personel sayıları bildirilmiĢtir. ĠĢçi ve Memur disiplin kurullarına sevk edilen ĠĢçi ve Memurlar hakkında gerekli iĢlemler yapılarak verilen cezalar Ģahıslara tebliğ edilmiĢtir. ĠĢçi ve memurların senelik izinleri düzenli olarak verilmiĢtir. Müdürlüğümüz tarafından BaĢkanlık makamının onayı doğrultusunda görev değiĢiklikleri yapılmıĢtır. Belediyemize gelen gizli evraklarla ilgili gerekli iĢlemler yapılmıĢtır.
 6. 6. 6 Kamu Kurum ve kuruluĢlar tarafından gönderilen ve Müdürlüğümüze intikal eden evraklara zamanında cevap verilmiĢtir. Her ay iĢçi maaĢları hesaplanıp bordrolar düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir. ĠĢçi SSK aylık prim bildirgeleri ÇalıĢma Bakanlığının her yıl belirlediği tavan taban oranlarına göre hesaplanarak herhangi bir cezai müeyyideye mahal verilmeden SSK’ya teslim edilmiĢtir. Emekli olan iĢçilere ĠĢ kanunu ve TĠS’nin vermiĢ olduğu tavan miktarları göz önünde bulundurularak kıdem tazminatları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir. Bayramlarda ve resmi tatil günlerinde fazla mesai yapan personellerin mesaileri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir. ĠĢçilerin yasalardan doğan ikramiyeleri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir.
 7. 7. 7 c. Sur Belediyesi'nin Fiziki KoĢulları Fiziki koĢullardan en önemlisi Diyarbakır Sur Belediyesi hizmet birimlerinin hizmet yürüttüğü binaların niteliği, sayısı ve coğrafi dağılımıdır. Halen kurum dağınık binalarda faaliyetlerini sürdürmekte ve bu nedenle yeterince etkili bir Ģekilde çalıĢamamaktadır. Diyarbakır Sur Belediyesi binalarının dağılımı aĢağıdaki gibidir; 1. Belediye Hizmet Binası: Ġnönü caddesi No:37'de 5 katlı bir binada hizmet vermektedir. Hizmet binası 2003 yılı itibariyle faaliyete geçmiĢtir. Hizmet binamız içinde gelirler, sivil savunma, basın yayın ve halkla iliĢkiler, muhasebe, satın alma, iktisat, personel ve eğitim, imar iĢleri, idari iĢler, özel kalem, evlendirme memurluğu, yazı iĢleri, strateji geliĢtirme, çevre çoruma ve kontrol, hukuk iĢleri, kültür turizm ve spor müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynca baĢkanlık makamının bulunduğu yerdir. 2. Dicle (Bağıvar) Mahallesi Hizmet Binası: Dicle Mahallesi kabe Caddesi 3. YeĢil vadi (Çarıklı) Mahallesi Hizmet Binası: YeĢilvadi Mahallesi 4.Belediye Zabıta Müdürlüğü: Ulu Camii yanında bulunan BüyükĢehir belediyesi sağlık merkezi binasının altında faaliyette bulunmaktadır. 5. Sanat Atölyesi Binası: Camiikebir Mahallesi Bay Feyzi Sokak No: 3/A adresinde 169 m2 üzerine zemin katlı avlulu yapı (kiralanmıĢtır). 6. Melikahmet Çocuk Kütüphanesi: Melikahmet Mahallesi 1. Mazi Sokak No: 2'de 144 m- üzerine Z+ 1 katlı, avlulu yapı (kiralanmıĢtır). 7. Cemal Yılmaz Çocuk Kütüphanesi: Cemal Yılmaz Mahallesi ġair Sırrı Sokak No:2 adresindedir. Yapı Z + 1 katlı olup 200 m" dır. 8. KADEM: Kadın Destek Merkezi. Hasırlı Mah. Zağlı Sk. No:6 Z+ 1 taĢ ev. (kiralanmıĢtır). 9. Eğitim Destek Evi: Cami Nebi Mahallesi Ġnönü Caddesi Aslan Apt.55ID Kat1,2,3 ve Nolu Daireler (kiralanmıĢtır). 10. Belediye ġantiyesi: Mardin kapıda bulunmaktadır. ġantiyede Temizlik ĠĢleri, Fen ĠĢleri müdürlükleri Park Bahçe, Fidanlık ve Makine Ġkmal Bakım ve Onarım faaliyetlerini sürdürmektedirler. ġantiyemizde 5 birimimizin kullandığı 4 adet çalıĢma yeri, 1 adet atölye ve 1 adet akaryakıt pompa istasyonu bulunmaktadır. a. Fen ve Temizlik Müdürlüğü: Z+ 1 katlı yapı ve toplam 250 m-'dir. b. Makine Ġkmal ve Depoları: Zemin katlı yapı ve ambar 500 m" dir. c. Fen Ambarı: Zemin katlı depo 200 m2'dir. d. Park ve Bahçe Birimi: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı e. Fidanlık: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapı f. Spor Kulübü: Sur Belediyesi Ģantiyesi lokal üstü Mardin kapı
 8. 8. 8 C. KURUMSAL POLĠTĠKALAR Yerel yönetimlerin evrensel tanımı, belirli bir coğrafi alanla sınırlandırılmıĢ il, kent, köy gibi yerleĢim birimlerinde yaĢayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaĢamaları nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda, hizmet üretmek amacı ile kurulan; karar organları ve bazı durumlarda da yürütme organı yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiĢ görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, merkezi yönetimle olan iliĢkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzel kiĢileri olarak ifade edilmektedir. Kısaca yerel yönetim demek bir sokağın, bir mahallenin, bir kentin kendi kendini yönetmesi, yani toplumsal bir yerinden yönetim kültürünün yaratılmasıdır. Yerel yönetimler eĢitlikçi ve demokratik olmak zorundadır. Yöre sakinleri karar süreçlerinde söz sahibi, uygulamada ise denetleyici olabilmeli; katılmadıkları ya da beğenmedikleri kararları değiĢtirebilme mekanizmalarına sahip olabilmelidirler. O nedenle yerel ölçekte yönetimin güçlendirilmesi ve demokratikleĢtirilmesi ülkemiz için öncelikli sorundur. Halk beĢ yılda bir seçimlerde oy vermenin dıĢında da seçilenleri sürekli denetleyebilmelidir. Her yurttaĢ kendisinin ürettiği çözümleri bireysel olarak ya da STK'lar aracılığı ile karar alıcılara ulaĢtırabilme imkanına sahip olmalıdır. Her yurttaĢ yaĢadığı kentte öncelikli yatırımların nereye yöneleceği sosyal yatırımlara ne kadar pay ayrılacağı gibi temel konularda kararlara katılabilmelidir. Yerel yönetimler bu gibi konular için gerekli mekanizmaları oluĢturmalıdırlar. Kısacası bir belediyenin kaynaklarının yani parasını hangi yönde kullanacağına o bölgede yaĢayanlar birlikte karar vermelidir. Belediyeler kar amaçlı değil, nitelikli hizmet üretme amacını taĢımaktadırlar. Bu çerçevede; Sur Belediyesi olarak yapmıĢ olduğumuz çalıĢmalar, vatandaĢların birinci dereceden katılımcı ve denetleyici rol almasını hayata geçirme arzusuna yöneliktir.
 9. 9. 9 1.1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ BaĢkanlık Makamının randevularını planlamak ve programlarını düzenlemek, sözlü talimatları ilgili birim, kiĢi ve kuruluĢlara iletmek, kentin yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akıĢının program dâhilinde yürütülmesini sağlamıĢtır. Bağlı Bulunduğu Birim: BaĢkan, BaĢkan’ın bulunmadığı zaman BaĢkan Vekil’inin emir ve direktifleri doğrultusunda çalıĢmıĢtır. Görev ve Yetkileri: —ÇalıĢmaları BaĢkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmüĢtür. —Yapılacak toplantı gün ve saatini ilgili birimlere iletilmiĢtir. —Makamın her türlü protokol ve tören iĢlerini düzenlemek ve yürütme görevlerini yapmıĢtır. —Makama vatandaĢlarca iletilen istek ve Ģikâyetlerin çözüme kavuĢturulmasında ilgili birimlere sorunlarını aktarmak sonuçları hakkında ilgili yerlere bilgi vermiĢtir. —BaĢkanın, BaĢkan Yardımcıları ile birim müdürleriyle diyalog ve koordinasyonunu sağlamaktır. —Makamın yurtiçi ve yurtdıĢı programlarını düzenlemiĢtir. —Mahallelerde yapılan halk ve esnaf toplantılarına BaĢkanın katılımını sağlamak. —BaĢkanın ziyaret, davet, karĢılama, ağırlama, düğün ve taziye gibi hizmetleri düzenlemek ve diğer birimlerle eĢgüdümü sağlamıĢtır. —Makamın resmi ve özel yazıĢmaları ilgili birimlere ileterek düzenlenmiĢtir. —Ülkemizde çeĢitli alanlar ile kurum ve kuruluĢlarda yapılan yönetim değiĢiklikleri, atamaları ayrıca kutlama ve törenlerde Belediye BaĢkanı adına kutlama ve tebrik mesajı göndermiĢtir.
 10. 10. 10 FAALĠYETLER Yerli ve yabancı heyetler ağırlandı. ABD Adana BaĢkonsolosu AteĢyan Ziyareti
 11. 11. 11 Dünya Süryaniler Birliği Alman Fedarallerin Kabulü
 12. 12. 12 Ġtalyan heyetin Diyarbakır Ziyareti Kanaat Önderlerinin DemirbaĢ Ziyareti
 13. 13. 13 1.2. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ PERSONEL DURUMU: 1 –Fikret AKGÜN (Yazı ĠĢleri Müdürü) 2-Osman AĞHAN ( Katip) 3-Nevin MUTLU (Yazıcı) 3-Harun ÖZKAYA (Evrak kayıt Servisi) 4- Mehmet ġANSEÇER (Evrak kayıt Servisi) YERLEġĠM DURUMU : Yazı ĠĢleri Müdürlüğü birimi, Sur Belediye hizmet binasının, 4. katında, Evrak kayıt Servisimiz ise GiriĢ katında hizmet görmektedir. GÖREV TANIMI: -Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılan yazılar mevzuat çerçevesinde iĢlemleri yapılmaktadır. - 5393 Sayılı Yasa ve bu Yasa kapsamında hazırlanmıĢ bulunan Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği gereğince, Belediye Meclisi toplantı ve Karar aĢamalarında sekreterya görevi yapmaktadır. -Yine aynı yasa çerçevesinde, Belediye Encümeni çalıĢmaları ile ilgili, iĢ ve iĢlemlerde sekreterya görevi yapmaktadır. - Sur Belediyesinin gerek iç ve gerekse dıĢ birim ile amirlerden gelen ve giden tüm yazıların otomasyon sisteminde toplanması ve kayıt iĢlemleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ : Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü mevcut kadrosu ile kendisine tevdi olunan vazifeleri, bir aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir. Belediyemiz Meclis çalıĢmaları, Meclis Zabıtları ve Kararları Mevzuat Usullerine uygun olarak yürütülmektedir. Ocak 2013 ile Aralık2013 tarihleri arasında 88 adet Meclis Kararı ve Zabıtları zamanında hazırlanarak ilgili Makamlara ve servislere gönderilmiĢtir. Müdürlüğümüzce iç ve dıĢ birimlere toplam 156 adet resmi yazıĢma yapılmıĢtır. ENCÜMEN BAġKATĠPLĠĞĠ : Belediye Meclisince almıĢ olduğu Karar kapsamında, haftanın Salı ve PerĢembe günleri Belediye Encümeni toplantıları yapılmıĢ olup, 2012 yılı çalıĢma dönemimiz boyunca 5393 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri çerçevesinde; Encümenin salahiyeti dahilinde mevzuları görüĢüp gerekli Kararlar alınmıĢtır. Ocak 2013 ile Aralık2013 tarihleri arasında Encümenimize intikal eden talepler değerlendirilmiĢ ve 312 adet Encümen Kararı alınmıĢ olup, bu Kararlar mevcut dosya ve evrakları ile birlikte, gereği yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiĢtir. EVRAK KAYIT BÜROSU : Bir sene zarfında , Belediyemiz adına gönderilen, 3168 adet resmi evrak gelmiĢ olup, 3452 adet Resmi evrak DıĢ Kurumlara gönderilmiĢtir. Ayrıca bu müddet içinde Evrak Kayıt iĢ ve iĢlemlerinde, 2450 adet evrak postayla gönderilmiĢtir.
 14. 14. 14 1.3. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Sur Belediyemizin tüzel kiĢiliği adına her türlü dava ile icra takiplerine iliĢkin, iĢ ve iĢlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda gerekli çalıĢmaları yapmak ve sonuçlandırmak. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, BaĢkanlık-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden oluĢan organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danıĢmanlık yapmak, bu hususta sözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliği temsilen Belediye BaĢkanı adına gereken her türlü protokol ve benzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliğine ait, hukuksal alanındaki iĢ ve iĢlemlerini yapmak, ilgili Mahkemelerde görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak. FAALĠYETLER GELEN GĠDEN YAZI DURUMU: 2013 yılında, Kurumun yetkilileri tarafından 373 Adet Resmi Yazı, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılmıĢtır. Bu yazılar birimimiz tarafından incelenip değerlendirilmiĢ ve cevap verilmesi gerekli olanların cevabi yazıları ilgi Kurum ve Ģahıslara gönderilmiĢtir. Yine belirtilen bu tarihler arasında gerek Müdürlüğümüze intikal olunan yazıların cevabı ve gerekse, Müdürlüğümüzce gerekli gördüğü, 51 Adet Resmi yazı ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları ile, veya Ģahıslara Resmi olarak gönderilmiĢtir. BELEDĠYEMĠZDE GÖRÜLMEKTE OLAN (DERDEST) DAVALAR ĠDARE MAHKEMESĠ :61 Ġġ MAHKEMESĠ :38 ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ :6 SULH HUKUK MAHKEMESĠ :1 ASLĠYE CEZA MAHKEMESĠ :4 ĠCRA HUKUK MAHKEMESĠ :8 VERGĠ MAHKEMESĠ :4 BÖLGE ĠDARE MAHKEMESĠ :4 BĠRĠMĠN DOSYALAMA VE ARġĠV Ġġ VE ĠġLEMLERĠ: Belediyemizle ilgili, gerek lehte ve gerekse aleyhte, ilgili Mahkemelerde açılmıĢ bulunan dava dosyaları üzerinde çalıĢma yapılmıĢ olup, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünde bulunmayan dava dosyaları tespit edilmiĢ ve bu dava dosyalarının temini cihetine gidilmiĢtir. Eksik olan dava dosyalarının temin edildikten sonra, bu dosyalar hakkında dosyalama sistemi yapılmıĢ, devam edilen ve halen gündemde bulunan dosyalar ayrı bir Ģekilde, sonuçlanmıĢ ve tüm iĢlemleri bitmiĢ bulunan dava dosyaları ise arĢive kaldırılmıĢtır.
 15. 15. 15 1.4. TEMĠZLĠK ĠġLERĠMÜDÜRLÜGÜ Müdürlüğümüz; Anayasa'nın 56. Maddesinde belirlenen "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir. Çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢın ödevidir." ilkesi doğrultusunda hareket etmekte olup; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer kanun yönetmelikler kapsamında belirlenen alanlarda çalıĢmalarını yürütmektedir.  1 müdür 1 müdür yardımcısı 44 kadrolu ve 85 hizmet alımı personel ile sabah saat 06:00’da baĢlayan temizlik maratonumuz gece saat 02:00’e kadar iki vardiya Ģeklinde sürmektedir. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm sokak ve caddelerde katı atıklar, kanalizasyon atıkları ve hafriyatlar düzenli olarak alınmaktadır.  Günde yaklaĢık olarak 120 ile 130 ton arasında toplanan çöpler Mardin kapı Ģantiyemizde bulunan ara aktarma istasyonuna götürülerek, oradan da BüyükĢehir ana aktarma istasyonuna taĢınmakta, oradan da Karacadağ’da bulunan çöp imha merkezine taĢınmaktadır.  Personel yetersizliğinden dolayı, mahallerdeki ara sokakların temizliği tam olarak yaptığımızı söyleyemeyiz. Bu nedenle ara sokaklarda kullanılmak üzere bir adet vakumlu süpürme makinesi alınmıĢ olup, düzenli olarak sokaklar süpürülmektedir.
 16. 16. 16  Tarihi dokularıyla ünlü ilçemizde tescilli ve tescilli olmayan harabeler bulunmaktadır. Her hafta gelen dilekçeler ve kontroller neticesinde 1 veya 2 harabenin içinin temizliği yapılarak atıkları bertaraf edilmektedir.  Yeni bağlanan Mahallelerimizde kepçe ve kamyonla genel temizlik çalıĢmalarımız devam etmektedir. 18 mahallemizde katı atıklar toplaması yapılmaktadır. Geri kalan 18 mahallemizde ise kepçe ve kamyonlar ile genel temizliği yapılmaktadır.  Ġlçemize bağlanan köylere, sınırlarımızdaki kurum ve kuruluĢlara yaklaĢık 600 adet çöp bidonları çöp noktalarına bırakılmıĢtır. Ve düzenli olarak çöp bidonlarındaki atıklar kaldırılmıĢtır. Bu konuda halka temizlik bilinci aĢılanmıĢtır.
 17. 17. 17  Mahalleler dıĢında Silvan yolu üzerinde bulunan Zirai Donatım, Bölge trafik, Polis okulu, Özel harekât, Sivil Savunma, Kırk konaklar, AZC Dicle vadi evleri, Petroller, yurtlar… Gibi yerlere de çöp bidonları bırakılmıĢ düzenli olarak her gün kaldırılmaktadır.  Ana arterlerin akĢam saatlerinde yoğunca kirletildiğinden dolayı BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma Daire baĢkanlığı ile paylaĢılarak, Ana arterlerde çalıĢan süpürgeci personel düzenlemesi yapılarak iki vardiya halinde, AkĢam saat: 24. 00’a kadar çalıĢma yapılmaktadır. Zamansız getirilen çöpler için, çöp noktalarına temizlik personeli görevlendirilerek kontrol altına alındı.  Üç süpürme aracımız ile her gün düzenli olarak ilçemizin sokak ve caddeleri süpürülmektedir.  Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm okul, cami, sağlık ocakları… Gibi birçok kurumun düzenli olarak atıkları alınmıĢ, kurumların tüm kül ve hafriyatları kaldırılmıĢtır.  Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm çöp noktaları sıvı sabun ve sulama traktörümüzle düzenli olarak yıkanmıĢ sağlığa uygun bir ortam sağlanmıĢtır.  Temizlik bilincini geliĢtirmek için 4 (dört) kiĢiden oluĢan bir eğitim ekibini oluĢturarak daha temiz bir çevre ve daha temiz bir ilçe için çalıĢmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sur ilçesi merkez on beĢ mahallesinde dört ayrı bölge oluĢturarak, el ilanı, saat uygulaması ve BaĢkanın temizliğin önemine iliĢkin mektubu vatandaĢlara dağıtıldı.  Yapılan denetimler ve gelen Ģikâyetlere bağlı olarak iĢyeri ve binalara uyarı tebligatı verildi.  Temizlik alıĢkanlığının çocukluk döneminde baĢladığı; sadece çevreyi temizlemenin değil kirletmemenin de bir kültür olarak yerleĢmesi gerektiği bilinci ile ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan okullara ziyaret gerçekleĢtirdik. Yer alan tüm ilköğretim okulları gezilmiĢ, derslerde temizliğin önemi anlatarak anlatılmıĢ; öğrencilere çöp poĢeti hediye edilmiĢtir. Öğretmenlerin ve idarecilerin duyarlılığı sayesinde çocuklarda temizlik bilincinin geliĢmeye baĢladığı gözlenmiĢtir.
 18. 18. 18  Anonslar yapılarak halkı temizlik konusunda uyarmıĢlardır.  Çöplerin çöp saatinde çıkarılması konusunda tüm evler ve iĢ yerlerini bire bir ziyaret ederek, Temizliğin önemini anlatan broĢürler dağıtılmıĢtır.  Temizlik Müdürlüğümüz kamu kuruluĢlarından ve halktan gelen talep üzerine; var olan otobüs ve araçlarla birçok servis yapmaktadır.  Sur Belediye Spor, AlipaĢa Spor, Hançepek ve Amed Spor kulüplerin müsabaka ve antrenmanları için düzenli olarak servis yapılmaktadır.  Kimi Kurum KuruluĢ ve Okullardan gelen dilekçeler doğrultusunda otobüslerle servis yapılmaktadır
 19. 19. 19 1.5. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜ Fen iĢleri Müdürlüğü Belediyemiz hudutları dâhilinde modern ve çağdaĢ Ģehirciliğin gereği tüm yapısal ihtiyaçların beĢ yıllık stratejik plan çerçevesinde ve program kapsamında; Müdür, Müdür Yardımcısı, 18 kadrolu ve 6 hizmet alımı personel ile çalıĢmalarını yürütmektedir FAALĠYETLER Sur Ġlçe Sınırları Ġçerisinde Yapılan Yol ÇalıĢmaları 52.000 metre stabilize yol yapımı Sur Merkez Mahalleleri ve YeĢilvadi Mahallesinde Kilitli TaĢ Yapım iĢleri 12000 m2 Kilitli taĢ onarım ve yapım iĢleri. Hava muhalefetinden kaynaklı 5000 m2 kilitli taĢ onarım çalıĢmamız aksamıĢtır. Mahalle Evleri Mahalle evlerimizden gelen yardım talepleri imkanlar dahilinde cevaplandı( boya, badana, sıva, duvar yapımı ve kapı pencere yapımı v.b. talepler) Sur Merkez ve Çevre Mahalleleri Hafriyat ÇalıĢmaları Sur merkez mahallelerinde rutin olarak hafriyat toplama çalıĢması yapılırken, tescilli restorasyonu yapılan yapıların hafriyatının atılmasında gerekli yardımlar yapılmaktadır. Merkez mahallelerde yıl boyunca yaklaĢık 60 kamyon hafriyat toplanmıĢtır. Ġbadethaneler (Camii ve Kiliseler vb.) Sur Merkez ve çevre mahallelerinde yeni yapılan veya onarımı yapılan ibadethanelere kum, çimento, kilitli taĢ ve iĢ makinesi konularında yardımlarda bulunuldu.
 20. 20. 20 Çevre Mahallelerde Kanal Açma çalıĢmaları Çevre mahallelerde içme suyu, kanalizasyon, sulak yapımı çalıĢmaları için yaklaĢık 5000 m kanal kazılmıĢtır. Harabelerin Temizlenmesi, Yıkılması ve hafriyatın kaldırılması Sur Merkez mahallelerinde tescilli veya korunması gereken yapı sınıfındaki toplam 128 harabe çöplerden arındırılarak temizlendi kamulaĢtırılmıĢ olan yapıların yıkımı gerçekleĢtirilerek hafriyatları toplandı. Çevre mahallelerde tehlike arz eden onlarca yapının ve Maili inhidam kararı alınmıĢ yapıların yıkımları gerçekleĢtirilerek hafriyatları atıldı. Yapılan Menfez ve Köprüler Yapılan çalıĢmaların tamamı çevre mahallelerde olup çeĢitli boyutlarda 16 adet menfez yapılmıĢtır. Ayrıca yağıĢlardan hasar görerek yıkılma aĢamasına gelen 3 adet köprü onarılarak hizmete açılmıĢtır. Çarıklı yeĢilvadi mahallemizde 12-1,5 m ebatlarında çelik konstrüksiyon köprü yapıldı. Birçok mahallemizde akarsuyun çevreye zararını engellemek için dere yatağı geniĢletilmiĢtir. Kasis ( hız kesici ) yapılması ÇeĢitli mahallelerde aĢırı sürat yapan araçlardan kaynaklı sokaklarda hız kesiciler yapılmıĢtır. Mezarlıklar KuĢburnu mezarlık çevresi düzelendi. Tavuklu mezarlık çevresi düzenlendi. KuĢlukbağı mezarlık çevresi düzenlendi. KuĢlukbağı Camii çevresi düzenlendi. SarıkamıĢ Çetinler mezrası mezarlık çevresi düzenlendi. Süngürler mezarlık çevresi düzenlenmesi. Kervanpınar mezarlık çevresi düzenlemesi devam ediyor. KarabaĢ mezarlık çevresi düzenlemesi. Bahçecik mezarlık çevresi düzenlemesi. KavĢan mezarlık çevresi düzenlemesi
 21. 21. 21 ġantiye Yapımı ġantiyemizin yapılan projeler kapsamında yıkılması çerçevesinde cüzzi paralar kullanılarak yeni Ģantiye yapıldı. Burada çalıĢmalarımız devam etmektedir. Acil durumlar Kar ve yağıĢlı havalarda gerekli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Yapılan Makineler Çöp sıkıĢtırma römorkları ve paqıjok tamamen makine ikmal personelimizce yapılmıĢtır. Ayrıca birçok birimimiz ve kurumumuzun boya-badana, kapı-pencere yapımı ve demir doğrama iĢleri yapılmıĢtır. Araçlarımızın bakım onarım çalıĢmaları günlük olarak makine ikmal atölyemizde yapılmaktadır. TARAFIMIZCA YAPILAN MAHALLE EVLERĠ MAHALLE/KÖY YeĢilvadi(Çarıklı) Dicle(Kâbi) Karpuzlu Kervanpınar Aslanoğlu Küçükkadı Bağpınar Bahçecik Zorova
 22. 22. 22 1.6. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU PERSONEL: 1 müdür, 3 memur,22 kadrolu iĢçi ve 6 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 32 personel 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 1.Maddesi ―Kamu Hukukuna tabi olan ve kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanılan kamu kurum ve kuruluĢlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektedir‖ ve kanunun 2. maddesinin birinci paragrafında ―AĢağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karĢılanan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülür ― denilmektedir ve kanunu 2.maddesi a bendinde ise kamu idareleri arasında Belediyelerde sayılmıĢtır. Belediyemiz bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idaredir. Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri ihaleleri, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri kanununda belirtilen esas ve usullere göre Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Belediyemiz, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunun farkında olarak bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyeti göstermektedir. Belediyemiz sahip olduğu malzeme araç-gereçler, tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanıma arz edilmiĢtir. Belediyemizin öncelikle sahip olduğu iĢ gücü, makine ve ekipmanlarından faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmektedir. Belediyemizin imkanları ile yapılamayan hizmetler yasalar çerçevesinde piyasadan temin edilmiĢtir. 01 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Destek Hizmetleri birimi olarak yapmıĢ olduğumuz mal,yapım ve hizmet alımları açık ihale , ile doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılmıĢtır.Yapılan alımlarda talep yapan birimlerimizden de temsilen görevlendirme yapılarak alımların açık ve Ģeffaf olması sağlanmıĢtır.Yine ihtiyaç belirten birimlerimizle koordineli bir Ģekilde çalıĢmalar yürütülmüĢtür.Bu çalıĢmalar esnasında bir güven ortamının sağlandığı görülmüĢtür. ÇalıĢmalarımızda önemsemediğimiz pazarlık ve kriterler, gözlemlediğimiz kadarıyla diğer kurumlar arasında da örnek çalıĢma olarak kabul edilmiĢtir. 01. Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerimiz aĢağıya çıkarılmıĢtır. 1.Belediyemiz bünyesinde bulunan birimlerin ihtiyaçları ile ilgili 799 adet evrak iĢlem görmüĢtür. 2.Belediyemiz bünyesindeki araçlarda kullanılmak üzere bir adet akaryakıt ihalesi yapılmıĢtır 3.Belediyemiz bünyesinde görev yapan memurlara verilmek üzere yemek ihalesi yapılmıĢtır
 23. 23. 23 4.Belediyemiz Fen iĢleri Müdürlüğü ve Temizlik iĢleri Müdürlüğü bünyesinde çalıĢtırılmak üzere 117 personel hizmet alımı ihalesi yapılmıĢtır. 5.Belediyemiz, Hizmet Binasının güvenliğini yağlamak için 4 adet Özel Güvenlik Alımı ihalesi yapılmıĢtır. 6-Belediyemiz sınırları dahilinde Bağıvar Mahallelerinde kalan alanda 2 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iĢi ihalesi yapıldı. 7-Ġlçemiz Yeniköy,YiğitçavuĢ,Sadi,Bağıvar,Kozan Mahallelerinde Belediyeye ait arsa satıĢ ihaleleri yapıldı. 8-Belediyemiz sınırları dahilinde YeĢilvadi Mahallesinde kalan alanda 1 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iĢi ihalesi yapıldı. 9- Belediyemiz sınırları dahilinde YiğitçavuĢ ve Karaçalı Mahallelerinde kalan alanda 7 ve 5/B nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması (arazi ve arsa düzenlenmesi) hizmet alım iĢi ihalesi yapıldı. 10- Belediyemiz bünyesinde çalıĢmalarını yürütmekte olan Mehmet Geren Eğitim Destek Evinde öğrenim gören öğrencilere 12 ay boyunca 1 adet Fen Bilgisi,1 adet Matematik, 1 adet Sosyal Bilgiler ve 1 adet Dil Bilgisi öğretmeni ile ders verme hizmet alım ihalesi yapıldı. 11-Belediyemizce Mardin kapı mezarlığı karĢısında yeni Ģantiye yapıldı. 12-Ġlçemiz Kervanpınar,Bağpınar,Bahçecik,Gülpınar,Küçükkadı Mahallelerinde yas evleri yapıldı. 13.Belediyemiz Fen iĢleri Müdürlüğü ve Temizlik iĢleri Müdürlüğü bünyesinde çalıĢtırılmak üzere 117 personelin 3 aylık hizmet alımı ihalesi yapılmıĢtır. 14.Birimlerimizde yapılan sanatsal ve kültürel etkinlikler için gerekli olan mal ve hizmet teminleri sağlanmıĢtır. 15.ĠĢçi ve memurlarımızın sosyal hak ediĢlerine yönelik giyim kuĢam eĢyaları temin edilmiĢtir. KAYIT ĠġLEMLERĠ Kayıtlara intikal eden evrak sayısı 1. Belediye Birimlerinden gelen evrak: 810 2. Müdürlüğümüzden çıkan evrak sayısı: 799 Tablo 1 2013 yılında karĢılanan taleplerin dosya sayısı bazında dağılımı (4734 sayılı kamu ihale kanunun ilgili maddelerine göre) ihalenin Ģekli Dosya sayısı 4734 s.k. 19 açık ihale usulü 5 adet 4734 s.k. 22/D doğrudan temin 527 adet
 24. 24. 24 4734 s.k. 22/F pazarlık usulü 4 adet 4734 s.k. 22/E 5 adet Toplam 527 adet Grafik 1 2013 yılı içende 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında iĢlem gören dosya sayısı grafik 1 ve tablo 1 de gösterilmiĢtir. Mali yıl içerisinde toplam 527 adet dosya iĢlem görmüĢtür. 4734 sayılı yasanın 19. maddesine göre 5 açık ihale yapılmıĢtır. 2013 yılı içerisinde iĢlem gören dosyaların ihale usullerine göre parasal dağılımda bazı Tablo 2 Ġhalenin Ģekli Tutarı (TL) 4734 sayılı kanunun 19. md açık ihale 3.336.107,06 4734 s.k. 22/D md. Doğrudan temin 4.032.467,79 4734 s.k. 22/F pazarlık usulü 808.039,64 4734 s.k. 22/E 77.500,00 Toplam tutar 8.254.114,49 0 100 200 300 400 500 600 4734 md. 19 açık ihale usulü 4734 md. 22/d doğrudan temin 4734 md.22/f pazarlık usulü 47347 md.22 /e
 25. 25. 25 Grafik 2 Tablo3 Alımın niteliğine göre yapılan harcamalar aĢağıya çıkarılmıĢtır: Mal alımları için yapılan harcamalar 5.069.667,79 TL Hizmetler alımları için yapılan harcamalar 3.184.446,70 TL Toplam 8.254.114,49 TL Grafik 3. 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 açık ihale doğrudan temin pazarlık usulü 21 / e 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 Mal alımı Hizmet alımı
 26. 26. 26 2013 Yılı KAYIT ĠġLEMLERĠ Kayıtlara intikal eden evrak sayısı 1-Belediye birimlerinden gelen evrak: 810 adet 2- Müdürlüğümüzden çıkan evrak sayısı: 799 adet Tablo 4 2013 yılında karĢılanan taleplerin dosya sayısı bazında dağılımı (4734 sayılı kamu ihale kanunun ilgili maddelerine göre) ihalenin Ģekli Dosya sayısı 4734 s.k. 19 açık ihale usulü Pazarlık usulü ile 9 adet 4734 s.k.. 22/Doğrudan temin 527 adet 4734 s.k.. 21/E 5 adet TOPAM 541 Adet Grafik 4 Tablo 5 0 100 200 300 400 500 600 Açık ve Pazarlık usulü İhale Doğrudan temin 21 / e
 27. 27. 27 2013 yılı içerisinde iĢlem gören dosyaların ihale Usullerine göre parasal dağılımı 4734 SK. Madde 19 açık ihale ve Pazarlık 4.144.146,70 TL 4734 SK. Doğrudan temin 22/D 4.032.467,79 TL 4734 SK. 21/E 77.500,00 TL TOPLAM 8.254.114,49 TL Grafik 5 2013 Yılı içerisinde iĢlem gören dosyaların ihale usullerine göre parasal bazda dağılımı 2013 mali yılı içende iĢlem gören mal, hizmet ve yapım alımı iĢleri için sonuçlanan dosya 541 adet olup parasal değerleri toplam:8.254.114,49 TL dir. Mal alımı kategorisinde; Belediyemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaç duydukları her türlü malzeme araç,gereç oto ve iĢ makineleri yedek parçası ,bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri her türlü baskılı evrak ve bilgisayar formları,demirbaĢ büro malzemeleri , motorin,benzin,gaz,madeni yağlar,kalorifer yakıtı,memur ve iĢçi personelin giyim eĢyaları, diğer sarf malzemeler temin edilmiĢtir. Hizmet alımı kategorisinde; Ġlçenin süpürme, çöp toplama ve nakli hizmetleri temizliği,Belediyemize ait tesis ve hizmet binaların koruma ve güvenlik hizmetleri,oto ve iĢ makinelerin bakım onarım ve revizyon, kiralama hizmetleri her türlü demirbaĢ malzeme ve teçhizatın periyodik bakım ve onarım hizmetleri bilgisayar programların temini ve periyodik bakımları hizmetleri temin edilmiĢtir. 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 Açık ve pazarlık usulü ihale Doğrudan temin 21 / e
 28. 28. 28 2013 yılında yapılan ihaleler Müdürlüğümüzce 2013 yılında hazırlanarak iĢleme konan ihalelere iliĢkin sonuçlar aĢağıya çıkarılmıĢtır Tablo 6 sıra no Ġhalenin Adı 4734 sayılı kanunun ilgili maddesi Ġhale sonucu 1 Belediyemiz bünyesinde çalıĢan araçlarda Kullanılmak üzere akaryakıt alımı iĢi Madde 19 açık ihale usulü 1.037.200 TL 2 Belediyemiz bünyesinde çalıĢan Memurlara Yemek hizmeti alımı iĢi Madde 19 açık ihale usulü 332.000 TL. 3 Eğitim Hizmet Alım ĠĢi Madde 19 açık ihale usulü 118.999,68 TL. 4 Belediye Özel Güvenlik Hizmet Alım Ġhalesi Madde 19 açık ihale usulü 128.860,88 TL. 5 Belediyemiz bünyesinde Temizlik Müdürlüğü ve fen iĢleri Müdürlüğü bünyesinde çalıĢtırılmak için 117 adet personel alımı iĢi. Madde 19 açık ihale usulü 1.719.046,50 TL. 6 Belediyemiz bünyesinde Temizlik Müdürlüğü ve fen iĢleri Müdürlüğü bünyesinde (3 aylık) çalıĢtırılmak için 117 adet personel alımı iĢi. 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/b Pazarlık usulü 469.845,00 TL. 7 Belediyemiz sınırları dahilinde Bağıvar Mahallelerinde kalan alanda 2 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 18. maddesi uygulaması 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/f Pazarlık usulü 65.776,54 TL. 8 Belediyemiz sınırları dahilinde YeĢilvadi Mahallesinde kalan alanda 1 nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması 4734 Kamu Ġhale kanunun 22/d doğrudan temin usulü 143.598,40 TL. 9 Belediyemiz sınırları dahilinde YiğitçavuĢ ve Karaçalı Mahallelerinde kalan alanda 7 ve 5/B nolu düzenleme sahasının 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 18. maddesi uygulaması 4734 Kamu Ġhale kanunun 21/f Pazarlık usulü 128.819,70 TL. Toplam 4.144.146,70 TL
 29. 29. 29 2013 yılında Harcamaların Müdürlüklere dağılımı 1) Zabıta Müdürlüğü 2) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 14.787,95 TL 156.914,42 TL 3) Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 182.382,94TL 4) Mali Hizmetler Müdürlüğü 34.866 TL 5) Fen iĢleri Müdürlüğü 3.127.340,09 TL. 6) Özel Kalem Müdürlüğü 193.489,01 TL 7) Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 9.930,38TL 8) Yazı iĢleri Müdürlüğü 3.695,00 TL 9) Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 4.650,00 TL 10) Basın Yayın Halkla iliĢkiler Müdürlüğü 213.013,41 TL 11) Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 73.343,48 TL 12) Kültür ve Sosyal iĢleri Müdürlüğü 940.380,59 TL 13) Bilgi iĢlem Müdürlüğü 36.810,00 TL 14) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü 102.527,00TL 15) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 8.735,00 TL 16) Stratejik GeliĢtirme Müdürlüğü 17) Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 79.870,00 TL 5.932,20 TL.
 30. 30. 30 1.7. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Belediye Zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalıĢması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalıĢma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak Ģekilde düzenlenir.  Sınırlarımız dahilinde çeĢitli nedenlerle kesilen Cezaların tahsilatları, Hafta sonu ĠĢyerlerini açık tutan ĠĢyerleri için Hafta Tatili Formu tahsilatı ve kaldırımın engel taĢımayan yerlerine izin alınarak verilen iĢgaliyeler aĢağıda sıralanmıĢtır.  Sağlık Grup BaĢkanlığının yazılarına istinaden, 4207 sayılı Yasa çerçevesindeki uygulamalarda(Sigara Denetimlerinde) görev yapacak 2 Asil 2 Yedek olmak üzere 4 Personel görevlendirilmiĢtir. Her ay Sağlık Grup BaĢkanlığının elemanları ile denetimlere katılmıĢ olup, 2012 yılı içerisinde 1088 ĠĢyeri denetlenmiĢtir.  Ġl Sağlık Müdürlüğünün ilgi yazılarına istinaden, 4207 sayılı kanun hükümleri gereği, Ġlçemiz genelinde açıkta satılan ve 18 yaĢ altı çocukların Tezgah üzerinde aleni bir Ģekilde satıĢını yaptığı Tütün ürünlerini satan kiĢilere yönelik yaptığımız uygulamalar neticesinde bir çok Tezgaha el konulmuĢtur.  Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Okul Kantinlerinin Denetimleri için 1 Asil ve 1 yedek olmak üzere 2 personel görevlendirilmiĢ olup, Sınırlarımız dahilinde bulunan, Okul kantinlerine yapılan Gıda Denetimleri sonucunda, 12 Okul Kantinine, son kullanım tarihi geçmiĢ ürün bulundurduklarından dolayı ürünlerine el konularak gerekli Cezai ĠĢlemler uygulanmıĢtır.  Sağlık Grup BaĢkanlığının yazılarına istinaden, 2 Asil ve 2 yedek olmak üzere 4 Personelimizin de bulunduğu denetimler sonucunda, farklı ay ve günlerde 18 iĢyerine kesilmiĢ olan cezalarının tahsilatları için, Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesine yatırmaları konusunda yazılı Tebligatlar yapıldı.  Ġl Kültür Turizm Müdürlüğünün yazısına istinaden, 78. Ve 79. Burçlarda yapılan iĢgaller durdurulmuĢ olup, Burçlar iĢgalden arındırılmıĢtır.  Ġl Kültür Müdürlüğünün yazılarına istinaden, iĢgal edilen (Çay Ocağı olarak iĢletilen Büfe) keçi Burcunun Zemin ve teras katının iĢgalden arındırılması için, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle, Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince Büfe yıkılarak tahliye edilmiĢtir.  Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazısına istinaden, Cevat paĢa Mahallesi Saray Kapı kısmında ahır olarak kullanılan Burçlara, Ġmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce gidilerek, Demir kapılar takılmıĢ olan ahırların kilitleri kırılıp kapıları sökülerek tahliyeleri yapılmıĢtır.
 31. 31. 31  Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, insanlar tarafından depo ve ahır olarak kullanılan burçların iĢgalden kurtarılarak, Burçların rölöve, Restorasyon ve resititüsyon projelendirme çalıĢmalarının yüklenici Firma tarafından yapılması için iĢgalden arındırılarak kapalı bulunan mekanların açılması istendiğinden. Ġmar Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince, ahır ve depo olarak kullanılan yerlerin anahtarlarını kırarak kapıları açılıp iĢgalden arındırılmıĢtır.  Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, ġamhane Mahallesindeki Çay ocağı olarak kullanılan Burçlara gidilerek söz konusu çay ocağı kaldırılmıĢ olup, Burçlar iĢgalden arındırılmıĢtır.  Ġl Kültür Müdürlüğünün yazılarına istinaden, 1 nolu (Dağkapı) Burcunun Güneydoğu köĢesinde konuĢlandırılmıĢ prefabrik taksi durağı ve seyyar satıcıların tezgahları Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce kaldırılmıĢtır.  Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Hasan paĢa hanının tarihi dokusunu bozacak, zarar verecek DıĢ cephesine asılmıĢ Levha ve Klimalar sökülerek gerekli uygulamalar yapılmıĢtır.
 32. 32. 32  Ġl Sağlık Müdürlüğünün yazılarına istinaden, RNF marka damar baskı pedi ve ERPAD marka arter kapama ped ürünleri satıĢının yasaklandığına dair Bakanlık Genelgesi 19 Medikal ve Hastahaneye Ekiplerimiz tarafından yazılı tebligat verilmiĢtir.  Kayapınar Ġlçe Belediye BaĢkanlığının yazılarına istinaden, Sanayi bölgesinde bulunan kaçak yapılarla ilgili yapılacak uygulamalar için bir ekip gönderilmiĢtir.  Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına Bağlı Zabıta Daire BaĢkanlığının yazılarına istinaden, Ġlimiz On Gözlü Köprü civarında kamuya ait arsayı Ruhsat almadan izinsiz iĢgal edip düzenlemelerde bulunan ĠĢyerinin yıkımı için oluĢturulmuĢ ekip, BüyükĢehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü elemanları ile koordineli çalıĢma neticesinde yıkımı gerçekleĢtirilmiĢtir.  Ġlçemizde bulunan Ġnönü ve Gazi Caddelerinde tüm iĢyerleri, Kurumlar ve Bankaların asılı bulunan tabelalarının görüntü kirliliğine ve estetik durmadıkları nedeni ile, ahĢap görünümlü ve tunç yazılarla değiĢtirilmiĢ olup çok güzel bir görüntü oluĢturulmuĢtur. Gazi caddesinde değiĢtirilen tabelalar
 33. 33. 33 1- ĠġGALĠYELER : Ġlçemizde halkımızın daha sağlıklı bir Ģekilde alıĢ-veriĢ yapmaları, yaya ve araç trafiğinin daha düzenli bir Ģekilde akıĢını sağlamak amacıyla Ġlçemiz genelinde cadde ve kaldırımların iĢgalinin engellenmesi amaçlı çalıĢmalarımız sürekli devam edilmiĢtir. Bu çalıĢmalarımızı engellemeye çalıĢan esnaflara ilk etapta 372 Esnafa uyarı tebligatları verilerek uyarılmıĢlar. UyuĢmazlıkta ısrar eden 44 esnafa cezai müeyyideler uygulanmak suretiyle çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ġlçemiz ve diğer il ile ilçelerde gelen vatandaĢların özellikle PerĢembe ve Cuma günlerinde, Hz. Süleyman camisine ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için gerekli önlemler alınarak kaldırım iĢgali ile ilgili çalıĢmalar yapıldı. Ayrıca Her Cuma Günü vatandaĢlarımızın rahat Camiye gidebilmeleri için gerekli çalıĢmalar yapılmıĢ olup, gerekli rutin çalıĢmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Ġzzet paĢa Caddesi ve Hz. Süleyman Camii civarında bulunan dilenciler ve iĢportacılara Yılı boyunca uygulamalar yapılmıĢ, gereken düzenlemelere gidilmiĢ olup, PerĢembe ve Cuma günleri 2 personel görevlendirilmiĢtir. Hz SÜLEYMAN CAMĠĠ CĠVARI BĠR PERġEMBE GÜNÜ GÖRÜNTÜSÜ Ramazan Bayramı münasebetiyle Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Toptancılar, Marketler ve Bakkallara Maytap, Yakıcı, parlayıcı Madde ve boncuk atan havali tabancaların satılmaması konusunda uygulamamız Bayram boyunca devam edilmiĢtir. Özellikle yaz aylarında sayılarında artıĢ tespit edilen kola ve dondurma dolaplarına düzenlemeler getirilerek dolapları bırakan iĢyerlerinden iĢgaliye bedelleri alınarak Belediyemize gelir sağlandı.
 34. 34. 34 MELĠKAHMET SEMTĠNDE TOPTAN AYAKKABI SATIġ YAPAN ĠġYERĠ KARGO ĠLE GELEN MALZEMELERĠN NAKĠL ĠġLEMLERĠ Bayram akĢamı Temizlik iĢleri Müdürlüğümüzce Ana caddelerin temizlenip ve yıkanması esnasında rahat bir Ģekilde çalıĢmaları konusunda zabıta görevlendirilmiĢtir. MELĠK AHMET CADDESĠNDEKĠ ESNAFLARA KALDIRIMLARI ĠġGAL ETMEMELERĠ YÖNÜNDE SIK SIK UYARILAR YAPILMAKTADIR
 35. 35. 35 2- DĠLENCĠ OPERASYONLARI  Özellikle SavaĢ nedeni ile Suriye den ve baĢka illerden gelip halkımızın dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik Sur Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenli uygulamalar yapılarak bu dilenciler toplanıp Belediyemiz sınırları dıĢına çıkarılmıĢlardır. Dini Bayramlarda vatandaĢların Bayram sabahı Mardin Kapı Mezarlığına yapılan ziyaretlerinde Dilenci ve iĢportacıların vatandaĢların rahatsız edilmemesi konusunda 2 zabıta memuru görevlendirilmiĢtir. 3- SEMT PAZARLARI  Ġlçemizde değiĢik Mahallelerimizde kurulan semt pazarlarının denetimlerini Pazartesi ve Salı günleri olmak üzere haftada iki gün Zabıta Personellerimizce kontrolleri yapılmaktadır. SEMT PAZARLARINDAN GÖRÜNTÜLERĠ
 36. 36. 36 4- GIDA VE HĠJYEN DENETĠMLERĠ  Ayrıca Bakkallara Yönelik yapılan denetimlerde tarihi geçmiĢ gıda ürünlerine el konulup, 12 Sokak Bakkalına cezai müeyyide uygulanmıĢtır.  Belediye Zabıta Ekiplerimiz Ġlimiz Ġnönü, Kıbrıs Caddelerinde toplan 114 gıda üzeri olan iĢyeri denetimi yapmıĢ olup, bunlardan 3 Büyük Market ile Çarıklı ve Bağıvardaki 62 Gıda üzeri Toptan satıĢı yapan iĢyerine cezai müeyyide uygulanmıĢtır.
 37. 37. 37 TARĠHĠ GEÇEN VE ĠMHA EDĠLMEK ÜZERE EL KONULAN GIDA MADDELERĠ TEMĠZLĠK ġANTĠYESĠ ÇÖP SĠLOSUNDA TUTANAK ĠLE BĠRLĠKTE ĠMHA EDĠLMĠġTĠR.  Belediyemiz sınırlarındaki fırınlar denetlendi. Denetimler sırasında genel temizlik kontrolleri yapılarak fiyat tarifesi ve gramaj konusunda uyarılar yapıldı. Yapılan ikinci kontrollerde Belediyemiz tembih ve yasaklarına uymadıkları tespit edilen 8 fırın hakkında cezai iĢlemler yapıldı. EKĠPLERĠMĠZĠN FIRINLARA YÖNELĠK DENETĠMLERĠ
 38. 38. 38  Yılı içinde Tüm Kasap ve ġarküteri satıĢı yapan iĢyerlerinde denetimler yapılmıĢ olup, eksiklikleri görülen esnaflara tebligat verilmiĢ olup, süresi içinde eksikliklerini gidermeyen 6 Kasap ve 7 ġarküteri satıĢı yapan Esnafa cezai müeyyideler uygulanmıĢtır. EKĠPLERĠMĠZĠN KASAPLARA YÖNELĠK DENETĠMLERĠ AÇIKTA YOĞURT SATAN ĠġYERLERĠNDEKĠ GÖRÜNTÜLER (BU ĠġYERĠ ENCÜMEN KARARI ĠLE KAPATILMIġTIR)  Mardin kapı peynirciler çarsısına yönelik yapılan uygulamalarda daha Hijyenik bir ortamda satıĢ yapmaları ve Genel temizlik konusunda taviz verilmeyeceğine dair 44 ĠĢyerine yazılı tebligatlar verilmiĢtir.
 39. 39. 39 PEYNĠRCĠLER VE ġARKÜTERĠ ÜZERĠ Ġġ YAPAN ĠġYERĠ DENETĠMLERĠ  Ġlçemiz Sınırları içinde izinsiz tadilat yapan 34 iĢyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereğince cezai müeyyidelere uygulanmıĢtır. ĠZĠNSĠZ TADĠLAT YAPAN BĠR ĠġYERĠNDEN GÖRÜNTÜ  Zabıta Genel Kontrol ekibimiz Ġlçemizde bulunan tüm lokantalar ve Ekmek arası döner satan iĢyerlerinin Genel Temizlik ve Hijyenik olup, olmadıkları yönünde denetimleri yapılmıĢ, eksiklikleri bulunan iĢyerlerine yazılı tebligatlar verilmiĢtir. Ayrıca çöplerini belirtilen saatlerde atmaları yönünde uyarılmıĢlardır.
 40. 40. 40 LOKANTA DENETĠMLERĠNDEN GÖRÜNTÜLER ĠLÇEMĠZDEKĠ MARKET DENETĠMLERĠNDEN GÖRÜNTÜLER Zabıta Genel Kontrol ekibimiz ile Kahvehaneciler ve Çay Ocakları Odası koordineli olarak kahvehaneler ve çay ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. ĠzzetpaĢa Caddesinde bulunan 6 kıraathaneye kaldırımı iĢgal etmemeleri hususunda yazılı tebligat verildi.
 41. 41. 41 EKĠPLERĠMĠZĠN CAFE VE KIRAATHANE DENETĠMLERĠ 5- TEMĠZLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ ĠġLEMLER : Ġlçemiz genelinde Zamansız çöp attıkları tarafımızdan tespit edilen, 36 iĢyerine ve Mahallelerde Zamansız çöp attıkları tespit edilen 6 Binaya ve 6 iĢyeri olmak üzere toplam 12 kiĢi olmak üzere kabahatler Kanununun ilgili Maddeleri gereğince cezai müeyyideler uygulanmıĢtır. ANA CADDE DE ZAMANSIZ ÇÖP VE KALDIRIM ĠġGALĠ YAPAN ĠġYERLERĠNE YÖNELĠK SIKI BĠR DENETĠM UYGULANMAKTADIR.
 42. 42. 42 GAZĠ CADDESĠ ÜZERĠNDE ZAMANSIZ ATILAN ÇÖP 6- SONUÇ BÖLÜMÜ : 1. 2013 Yılı içerisinde, 344 Adet Hafta Tatili verilmiĢ olup, Toplam 55.870.00 TL gelir elde edilmiĢtir. 2. 173 ĠĢyerine Cezai ĠĢlem uygulanmıĢ olup, bunlardan 215’inden Para Cezası tahsil edilmiĢ olup, Toplam 18.950.00TL gelir elde edilmiĢtir. 3. 680 Adet ĠĢgaliye verilmiĢ olup, Toplam 43.950TL gelir elde edilmiĢtir. 4. 549 Adet yazılı Tebligat verilmiĢtir. 5. 18 ĠĢyerinden (Dondurma ve Ġçeçek Dolaplarından alınan) ĠĢgaliye Harcı için 28.800 TL. tahsil edilmiĢtir. 6. 26 Adet Kaçak Yapının (Diğer Belediyelere verilen destek dahil) Yıkımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
 43. 43. 43 1.8. RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLER  2013 Yılı içinde Müdürlüğümüz ekiplerince düzenli olarak Belediyemiz sınırları dâhilinde bulunan esnaflara yönelik denetlemeler yapıldı. Bu denetimler sırasında iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatları ile ilgili eksiklikleri tespit edilen iĢyerleri gerek sözlü gerekse yazılı olarak uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan 20 iĢyeri hakkında ceza tutanağı tanzim edildi.3.640.00 TL.Tahsil edilmiĢtir.  2013 yılı içinde, Ekiplerimizin yapmıĢ oldukları çalıĢmalar neticesinde, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı almak için Belediyemize 112 baĢvuru yapıldı. Bu baĢvurular neticesinde eksikliklerini tamamlayan ve ruhsat almalarında engel görülmeyen 107 iĢyerine ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı verilmiĢ olup, toplam, 177.186.00 TL. Gelir sağlanmıĢtır.  Bu tarihler arasında yapılan denetimler ve baĢvurular neticesinde çeĢitli nedenlerden dolayı (Terki Sanat, Adres DeğiĢikliği, Faaliyet Konusunun DeğiĢmesi ve ĠĢletmecinin DeğiĢmesi) toplam 25 adet ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı iptal edildi.  2013 Yılı içerisinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’dan gelen yazılara istinaden Encümen Kararları alındıktan sonra 7 iĢyerine para cezası verilmiĢ olup, Encümence verilen ceza Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığına bildirilmiĢtir.  Müdürlüğümüz bünyesinde Sınıf Tespit Komisyonu kurularak Sıhhi iĢyerlerinin (Lokanta, Restoran, Pastane, Kıraathane, Ġnternet Salonları vb. iĢyerleri) Resmi Gazetede ve ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsat Yönetmeliğinde belirtilen kriterler baz alınarak sınıf tespitleri yapıldı. Bu çalıĢmalar neticesinde verilecek ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarına esas olmak üzere iĢyerlerinin sınıfları belirlenerek ruhsatlara iĢlendi.  Belediyemize bağlanan çarıklı ve bağıvarda Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iĢyerleri denetlenmiĢ olup, Ruhsat almaları konusunda uyarıda bulunuldu. ÇalıĢmalarımız devam etmektedir.  Haftanın 1 günü Genel sağlık ve Gıda denetlemesi yapılmaktadır.  Dicle Üniversitesi kampüs ve civarında Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iĢyerleri denetlenmiĢ olup Ruhsat almaları konusunda uyarılmıĢlardır.  Dönem içinde ilgili kurum ve kuruluĢlarla gerekli yazıĢmalar yapıldı.  1 Müdür, 1 Ģef, 1 yazıcı 3 memur Ruhsat Denetim elemanından oluĢan ekibimiz tarafından düzenli olarak Belediyemiz sınırları dahilinde kontrol ve denetimler yapıldı. Çevre sağlık teknisyenimizin olmadığından dolayı bu konuda çalıĢmalarımızda eksiklik görülmektedir.
 44. 44. 44  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Gelirler ġefliği ekiplerinin ortak çalıĢmaları sonucu ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren iĢyerlerinin tamamı denetletmiĢ olup; Toplam 2142 iĢyerinin 1480 adet iĢyerine iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatının olduğu 662 adet iĢyerinin ’de iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatının olmadığı tespit edilmiĢtir. ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġTIRMA RUHSATI YILLARA GÖRE TABLO AġAĞIYA ÇIKARILMIġTIR. 2013 YILI ĠġYERĠ DENETLEMELERĠ SONUÇ TABLOSUDUR 131 236 95 154 176 112 66 157 162 144 165 107 65 79 40 21 11 5 0 50 100 150 200 250 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 2013 BAŞVURU ADEDİ VERİLEN RUHSAT ADEDİ İŞLEMDE OLAN 0 500 1000 1500 2000 2500 DENETLEME SONUÇLARI 2142 1587 555 DENETLENE N İŞYERİ SAYISI
 45. 45. 45 SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SINIRLARI ĠÇERSĠNDE BULUNUN ĠġYERLERĠNĠN SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI LOKANTA 50 FIRIN 13 KONFEKSĠYON 261 KASAP 16 DÖNERCĠ 16 BERBER 70 KUYUMCU 28 OTEL 32 ĠNTERNET CAFE 35 BÜFE 25 MANAV 16 BAKKAL 152 AYAKKABI TAMĠRCĠSĠ 9 KIRAATHANE 59 ÇAY OCAĞI 39 HIRDAVAT 41 ECZANE 18 DĠġ LABORATUVAR 8 MARANGOZ 1 TELEFONCU 45 AYAKKABI SATIġ 106 KÜÇÜK EV ALETLERĠ 4 GÖZLÜKÇÜ 20 PASTANE 6 MAATBAA 28 BĠLGĠSAYAR TAMĠR 6 KIRTASĠYE 12 TURĠZM ACENTASI 8 BEYAZ EġYA 38 MEDĠKAL 21 TERZĠ 69 TESĠSATÇI 9 BÜRO 7 YUFKACI 3 ANAHTARCI 2 KASET CD 2 ELEKTRĠKÇĠ 34 KURU TEMĠZLEME 1 BANKA 12 KARGO 1 ÇĠÇEKÇĠ 3
 46. 46. 46 DEPO 22 BAHARATÇI 13 SAKADATÇI 6 BANYO MALZ SATIġ 6 ġARKÜTERĠ 60 DEMĠRCĠ 33 KAHVALTICI 7 KÖMÜRCÜ 8 BÖREKÇĠ 6 SÜPÜRGE SATIġ 15 OTO YEDEK PARÇA 8 TAMĠRCĠ 28 CĠĞERCĠ 25 ÇÖMLEKÇĠ 8 SAATÇI 18 NALBURĠYE 10 KURUYEMĠġÇĠ 24 TATLICI 15 MARKET 7 DOVĠZ BÜROSU 8 KURU KAHVE SATIġ 5 CAMCI 14 DÜĞÜN SALONU 2 BOYA MALZ. 13 TÜPÇÜ 10 EMLAKÇI 20 TEKNĠK SERVĠS 6 MOBĠLYACI 12 FOTOĞRAFÇI 43 ĠDDAA BAYĠĠ 5 TUHAFĠYE 132 DEKORASYON 2 BĠSĠKLETÇĠ 1 SAĞLIK KABĠNĠ 6 SÜRÜCÜ KURSU 3 TOTANCI 11 ZÜCACĠYE 117 HALICI(manifatura) 72 YANGIN SÖNDÜRME 2 KOZMETĠK 1 TAKSĠ DURAĞI 1 GÜMÜġÇÜ 2 OTO PARK 2 ECZA DEPOSU 2 AKVARYUMCU 2
 47. 47. 47 VETERĠNER 3 HURDACI 3 Ruhsatlı 1587 Ruhsatsız 555 HASTANE 1 2142 Toplam
 48. 48. 48 1.9. BĠLGĠ-ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaĢ imkânlardan yararlanmak suretiyle, belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız bir Ģekilde yürütülmesini sağlamakta, bu amaçla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli sistemleri kurmakta, iĢletmekte ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyenin hizmetine sunmaktadır. DONANIM ALTYAPISI Belediyemizde E-Belediye server sistem odasında toplam 3 Server ile kesintisiz hizmet vermektedir. Belediyemizde 85 PC, 15 laptop olmak üzere toplam 100 bilgisayar, 22 yazıcı, 15 scanner (tarayıcı), bulunmaktadır. Bunları her türlü elektrik kesilmesi ve dalgalanmasına karĢı koruyan 1 Adet 10 KVA güç kaynağı ve Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü sistem odasını destekleyen 3 KVA güç kaynağı olmak üzere iki adet güç kaynağı ile desteklenmektedir. NETWORK ALTYAPISI CAT 5 ve CAT6 Tipi UTP kablolaması yaptırılmıĢ, her katta 24 çıkıĢlı Network dağıtım cihazı takılmıĢ, belediyemizin tüm birimleri yerel ağa bağlanarak otomasyon ve internet hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıĢtır. TEKNĠK SERVĠS Birimlerin kullandığı cihazlarda meydana gelen bir kısım arızalar teknik servisimiz tarafından giderilmektedir. SARF MALZEMELER Müdürlüğümüz 2013 yılı içerisinde; 3 klavye ve 10 mouse ilgili birimlere teslim edilmiĢtir. ĠNTERNET HĠZMETĠ Hizmet Binası içinde kablosuz5 adetAccess Point ve 20 MB fiber kablo ile kesintisiz internet hizmeti sunulması sayesinde belediyemizdeki tüm çalıĢanlar internet üzerinden her türlü mevzuat, yayın ve geliĢmeleri anında takip edilmektedir. YÜRÜTÜLEN RUTĠN ĠġLEMLER • Mevcut bilgi iĢlem ağının kesintisiz olarak hizmet vermesi sağlanmıĢtır. • Bilgisayarlarımızda gerçekleĢtirilen iĢlemlerin tamamı günlük olarak yedeklenmektedir. Ayda 1 defa DVD/CD alınan yedekler anlaĢmalı olduğumuz yazılım Ģirketine gönderilmiĢtir. • Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yazılımı istenen ilave veya değiĢiklikler tespit edilip yazılım firmasına yazdırılmıĢtır. • Sistemdeki kullanıcılar tanımlanarak Ģifreleri belirlenmiĢ, yetkileri düzenlenmiĢtir. • Bilgisayar cihazları ve bunların destek üniteleri kurulmuĢ, arıza veya parça değiĢikliği gibi durumlarda gerekli iĢlemler yapılmıĢtır.
 49. 49. 49 • Yazıcıların genel bakım ve tamirleri yapılmıĢtır. • Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme istekleri karĢılanmıĢ, muhtemel talepler için yedek malzeme bulundurulmuĢtur. • Yazıcı sarf malzemelerinin dağıtımı sağlanmıĢtır. • Bilgisayar kullanacak personele gerekli eğitim verilmiĢtir. • Yerel Bilgi Projesi kapsamında gönderilen soru formları, ilgili birimlere gönderilerek cevaplarının zamanında sisteme girilmesi sağlanmıĢtır. • Dicle (Bağıvar) ġubesi, YeĢilvadi (Çarıklı) ġubesi, Temizlik ġantiyesi ve Zabıta ġubeleri ile Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüz arasındaki veri transferini sağlamak amacı ile Telekom’dan dört adet statik ĠP kiralanarak kesintisiz olarak otomasyon hizmet iĢlemleri gerçekleĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Gelirler Ģefliğinde 2 adet leptop ile (3 G teknolojisi) kullanılarak Vergi Mükelleflerinin yerinde sicil kontrolü ve düzenlenmesi amacıyla Türkcell den 2 adet statik ĠP kiralanıp sicil kontrolü memurlarına verilmiĢtir. SUR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ FĠBER ĠNTERNET HĠZMETĠ  Belediye binasının iç internet tesisatını fiber internete uyum iĢlemi için dıĢ firmaların vermiĢ olduğu teklif yaklaĢık 20.000 TL idi , Müdürlüğümüz bu iĢlem için yaklaĢık 3000 TL malzeme temin edip ,kendi elamanlarıyla iç internet tesisatını fiber internete uyum iĢlemi kendisi yaparak 17.000 TL tasarruf etmiĢtir. MEVCUT ESKĠ SĠSTEMĠN TOPLAM MALĠYETĠ : SANTRAL Yıllık Bakımın aylık Ücreti 1000 TL Telefon Hatları( kiralık hatlar dahil) 2700 TL Ġnternet Hatları 1300 TL TOPLAM : 5000 TL FĠBER ĠNTERNET ĠLE HĠZMETĠN MALĠYETĠ : Telefon Hatları( kiralık hatlar dahil) 1400 TL Ġnternet Hatları 2200 TL TOPLAM : 3600 TL YENĠ SĠSTEMĠN ÖZELLĠKLERĠ VE GETĠRDĠĞĠ AVANTAJLAR:  1 ĠP(SANAL) Sanal santral kurularak, tek dıĢ hat üzerinden kurum içi durum dıĢında görüĢmeler yapılabilmektedir.  Santral görevlisi olmaksızın her birim dıĢardan direk aranabilmektedir.  Birimlerde kullanılan ip telefon cihazları fihrist özelliği sayesinde isimden sorgulama yapılabilmektedir.  Eski santralin kaldırılması ile santral bakım ve destek gideri ortadan kaldırılmıĢtır.
 50. 50. 50  Santral Personeline ihtiyaç kalmamıĢtır.  Zabıta Müdürlüğümüze kiralık hatlar iptal iĢlemi yapılmıĢ , yerine sanal santral kurulmuĢtur. 1 adet olan telefon hattı dört hatta çıkarılmıĢtır. Hatlar 4 çıkmasına rağmen telefon giderleri artmamıĢ; bu sistem ile giderler düĢürülmüĢtür.  Havuz sistemi sayesinde arta kalan dakikalar ile diğer operatörlerle bedava görüĢme imkânı  Fiber internet hizmeti ile 20 Mbps sabit hızlı internet hizmeti verilmektedir.  Fiber internet hizmeti ile özellikle web üzerinde vergi tahsilatının daha çabuk sağlanması , Belediye otomasyon sisteminin daha hızlı kullanımını , e-mail gönderme , video izleme müzik dinleme iĢlemleri daha hızlı yapıla bilinmektedir. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ortak Sicil Takibi (Tüm vergi gelirleri ve ücretlerin tek sicil altında tahakkuk iĢlemleri gerçekleĢtirilerek otomasyon içerisinde takip edilmektedir), Belediye Bütçe ve Muhasebe iĢlemleri (Belediyemizdeki tüm ödeme emri iĢlemleri otomasyon üzerinden gerçekleĢtirilmektedir), Emlak Vergisi, Ġlan/Reklam Tabela Vergisi, Çevre Temizlik ve Eğlence Vergisi iĢlemleri numarataj sistemine bağlanarak eksik veya yanlıĢ beyanların önüne geçilmiĢtir. Genel Tahakkuk Tahsilât iĢlemleri (Belediye gelirlerinin tümüne ait tahakkuklar otomasyon üzerinden hazırlanmaktadır, internet üzerinden tahsilât, kredi kartı ile tahsilât, posta çeki ile tahsilât ve Banka aracılığıyla tahsilât sayesinde vergi ödeme iĢlemleri kolaylaĢtırılmıĢtır.) Asker Aylıkları Takibi, Ambar Ayniyat Takibi, DemirbaĢ Takibi, Gayrimenkul Kira Takip, Arsa Takip sistemleri kullanılmaktadır. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Harcamalara katılım iĢlemleri sistem üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. Araç Bakım ve Stok Takibi sistem üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Dava Takip sistemi kullanılmaktadır. BaĢkanlık Menusuna BaĢkanlığın dava dosyalarını görmesi ve takibi için gerekli düzenleme yapılmıĢtır. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Encümen ve Meclis kararları sistem üzerinden takip edilmektedir.
 51. 51. 51 Evrak takip programı eğitimleri verilerek tüm belediyede devreye alınmıĢtır. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Personel Takip Programı düzenli olarak kullanılmakta, ĠĢçi ve memur özlük bilgileri takibi, iĢçi ve memur maaĢ iĢlemleri sistem üzerinden gerçekleĢtirilmektedir, muhasebe ile entegre çalıĢmaktadır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢyeri açma ruhsat iĢlemleri tek sicil ve numarataj’a bağlı olarak gerçekleĢtirilmektedir. Pazaryerleri ve tezgah takibi, Zabıta faaliyetleri, Zabıta cezaları, hafta tatili, ölçü tartı aletleri muayenesi ve diğer ruhsat iĢlemleri sistem üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. EVLENDĠRME MEMURLUĞU Evlendirme Takibi ( MERNĠS iĢlemleri) iĢlemleri TC kimlik ve adres bilgileri sorgulama sistemi üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Sistem yöneticisi iĢlemleri, bilgisayar arıza takibi ve sarf malzemeleri takibi iĢlemleri sistem üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Adres, etiket iĢlemleri sistem üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. BASIN YAYIN VE HALKALA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde Kültür Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne bağlı Bilgi Edinme Birimi oluĢturulmuĢtur. Bilgi ve belgeye eriĢim iĢlerini yürütmektedir. Belediyemiz web sitesinde "e-bilgi edinme" linkinden veya bizzat baĢvuran herkes bu hizmetten yararlanabilir. BaĢvurular ilgili müdürlüklere online veya yazılı olarak bildirilen. Ġstisnalar hariç 15 iĢ günü içerisinde çözümlenen talebin sonucu ilgili müdürlük tarafından vatandaĢa talep ettiği Ģekilde bilgi verilmektedir. DĠCLE (BAĞIVAR) ġUBESĠ Dicle (Bağıvar) mahallesi Ģubesine daha önce 1 adet vezne olmak üzere 3 adet bilgisayar tarafımızdan kurulmuĢtu. Yeni Açılan Eğitim evine 11 adet bilgisayar kurulup network bağlantıları yapılıp, internet bağlantısı sağlandı. YEġĠLVADĠ (ÇARIKLI) ġUBESĠ
 52. 52. 52 YeĢilvadi (Çarıklı) Mahallesi Ģubesine 1 adet vezne olmak üzere 2 adet bilgisayar kuruldu. . Yeni Açılan Eğitim evine 10 adet bilgisayar kurulup network bağlantıları yapılıp, Otomasyon sistemine internet üzerinden bağlantı sağlandı. SUR BELEDĠYESĠ ġANTĠYE SAHASI BüyükĢehir Belediyesi’nin yeni kent planına göre Ģantiyemizin alanı park olarak düzenleneceğinden dolayı, Ģantiye yaklaĢık 100 m ileride alana kurulduğundan; Müdürlüğümüz tarafından gerekli olan telefon ve internet alt yapı çalıĢmaları yapılmıĢtır. Fiber internete uygun olarak ġantiyeye gerekli internet kablolama sistemi yapılarak tüm odalara internet verilmiĢtir. ĠNTERAKTĠF UYGULAMALAR VE GÜVENLĠK UYGULAMARI KAMERA TAKĠP SĠSTEMĠ Hizmet binasında bulunan kamera sistemi yenilenerek 6 adet dıĢ her katta 1 adet Özel Kalem Müdürlüğünde 2 adet olmak üzere toplam 13 adet güvenlik kamerası hizmet vermektedir. WEB SAYFASI Belediye ve bağlı birimlerin yapmıĢ oldukları faaliyet ve hizmetlerin halka etkin Ģekilde tanıtılması amacıyla 2013 yılı boyunca sürekli güncellenmiĢ ve içeriği zenginleĢtirilmiĢtir. Web sitemizde belediyemiz ait e-belediye hizmeti, haber ve fotoğraflar bulunmaktadır. Ayrıca vatandaĢlarımız için haberlerin Kürtçe yayın hizmeti baĢlatılmıĢtır. Belediyemiz Android ve applestore uygulaması hazırlatılmıĢtır. VatandaĢların web sitesi üzerinden gönderdikleri istek ve Ģikâyet e-postalarının Halkla ĠliĢkiler birimine yönlendirmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Her türlü duyuru ve etkinlik web sitemiz üzerinden vatandaĢa ilan edilmiĢtir. Nöbetçi eczaneler, ulaĢım, anket gibi çeĢitli bölümler eklenmiĢtir. Ayrıca Kadın Destek Merkezlerinin tanıtım ve faaliyetleri için Alt domainli www.surkadem.sur.bel.tr adı altında bir web sitesi Müdürlüğümüz personeli tarafından hazırlanarak yayına konulmuĢtur. Kadın Destek Merkezlerinin ürünlerinin satıĢı için web sitesi üzerinden tanıtım afiĢlerinin bulunduğu sayfalar ve reklam afiĢleri hazırlanmıĢtır. E - BELEDĠYE  E-belediye uygulaması ile Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgileri öğrenilebilmekte, yazıcıdan örnek çıktıları alınabilmesi için, internet üzerinden kredi kartıyla 128 bit Ģifreleme ile gecikmiĢ borçlar dahil internetten güvenli bir Ģekilde ödene bilinmesi için çalıĢmalar tamamlanmıĢ e-belediyecilik sistemi faaliyete geçirilmiĢtir.  e-belediyeuygulaması bilgi hizmetleri bölümü oluĢturulmuĢ bu bölümden Arsa m2 Fiyatları, ĠnĢaat Maliyetleri,AĢınma Oranları ,Ç.T.V. Bedelleri ,Meclis Gündemi ,Encümen Gündemi, Nikah Rezervasyon ,Doküman Yönetimi ,Beyaz Masa ,Bilgi Edinme ,Bugün Evlenenler ,Bugün Vefat Edenler bölümleri halkın hizmetine sunulmuĢtur.
 53. 53. 53  E-Devlet hizmeti: Belediyemizde E-Belediye uygulamalarına E-Devlet hizmeti üzerinden ulaĢım imkânı sağlanmıĢtır. NETWORK GÜVENLĠĞĠ  Network güvenliği için Türk Telekom’dan almıĢ olduğumuz firawall+antivirüs ve anti spam hizmeti ile belediyemizin network ağı güvenliği sağlanmıĢtır.  Kurumumuzda kullanılmakta olan tüm bilgisayarlara zararlı yazılımlar karĢı Kaspersky antivirüs satın alınarak, kurulumu yapılmıĢtır. Lisanslama  Belediyemizde Windows iĢletim sistemi lisanslaması eksik olan 10 adet bilgisayarın lisanslama iĢlemi yapılmıĢtır.  Belediyemizde ofis yazılımları lisanslaması eksik olan 10 adet bilgisayarın lisanslama iĢlemi yapılmıĢtır. 2013 YILI HEDEFLERĠMĠZĠN GERÇEKLEġME DURUMU 2013 Yılı Hedeflerimizin gerçekleĢme durumu Ģöyledir: Lisanslama Lisanslama iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġnternet Servis Ağı ve E-Posta Servis Sağlayıcısı Kurulması Belediyemizde Kablosuz internet ağı kullanımı iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bakır kablo ile verilen internet hizmeti fiber optik kablo ile hizmetine geçiĢ için alt yapı çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. VatandaĢlarımızın belediyemiz ile ilgili tüm geliĢmeleri takip edebilmeleri ve çoğu ihtiyaçlarını tek bir web sitesinden giderebilmeleri, ücretsiz olarak e-posta hesabı sahibi olabilmeleri ve Sur’da bulunan vatandaĢların ücretsiz olarak web sitesi sahibi olabilmeleri için mevcut alt yapımız ve belediyemizin mali imkanları buna elverdiğinde gerçekleĢtirilecektir. Araç Takip Sistemi Belediyemiz otomasyon sistemi içinde Araç Takibi ;Araç ve insan gücünün daha verimli bir performansa kavuĢturulması ve denetlenmesi amacıyla kurulan Araç Takip Sistemi otomasyonu hizmete girmiĢtir. Hizmet Ġçi Eğitim Müdürlüğümüzde çalıĢan elemanlar, daha verimli çalıĢabilmeleri için çeĢitli kurslara gönderilmiĢtir.
 54. 54. 54 E-Belediye e-belediye kapsamında vatandaĢların birçok iĢlemlerini belediyeye gelmeden internet üzerinden yapabilmeleri hedefimiz %100 oranında gerçekleĢmiĢtir. Sağlıklı bir Ģekilde iĢleyen sistemin uygulamasında ortaya çıkabilecek teknik sorunların çözümü müdürlüğümüz görevleri arasındadır. Tapu Kadastro Sorgulama Hizmeti Güncel kadastro bilgilerin sisteme akıĢını sağlayabilmek için Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden ferdi kullanıcı baĢvurusu yapılıp, Tapu Müdürlüğüne bağlanabilmek için müdürlüğümüz tarafından Türk Telekom’dan kiralanan statik ip numaralı resmi yazı ile bildirilerek bu hizmet aktif hale getirilmiĢtir. Donanım ve Otomasyon Mevcut otomasyon sitemine ĠçiĢleri Bakanlığı Adres Kayıt Sistemi ve TC Kimlik no sorgulama bölümleri anlaĢmalı olduğumuz Bilgisayar firması tarafından güncellenmiĢ Müdürlüğümüz tarafından Nüfus Müdürlüğü ile yapılan anlaĢma ile TC Kimlik Sorgula, Mernis Sistemlerine geçilmiĢtir. Güvenlik Kamera Kontrol Sistemi Belediyenin iç ve dıĢ güvenliğinin sağlanması için çeĢitli yerlere kameralar konularak buradan gelen görüntülerin bir merkezden kaydedilmesi hedefi %100 gerçekleĢtirilmiĢtir. Sistem eksiksiz bir Ģekilde yürümektedir. Bakım, Tamir ve Onarım Tüm birimlerde kullanılan her türlü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vs. cihazların meydana gelebilecek arızalarının giderilmesi, bu cihazlar için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin temini hedefi yüzde yüz gerçekleĢtirilmiĢtir.
 55. 55. 55 1.10. ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ "Ġnsan. toplum. çevre iliĢkilerinde: kiĢi ve aile mutluluğu ile toplum yaĢamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuĢturmak' misyonunu ilke edinmiĢ olan Belediyemiz; bu misyonunu Ģehir planlama vizyonu bazında: 3194 sayılı Ġmar Kanunu amacı doğrultusunda; "YerleĢme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaĢmaların plan. fen. sağlık ve çevre Ģartlarına uygun olarak: üst plan kararlarına paralel olarak uygulama kararlarını sağlamak" üzerine belirlemiĢtir. Müdürlüğümüz Sur Ġlçe Belediye BaĢkanlığının amaçlanan. prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye BaĢkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde BaĢkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda görev yapmaktadır. FAALĠYETLER YERLEġĠM DURUMU : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü birimleri, Sur Belediye hizmet binasının 3. Katında hizmet vermektedir. ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ, YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü mevcut kadrosuyla kendisine tevdi olunan vazifeleri, bir aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir. ĠNġAAT RUHSATLARI : 1- 69 adet inĢaat ruhsatı düzenlendi. ĠSKAN RUHSATI : 1- 10 adet iskân ruhsatı düzenlendi. TEVHĠD, ĠFRAZ ve YOLA TERKLER : 1- 14 adet tevhit, ifraz ve yol terk düzenlendi. DÜZENLENEN ĠMAR DURUMLARI : 1- 12 adet Ġmar Durumu düzenlendi. SUR DĠPLERĠNĠN KAMULAġTIRILMASI: 1- Sur diplerindeki 6 adet yapı kamulaĢtırıldı.
 56. 56. 56 KAÇAK YAPILAR ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN ĠġLEMLER : 1- Belediyemize bağlı muhtelif Mahallelerde yapılan kontrol neticesinde 175 adet kaçak ve izinsiz yapılar tarafımızdan tespit edilmiĢ olup, mühürlemesi yapıldı. Para cezası ve yıkım kararı için Encümen’e havale edildi.
 57. 57. 57 TEHLĠKE ARZ EDEN YAPILARA MAĠLĠ ĠNHĠDAM KARARI : 1- Tehlike arz eden 35 adet yapılara Maili Ġnhidam düzenlendi. 2- 50 adet tebligat düzenlendi. 3- Direkhane sokakta kalan sur diplerinde bulunan yapıların yıkımına baĢlanıldı. Yıkımla beraber hafriyat temizliği de yapıldı. 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI : 1- Silvan yolu üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulamaları için ihale aĢaması tamamlanmıĢ olup, 1, 2, 3 bölge çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 2- 18.madde uygulanmasında 4. düzenlenme sahasına geçilmiĢ olup, çalıĢmalar devam etmektedir. KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ 1- Ali PaĢa ve Lalebey Mahallesi sınırları içinde BüyükĢehir Belediyesi, TOKĠ Ġdaresi ve Sur Ġlçe Belediye BaĢkanlığınca yürütülen Kentsel DönüĢüm çalıĢmaları devam etmektedir. Toplamda 759 adet yapı olduğu, 1012 adet hak sahibi bulunmaktadır. 2- Ġçkale Saray Kapı Kentsel DönüĢüm Projesi’nin istimlâk iĢlemlerinin tamamlanması sonrası yıkım iĢlemlerine BüyükĢehir Belediyesince baĢlanmıĢtır. YaklaĢık 354 adet ev kamulaĢtırılacaktır.
 58. 58. 58 KOORDĠNELĠ YAPILAN ĠġLER 1-Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün Sur diplerinin temizlenmesi çalıĢmalarında yapıların bedelinin tespit edilmesi için gereken ölçümlerin alınması. 2-Fen Müdürlüğünün yaptığı hafriyat ve harabelerin temizlenmesinde; alanın belirlenmesi, maili inhidam kararının alınması, yapının çevreye verebileceği can ve mal güvenliğinin sağlanmasında bulunulması. 3-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün temizlenen alanlarda park yapılması için, alanın keĢif metraj ve peyzajının yapılması. 4-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun yaptığı aylık toplantılara katılmak. 5-BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen AYKOME toplantılarına aylık olarak katılmak. 6-BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Müdürlüğü ile koordineli çalıĢmak. 7-BüyükĢehir Belediyesi Planlama Ofisi ile koordineli çalıĢmak. 8-BüyükĢehir Belediyesi Ġmar komisyonuna Belediyemizi ilgilendiren konularda bilgi verilmesi konusunda komisyonu bilgilendirmek. KURUMLARA AYLIK VE 6 AYLIK OLMAK ÜZERE GÖNDERĠLEN EVRAKLAR 1- Kaçak ve ruhsatsız yapıların önlenmesine iliĢkin her yılın Haziran ve Aralık aylarında form düzenlenmesi ve gönderilmesi. 2- Her ayın sonunda verilen inĢaat ruhsatı ve Yapı Kullanım izin belgeleri ile ilgili olarak aĢağıdaki kurumlara bilgi veriliyor. a) BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’na b) Valilik Makamı Mahalli Ġdareler Müdürlüğü’ne c) Valilik Makamı Ġl Özel Ġdare Encümen Müdürlüğü’ne d) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Ġstihbarat Merkezi’ne Ankara e) EriĢim ġebekesi Müdürlüğü’ne f) Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır ġubesi’ne g) TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır ġubesi’ne h) Devlet Ġstatistik Müdürlüğü’ne i) Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğü’ne j) Valilik Makamı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü’ne
 59. 59. 59 1.11. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Anayasa'nın 56. Maddesinde belirlenen "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir. Çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢın ödevidir." Ġlkesi doğrultusunda hareket etmektedir. Müdürlüğün hizmet amacı" Sürdürülebilir ve yinelenebilir bir çevre yönetim sistemi oluĢturmak için çevre kirliliğini kontrol altına almak, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini kaldırmak, kaynaklan doğru ve verimli kullanarak Sur Ġlçesi'ni sağlıklı ve güvenilir bir yaĢam alanı haline getirmek" olup; hizmetlerini 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu, ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik, Ġlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer kanun yönetmelikler kapsamında yürütmektedir. FAALĠYETLER DIġ KURUMLARDAN ALINAN BĠTKĠLER *Ġl çevre orman müdürlüğünden 1000 adet akasya ağacı getirilmiĢtir. *Ġl çevre orman müdürlüğünde 40 bin tüp çam getirilmiĢtir. BĠTKĠ SERASINDA YAPILAN ÇALIġMALAR *Orman fidanlığımıza 4.000 adet yaĢ çam stoklarımıza dahil edilmiĢtir. *Seramıza poĢetleme çalıĢması için dörtlü karıĢım malzemesi hazırlanarak serpilmiĢtir. *Seramızın mevsimlik tohumlanması yapıldı. *Seramıza 2000 adet gül kalemi dikilmiĢtir. *Seramızda poĢetleme çalıĢması rutin olarak yapılmıĢtır. *Seramıza Ġran çamı tohumu atılmıĢtır. *Seramızda bulunan yabancı otlar için ilaçlama yapılmıĢtır. *Seramıza 12000 adet karıĢık mevsim çiçek tohumu atılmıĢtır.
 60. 60. 60 *Seramızda geliĢen çiçeklerin yerine dıĢarıdan kalan çiçekler yer değiĢikliği ve stoklama çalıĢması yapılmıĢtır. BUDAMA FAALĠYETLERĠ *Lalebey Mahallesinde 2 adet ağaç budanmıĢtır. *Cemal Yılmaz Mahallesinde 1 adet ağaç budanmıĢtır. *Melikahmet Mahallesi Azizoğlu Sokak No:31 deki evin avlusunda 1 adet ağaç budanmıĢtır. *Ġnönü Caddesi Akçadağ Apt. önündeki ağaç budanmıĢtır. *AlipaĢa Muhtarlığı önündeki ağaç budanmıĢtır. *Abdaldede Mahallesinde 1 adet ağaç budanmıĢtır. *FatihpaĢa Mahallesinde 2 adet ağaç budanmıĢtır. *Dicle Mahallesi Ġrtibat Bürosunun bahçesindeki ağaçlar budanmıĢtır. *Nebi Cami Mahallesinde bir vatandaĢın isteği üzerine 1 adet ağaç budanmıĢtır. *Turistik Caddesindeki bir dut ağacı Hayat Apt. sakinlerinin müracaatı üzerine budanmıĢtır. *Melikahmet Mahallesi Alaca Sokakta ağaç budama çalıĢması yapıldı. *Ali PaĢa Mahallesindeki ağaçların budama iĢlemleri yapıldı. *Karaçalı Mahallesindeki ağaçların budama iĢlermleri yapıldı. *ġantiyemizde bulunan fidanlığımızın genel bakım ve budama iĢleri rutin olarak her hafta yapılmaktadır. *Belediyemize bağlı bulunan parkların bakımı, temizliği ve budama iĢleri her hafta rutin olarak yapılmaktadır. *Ġlçemiz sınırları içinde bulunan okulların bahçe düzenlemeleri ve ağaçları budanmıĢtır. *Ġlçemiz sınırları içinde bulunan parklardaki ağaçlar budanmıĢtır.
 61. 61. 61 SU YARDIMLARI *Çocuk Esirgeme Kurumunun su ihtiyacı giderilmiĢtir. *Büyük Kadı, Havacılar, Karaçalı, KöprübaĢı, Erimli, Esenbağ, YeĢilvadi, Dicle, Doğu Çanakçı, Çay Önü Mahalleleri ve Pervane Cırcır Fabrikalarının rutin olarak her hafta su ihtiyacı giderilmiĢtir. * Ġlçemiz sınırları dahilinde bulunan ve yıkımı yapılmakta olan eski Verem ve SavaĢ derneğinin yıkımı esnasında ihtiyaç duyulduğunda toz ve dumanı önlemek için küçük tankerle sulama yapılmıĢtır. *Dicle Mahallesinde yapılan Temizlik Kampanyalarına tankerlerle su gönderildi. *Ġlçemiz sınırları içerisinde yol yapım çalıĢmalarında grayderin önünde sulama yapılmıĢtır. *Ġlçemiz sınırları içerisinde taziye evlerinin yapımı sırasında tankerlerle su gönderilmiĢtir. YAPILAN OYUN GURUPLARI *Mardin Ġlil Savur ilçesi Pınar Dere, YeĢil Alan Belediyelerine 3 adet oyun gurubu gönderilmiĢtir.
 62. 62. 62 ÇĠM ÇALIġMALARI *Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut parklarımızın, camilerin, kiliselerin bahçelerinin çimlendirilmesi, çimlerinin bakım ve düzenlemesi yapılmıĢtır. DĠĞER ÇALIġMALAR *Orman fidanlığından 19.500 adet bitki getirilmiĢtir. *Sezon itibari ile toplam 25.000 adet muhtelif bitki belediyemize bağlı olan mahallelere dağıtımı yapılmıĢtır. *Mevsimlik çiçekler imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilmiĢtir. *Hakkari iline 1 kamyon çam fidanı, Yüksekova ilçesinede 1 kamyon çam fidanı gönderilmiĢtir.
 63. 63. 63 1.12. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14, 38, 60 ve ilgili diğer maddelerine istinaden belediyemiz sınırlarında; Eğitim, Kültür-Sanat birimleri bünyesinde sanatsal ve kültürel çalıĢmalar yürütmüĢtür. Okullar, camiiler, taziye evleri, kulüpler, dernekler vb. kurumlara sosyal yardımlarda bulunmuĢtur. Ayrıca çalıĢma bölgesinde sorun tespiti ve giderilmesi, halkın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla belediyemizin ilgili diğer birimleri ile iĢbirliği yaparak çalıĢmalar yürütmüĢtür. Eğitim, Kültür ve Sanat alanlarında yapılan çalıĢmalar, çoğunlukla Suriçi beldemiz sınırları içerisinde ikamet eden yoksul ve risk grubu çocuk, gençler ve kadınlar ile yürütülmüĢtür. 2013 yılı içerisinde müdürlüğümüzce yürütülen çalıĢmaların ayrıntıları aĢağıya çıkarılmıĢtır. • Eğitim, Kültür ve Sanat faaliyetleri ile sosyalleĢtirme gibi faaliyetler sürdürülmektedir. • Sosyal yardımlar (ayni ve nakdi) • Evlendirme Memurluğu • Muhtaç Asker Ailesi Memurluğu EĞĠTĠM-KÜLTÜR Sur ilçemizde baĢta çocuklar olmak üzere gençliğe ve kadınlara dönük eğitim ve sosyalleĢtirme çalıĢmaları yürütülmüĢ, söz konusu hedef kitlenin sosyal yaĢama katılımını artırmak ve kitlenin kentlilik bilincinin geliĢtirilmesi sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamda faaliyet gösteren birimlerimiz; -EĞĠTĠM DESTEK EVĠ -TĠYATRO EVĠ -SANAT EVĠ -MELĠK AHMET ÇOCUK KÜTÜPHANESĠ -DAVUT ÖKÜTÇÜ ÇOCUK KÜTÜPHANESĠ -HASIRLI MAHALLESĠ KADIN DESTEK MERKEZĠ -BAĞIVAR KADIN DESTEK MERKEZĠ -ZĠYA GÖKAP KADIN DESTEK MERKEZĠ -ÇARIKLI KADIN DESTEK MERKEZĠ -AMĠDA PSĠKOLOJĠ KADIN DANIġMA MERKEZĠ Eğitim Destek Evi: 2004 yılından beri eğitim faaliyetlerini yürüten Mehmet GEREN Eğitim Destek Evimiz 2012–2013 dönemi YGS, LYS ve SBS kurslarında önemli bir baĢarıya imza atarak toplamda 85 öğrencinin üniversiteye yerleĢtirilmesini sağlamıĢtır. Mehmet Geren Eğitim Destek Evimiz 2012-2013 eğitim- öğretim döneminde YGS- LYS düzeyinde sayısaldan bir, sözelden bir ve eĢit ağırlıktan iki sınıfta olmak üzere 4 sınıfta toplamda 140 öğrenci, 6 sözleĢmeli hocamız ve Eğitim-Sen’ in gönderdiği 25 gönüllü öğretmenle çalıĢmalarına devam etmektedir. SBS kursu 7. sınıftan bir, 8. sınıftan bir olmak üzere iki sınıfta toplamda 60 öğrenci ile eğitim- öğretime devam etmektedir.
 64. 64. 64 Öğrencilerimize soru bankaları ve konu anlatımlı kaynak kitaplarımız dağıtılmıĢtır. DıĢarıdan destek verdiğimiz öğrencilerimize de imkânlar dâhilinde kaynak kitap ve deneme sınavımıza girmeleri için kolaylıklar sağlanmaktadır. KÜTÜPHANELER Melikahmet Çocuk Kütüphanesi: Kütüphanemizde; kitap okuma, ders araĢtırma ve internetten ödev araĢtırma hizmetleri devam etmekte olup, her gün yaklaĢık 60-70 kiĢi kitap okuma ve/ veya kitap değiĢtirme için kütüphanemizi ziyaret etmektedir. Kütüphanemizde; 800 ansiklopedi, 200 bilim-teknik dergisi,750 okuma kitabından 3000’ü kayıtlı olmak üzere yaklaĢık 4000 kiĢi faydalanmaktadır.
 65. 65. 65 Davut Ökütçü Çocuk Kütüphanesi: Davut Ökütçü Çocuk Kütüphanesi’ nde bin yüz elli (2000) kayıtlı çocuk bulunmaktadır. Ama halen kayıt yaptıramayıp gelen çocuklarla beraber ortalama olarak iki bin (2500) çocuğa hizmet verilmekte olup kayıtlarımız devam etmektedir. Kütüphanemizi ortalama olarak günde 50-60 çocuk, derslerini gerek ansiklopedilerden ya da kaynak kitaplardan, gerekse bilgisayardan araĢtırıp yapmak ve kitap alıp okumak için kütüphanemizden faydalanıyorlar. SANAT Sur ilçemizde baĢta çocuklar olmak üzere gençliğe ve çocuklara dönük eğitim ve sosyalleĢtirme, hedef grubun sosyal yaĢama katılımını artırmak ve kitlenin kentlilik bilincinin geliĢtirilmesine katkı sunabilmek bağlamında; Halk Oyunları: Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢmalarını yürütmekte olan 16 kiĢilik Çocuk Halk Oyunları ekibi bulunmaktadır.
 66. 66. 66 Tiyatro: 1 Personel ve 6 kiĢilik ekiple tiyatro ve drama kursumuz çalıĢmalarına devam etmektedir. Kursiyerlere 6 aylık süre zarfında beden dili, diksiyon, artikülasyon ve sahne eğitimi verildi. Oynanan oyunlar gerek bölgenin birçok il ve ilçesinde gerekse yurt dıĢında sergilenmektedir. Ayrıca, yurt dıĢından ekiplerin Diyarbakır’ da tiyatrolarını sunabilmeleri için altyapılar hazırlandı, ekiplerle diyaloga geçildi. 2013 yılı içerisinde oynanan oyunlar ve oynandıkları yerler: ―Ölüm Uykudaydı‖ Cigerxwin Kültür Merkezi, Mehmet Geren Eğitim Destek Evi, ġırnak, Silopi ve Cizre Eğitim Destek Evlerin’ de ve Duhok kentinde oynanmıĢtır. Kadın kurumlarının iĢbirliği ile oyunlar yeniden düzenlenmektedir. ―Jana Zirav‖ adlı oyunun tekrar oynanması için Kardelen Kadın eviyle görüĢmeler yapıldı. Bunun neticesinde Kardelen Kadın Evinden 7 Kadın bu oyunu oynamak için gönüllü oldu. Oyunun oynanabilmesi için eğitimler baĢlamıĢtır. ―Text‖ oyunu yeniden düzenleniyor. Müzik:
 67. 67. 67 Sur Belediyesi Gençlik Korosu 18 kiĢilik grupla Sur Belediyesi Sanat Evi’nde çalıĢmalarını sürdürmektedir. Gruplarımız, baĢta yöresel diller olmak üzere toplam 8 dilde yürüttükleri müzik faaliyetlerinin yanı sıra, farklı dinlere mensup ilahi çalıĢmaları da yürütmüĢtür. Ritim kursu 28, Bağlama kursu 60, Gitar kursu 28 kursiyerle devam etmektedir. Ayrıca Dicle-Fırat Kültür merkezi ile ortaklaĢa çalıĢtırılan 8 kiĢilik bir koro bulunmaktadır. SOSYAL FAALĠYETLER 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet yürüten Hêviyên Nûjen (YeĢeren Umutlar) Giysi Bankamıza baĢvuruda bulunan yaklaĢık 2500 mağdur ve yoksul aile araĢtırılıp, ihtiyaçlarını karĢılamaları için Giysi Bank’ a yönlendirilmiĢlerdir. Yine bu tarihler arasında, birçok mağdur aileye gıda, tavuk eti, kurbanlık et yardımı yapılmıĢtır. STK’ lara, Spor kulüplerine Derneklere ayni ve nakdi yardımlar yapılmıĢtır. Ramazan ayı, Kandil ve Bayram gibi dini günlerde ve bazı özel günlerde halkımıza dönük yemek, gezi gibi etkinlikler düzenlenmiĢtir. 2013 yılı içerisinde planlanan ve BalıkçılarbaĢı Turgut Özal Yer altı çarĢısının üstüne ………….. tarihinde Sevgi Anıtının açılıĢı yapılmıĢtır. Ortak Vicdan Anıtı 29 Kasım 2013 tarihinde Ziya Gökalp mahallesinde AMĠDAKadın Psikolojik DanıĢmanlık Merkezi açıldı. GĠYSĠ BANK Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢmalarını yürütmekte olan Giysi Bank elbise ve ayakkabı dağıtımına baĢladığı 01.01.2013 tarihinden itibaren ilçemizde ikamet eden 2500mağdur aileye yazlık ve kıĢlık olmak üzere 25000 parça giysi, ayakkabı, battaniye ve benzeri giyecek yardımı yapılmıĢtır.
 68. 68. 68 KADIN DESTEK MERKEZLERĠ Mevcut sistem içerisinde yerlerini yeterince alamayarak, mağdur olan kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak, bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek yaĢadıkları sorunlara çözüm gücü olabilme potansiyellerini açığa çıkarmak ve daha sağlıklı bir toplum yapılanması için tüm kadınlara cinsiyet özgürlükçü bir bakıĢ açısı kazandırabilmek amaçlı, Merkezi Hasırlı, Ziya Gökalp, Çarıklı ve Bağıvar Mahallelerinde Kadın Destek Merkezleri açtık.. Bu merkezlerimizde yapılan faaliyetler: Kürtçe Dil Kursu Kürtçe KreĢ Okuma- Yazma kursu NakıĢ Kursu Biçki- DikiĢ Kursu (Giyim ve Üretim Atölyesi Faaliyetleri) El Sanatları Takı- Tasarım Kurs Ebru Kursu Kına Yapımı- Hediyelik Paketleme Kilim Dokuma Sportif Faaliyetler ( Kültür Fizik,Step,Aerobik ve Plates) AhĢap Boyama Kuaförlük gibi kurslar verilmektedir. Ayrıca; kadınlarımıza bilinçlendirme eğitimleri de verilmiĢtir. Bu eğitimler; Psikolojik DanıĢmanlık Hijyen Eğitimi Ġlk Yardım Eğitimi Kadının Ġnsan Hakları Eğitimi Güvenli Aile Eğitimi Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılığa KarĢı Farkındalık Eğitimi Cinsel Üreme Sağlığı Eğitimi ĠletiĢim Eğitimi GiriĢimcilik ve Kendi ĠĢini Kurma Eğitimi Takım ÇalıĢması ve Liderlik Eğitimi SatıĢ- Pazarlama Eğitimi Sağlıklı Süt Tüketimi Eğitimi gibi eğitimler verilmiĢtir.
 69. 69. 69 Çarıklı Kadem Kürtçe Çocuk KreĢi Bağıvar Kadem Kürtçe Çocuk KreĢi
 70. 70. 70 AMĠDA PSĠKOLOJĠ KADIN DANIġMA MERKEZĠ: Merkezin Amacı: Merkezin genel amacı, öncelikle Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı yaĢayan her sosyal kesimden kadına ulaĢmak, toplumda var olan temel sosyal sorunların baĢında gelen ―Kadına Yönelik her türlü Ģiddet, taciz ve tecavüzle mücadele‖ ağı ve dayanıĢmasını oluĢturmak, kadınların kendi ihtiyaçlarına ve taleplerine dönük sosyal, hukuksal ve psikolojik danıĢmanlık hizmetlerini vermek üzere kurulmuĢ bir birimdir. Merkezde verilen hizmetler • Kadınlık kimliğini ve bilincini geliĢtirmesine ve güçlendirmesine dönük ―Toplumsal Cinsiyet‖ konulu eğitimler düzenlemek, •‖Kadına Yönelik ġiddetle Mücadele‖ konulu eğitimler vermek. • Kadınların uğradıkları ayrımcılık konusunda ―Kadının Ġnsan Hakları‖ konulu eğitimler vermek. ASKER AĠLESĠ • Ġlçemiz sınırları dâhilinde ikamet etmekte olup, askere sevk edilmiĢ olan muhtaç er ve erbaĢ ailelerine 4109 sayılı kanun gereğince yardım yapılmaktadır. • 2012 yılında 22 muhtaç asker ailesine ilgili yasa gereği maaĢ bağlanmıĢtır. EVLENDĠRME Ortalama 2-4 gün içinde nikâhlar kıyılmaktadır.
 71. 71. 71 Uluslararası aile cüzdanı ücreti olarak yasal ücret alınmakta, bunun dıĢında herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır. 2012 yılında 773 çiftin nikâhı kıyılırken 1000’e yakın kiĢiye de danıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir. 1.13. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, yürüttüğü tanıtım ve reklam faaliyetlerin yanı sıra, çeĢitli kurumların (okullar, camiler, taziye evleri, kulüpler, dernekler v.b.) sosyal yardım talep dilekçelerini ve müdürlüğümüze gelen diğer dilekçelerin havalelerini ilgili birimlere yaparak birimler arasında koordinasyon görevi yürütmüĢtür. Ayrıca çalıĢma bölgesinde sorun tespiti ve sorunların giderilmesi, genel analizlerle halkın nabzını tutmak ve ihtiyaçlarına cevap vermek gibi faaliyetleri belediyemizin ilgili diğer birimleri ile iĢbirliği yaparak yürütmeye çalıĢmıĢtır. HALKLA ĠLĠġKĠLER
 72. 72. 72 01.01.2011 ve 31.12.2011 tarihleri arasında müdürlüğümüzce yukarıda belirtilen çalıĢmaların ayrıntıları aĢağıya çıkarılmıĢtır. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne; Nakdi Yardım : 100 adet dilekçe Boya Yardım : 3 adet dilekçe Kapı, pencere : 2 adet dilekçe Malzeme : 4 adet dilekçe Spor mal. : 1 adet dilekçe Gıda : 2 adet dilekçe Diğer konular : 13 adet dilekçe
 73. 73. 73 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğüne; Çöp : 15 adet dilekçe Harabe Tem. : 8 adet dilekçe Araç tahsisi : 12 adet dilekçe Hafriyat kal. : 1 adet dilekçe Zabıta Müdürlüğüne; ġikayet : 23 adet dilekçe Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne; Harabe : 5 adet dilekçe Tehlike arz eden yapı : 3 adet dilekçe Diğer Konular : 6 adet dilekçe Fen ĠĢleri Müdürlüğüne; Harabe : 10 adet dilekçe Kum, Çimento : 68 adet dilekçe Parke taĢı : 5 adet dilekçe Boru Talebi : 7 adet dilekçe Boya : 5 adet dilekçe Duvar Onarımı : 15 adet dilekçe Yol Yapımı : 5 adet dilekçe Tümsek Yapımı : 2 adet dilekçe Tandır : 4 adet dilekçe Diğer Konular : 15 adet dilekçe Çevre Koruma Müdürlüğüne; Ağaç Budama : 15 adet dilekçe Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne; Ġlaçlama : 3 adet dilekçe Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından vatandaĢın sözlü olarak (kanal, ilaçlama, temizlik ) ile ilgili 474 adet Ģikayet, ilgili birimlerimiz ve BüyükĢehir Belediyesi Ġlaçlama, Diski Müdürlüklerine iletilerek çözümü sağlanmıĢtır. HALK TOPLANTILARI Düzenli aralıklarla mahallelerimizde halk toplantıları düzenlenerek; halkımızın istek ve görüĢlerine baĢvurulmuĢ olup yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur.
 74. 74. 74 ĠFTAR YEMEKLERĠ Ramazan ayı içerisinde Din Adamları, ĠĢ Adamları Dernekleri, Domani Dernekleri ve Belediye personelleriyle Ġftar yemeklerinde bir araya gelinerek toplumun her kesimine en iyi hizmetin nasıl götürülebileceği tartıĢılmıĢtır. BASIN Her yıl takvim ve imsakiyeler bastırılarak, halkımıza ve sivil toplum örgütlerine dağıtılmıĢtır.
 75. 75. 75 . Bayram ve özel günler için bayram kartları ve mesajlar hazırlandı. Diğer birimlere ait çalıĢmalar görüntülenerek arĢivlendi. Yerel televizyonlarda belirli aralıklarla programlar düzenlenerek yapılan hizmetler halkımıza tanıtıldı. Belediyemiz sınırları içerisindeki tarihi yapıları tanıtan 7 dilli (Türkçe, Kürtçe, Ġngilizce, Rusça, Süryanice, Ermenice ve Ġbranice ) broĢür hazırlanarak okullara, gazetelere, belde halkına, yabancı heyetlere vererek dağıtımı yapıldı. Kiliseler ve tarihi yapıların korunması ve onarımı için kamuoyu oluĢturmak için yerel ve ulusal basın ile diyaloglar kuruldu. Gerekli yayınların yapılması sağlandı. Yerel ve ulusal basın taranarak beldemiz, ilimiz, bölgemiz ve yerel yönetimlerle ilgili geliĢmelerde belediye personellerimiz ve yöneticilerimiz bilgilendirilmiĢtir. 1.15. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN SUNUġ KONUġMASI;
 76. 76. 76 Sur Ġlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 03.10.1994 tarihinde hizmet vermeye baĢlamıĢ olup, 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları Norm kadro ve Ġlke ve Standartlarına iliĢkin esaslara uygun olarak Belediye Meclisi’nin 09.03.2007 tarih ve 34 sayılı kararı ile Norm Kadro TeĢkilat Ģemasının uygulamaya konulması ile Gelir Tahakkuk ve Takip ġefliği ve Ġcra ġefliği birimini de bünyesine alarak hizmet vermeye devam etmektedir. Sur Ġlçe Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarını, personel maaĢ ve diğer giderleri ile belediyemize ait elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi giderlerini, ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda kayıt altına almak, ödemeleri yapmak, kayıtları doğru, açık ve en hızlı ulaĢılabilir Ģekilde tutmak ve dönemler itibarıyla raporlamak konularında hizmet vermekteyiz. Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsil iĢlemlerini yürütmek, kontrol iĢlemlerinin yapılmasını sağlamaktayız. Bu genel bilgiler ıĢığında; 5018 Sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün faaliyetlerine iliĢkin detaylı bilgiler, Yetki, Görev ve Sorumluluklar, Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler, Amaç ve Hedefler, Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler (Mali Bilgiler-Performans Bilgileri), Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi baĢlıkları altında ayrıntılı olarak 2013 yılı Faaliyet Raporu ile bilgilerinize sunulmuĢtur. Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediye gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tek düzenin sağlanması, iĢlemlerin kayıt dıĢında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleĢtirilmesi; mali tabloların zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüĢ bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kiĢilerin bilgi ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde hazırlanması ve raporlanması faaliyetleridir. Mahalli Ġdare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, bunların kurdukları birlik ve idareyi, Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına iliĢkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konan belgeyi, Kamu Kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, taĢınır ve taĢınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri, Kamu gideri: Kanunlara dayanılarak yaptırılan iĢ, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları iç ve dıĢ borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satıĢından doğan farklar, ekonomik mali ve sosyal transferler, verilen bağıĢ ve yardımlar ile diğer giderleri,

×