Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 sur faalıyet

1,146 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 sur faalıyet

 1. 1. DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIMSözlerime baĢlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorumDeğerli arkadaĢlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 SayılıMükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıĢ olan ‘’5747 Sayılı BüyükĢehir BelediyesiSınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılaması HakkındaKanun’’ ile ‘’Ġlçe Belediyesi’’ olmuĢtur. Bu anlamda Sur ilçe sınırlarımız dâhilindebulunan köyler mahalle statüsü kazanıp Sur Belediyemize bağlanmıĢtır. Böylelikletarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra ticaret merkezi konumunda olan Sur Ġlçebelediyemiz 104.285 nüfus ve 43000 hektarlık alanın tüm altyapı, üstyapı, sosyal,kültürel hizmetlerini halka sunmaktadır.Değerli arkadaĢlar, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olanhalkın katılımını esas alan yönetim tarzını önemsiyoruz. Çok dilli, çok kültürlü,çok inançlı yapısına uygun hizmet ediyoruz. Temel amacımız kültürel mirasımızıaçığa çıkarmak ve insanlığın ortak mirası haline getirmek ile sur içini açık havamüze kent haline getirmektir. Belediyemizin bu kıt imkânları ile birimleritarafından yapmıĢ olduğu çalıĢmalar, gerçekten birer fedakârlık örneği olaraksayabiliriz. Bunları elinizde olan ve Belediyemiz birimleri tarafından, Sur ĠlçeBelediyesinin misyonu ve vizyonu kapsamında hazırlanan, Ocak 2011 ile Aralık2011 Yılına ait faaliyet raporunun sayfalarında bulacaksınız ve bundan ötürü desizleri ve Belediyemizin diğer tüm personelini bu çalıĢma ve hizmetlerinden dolayıkutluyorum.Değerli Meclis Üyelerimizin Ģüphesiz ilk hedefleri daha güzel, dahayaĢanabilir bir ġehir ve bu ġehirde, Tarih ve Kültür mirasına sahip çıkmak veçağdaĢ belediyecilik anlayıĢı sergileyerek güzellikleri yaratmak ve bu güzelliklerihalk ile paylaĢmak olacağı dilek ve temennisiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.Abdullah DEMĠRBAġSUR BELEDĠYE BAġKANI
 2. 2. A-MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELERMĠSYONUMUZBu vizyonun gerçekleĢtirilmesinde, Diyarbakır Sur Ġlçe Belediyesinin kendisine biçtiğimisyon kentte yaĢayanlara dıĢlayıcı olmadan, halka hizmeti özgür, demokratik, katılımcı biryönetim anlayıĢıyla kaliteli, yerinde ve zamanında en yüksek nitelikte ve verimde götürmek,yaĢam kalitesini planlı ve katılımcı bir yaklaĢımla yükseltmektir.VĠZYONUMUZGeçmiĢin gelecekle buluĢtuğu, sağlıklı, yaĢanabilir bir kültür ve turizm kenti yaratmak.Diyarbakır kentini, bölgesinin kültür, sanat, ticaret ve turizm merkezi olarak öne çıkaran,bölgesine öncülük eden, gücünü ve kimliğini tarihsel/kültürel değerlerinden alan, tümolanakları kentte yaĢayanlara ayrım gözetmeden etkin ve verimli biçimde sunan, yurttaĢlarınyönetimde söz sahibi olduğu, katılımcılığı prensip haline dönüĢtüren bir belediye yapılanmasıve anlayıĢı.ĠLKELERĠMĠZ ġeffaflık Etkinlik ve verimlilik Katılımcılık YurttaĢ Memnuniyeti Sürdürülebilir Hizmet çözüm Odaklılık UlaĢılabilirlik Ekolojik Duyarlılık Tarihe ve Kültüre Saygı Sürekli GeliĢim Kaynakların Tahsisinde Öncelikler ĠĢ Ahlakı Kalite Bilinci YurttaĢ Odaklılık Farklılıklara saygıyı koruma ve geliĢtirme Gücünü halktan alan, hesap veren Planlı ve programlı Sosyal Belediyecilik
 3. 3. B-SUR BELEDĠYESĠ KURUMSAL BĠLGĠLERa. Kurumsal Yapı2006 yılı için Norm-Kadro uygulamalarının baĢlaması ve Sur Belediyesine bağlananmahallerle beraber verilen son Norm-Kadro ile birlikte Sur Belediyesinin mevcut kurumsalyapısı Ģekilde görüldüğü gibidir:Belediye MeclisiÜye Sayısı 31Belediye BaĢkanı 1Belediye Encümeni 7Belediye BaĢkan 3YardımcılarıMüdürlükler 21Memurlar 309ĠĢçiler 155b. Personel YapısıSur belediyesinde istihdam türlerine göre Aralık 2011 itibarı ile personel dağılımıĢekilde görüldüğü gibidir:İstihdam Türü Memur Daimi ĠĢçiSözleĢmeliPersonelGeçici ĠĢçi ToplamPersonel Sayısı 51 175 2 1 229
 4. 4. ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAMKadrolu ĠĢçi ĠĢçi 176 --- 176BaĢkan Yardımcısı G.Ġ.H 3 --- 3Müdür G.Ġ.H 5 16 21ġef G.Ġ.H 3 17 20Ġdari Personel (Memur) G.Ġ.H 17 55 72Zabıta Amiri G.Ġ.H --- 4 4Zabıta Komiseri G.Ġ.H --- 12 12Zabıta Memuru G.Ġ.H 5 71 76Avukat A.Ġ.H 1 3 4Uzman G.Ġ.H --- 5 5Mali Hizmetler Uzman G.Ġ.H --- 4 4Mali Hizmetler Uzman Yrd. G.Ġ.H --- 2 2Hizmetli Yard.Hiz. 1 4 5Bekçi Yard.Hiz. --- 3 3Bahçıvan Yard.Hiz. --- 2 2Kaloriferci Yard.Hiz. --- 1 1Teknisyen Yardımcısı Yard.Hiz. --- 1 1Çocuk Bakıcısı Yard.Hiz. --- 2 2Mimar Tek.Hiz. --- 4 4Mühendis Tek.Hiz. 6 4 10Tekniker Tek.Hiz. 7 2 9Teknisyen Tek.Hiz. 2 4 6Ölçü Ayar Memuru Tek.Hiz. 1 --- 1Teknik Personel Tek.Hiz. 2 21 23Sağlık Personeli Sağ.Hiz. --- 13 13MüfettiĢ G.Ġ.H --- 6 6MüfettiĢ Yrd. G.Ġ.H --- 2 2Sağ.Tek.Yrd. Yrd.Hiz. --- 1 1Temizlik Hiz. Yrd.Hiz. --- 1 1TOPLAM -- 242 256 498
 5. 5. c. Sur Belediyesinin Fiziki KoĢullarıFiziki koĢullardan en önemlisi Diyarbakır Sur Belediyesi hizmet birimlerinin hizmetyürüttüğü binaların niteliği, sayısı ve coğrafi dağılımıdır. Halen kurum dağınık binalardafaaliyetlerini sürdürmekte ve bu nedenle yeterince etkili bir Ģekilde çalıĢamamaktadır.Diyarbakır Sur Belediyesi binalarının dağılımı aĢağıdaki gibidir;1. Belediye Hizmet Binası: Ġnönü caddesi No:37de 5 katlı bir binada hizmetvermektedir. Hizmet binası 2003 yılı itibariyle faaliyete geçmiĢtir. Hizmet binamız içindegelirler, sivil savunma, basın yayın ve halkla iliĢkiler, muhasebe, satın alma, iktisat,personel ve eğitim, imar iĢleri, idari iĢler, özel kalem, evlendirme memurluğu, yazı iĢleri,strateji geliĢtirme, çevre çoruma ve kontrol, hukuk iĢleri, kültür turizm ve spor müdürlüklerifaaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynca baĢkanlık makamının bulunduğu yerdir.2. Dicle (Bağıvar) Mahallesi Hizmet Binası: Dicle Mahallesi kabe Caddesi3. YeĢil vadi (Çarıklı) Mahallesi Hizmet Binası: YeĢilvadi Mahallesi4.Belediye Zabıta Müdürlüğü: Ulu Camii yanında bulunan BüyükĢehir belediyesisağlık merkezi binasının altında faaliyette bulunmaktadır.5. Sanat Atölyesi Binası: Camiikebir Mahallesi Bay Feyzi Sokak No: 3/A adresinde169 m2üzerine zemin katlı avlulu yapı (kiralanmıĢtır).6. Melikahmet Çocuk Kütüphanesi: Melikahmet Mahallesi 1. Mazi Sokak No: 2de144 m- üzerine Z+ 1 katlı, avlulu yapı (kiralanmıĢtır).7. Cemal Yılmaz Çocuk Kütüphanesi: Cemal Yılmaz Mahallesi ġair Sırrı Sokak No:2adresindedir. Yapı Z + 1 katlı olup 200 m" dır.8. KADEM: Kadın Destek Merkezi. Hasırlı Mah. Zağlı Sk. No:6 Z+ 1 taĢ ev.(kiralanmıĢtır).9. Eğitim Destek Evi: Cami Nebi Mahallesi Ġnönü Caddesi Aslan Apt.55ID Kat1,2,3ve Nolu Daireler (kiralanmıĢtır).10. Belediye ġantiyesi: Mardin kapıda bulunmaktadır. ġantiyede Temizlik ĠĢleri, FenĠĢleri müdürlükleri Park Bahçe, Fidanlık ve Makine Ġkmal Bakım ve Onarım faaliyetlerinisürdürmektedirler. ġantiyemizde 5 birimimizin kullandığı 4 adet çalıĢma yeri, 1 adet atölyeve 1 adet akaryakıt pompa istasyonu bulunmaktadır.a. Fen ve Temizlik Müdürlüğü: Z+ 1 katlı yapı ve toplam 250 m-dir.b. Makine Ġkmal ve Depoları: Zemin katlı yapı ve ambar 500 m" dir.c. Fen Ambarı: Zemin katlı depo 200 m2dir.d. Park ve Bahçe Birimi: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapıe. Fidanlık: Sur Belediyesi Ģantiyesi Mardin kapıf. Spor Kulübü: Sur Belediyesi Ģantiyesi lokal üstü Mardin kapı
 6. 6. C. KURUMSAL POLĠTĠKALARYerel yönetimlerin evrensel tanımı, belirli bir coğrafi alanla sınırlandırılmıĢ il, kent,köy gibi yerleĢim birimlerinde yaĢayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaĢamalarınedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda, hizmet üretmek amacı ile kurulan;karar organları ve bazı durumlarda da yürütme organı yerel toplulukça seçilerek görevegetirilen, yasalarla belirlenmiĢ görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personelesahip, merkezi yönetimle olan iliĢkilerinde özerk olarak hareket edebilen kamu tüzelkiĢileri olarak ifade edilmektedir. Kısaca yerel yönetim demek bir sokağın, bir mahallenin,bir kentin kendi kendini yönetmesi, yani toplumsal bir yerinden yönetim kültürününyaratılmasıdır. Yerel yönetimler eĢitlikçi ve demokratik olmak zorundadır. Yöre sakinlerikarar süreçlerinde söz sahibi, uygulamada ise denetleyici olabilmeli; katılmadıkları ya dabeğenmedikleri kararları değiĢtirebilme mekanizmalarına sahip olabilmelidirler. O nedenleyerel ölçekte yönetimin güçlendirilmesi ve demokratikleĢtirilmesi ülkemiz için önceliklisorundur. Halk beĢ yılda bir seçimlerde oy vermenin dıĢında da seçilenleri süreklidenetleyebilmelidir.Her yurttaĢ kendisinin ürettiği çözümleri bireysel olarak ya da STKlar aracılığı ilekarar alıcılara ulaĢtırabilme imkanına sahip olmalıdır. Her yurttaĢ yaĢadığı kentte öncelikliyatırımların nereye yöneleceği sosyal yatırımlara ne kadar pay ayrılacağı gibi temel konulardakararlara katılabilmelidir. Yerel yönetimler bu gibi konular için gerekli mekanizmalarıoluĢturmalıdırlar.Kısacası bir belediyenin kaynaklarının yani parasını hangi yönde kullanacağına o bölgedeyaĢayanlar birlikte karar vermelidir. Belediyeler kar amaçlı değil, nitelikli hizmet üretmeamacını taĢımaktadırlar. Bu çerçevede; Sur Belediyesi olarak yapmıĢ olduğumuz çalıĢmalar,vatandaĢların birinci dereceden katılımcı ve denetleyici rol almasını hayata geçirmearzusuna yöneliktir.
 7. 7. 1.1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜBaĢkanlık Makamının randevularını planlamak ve programlarını düzenlemek, sözlütalimatları ilgili birim, kiĢi ve kuruluĢlara iletmek, kentin yönetim birimleri arasında sağlıklıbilgi akıĢının program dâhilinde yürütülmesini sağlamıĢtır.Bağlı Bulunduğu Birim:BaĢkan, BaĢkan’ın bulunmadığı zaman BaĢkan Vekil’inin emir ve direktifleridoğrultusunda çalıĢmıĢtır.Görev ve Yetkileri:—ÇalıĢmaları BaĢkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmüĢtür.—Yapılacak toplantı gün ve saatini ilgili birimlere iletilmiĢtir.—Makamın her türlü protokol ve tören iĢlerini düzenlemek ve yürütme görevlerini yapmıĢtır.—Makama vatandaĢlarca iletilen istek ve Ģikâyetlerin çözüme kavuĢturulmasında ilgilibirimlere sorunlarını aktarmak sonuçları hakkında ilgili yerlere bilgi vermiĢtir.—BaĢkanın, BaĢkan Yardımcıları ile birim müdürleriyle diyalog ve koordinasyonunusağlamaktır.—Makamın yurtiçi ve yurtdıĢı programlarını düzenlemiĢtir.—Mahallelerde yapılan halk ve esnaf toplantılarına BaĢkanın katılımını sağlamak.—BaĢkanın ziyaret, davet, karĢılama, ağırlama, düğün ve taziye gibi hizmetleri düzenlemekve diğer birimlerle eĢgüdümü sağlamıĢtır.—Makamın resmi ve özel yazıĢmaları ilgili birimlere ileterek düzenlenmiĢtir.—Ülkemizde çeĢitli alanlar ile kurum ve kuruluĢlarda yapılan yönetim değiĢiklikleri,atamaları ayrıca kutlama ve törenlerde Belediye BaĢkanı adına kutlama ve tebrik mesajıgöndermiĢtir.
 8. 8. FAALĠYETLERYerli ve yabancı heyetler ağırlandıABD Adana BaĢkonsolosu ziyaretiAB Çok dillik üyesi Johan HAGGMANHZ. Süleyman Cami restorasyonçalıĢmalarını yerinden ziyaret etti.
 9. 9. Adıyaman Ve Çevre Ġller Metropoliti Grigoriyos Melki ÜrekAlmanya Hannover belediye BaĢkanı Dr. Herbert SCHMALSTĠEG
 10. 10. Avrupa Parlamentosu Sol Grup Üyeleri, Sur Belediyesine ZiyaretHalk Toplantıları ve Esnaf Ziyaretleri
 11. 11. AçılıĢ ve Tanıtımlar
 12. 12. Gezi Programları
 13. 13. 1.2. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜYazı ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılan yazılar mevzuat çerçevesinde iĢlemleriyapılmaktadır.5393 Sayılı Yasa ve bu Yasa kapsamında hazırlanmıĢ bulunan Belediye MeclisiÇalıĢma Yönetmeliği gereğince, Belediye Meclisi toplantı ve Karar aĢamalarında sekreteryagörevi yapmaktadır.Yine aynı yasa çerçevesinde, Belediye Encümeni çalıĢmaları ile ilgili, iĢ ve iĢlemlerdesekreterya görevi yapmaktadır.Sur Belediyesinin gerek iç ve gerekse dıĢ birim ile amirlerden gelen ve giden tümyazıların otomasyon sisteminde toplanması ve kayıt iĢlemleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü gözetimve denetiminde yapılmaktadır.FAALĠYETLER:YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ:Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü mevcut kadrosu ile kendisine tevdi olunanvazifeleri, bir aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir.Belediyemiz Meclis çalıĢmaları, Meclis Zabıtları ve Kararları Mevzuat Usullerineuygun olarak yürütülmektedir. Ocak 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında 74 adet MeclisKararı ve Zabıtları zamanında hazırlanarak ilgili Makamlara ve servislere gönderilmiĢtir.Müdürlüğümüzce iç ve dıĢ birimlere toplam 128 adet resmi yazıĢma yapılmıĢtır.ENCÜMEN BAġKATĠPLĠĞĠ:Belediye Meclisince almıĢ olduğu Karar kapsamında, haftanın Salı ve PerĢembegünleri Belediye Encümeni toplantıları yapılmıĢ olup, 2012 yılı çalıĢma dönemimiz boyunca5393 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri çerçevesinde; Encümenin salahiyeti dâhilindemevzuları görüĢüp gerekli Kararlar alınmıĢtır.Ocak 2012 ile Aralık 2012 tarihleri arasında Encümenimize intikal eden taleplerdeğerlendirilmiĢ ve 419 adet Encümen Kararı alınmıĢ olup, bu Kararlar mevcut dosya veevrakları ile birlikte, gereği yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiĢtir.EVRAK KAYIT BÜROSU :Bir sene zarfında, Belediyemiz adına gönderilen, 3168 adet resmi evrak gelmiĢolup, 3452 adet Resmi evrak DıĢ Kurumlara gönderilmiĢtir.Ayrıca bu müddet içinde Evrak Kayıt iĢ ve iĢlemlerinde, 2450 adet evrakpostayla gönderilmiĢtir.
 14. 14. 1.3.HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜHukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Sur Belediyemizin tüzel kiĢiliği adına her türlü dava ile icratakiplerine iliĢkin, iĢ ve iĢlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda gerekliçalıĢmaları yapmak ve sonuçlandırmak.Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, BaĢkanlık-Belediye Meclisi ve Belediye EncümenindenoluĢan organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yöneliktereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danıĢmanlık yapmak, bu husustasözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak. Belediye Tüzel KiĢiliği temsilen BelediyeBaĢkanı adına gereken her türlü protokol ve benzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak.Belediye Tüzel KiĢiliğine ait, hukuksal alanındaki iĢ ve iĢlemlerini yapmak, ilgiliMahkemelerde görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak.FAALĠYETLER5393 Sayılı Kanunun 56. Maddesi çerçevesinde, Kurumun üst birimleri tarafındandeğerlendirilmek ve gereğini yapmak üzere, Kurumumuz bünyesinde bulunan Hukuk ĠĢleriMüdürlüğümüzün, Ocak 2012 ile Aralık 2012 yılları arasındaki faaliyet raporu ve HukukĠĢleri Müdürlüğünün araç, gereç ve personel durumu aĢağıya çıkarılmıĢtır.GÖREV TANIMI:Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Sur Belediyemizin tüzel kiĢiliği adına her türlü dava ile icratakiplerine iliĢkin, iĢ ve iĢlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda gerekliçalıĢmaları yapmak ve sonuçlandırmak.Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, BaĢkanlık-Belediye Meclisi ve Belediye EncümenindenoluĢan organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yöneliktereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danıĢmanlık yapmak, bu husustasözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak.Belediye Tüzel KiĢiliği temsilen Belediye BaĢkanı adına gereken her türlü protokol vebenzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak.Belediyenin Tüzel KiĢiliğine ait hukuksal alanındaki iĢ ve iĢlemlerini yapmak, ilgiliMahkemelerde görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak.GENEL - GĠDEN YAZI DURUMU:Yukarda belirtilen tarihler arasında, Kurumun yetkilileri tarafından 36 Adet ResmiYazı Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne havalesi yapılmıĢtır. Bu yazılar birimimiz tarafındanincelenip değerlendirilmiĢ ve cevap verilmesi gerekli olanların cevabi yazıları ilgi Kurum veĢahıslara gönderilmiĢtir.Yine belirtilen bu tarihler arasında, gerek Müdürlüğümüze intikal olunan yazılarıncevabı ve gerekse, Müdürlüğümüzce gerekli gördüğü,65 Adet Resmi yazı ilgili Kamu Kurumve KuruluĢları veya Ģahıslara Resmi olarak gönderilmiĢtir.
 15. 15. BELEDĠYEMĠZ DAVASI DEVAM EDEN DERDEST DAVALARĠDARE MAHKEMESĠ : 13Ġġ MAHKEMESĠ : 32VERGĠ MAHKEMESĠ : 2SULH CEZA MAHKEMESĠ : 1ASLĠYE HUKUK VE CEZA MAHKEMESĠ : 2ĠCRA HUKUK MAHKEMESĠ : 7SONUÇLANAN ESKĠ DAVALAR ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:Daha önce Belediyemiz aleyhine açılan ve sonuçlanan dava dosyalarının MahkemeKararları çerçevesinde sıralamaları yapılarak Ġlamlı Borçlar Ödeme planı yapılmıĢ olup, buiĢlemlerle ilgili Encümen Kararı alınmıĢtır.DĠSĠPLĠN ĠLE ĠLGĠLĠ VERĠLEN GÖREVLER:BaĢkanlık Makamı tarafından Müdürlüğümüze verilen 5 adet AraĢtırma ve SoruĢturmatahkikatı yapılarak bu soruĢturma dosyaları BaĢkanlık Makamına sunulmuĢtur.BĠRĠMĠN DOSYALAMA VE ARġĠV Ġġ VE ĠġLEMLERĠ:Belediyemizle ilgili, gerek lehte ve gerekse aleyhte, ilgili Mahkemelerde açılmıĢbulunan dava dosyaları üzerinde çalıĢma yapılmıĢ olup, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğündebulunmayan dava dosyaları tespit edilmiĢ ve bu dava dosyalarının temini cihetine gidilmiĢtir.Eksik olan dava dosyalarının temin edildikten sonra bu dosyalar hakkında dosyalamasistemi yapılmıĢ, devam edilen ve halen gündemde bulunan dosyalar ayrı bir Ģekilde,sonuçlanmıĢ ve tümü iĢlemlerin bitmiĢ bulunan dava dosyaları ise arĢive kaldırılmıĢtır.
 16. 16. 1.4. TEMĠZLĠK MÜDÜRLÜGÜMüdürlüğümüz; Anayasanın 56. Maddesinde belirlenen "Herkes sağlıklı ve dengeli birçevrede yaĢama hakkına sahiptir. Çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrekirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢın ödevidir." ilkesi doğrultusunda hareket etmekteolup; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgilidiğer kanun yönetmelikler kapsamında belirlenen alanlarda çalıĢmalarını yürütmektedir. 1 müdür 1 müdür yardımcısı 44 kadrolu ve 85 hizmet alımı personel ile sabah saat06:00’da baĢlayan temizlik maratonumuz gece saat 02:00’e kadar iki vardiya Ģeklindesürmektedir. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm sokak ve caddelerde katı atıklar,kanalizasyon atıkları ve hafriyatlar düzenli olarak alınmaktadır.FAALĠYETLER Günde yaklaĢık olarak 120 ile 130 ton arasında toplanan çöpler Mardin kapıĢantiyemizde bulunan ara aktarma istasyonuna götürülerek, oradan da BüyükĢehirana aktarma istasyonuna taĢınmakta, oradan da Karacadağ’da bulunan çöp imhamerkezine taĢınmaktadır.
 17. 17.  Personel yetersizliğinden dolayı, mahallerdeki ara sokakların temizliği tam olarakyaptığımızı söyleyemeyiz. Bu nedenle ara sokaklarda kullanılmak üzere bir adetvakumlu süpürme makinesi alınmıĢ olup, düzenli olarak sokaklar süpürülmektedir. Tarihi dokularıyla ünlü ilçemizde tescilli ve tescilli olmayan harabeler bulunmaktadır.Her hafta gelen dilekçeler ve kontroller neticesinde 1 veya 2 harabenin içinin temizliğiyapılarak atıkları bertaraf edilmektedir. Yeni bağlanan Mahallelerimizde kepçe ve kamyonla genel temizlik çalıĢmalarımızdevam etmektedir. 18 mahallemizde katı atıklar toplaması yapılmaktadır. Geri kalan18 mahallemizde ise kepçe ve kamyonlar ile genel temizliği yapılmaktadır.
 18. 18.  Ġlçemize bağlanan köylere, sınırlarımızdaki kurum ve kuruluĢlara yaklaĢık 600 adetçöp bidonları çöp noktalarına bırakılmıĢtır. Ve düzenli olarak çöp bidonlarındakiatıklar kaldırılmıĢtır. Bu konuda halka temizlik bilinci aĢılanmıĢtır. Mahalleler dıĢında Silvan yolu üzerinde bulunan Zirai Donatım, Bölge trafik, Polisokulu, Özel harekât, Sivil Savunma, Kırk konaklar, AZC Dicle vadi evleri, Petroller,yurtlar… Gibi yerlere de çöp bidonları bırakılmıĢ düzenli olarak her günkaldırılmaktadır. Ana arterlerin akĢam saatlerinde yoğunca kirletildiğinden dolayı BüyükĢehirBelediyesi Çevre Koruma Daire baĢkanlığı ile paylaĢılarak, Ana arterlerde çalıĢansüpürgeci personel düzenlemesi yapılarak iki vardiya halinde, AkĢam saat: 24. 00’akadar çalıĢma yapılmaktadır. Zamansız getirilen çöpler için, çöp noktalarına temizlikpersoneli görevlendirilerek kontrol altına alındı. Üç süpürme aracımız ile her gün düzenli olarak ilçemizin sokak ve caddelerisüpürülmektedir.
 19. 19.  Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm okul, cami, sağlık ocakları… Gibi birçok kurumundüzenli olarak atıkları alınmıĢ, kurumların tüm kül ve hafriyatları kaldırılmıĢtır. Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm çöp noktaları sıvı sabun ve sulama traktörümüzledüzenli olarak yıkanmıĢ sağlığa uygun bir ortam sağlanmıĢtır. Temizlik bilincini geliĢtirmek için 4 (dört) kiĢiden oluĢan bir eğitim ekibinioluĢturarak daha temiz bir çevre ve daha temiz bir ilçe için çalıĢmalarımız aralıksızdevam etmektedir. Sur ilçesi merkez on beĢ mahallesinde dört ayrı bölge oluĢturarak,el ilanı, saat uygulaması ve BaĢkanın temizliğin önemine iliĢkin mektubu vatandaĢlaradağıtıldı.
 20. 20.  Yapılan denetimler ve gelen Ģikâyetlere bağlı olarak iĢyeri ve binalara uyarı tebligatıverildi. Temizlik alıĢkanlığının çocukluk döneminde baĢladığı; sadece çevreyi temizlemenindeğil kirletmemenin de bir kültür olarak yerleĢmesi gerektiği bilinci ile ilçemizsınırları dâhilinde bulunan okullara ziyaret gerçekleĢtirdik. Yer alan tüm ilköğretimokulları gezilmiĢ, derslerde temizliğin önemi anlatarak anlatılmıĢ; öğrencilere çöppoĢeti hediye edilmiĢtir. Öğretmenlerin ve idarecilerin duyarlılığı sayesindeçocuklarda temizlik bilincinin geliĢmeye baĢladığı gözlenmiĢtir.
 21. 21.  Anonslar yapılarak halkı temizlik konusunda uyarmıĢlardır. Çöplerin çöp saatinde çıkarılması konusunda tüm evler ve iĢ yerlerini bire bir ziyaretederek, Temizliğin önemini anlatan broĢürler dağıtılmıĢtır. Temizlik Müdürlüğümüz kamu kuruluĢlarından ve halktan gelen talep üzerine; varolan otobüs ve araçlarla birçok servis yapmaktadır. Sur Belediye Spor, AlipaĢa Spor, Hançepek ve Amed Spor kulüplerin müsabaka veantrenmanları için düzenli olarak servis yapılmaktadır. Kimi Kurum KuruluĢ ve Okullardan gelen dilekçeler doğrultusunda otobüslerle servisyapılmaktadır
 22. 22. 1.5. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜGÜFen iĢleri Müdürlüğü Belediyemiz hudutları dâhilinde modern ve çağdaĢ Ģehirciliğin gereğitüm yapısal ihtiyaçların beĢ yıllık stratejik plan çerçevesinde ve program kapsamında; Müdür,Müdür Yardımcısı , 18 kadrolu ve 6 hizmet alımı personel ile çalıĢmalarını yürütmektedirFAALĠYETLERSTABĠLĠZE YOL YAPIMI:-Dicle Mahallesi=== 675 Metre-Karaçalı Mahallesi== 725 Metre-KarabaĢ Mahallesi======1.600 Metre-YeĢil Vadi Mahallesi ======= 1825 Metre-Kozan Mahallesi====== 1.225 Metre-Bağpınar Mahallesi ======= 750 Metre-Kervan Pınar Mahallesi===== 1 Km-Köprü BaĢı Mahallesi ===== 1.680 Metre-Büyük Kadı Mahallesi ==== 400 Metre
 23. 23. -Küçük Kadı Mahallesi=== 725 Metre-Doğu Çanakçı Mahallesi==== 2.075 Metre-YeĢil Köy Mahallesi==== 250 Metre-KöĢk Mahallesi ====== 1.500 Metre-Sarı KamıĢ Mahallesi == 2.150 Metre-Esenbağ Mahallesi ==== 825 Metre-Tavuklu Mahallesi ==== 825 Metre-Metropol ġahintepe Dubleks Evleri === 4,5 Km-KuĢluk Bağı Mahallesi == 375 Metre-Karpuzlu Mahallesi === 500 Metre-Yiğitoğlu Mahallesi === 450 MetreBağpınar Mahallesi=== 750 Metre-Toplam = 24.805 Metre stabilize yol yapılmıĢtır.
 24. 24. HARABE, HARFĠYAT ve HAYVAN GÜBRESĠ TEMĠZLEME-AlipaĢa Mahallesi Ġnce Sokak’ta tehlike arz eden harabe temizlenmiĢ ve 3 kamyon hafriyatatılmıĢtır.-Pınardüzü Mahallesinde tehlike arz eden evin önündeki dere ıslah edilmiĢ Mahalle içinde 81traktör hafriyat temizlenerek atılmıĢtır.-YeĢilköy Mahallesinde bulunan bir harabede 5 kamyon hafriyat 22 kamyon hayvan gübresitemizlenerek atılmıĢtır.-Hıdır Ġlyas Mahallesinde çevre temizliği yapılmıĢ olup, 10 kamyon hayvan gübresitemizlenerek atılmıĢtır.-Doğu Çanakçı Mahallesinde çınar küme evlerinde imam evinin çevre düzenlemesinde 7kamyon hafriyat temizlenerek atılmıĢtır-Gürpınar Mahallesinde bulunan 25 adet harabe temizlenmiĢ olup, 59 kamyon hafriyattemizlenerek atılmıĢtır.-KarabaĢ Mahallesinde 6 kamyon çöp ve hafriyat temizliği yapılmıĢtır.-Küçükkadı Mahallesinde 15 kamyon hafriyat temizlenerek atılmıĢtır.-Kervanpınar Mahallesinde 14 kamyon hafriyat temizlenerek atılmıĢtır.
 25. 25. -Dicle Mahallesinde 17 kamyon moloz ve hafriyat temizlenerek atılmıĢtır.-BüyükĢehir Belediyesi ile koordineli çalıĢarak Hasırlı Mahallesi Yıkıkkaya sokaktaki surdipleri temizlenerek 54 kamyon hafriyat temizlenerek atılmıĢtır.-Abdaldede Mahallesi Dink Sokak No:5 te bulunan mağdur bir ailenin evinde tadilatnedeniyle 5 traktör hafriyat temizlenerek atıldı.-Dicle Mahallesi 3035. Sokak No:15 te yanan bir evin hafriyat temizliğinde 15 kamyonharfiyat temizlenerek atılmıĢtır.-Büyükkkadı Mahallesinde 19 kamyon hayvan gübresi ve hayvan atıkları temizlenerekatılmıĢtır.-Hasırlı Mahallesi KırbaĢ Sokak No:7 de istimlak edilen evde 14 kamyon hafriyat atılmıĢtır.-KöprübaĢı ve Esenbağ Mahallesinde 24 kamyon hayvan gübresi ve atıkları temizlenerekatılmıĢtır.-Gencan Köyünde 90 kamyon hayvan gübresi ve hafriyat temizlenerek atılmıĢtır.Büyükkadı Mahallesinde 19 kamyon hayvan gübresi ve hayvan atıkları temizlenerekatılmıĢtır.-Karaçalı Mahallesinde 14 Kamyon hayvan gübresi temizlenerek atılmıĢtırMEZARLIKLAR VE ÇEVRE DÜZENLENMESĠ:
 26. 26. - KuĢluk Bağı Mahallesi ve Metranideki mezarlıkların çevre düzenlemesi yapılmıĢtır. 254adet payanda direk, 1 kamyon beton kum, 25 top ahçe teli, 6 top dikenli tel, 100 kilo çeki teli,25 kilo bağlama teli 4 traktör blogaç taĢ ve 90 torba çimento kullanılmıĢtır.- KarabaĢ Mahallesi ve Taraklı Mahallesindeki mezarlıkların çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.132 adet payanda direk, 40 torba çimento, 1 kamyon beton kum, 16 top bahçe teli, 70 kiloçeki teli, 5 kilo bağlama teli, 4 top dikenli tel ve 2 traktör blogaç taĢı kullanılmıĢtır.-Bozdemir Mahallesindeki mezarlığın çevre düzenlemesi yapılmıĢtır. 120 adet payanda direk,1 kamyon beton kum, 30 torba çimento, 15 top bahçe teli, 30 kilo çeki teli, 3 top dikenli tel ve2 traktör blogaç taĢı kullanılmıĢtır.-YeĢil Vadi Mahallesindeki mezarlığın 1 yönünün (100 Metre) çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.40 adet payanda direk, 15 torba çimento, 1 traktör beton kum, 5 top bahçe tlei, 1 top dikenlitel 2 kilo bağlama teli ve 1 traktör blogaç taĢı kullanılmıĢtır.MAHALLE EVLERĠ:-SarıkamıĢ Mahallesinde taziye evi çevre düzenlemesi yapılmıĢ olup, 17.000 adet kilitli taĢ,6 kamyon 0,7 kum, 1.450 adet 20’lik Briket, 100 torba çimento ve 200 adet 50’lik bodur taĢıkullanılmıĢtır.-Karpuzlu Mahallesinde taziye evinin çevre düzenlemesi ve yol açma çalıĢmaları yapılmıĢtır.-Kırmasırt Mahallesinde taziye evi için dolgu yapılmıĢtır.
 27. 27. -KuĢlukbağı Mahallesinde taziye evi ve cami önünde 6 kamyon stabilize yol malzemesidöĢenmiĢtir.KĠLĠTLĠ TAġ ve BAZALT DÖġEMESĠ:FatihpaĢa Mahallesi Uçar Sokak =========== 20 M2 Kilitli TaĢHasırlı Mahallesi Yıkıkkaya Sokak ========= 15 M2 Kilitli TaĢZiya Gökalp Mahallesi 29. Sokak ========= 15 M2 Kilitli TaĢĠskenderpaĢa Mahallesi ĠskenderpaĢa Sokak == 50 M2 Kilitli TaĢĠskenderpaĢa Mahallesi Telgrafhane Sokak == 278 M2 Kilitli TaĢĠskenderpaĢa Mahallesi Eğri Sokak ======== 2 M2 Kilitli TaĢZiya Gökalp Mahallesi Lale Sokak ======== 3 M2 Kilitli TaĢLalebey Mahallesi PuĢucu Sokak ========= 37 M2 Kilitli TaĢLalebey Mahallesi TaĢkıran Sokak ======= 7,5 M2 Kilitli TaĢMelikahmet Mahallesi Tarancı Sokak ===== 100 M2 Kilitli TaĢMelikahmet Mahallesi Azizoğlu Sokak ==== 40 M2 Kilitli TaĢLalebey Mahallesi BekirpaĢa Sokak ====== 20 M2 Kilitli TaĢAlipaĢa Mahallesi Yıldırım Sokak ======= 50 M2 Parke Bazalt TaĢıDabanoğlu Mahallesi Kadı Cami Sokak === 50 M2 Parke Bazalt TaĢı
 28. 28. Dabanoğlu Mahallesi Bekçi Sokak ====== 20 M2 Parke Bazalt TaĢıToplam ==== 707,5 M2OKULLARDA YAPILAN ÇALIġMALAR :Tevfik Fikret ilköğretim okulunda 80 metre kare parke taĢı döĢemesi yapılmıĢtır.Karaçalı ilköğretim okulunda bulunan su deposunun pabuçları yapılmıĢtır.KöprübaĢı ilköğretim okulunun çevre düzenlenmesi yapılmıĢtır.YiğitçavuĢ Mahallesi Ġlköğretim Okuluna 1 Kamyon elek üstü malzeme 3 kepçe kumyardımında bulunulmuĢtur.Alpaslan Ġlköğretim Okulunun basketbol potasının altı monte edilmiĢtir.Ziya Gökalp Lisesinde 2 kamyon kalorifer külü temizlenerek atılmıĢtır.KĠLĠSLERDE YAPILAN ÇALIġMALAR:Meryem ana kilisesine 50 torba çimento ve 8 traktör beton kum yardımında bulunulmuĢtur.CAMĠ VE ĠMAM EVLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR:YeĢilvadi Mahallesi Geyiktepe Camisinin inĢaatı için 1 kamyon kum yardımındabulunulmuĢturHıdır Ġlyas Mahallesindeki imam evi için stabilize yol ve çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.
 29. 29. Hıdır Ġlyas Mahallesindeki imam evi için1 kamyon kum ve 50 torba çimento yardımındabulunulmuĢtur.Gülpınar Mahallesindeki imam evi için 3000 adet 6’lık kilitli taĢ yardımında bulunulmuĢtur.KöprübaĢı Mahallesi Güzel küme evleri ve Camisinin çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.Hızır Ġlyas camiinin yıkılan duvarını onarım için 35 torba çimento, 6 traktör kumkullanılmıĢtır.Yeni evler Hüseyniki Mezrasındaki cami inĢaatı için dolgu malzemesi ile çevre düzenlemesiyapılmıĢtır.Esenbağ Mahallesinde Ġmamevinin yapımı için 7 kamyon temel dolgu malzemesi il dolgusuyapılmıĢtır.KuĢlukbağı Mahallesi Camisinin çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.Seyfülmülük Türbesi için 7000 adet kilitli taĢ yardımında bulunulmuĢtur.Kozan Mahallesi Camisinin çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.KANA, SU ve MENFEZ ÇALIġMALARI:-Esenboğa Mahallesinde 2 Adet 100’lük tung kullanılmıĢtır.-YiğitçavuĢ Mahallesi Ġlköğretim Okuluna 1 adet boru gönderilmiĢtir.-Kıtılbıl Mahallesinde açık olan kanal kapatılmıĢtır.
 30. 30. -Sati Mahallesinde kanal çalıĢması yapılmıĢtır.-Küçükkadı Mahallesinde 1 boy 300’lük ve 1 boy 200’lük boru kullanılarak menfez çalıĢmasıyapılmıĢtır.-YeĢilvadi Mahallesinde menfez ve boru çalıĢması yapılmıĢtır.-Hacıosmana Mahallesi Hanifi küme Evlerinde 100 metre Ģebeke suyu için boru döĢemesiyapılmıĢtır.Bozdemir Mahallesinde 50 metre kanal döĢemesi yapılmıĢtır.DĠĞER ÇALIġMALAR:-YeĢil Vadi Mahallesi Halkevi çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.-KöprübaĢı Mahallesinde bulunan kum ocağı çay suyunun taĢması sonucu yolun kapalıolmasından dolayı 23 kamyon stabilize yol malzemesi döĢenerek kum ocağı yolu ile ana yolarasındaki bağlantı sağlanmıĢtır.-Ziya Gökalp Mahallesi Lale Sokak’taki kadın destek evinin çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.-Gazi Caddesi Balıkçılar BaĢı önünde 6 adet korkuluk taĢı dikilmiĢtir.-Gülpınar Mahallesinde hayvanların su içebilmesi için 1 adet küçük havuz yapılmıĢtır.-FatihpaĢa Mahallesinde 3 adet, Hasırlı Mahallesinde 1 adet kilitli taĢtan tümsek yapılmıĢtır.-FatihpaĢa Mahallesi Kadıpınar Sokak No:15 yanında bulunan harabede tehlike arz eden sukuyusu ekiplerimizce 3 traktör stabilize malzeme kullanılarak tehlikeden düĢürülmüĢtür.-Dabanoğlu Mahallesi Tütenk Sokakta bulunan ve tehlike arz eden 2 harabenin taĢ duvarıörülerek tehlikeden düĢürülmüĢtür.-Karaçalı Mahallesinde daha önce tarım sulaması için açılan kuyu tehlike arz ettiğinden, kuyudoldurulmuĢ olup tasfiyesi yapılmıĢtır.-Arzuoğlu Mahallesinde bulunan ziyaretin çevre düzenlemesi yapılmıĢtır.-Pınardüzü Mahallesinde hayvanlar için 1 adet su göletti yapılmıĢtır.
 31. 31. 1.6. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜPERSONEL: 1 müdür, 3 memur,15 kadrolu iĢçi ve 5 hizmet alımı personeli olmaküzere toplam 24 personel4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 1.Maddesi ―Kamu Hukukuna tabi olan ve kamunundenetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanılan kamu kurum ve kuruluĢlarınınyapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektedir‖ ve kanunun 2.maddesinin birinci paragrafında ―AĢağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan hertürlü kaynaktan karĢılanan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinin bu kanun hükümlerinegöre yürütülür ― denilmektedir ve kanunu 2.maddesi a bendinde ise kamu idareleri arasındaBelediyelerde sayılmıĢtır.Belediyemiz bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamukaynaklarını kullanan bir idaredir.Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri ihaleleri, 4734 sayılı Kamu ĠhaleKanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri kanununda belirtilen esas ve usullere göreBelediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.Belediyemiz, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunun farkında olarak bukaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gereklihassasiyeti göstermektedir. Belediyemiz sahip olduğu malzeme araç-gereçler, tasarruf ilkeleriçerçevesinde kullanıma arz edilmiĢtir. Belediyemizin öncelikle sahip olduğu iĢ gücü, makineve ekipmanlarından faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmektedir. Belediyemizin imkanlarıile yapılamayan hizmetler yasalar çerçevesinde piyasadan temin edilmiĢtir.01 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında Destek Hizmetleri birimi olarak yapmıĢolduğumuz mal, yapım ve hizmet alımları açık ihale , ile doğrudan temin ve pazarlık usulüile yapılmıĢtır. Yapılan alımlarda talep yapan birimlerimizden de temsilen görevlendirmeyapılarak alımların açık ve Ģeffaf olması sağlanmıĢtır. Yine ihtiyaç belirten birimlerimizlekoordineli bir Ģekilde çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu çalıĢmalar esnasında bir güven ortamınınsağlandığı görülmüĢtür. ÇalıĢmalarımızda önemsemediğimiz pazarlık ve kriterler,gözlemlediğimiz kadarıyla diğer kurumlar arasında da örnek çalıĢma olarak kabul edilmiĢtir.01. Ocak 2012 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerimiz aĢağıyaçıkarılmıĢtır.
 32. 32. FAALĠYETLER:1. Belediyemiz bünyesinde değiĢik birimlerin ihtiyaçları da 756 adet evrak iĢlem görmüĢtür2.Belediyemiz bünyesindeki araçlarda kullanılmak üzere Bir adet akaryakıt ihalesiyapılmıĢtır3.Belediyemiz bünyesinde görev yapan personele verilmek için Bir yıllık yemek ihalesiyapılmıĢtır4.Belediyemiz Fen iĢleri Müdürlüğü ve Temizlik iĢleri Müdürlüğü bünyesinde çalıĢtırılmaküzere 115 personel alımı ihalesi yapılmıĢtır.5. Belediyemiz Silvan yolu üzeri 5 etapta bulunan parsel Ġmar kanunun18.maddeuygulamasının pazarlık usulü ile ihalesi yapılmıĢtır.6.Belediyemiz Hizmet binasında çalıĢtırılmak üzere 4 kiĢilik özel Güvenlik hizmeti alımı iĢiyapılmıĢtır.7.Belediyemiz Sınırları dahilinde bulunan YukarıkılıçtaĢı Mah.7146 ada 5 NO’lu parseldebulunan 16.190,49 m2 taĢınmazın 25 yıl süreli olarak kiraya verilmiĢtir.8.Belediyemiz taĢıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 2.adet Binek ve 1 adet Minibüskiralanarak sözleĢmeler yapılmıĢtır.9.Belediyemiz bünyesindeki Çarıklı Mah. Sınırları içeresinde bulunan 136 ada 1 NO’luparsel 12.058 m2 taĢınmazın 25 yıl süreli olarak kiraya verilmiĢtir.10. Birimlerimizde yapılan sanatsal ve kültürel etkinlikler için gerekli olan mal ve hizmetteminleri sağlanmıĢtır.11.Belediyemiz, Ġlçe sınırları dâhilinde bulunan 7001 ada, 2 NO’lu parselde bulunan9.150.33 m2 lik taĢınmazın (Arsa) satıĢı hizmeti iĢi yapılmıĢtır.12. ĠĢçi Memurun sosyal hak ediĢleri yönelik giyim kuĢam eĢya temin edilmiĢtir.KAYIT ĠġLEMLERĠKayıtlara intikal eden evrak sayısı1. Belediye birimlerinden gelen evrak 7562. Resen Müdürlüğümüzden çıkan evrak sayısı 766
 33. 33. Tablo 12012 yılında karĢılanan taleplerin dosya sayısı bazında dağılımı(4734 sayılı kamu ihale kanunun ilgili maddelerine göre)Ġhalenin Ģekli Dosya sayısı4734 s.k. 19 açık ihale usulü 4 adet4734 s.k.. 22/D doğrudan temin4734 S.k.19 Madde Ġptal edilen Ġhale756 adet1 adet4734 s.k.. 22/F pazarlık usulü 1 adet4734 s.k.. 22/E 3 adetToplam 765 adetGrafik 12012 içende 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında iĢlem gören dosya sayısı grafik1 ve tablo 1 de gösterilmiĢtir. Mali yıl içerisinde toplam 765 adet dosya iĢlem05010015020025030035040014734 md. 19 açıkihale usulu4734 md. 22/ddoğrudan temin4734 md. 22/fpazarlık usulü4734 md. 22/e
 34. 34. GörmüĢtür. 4734 sayılı yasanın 19. maddesine göre 4 açık ihale yapılmıĢtır.2012 yılları içerisinde iĢlem gören dosyaların ihale usullerine göre parasaldağılımda bazıĠhalenin Ģekli Tutarı (TL)4734 sayılı kanunun 19. md açık ihale 2.954.4924734 s.k. 22/D md. Doğrudan temin 1.868.3204734 s.k.. 22/F pazarlık usulü 64.9524734 s.k. . 21/E 69.600Toplam tutar4.957.364Grafik 2.Tablo3Alımın niteliğine göre yapılan harcamalar aĢağıya çıkarılmıĢtır:Mal alımları için yapılan harcamalar 2.776.070 TLHizmetler alımları için yapılan harcamalar 2.116.644 TLToplam 4.892.714 TL050100150200250300açık ihaledoğrudan temin22/F21/E
 35. 35. Grafik 3.2012 yılı KAYIT ĠġLEMLERĠKayıtlara intikal eden evrak sayısı3. Belediye birimlerinden gelen evrak: 756 adet4. Resen Müdürlüğümüzden çıkan evrak sayısı: 756 adetTablo 42012 yılında karĢılanan taleplerin dosya sayısı bazında dağılımı(4734 sayılı kamu ihale kanunun ilgili maddelerine göre)Ġhalenin Ģekli Dosya sayısı4734 s.k. 19 açık ihale usulü Pazarlık usulü ile 5 adet4734 s.k.. 22/Doğrudan temin 756 adet4734 s.k.. 21/E 3 adetTOPAM 764.AdetTL0TL100.000.000.000TL200.000.000.000TL300.000.000.000TL400.000.000.000TL500.000.000.000Mal alımları için yapılanharcamalarHizmetler alımları içinyapılan harcamalar
 36. 36. Tablo 52012 yılı içerisinde iĢlem gören dosyaların ihaleUsullerine göre parasal dağılımı4734 SK. Madde 19 açık ihale ve Pazarlık 2.954.492 TL4734 SK. Doğrudan temin 22/D 1.868.320 TL4734 SK. 21/E 69.600 TLTOPLAM 4.892.412 TL01002003004005001.Çeyrek4734 s.k. Açık ihaleusulü4734 s.k 22/Doğrudantemin4734 s.k 21/E02000004000006000008000004734 SK. 21/E2013 yılı içerisinde işlem gören dosyalarınihale usullerine göre parasal bazdadağılımı
 37. 37. 2012 mali yılı içende iĢlem gören mal ve hizmet alımı iĢleri için sonuçlanan dosya 764 adetolup parasal değerleri 4.892.412 TL dir.Mal alımı kategorisinde; Belediyemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaç duydukları her türlümalzeme araç, gereç oto ve iĢ makineleri yedek parçası, bilgisayar, bilgisayar sarfmalzemeleri her türlü baskılı evrak ve bilgisayar formları, demirbaĢ büro malzemeleri,motorin, benzin, gaz, madeni yağlar, kalorifer yakıtı, memur ve iĢçi personelin giyim eĢyalarıdiğer sarf malzemeleri temin edilmiĢtir.Hizmet alımı kategorisinde; ġehrin süpürme çöp toplama ve nakli hizmetleri temizliği,belediyemize ait tesis ve hizmet binaların koruma ve güvenlik hizmetleri, oto ve iĢmakinelerin bakım ve onarım ve revizyon hizmetleri her türlü demirbaĢ malzeme veteçhizatın periyodik bakım ve onarım hizmetleri bilgisayar programların temini ve periyodikbakımları ve hizmetleri temin edilmiĢtir.2012 yılında yapılan ihalelerMüdürlüğümüzce 2012 yılında hazırlanarak iĢleme konan ihalelere iliĢkin sonuçlar aĢağıyaçıkarılmıĢtır.Tablo 6sıranoĠhalenin Adı 4734 sayılı kanununĠlgili maddesiĠhale sonucu1 Belediyemiz bünyesinde çalıĢan araçlardaKullanılmak üzere Motorin ve benzin alımıiĢiMadde 19 açık ihale usulü 907.750,00 TL2 Belediyemiz bünyesinde çalıĢan MemurlaraYemek hizmeti alımı iĢiMadde 19 açık ihale usulü 268.382,50 TL.3 Belediyemiz bünyesinde Temizlik Müdürlüğüve fen iĢleri Müdürlüğü bünyesindeçalıĢtırılmak için 115 adet personel alımı iĢi.Madde 19 açık ihale usulü 1.687.594,75 TL.4 Ġlçemiz YeĢilvadi Mahallelerine 2 adet Parkalanı 25 Yıl süreli olarak kiraya verilmiĢtir2886 sayılı yasaya göreKiralama23.650,00 TL.(yıllık)
 38. 38. Hizmeti5 YukarıkılıçtaĢı sınırları dahilinde bulunan 2NO’lu parselde bulunan 9.150,33 m2TaĢınmazın satıĢ hizmeti iĢi.2886 Kamu Ġhale kanunun35.nci maddesik usulü240,000,00 TL.67.18.Madde Silvan Yolu 5 Etap uygulama(Parselleme) Hizmeti alımı iĢi.Belediyemiz,Bünyesinde kullanmak üzere 2adet Binek araç ve 1 adet Minibüs kiralamahizmeti alımı iĢi.4734 Kamu Ġhale kanunun21/f Pazarlık usulü64.952,97 TL.69.600,00 TL.Toplam 2.998.280,22 TL2012 yılında Harcamaların Müdürlüklere göre dağılımı1) Zabıta Müdürlüğü2) Destek Hizmetleri Müdürlüğü15.587 TL139.271 TL3) Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 76.202 TL4) Mali Hizmetler Müdürlüğü 5.699 TL5) Fen iĢleri Müdürlüğü 624.957 TL
 39. 39. 6) Özel Kalem Müdürlüğü 131.765 TL7) Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 402 TL8) Yazı iĢleri Müdürlüğü 300 TL9) Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 200 TL10) Basın Yayın Halkla iliĢkiler Müdürlüğü 146.928 TL11) Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 4.313 TL12) Kültür ve Sosyal iĢleri Müdürlüğü 671.048 TL13) Bilgi iĢlem Müdürlüğü 27.700 TL14) Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü 20.259 TL15) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.840 TL16) Stratejik GeliĢtirme Müdürlüğü 1.099 TL17)Emlak ve Ġstimlak müdürlüğü 750,00 TL.TOPLAM 1.868.320 TL
 40. 40. 1.7. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜBelediye Zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olupbu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarlabunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalıĢması 657 sayılıDevlet Memurları Kanununda belirtilen çalıĢma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın, hizmetinaksatılmadan yürütülmesini sağlayacak Ģekilde düzenlenir.FAALĠYETLERĠ Sınırlarımız dahilinde çeĢitli nedenlerle kesilen Cezaların tahsilatları, Hafta sonuĠĢyerlerini açık tutan ĠĢyerleri için Hafta Tatili Formu tahsilatı ve kaldırımın engeltaĢımayan yerlerine izin alınarak verilen iĢgaliyeler aĢağıda sıralanmıĢtır. Sağlık Grup BaĢkanlığının yazılarına istinaden, 4207 sayılı Yasa çerçevesindekiuygulamalarda(Sigara Denetimlerinde) görev yapacak 2 Asil 2 Yedek olmak üzere 4Personel görevlendirilmiĢtir. Her ay Sağlık Grup BaĢkanlığının elemanları iledenetimlere katılmıĢ olup, 2012 yılı içerisinde 1088 ĠĢyeri denetlenmiĢtir. Ġl Sağlık Müdürlüğünün ilgi yazılarına istinaden, 4207 sayılı kanun hükümleri gereği,Ġlçemiz genelinde açıkta satılan ve 18 yaĢ altı çocukların Tezgah üzerinde aleni birĢekilde satıĢını yaptığı Tütün ürünlerini satan kiĢilere yönelik yaptığımız uygulamalarneticesinde bir çok Tezgaha el konulmuĢtur. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Okul Kantinlerinin Denetimleriiçin 1 Asil ve 1 yedek olmak üzere 2 personel görevlendirilmiĢ olup, Sınırlarımızdahilinde bulunan, Okul kantinlerine yapılan Gıda Denetimleri sonucunda, 12 OkulKantinine, son kullanım tarihi geçmiĢ ürün bulundurduklarından dolayı ürünlerine elkonularak gerekli Cezai ĠĢlemler uygulanmıĢtır. Sağlık Grup BaĢkanlığının yazılarına istinaden, 2 Asil ve 2 yedek olmak üzere 4Personelimizin de bulunduğu denetimler sonucunda, farklı ay ve günlerde 18 iĢyerinekesilmiĢ olan cezalarının tahsilatları için, Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesineyatırmaları konusunda yazılı Tebligatlar yapıldı. Ġl Kültür Turizm Müdürlüğünün yazısına istinaden, 78. Ve 79. Burçlarda yapılaniĢgaller durdurulmuĢ olup, Burçlar iĢgalden arındırılmıĢtır. Ġl Kültür Müdürlüğünün yazılarına istinaden, iĢgal edilen (Çay Ocağı olarak iĢletilenBüfe) keçi Burcunun Zemin ve teras katının iĢgalden arındırılması için, EmniyetMüdürlüğü ekipleriyle, Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince Büfe yıkılarak tahliyeedilmiĢtir. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazısına istinaden, Cevat paĢa Mahallesi SarayKapı kısmında ahır olarak kullanılan Burçlara, Ġmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüekiplerimizce gidilerek, Demir kapılar takılmıĢ olan ahırların kilitleri kırılıp kapılarısökülerek tahliyeleri yapılmıĢtır.
 41. 41.  Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, insanlar tarafından depo veahır olarak kullanılan burçların iĢgalden kurtarılarak, Burçların rölöve, Restorasyon veresititüsyon projelendirme çalıĢmalarının yüklenici Firma tarafından yapılması içiniĢgalden arındırılarak kapalı bulunan mekânların açılması istendiğinden. ĠmarMüdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince, ahır ve depo olarak kullanılanyerlerin anahtarlarını kırarak kapıları açılıp iĢgalden arındırılmıĢtır. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, ġamhane Mahallesindeki Çayocağı olarak kullanılan Burçlara gidilerek söz konusu çay ocağı kaldırılmıĢ olup,Burçlar iĢgalden arındırılmıĢtır. Ġl Kültür Müdürlüğünün yazılarına istinaden, 1 nolu (Dağkapı) Burcunun GüneydoğuköĢesinde konuĢlandırılmıĢ prefabrik taksi durağı ve seyyar satıcıların tezgahlarıMüdürlüğümüze bağlı ekiplerce kaldırılmıĢtır.
 42. 42.  Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün yazılarına istinaden,Hasan paĢa hanının tarihi dokusunu bozacak, zarar verecek DıĢ cephesine asılmıĢLevha ve Klimalar sökülerek gerekli uygulamalar yapılmıĢtır. Ġl Sağlık Müdürlüğünün yazılarına istinaden, RNF marka damar baskı pedi ve ERPADmarka arter kapama ped ürünleri satıĢının yasaklandığına dair Bakanlık Genelgesi 19Medikal ve Hastahaneye Ekiplerimiz tarafından yazılı tebligat verilmiĢtir. Kayapınar Ġlçe Belediye BaĢkanlığının yazılarına istinaden, Sanayi bölgesindebulunan kaçak yapılarla ilgili yapılacak uygulamalar için bir ekip gönderilmiĢtir. Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına Bağlı Zabıta Daire BaĢkanlığınınyazılarına istinaden, Ġlimiz On Gözlü Köprü civarında kamuya ait arsayı Ruhsatalmadan izinsiz iĢgal edip düzenlemelerde bulunan ĠĢyerinin yıkımı için oluĢturulmuĢekip, BüyükĢehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü elemanları ile koordineli çalıĢmaneticesinde yıkımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına Bağlı Zabıta Daire BaĢkanlığınınyazılarına istinaden, YeniĢehir Ġlçesi Aziziye Mahallesi Toki Lisesi yanında bulunanBelediye’ ye ait olan arsa üzerinde kaçak yapıların yıkımına destek için bir ekipgörevlendirilerek. Yıkım gerçekleĢtirilmiĢtir. BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığına Bağlı Çevre Koruma ve Kontrol DaireBaĢkanlığının yazılarına istinaden, Gazi Caddesi ve M.Ahmet Caddelerinde yapılacakdenetim çalıĢmaları için 2 personel görevlendirilmiĢtir. Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılarına istinaden, Sınırlarımız dahilindeKahraman Sokakta DıĢ Kale ve Ġç Kale’nin kesiĢtiği yerde bulunan Büfeninkaldırılması için, BüyükĢehir Belediyesinde alınan bilgi dahilinde yıkımıgerçekleĢtirilmiĢtir.
 43. 43. 1- ĠġGALĠYELER: Ġlçemizde halkımızın daha sağlıklı bir Ģekilde alıĢ-veriĢ yapmaları, yaya ve araçtrafiğinin daha düzenli bir Ģekilde akıĢını sağlamak amacıyla Ġlçemiz genelinde caddeve kaldırımların iĢgalinin engellenmesi amaçlı çalıĢmalarımız sürekli devamedilmiĢtir. Bu çalıĢmalarımızı engellemeye çalıĢan esnaflara ilk etapta 451 Esnafauyarı tebligatları verilerek uyarılmıĢlar. UyuĢmazlıkta ısrar eden 121 esnafa cezaimüeyyideler uygulanmak suretiyle çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ġlçemiz ve diğer il ile ilçelerde gelen vatandaĢların özellikle PerĢembe ve Cumagünlerinde, Hz. Süleyman camisine ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için gerekliönlemler alınarak kaldırım iĢgali ile ilgili çalıĢmalar yapıldı. Ayrıca Her Cuma GünüvatandaĢlarımızın rahat Camiye gidebilmeleri için gerekli çalıĢmalar yapılmıĢ olup,gerekli rutin çalıĢmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Ġzzet paĢa Caddesi ve Hz.Süleyman Camii civarında bulunan dilenciler ve iĢportacılara Yılı boyuncauygulamalar yapılmıĢ, gereken düzenlemelere gidilmiĢ olup, PerĢembe ve Cumagünleri 2 personel görevlendirilmiĢtir.Hz.Süleyman Camii Civarı Bir PerĢembe Günü Görüntüsü Ramazan Bayramı münasebetiyle Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Toptancılar,Marketler ve Bakkallara Maytap, Yakıcı, parlayıcı Madde ve boncuk atan havalitabancaların satılmaması konusunda uygulamamız Bayram boyunca devam edilmiĢtir.
 44. 44.  Özellikle yaz aylarında sayılarında artıĢ tespit edilen kola ve dondurma dolaplarınadüzenlemeler getirilerek dolapları bırakan iĢyerlerinden iĢgalliye bedelleri alınarakBelediyemize gelir sağlandı.Melikahmet semtinde toptan ayakkabı satıĢ yapan iĢyeri kargo ile gelen malzemelerin nakiliĢlemleri Bayram akĢamı Temizlik iĢleri Müdürlüğümüzce Ana caddelerin temizlenip ve yıkanmasıesnasında rahat bir Ģekilde çalıĢmaları konusunda zabıta görevlendirilmiĢtir2- DĠLENCĠ OPERASYONLARI: Özellikle baĢka illerden gelip halkımızın dini duygularını istismar eden dilencilereyönelik düzenli uygulamalar yapılarak bu dilenciler toplanıp Belediyemiz sınırları dıĢınaçıkarılmıĢlardır.Dini Bayramlarda vatandaĢların Bayram sabahı Mardin Kapı Mezarlığına yapılanziyaretlerinde Dilenci ve iĢportacıların vatandaĢların rahatsız edilmemesi konusunda 2 zabıtamemuru görevlendirilmiĢtir.
 45. 45. 3- SEMT PAZARLARI: Ġlçemizde değiĢik Mahallelerimizde kurulan semt pazarlarının denetimlerini Pazartesive Salı günleri olmak üzere haftada iki gün Zabıta Personellerimizce kontrolleriyapılmaktadır.semt pazarlarından görüntüleri4- GIDA VE HĠJYEN DENETĠMLERĠ: Ayrıca Bakkallara Yönelik yapılan denetimlerde tarihi geçmiĢ gıda ürünlerine elkonulup, 14 Sokak Bakkalına cezai müeyyide uygulanmıĢtır.
 46. 46.  Belediye Zabıta Ekiplerimiz Ġlimiz Ġnönü, Kıbrıs Caddelerinde toplan 75 gıda üzeriolan iĢyeri denetimi yapmıĢ olup, bunlardan 3 Büyük Market ile Çarıklı ve Bağıvardaki 13Gıda üzeri Toptan satıĢı yapan iĢyerine cezai müeyyide uygulanmıĢtır.
 47. 47. Tarihi geçen ve imha edilmek üzere el konulan gıda maddeleri temizlik Ģantiyesi çöpsilosunda tutanak ile birlikte imha edilmiĢtir. Belediyemiz sınırlarındaki fırınlar denetlendi. Denetimler sırasında genel temizlikkontrolleri yapılarak fiyat tarifesi ve gramaj konusunda uyarılar yapıldı. Yapılan ikincikontrollerde Belediyemiz tembih ve yasaklarına uymadıkları tespit edilen 6 fırın hakkındacezai iĢlemler yapıldı.Ekiplerimizin fırınlara yönelik denetimler Yılı içinde Tüm Kasap ve ġarküteri satıĢı yapan iĢyerlerinde denetimler yapılmıĢ olup,eksiklikleri görülen esnaflara tebligat verilmiĢ olup, süresi içinde eksikliklerini gidermeyen 3Kasap ve 5 ġarküteri satıĢı yapan Esnafa cezai müeyyideler uygulanmıĢtır.Ekiplerimizin kasaplara yönelik denetimleri
 48. 48. Açıkta yoğurt satan iĢyerlerindeki görüntüler (bu iĢyeri encümen kararı ile kapatılmıĢtır) Mardin kapı peynirciler çarsısına yönelik yapılan uygulamalarda daha Hijyenik birortamda satıĢ yapmaları ve Genel temizlik konusunda taviz verilmeyeceğine dair 30ĠĢyerine yazılı tebligatlar verilmiĢtir.Peynirciler ve Ģarküteri üzeri iĢ yapan iĢyeri denetimleri Ġlçemiz Sınırları içinde izinsiz tadilat yapan 32 iĢyerine 5326 Sayılı KabahatlerKanununun ilgili maddesi gereğince cezai müeyyidelere uygulanmıĢtır.
 49. 49. Ġzinsiz tadilat yapan bir iĢyerinden görüntü Zabıta Genel Kontrol ekibimiz Ġlçemizde bulunan tüm lokantalar ve Ekmek arası dönersatan iĢyerlerinin Genel Temizlik ve Hijyenik olup, olmadıkları yönünde denetimleriyapılmıĢ, eksiklikleri bulunan iĢyerlerine yazılı tebligatlar verilmiĢtir. Ayrıca çöplerinibelirtilen saatlerde atmaları yönünde uyarılmıĢlardır.Lokanta denetimlerinden görüntüler
 50. 50. Ġlçemizdeki market denetimlerinden görüntülerZabıta Genel Kontrol ekibimiz ile Kahvehaneciler ve Çay Ocakları Odası koordineliolarak kahvehaneler ve çay ocaklarına yönelik denetimler yapıldı. ĠzzetpaĢa Caddesindebulunan 6 kıraathaneye kaldırımı iĢgal etmemeleri hususunda yazılı tebligat verildi.Ekiplerimizin cafe ve kıraathane denetimleri
 51. 51. 5- TEMĠZLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ ĠġLEMLER:Ġlçemiz genelinde Zamansız çöp attıkları tarafımızdan tespit edilen, 36 iĢyerine veMahallelerde Zamansız çöp attıkları tespit edilen 6 Binaya kabahatler Kanununun ilgiliMaddeleri gereğince cezai müeyyideler uygulanmıĢtır.Ana cadde de zamansız çöp ve kaldırım iĢgali yapan iĢyerlerine yönelik sıkı bir denetimuygulanmaktadır.Gazi caddesi üzerinde zamansız atılan çöp
 52. 52. 6- SONUÇ BÖLÜMÜ :1. 2012 Yılı içerisinde, 365 Adet Hafta Tatili verilmiĢ olup, Toplam 49.570.00 TL gelirelde edilmiĢtir.2. 230 ĠĢyerine Cezai ĠĢlem uygulanmıĢ olup, bunlardan 215’inden Para Cezası tahsiledilmiĢ olup, Toplam 35.350.00TL gelir elde edilmiĢtir.3. 711 Adet ĠĢgaliye verilmiĢ olup, Toplam 55.750TL gelir elde edilmiĢtir.4. 612 Adet yazılı Tebligat verilmiĢtir.5. 26 ĠĢyerinden (Dondurma ve Ġçeçek Dolaplarından alınan) ĠĢgaliye Harcı için 19.840TL. tahsil edilmiĢtir.6. 34 Adet Kaçak Yapının (Diğer Belediyelere verilen destek dahil) YıkımıgerçekleĢtirilmiĢtir.
 53. 53. 1.8. RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Yılı içinde Müdürlüğümüz ekiplerince düzenli olarak Belediyemiz sınırlarıdâhilinde bulunan esnaflara yönelik denetlemeler yapıldı. Bu denetimler sırasında iĢyeri açmave çalıĢtırma ruhsatları ile ilgili eksiklikleri tespit edilen iĢyerleri gerek sözlü gerekse yazılıolarak uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan 62 iĢyeri hakkında ceza tutanağı tanzimedildi.10.540.00 TL.Tahsil edilmiĢtir. 2012 yılı içinde, Ekiplerimizin yapmıĢ oldukları çalıĢmalar neticesinde, ĠĢyeri Açmave ÇalıĢtırma Ruhsatı almak için Belediyemize 176 baĢvuru yapıldı. Bu baĢvurularneticesinde eksikliklerini tamamlayan ve ruhsat almalarında engel görülmeyen 165 iĢyerineĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı verilmiĢ olup, toplam, 355.005.00 TL. Gelir sağlanmıĢtır. Bu tarihler arasında yapılan denetimler ve baĢvurular neticesinde çeĢitli nedenlerdendolayı (Terki Sanat, Adres DeğiĢikliği, Faaliyet Konusunun DeğiĢmesi ve ĠĢletmecininDeğiĢmesi) toplam 14 adet ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı iptal edildi. 2012 Yılı içerisinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’dan gelen yazılara istinadenEncümen Kararları alındıktan sonra 16 iĢyerine para cezası verilmiĢ olup, Encümence verilenceza Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığına bildirilmiĢtir. Müdürlüğümüz bünyesinde Sınıf Tespit Komisyonu kurularak Sıhhi iĢyerlerinin(Lokanta, Restoran, Pastane, Kıraathane, Ġnternet Salonları vb. iĢyerleri) Resmi Gazetede veĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsat Yönetmeliğinde belirtilen kriterler baz alınarak sınıftespitleri yapıldı. Bu çalıĢmalar neticesinde verilecek ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarınaesas olmak üzere iĢyerlerinin sınıfları belirlenerek ruhsatlara iĢlendi. Belediyemize bağlanan çarıklı ve bağıvarda Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iĢyerleridenetlenmiĢ olup, Ruhsat almaları konusunda uyarıda bulunuldu. ÇalıĢmalarımız devametmektedir. Haftanın 1 günü Genel sağlık ve Gıda denetlemesi yapılmaktadır. Dicle Üniversitesi kampüs ve civarında Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iĢyerleridenetlenmiĢ olup Ruhsat almaları konusunda uyarılmıĢlardır. Dönem içinde ilgili kurum ve kuruluĢlarla gerekli yazıĢmalar yapıldı. 1 Müdür, 1 Ģef, 1 yazıcı 2 memur Ruhsat Denetim elemanından oluĢan ekibimiztarafından düzenli olarak Belediyemiz sınırları dahilinde kontrol ve denetimler yapıldı. Çevresağlık teknisyenimizin olmadığından dolayı bu konuda çalıĢmalarımızda eksiklikgörülmektedir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Gelirler ġefliği ekiplerinin ortakçalıĢmaları sonucu ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren iĢyerlerinin tamamı denetletmiĢ olup;Toplam 2142 iĢyerinin 1480 adet iĢyerine iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatının olduğu 662adet iĢyerinin ’de iĢyeri açma ve çalıĢtırma ruhsatının olmadığı tespit edilmiĢtiĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġTIRMA RUHSATI YILLARA GÖRE TABLOAġAĞIYA ÇIKARILMIġTIR.
 54. 54. 131236951541766615716214416565794021110501001502002502008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012BAŞVURU ADEDİVERİLEN RUHSAT ADEDİİŞLEMDE OLAN
 55. 55. 2012 YILI ĠġYERĠ DENETLEMELERĠ SONUÇ TABLOSUDUR05001000150020002500DENETLEME SONUÇLARI21421480662DENETLENEN İŞYERİSAYISIRUHSATLI İŞYERİSAYISIRUHSATSIZ İŞYERİSAYISI
 56. 56. SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SINIRLARI ĠÇERSĠNDE BULUNUN ĠġYERLERĠNĠNSINIFLARINA GÖRE DAĞILIMILOKANTA 50FIRIN 13KONFEKSĠYON 261KASAP 16DÖNERCĠ 16BERBER 70KUYUMCU 28OTEL 32ĠNTERNET CAFE 35BÜFE 25MANAV 16BAKKAL 152AYAKKABI TAMĠRCĠSĠ 9KIRAATHANE 59ÇAY OCAĞI 39HIRDAVAT 41ECZANE 18DĠġ LABORATUVAR 8MARANGOZ 1TELEFONCU 45AYAKKABI SATIġ 106KÜÇÜK EV ALETLERĠ 4GÖZLÜKÇÜ 20
 57. 57. PASTANE 6MAATBAA 28BĠLGĠSAYAR TAMĠR 6KIRTASĠYE 12TURĠZM ACENTASI 8BEYAZ EġYA 38MEDĠKAL 21TERZĠ 69TESĠSATÇI 9BÜRO 7YUFKACI 3ANAHTARCI 2KASET CD 2ELEKTRĠKÇĠ 34KURU TEMĠZLEME 1BANKA 12KARGO 1ÇĠÇEKÇĠ 3DEPO 22BAHARATÇI 13SAKADATÇI 6BANYO MALZ SATIġ 6ġARKÜTERĠ 60DEMĠRCĠ 33KAHVALTICI 7KÖMÜRCÜ 8
 58. 58. BÖREKÇĠ 6SÜPÜRGE SATIġ 15OTO YEDEK PARÇA 8TAMĠRCĠ 28CĠĞERCĠ 25ÇÖMLEKÇĠ 8SAATÇI 18NALBURĠYE 10KURUYEMĠġÇĠ 24TATLICI 15MARKET 7DOVĠZ BÜROSU 8KURU KAHVE SATIġ 5CAMCI 14DÜĞÜN SALONU 2BOYA MALZ. 13TÜPÇÜ 10EMLAKÇI 20TEKNĠK SERVĠS 6MOBĠLYACI 12FOTOĞRAFÇI 43ĠDDAA BAYĠĠ 5TUHAFĠYE 132DEKORASYON 2BĠSĠKLETÇĠ 1SAĞLIK KABĠNĠ 6
 59. 59. SÜRÜCÜ KURSU 3TOTANCI 11ZÜCACĠYE 117HALICI(manifatura) 72YANGIN SÖNDÜRME 2KOZMETĠK 1TAKSĠ DURAĞI 1GÜMÜġÇÜ 2OTO PARK 2ECZA DEPOSU 2AKVARYUMCU 2VETERĠNER 3HURDACI 3 Ruhsatlı 1480 Ruhsatsız 662HASTANE 1 2142 Toplam
 60. 60. 1.9. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EGĠTĠM MÜDÜRLÜGÜĠnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü belediye iĢ ve hizmetlerini görmek üzere istihdamedilecek personeli tespit edip iĢe alma ve yerleĢtirme sürecini yürüterek. Personelin atanması.Sicil, terfi. Nakil. Ġzin. Ġstifa. Sosyal güvenlik kuruluĢlarıyla olan iliĢkilerinin düzenlemesi veemeklilik iĢleri. Toplu iĢ sözleĢme sorunlarının çözümü ve yasalara uygun olarak aylık ve hakediĢlerinin ödenmesi gibi özlük iĢlerini örgütlenmek ve yönetmenin yanı sıra, belediyebünyesinde görev yapmakta olan tüm personelin hizmet içi ve hizmet dıĢı eğitimlerinisağlayarak, gerek kurum içi gerekse kurum dıĢı seminer. Toplantı. Kurs ve panellerle ilgilibirimlerden personel gönderir ve konularında daha iyi bilgilendirilmelerini sağlar.31/12/2012 TARİHİ İTİBARİ İLE PERSONEL DURUMU :KADROLU ĠġÇĠ :175MEMUR : 52SÖZLEġMELĠ : 2GEÇĠCĠ ĠġÇĠ : 1TOPLAM : 2302012 YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZDEN AYRILAN PERSONEL SAYISI:ĠġÇĠ EMEKLĠ : 12ĠġÇĠ VEFAT : 1TOPLAM : 132012 YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZE NAKĠL GELEN MEMUR PERSONELDURUMU:MEMUR NAKĠL GELEN :32012 YILI ĠÇERSĠNDE BELEDĠYEMĠZEDEN NAKĠL GĠDEN MEMUR PERSONELDURUMU:MEMUR NAKĠL GĠDEN :Belediyemizde görev yapan Devlet Memurlarının girmiĢ oldukları Unvan değiĢikliğisınavında baĢarılı olan personellerin kadro atamaları yapılmıĢtır.Belediyemizde münhal bulunan Özel Kalem Müdürü, Zabıta Müdürü ve Ruhsat veDenetim Müdürü kadrolarına asaleten atamalar yapılmıĢ olup, Meclis BaĢkanlığına bilgiverilmiĢtir.Belediye BaĢkanının Yurt içi ve Yurt dıĢı görevlendirmeleri yapılmıĢtır.Belediyemizde görev yapan sözleĢmeli personeller ile ilgili hizmet sözleĢmeleriyenilenerek ĠçiĢleri Bakanlığına gönderilmiĢtir.ĠçiĢleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Bilgi tabanına düzenli olarak Belediyemiz ile ilgilibilgiler yüklenmiĢtir.Belediyemizde görev yapan Memur ve ĠĢçilerin Yurt içi ve Yurt dıĢı görevlendirmeleriyapılmıĢtırKadro Ġptal ve ihdas iĢlemleri yapılmıĢtır.Memurların terfi ve kademe ilerlemeleri yapılmıĢtır.Türkiye ĠĢ Kurumu müdürlüğüne her ay düzenli olarak personel durum çizelgesigönderilmiĢtir.Ġl Valiliği Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne ve Sur Kaymakamlığına 3 ayda bir düzenliolarak Memur, iĢçi kadro durumu ve personel sayıları bildirilmiĢtir.ĠĢçi ve Memur disiplin kurullarına sevk edilen ĠĢçi ve Memurlar hakkında gerekliiĢlemler yapılarak verilen cezalar Ģahıslara tebliğ edilmiĢtir.ĠĢçi ve memurların senelik izinleri düzenli olarak verilmiĢtir.
 61. 61. Müdürlüğümüz tarafından BaĢkanlık makamının onayı doğrultusunda görevdeğiĢiklikleri yapılmıĢtır.Belediyemize gelen gizli evraklarla ilgili gerekli iĢlemler yapılmıĢtır.Kamu Kurum ve kuruluĢlar tarafından gönderilen ve Müdürlüğümüze intikal edenevraklara zamanında cevap verilmiĢtir.Her ay iĢçi maaĢları hesaplanıp bordrolar düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüneteslim edilmiĢtir.ĠĢçi SSK aylık prim bildirgeleri ÇalıĢma Bakanlığının her yıl belirlediği tavan tabanoranlarına göre hesaplanarak herhangi bir cezai müeyyideye mahal verilmeden SSK’ yateslim edilmiĢtir.Emekli olan iĢçilere ĠĢ kanunu ve TSĠ’nin vermiĢ olduğu tavan miktarları göz önündebulundurularak kıdem tazminatları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir.Bayramlarda ve resmi tatil günlerinde fazla mesai yapan personellerin mesailerihazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir.ĠĢçilerin yasalardan doğan ikramiyeleri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslimedilmiĢtir.
 62. 62. 1.10. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜGÜMüdürlüğümüz, bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaĢ imkânlardan yararlanmaksuretiyle, belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız bir Ģekilde yürütülmesini sağlamakta, bu amaçlaihtiyaç duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli sistemleri kurmakta, iĢletmekte vebu alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyenin hizmetine sunmaktadır.FAALĠYETLERDONANIM ALTYAPISIBelediyemizde E-Belediye server sistem odasında toplam 3 Server ile kesintisiz hizmet vermektedir.Belediyemizde 85 PC, 15 laptop olmak üzere toplam 100 bilgisayar, 22 yazıcı, 14 scanner (tarayıcı),bulunmaktadır. Bunları her türlü elektrik kesilmesi ve dalgalanmasına karşı koruyan 1 Adet 10 KVAgüç kaynağı ve Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasını destekleyen 3 KVA güç kaynağı olmak üzere ikiadet güç kaynağı ile desteklenmektedir.NETWORK ALTYAPISICAT 5 ve CAT6 Tipi UTP kablolaması yaptırılmış, her katta 24 çıkışlı Network dağıtım cihazı takılmış,belediyemizin tüm birimleri yerel ağa bağlanarak otomasyon ve internet hizmetlerindenyararlanmaları sağlanmıştır.TEKNİK SERVİSBirimlerin kullandığı cihazlarda meydana gelen bir kısım arızalar teknik servisimiz tarafındangiderilmektedir.SARF MALZEMELERMüdürlüğümüz 2011 yılı içerisinde; 2 klavye ve 10 mouse ilgili birimlere teslim edilmiştir.İNTERNET HİZMETİHizmet Binası içinde kablosuz 5 adet 4096, 2 adet 2048 bit kapasiteye sahip 3 adet bağlantı ilekesintisiz internet hizmeti sunulması sayesinde belediyemizdeki tüm çalışanlar internet üzerinden hertürlü mevzuat, yayın ve gelişmeleri anında takip edilmektedir. YÜRÜTÜLEN RUTİN İŞLEMLER• Mevcut bilgi işlem ağının kesintisiz olarak hizmet vermesi sağlanmıştır.• Bilgisayarlarımızda gerçekleştirilen işlemlerin tamamı günlük olarakyedeklenmektedir. Ayda 1 defa DVD/CD alınan yedekler anlaşmalı olduğumuz yazılım şirketine gönderilmiştir.• Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda yazılımı istenen ilave veya değişikliklertespit edilip yazılım firmasına yazdırılmıştır.• Sistemdeki kullanıcılar tanımlanarak şifreleri belirlenmiş, yetkileri düzenlenmiştir.• Bilgisayar cihazları ve bunların destek üniteleri kurulmuş, arıza veya parça değişikliğigibi durumlarda gerekli işlemler yapılmıştır.• Yazıcıların genel bakım ve tamirleri yapılmıştır.• Müdürlüklerden gelen bilgisayar sarf malzeme istekleri karşılanmış, muhtemeltalepler için yedek malzeme bulundurulmuştur.
 63. 63. • Yazıcı sarf malzemelerinin dağıtımı sağlanmıştır.• Bilgisayar kullanacak personele gerekli eğitim verilmiştir.• Yerel Bilgi Projesi kapsamında gönderilen soru formları, ilgili birimlere gönderilerekcevaplarının zamanında sisteme girilmesi sağlanmıştır.• Dicle (Bağıvar) Şubesi, Yeşilvadi (Çarıklı) Şubesi, Hayvan Borsası, Temizlik Şantiyesi veZabıta Şubeleri ile Bilgi İşlem Müdürlüğümüz arasındaki veri transferini sağlamak amacı ileTelekom’dan altı adet statik İP kiralanarak kesintisiz olarak otomasyon hizmet işlemlerigerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Gelirler şefliğinde 2 adet leptop ile (3 G teknolojisi) kullanılarak Vergi Mükelleflerininyerinde sicil kontrolü ve düzenlenmesi amacıyla Türkcell den 2 adet statik İP kiralanıp sicilkontrolü memurlarına verilmiştir.SUR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FİBER İNTERNET HİZMETİNEGEÇİŞİFİBER İNTERNET VE ONLİNE SANTRAL HİZMETİ İÇİN YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMALARI Belediye binasının iç internet tesisatını fiber internete uyum işlemi için dış firmaların vermişolduğu teklif yaklaşık 20.000 TL idi , Müdürlüğümüz bu işlem için yaklaşık 3000 TL malzemetemin edip ,kendi elamanlarıyla iç internet tesisatını fiber internete uyum işlemi kendisiyaparak 17.000 TL tasarruf etmiştir.MEVCUT ESKİ SİSTEMİN TOPLAM MALİYETİ :SANTRAL Yıllık Bakımın aylık Ücreti 1000 TLTelefon Hatları( kiralık hatlar dahil) 2700 TLİnternet Hatları 1300 TLTOPLAM : 5000 TLFİBER İNTERNET İLE HİZMETİN MALİYETİ :Telefon Hatları( kiralık hatlar dahil) 1800 TLİnternet Hatları 2000 TLTOPLAM : 3600 TLYENİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI: Santral maliyetinin ortadan kalkması Santral Personeline ihtiyaç kalmaması Kiralık hatların ortadan kaldırılıp daha düşük maliyete internet hattı sistemi ile uzak birimleritelefon hizmeti verilecektir. Havuz sistemi sayesinde arta kalan dakikalar ile diğer operatörlerle bedava görüşme imkânı İnternet hızının 8 Mbps’den (bazen 3 Mbps’ye düşmektedir) sabit hızı düşmeme üzere 20Mbps’ye ulaşması
 64. 64.  Yükselen internet hızının özellikle web üzerinde vergi tahsilatının daha çabuk sağlanması ,Belediye otomasyon sisteminin daha hızlı kullanımını , e-mail gönderme , video izleme müzikdinleme işlemleri daha hızlı yapıla bilinmektedir.MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜOrtak Sicil Takibi (Tüm vergi gelirleri ve ücretlerin tek sicil altında tahakkuk işlemlerigerçekleştirilerek otomasyon içerisinde takip edilmektedir),Belediye Bütçe ve Muhasebe işlemleri (Belediyemizdeki tüm ödeme emri işlemleri otomasyonüzerinden gerçekleştirilmektedir), Emlak Vergisi, İlan/Reklam Tabela Vergisi, Çevre Temizlik veEğlence Vergisi işlemleri numarataj sistemine bağlanarak eksik veya yanlış beyanların önünegeçilmiştir.Genel Tahakkuk Tahsilât işlemleri (Belediye gelirlerinin tümüne ait tahakkuklar otomasyonüzerinden hazırlanmaktadır, internet üzerinden tahsilât, kredi kartı ile tahsilât, posta çeki ile tahsilâtve Banka aracılığıyla tahsilât sayesinde vergi ödeme işlemleri kolaylaştırılmıştır.)Asker Aylıkları Takibi, Ambar Ayniyat Takibi, Demirbaş Takibi, Gayrimenkul Kira Takip, Arsa Takipsistemleri kullanılmaktadır.FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜHarcamalara katılım işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.Araç Bakım ve Stok Takibi sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜDava Takip sistemi kullanılmaktadır.Başkanlık Menusuna Başkanlığın dava dosyalarını görmesi ve takibi için gerekli düzenleme yapılmıştır.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜEncümen ve Meclis kararları sistem üzerinden takip edilmektedir.Evrak takip programı eğitimleri verilerek tüm belediyede devreye alınmıştır.İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜPersonel Takip Programı düzenli olarak kullanılmakta, İşçi ve memur özlük bilgileri takibi, işçi vememur maaş işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir, muhasebe ile entegre çalışmaktadır.ZABITA MÜDÜRLÜĞÜİşyeri açma ruhsat işlemleri tek sicil ve numarataj’a bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Pazaryerleri vetezgah takibi, Zabıta faaliyetleri, Zabıta cezaları, hafta tatili, ölçü tartı aletleri muayenesi ve diğerruhsat işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.EVLENDİRME MEMURLUĞUEvlendirme Takibi ( MERNİS işlemleri) işlemleri TC kimlik ve adres bilgileri sorgulama sistemiüzerinden gerçekleştirilmektedir.BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜSistem yöneticisi işlemleri, bilgisayar arıza takibi ve sarf malzemeleri takibi işlemleri sistem üzerindengerçekleştirilmektedir.
 65. 65. KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜAdres, etiket işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.BASIN YAYIN VE HALKALA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasınaİlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Kültür Tanıtım ve Halkla İlişkilerMüdürlüğüne bağlı Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.Bilgi ve belgeye erişim işlerini yürütmektedir. Belediyemiz web sitesinde "e-bilgiedinme" linkinden veya bizzat başvuran herkes bu hizmetten yararlanabilir.Başvurular ilgili müdürlüklere online veya yazılı olarak bildirilen. İstisnalar hariç 15 işgünü içerisinde çözümlenen talebin sonucu ilgili müdürlük tarafından vatandaşa talep ettiğişekilde bilgi verilmektedir.DİCLE (BAĞIVAR) ŞUBESİDicle (Bağıvar) mahallesi şubesine daha önce 1 adet vezne olmak üzere 3 adet bilgisayartarafımızdan kurulmuştu. Yeni Açılan Eğitim evine 11 adet bilgisayar kurulup network bağlantılarıyapılıp, internet bağlantısı sağlandı.YEŞİLVADİ (ÇARIKLI) ŞUBESİYeşilvadi (Çarıklı) Mahallesi şubesine 1 adet vezne olmak üzere 2 adet bilgisayar kuruldu. . YeniAçılan Eğitim evine 10 adet bilgisayar kurulup network bağlantıları yapılıp, Otomasyon sistemineinternet üzerinden bağlantı sağlandı.HAYVAN BORSASIHayvan Borsasına veterinerlik hizmetine 1 adet vezne hizmeti devam etmektedir.İNTERAKTİF UYGULAMALARKAMERA TAKİP SİSTEMİHizmet binasında bulunan kamera sistemi yenilenerek 6 adet dış her katta 1 adet Özel KalemMüdürlüğünde 2 adet olmak üzere toplam 13 adet güvenlik kamerası hizmet vermektedir.WEB SAYFASIBelediye ve bağlı birimlerin yapmış oldukları faaliyet ve hizmetlerin halka etkin şekilde tanıtılmasıamacıyla 2012 yılı boyunca sürekli güncellenmiş ve içeriği zenginleştirilmiştir. Web sitemizdebelediyemiz ait e-belediye hizmeti, haber ve fotoğraflar bulunmaktadır. Vatandaşların web sitesiüzerinden gönderdikleri istek ve şikâyet e-postalarının Halkla İlişkiler birimine yönlendirmesigerçekleştirilmiştir. Her türlü duyuru ve etkinlik web sitemiz üzerinden vatandaşa ilan edilmiştir.Nöbetçi eczaneler, ulaşım, anket gibi çeşitli bölümler eklenmiştir. Ayrıca Kadın Destek Merkezlerinintanıtım ve faaliyetleri için Alt domainli www.surkadem.sur.bel.tr adı altında bir web sitesi
 66. 66. Müdürlüğümüz personeli tarafından hazırlanarak yayına konulmuştur. Kadın Destek Merkezlerininürünlerinin satışı için web sitesi üzerinden tanıtım afişlerinin bulunduğu sayfalar ve reklam afişlerihazırlanmıştır.E - BELEDİYEE-belediye uygulaması ile Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgileri öğrenilebilmekte, yazıcıdan örnekçıktıları alınabilmesi için, internet üzerinden kredi kartıyla 128 bit şifreleme ile gecikmiş borçlar dahilinternetten güvenli bir şekilde ödene bilinmesi için çalışmalar tamamlanmış e-belediyecilik sistemifaaliyete geçirilmiştir.e-belediye uygulaması bilgi hizmetleri bölümü oluşturulmuş bu bölümden Arsa m2Fiyatları,İnşaat Maliyetleri, Aşınma Oranları ,Ç.T.V. Bedelleri ,Meclis Gündemi ,Encümen Gündemi, NikahRezervasyon ,Doküman Yönetimi ,Beyaz Masa ,Bilgi Edinme ,Bugün Evlenenler ,Bugün Vefat Edenlerbölümleri halkın hizmetine sunulmuştur.2012 YILI HEDEFLERİMİZİN GERÇEKLEŞME DURUMU2012 Yılı Hedeflerimizin gerçekleşme durumu şöyledir:LisanslamaBelediyemizdeki yeni uygulamalarla beraber ihtiyaç duyulan programların bir kısım lisanslarıalınmıştır. İhtiyaç olanlar 2013 yılı içerisinde temin edilecektir.İnternet Servis Ağı ve E-Posta Servis Sağlayıcısı KurulmasıBelediyemizde Kablosuz internet ağı kullanımı işlemleri devam etmektedir.Bakır kablo ile verilen internet hizmeti fiber optik kablo ile hizmetine geçiş için alt yapı çalışmalarıtamamlanmıştır.Vatandaşlarımızın belediyemiz ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilmeleri ve çoğu ihtiyaçlarını tek birweb sitesinden giderebilmeleri, ücretsiz olarak e-posta hesabı sahibi olabilmeleri ve Sur’da bulunanvatandaşların ücretsiz olarak web sitesi sahibi olabilmeleri için web sitesi yenileme çalışması vebelediyenin web sunucusunun server odasında tutulabilmesinin sağlanması hedefi %80 oranındagerçekleştirilmiştir.Araç Takip SistemiAraç ve insan gücünün daha verimli bir performansa kavuşturulması ve denetlenmesi amacıylakurulan Araç Takip Sistemi otomasyonu hizmete girmiştir..Hizmet İçi EğitimMüdürlüğümüzde çalışan elemanlar, daha verimli çalışabilmeleri için çeşitli kurslara gönderilmiştir.E-Belediyee-belediye kapsamında vatandaşların birçok işlemlerini belediyeye gelmeden internet üzerindenyapabilmeleri hedefimiz %100 oranında gerçekleşmiştir. Sağlıklı bir şekilde işleyen sisteminuygulamasında ortaya çıkabilecek teknik sorunların çözümü müdürlüğümüz görevleri arasındadır.
 67. 67. Mernis ,Muhtarlık ve Tapu Kadastro Müdürlüğü Güncel kadastro bilgilerin sisteme akışını sağlayabilmek için Tapu Kadastro Müdürlüğü’nüngüncel demografik bilgilerin sisteme akışını sağlayabilmek için de muhtarlıkların doğrudanbelediyeye bağlanmasına yönelik çalışmalar yüzde 40 oranında tamamlanmış olup eksikkısımları 2012 yılında tamamlanmaya çalışılmaktadır. Donanım ve OtomasyonuMevcut otomasyon sitemine İçişleri Bakanlığı Adres Kayıt Sistemi ve TC Kimlik no sorgulamabölümleri anlaşmalı olduğumuz Bilgisayar firması tarafından güncellenmiş Müdürlüğümüztarafından Nüfus Müdürlüğü ile yapılan anlaşma ile TC Kimlik Sorgula, Mernis Sistemlerinegeçilmiştir.Güvenlik Kamera Kontrol SistemiBelediyenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması için çeşitli yerlere kameralar konularak buradan gelengörüntülerin bir merkezden kaydedilmesi hedefi %95 gerçekleştirilmiştir. Sistem eksiksiz bir şekildeyürümektedir.Bakım, Tamir ve OnarımTüm birimlerde kullanılan her türlü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vs. cihazların meydana gelebilecekarızalarının giderilmesi, bu cihazlar için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin temini hedefi yüzde yüzgerçekleştirilmiştir.
 68. 68. 1.11. ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ"Ġnsan. toplum. çevre iliĢkilerinde: kiĢi ve aile mutluluğu ile toplum yaĢamını yakındanetkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuĢturmak misyonunu ilke edinmiĢ olanBelediyemiz; bu misyonunu Ģehir planlama vizyonu bazında: 3194 sayılı Ġmar Kanunuamacı doğrultusunda; "YerleĢme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaĢmaların plan. fen. sağlık veçevre Ģartlarına uygun olarak: üst plan kararlarına paralel olarak uygulama kararlarınısağlamak" üzerine belirlemiĢtir.Müdürlüğümüz Sur Ġlçe Belediye BaĢkanlığının amaçlanan. prensip ve politikaları ile bağlıbulunulan mevzuat ve Belediye BaĢkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde BaĢkanlıkMakamının emir ve direktifleri doğrultusunda görev yapmaktadır.FAALĠYETLERYERLEġĠM DURUMU :Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü birimleri, Sur Belediyehizmet binasının 3. Katında hizmet vermektedir.ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ, YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ:Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü mevcut kadrosuylakendisine tevdi olunan vazifeleri, bir aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir.ĠNġAAT RUHSATLARI :1- 85 adet inĢaat ruhsatı düzenlendi.ĠSKAN RUHSATI :1- 25 adet iskân ruhsatı düzenlendi.TEVHĠD, ĠFRAZ ve YOLA TERKLER :1- 11 adet tevhit, ifraz ve yol terk düzenlendi.DÜZENLENEN ĠMAR DURUMLARI :1- 16 adet Ġmar Durumu düzenlendi.
 69. 69. KAÇAK YAPILAR ĠLE ĠLGĠLĠ YAPILAN ĠġLEMLER :1- Belediyemize bağlı muhtelif Mahallelerde yapılan kontrol neticesinde 197 adet kaçakve izinsiz yapılar tarafımızdan tespit edilmiĢ olup, mühürlemesi yapıldı. Para cezası veyıkım kararı için Encümen’e havale edildi.
 70. 70. TEHLĠKE ARZ EDEN YAPILARA MAĠLĠ ĠNHĠDAM KARARI :1- Tehlike arz eden 60 adet yapılara Maili Ġnhidam düzenlendi.
 71. 71. 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI :1- Silvan yolu üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 3194 sayılı imarkanununun 18. madde uygulamaları için ihale aĢaması tamamlanmıĢ olup, 1, 2, 3bölge çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.2- 18.madde uygulanmasında 5. 6. ve 7. 18. madde uygulamaları bölge düzenlenmesahasına geçilmiĢ olup, çalıĢmalar devam etmektedir.KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ1- Ali PaĢa ve Lalebey Mahallesi sınırları içinde BüyükĢehir Belediyesi, TOKĠ Ġdaresi veSur Ġlçe Belediye BaĢkanlığınca yürütülen Kentsel DönüĢüm çalıĢmaları devametmektedir. Toplamda 759 adet yapı olduğu, 1012 adet hak sahibi bulunmaktadır.2- Ġçkale Saray Kapı Kentsel DönüĢüm Projesi’nin istimlâk iĢlemlerinin tamamlanmasısonrası yıkım iĢlemlerine BüyükĢehir Belediyesince baĢlanmıĢtır. YaklaĢık 354 adet evkamulaĢtırılacaktır.KOORDĠNELĠ YAPILAN ĠġLER1-Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün Sur diplerinin temizlenmesi çalıĢmalarında yapılarınbedelinin tespit edilmesi için gereken ölçümlerin alınması.2-Fen Müdürlüğünün yaptığı hafriyat ve harabelerin temizlenmesinde; alanın belirlenmesi,maili inhidam kararının alınması, yapının çevreye verebileceği can ve mal güvenliğininsağlanmasında bulunulması.3-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün temizlenen alanlarda park yapılması için, alanın keĢifmetraj ve peyzajının yapılması.4-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun yaptığı aylık toplantılara katılmak.5-BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen AYKOME toplantılarına aylık olarakkatılmak.6-BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Müdürlüğü ile koordineli çalıĢmak.7-BüyükĢehir Belediyesi Planlama Ofisi ile koordineli çalıĢmak.8-BüyükĢehir Belediyesi Ġmar komisyonuna Belediyemizi ilgilendiren konularda bilgiverilmesi konusunda komisyonu bilgilendirmek.KURUMLARA AYLIK VE 6 AYLIK OLMAK ÜZERE GÖNDERĠLEN EVRAKLAR1- Kaçak ve ruhsatsız yapıların önlenmesine iliĢkin her yılın Haziran ve Aralık aylarındaform düzenlenmesi ve gönderilmesi.2- Her ayın sonunda verilen inĢaat ruhsatı ve Yapı Kullanım izin belgeleri ile ilgili olarakaĢağıdaki kurumlara bilgi veriliyor.
 72. 72. a) BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nab) Valilik Makamı Mahalli Ġdareler Müdürlüğü’nec) Valilik Makamı Ġl Özel Ġdare Encümen Müdürlüğü’ned) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Ġstihbarat Merkezi’neAnkarae) EriĢim ġebekesi Müdürlüğü’nef) Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır ġubesi’neg) TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır ġubesi’neh) Devlet Ġstatistik Müdürlüğü’nei) Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğü’nej) Valilik Makamı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü’ne
 73. 73. 1.12. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜÇevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Anayasanın 56. Maddesinde belirlenen "Herkessağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir. Çevreyi geliĢtirmek, çevre sağlığınıkorumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaĢın ödevidir." Ġlkesidoğrultusunda hareket etmektedir. Müdürlüğün hizmet amacı" Sürdürülebilir ve yinelenebilirbir çevre yönetim sistemi oluĢturmak için çevre kirliliğini kontrol altına almak, çevre ve insansağlığına olumsuz etkilerini kaldırmak, kaynaklan doğru ve verimli kullanarak Sur Ġlçesinisağlıklı ve güvenilir bir yaĢam alanı haline getirmek" olup; hizmetlerini 2872 sayılı ÇevreKanunu ve ilgili yönetmelikleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu,ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik, Ġlan Reklam ve TabelaYönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer kanun yönetmelikler kapsamındayürütmektedir.FAALĠYETLERDIġ KURUMLARDAN ALINAN BĠTKĠLER*Ġl çevre orman müdürlüğünden 1000 adet akasya ağacı getirilmiĢtir.*Ġl çevre orman müdürlüğünde 40 bin tüp çam getirilmiĢtir.BĠTKĠ SERASINDA YAPILAN ÇALIġMALAR*Orman fidanlığımıza 4.000 adet yaĢ çam stoklarımıza dahil edilmiĢtir.*Seramıza poĢetleme çalıĢması için dörtlü karıĢım malzemesi hazırlanarak serpilmiĢtir.*Seramızın mevsimlik tohumlanması yapıldı.*Seramıza 2000 adet gül kalemi dikilmiĢtir.*Seramızda poĢetleme çalıĢması rutin olarak yapılmıĢtır.*Seramıza Ġran çamı tohumu atılmıĢtır.*Seramızda bulunan yabancı otlar için ilaçlama yapılmıĢtır.*Seramıza 12000 adet karıĢık mevsim çiçek tohumu atılmıĢtır.*Seramızda geliĢen çiçeklerin yerine dıĢarıdan kalan çiçekler yer değiĢikliği ve stoklamaçalıĢması yapılmıĢtır.
 74. 74. BUDAMA FAALĠYETLERĠ*Lalebey Mahallesinde 2 adet ağaç budanmıĢtır.*Cemal Yılmaz Mahallesinde 1 adet ağaç budanmıĢtır.*Melikahmet Mahallesi Azizoğlu Sokak No:31 deki evin avlusunda 1 adet ağaç budanmıĢtır.*Ġnönü Caddesi Akçadağ Apt. önündeki ağaç budanmıĢtır.*AlipaĢa Muhtarlığı önündeki ağaç budanmıĢtır.*Abdaldede Mahallesinde 1 adet ağaç budanmıĢtır.*FatihpaĢa Mahallesinde 2 adet ağaç budanmıĢtır.*Dicle Mahallesi Ġrtibat Bürosunun bahçesindeki ağaçlar budanmıĢtır.*Nebi Cami Mahallesinde bir vatandaĢın isteği üzerine 1 adet ağaç budanmıĢtır.*Turistik Caddesindeki bir dut ağacı Hayat Apt. sakinlerinin müracaatı üzerine budanmıĢtır.*Melikahmet Mahallesi Alaca Sokakta ağaç budama çalıĢması yapıldı.*Ali PaĢa Mahallesindeki ağaçların budama iĢlemleri yapıldı.*Karaçalı Mahallesindeki ağaçların budama iĢlermleri yapıldı.*ġantiyemizde bulunan fidanlığımızın genel bakım ve budama iĢleri rutin olarak her haftayapılmaktadır.*Belediyemize bağlı bulunan parkların bakımı, temizliği ve budama iĢleri her hafta rutinolarak yapılmaktadır.*Ġlçemiz sınırları içinde bulunan okulların bahçe düzenlemeleri ve ağaçları budanmıĢtır.*Ġlçemiz sınırları içinde bulunan parklardaki ağaçlar budanmıĢtır.
 75. 75. SU YARDIMLARI*Ġlçemize bağlı su ihtiyacı olan okullarımızın rutin olarak su ihtiyaçları giderilmiĢtir.*Çocuk Esirgeme Kurumunun su ihtiyacı giderilmiĢtir.*Büyük Kadı, Havacılar, Karaçalı, KöprübaĢı, Erimli, Esenbağ, YeĢilvadi, Dicle, DoğuÇanakçı, Çay Önü Mahalleleri ve Pervane Cırcır Fabrikalarının rutin olarak her hafta suihtiyacı giderilmiĢtir.* Ġlçemiz sınırları dahilinde bulunan ve yıkımı yapılmakta olan eski Verem ve SavaĢderneğinin yıkımı esnasında ihtiyaç duyulduğunda toz ve dumanı önlemek için küçük tankerlesulama yapılmıĢtır.*Yıkım çalıĢmalarına tankerlerle su gönderilmiĢtir.*Dicle Mahallesinde yapılan Temizlik Kampanyalarına tankerlerle su gönderildi.*Ġlçemiz sınırları içerisinde yol yapım çalıĢmalarında grayderin önünde sulama yapılmıĢtır.*Ġlçemiz sınırları içerisinde taziye evlerinin yapımı sırasında tankerlerle su gönderilmiĢtir.
 76. 76. YAPILAN OYUN GURUPLARI*Mardin Ġlil Savur ilçesi Pınar Dere, YeĢil Alan Belediyelerine 3 adet oyun gurubugönderilmiĢtir.ÇĠM ÇALIġMALARI*Ġlçemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut parklarımızın, camilerin, kiliselerin bahçelerininçimlendirilmesi, çimlerinin bakım ve düzenlemesi yapılmıĢtır.DĠĞER ÇALIġMALAR*Orman fidanlığından 19.500 adet bitki getirilmiĢtir.*Sezon itibari ile toplam 25.000 adet muhtelif bitki belediyemize bağlı olan mahalleleredağıtımı yapılmıĢtır.*Mevsimlik çiçekler imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilmiĢtir.*Hakkari iline 1 kamyon çam fidanı, Yüksekova ilçesinede 1 kamyon çam fidanıgönderilmiĢtir.
 77. 77. 1.13. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜMüdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14, 38, 60 ve ilgili diğermaddelerine istinaden belediyemiz sınırlarında; Eğitim, Kültür-Sanat birimleri bünyesindesanatsal ve kültürel çalıĢmalar yürütmüĢtür.Okullar, camiiler, taziye evleri, kulüpler, dernekler vb. kurumlara sosyal yardımlardabulunmuĢtur. Ayrıca çalıĢma bölgesinde sorun tespiti ve giderilmesi, halkın ihtiyaçlarınacevap vermek amacıyla belediyemizin ilgili diğer birimleri ile iĢbirliği yaparak çalıĢmalaryürütmüĢtür.Eğitim, Kültür ve Sanat alanlarında yapılan çalıĢmalar, çoğunlukla Suriçi beldemizsınırları içerisinde ikamet eden yoksul ve risk grubu çocuk, gençler ve kadınlar ileyürütülmüĢtür.2012 yılı içerisinde müdürlüğümüzce yürütülen çalıĢmaların ayrıntıları aĢağıyaçıkarılmıĢtır.• Eğitim, Kültür ve Sanat faaliyetleri ile sosyalleĢtirme gibi faaliyetler sürdürülmektedir.• Sosyal yardımlar (ayni ve nakdi)• Evlendirme Memurluğu• Muhtaç Asker Ailesi MemurluğuEĞĠTĠM-KÜLTÜRSur ilçemizde baĢta çocuklar olmak üzere gençliğe ve kadınlara dönük eğitim vesosyalleĢtirme çalıĢmaları yürütülmüĢ, söz konusu hedef kitlenin sosyal yaĢama katılımınıartırmak ve kitlenin kentlilik bilincinin geliĢtirilmesi sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamdafaaliyet gösteren birimlerimiz;-EĞĠTĠM DESTEK EVĠ-TĠYATRO EVĠ-SANAT EVĠ-MELĠK AHMET ÇOCUK KÜTÜPHANESĠ-DAVUT ÖKÜTÇÜ ÇOCUK KÜTÜPHANESĠ-HASIRLI MAHALLESĠ KADIN DESTEK MERKEZĠ-BAĞIVAR KADIN DESTEK MERKEZĠ-ZĠYA GÖKAP KADIN DESTEK MERKEZĠ-ÇARIKLI KADIN DESTEK MERKEZĠEĞĠTĠM DESTEK EVĠ:2004 yılından beri eğitim faaliyetlerini yürüten Mehmet GEREN Eğitim DestekEvimiz 2011–2012 dönemi YGS, LYS ve SBS kurslarında önemli bir baĢarıya imza ataraktoplamda 85 öğrencinin üniversiteye yerleĢtirilmesini sağlamıĢtır.Mehmet Geren Eğitim Destek Evimiz 2011-2012 eğitim- öğretim döneminde YGS-LYS düzeyinde sayısaldan bir, sözelden bir ve eĢit ağırlıktan iki sınıfta olmak üzere 4 sınıftatoplamda 140 öğrenci, 4 sözleĢmeli hocamız ve Eğitim-Sen’ in gönderdiği 28 gönüllüöğretmenle çalıĢmalarına devam etmektedir. SBS kursu 7. sınıftan bir, 8. sınıftan bir olmaküzere iki sınıfta toplamda 67 öğrenci ile ayrıca, Çarıklı Kültür Evimizde açılan bir 8. Sınıftada 30 öğrenci ile eğitim- öğretime devam etmektedir.Öğrencilerimize soru bankaları ve konu anlatımlı kaynak kitaplarımız dağıtılmıĢtır.DıĢarıdan destek verdiğimiz öğrencilerimize de imkânlar dâhilinde kaynak kitap ve denemesınavımıza girmeleri için kolaylıklar sağlanmaktadır.
 78. 78. KÜTÜPHANELERMelikahmet Çocuk Kütüphanesi:Kütüphanemizde; kitap okuma, ders araĢtırma ve internetten ödev araĢtırma hizmetleridevam etmekte olup, her gün yaklaĢık 50-60 kiĢi kitap okuma ve/ veya kitap değiĢtirme içinkütüphanemizi ziyaret etmektedir.Kütüphanemizde; 800 ansiklopedi, 200 bilim-teknik dergisi,750 okuma kitabından2500’ü kayıtlı olmak üzere yaklaĢık 3000 kiĢi faydalanmaktadır.DAVUT ÖKÜTÇÜ ÇOCUK KÜTÜPHANESĠ:Davut Ökütçü Çocuk Kütüphanesi’ nde bin yüz elli (1150) kayıtlı çocukbulunmaktadır. Ama halen kayıt yaptıramayıp gelen çocuklarla beraber ortalama olarak ikibin (2000) çocuğa hizmet verilmekte olup kayıtlarımız devam etmektedir. Kütüphanemiziortalama olarak günde 40-50 çocuk, derslerini gerek ansiklopedilerden ya da kaynakkitaplardan, gerekse bilgisayardan araĢtırıp yapmak ve kitap alıp okumak içinkütüphanemizden faydalanıyorlar.
 79. 79. SANATSur ilçemizde baĢta çocuklar olmak üzere gençliğe ve çocuklara dönük eğitim vesosyalleĢtirme, hedef grubun sosyal yaĢama katılımını artırmak ve kitlenin kentlilik bilinciningeliĢtirilmesine katkı sunabilmek bağlamında;Halk Oyunları:Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢmalarını yürütmekte olan 16 kiĢilik Çocuk HalkOyunları ekibi bulunmaktadır.Tiyatro:2 Personel ve 6 kiĢilik ekiple tiyatro ve drama kursumuz çalıĢmalarına devametmektedir. Kursiyerlere 6 aylık süre zarfında beden dili, diksiyon, artikülasyon ve sahneeğitimi verildi. Oynanan oyunlar gerek bölgenin birçok il ve ilçesinde gerekse yurt dıĢındasergilenmektedir.Ayrıca, yurt dıĢından ekiplerin Diyarbakır’ da tiyatrolarını sunabilmeleri için altyapılarhazırlandı, ekiplerle diyaloga geçildi.2012 yılı içerisinde oynanan oyunlar ve oynandıkları yerler:―Ölüm Uykudaydı‖
 80. 80. Cigerxwin Kültür Merkezi, Mehmet Geren Eğitim Destek Evi, ġırnak, Silopi ve Cizre EğitimDestek Evlerin’ de ve Duhok kentinde oynanmıĢtır.Kadın kurumlarının iĢbirliği ile oyunlar yeniden düzenlenmektedir.―Jana Zirav‖ adlı oyunun tekrar oynanması için Kardelen Kadın eviyle görüĢmeleryapıldı. Bunun neticesinde Kardelen Kadın Evinden 7 Kadın bu oyunu oynamak için gönüllüoldu. Oyunun oynanabilmesi için eğitimler baĢlamıĢtır.―Text‖ oyunu yeniden düzenleniyor.Müzik:Sur Belediyesi Gençlik Korosu 18 kiĢilik grupla Sur Belediyesi Sanat Evi’ ndeçalıĢmalarını sürdürmektedir.Gruplarımız, baĢta yöresel diller olmak üzere toplam 8 dilde yürüttükleri müzikfaaliyetlerinin yanı sıra, farklı dinlere mensup ilahi çalıĢmaları da yürütmüĢtür.Ritim kursu 28, Bağlama kursu 60, Gitar kursu 28 kursiyerle devam etmektedir.Ayrıca Dicle-Fırat Kültür merkezi ile ortaklaĢa çalıĢtırılan 8 kiĢilik bir korobulunmaktadır.
 81. 81. SOSYAL FAALĠYETLER01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetyürüten Hêviyên Nûjen (YeĢeren Umutlar) Giysi Bankamıza baĢvuruda bulunan 1219 mağdurve yoksul aile araĢtırılıp, ihtiyaçlarını karĢılamaları için Giysi Bank’ a yönlendirilmiĢlerdir.Yine bu tarihler arasında, birçok mağdur aileye gıda, tavuk eti, kurbanlık et yardımıyapılmıĢtır.STK’ lara, Spor kulüplerine Derneklere ayni ve nakdi yardımlar yapılmıĢtır.Ramazan ayı, Kandil ve Bayram gibi dini günlerde ve bazı özel günlerde halkımızadönük yemek, gezi gibi etkinlikler düzenlenmiĢtir.GĠYSĠ BANKKültür Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢmalarını yürütmekte olan Giysi Bank elbise veayakkabı dağıtımına baĢladığı 01.01.2012 tarihinden itibaren ilçemizde ikamet eden 1219mağdur aileye yazlık ve kıĢlık olmak üzere 17066 parça giysi, ayakkabı, battaniye ve benzerigiyecek yardımı yapılmıĢtır.KADIN DESTEK MERKEZLERĠMevcut sistem içerisinde yerlerini yeterince alamayarak, mağdur olan kadınlarınsosyal, kültürel ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamak, bilinçlendirme faaliyetleriyürüterek yaĢadıkları sorunlara çözüm gücü olabilme potansiyellerini açığa çıkarmak ve dahasağlıklı bir toplum yapılanması için tüm kadınlara cinsiyet özgürlükçü bir bakıĢ açısıkazandırabilmek amaçlı, Merkezi Hasırlı, Ziya Gökalp, Çarıklı ve Bağıvar MahallelerindeKadın Destek Merkezleri açtık.Bu merkezlerimizde yapılan faaliyetler:Kürtçe Dil KursuKürtçe KreĢOkuma- Yazma kursuNakıĢ KursuBiçki- DikiĢ Kursu (Giyim ve Üretim Atölyesi Faaliyetleri)El SanatlarıTakı- Tasarım Kursu
 82. 82. Ebru KursuKına Yapımı- Hediyelik PaketlemeKilim DokumaSportif Faaliyetler ( Kültür Fizik,Step,Aerobik ve Plates)AhĢap BoyamaKuaförlük gibi kurslar verilmektedir. Ayrıca; kadınlarımıza bilinçlendirme eğitimleri de verilmiĢtir. Bu eğitimler;Psikolojik DanıĢmanlıkHijyen EğitimiĠlk Yardım EğitimiKadının Ġnsan Hakları EğitimiGüvenli Aile EğitimiToplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılığa KarĢı Farkındalık EğitimiCinsel Üreme Sağlığı EğitimiĠletiĢim EğitimiGiriĢimcilik ve Kendi ĠĢini Kurma EğitimiTakım ÇalıĢması ve Liderlik EğitimiSatıĢ- Pazarlama EğitimiSağlıklı Süt Tüketimi Eğitimi gibi eğitimler verilmiĢtir.
 83. 83. Çarıklı Kadem Kürtçe Çocuk KreĢiBağıvar Kadem Kürtçe Çocuk KreĢiASKER AĠLESĠ• Ġlçemiz sınırları dâhilinde ikamet etmekte olup, askere sevk edilmiĢ olan muhtaç er veerbaĢ ailelerine 4109 sayılı kanun gereğince yardım yapılmaktadır.• 2012 yılında 22 muhtaç asker ailesine ilgili yasa gereği maaĢ bağlanmıĢtır.EVLENDĠRMEOrtalama 2-4 gün içinde nikâhlar kıyılmaktadır.Uluslararası aile cüzdanı ücreti olarak yasal ücret alınmakta, bunun dıĢında herhangibir talebimiz bulunmamaktadır. 2012 yılında 835 çiftin nikâhı kıyılırken 950 kiĢiye dedanıĢmanlık hizmeti verilmiĢtir.

×