Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT
TRIỂN
GiỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ
LÝ SỐ LIỆU STATA
Bài t p 1ậ
Thi t l p th m c làm vi cế ậ ư ụ ệ
Hãy tìm ki m và cài đ t câu l nh samplepps, tabout,ế ặ ệ
estout, esttab
Bài t p 2ậ
Tính quy mô h gia đinh hhsizeộ
Tính t l s con (hhchild) và quy mô h gia đìnhỉ ệ ố ộ
(hhsize) theo 8 vùng đã c...
Bài t p 3ậ
Vi t m t do file làm các công vi c nh s d ng sế ộ ệ ư ử ụ ố
li u auto, tính price1 <5000, 5000<= price2<8000,ệ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phân tích số liệu định lượng với phần mềm STATA. Bài tập STATA

2,434 views

Published on

Bài tập thực hành STATA

*Tài liệu tham khảo: Các bạn có thể tham khảo các tài liệu sau đây để tìm hiểu thêm về nội dung bài học:
Hướng dẫn sử dụng STATA 9, STATA, 2005
Thống kê với STATA, Lawrence C. Hamilton, Curt Hinrichs Nhà xuất bản, 2006
Bắt đầu với STATA, STATA, 2005

*Để biết thêm chi tiết về các hoạt động và nghiên cứu của DEPOCEN truy cập
Website: http://depocen.org/vn/
LinkedIn: http://linkd.in/1GnHrHB
Facebook: https://www.facebook.com/newdepocen?fref=ts

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Phân tích số liệu định lượng với phần mềm STATA. Bài tập STATA

  1. 1. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN GiỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU STATA
  2. 2. Bài t p 1ậ Thi t l p th m c làm vi cế ậ ư ụ ệ Hãy tìm ki m và cài đ t câu l nh samplepps, tabout,ế ặ ệ estout, esttab
  3. 3. Bài t p 2ậ Tính quy mô h gia đinh hhsizeộ Tính t l s con (hhchild) và quy mô h gia đìnhỉ ệ ố ộ (hhsize) theo 8 vùng đã chia ph n tr c.ở ầ ướ S d ng tabform đ export ra excel (mean, sd, ci) 2ử ụ ể bi n hhchild và hhsize.ế
  4. 4. Bài t p 3ậ Vi t m t do file làm các công vi c nh s d ng sế ộ ệ ư ử ụ ố li u auto, tính price1 <5000, 5000<= price2<8000,ệ price3>=8000 t bi n priceừ ế Cũng trong dofile đó tính t ng c a price1 + price2 +ổ ủ price3 =price là nh th nào?ư ế

×