Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03022015 groen gras wet werk en zekerheid

1,180 views

Published on

Presentatie tijdens Groen Gras over de wijzigingen die de Wet werk en zekerheid met zich meebrengt. Op 1 januari 2015 gaat het eerste gedeelte van de nieuwe Wet werk en zekerheid in. Dat heeft grote gevolgen voor het personeelsbeleid. Bijvoorbeeld als u vaak uitzendkrachten inzet, maar ook voor de proeftijd bij tijdelijke contracten. Tijdens de bootcamp op Groen Gras praatten wij ondernemers bij.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03022015 groen gras wet werk en zekerheid

 1. 1. Wet Werk en Zekerheid Bootcamp Groen Gras
 2. 2. Bootcamp Groen Gras 2015 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Doel • Stroomlijning van de regels voor ontslag • Verbetering van de rechtspositie van flexwerkers • Aanpassing van de werkloosheidsregelingen Wijzigingen in fasen • Per 1 januari 2015 (reeds ingegaan) • Per 1 juli 2015
 3. 3. Wat is er gewijzigd per 1 januari 2015? 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Aanzegtermijn 4. Loonbetaling Bootcamp Groen Gras 2015
 4. 4. • Geen proeftijd bij arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter • 1 maand bij arbeidsovereenkomst > 6 maanden en < 2 jaar • 2 maanden bij arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer of onbepaalde tijd Tips • Contract 6 maanden + 1 dag overeenkomen -> dan toch proeftijd mogelijk • Na 1e contract niet duidelijk of er match is -> kortlopende overeenkomst (bijvoorbeeld 3 maanden) 1. Proeftijd (7:652 BW) Bootcamp Groen Gras 2015
 5. 5. 2. Concurrentiebeding • Geen concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, TENZIJ – vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen • Motiveringsplicht werkgever bij aangaan arbeidsovereenkomst • Sanctie: concurrentiebeding is nietig • Wel goed overeengekomen maar belemmering? Dan kan er door de rechter een vergoeding aan wkn worden toegekend Bootcamp Groen Gras 2015
 6. 6. • 1 maand vóór afloop contract • Schriftelijk berichten wel of niet verlengen én zo ja, onder welke voorwaarden • Aanzegging geldt niet bij: – Arbeidsovereenkomsten korter dan 6 maanden – Projecten • Sanctie = Vergoeding Helemaal vergeten 1 maandsalaris/ te laat dan pro rato 3. Aanzegtermijn (7:668b BW) Bootcamp Groen Gras 2015
 7. 7. Let op! Onmiddellijke werking !!! Dus ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten vóór 1 januari 2015! 3. Aanzegtermijn (7:668b BW) Bootcamp Groen Gras 2015
 8. 8. • Agenderen van de uiterste aanzegdatum (bijv 6 weken voor aflopen van contract) • Zorg voor een tijdige schriftelijke aanzegging (mag ook per mail) • Zorg voor een bewijs van ontvangst (aangetekend of voor ontvangst laten tekenen) • Of pas uw tijdelijke arbeidsovereenkomst aan! met bijvoorbeeld de volgende bepaling: “Bij voorbaat geeft de werkgever aan dat deze overeenkomst niet verlengd zal gaan worden, zodat is voldaan aan het bepaalde in artikel 7: 668 van het Burgerlijk Wetboek (= de aanzegverplichting).” 3. Aanzegtips Bootcamp Groen Gras 2015
 9. 9. • Artikel 7:627 BW (geen arbeid geen loon) vervalt. • 7:628 wordt hoofdregel: Geen arbeid, wel loon ! • Werkgever moet dus gewoon loon betalen als de arbeid niet is verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor risico van werkgever behoort te komen • Dus: omkering bewijslast 9 4. Loonbetaling (7:628 BW) Bootcamp Groen Gras 2015
 10. 10. Wat verandert er per 1 juli 2015? 1. Ontslagrecht 2. Vergoedingen (transitie- en billijkheidsvergoeding) 3. Ketenregeling 4. Beëindigingsovereenkomst Bootcamp Groen Gras 2015
 11. 11. Met instemming werknemer! • Er moet sprake zijn van een redelijke grond • Geen herplaatsing mogelijk in passende functie (ook niet na scholing) • Opzeggingsgronden limitatief in de wet opgesomd (7:669BW) Als werknemer niet instemt met opzegging? - Toestemming voor opzegging aan UWV vragen of - Ontbinding verzoeken kantonrechter (7:671a, 7:671b BW) • Route (UWV of Rechter) is afhankelijk van de ontslagreden 1. Ontslagrecht WWZ Bootcamp Groen Gras 2015
 12. 12. 1. Ontslagrecht Bootcamp Groen Gras 2015
 13. 13. • Bedrijfseconomische gronden of • Langdurig arbeidsongeschikt (meer dan 104 weken) 1. UWV Route Bootcamp Groen Gras 2015
 14. 14. • Gronden “gelegen in de persoon van de werknemer” • Als UWV toestemming voor opzegging heeft geweigerd (Hoger beroep) • Bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid 1. Ontbinding via kantonrechter 7:671b BW Bootcamp Groen Gras 2015
 15. 15. • Ontslaggronden limitatief in de wet opgenomen, in artikel 7:669 c-h BW – Bij regelmaat niet kunnen werken als gevolg van ziekte – Onvoldoende functioneren – Verwijtbaar handelen of nalaten – Weigeren te werken wegens ernstige gewetensbezwaren – Verstoorde arbeidsverhouding – Omstandigheden die zodanig zijn dat werkgever niet langer verlangd kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog voortduurt 1. Gronden ontbinding Bootcamp Groen Gras 2015
 16. 16. • Hoger beroep en cassatie open • UWV  kantonrechter  Hof  HR 1. Procedureel Bootcamp Groen Gras 2015
 17. 17. • 1/6 maandsalaris per half jaar (1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar) • Dienstverband van 10 jaar of langer? Vergoeding van een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar (dus een 1/2 maandsalaris per gewerkt dienstjaar) • Medewerker is 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1/2 maandsalaris per half dienstjaar (dus 1 maandsalaris per gewerkt jaar) • Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt 2. Transitievergoeding hoogte Bootcamp Groen Gras 2015
 18. 18. • De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij uw medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris 2. Transitievergoeding hoogte (vervolg) Bootcamp Groen Gras 2015
 19. 19. Werknemer is 48 jaar oud en 14 jaar in dienst bij zijn werkgever. Maandelijks ontvangt hij een brutosalaris van € 3.240 • Voor zijn 1e 10 dienstjaren ontvangt hij: 1/3 x € 3.240 x 10 jaar = € 10.799,99 • Voor de overige 4 dienstjaren ontvangt hij: 1/2 x € 3.240 x 4 jaar = € 6.480 Totale transitievergoeding = € 17.279,99 Ogv de huidige kantonrechtersformule zou de betreffende werknemer een vergoeding ontvangen van ongeveer € 48.600,- bruto 2. Transitievergoeding rekenvoorbeeld Bootcamp Groen Gras 2015
 20. 20. • Dienstverband korter dan 2 jaar • Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten • Medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt • Medewerker met de AOW leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd • Bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering • Bij gelijkwaardige voorziening in CAO 2. Geen transitievergoeding Bootcamp Groen Gras 2015
 21. 21. • Muizengaatje • Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u of uw medewerker? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding 2. Billijke vergoeding Bootcamp Groen Gras 2015
 22. 22. • Bedrijven met minder dan 25 medewerkers • Tot 2020 een lagere ontslagvergoeding bij gedwongen ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden • Uitgaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013 Dus: Als je iemand in mei 2017 moet ontslaan met 15 dienstjaren, hoef je maar over 4 jaar daarvan transitievergoeding te betalen 2. Transitievergoeding overgangsrecht Bootcamp Groen Gras 2015
 23. 23. • De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract in een reeks wordt omgezet in een vast contract • 3 contracten (blijft ongewijzigd) • Max termijn van de keten verkort van 3 naar 2 jaar • Onderbreking verlengd van 3 naar 6 maanden 3. Ketenregeling per 1 juli 2015 3X2X6 Bootcamp Groen Gras 2015
 24. 24. • Eerste contract 7 maanden • Tweede contract 8 maanden • Derde contract 8 maanden Voordelen: • Proeftijd mogelijk (contract 6 maanden of langer), • Geen transitievergoeding (want binnen de 2 jaar), • Einde van rechtswege (LET OP! … wél aanzeggen!) 3. Tips voor optimale benutting Bootcamp Groen Gras 2015
 25. 25. Wettelijk geregeld in artikel 7:670b BW: ‘Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan’ 4. Beëindigingsovereenkomst Bootcamp Groen Gras 2015
 26. 26. • Nieuw: werknemer mag zonder opgaaf van redenen op de overeenkomst terugkomen • Termijn 2 weken indien recht op ontbinding in de vaststellingsovereenkomst is vermeld, anders 3 weken • Ontbindingsrecht 1x per 6 maanden 4. Beëindigingsovereenkomst WWZ Bootcamp Groen Gras 2015
 27. 27. • Uitgangspunt WWZ: opzegging met instemming! • Instemming werknemer schriftelijk • Ook hier herroepingstermijn van 2 respectievelijk 3 weken • Verwacht weinig gebruik. Waarom? 4. Opzegging onder WWZ Bootcamp Groen Gras 2015
 28. 28. Mag niet, tenzij … : • toestemming UWV • proeftijd • dringende reden (oosv) • huishoudelijk personeel, statutair bestuurder, geestelijken, AOW-er en specifieke groep onderwijzers 4. Opzegging zonder instemming Bootcamp Groen Gras 2015
 29. 29. • Aanzegtermijn – Agendeer uiterste aanzegdatum (bijv. 6 wkn voor aflopen contract) – Zorg voor tijdige schriftelijke aanzegging (mag ook per mail) – Zorg voor bewijs van ontvangst (aangetekend of voor ontvangst laten tekenen) – Of pas uw tijdelijke arbeidsovereenkomst aan! • Ketenregeling: let op contractduur • Check uw arbeidsovereenkomsten, is alles aangepast! • Ontslag noodzakelijk of wachten tot 1/7/2015, dan lagere vergoeding Samenvatting tips Bootcamp Groen Gras 2015
 30. 30. Vragen? Bootcamp Groen Gras 2015

×