Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

System Thinking

1,321 views

Published on

edited

Published in: Leadership & Management

System Thinking

 1. 1. ‫داداشی‬ ‫علیرضا‬ ‫پاییز‬1393 www.motamem.org
 2. 2. ‫سیستم‬ ‫مشخصات‬ *‫شود‬‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫مختلف‬ ‫اجزای‬ ‫از‬ ‫سیستم‬. ‫یک‬«‫قطعه‬»‫نیست‬ ‫سیستم‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬. *‫ا‬‫هستند‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫جزای‬. ‫یک‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تعامل‬ ‫وقتی‬ ‫تا‬«‫مجموعه‬»‫سیس‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫داریم‬‫تم‬. *‫دارند‬ ‫مرز‬ ً‫ا‬‫عموم‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬. ‫مرز‬‫نیست‬ ‫بیرونی‬ ‫واقعیت‬ ‫یک‬ ‫سیستم‬.‫م‬‫کن‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫مرزها‬ ‫ا‬‫یم‬.
 3. 3. ‫آنها‬ ‫اجزاء‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫سیستم‬ ‫طبیعی‬ ‫اکوسیستم‬
 4. 4. ‫راستای‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫زمانی‬ ،‫سیستم‬«‫هدفی‬»‫ب‬ ‫که‬‫رایش‬ ‫که‬ ،‫کند‬ ‫کار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬«‫اعضا‬ ‫تمام‬‫آن‬ ‫ی‬» ‫درست‬‫کنند‬ ‫کار‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫و‬. ‫چیز‬ ‫همه‬«‫مهم‬»‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫است‬«‫تر‬ ‫مهم‬»‫نیست‬. ‫کلیدی‬ ‫عضو‬ Core Component ‫اهرمی‬ ‫ی‬‫نقطه‬ Leverage Point ‫مرزی‬ ‫عضو‬ Touch Point
 5. 5. ‫سیستمی‬ ‫تفکر‬:‫یا‬ ‫رویداد‬‫رون‬‫د؟‬ ‫فراموش‬‫سخت‬ ‫ی‬‫نتیجه‬ ‫دو‬ ‫روندها‬ ‫کردن‬‫دارد‬: ‫سهم‬‫خودمان‬‫را‬‫در‬‫تولید‬‫و‬‫هدایت‬‫روند‬‫فراموش‬‫کنیم‬‫می‬‫و‬‫سهم‬‫رویدادهای‬ ‫تصادفی‬‫را‬‫بیشتر‬‫بینیم‬‫می‬. ‫نقش‬‫انسانها‬‫را‬‫پررنگ‬‫تر‬‫از‬‫سیستم‬‫ها‬‫بینیم‬‫می‬. ‫تا‬‫یک‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تعامل‬ ‫وقتی‬«‫مجموعه‬»‫سیس‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫داریم‬‫تم‬. 1 2 ‫اولوی‬ ‫افراد‬ ‫تغییر‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫تغییر‬‫دارد‬ ‫ت‬.
 6. 6. ‫سیستمی‬ ‫تفکر‬:‫یا‬ ‫رویداد‬‫رون‬‫د؟‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬‫ر‬‫ویدادها‬‫و‬ ‫نشده‬ ‫مشخص‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫ریشه‬ ً‫ال‬‫عم‬ ، ‫تک‬ ‫مشابه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تلخ‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬‫شود‬ ‫رار‬. ‫با‬‫مرور‬‫روندها‬،‫توان‬‫می‬‫آینده‬ ‫در‬‫های‬‫تکرارتجربه‬ ‫از‬‫تلخ‬‫گ‬‫ذشته‬ ‫اجتناب‬‫کر‬‫د‬. ‫تغییر‬‫دارد‬ ‫اولویت‬ ‫افراد‬ ‫تغییر‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫سیستم‬.
 7. 7. ‫تفکر‬‫سیستمی‬‫؛‬‫در‬‫نهایت‬‫قرار‬‫است‬‫افق‬‫دید‬‫ما‬‫ر‬‫ا‬ ‫گسترش‬‫دهد‬: ‫افق‬‫زمانی‬ ‫جغرافیایی‬ ‫افق‬ ‫علی‬ ‫ی‬‫رابطه‬ ‫افق‬ ‫تحلیل‬ ‫افق‬ ‫خودخوا‬ ‫افق‬‫هی‬
 8. 8. ‫سیستمی‬ ‫تفکر‬‫و‬‫اثر‬‫مار‬‫ک‬‫بری‬ ‫تعداد‬‫زیادی‬‫های‬‫موش‬‫بریده‬‫دم‬‫در‬‫شهر‬‫دیده‬‫شد‬‫می‬! Cobra Effect ‫تعداد‬‫مارهای‬‫مرده‬‫تحویلی‬‫هر‬‫روز‬‫در‬‫حال‬‫افزایش‬‫بود‬! ‫ویژگی‬‫مشترک‬: ‫توجه‬‫صرف‬‫به‬«‫نخستین‬‫تاثیر‬‫یک‬‫تص‬‫میم‬».
 9. 9. ‫سیست‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫برفی‬ ‫های‬‫گلوله‬‫می‬ ‫به‬‫همان‬‫اندازه‬‫که‬‫اندازی‬‫راه‬ ‫های‬‫گلوله‬‫برفی‬‫مهم‬،‫است‬‫برای‬‫رش‬‫د‬ ‫و‬،‫موفقیت‬‫باید‬‫به‬‫دیوارها‬‫و‬‫موان‬‫ع‬ ‫رشد‬(‫که‬‫به‬‫تدریج‬‫ظهور‬‫پیدا‬‫ک‬‫می‬‫نند‬ ‫و‬‫بزرگ‬‫تر‬‫شوند‬‫می‬)‫فکر‬‫کرد‬.‫ب‬‫ا‬ ‫توجه‬‫به‬‫این‬‫موانع‬‫و‬‫بینی‬‫پیش‬‫آ‬،‫نها‬ ‫توان‬‫می‬‫از‬‫برخورد‬‫با‬‫آنها‬‫اجتناب‬ ‫کرده‬‫و‬‫مسیر‬‫رشد‬‫و‬‫موفقیت‬‫را‬ ‫تر‬‫سریع‬‫و‬‫تر‬‫مطمئن‬‫پیمود‬.
 10. 10. «‫متغیرهای‬‫جریان‬»،‫با‬‫ی‬‫اراده‬ ‫ای‬‫لحظه‬‫قابل‬‫تغییر‬‫هستند‬. «‫های‬‫متغیر‬‫انباشت‬»،‫برای‬‫تغ‬‫ییر‬‫به‬ ‫زمان‬‫نیاز‬‫دارند‬. ‫دینامیک‬‫جری‬ ‫متغیرهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬‫ان‬ «‫تفکرسیستمی‬»‫از‬‫جنس‬«‫مدل‬‫ذه‬‫نی‬» ‫است‬. «‫دینامیک‬‫ها‬‫سیستم‬»‫چیزی‬‫از‬‫جن‬‫س‬ «‫دانش‬‫عددی‬‫و‬‫مهندسی‬»
 11. 11. ‫ما‬ً‫ال‬‫معمو‬«‫های‬‫واقعیت‬‫آماری‬»‫را‬‫با‬«‫های‬‫نظریه‬‫علمی‬»‫اشتباه‬‫گی‬‫می‬‫ریم‬. ‫آماری؟‬ ‫واقعیت‬ ‫یا‬ ‫علمی‬ ‫نظریه‬ ‫افزایش‬‫مصرف‬‫بستنی‬‫رابطه؟‬‫افزایش‬‫درگیری‬‫های‬‫خیابانی‬ ‫سیگار‬‫کشیدن‬‫رابطه؟‬‫طول‬‫ع‬‫مر‬
 12. 12. ‫معلول‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫نمودارهای‬ ‫ترسیم‬ ‫رابطه‬‫علت‬‫و‬‫معلول‬‫با‬‫عالمت‬‫فلش‬(‫پیکان‬) ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫همجهت‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫عالمت‬ ‫با‬ ‫همجهت‬ ‫های‬‫رابطه‬ ‫منفی‬ ‫رابطه‬«‫درآمد‬»،«‫رفاه‬ ‫سطح‬»‫و‬«‫رضایت‬»
 13. 13. ‫ایکاف؛‬ ‫راسل‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫سی‬ ‫زایمان‬ ‫و‬ ‫جمعیت‬ ‫کنترل‬ ‫ماجرای‬
 14. 14. ‫ایکاف‬ ‫راسل‬ ‫تحصیالت‬:‫فلسفه‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫حوزه‬ ‫دکترای‬:‫علم‬ ‫فلسفه‬ ‫تا‬‫سال‬2۰۰۹(‫آخرین‬‫سال‬‫زندگیش‬‫در‬‫نود‬ ‫سالگی‬)‫استاد‬‫دانشگاه‬‫وارتون‬‫و‬‫دانش‬‫گاه‬ ‫سن‬‫لوییس‬‫واشنگتن‬‫و‬‫موسسه‬‫مدیر‬‫یت‬ ‫تعاملی‬. ‫تدریس‬‫در‬‫های‬‫حوزه‬‫مختلف‬‫مدیریت‬: ‫تفکرسیستمی‬،‫نگر‬‫وجامع‬‫های‬‫سیستم‬‫ا‬،‫جتماعی‬ ‫بازاریابی‬‫و‬‫ساختارهای‬‫نوین‬‫سازمانی‬.
 15. 15. ‫سیستمی‬ ‫تفکر‬ ‫شدند‬‫می‬ ‫ناپدید‬ ‫که‬ ‫زنبورهایی‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫درنظر‬ ‫معلول‬ ‫و‬ ‫علت‬ ‫رابطه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رویدادها‬ ‫برخی‬ ‫همزمانی‬ ‫گاهی‬‫شود‬. ‫قرار‬ ‫یکدیگر‬ ‫همسایگی‬ ‫در‬ ،‫سیاست‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫وقت‬ ‫هر‬،‫بگیرند‬ ‫ه‬ ‫تر‬‫پرهزینه‬ ‫و‬ ‫دشوارتر‬ ‫بلکه‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫تر‬‫ساده‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫ها‬‫رویداد‬ ‫تحلیل‬‫شود‬‫می‬ ‫م‬.
 16. 16. ‫سیستمی‬ ‫تفکر‬ ‫ایکاف‬ ‫راسل‬‫کتاب‬ ‫در‬«‫خاطرات‬»: ‫است‬ ‫معتقد‬ ،‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫گری‬‫تحلیل‬ ‫وقتی‬‫برای‬ ،‫اجتماعی‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫اصلی‬ ‫دلیل‬ ‫یک‬‫و‬‫جود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫میدانم‬ ،‫او‬ ‫های‬‫حرف‬ ‫شنیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫دارد‬ ‫نادرست‬ ‫و‬ ‫سطحی‬ ‫تحلیلی‬‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫مواجه‬. ‫مشکالت‬ ‫تحلیل‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫وسوسه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کند‬ ‫دقتی‬‫بی‬ ‫کمی‬ ‫اگر‬ ،‫انسان‬،‫سادگی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کند‬ ‫محدود‬ ،‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫ترین‬‫نزدیک‬ ‫به‬.
 17. 17. ‫داداشی‬ ‫علیرضا‬ ‫پاییز‬1393

×