Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)

100,545 views

Published on

Published in: Education

Modul KSSR Matematik Tahun 1 (Versi B.Malaysia)

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODULPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1 Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010
 2. 2. Cetakan Pertama 2010© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. ISI KANDUNGANKandungan Muka suratKandungan iiiPendahuluan vPenjelasan dan Penggunaan Modul viiMenyatakan kuantiti secara intuitif 1-9Menama dan menentukan nilai 10 - 26Menulis nombor 27 - 34Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 35 - 47Menentukan nilai tempat bagi nombor 48 - 55Menganggar 56 - 61Membundarkan nombor bulat 62 - 68Melengkapkan pola nombor 69 - 77Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu 78 - 86nombor yang berkaitanMengenal simbol 87 - 91Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 92 - 120Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi 121 - 125cerita bagi operasi tambah dan tolakMengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat 126 - 133Mengenal pasti ringgit dan sen 134 - 150Tambah dan tolak melibatkan wang 151 - 167Menamakan hari dan bulan dan menerang aktiviti sejajar dengan 168 - 185hari persekolahanMenyebut dan menulis waktu 186 - 195Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang 196 - 201Menggunakan unit relatif untuk timbangan 202 - 208Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair 209 - 213Mengenal pasti bentuk tiga dimensi 214 - 221Mengenal pasti bentuk dua dimensi 222 - 236Penyumbang Pembangunan Modul dan Panel Pemurnian 237 - 239 iii
 4. 4. PENDAHULUANKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni danunggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan DasarPendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang sertaberkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sertamenyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomiberasaskan pengetahuan pada abad ke-21.Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran teras asasyang menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep,penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikanmasalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, keusahawanan danteknologi maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkan melalui konteks yangsesuai bagi setiap standard pembelajaran.Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaranini disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSRmelalui pendidikan matematik. Keberkesanaan pelaksanaan KSSR memerlukanguru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik seperti manayang tersurat dalam dokumen KSSR Matematik dan melalui modul ini. Adalahdiharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan kurikulum matematikyang dihasratkan dapat menyediakan murid yang lebih berdaya saing,membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonianserta kesejahteraan negara.Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standardpembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul iniboleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga bolehmengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran MatematikTahun 1, banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telahmemberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini,Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan danucapan terima kasih. v
 5. 5. PENJELASAN MODUL Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian boleh dilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini dibangunkan berdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. PENGUNAAN MODUL Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid. Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan. Merupakan contoh pengajaran, guru boleh mengubahsuai berdasarkan situasi dan aktiviti tambahan yang difikir perlu bagi mencapai standard pembelajaran Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan KomunikasiMerupakan pemeringkatan Merupakan cadangan bentukpengajaran dan pembelajaran soalan atau pertanyaan yangberdasarkan elemen kreativiti dikemukakan.dan inovasi. vii
 6. 6. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor bulat hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyatakan kuantiti secara intuitif.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek, (b) Membanding dua kumpulan secara padanan, (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian i. Lihat kumpulan rambutan terhadap dua kumpulan buah mana yang banyak? Pemerhatian rambutan yang diletakkan di atas dan Analisis meja. ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit? 1
 7. 7. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah guli yang diberikan(guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru). c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan. Merah Biru i. Kumpulan mana yang banyak? ii. Kenapa?2. Imaginasi a. Bawa murid keluar dari bilik i. Bulatan mana yang darjah dan murid diminta mempunyai bilangan murid Penjanaan membentuk dua bulatan, satu yang banyak? Idea bulatan kecil dan satu bulatan besar. ii. Kenapa? b. Minta murid mengutip daun kering i. Kumpulan mana yang Sintesis Idea dalam masa 30 saat. mendapat daun yang paling Murid diminta mengumpul hasil banyak? kutipan mengikut kumpulan ii. Kumpulan mana yang masing-masing. mendapat daun sedikit? iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit?2
 8. 8. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Terapkan sikap berkerjasama Perbetulkan kesilapan serta dan bantu membantu bagi merta yang dilakukan oleh murid memastikan tugasan yang sewaktu perbincangan. diberi dapat disempurnakan3. Perkembangan i. Minta murid membentuk: a. Jelaskan bagaimana kamu a. Kumpulan banyak dan menghasilkan kumpulan lebihPenambahbaikan kumpulan sedikit, dan kumpulan kurang. b. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan c. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling murid. ii. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan. i. Bentuk mana yang palingMenilai iii. Paparkan kepada murid kad banyak? gambar seperti contoh di bawah: ii. Bentuk mana yang paling sedikit? iii. Bentuk mana yang sama banyak? 3
 9. 9. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 14. Tindakan i. Edarkan kertas majong dan pen i. Selesaikan tugasan yangPelaksanaan marker kepada setiap kumpulan diberi. murid. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkanAmalan kumpulan:Berterusan a. banyak atau sedikit. b. Sama banyak atau tidak sama banyak. c. Lebih atau kurang. ii. Edarkan lembaran kerja 1 a. Nyatakan sebab kamu kepada setiap murid. menyatakan „banyak‟ bagi setiap kumpulan objek secara lisan. iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 a. Bincangkan dengan rakan: kepada setiap murid. Kenapa kamu katakan objek itu lebih. Kenapa kamu katakan objek itu sama banyak. iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 a. Lengkapkan gambarajah di kepada setiap murid. bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.4
 10. 10. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 1Nama :__________________________Kelas:__________________A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.1.Kenapa (lisan): ___________________________________________________2.Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 5
 11. 11. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13.Kenapa (lisan): ___________________________________________________4.Kenapa (lisan): ___________________________________________________6
 12. 12. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 2B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak.Secara lisan:1. Kenapa kamu katakan lebih?2. Kenapa kamu katakan sama banyak? 7
 13. 13. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 . Lembaran Kerja 3c. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.Contoh: sedikit banyak1. banyak sedikit2. Sama banyak8
 14. 14. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13 sedikit banyak4. banyak sedikit5. Sama banyak 9
 15. 15. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. (d) Menamakan angka.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap i. Apakah yang anda bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. dapat lihat di dalam Pemerhatian bekas ini? dan Analisis b. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. c. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. i. Berapa bilangan d. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas. bola kecil yang ada (Bilangannya tidak lebih daripada 10). Minta di dalam bekas ini? Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira. i. Berapakah e. Paparkan dua kumpulan pensel seperti kumpulan yang contoh di bawah. ditunjukkan?10
 16. 16. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. i. Berapakah bilangan ii. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna yang pensel warna bagi setiap kumpulan. dalam setiap kumpulan? f. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli,biji saga, kacang tanah atau benda lain yang sesuai. g. Tunjukkan beberapa keping kad. i. Ini nombor apa? 14 152. Imaginasi a. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Lihat lampiran A i. Setiap kumpulan diberi sekeping kadPenjanaan idea gambar. i. Berapakah bilangan ii. Ketua kumpulan diminta menyatakan kereta yang nilai pada kad gambar yang diterima. terdapat pada kad ii. Terangkan konsep perbandingan kuantiti gambar kamu? antara dua kumpulan. ii. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini?Sintesis idea b. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid. 11
 17. 17. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Paparkan kad nombor kepada murid dan i. Apakah nombor ini? minta murid wakilkan nombor yang dilihat ii. Wakilkan nombor ini dengan objek yang ada di sekeliling mereka. dengan objek yang Bincangkan hasil kerja yang dilakukan. berhampiran kamu.3. Perkembangan a. Paparkan kad imbasan seperti contoh di i. Berapakah bilangan bawah: buah-buahan pada kad A?Membuat ii. Berapakah bilanganpenambahbaikan buah-buahan padauntuk kad B?mengembangkanidea. iii. Kad yang manakah mempunyai buah- buahan yang lebih Kad A banyak? Kad BMenilai b. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana i. Nyatakan cara proses membilang dilakukan pada: membilang yang i. Rakan. kamu lakukan. ii. Kumpulan. iii. Kelas.4. Tindakan a. Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.Pelaksanaan b. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas. i. Sa (bilangan 10) ii. Puluh (bilangan 10) iii. Ratus ( bilangan 1)12
 18. 18. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25, minta murid wakilkan nilai dengan menggunakan blok asas. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid.Amalan d. Edarkan Lembaran Kerja 4.Berterusan Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Bincangkan hasil kerja murid. e. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel, pensel warna, buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi.Pentaksiran:Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standardpembelajaran secara langsung atau tidak langsung.Nilai dan sikap:Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri. 13
 19. 19. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 LAMPIRAN A14
 20. 20. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 15
 21. 21. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 . Lembaran Kerja 4A. Kira dan tuliskan nombor yang betul1. 2.3. 4.B. Tuliskan nombor dalam angka1. 2. Lima belas Dua puluh3. 4. Tiga puluh Tujuh puluh dua lima16
 22. 22. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 15. 6. Lapan Sepuluh puluh tigaC. Bandingkan dan tulis ‘lebih daripada’ atau ‘kurang daripada’ di dalam petak kosong.1.2.3.4. 17
 23. 23. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : ii. menentukan nilai nombor hingga 100. (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor . (c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”. (d) menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. (e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu Pemerhatian ikatan. dan Analisis i. Minta murid membilang bersama- i. Berapakah bilangan sama bilangan batang aiskrim batang aiskrim dalam dalam satu ikatan. satu ikatan? Tunjukkan dua ikatan batang ii. Berapakah bilangan aiskrim dan tiga batang di luar ikatan ini? ikatan. Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. iii. Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak Bimbing murid untuk menyebut diikat? jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga. Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. 18
 24. 24. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah: Berapakah bilangan objek i. Minta murid menyebut nilai nombor tersebut? berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan. ii. Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga 100 dan minta murid menyebutkan bilangannya, juga minta murid menceritakan bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut. c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: Sebutkan nilai nombor ini. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10i.ii. Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor.iii. d. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid Sebutkan nilai nombor untuk menyebut nombor menggunakan berdasarkan abakus yang abakus. Contohnya 20. ditunjukkan. 19
 25. 25. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100. e. Edarkan lembaran kerja 5. i. Bilang objek dan padankan i. Bincangkan hasil kerja murid. gambar dengan nombor. ii. Bimbing murid membilang objek. f. Edarkan Lembaran kerja 6. i. Nyatakan sama ada “lebih i. Bincangkan hasil kerja murid. daripada” atau “kurang ii. Bimbing murid membanding nilai dua daripada” nombor dan menyatakan sama ada “lebih daripada” atau “kurang daripada”. i. Susun gambar mengikut i. Edarkan Lembaran Kerja 7. tertib menaik. i. Minta murid menyusun objek dalam tertib menaik. ii. Susun gambar mengikut ii. Minta juga murid menyusun objek tertib menurun. dalam tertib menurun. i. Nyatakan nombor di antara ii. Edarkan Lembaran Kerja 8. dua nombor. Minta murid membuat perbandingan dua nombor dan menyatakan nombor yang terletak di antaranya. Contoh : 45 472. Imaginasi a. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang telah diikat dan minta murid menyatakan nilainya.Penjanaan Idea b. Edarkan kad nombor kepada setiap murid Berapakah jumlah batang dan boleh lakukan antara dengan meminta aiskrim tersebut? murid: i. Menyebut nombor pada kad tersebut. Sebutkan nombor yang ii. Menyusun nombor dengan nombor dipegang yang ada pada rakan secara tertib menaik dan tertib menurun. iii. Buat perbandingan antara dua nombor Bandingkan dua nombor dan dan minta murid mencari dua nyatakan sama ada „lebih perbandingan , mana „lebih daripada‟ daripada” atau " dan „kurang daripada‟. iv. Cari nombor di antara nombor yang 20
 26. 26. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 dipegang oleh rakan. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu Perbetulkan kesilapan serta- membantu bagi memastikan tugasan yang merta yang dilakukan oleh diberi dapat disempurnakan. murid sewaktu perbincangan.3. Perkembangan a. Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas.Penambahbaikan Contoh: 33 37 35 38 34 36 39 i. Sebutkan nombor ini. i. Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut. ii. Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik. iii. Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun.Menilai b. Ulang aktiviti a (i), (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100.4. Tindakan a. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100.Pelaksanaan Contoh: 28 i. Sebutkan satu nombor.Amalan Berterusan i. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28. ii. Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28. iii. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28, tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik. iv. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28, tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun. 21
 27. 27. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Ulang aktiviti a (i), (ii), (iii), (iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas terlibat.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 8.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 22
 28. 28. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 5Nama :__________________________Kelas:__________________Suaikan.1. 522. 143. 36 23
 29. 29. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 6Nama :__________________________Kelas:__________________Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada. 1. 34 442. 54 273. 63 744. 92 295. 89 9024
 30. 30. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 7Nama :__________________________Kelas:__________________A. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik. 26 28 25 27B. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun. 72 70 73 71 25
 31. 31. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 8Nama :__________________________Kelas:__________________Isikan tempat kosong1. 34 362. 55 533. 67 654. 86 88 98 1005.26
 32. 32. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.3 Menulis nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) PerkataanMasa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan kad imbasan angka i. Bagaimanakah cara kamu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satu menulis nombor. Pemerhatian demi satu. dan Analisis ii. Apakah nombor yang kamu lihat? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iii. Sebutkan nombor yang sa tunjukkan. Minta murid menyebut apa iv. Eja nombor-nombor yang yang dilihat. kamu lihat dengan betul. b. Minta murid membentuk v. Aktiviti menulis nombor angka-angka yang dipaparkan yang manakah kamu di udara, pasir dan tanah liat. suka? 27
 33. 33. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul.2. Imaginasi Aktiviti luar bilik darjah. i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam Penjanaan a. Agihkan murid kepada dua bentuk angka. Idea kumpulan. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang ii. Tuliskan nombor yang disebut. kamu lihat itu dalam perkataan. Sintesis b. Kumpulan yang paling Idea sempurna pembentukan iii. Nyatakan nombor yang nombornya diberi pujian atau kamu tulis itu. hadiah. c. Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. d. Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan. i. 0 hingga 10 0 - Sifar28
 34. 34. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 1 - Satu 2 - dua 3 - tiga 4 - empat 5 - lima 6 - enam 7 - tujuh 8 - lapan 9 - sembilan 10 - sepuluh e. Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di i. Tuliskan nombor yang dalam kumpulan bagi 11 kamu lihat itu dalam hingga 100 bentuk angka. 11, 12, 13, 14………….20 ii. Tuliskan nombor yang 21, 22, 23, 24………….30 kamu lihat itu dalam 31. 32, 33, 34………….40 perkataan. 41, 42, 43, 44………….50 51, 52, 53, 54………….60 iii. Nyatakan nombor yang 61, 62, 63, 64………….70 kamu tulis itu. 71, 72, 73, 74………….80 81, 82, 83, 84………….90 91, 92, 93, 94…………100 16 - Enam belas 24 - dua puluh empat 37 - tiga puluh tujuh 48 - empat puluh lapan 51 - lima puluh satu 63 - enam puluh tiga 72 - tujuh puluh dua 85 - lapan puluh lima 90 - sembilan puluh 100 - satu ratus2. Perkembangan a. Paparkan kepada murid i. Berapa jumlah kereta yang beberapa keping kad gambar terdapat pada kadPenambahbaikan seperti contoh di bawah: tersebut? 29
 35. 35. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Minta murid menulis nombor ii. Nyatakan bilangan kereta dalam bentuk angka dan tersebut.Menilai perkataan berdasarkan gambar yang diberi. iii. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan. 7 : tujuh i. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan buah tersebut. iii. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan. ________ : _______________ i. Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan telur tersebut. iii. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. iv. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan. ________ : ______________30
 36. 36. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 i. Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan gula gula tersebut. iii. Tuliskan bilangan gula- gula tersebut dalam bentuk angka. iv. Tuliskan bilangan gula- gula tersebut dalam perkataan. ________ : ______________3. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 7, 8 i. Selesaikan tugasan yang dan 10 kepada setiap murid. diberi.Pelaksanaan b. Bincangkan hasil kerja murid. Aktiviti Tambahan. ________ : _______________Amalan berterusan a. Masukkan sebilangan objek ke i. Berapakah bilangannya? dalam satu bekas. Minta Tuliskan nilainya dalam seorang murid menyatakan angka dan perkataan. berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan.4. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9, 10 dan Lembaran Kerja 11.Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 31
 37. 37. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 9Nama :__________________________Kelas :__________________________C. Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya. contoh: Tujuh32
 38. 38. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 10Nama :__________________________Kelas :__________________________C. Tuliskan nombor dalam perkataan. 1 56 _________________________________________________ 2 89 _________________________________________________ 3. 74 _________________________________________________ 4. 55 _________________________________________________ 5. 93 _________________________________________________ 6. 62 _________________________________________________ 7. 99 _________________________________________________ 33
 39. 39. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 11Nama :__________________________Kelas :__________________________B. Padankan gambar dengan nombor.40 tiga puluh lapan empat puluh dua38 empat puluh42 tiga belas1334
 40. 40. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan operasi.Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 1. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Apa yang dapat kamu kek cawan yang diletakkan di atas lihat di atas meja? Pemerhatian meja. Ceritakan. dan analisis. b. Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang. a. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 35
 41. 41. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan i. Sebutkan nombor yang garis nombor seperti di bawah: terbentuk di atas garis nombor. i. membilang satu-satu ii. Bincangkan dengan murid. 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 ii. membilang dua-dua 2 2 2 2 0 2 4 6 8 10 iii. membilang lima-lima 5 5 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 iv. membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 d. Perkukuhkan aktiviti (i), (ii), (iii), dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: Satu-satu. Dua-dua. Lima-lima. Sepuluh-sepuluh.36
 42. 42. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 12. Imaginasi a. Paparkan kad nombor dan minta murid i. Susun kad mengikut menyebut nombor yang dipaparkan. tertibPenjanaan Idea menaik. b. Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun. ii. Susun kad mengikut tertib menurun. 1 2 0 6 1 4 9 8 3 5 6 1 1 7 5 5 10 3 1 5 4 5 c. Bincangkan aktiviti dengan murid: 4 i. Bagaimana proses menyusun 7 nombor mengikut tertib menaik 7 dilakukan? ii. Bagaimana proses menyusun 7 nombor mengikut tertib menurun dilakukan?3. Perkembangan a. Bahagikan murid kepada empat Susun nombor secara kumpulan. turutan menaik . b. Sediakan empat stesen yang mewakili Susun nombor secaraPenambahbaikan kumpulan nombor berikut dalam turutan menurun. bentuk pusingan jam. Stesen i Stesen iv Stesen ii Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid. Stesen iii i. Kad-kad nombor bilang satu-satu. 9 11 15 12 10 14 13 16 17 37
 43. 43. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 ii. kad nombor bilang dua-dua 20 24 22 28 26 30 34 36 40 32 38 iii. Kad nombor bilang lima-lima. 40 50 45 60 75 80 55 70 85 65 iii. Kad nombor bilang sepuluh- sepuluh 70 80 90 30 50 10 60 100 40 20Menilai c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik. ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.38
 44. 44. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun.4. Tindakan c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lengkapkan nombor dalam Lembaran Kerja 10 kepada setiap petak nombor. murid. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi.Pelaksanaan d. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya 6Amalan Berterusan i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. ii. Minta seorang murid lain membilang: Satu-satu. Dua-dua. Lima-lima. Sepuluh-sepuluh. Bermula dari nombor yang dinyatakan.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan. 39
 45. 45. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 12 Nama :__________________________ Kelas:___________ Isi tempat kosong dengan urutan menaik.1. 1 2 42. 13 15 16 1. 3. 4.3. 2. 2 4 8 2. 5.4. 4 8 16 5. 20 35 406. 80 100 40
 46. 46. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja13 Nama :__________________________ Kelas:___________ Isi tempat kosong dengan urutan menurun.1. 10 8 62. 19 17 15 6. 7. 8.3. 20 18 12 2. 9.4. 16 8 4 5. 35 25 156. 100 70 60 41
 47. 47. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurunMasa: 60 minit ( 2 waktu ) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan i. Cerita apa yang pensel yang dipegang oleh guru. kamu lihat pada Pemerhatian tangan cikgu? dan Analisis Minta murid menyatakan apa yang dilihat. ii. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. 5 hingga 10. ii. Murid membilang b. 11 hingga 20. pensel secara c. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. satu-satu. 1, 2, 3, 4 iii. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis iii. Sebutkan nombor nombor seperti di bawah: secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor. 0 2 4 6 8 10 1242
 48. 48. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 iv. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan vi. Bincangkan dengan aktiviti membilang ini. dengan guru. v. Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. 20, 22, 24, 26, 28, 30. b. 31, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 43 c. 62, 64, 66, 68, 70.2. Imaginasi i. Paparkan rangkaian nombor secara tertib i. Lihat garis menaik dengan menggunakan garis nombor. nombor ini. Cuba kamu ceritakan.Penjanaan Idea a. Secara lima-lima 0 5 10 15 20Sintesis Idea Bincangkan. b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76 c. Secara sepuluh-sepuluh 0 10 20 30 40 Bincangkan. d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 ii. Bincangkan. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76 iii. Berapa nilai bagi setiap langkau? ii. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah: iv. Murid menolak nilai secara lisan. 43
 49. 49. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 a. Secara lima-lima 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 Bincangkan. b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65 87, 82, 77, 72, 67, 62, 57 c. Secara sepuluh-sepuluh 90, 80, 70, 60, 50 Bincangkan. d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: 100, 90, 80, 70, 60, 50 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12 88, 78, 68, 58, 48, 38, 28Perkembangan Aktiviti luar bilik darjah. i. Bincangkan hasil kerja yang kamuPenambahbaikan i. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor lakukan? seperti berikut: 1 2 3 4 5Menilai ii. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun. iii. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a. Dua-dua b. Lima-lima c. Sepuluh-sepuluh. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.44
 50. 50. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran a. Selesaikan Kerja 15 kepada setiap murid. tugasan yangPelaksanaan diberi. b. Bincangkan hasil kerja murid.AmalanberterusanPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab. 45
 51. 51. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 14Nama :__________________________Kelas:__________________D. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik. 1. 1 2 4 5 2. 3 5 7 11 3. 15 20 25 35 4. 27 57 67 5. 16 18 20 2246
 52. 52. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 15Nama :__________________________Kelas:__________________B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun. 1. 6 5 3 2 2. 16 14 12 8 3. 90 85 80 70 4. 100 70 60 5. 83 73 53 47
 53. 53. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. Persediaan a. Bahagikan 15 orang murid i. Berapa orang murid kepada 2 kumpulan. semuanya? Pemerhatian Kumpulan 1 : 10 orang ii. Berapa kumpulan yang dan Analisis Kumpulan 2 : 5 orang mempunyai 10 orang murid? iii. Berapa orang dalam b. Wakilkan nilai murid dengan kumpulan yang kedua? menggunakan dekak-dekak. i. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok ratus puluh sa asas? c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.48
 54. 54. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Puluh sa d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.2. Imaginasi Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika bersesuaian) a. Minta murid menyebut danPenjanaan Idea mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa, contohnya BFT 2211Sintesis Idea Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11. b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan persekolahan. c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis. 49
 55. 55. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13. Perkembangan a. Minta murid menunjukkan i. Sebutkan nombornya? nombor 24 dengan menggunakan blok asas. Contoh: b. Kemudian tunjukkan nombor- nombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan menggunakan blok asas. c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak. ratus puluh sa d. Murid memindahkan i. M maklumat nombor yang urid menyebut nilai tempat, dibincang menggunakan (sa, puluh, ratus) dekak-dekak. ratus puluh sa50
 56. 56. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1d. Tegaskan i. A nilai tempat: sa pakah nilai tempat bagi 24 nilai digit: 4 ii. digit 2 dan 4? A pakah nilai digit bagi digit 2 nilai tempat: puluh dan 4? nilai digit: 20e. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing.f. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus. Contoh: 27 83 40 56Contoh : i. 27 Pu Sa i. Gerakkan manik di tiang puluh dahulu. ii. Kemudian,gerakkan manik di tiang sa. 51
 57. 57. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 16, ii. Selesaikan tugasan yang Lembaran Kerja 17 dan diberi. Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 16, Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.52
 58. 58. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 16Nama :__________________________Kelas:__________________E. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.1.2.3.4. Pu Sa Pu Sa5. 53
 59. 59. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 17Nama :__________________________Kelas:__________________Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan. Nilai tempat Nilia digit1. 49 puluh sa 4 92. puluh sa 8 81 1 puluh sa 1 173. 7 puluh 2 254. sa 5 puluh sa 6 605. 054
 60. 60. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 18Nama :__________________________Kelas:__________________Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.1. 38 = ___________ 2. 49 = _________ ___________ _________3. 70 = ____________ 4. 10 = _________ ___________ _________5. 66 =____________ 6. 92 = __________ ___________ _________ 55
 61. 61. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat Hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.6 MenganggarStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada”.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil,sederhana, dan Pemerhatian besar). Isikan bekas A dengan dan Analisis guli. Minta murid buat pemerhatian. ii. Ada berapa biji guli di dalam bekas A bekas A? iii. Cuba teka ada berapa biji guli bekas B dalam bekas B dan C bekas C iv. Bekas mana yang paling banyak?56
 62. 62. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 b. Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz. Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar i. Berapa jumlah guli yang ada? ii. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii. Mengapa? 2. Imaginasi a. Permainan menekan bilangan i. Cuba teka bilangan guli di dalam objek: bekas itu? Tunjukkan satu bekas penuh ii. Bekas yang sama digunakan. berisi guluPenjanaan Idea iii. Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi?Sintesis Idea Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan 57
 63. 63. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 13. Perkembangan a. Tunjukkan gambar dan buat i. Ada berapa penumpang di dalam perbandingan kuantiti. sebuah kereta. ii. Mana lebih ramai anataraPenambahbaikan penumpang kereta dengan bas? Kenapa?Menilai b. Murid menggunakan perkataan „lebih daripada‟ dan „kurang dariapa‟ berdasarkan gambar yang berlainan4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 19 dan i. Selesaikan tugasan yang lembaran kerja 20 kepada diedarkan.Pelaksanaan murid.Amalan b. Bincangkan hasil kerja muridBerterusanPentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti.Nilai dan sikap 1. Percaya pada diri sendiri 2. Memupuk sifat ingin tahu 3. Berdikari58
 64. 64. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 19 Nama : ………………………….. Kelas : ………………… Tandakan ( ⁄ ) yang mana lebih banyak. 1.2. 59
 65. 65. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Tandakan ( ⁄ ) pada yang kurang 3.4. 52 155. 7 1360
 66. 66. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 20 Nama : ………………………….. Kelas : …………………Gariskan jawapan yang betul. 1. (lebih daripada , kurang daripada) 5 7 2. 18 ( lebih daripada , kurang daripada) 23 3. 55 (lebih daripada , kurang daripada) 50 4. 62 (lebih daripada , kurang daripada) 59 5. 52 (lebih daripada , kurang daripada) 32 6. 80 (lebih daripada , kurang 90 61
 67. 67. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Membundar nombor bulatStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit, (b) Kad soalan (c) Dekak-dekak (d) Garis nombor,Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Apa yang kamu bilangan murid yang berdiri lihat?Pemerhatian dan di hadapan kelas.Analisis b. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri. A B C ii. Berapa orang yang berada di tengah- tengah A dan C? c. Minta murid menjawab soalan secara iii. Berapa orang yang lisan untuk pemahaman konsep dekat berada di tengah- atau hampir. tengah A dan B? iv. Siapa yang paling dekat dengan C. A atau B? v. Siapa yang paling dekat dengan A. B atau C?62
 68. 68. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1d. Gunakan dekak-dekak. i. Butang kuning lebih Contoh: dekat kepada butang hijau atau butang biru?e. Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas.Nota :Guru memberi penjelasan mengenai i. Sebutkan nomborbutang yang berada di tengah-tengah yang terbentukyang mewakili nombor 5. pada garis nomborf. Menunjukkan garis nombor seperti di ii. Perbincangan bawah: dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan. + + + + + + + + + + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nota:Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam i. Nombor 28 lebihangka dekat kepada nombor 20 ataug. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) 30? Contoh soalan pada kad: Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau kepada 10. 63
 69. 69. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 h. Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit dan gandaan 10. Contoh: + + + + + + + + + + 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nota: Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 102. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan i. Bentukkan melakukan aktiviti seperti contoh di kumpulan mengikut bawah: bahan konkrit yangPenjanaan Idea hendak dibincang i. Bawa murid keluar dari bilik darjah ii. Minta murid memerhati bahanSintesis Idea konkrit yang berada di dalam satu barisan ii. Bincangkan hasil kerja yang kamu Contoh: lakukan. Pokok bunga,kereta guru, tiang, tingkap bangunan dan anak tangga Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu Terapkan sikap berkerjasama perbincangan. dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan64
 70. 70. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Perkembangan a. Paparkan kepada murid satu contoh i. 51 hampir kepada garis nombor bersama soalan _______Penambahbaikan Contoh: ii. 55 hampir kepada_______ iii. 58 hampir kepada_______Menilai + + + + + + + + + + . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain.Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 21 dan i. Selesaikan tugasan Lembaran Kerja 22 kepada setiap yang diberiPelaksanaan murid. Contoh: Lembaran Kerja 21Amalan Bulatkan nombor-nombor yang hampirBerterusan dengan nombor yang digaris i. 10 1 , 3 , 5 , 8 5 ii. 20 14 , 15 , 17 , 22 Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A 65
 71. 71. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 A B 20 34 30 15 60 28 50 61 40 48 b. Bincangkan hasil kerja muridPentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.66
 72. 72. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 21Nama :__________________________Kelas:__________________Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yangberada di dalam bulatan.1. 10 2 , 4 , 6 , 92. 20 12 , 14 , 15 , 183. 30 23 , 25 , 27 , 294. 40 31 , 34 , 34 , 385. 50 41 , 44 , 46 , 496. 60 51 , 54 , 55 , 587. 70 63 , 65 , 66 , 698. 80 71 , 73 , 75 , 789. 83 , 85 , 87 , 89 90 10010. 92 , 94 , 95 , 97 67
 73. 73. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Lembaran Kerja 22Nama :__________________________Kelas:__________________A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B. A B 34 20 15 30 28 60 61 50 48 40B. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi. 1. 10 ______ , _____ 2. 70 _____, _____ 3. 40 _______ , ______ 4. 90 _____,______68
 74. 74. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor bulat hingga 100Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nomborStandard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. ii. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. Persediaan a. Murid membuat pemerhatian terhadap i. Perhatikan objek-objek bilangan bongkah kecil yang diletakkan di tersebut. Pemerhatian atas meja. Apa yang kamu dan Analisis lihat? Bincangkan. b. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian. i. Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? ii. Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? iii. Bincangkan pemahaman kamu. 69
 75. 75. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 c. Paparkan beberapa keping gambar dengan iv. i. Berpandukan gambar, bilangan yang berbeza seperti contoh di tentukan corak bawah: bilangan objek pada setiap gambar? 20 30 40 50 i. Sebutkan corak d. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor yang nombor seperti di bawah: terbentuk di atas garis nombor. 2 2 2 2 2 ii. Bincangkan dengan rakan. 50 52 54 56 58 60 10 10 10 10 10 40 50 60 70 80 90 i. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan. ii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh. Guru membimbing murid, corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola.70
 76. 76. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan.Penjanaan Idea i. Bagaimana b. Setiap kumpulan dibekalkan: menghasilkan pola i. petak seratus(Saiz A4). lima-lima tersebut? Bincangkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Setiap kumpulan 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 diberikan soalan dengan 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 pola yang berbeza. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ii. Kad soalan.Sintesis Idea Contoh: Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31. Contoh jawapan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 71
 77. 77. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1 Contoh kad soalan: Arahan: (K2) Arahan: (K3) Warnakan nombor Warnakan nombor mengikut pola dua- mengikut pola dua bermula dari sepuluh-sepuluh nombor 55. bermula dari nombor 6. Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola lima- lima bermula dari nombor 13.Perkembangan a. Paparkan kepada murid kad soalan seperti i. Bagaimana kamu contoh di bawah: dapat mengenalpasti Murid memberi jawapan secara lisan. jawapan?Penambahbaikan Guru menekankan konsep pola yang digunakan. ii. Apakah pola yang digunakan? a) iii. Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat? b) iv. Semak dan bincangkan. c)Menilai ii. Bagi jawapan yang kurang tepat, guru membimbing murid memahami pola pada setiap soalan.72

×