Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Самостоятелна работа

  • Be the first to comment

Самостоятелна работа

  1. 1. 28.03.11 Йорданка Първанова СОУ "Л.Каравелов" - Димитровград Самостоятелна работа
  2. 2. 28.03.11 Йорданка Първанова СОУ "Л.Каравелов" - Димитровград Упр.2 Препишете двете групи сродни думи. детство дете детската обичливо обичат обичта
  3. 3. разрежа, орежа, отрежа, обрежа, порежа, врежа, зарежа, прережа, нарежа 28.03.11 Йорданка Първанова СОУ "Л.Каравелов" - Димитровград Упр.3 С кои от представките и глагола режа ще образувате сродни думи? режа раз- о- от- об- по- у- в- за- пре- при- на-
  4. 4. 28.03.11 Йорданка Първанова СОУ "Л.Каравелов" - Димитровград Упр.4 Препишете думите като поправите грешките. радос Т ку б че храс Т че мостта кръ Г че вес тт а ку п че моз Ъ к
  5. 5. 28.03.11 Йорданка Първанова СОУ "Л.Каравелов" - Димитровград Упр.5 Образувайте словосъчетания с прилагателното име ценен и съществителните имена предмет, книга, откритие, мисли . предмет книга откритие мисли це нен це нн а це нн о це нн и
  6. 6. храни - гл., 3 л., ед.ч, сег.вр. ще се храня ще се храним - гл., 1 л., ед.ч, бъд.вр. - гл., 1 л., мн.ч, бъд.вр. 28.03.11 Йорданка Първанова СОУ "Л.Каравелов" - Димитровград Упр.6 Определете времето, лицето и числото на глагола. Напишете го в първо лице ед.число и първо лице мн.число.
  7. 7. Двама приятели вървели заедно. Но изведнъж им се испречила мечка. Единият оспял дасе пукатери на едно дарво. Другият паднъл на зимята и се присторил на омрял. Двама приятели вървели заедно. Но изведнъж им се и з пречила мечка. Единият у спял да се п о катери на едно д ъ рво. Другият падн а л на з е мята и се пр е сторил на у мрял. 28.03.11 Йорданка Първанова СОУ "Л.Каравелов" - Димитровград Упр.7 Препишете текста като го редактирате.

×