Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació e fact granollers. Consorci AOC.

759 views

Published on

efact

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació e fact granollers. Consorci AOC.

 1. 1. Facturació electrònica: el Servei e-FACT del Consorci AOC Carles de Mena Cap de Servei e-Contractació i e-FACT Responsable Contractació Granollers, 5 de desembre de 2014
 2. 2. Programa ● Breu introducció al Consorci AOC ● Introducció als conceptes fonamentals: ○ Factura electrònica: diferents formats electrònics, transmissió telemàtica, signatura electrònica ○ Format Facturae ○ Obligacions de l’emissor i del receptor ○ Digitalització certificada ● Legislació i normativa aplicable: ○ Marc jurídic ○ Normativa de recent aparició ○ Ús de la factura electrònica ● Explicació del servei de facturació electrònica e.FACT. ● Novetats i evolutius del servei e.FACT ● Precs i preguntes
 3. 3. 3 Missió del Consorci AOC Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant l’impuls i promoció d’iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de serveis d’ús intensiu de les TIC
 4. 4. Línies estratègiques d’actuació Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per millorar la seva eficiència i eficàcia Via Oberta Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’’Administració catalana Una eina al servei de les administracions per tal que aquestes puguin reconèixer de forma efectiva el dret dels ciutadans a no presentar dades i documents electrònics que ja estan en poder d’alguna d’elles. Tramitació interadministrativa Garantir els requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de les EACAT administracions estableix un context amb tècnic els i jurídic usuaris que permet per mitjans la realització electrònics de tràmits dins un procediment administratiu entre administracions en format completament electrònic. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6 Nous drets per als ciutadans Noves obligacions per als Ajuntaments 1. Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP) 2. Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre • Publicació de la informació dels procediments de contractes: licitació, adjudicació i formalització 3. Llei d’Impuls de la Societat de la Informació • Promoció de la facturació electrònica 4. Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya • Garantir l’acceptació de factures electròniques
 7. 7. Factura Electrònica: descripció ● Una factura electrònica és un document electrònic que compleix tots els requeriments legals i reglamentàriament exigibles a les factures, i que a més ha de garantir els següents conceptes: ○ Viatjar a través de mitjans electrònics. Signatura electrònica ○ Garantir l’autenticitat del seu origen. ○ Garantir la integritat del seu contingut. ○ Consentiment del destinatari. 7 XML + Una factura electrònica és un document amb idèntic valor legal i fiscal que la factura en paper en paper
 8. 8. Factura Electrònica (en el sector públic) Què és ? És un document electrònic que: ●Viatja per mitjans electrònics ●Garanteix l’autenticitat de l’origen ●Garanteix la integritat del contingut ●Amb consentiment del destinatari ●Amb format Facturae ●Amb Signatura electrònica reconeguda Què no és ? ● Un document digital: PDF, Excel, Word, etc. enviat per correu electrònic. ● Un document digital amb una signatura escanejada ● Un document digital signat amb un certificat digital no reconegut 8
 9. 9. Signatura electrònica ● Perquè la factura electrònica tingui la mateixa validesa legal que la factura emesa en paper, a més de complir uns requisits a nivell de continguts, ha de dur una signatura electrònica reconeguda. ● Ús d’un certificat digital reconegut per signar la factura electrònica: Certificats de persona física representant Certificat de persona física si consta vinculació amb l’empresa Certificat de persona jurídica Certificats de persona física (cas de professionals i autònoms) ● Són vàlids els certificats usats pel representant d’un TERCER quan l’empresa que emet la factura utilitza sistemes de facturació externs 9
 10. 10. Formats de Factura Electrònica ● El servei e.FACT contempla el format Facturae, que es correspon al format XML (Extensible Markup Language ) definit dins la ‘ORDEN PRE/2971/2007’, del 5 d’octubre i que ha estat escollit a nivell estatal com el format a utilitzar per l'Administració Pública. ● L'Administració ha creat una Web específica amb el nom "www.facturae.gob.es" en la que hi ha accés a tota la informació relativa al format de factura electrònica Facturae. ● Pel que fa al arxiu de factures en paper, el servei proporciona la descàrrega i/o impressió en format PDF-417 en el que s’inclouen les marques gràfiques en un format de dos dimensions (conegudes com núvol de punts), amb tot el contingut del document, incloent certificat digital i signatura electrònica, que permeten mitjançant un escàner, reproduir i validar el document original. ● Un altre format àmpliament estès de factura electrònica és l’EDIFACT, definit per Nacions Unides, i d’ús habitual en transaccions dins el sector de la distribució comercial, automoció i sector sanitari. El servei e.FACT contempla també la possibilitat d’intercanvi en aquest format, realitzant la transformació a facturae. 10
 11. 11. 11
 12. 12. Exemples: Format facturae Format Facturae (XML) 12
 13. 13. Extensions facturae ● S'estan definint extensions estandarditzades del format Facturae per als sectors que tenen necessitats específiques. Aquestes extensions permeten introduir dins la factura electrònica dades particulars que no es contemplen dins el format general. Aquestes extensions del format poden ser introduïdes tant a nivell de línea, de factura o de lot de factures. ● Actualment hi ha quatre extensions definides, tot i que són diversos els sectors que treballen en les seves pròpies extensions. ○ Extensió Utilities (Serveis essencials canalitzats) ○ Extensió Sector Turístic ○ Extensió Correus ○ Extensió Telecomunicacions ● Publicació de les extensions a www.facturae.gob.es 13
 14. 14. Obligacions de l’Emissor Què cal conservar Qui ha de conservar Com s’ha de conservar Fitxer idèntic al original Base de dades, junt amb les aplicacions que permetin la generació de factures, còpies i duplicats Acord de prestació de serveis Responsabilitat del expedidor de l ‘expedidor L’ expedidor ha d’assegurar-se de l’existència de plans de contingència i còpies de seguretat Pot posar a disposició del obligat tributari, amb un codi d’autenticació de missatges que permeti el seu accés i garantir que la factura compleix els requisits. Numero de sèrie Data d’expedició Id destinatari Base imposable o import de les operacions Tipus impositiu i quota tributària Impressió Descàrrega Consulta en línea Cerca Còpia de la factura Matriu de la factura L’expedidor de les factures Un tercer en nom i per compte de l’ expedidor Ordenadament Garantint la llegibilitat Garantint l'accés selectiva complet de l’obligat garanteixi que la factura compleix els 14
 15. 15. Obligacions del Receptor Què cal conservar Qui ha de conservar Com s’ha de conservar Requisit addicional Acord de prestació de serveis Responsabilitat del destinatari Numero de sèrie Data d’expedició Id destinatari Base imposable o import de les operacions Tipus impositiu i quota tributària Impressió Descàrrega Consulta en línea Cerca Factures originals rebudes Signatures electròniques Ordenadament Garantint la llegibilitat Garantir l'accés selectiva complet Dispositiu de verificació de signatures i procediment de control intern Fitxer original signat, sense conversió (llevat art.8) En cas que no vinguin dins el propi fitxer de factura El destinatari de les factures Un tercer en nom i per compte del destinatari Pot posar a disposició de l’obligat tributari, amb un codi d’autenticació de missatges que permeti el seu accés i garanteixi que la factura compleix els requisits. Per tal de garantir la validesa dels certificats 15
 16. 16. Digitalització certificada de factures ● L’Ordre EHA/962/2007 possibilita la digitalització de factures en format paper: “Els obligats tributaris podran procedir a la digitalització certificada de les factures, documents substitutius i de qualsevol altres documents que conservin en paper que tinguin el caràcter d'originals. Les factures, documents substitutius i altres documents així digitalitzats permetran que l'obligat tributari pugui prescindir dels originals en paper...” ●Cal disposar d’un programari homologat per l’AEAT que permeti l’escaneig de la factura en paper. El programa ha de ser capaç d’identificar els camps de la factura i aplicar-hi la signatura electrònica per obtenir una imatge fidel i íntegra ●Els requisits a l’hora d’obtenir la imatge digitalitzada en quant a resolució, formats, etc. s’estableixen en l’Ordre EHA/962/2007 16
 17. 17. Marc jurídic ● Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit. ● Directiva 2010/45/CE del Consell, de 13 de juliol de 2010, modifica l’anterior en relació a les normes de facturació. ● Resolució 2/2003, de 14 de febrer de 2003, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre determinats aspectes relacionats amb la facturació telemàtica. ● Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. (Aquest Real Decret es la transposició de la Directiva 2010/45/UE del Consell i substitueix al Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament on es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.) ● ORDRE EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la que es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures, contingudes en el Real Decret 1496/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. 17
 18. 18. Marc jurídic (continuació) ● ORDRE PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o depenent d'aquella i sobre la presentació davant l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics vinculats o depenent de factures expedides entre particulars. ● RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2007, de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre procediment per la homologació de software de digitalizació contemplada dins l’Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril de 2007. ● LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. – DEROGADA - R.D. Leg. 3/2011, 14 de novembre 2011. Desapareix l’obligatorietat i terminis i en el seu lloc es parla d’adoptar les mesures necessàries per facilitar la emissió de factures electròniques per a les empreses amb una xifra de negocis inferior al llindar que es fixi. ● LLEI 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Disposició final sisena. Ús de la factura electrònica 1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar l’ús de la factura electrònica entre els actors econòmics de Catalunya. 2. La Generalitat ha de col·laborar amb l’Administració General de l’Estat en l’impuls de l’ús de la factura electrònica. 3. Les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de garantir l’acceptació de factures electròniques en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i n’han de promoure l’extensió entre llurs proveïdors. 18
 19. 19. 19 Nou reglament de facturació Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: desapareix l’obligatorietat Disposició final quarta. Habilitació normativa en matèria d’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, i ús de factura electrònica. 1. S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per aprovar, previ dictamen del Consell d’Estat, les normes de desplegament de la disposició addicional setzena que puguin ser necessàries per fer plenament efectiu l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics en els procediments que regula aquesta Llei. 3. El Consell de Ministres, a proposta dels ministres d’Economia i Hisenda i d’Indústria, Turisme i Comerç, ha d’adoptar les mesures necessàries per facilitar l’emissió de factures electròniques per les persones i entitats que contractin amb el sector públic estatal, garantint la gratuïtat dels serveis de suport que s’estableixin per a les empreses la xifra de negocis de les quals l’any immediatament anterior i per al conjunt de les seves activitats sigui inferior al llindar que es fixi en l’ordre a què es refereix el paràgraf anterior.
 20. 20. Nou reglament de facturació Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. La nova regulació en matèria de facturació suposa un decidit impuls a la facturació electrònica, per complir la finalitat marcada per la Directiva comunitària, sota el principi d’un mateix tracte per a la factura en paper i la factura electrònica, com a instrument per reduir costos i fer més competitives les empreses. 20
 21. 21. Nou reglament de facturació Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació: modificació de l’ús exclusiu de la signatura electrònica per garantir l’autenticitat i integritat del contingut de la factura. Article 8. Mitjans d’expedició de les factures. 3. L’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura, en paper o electrònica, es poden garantir per qualsevol mitjà de prova admès en dret. En particular, l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura es poden garantir mitjançant els controls de gestió usuals de l’activitat empresarial o professional del subjecte passiu. Aquests controls de gestió han de permetre crear una pista d’auditoria fiable que estableixi la connexió necessària entre la factura i el lliurament de béns o prestació de serveis que documenta Article 10. Autenticitat i integritat de la factura electrònica. 1. L’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura electrònica es poden garantir per qualsevol dels mitjans assenyalats a l’article 8. En particular, l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de la factura electrònica queden garantides per alguna de les formes següents: a) Mitjançant una signatura electrònica avançada ....basada o bé en un certificat reconegut i creada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatures... b) Mitjançant un intercanvi electrònic de dades (EDI)... c) Mitjançant altres mitjans que els interessats hagin comunicat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per ella 21
 22. 22. Nou reglament de facturació Tanmateix, la signatura electrònica i EDI continuen essent els mètodes més senzills d’utilitzar perquè la seva validesa està garantida amb la normativa. La resta de sistemes poden ocasionar problemes si el mètode emprat no garanteix de forma molt evident l’autenticitat, la integritat i la llegibilitat mitjançant els controls de gestió. 22
 23. 23. Nou reglament de facturació Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic a. Impuls de la factura en el sector públic i privat. b. Més protecció als proveïdors en les seves relacions comercials amb les administracions públiques, donat que les factures estaran presentades en un registre comptable. c. Punt únic d’entrada de factures per cada administració (Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals) en el qual es rebran totes les factures d’entitats, ens i organismes vinculats o dependents d’aquella administració. d. Les factures tindran un format estructurat a concretar en una Ordre Ministerial i signades electrònicament amb una signatura basada en un certificat digital reconegut. e. Obligatorietat de presentar factures electròniques a tots els subjectes obligats a tributació electrònica d’acord la normativa tributaria a partir del 15 de gener de 2015. No obstant, les administracions podran excloure reglamentàriament les factures amb import menor a cinc mil euros d’aquesta obligatorietat. f. Totes les administracions públiques tindran l’obligació de disposar un registre comptable de factures gestionat per l’òrgan que tingui atribuïda la gestió comptable. 23
 24. 24. Per què la facturació electrònica a les AAPP Catalanes? ● Drets dels ciutadans / empreses ● Eficiència en la relació amb proveïdors ● Digitalització de les PIMEs i de les Administracions Públiques 24
 25. 25. Ús de la factura electrònica Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració pública podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l'ús de la factura electrònica i la seva presentació a través del punt general d'entrada que correspongui, les entitats següents: a) Societats anònimes; b) Societats de responsabilitat limitada; c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola; d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària; e) Unions temporals d'empreses; f) Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europeu, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titolització hipotecària o Fons de garantia d'inversions. 25
 26. 26. Incentius a les empreses • Garantia de recepció (registre a les AAPP ) • Transparència/Traçabilitat (estat de les factures i rebut electrònic) • Disminució d’errades • Seguretat i fiabilitat de les dades (signatura electrònica) • Certificat digital empresa (bústia de lliurament) • Signatura delegada en plataformes de mercat o portals gratuïts • Estalvi de costos • Supressió del paper, impressió i lliurament postal • Supressió dels costos associats al tractament manual de la informació i a l’arxiu físic de les factures 6€ / factura electrònica* (En el cas de formats no estructurats l’estalvi es redueix a 3€/factura) *Font: Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació Informe Billentis 2012 “E-Invoicing/E-Billing. Opportunities in a challenging market environment” Informe final del Grup d’experts en facturació electrònica de la Comissió Europea Manual de Factura electrònica (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2010)
 27. 27. Incentius a les administracions Amb la recepció de factura electrònica • Estalvi de costos associats a: • Supressió del paper, impressió • Supressió dels costos associats al registre i tractament manual de la informació Amb la gestió electrònica de la factura electrònica • Reducció dels temps de tramitació (compliment de la Llei de Morositat) • Millora en la planificació de Tresoreria • Estalvi de costos associats al tractament manual de la gestió i a l’arxiu físic de les factures Amb la gestió unificada de les factures electròniques i en paper (digitalització certificada) • Tots els beneficis anteriors aplicables a la totalitat de les factures (paper+electrònic) 8,5 €/ factura electrònica* *Font: Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació Informe Billentis 2012 “E-Invoicing/E-Billing. Opportunities in a challenging market environment” Informe final del Grup d’experts en facturació electrònica de la Comissió Europea Manual de Factura electrònica (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2010)
 28. 28. Servei e.FACT: Un projecte comú per a les administracions catalanes ● Consultoria impulsada per l’Ajuntament de Barcelona ○ Projecte finançat pel Consorci AOC ● Participants: ○ Generalitat ● Intervenció General ● DG de Contractació ○ Diputació de Lleida ○ Localret ○ Consorci AOC i CATCert 28
 29. 29. Servei e.FACT: Condicionants del projecte ● Per les Administracions: ● Proporcionar el màxim valor per a les AAPP catalanes ● Per les Empreses: ● Solució sense imposicions tecnològiques ● Compatible amb les plataformes de facturació electrònica existents 29
 30. 30. Model històric de facturació electrònica Solució de facturació electrònica 1 Proveïdors Empresa 1 Solució de facturació electrònica 2 Proveïdors Empresa 2 ... ... ... Solució de facturació electrònica N Proveïdors Empresa N 30
 31. 31. Model e.FACT Proveïdors Solució comuna de facturació electrònica de les AAPP catalanes ... ... AAPPCC •Resposta a necessitats comunes •Economies d’escala •Atenció particularitzada a les AAPP catalanes 31
 32. 32. Emissió - empreses Recepció - APC H U B CaixaFactura TS-Factura EdasFacturas CaixaFactura Portal del receptor Bústia de lliurament GEFACT hubefact@aoc.cat
 33. 33. Model obert a totes les empreses Adaptat per a empreses petites, mitjanes i grans: Autònoms i pimes: • Eines gratuïtes per generar i signar electrònicament les factures • Portals web gratuïts pel lliurament de factures (bústia de lliurament, B2Brouter...) • Correu electrònic plataforma e.fact (hubefact@aoc.cat) Pimes i empreses grans : • Plataformes de mercat amb serveis de valor afegit • Programaris de gestió de la facturació a mida No hi ha imposicions tecnològiques: • No s’obliga a canviar de programari de facturació • No s’obliga a canviar de proveïdor de serveis de facturació • No s’obliga a realitzar integracions
 34. 34. Model obert a totes les APC catalanes Model • Adaptat per a administracions petites, mitjanes i grans • No hi ha imposicions tecnològiques: • No cal que l’administració canviï de programari de comptabilitat • Integració a través dels programaris de comptabilitat de mercat (AYTOS, ABSIS, T-Systems, Audifilm) • Integració amb la Generalitat (GEFACT) • Pot optar per no fer integracions: portal del receptor a EACAT Quines tasques ha de fer l’Administració? • Informar dels estats associats a la gestió de la factura a través del portal del receptor o sistemes de gestió comptable de l’ens Quines tasques pot delegar al servei e.FACT? • Registre de les factures-e al registre auxiliar de l’ens a EACAT • Conservació de les factures-e a EACAT • Verificar la signatura electrònica (a través de la plataforma de validació del CAOC)
 35. 35. Estats de factures ● Tant el portal del receptor e.FACT, com les plataformes que contemplin la funcionalitat per a entitats receptores, han de permetre als usuaris receptors de factures, generar els missatges d’estat corresponents als estats següents: ○ Factura lliurada: la publicació d’aquest estat, o el corresponent rebuig és obligatori. ○ Factura registrada: la factura ha estat enregistrada per la plataforma destinatària. La publicació d’aquest estat és obligatòria. ○ Factura conformada: la factura ha estat identificada i validada, i es podrà procedir al seu pagament. La publicació d’aquest estat no serà obligatòria. ○ Factura rebutjada: la factura ha estat rebutjada. El motiu de rebuig poden ser causes tècniques, que impedeixen el lliurament de la factura a l’usuari (estats generats automàticament pels sistemes informàtics), o pot ser l’usuari qui rebutgi la factura per motius comercials. ○ Factura pagada: el pagament s’ha efectuat. La publicació d’aquest estat no serà obligatòria. 35
 36. 36. Registre de factures ● L’organisme receptor es compromet a registrar les factures i informar al hub en un termini màxim de 24 hores des de la seva recepció. ● Per a realitzar l’operació del registre d’entrada es poden seleccionar dues alternatives: ○ L’organisme receptor pot encarregar al Consorci AOC el registre automàtic de les factures en el registre electrònic auxiliar habilitat per a la recepció dels documents associats als serveis prestats pel Consorci AOC, el titular del qual és el propi ens. En cap cas comporta una cessió al Consorci AOC de competències de registre. ○ L’organisme receptor assumeix la responsabilitat de registrar l’entrada de les factures i informar del número d’assentament a través del sistema d’informació d’estats. 36
 37. 37. Rebut electrònic com a garantia
 38. 38. Exemple de publicació de la bústia de lliurament 38
 39. 39. Exemple de publicació de la bústia de lliurament 39
 40. 40. Portal del receptor 43
 41. 41. Novetats i evolutius ● Augment del desplegament de la facturació electrònica: Acceptació de factures en format EDIFACT ○ Conversió d’EDIFACT a facturae per part del hub: les empreses que tinguin serveis de facturació electrònica amb EDIFACT i les administracions receptores podran relacionar-se sense necessitat d'inversions addicionals ● Implantació del rebut electrònic ● Comunicació dels estats de la factura a l’emissor per correu electrònic ● Integració bidireccional entre e-FACT i FACE ● Declaració del Servei e-FACT com a Punt General d’Entrada de factures electròniques a Catalunya ● Codis DIR3 Publicats a la web del Consorci AOC
 42. 42. Què fa el Consorci AOC per impulsar la factura-e ? ● Administracions Públiques ○ Més de 230 administracions adherides ○ Suport a les administracions en la realització de jornades de difusió a proveïdors ● Proveïdors de programari de gestió comptable ○ Aytos, Absis, Tao/T-Systems, Audifilm ● Plataformes de facturació electrònica o Actualment, les plataformes adherides són les següents: CAIXAFACTURA (La Caixa), eFACTURA-Seres,PIMEFACTURA (veieu també efactures.cat), TS-FACTURA, la plataforma d'EDICOM,EdasFacturas (ZeroComa), B2B Router (Invinet Sistemes), CAMERFACTURA (Camerfirma), baVel (Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra) i BS Factura (Banc Sabadell). ● Proveïdors ○ Grans empreses de serveis: ● Operatives: Aigües de Barcelona, Telefónica ● En curs: Gas Natural, Endesa
 43. 43. Administracions adherides a e.FACT 355 administracions adherides Ajuntaments Consells Comarcals Universitats Generalitat Diputacions Sant Just Desvern Sant Feliu de Llobregat Palafrugell Barberà del Vallès El Prat de Llobregat Parets del Vallès Palamós Granollers Rubí Polinyà Figueres Sant Andreu de la Barca Vall de Bianya Vallès Oriental Berguedà Cerdanya Montsià Garraf Noguera Baix Camp Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Universitat Pompeu Fabra Institut Català de la Salut Barcelona Lleida Tarragona (BASE)
 44. 44. Què poden fer les AAPP catalanes per impulsar la factura-e ? • Obligació als proveïdors • Regular mitjançant una ordenança (art. 27.6, Llei 11/2007), l’obligatorietat de la tramesa de factures en format electrònic • Adaptació dels plecs de clàusules administratives dels procediments de contractació • “Promocionar” als proveïdors que envien factures-e • Pagament anticipat • Serveis de confirming (no té cost per l’administració) • Pagament anticipat (la factura-e agilitza la tramitació) • Divulgació
 45. 45. Actuacions de difusió ● Suport del Consorci AOC a les administracions que vulguin organitzar jornades de difusió de la factura electrònica a les empreses del territori ● Publicació al web www.aoc.cat de contingut específic de difusió de les factura per les empreses ● Publicació d’una guia d’ús de la facturació electrònica per donar directrius i recomanacions a les APC per implantar el projecte amb èxit 48
 46. 46. Com adherir-se al servei e.FACT ● Realitzar les actuacions necessàries per acceptar la recepció de factures en format electrònic a través del servei e.FACT per a qualsevol empresa proveïdora. ● Emplenar el corresponent formulari d’alta del servei e.FACT, on s’especificarà la modalitat d’accés i les funcionalitats seleccionades entre les que s’ofereixen. La signatura del formulari implica l’adhesió a les condicions del servei. ● Publicar un enllaç des de la seu electrònica cap a la bústia de lliurament de factures del servei e.FACT o bé facilitar un mecanisme equivalent, que garanteixi que qualsevol empresa proveïdora pot enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic sense cost. 49
 47. 47. Adhesió al servei: Formulari d’alta + Condicions del servei ● Els models de formulari i conveni es troben disponibles a www.aoc.cat a ‘Serveis>e.FACT>Si sou una administració>Com sol·licitar-ho’ ● En el cas que es demani la integració al servei e.FACT a través dels programaris de comptabilitat, es facilitarà un entorn de proves i un entorn de producció del servei e.FACT. S’ofereix a més, un canal de Suport a la integració (efact@aoc.cat) 50
 48. 48. Dubtes i preguntes 51
 49. 49. Suport Informació general del servei i com adherir-se: suport@aoc.cat Incidències: suport@aoc.cat Suport tècnic: efact@aoc.cat 52 Gràcies per la vostra atenció Per a més informació: www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb- la-ciutadania/e.FACT
 50. 50. www.aoc.cat

×