SlideShare a Scribd company logo

педрада

C
Cshkilniy

педрада

1 of 10
Download to read offline
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
«Підвищення рівня якості освітніх послуг
шляхом застосування інформаційно-комунікаційних
технологій
у навчально-виховному процесі»
Мета:
 Розглянути основні напрями застосування інформаційно -
комунікаційних технологій в навчально - виховному процесі, їх вплив
на розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів.
 Сприяти удосконаленню навчально – виховного процесу через
використання інформаційно комунікаційних технологій.
 Активізувати роботу вчителів щодо оволодіння вчителями
комп’ютерною грамотністю.
 Обрати ефективні шляхи оптимізації навчально –виховного процесу
через використання ІКТ.
Найбільше значеннямаєне те,
що учень використовуєновітні технології,
а те, як це використаннясприяє
підвищенню рівня його освіченості.
С.Ерманн
Людство неминуче вступає в інформаційну епоху. Фахівці вважають, що
у світі розпочалося сторіччяінформатизації. Не стоїть осторонь цього
процесуй наша держава, де останніми рокамипитанням інформатизації
суспільства приділяється особливаувага.
У глобальномурозумінні в процесіформування самодостатнього
суспільства значна роль належить інформації, освіті та формуванню
практичнихнавичок. Адже саме вони є дієвими засобамипоширення
інформації про кращі технології та досвід.
У сучасномуосвітньомупросторістали актуальними поняття
«інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)», «медіа-освіта»,
«медіаграмотність», «мультимедіа».
Робота в групах
(«Мозковий штурм», на роздуми 1 хв)
І група
Інформаційно-комунікаційнітехнологіїнавчання
(ІКТ) можна визначити як сукупність різноманітних
технологічних інструментів і ресурсів, які
використовуються для збирання, накопичення, зберігання,
передавання, опрацювання та представлення
(відображення) інформації. Під цими технологіями
розуміють комп’ютери, мережу Інтернет, радіо- та
телепередачі, а також телефонний зв'язок.
ІІ група
Медіа-освіта — частина освітнього процесу,
спрямованана формування в суспільстві медіа-
культури, підготовку особистостідо безпечної та
ефективної взаємодії із сучасною системою мас-
медіа, включаючи як традиційні (друковані
видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні
(комп'ютерно опосередковане
спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з
урахуванням розвиткуінформаційно-
комунікаційних технологій
Іншими словами, цілеспрямована підготовкадитини до ефективної
взаємодіїз інформаційним простором.
ІІІ група
Ме́діагра́мотність -сукупність знань, навичокта умінь, які дозволяють
людям аналізувати, критично оцінювати і
створювати повідомлення різних жанрів, а
також розуміти і аналізувати складні процеси
функціонування медіа у суспільстві, їх вплив.
Медіаграмотність дозволяєлюдині
активно використовуватиможливості
інформаційного поля телебачення, радіо,
відео, кінематографа, преси, Інтернету,
розвиваєкритичне мислення.
Медіаграмотність — це результат медіа-освіти.
ІV група
Мультимедіа -комбінування різних
форм представлення інформації на одному
носієві, наприклад текстової,звукової і
графічної, або, останнім часом все частіше —
анімації і відео.
Впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у роботу школи регулюється наступними
документами:
 Законом України "Про освіту",
 Законом України "Про загальну середню освіту",
 Законом України "Основнізасадирозвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки",
 Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвиткув Україні",
 Концепцію профільного навчання в старшій школі, тощо.
Актуальною нині стала фраза "Хто володіє інформацією, той володіє
світом".
Нині комп’ютеризація навчального процесурозглядаєтьсяякодин з
найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти, а використання
персонального комп’ютерає стрижнем інформаційних технологій навчання
та виховання.
Робота в групах.
Вправа «Закінчи речення»
І група
(«Застосування ІКТ вчителями дозволяє…»)
 економити час і максимально ефективно
вирішувати повсякденнісправи і обов’язкияк
фахівця;
 готуватися до уроків (складати конспекти,
добиратидидактичні матеріали тощо),
батьківських зборів, виховних годин,
різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах тощо;
 оформлюватидокументацію;
 в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної
діяльності учнів;
 налагоджувати спілкування з батьками своїхучнів;
 обмінюватися з колегами досвідом роботи, власнимиметодичними
надбаннями, обговорюватиз ними актуальні питання навчання і
виховання школярів;
 швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію.
ІІ та ІІІ групи
(Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ даєзмогу:)
 підвищити пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної
відео- та аудіо- інформації
 стимулювати інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх
отримання,
 підвищити ефективність засвоєння матеріалу,
 інтенсифікувати процес навчання,
 подати інформацію про об’єктиабо закономірностіявищ більш
наочною, візуально легшою до сприйняття,
 відтворити за короткийчас значний за обсягом матеріал;
 викликати в учнів нові образи;
 поглибити здобуті знання,
 забезпечити диференційований підхід у навчанні
 удосконалювати навички самостійної роботи учнів в
інформаційних базах даних, мережі Інтернет;
 розвиватиїх творчі здібності, критичне мислення,
 формувати вміння аргументовано й образно висловлюватисвої
думки, судження, оцінки.
 здійснити контроль завдякитестуванню і системи запитань для
самоконтролю
Отже у сучасномуінформаційному просторідана технологія є
актуальною.Ця ідея допомагає підняти на новий рівень освоєння
навчального матеріалу.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен
забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей,
при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних
дидактичних принципів: систематичності, послідовності, доступності,
диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не
замінює викладача, а тільки доповнює його.
Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до
таких уроків, так і під час їх проведення.
IV група
Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ:
 недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення
навчальних закладів;
 відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних
інформаційних технологій навчання,
 відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і
вчителів;
 у вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому
використовуються комп'ютери;
 недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;
 у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження
можливостей Інтернет;
 існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель
перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.
Незважаючи на ті проблеми, які ви визначили, впровадження
інформаційних технологій у навчально-пізнавальну діяльність учнів – це
один із шляхів підвищення якостіосвітніх послуг.
Актуальність питання визначається важливістю підготовки педагога до
використання комп’ютерно-орієнтованихметодичнихсистем навчання у
професійній діяльності; потребою широкого впровадження засобів
iнформацiйних технологій у навчально-виховнийпроцес;впливом
комп’ютернихзасобів на результати навчальної діяльності.
Це питання - актуальне, тому що сьогодні в традиційну схему «вчитель
– учень – підручник» вводиться нова ланка – комп'ютер. Відомо, що
більшість людей запам'ятовує 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне
використання аудіо- та відеоінформації підвищує запам'ятовування до 40-
50%. Це і є мотивацією для використанні ІКТ в навчально – виховному
процесі.
Володіння учителем комп’ютерною грамотністю – веління часу. Адже
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
зі змінами і доповненнями (наказ МОН №1473 від 20.12.2011року)
присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої
категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»
передбачає використання учителями інформаційно комунікаційних
технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально – виховному процесі.
Переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення
принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність вчителя
використовуватиІКТ як допоміжний навчальний ресурс набуває особливого
значення.
Сучасномусуспільству потрібна компетентна особистість, здатнабрати
активну участь у розвиткуекономіки, науки, культури. Тому сьогодніу
шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих
умов для виявлення і розвиткуздібностейучнів, задоволення їхніх інтересів
та потреб, розвиткунавчально-пізнавальної активності та творчої
самостійності.
Створеннядобротногоінформаційногосередовища є ключовим
завданням на шляху переходудо інформаційного суспільства.
Сьогоднівикористання на уроці комп'ютера, телевізора, відео стало
звичноюсправою. Багато програмнихпедагогічних засобів дозволяють
"осучаснити" урок.
В нашому загальноосвітньомунавчальномузакладі також створюються
необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для опанування учнями
школи сучаснихінформаційних технологій.
Забезпеченість школи технічними засобами :
 в школі працює кабінет з мультимедійним екраном, проектором;
 кабінети №__ мають сучасніплазмові телевізори;
 на сьогоднішній час оснащені комп’ютерамикабінет інформаційно-
комунікаційних технологій;
 в розпорядженнівчителів є ___ ноутбук,
 всі педагогиволодіють навичками використання ІКТ на рівні
"Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі.
Результати анкетування щодо визначення рівня
ІКТ-компетентності педагогів
Отже, важливу роль у впровадженніІКТ у навчальну – виховну
діяльність відіграє професійна майстерність вчителя, його особистафахова
підготовка, вміння користуватися комп’ютером.
Необхідною складовою формування єдиного освітнього інформаційного
простору, першим кроком до використання інноваційних та дистанційних
технологій навчання у професійній діяльностівчителя є наявність Інтернету.
Щоб поглибити знання у сфері інформаційних технологій, навчитися
застосовуватиїху процесівикладання різних навчальних предметів, багато
вчителів обираєпіслядипломне навчання в галузі інформаційних технологій.
Ad

Recommended

Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.Галина Сызько
 
Презентація досвіду роботи вчителя історії та правознавства Білоус Тетяни Ми...
Презентація досвіду роботи вчителя історії та правознавства Білоус Тетяни Ми...Презентація досвіду роботи вчителя історії та правознавства Білоус Тетяни Ми...
Презентація досвіду роботи вчителя історії та правознавства Білоус Тетяни Ми...elenasurprise
 
Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Презентація “Інтерактивні технології навчання”
Презентація “Інтерактивні технології навчання”Moon_ra
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літературиПортфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літературиВлад Нечепоренко
 
Дидактичні картки з історії України 5клас
Дидактичні картки з історії України 5класДидактичні картки з історії України 5клас
Дидактичні картки з історії України 5класНаталія Бондаренко
 
звіт про проведення олімпійського тижня та дня фізичної культури та спорту
звіт про проведення олімпійського тижня та дня фізичної культури та спортузвіт про проведення олімпійського тижня та дня фізичної культури та спорту
звіт про проведення олімпійського тижня та дня фізичної культури та спортуЛюдмила Шведенко
 

More Related Content

What's hot

ЗВІТ з виховної роботи 2022 2023 рік.pptx
ЗВІТ з виховної роботи 2022 2023 рік.pptxЗВІТ з виховної роботи 2022 2023 рік.pptx
ЗВІТ з виховної роботи 2022 2023 рік.pptxssuser79d205
 
українська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мовиукраїнська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мовиannakalinichenko11
 
Захист практики
Захист практикиЗахист практики
Захист практикиLona_Pugach
 
презентація патріотичне виховання
презентація патріотичне вихованняпрезентація патріотичне виховання
презентація патріотичне вихованняоля гнатик
 
презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.nelya3001
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxkeleberdaschool
 
Інформаційне суспільство
Інформаційне суспільствоІнформаційне суспільство
Інформаційне суспільствоgretchenkotanya
 
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Руслан Дидусь
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИssuser7f6b71
 
Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"cit-cit
 
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - видатний державний діяч Київської Русі
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - видатний державний діяч Київської Русі ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - видатний державний діяч Київської Русі
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - видатний державний діяч Київської Русі Інна Мельник
 
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptxПортфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptxKyvanjiValentina
 
Портфоліо кафедри вчителів початкових класів
Портфоліо кафедри вчителів початкових класівПортфоліо кафедри вчителів початкових класів
Портфоліо кафедри вчителів початкових класівЕкатерина Корзун
 
Зразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНAleksey Yevseyev
 

What's hot (20)

ЗВІТ з виховної роботи 2022 2023 рік.pptx
ЗВІТ з виховної роботи 2022 2023 рік.pptxЗВІТ з виховної роботи 2022 2023 рік.pptx
ЗВІТ з виховної роботи 2022 2023 рік.pptx
 
Презентація-огляд «У мові рідній — і минуле, й майбуття…» (до Міжнародного дн...
Презентація-огляд «У мові рідній — і минуле, й майбуття…» (до Міжнародного дн...Презентація-огляд «У мові рідній — і минуле, й майбуття…» (до Міжнародного дн...
Презентація-огляд «У мові рідній — і минуле, й майбуття…» (до Міжнародного дн...
 
українська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мовиукраїнська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мови
 
Захист практики
Захист практикиЗахист практики
Захист практики
 
презентація патріотичне виховання
презентація патріотичне вихованняпрезентація патріотичне виховання
презентація патріотичне виховання
 
презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
 
Презентація на атестацію
Презентація на атестаціюПрезентація на атестацію
Презентація на атестацію
 
Інформаційне суспільство
Інформаційне суспільствоІнформаційне суспільство
Інформаційне суспільство
 
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ
 
Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
Ю.Беззуб. Використання технологій національно-патріотичного виховання на урок...
 
Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"
 
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - видатний державний діяч Київської Русі
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - видатний державний діяч Київської Русі ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - видатний державний діяч Київської Русі
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - видатний державний діяч Київської Русі
 
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptxПортфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
Портфоліо вчителя історії та правознавства Лукіян С.М.pptx
 
Портфоліо кафедри вчителів початкових класів
Портфоліо кафедри вчителів початкових класівПортфоліо кафедри вчителів початкових класів
Портфоліо кафедри вчителів початкових класів
 
народні промисли україни
народні промисли українинародні промисли україни
народні промисли україни
 
Чорнобиль – жива рана землі нашої
Чорнобиль – жива рана землі нашоїЧорнобиль – жива рана землі нашої
Чорнобиль – жива рана землі нашої
 
Робочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdf
Робочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdfРобочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdf
Робочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdf
 
Зразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАН
 

Viewers also liked

презентація
презентаціяпрезентація
презентаціяCshkilniy
 
педрада
педрадапедрада
педрадаCshkilniy
 
додаток 1
додаток 1додаток 1
додаток 1Cshkilniy
 
презентація до уроку
презентація до урокупрезентація до уроку
презентація до урокуrbggjnhj yjnumki
 
урок для 8 класу
урок для 8 класуурок для 8 класу
урок для 8 класуCshkilniy
 
урок укр.мови. 2
урок укр.мови. 2урок укр.мови. 2
урок укр.мови. 2Cshkilniy
 
відокремлені чр 8 клас
відокремлені чр 8 класвідокремлені чр 8 клас
відокремлені чр 8 класCshkilniy
 
конструктор уроку
конструктор урокуконструктор уроку
конструктор урокуCshkilniy
 
сім чудес світу
сім чудес світусім чудес світу
сім чудес світуCshkilniy
 
додаток 3
додаток 3додаток 3
додаток 3Cshkilniy
 
довженко
довженкодовженко
довженкоCshkilniy
 
откритий урок
 откритий урок откритий урок
откритий урокCshkilniy
 
козацькому нема переводу
козацькому нема переводукозацькому нема переводу
козацькому нема переводуCshkilniy
 
біблія
бібліябіблія
бібліяCshkilniy
 
урок на конкурс новатор
урок на конкурс новаторурок на конкурс новатор
урок на конкурс новаторCshkilniy
 
будуйте храм у душі
будуйте храм у душібудуйте храм у душі
будуйте храм у душіCshkilniy
 
основні випадки чергування 5 кл
основні випадки чергування 5 клосновні випадки чергування 5 кл
основні випадки чергування 5 клCshkilniy
 
основні випадки чергування 5 кл
основні випадки чергування 5 клосновні випадки чергування 5 кл
основні випадки чергування 5 клCshkilniy
 

Viewers also liked (20)

презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
педрада
педрадапедрада
педрада
 
додаток 1
додаток 1додаток 1
додаток 1
 
урок
урокурок
урок
 
презентація до уроку
презентація до урокупрезентація до уроку
презентація до уроку
 
урок для 8 класу
урок для 8 класуурок для 8 класу
урок для 8 класу
 
урок укр.мови. 2
урок укр.мови. 2урок укр.мови. 2
урок укр.мови. 2
 
відокремлені чр 8 клас
відокремлені чр 8 класвідокремлені чр 8 клас
відокремлені чр 8 клас
 
конструктор уроку
конструктор урокуконструктор уроку
конструктор уроку
 
сім чудес світу
сім чудес світусім чудес світу
сім чудес світу
 
додаток 3
додаток 3додаток 3
додаток 3
 
довженко
довженкодовженко
довженко
 
урок
урокурок
урок
 
откритий урок
 откритий урок откритий урок
откритий урок
 
козацькому нема переводу
козацькому нема переводукозацькому нема переводу
козацькому нема переводу
 
біблія
бібліябіблія
біблія
 
урок на конкурс новатор
урок на конкурс новаторурок на конкурс новатор
урок на конкурс новатор
 
будуйте храм у душі
будуйте храм у душібудуйте храм у душі
будуйте храм у душі
 
основні випадки чергування 5 кл
основні випадки чергування 5 клосновні випадки чергування 5 кл
основні випадки чергування 5 кл
 
основні випадки чергування 5 кл
основні випадки чергування 5 клосновні випадки чергування 5 кл
основні випадки чергування 5 кл
 

Similar to педрада

ІКТ навчання данина часу чи необхідність
ІКТ навчання  данина часу чи необхідністьІКТ навчання  данина часу чи необхідність
ІКТ навчання данина часу чи необхідністьAnnaTimohovich
 
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Валентина Муляревич
 
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнівВикористання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнівКовпитська ЗОШ
 
ікт на уроках географії
ікт на уроках географіїікт на уроках географії
ікт на уроках географіїOlya Bezverhnya
 
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redPoradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redMiroslav Kussen
 
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.Андррей Малахов
 
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльностівербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльностіNataliya Pazina
 
презентація 2
презентація 2презентація 2
презентація 2KarinaStepanova
 
Cтепанова Карина
Cтепанова КаринаCтепанова Карина
Cтепанова КаринаKarinaStepanova
 
Методична робота
Методична роботаМетодична робота
Методична роботаVikochca
 
управління процесом
управління процесомуправління процесом
управління процесомyuliyasubbotina
 

Similar to педрада (20)

ІКТ навчання данина часу чи необхідність
ІКТ навчання  данина часу чи необхідністьІКТ навчання  данина часу чи необхідність
ІКТ навчання данина часу чи необхідність
 
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
Формування ІКТ компетентностей учнів - один із пріоритетних напрямків розвитк...
 
Ікт на уроках географії
Ікт на уроках географіїІкт на уроках географії
Ікт на уроках географії
 
буряк ма
буряк мабуряк ма
буряк ма
 
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнівВикористання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
 
109
109109
109
 
ікт на уроках географії
ікт на уроках географіїікт на уроках географії
ікт на уроках географії
 
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redPoradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
 
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
2 використання ікт в процесі самоосвіти педагога малахов а.а.
 
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльностівербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
вербківська зш звіт по експериментальній діяяльності
 
до хмельна
до  хмельнадо  хмельна
до хмельна
 
презентація 2
презентація 2презентація 2
презентація 2
 
345,23.pdf
345,23.pdf345,23.pdf
345,23.pdf
 
166
166166
166
 
Cтепанова Карина
Cтепанова КаринаCтепанова Карина
Cтепанова Карина
 
Методична робота
Методична роботаМетодична робота
Методична робота
 
143.
143.143.
143.
 
Використання ІКТ на уроках математики
Використання ІКТ на уроках математикиВикористання ІКТ на уроках математики
Використання ІКТ на уроках математики
 
управління процесом
управління процесомуправління процесом
управління процесом
 
117997
117997117997
117997
 

More from Cshkilniy (20)

10
1010
10
 
08
0808
08
 
08
0808
08
 
07
0707
07
 
28.04.2021. 3
28.04.2021. 328.04.2021. 3
28.04.2021. 3
 
28.04.2021.2
28.04.2021.228.04.2021.2
28.04.2021.2
 
28.04.2021
28.04.202128.04.2021
28.04.2021
 
6,03,2021
6,03,20216,03,2021
6,03,2021
 
21.02.21.2
21.02.21.221.02.21.2
21.02.21.2
 
21.02.21
21.02.2121.02.21
21.02.21
 
6.02.2020
6.02.20206.02.2020
6.02.2020
 
18.10
18.1018.10
18.10
 
5.10
5.105.10
5.10
 
1,10
1,101,10
1,10
 
30.09
30.0930.09
30.09
 
Toys
ToysToys
Toys
 
29.09
29.0929.09
29.09
 
29.09
29.0929.09
29.09
 
1
11
1
 
1
11
1
 

Recently uploaded

Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptSvitlana Skydan
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxssuser38d5f2
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxssuser87759f
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxЛариса Іовженко
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfdjyamaha
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваznzposnan
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxSylaPravdy
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxssuser87759f
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxdjyamaha
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxssuser87759f
 

Recently uploaded (16)

Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..pptДосвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
Досвід роботи соціального педагога Скидан С.Д..ppt
 
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx20.02.2024.pptx
 
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptxУрок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
Урок 65 Пароутворення та конденсація.pptx
 
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptxДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. The day of national languagepptx
 
правила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptxправила поведінки під час дист.навч..pptx
правила поведінки під час дист.навч..pptx
 
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdfРішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
Рішення щодо стратегії розвитку закладу.pdf
 
Різьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтваРізьбярство як важлива складова мистецтва
Різьбярство як важлива складова мистецтва
 
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docxВідповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
Відповідь МОН щодо підвищення кваліфікації освітянами.docx
 
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptxДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
ДЕНЬ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. The day of Nebesna sotnyapptx
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf22.02.2024.pdf
 
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
Освітня програма "LEAN-виробництво харчової продукції"
 
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docxСТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
СТРАТЕГІЯ Мануйл 2024-2026 (зі змінами).docx
 
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptxДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
ДЖУРА - стрільба. Dzhura - games - shootingpptx
 
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
«…Золотої нитки не згубіть…»: історико-краєзнавча розвідка. Вип. 3
 

педрада

 • 1. ПЕДАГОГІЧНА РАДА «Підвищення рівня якості освітніх послуг шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» Мета:  Розглянути основні напрями застосування інформаційно - комунікаційних технологій в навчально - виховному процесі, їх вплив на розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів.  Сприяти удосконаленню навчально – виховного процесу через використання інформаційно комунікаційних технологій.  Активізувати роботу вчителів щодо оволодіння вчителями комп’ютерною грамотністю.  Обрати ефективні шляхи оптимізації навчально –виховного процесу через використання ІКТ. Найбільше значеннямаєне те, що учень використовуєновітні технології, а те, як це використаннясприяє підвищенню рівня його освіченості. С.Ерманн Людство неминуче вступає в інформаційну епоху. Фахівці вважають, що у світі розпочалося сторіччяінформатизації. Не стоїть осторонь цього процесуй наша держава, де останніми рокамипитанням інформатизації суспільства приділяється особливаувага. У глобальномурозумінні в процесіформування самодостатнього суспільства значна роль належить інформації, освіті та формуванню практичнихнавичок. Адже саме вони є дієвими засобамипоширення інформації про кращі технології та досвід. У сучасномуосвітньомупросторістали актуальними поняття «інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)», «медіа-освіта», «медіаграмотність», «мультимедіа».
 • 2. Робота в групах («Мозковий штурм», на роздуми 1 хв) І група Інформаційно-комунікаційнітехнологіїнавчання (ІКТ) можна визначити як сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, які використовуються для збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації. Під цими технологіями розуміють комп’ютери, мережу Інтернет, радіо- та телепередачі, а також телефонний зв'язок. ІІ група Медіа-освіта — частина освітнього процесу, спрямованана формування в суспільстві медіа- культури, підготовку особистостідо безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас- медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп'ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвиткуінформаційно- комунікаційних технологій Іншими словами, цілеспрямована підготовкадитини до ефективної взаємодіїз інформаційним простором. ІІІ група Ме́діагра́мотність -сукупність знань, навичокта умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів, а також розуміти і аналізувати складні процеси функціонування медіа у суспільстві, їх вплив. Медіаграмотність дозволяєлюдині активно використовуватиможливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету, розвиваєкритичне мислення.
 • 3. Медіаграмотність — це результат медіа-освіти. ІV група Мультимедіа -комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової,звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео. Впровадження сучасних інформаційно- комунікаційних технологій у роботу школи регулюється наступними документами:  Законом України "Про освіту",  Законом України "Про загальну середню освіту",  Законом України "Основнізасадирозвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки",  Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвиткув Україні",  Концепцію профільного навчання в старшій школі, тощо. Актуальною нині стала фраза "Хто володіє інформацією, той володіє світом". Нині комп’ютеризація навчального процесурозглядаєтьсяякодин з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти, а використання персонального комп’ютерає стрижнем інформаційних технологій навчання та виховання. Робота в групах. Вправа «Закінчи речення» І група («Застосування ІКТ вчителями дозволяє…»)  економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденнісправи і обов’язкияк фахівця;  готуватися до уроків (складати конспекти, добиратидидактичні матеріали тощо), батьківських зборів, виховних годин,
 • 4. різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах тощо;  оформлюватидокументацію;  в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів;  налагоджувати спілкування з батьками своїхучнів;  обмінюватися з колегами досвідом роботи, власнимиметодичними надбаннями, обговорюватиз ними актуальні питання навчання і виховання школярів;  швидко отримувати й систематизувати потрібну інформацію. ІІ та ІІІ групи (Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ даєзмогу:)  підвищити пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіо- інформації  стимулювати інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання,  підвищити ефективність засвоєння матеріалу,  інтенсифікувати процес навчання,  подати інформацію про об’єктиабо закономірностіявищ більш наочною, візуально легшою до сприйняття,  відтворити за короткийчас значний за обсягом матеріал;  викликати в учнів нові образи;  поглибити здобуті знання,  забезпечити диференційований підхід у навчанні  удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;  розвиватиїх творчі здібності, критичне мислення,  формувати вміння аргументовано й образно висловлюватисвої думки, судження, оцінки.  здійснити контроль завдякитестуванню і системи запитань для самоконтролю Отже у сучасномуінформаційному просторідана технологія є актуальною.Ця ідея допомагає підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу. При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності, послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює викладача, а тільки доповнює його.
 • 5. Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення. IV група Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ:  недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;  відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання,  відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів;  у вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;  недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;  у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;  існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів. Незважаючи на ті проблеми, які ви визначили, впровадження інформаційних технологій у навчально-пізнавальну діяльність учнів – це один із шляхів підвищення якостіосвітніх послуг. Актуальність питання визначається важливістю підготовки педагога до використання комп’ютерно-орієнтованихметодичнихсистем навчання у професійній діяльності; потребою широкого впровадження засобів iнформацiйних технологій у навчально-виховнийпроцес;впливом комп’ютернихзасобів на результати навчальної діяльності. Це питання - актуальне, тому що сьогодні в традиційну схему «вчитель – учень – підручник» вводиться нова ланка – комп'ютер. Відомо, що більшість людей запам'ятовує 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- та відеоінформації підвищує запам'ятовування до 40- 50%. Це і є мотивацією для використанні ІКТ в навчально – виховному процесі. Володіння учителем комп’ютерною грамотністю – веління часу. Адже відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями (наказ МОН №1473 від 20.12.2011року) присвоєння всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання учителями інформаційно комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально – виховному процесі.
 • 6. Переорієнтація мислення сучасного педагога на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність вчителя використовуватиІКТ як допоміжний навчальний ресурс набуває особливого значення. Сучасномусуспільству потрібна компетентна особистість, здатнабрати активну участь у розвиткуекономіки, науки, культури. Тому сьогодніу шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвиткуздібностейучнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвиткунавчально-пізнавальної активності та творчої самостійності. Створеннядобротногоінформаційногосередовища є ключовим завданням на шляху переходудо інформаційного суспільства. Сьогоднівикористання на уроці комп'ютера, телевізора, відео стало звичноюсправою. Багато програмнихпедагогічних засобів дозволяють "осучаснити" урок. В нашому загальноосвітньомунавчальномузакладі також створюються необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для опанування учнями школи сучаснихінформаційних технологій. Забезпеченість школи технічними засобами :  в школі працює кабінет з мультимедійним екраном, проектором;  кабінети №__ мають сучасніплазмові телевізори;  на сьогоднішній час оснащені комп’ютерамикабінет інформаційно- комунікаційних технологій;  в розпорядженнівчителів є ___ ноутбук,  всі педагогиволодіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі. Результати анкетування щодо визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів Отже, важливу роль у впровадженніІКТ у навчальну – виховну діяльність відіграє професійна майстерність вчителя, його особистафахова підготовка, вміння користуватися комп’ютером. Необхідною складовою формування єдиного освітнього інформаційного простору, першим кроком до використання інноваційних та дистанційних технологій навчання у професійній діяльностівчителя є наявність Інтернету. Щоб поглибити знання у сфері інформаційних технологій, навчитися застосовуватиїху процесівикладання різних навчальних предметів, багато вчителів обираєпіслядипломне навчання в галузі інформаційних технологій.
 • 7. Цьому активно сприяєй сучасна системанеперервної освіти, складовоюякої є дистанційна форма організації навчання, яка здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Вона почала набувати значного розвиткупротягомостанньогодесятиріччяі є найбільш ефективною при розв'язаннібагатьох проблем. Робота в групах «Заверши речення» (по одній фразі кожній групі упродовж 1-2 хв) Використання дистанційних форм навчання є дієвою підтримкою навчального процесу. Це дає змогу:  надати учням різнорівневу навчальну інформацію;  створитиумови для рівного доступу до якісної освіти;  поширити спектр освітніх послуг, використовуючиTV, радіо, Веб- ресурси;  підвищити інформаційну компетентність педагогів та учнів. Надзвичайно великі переваги використання мережевих методичних ресурсів. А саме: незалежність від місця проживання, швидкість доступу до інформації, можливість виборурізних ресурсів та розміщення власних ресурсів, можливість оцінити ресурс та роботуавтора. Наявність сучасного інформаційно-комунікаційного обладнання й доступу до Інтернет дає можливість вчителям ефективно вести пошук потрібних їм матеріалів у світовомупросторі, а учням набувати навичок пошуку, збирання інформації, її аналізу й використання для набуття освіти. Отже, ІКТ – потреба сучасної дитини. Спостерігаючиза дітьми, ми часто відмічаємо, як швидко вони освоюють сучаснутехніку – без жодних інструкцій, неначе вже народилися зі знаннями, як поводитися з комп’ютером чимобільним телефоном. Нові інформаційні технології відкривають учням доступдо нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи,дають нові можливостідля творчості, розвивають інтелектуальні здібностідитини. А зараз я надаю слово вчителям, які поділяться досвідом роботиз цього питання. 1. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках інформатики та в позакласнийчас»
 • 8. 2. «Про досвід використання ІКТ на уроках хімії» 3. «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів». 4. «Використання засобів ІКТ у процесі вивчення біології». 5. «Використання інформаційно – комунікаційних технологій у виховномупроцесі (під час проведення предметних тижнів і позакласних виховних заходів)». Підводячи підсумок, зробимо такі висновки: 1. ІКТ в галузі освіти – веління часу. 2. Застосування ІКТ у навчально-виховний процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень, який забезпечить розвиток творчих здібностей та життєвої компетентності учнів. 3. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки. 4. Для ефективної модернізації освіти вчитель повинен володіти навиками роботи з різними програмними продуктами, щоб підготувати якісний комп'ютерний супровід уроку. Ми можемо довго дискутувати з приводу ефективності використання інформаційно – комунікативних технологій на уроці та як вони впливають на розвиток творчих здібностей та життєвої компетентності учнів, але не використовувати їх не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Я думаю, що після сьогоднішньої педагогічної ради у вас, шановні колеги, з’явиться велике бажання удосконалити свою методичну майстерність щодо використання ІКТ у навчально – виховному процесі і ви будете широко використовувати інформаційно – комунікаційні технології на своїх уроках як засіб підвищення рівня освітніх послуг. Учителі початкових класів і вчителі – предметники, які володіють сучаснимикомп’ютернимитехнологіями, викладачі інформатики мають вибудовувати весь процес навчання так, щоб він забезпечував, поряд із засвоєнням предметного змісту, формування відповідних технологічних та інформаційних умінь і навичок, які застосовуютьсяв різних життєвих ситуаціях.
 • 9. Оскільки, використання медіа-засобів і медіа-технологій у навчальному процесіє актуальною проблемою сучасноїшкільної освіти пропонуємо такі рішення педагогічної ради: Усім вчителям: – Ефективно використовуватиінформаційно-комунікаційні технології на уроках та в позаурочнийчас. – Поширювати власний досвід щодо застосування ІКТ в навчально-виховномупроцесів Інтернет просторі, через засоби фахових періодичних видань та участі в педагогічних виставках. – Постійно висвітлювати новини, заходи, які відбуваються в школі, досягнення учнів на сайті школи. Класним керівникам 1-11 класів: – У виховній роботіактивно запроваджуватимедіаосвітні проекти з метою забезпечення медіаграмотності учнів. – На батьківських зборахрозглядати питання щодо безпечного використання Інтернету. Вчителям інформатики : – Поповнювати банк електронних засобів навчання. Атестаційній комісіїЗОШ І-ІІІ ст. №____: – Під час атестації враховувати результативність роботи вчителів згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України (наказ МОН №1473 від 20.12.2011року)щодо застосування ІКТ в навчально-виховний процес. Керівникам МО: – Врахувати в планах методичних об'єднань (на 2016-2017 н.р.) роботущодо застосування ІКТ в навчально-виховномупроцесі. Література 1. Радул В. В., Соціальна зрілість особистостівчителя: фактори формування/ В. В. Радул. -К. Вища шк., 2008. -240с. 2. Жаболенко М. В. Инновации в области использования информационно- коммуникационных технологий в учебном процессе/М. В. Жаболенко, Н. О. Жданова// Стратегія інноваційного розвиткусистеми вищої освіти в Україні: матеріали міжнародної науково-практичноїконференції/ гол. ред. С. В. Смерічевська. - Донецьк: Кальміус, 2007 р. 3. КочевойР. А. Информационныетехнологиив процес се обучения/Р. А. Кочевой//доп. Учасників V Всеукр. Наук. -метод. Конф. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. - Запоріжжя:ЗДІА, 2005 р. 4. Закон України"Про основнізасадирозвиткуінформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" // Урядовийкур’єр. 2007. -№6.
 • 10. Анкета для визначеннярівня ІКТ-компетентностіпедагогів ПІБ вчителя____________________________________________ 1. Чи застосовуєтеВи ІКТ у роботі?  Так  Ні 2. Де Ви отримали навички ІКТ?  В Інституті педагогічної післядипломної освіти  В школі проводилися курси  Самостійно  Інше 3. Як Ви використовуєтеІКТ у педагогічній діяльності?  Друкую на комп’ютері матеріали для занять  Шукаю навчальну інформацію в мережі Інтернет  Проводжуурокиз використанням комп’ютерної техніки o Шкільного ноутбука o Власного ноутбука  Інше 4. Чи використовуєтеВи ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?  Так  Ні 5. Якщо використовуєте, то як?  Готуюся до виступів (текст, наочні матеріали)  Використовуюматеріали з мережі Інтернет  Готую статті для публікації в електронному вигляді  Постійно публікую свої педагогічнірозробкив мережі Інтернет  Маю власний блог, сайт  Інше 6. Як часто Ви працюєте в комп’ютерномукласі  Часто  Інколи  Ніколи  Не заходжу, бо вдома є можливість працювати за комп’ютером 7. Чого саме Ви хотіли б навчитися?  Працювати з текстовим редактором Microsoft Word (поглибити знання)  Працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (поглибити знання)  Створюватипрезентації у Microsoft Office PoverPoint