Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

розробки уроків з української мови та читання. 2 клас

Автор: Шпак Оксана Павлівна, вчитель початкових класів Снігурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської області.
Розміщено на сайті "Шкільного порталу"
http://testportal.ucoz.com/

 • Be the first to comment

розробки уроків з української мови та читання. 2 клас

 1. 1. 1 Снігурівської райдержадміністрації Снігурівської районної ради Миколаївської області Снігурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Розробки уроків з української мови та читання. 2 клас Шпак Оксана Павлівна Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, викладач основ здоров’я, ЗДВР.
 2. 2. 2 Упорядник: Шпак Оксана Павлівна Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, викладач основ здоров’я, ЗДВР. Розробки уроків з української мови та читання. 2 клас Збірку укладено відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 20.04.2011 №462, навчальних Програм, затверджених наказом МОН молоді і спорту України від 12.09.2011р. №1050. Лист Міністерства освіти України №1/11-358 від 24.02.98р. У збірці розкрито основні прийоми розвитку творчо - інтелектуальних здібностей молодших школярів науроках в початковій ланці інклюзивного навчання.
 3. 3. 3 Вступ Реформування освіти в Україні та модернізація технологій її реалізації зумовили нагальну потребу оновлення освітнього змісту. В цьому контексті особливого значення набуває вирішення проблеми узгодження оновленого змісту з навчальними досягненнями учнів. Насамперед, це стосується дітей з особливими потребами, оскільки йдеться про співвідношення особливостей їхнього психофізичного розвитку та показників рівнів навчальнихдосягнень (в цензовому та нецензовому рівнях здобуття освіти). Вирішенню означеної проблеми значною мірою має сприяти розроблений науковцями Інституту загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів від 21 серпня 2013р. №607. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами розроблено з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, оскільки основна специфіка навчання і виховання зазначеної категорії дітей припадає саме на молодший шкільний вік. Цей Державний стандарт визначає зміст цензової та нецензової початкової загальної освіти, системності, інтегративності, єдності навчання та виховання засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в
 4. 4. 4 інтересах людини, родини, суспільства, держави. Він розглядається як невід’ємна складова Державного стандарту початкової загальної освіти і є базовим інструментом реалізації конституційних прав на освіту громадян з особливими освітніми потребами. Це – нормативно-правовий документ України який встановлює систему норм і правил, обов’язкових для виконання в будь-якому освітньому закладі, де навчаються і виховуються діти з особливими освітніми потребами. Інклюзивний підхід в освіті З-поміж головних прав та свобод демократичного суспільства, забезпечення права на освіту для усіх дітей, в тому числі – з особливими освітніми потребами, є провідним аспектом. Термін «інклюзивна освіта» вперше прозвучав у Саламанкській декларації про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами, яка була прийнята на Всесвітніх конференції з питань освіти осіб з особливими потребами у червні 1944 р. Саме ця декларація стала першим міжнародним документом, який оголосив на необхідності проведення освітніх реформ у напрямі інклюзивної освіти В основу терміну «інклюзивна освіта» лежить соціальна модель розуміння інвалідності, яка трактується, як поняття, здатне до еволюціонування, і є результатом взаємодії, що відбувається між людьми, котрі мають порушення здоров’я, і бар’єрами, що існують у
 5. 5. 5 зовнішньому середовищі та заважають їхній повній та ефективній участі у житті суспільства. Соціальна модель розуміння інвалідності стала альтернативою медичній моделі, яка була спрямована передусім на корекцію розвитку осіб з особливостями психофізичного розвитку чи осіб з особливими потребами. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію учнів, але воднораз створює належні мови для отримання якісної освіти для таких дітей. Основні цінності інклюзивної освіти Визнання того, що всі діти можуть навчатися. Робота з усіма дітьми, незалежно од віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку. Удосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб усіх дітей. Частина великої стратегії зі створення інклюзивного суспільства. Динамічний процес, який перебуває постійно у розвитку. Основні принципи інклюзивної освіти Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень. Кожна людина здатна відчувати і думати.
 6. 6. 6 Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою. Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки. Справжня освіта може здійснювати тільки в контексті реальних взаємостосунків. Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників. Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини. Визнання спроможності до навчання кожної дитини та необхідності створення суспільством відповідних для цього умов. Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей. Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів. Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини. Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною. Подолання потенційних бар’єрів у навчанні Зміст початкової освіти дітей з особливими потребами регулюються та узгоджуються в Базовому та Типовому
 7. 7. 7 навчальних планах початкової загальної освіти, державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та напрямах корекційно - розвиткової роботи. Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальноосвітньої освіти дітей з особливими освітніми потребами за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учнів та загальнотижнева кількість годин за галузями та загальнотижнева кількість годин на корекційно- розвиткові заняття. Структура змісту освіти та його диференціація за освітніми галузями, які представлені у Базових навчальних планах дітей з особливими освітніми потребами визначається Постановою Кабінету Міністрів від 21 серпня 2013р. №607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами». Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової визначається Державним стандартом початкової загальної освіти (№462). Тож, передумовою забезпечення успішного навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі єіндивідуалізація навчально-виховного процесу. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу має на меті: розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що допоможе педагогічному колективу закладу пристосувати середовище до потреб дитини; надання додаткових послуг та форм підтримки упроцесі навчання; організацію спостереження за динамікою розвитку учня. Зокрема провідним документом, що забезпечує індивідуалізацію навчання, учня з особливим освітніми
 8. 8. 8 потребами, є індивідуальна програма розвитку. Індивідуальна програма розвитку, відповідно до вказівок інструктивно - методичного листа, розробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та – за потреби – індивідуальний навчальний план.
 9. 9. 9 ЗМІСТ Розробки уроків з української мови та читання. 1. Тема: Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту. 2. Тема: «Вимова та написання слів з апострофом . Робота над прислів’ями» 3. Тема. Закріплення вимови і написання слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів. 4. Тема. Слова, що називають ознаки предметів. 5. Тема. Речення. Поняття про речення (перший урок з теми «Речення»). 6. Тема . Українська народна казка «Рукавичка» 7. Тема. Приголосні звуки [дз], [дз'], [дж]. Позначення їх буквами. 8. Тема. Повтори і пригадай. Підсумок за розділом «З літературної скарбниці» 9. Тема: Українська народна казка «Кривенька качечка»
 10. 10. 10 Тема: Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту Мета. Уточнити і закріпити знання учнів про вимову приголосних звуків та позначення їх буквами на письмі, вчити дітей правильно передавати на письмі звук [дж]. Збагачувати словниковий запас учнів, розвивати мовлення, тренувати пам'ять. Виховувати любов до природи. Обладнання: Таблиця «Алфавіт», малюнок із зображенням бджоли, кольорові олівці, картки зі словами. Хід уроку I. Організація класу до уроку II. Актуалізація опорних знань. Каліграфічна хвилинка Ст іть пі нь во вп Стоїть півень на току у червонім ковпаку. — Спишіть каліграфічно. — Відгадайте загадку. Які слова допомогли вам це зробити? — Побудуйте звукову модель слова півень. — Скільки в цьому слові голосних? А приголосних? III. Повідомлення теми і мети уроку — Сьогодні ми будемо говорити про приголосні звуки і позначення їх на письмі буквами, а також про роль приголосних звуків у мовленні. 1. Робота із загадкою. Швидкокрила, невеличка Ця невтомна трудівничка. Цілий день вона літає, У квіток нектар збирає. Буде в місті й на селі Мед солодкий на столі. (Бджола.) —Яку користь для людини приносять бджоли? Бджола не може жити одна, вона виживає в купі з іншими бджолами.
 11. 11. 11 Бджолина сім'я складається з однієї матки (королеви) і багатьох тисяч робочих бджіл і трутнів. Кожна робоча бджола виконує певну роботу у вулику. Спочатку вона чистить комірки, потім годує лічинок, і нарешті, вона стає польовою бджолою, яка збирає нектар і квітковий пилок, що згодом стануть медом. Мед — дуже корисний продукт. Його вживають при багатьох захворюваннях. 2.Фонетичний аналіз. Складання звукової схеми до слова-відгадки Скільки букв в слові «бджола»? (6 букв.) Скільки звуків? (5 звуків.) Чому? IV. Осмислення нових знань 1. Спостереження за звучанням приголосних звуків. — Пригадайте, чому голосні так називаються? — За участю чого вони вимовляються? — Вимовте тепер деякі приголосні звуки. Як проходить повітря у ротовій порожнині? (З перепонами). За участю чого вимовляються ці звуки? (Голосу і шуму або тільки шуму). 2. Робота з таблицею «Алфавіт». — Назвіть букви, якими позначаються приголосні звуки. — Які букви позначають завжди тільки твердий звук? А яка буква позначає тільки м'який звук? 3. Виконання вправи 21, с. 105. — Прочитайте букви, називаючи звуки, які вони позначають. 4. Вправа 22, с. 106. — Прочитайте слова вголос. Які слова вимовляти важче? — Запишіть в один стовпчик слова, в яких приголосних звуків більше, ніж голосних, а в другий — решту слів. — В українській мові слів із збігом кількох приголосних небагато, тому і називають нашу мову мелодійною, співучою.
 12. 12. 12 Вивчайте мову українську — Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, Прекрасну, милу і чудову, Як материнську пісню колискову. (А. Каніщенко) Мовленнєві вправи. Прочитайте загадку, надрукуйте відгадку. (Бджола.) Складіть і запишіть слова. (Бджола, сиджу, джміль, дріжджі.) 5.Фізкультхвилинка. VI. Узагальнення і систематизація вивченого Читання та заучування напам'ять лічилки: Джміль, оса та бджілка — Ось і вся лічилка. 6.Робота у зошитах. Письмо по пам'яті лічилки в робочих зошитах. 1)Зоровий диктант: Джерело, дзвінок, ходжу, дзьоб, бджілка. 2)Гра «Граматичне додавання». —Запишіть слова-відповіді: дж + міль = (джміль); дж + ем = (джем) + пер = (джемпер). 3)Творче списування. —Вставити сполучення «дж» чи «дз»: в словах під малюнком у прописі; в словах з дошки: _иґа, си_у, ґу_ик, ґе_ь (дзиґа, сиджу, ґудзик, ґедзь) 4)Запис лічилки в зошит. IV. Підсумок уроку Яке буквосполучення навчилися сьогодні писати? Як з'єднуються букви «д» і «ж»? —Які ви запам'ятали слова, у яких слід писати бук- восполучення «дж»?
 13. 13. 13 Урок української мови 2 клас Тема: « Вимова та написання слів з апострофом. Робота над прислів’ями» Мета: закріпити навички вимови, читання та написання слів з апострофом; розвивати вміння порівнювати, спостерігати, узагальнювати звукові явища ; вчити працювати над прислів’ями ; розвивати пізнавальну активність, спостережливість. виховувати уважність, чуйність, доброту. Обладнання: схеми звуко-складових моделей; фішки; кросворд; предметні малюнки. Тип уроку . Комбінований Хід уроку 1.Організаційний момент Любі хлопчики й дівчатка! Шкільний дзвоник вже лунає, До роботи всіх скликає. Учитель перевіряє наявність у дітей на партах необхідного приладдя, готовність учнів до уроку. 2.Мотивація навчальної діяльності. На уроці ми будемо уважні, дисципліновані, кмітливі, допитливі. А щоб гарно працювати, проведемо мовну розминку. 3Артикуляційні вправи Яч-яч-яч-я ловив м’яч Юч-юч-юч-загубив від хати ключ, їж-їж-їж-на підвіконні лежить ніж. ІІ Мотивація навчальної діяльності . Повідомлення теми і мети уроку. 1 Повідомлення вчителя — В українській мові знак апостроф указує на роздільну вимову в словах.
 14. 14. 14 2 Гра «Впіймай слово» Учні плескають у долоні, почувши слово з апострофом. М’яч, буряк, п’ять, б’ють, бюро, пір’я, рядок. 3 Ознайомлення з написанням апострофа Я такий же, як знак розділовий, І відомий шкільній дітворі. Дуже схожий я на кому І пишусь не внизу, а вгорі. Учитель дописує апостроф у рядочок розділових знаків. 4 Звуковий аналіз слів м’яч, п’є, в’ють — Назвіть приголосні, що стоять перед апострофом. — Які звуки позначають букви я, ю, є? Складання речень за малюнками. –Діти, до якого речення підходить ця схема? 4. Фізкультхвилинка Що ж, мабуть, прийшла пора Трохи відпочити, Я вас хочу на зарядку, Друзі, запросити. Руки вгору піднімаєм, Швидко вниз їх опускаєм. Нахил вправо, нахил вліво — Повторімо знову вміло. Читання слів у колонках Б ’Є СІМ ’Я ХОМ’ ЯК П’ Є М’ ЯЧ ІМ’ Я БУР ’ЯН ОБ’ ЇСИ В’ЯНУ ПОДВІР’ Я М ’ЯКИЙ В ’ЮНИ В’ Є ДЕМ’ЯН ДЕВ ’ЯТЬ З’ ЇХАВ ПІД ’ЇХАВ М ’ЯСО В ’ЮН Що у них спільного? Мета нашого уроку навчитися правильно вимовляти
 15. 15. 15 слова з апострофом. Тож прочитаймо їх ще раз. Робота над прислів’ями. –Прочитай прислів’я . Яка його головна думка? Один зараз краще трьох потім. Не відкладай на завтра те , що можна зробити сьогодні. Читання тексту з таблиці. Апостроф роздільна вимова після твердих приголосних я — [йа] ю — [йу] є — [йе] ї — [йі] Фізкультхвилинка (гімнастика для очей) Оченята роблять вправи: Вліво, вправо, вліво, вправо. Потім вгору, потім вниз Оченятами дивись! Рухи очима вліво-вправо, вгору-вниз протягом 2 хв. V. Робота за підручником ст.119 Впр 67) 1 Робота над словами з апострофом 2) Читання слів хором, «ланцюжком» 2 Розглядування малюнка — Кого ви бачите на малюнку? — Як їх можна назвати одним словом? — Складіть речення за малюнком. 3 Звуко-буквений аналіз слова сім’я(запис у зошити) 4 Читання заклички — Назвіть слова з буквою я. — У якому слові вона позначає два звуки? Чому? Сонечко, сонечко Сонечко, сонечко, Виглянь у віконечко, Дітки гуляють, Тебе виглядають. 5 Вивчення заклички напам’ять Мовна гра «Утвори нове слово з апострофом»
 16. 16. 16 Солома -……..,кропива -………., горобець- ……,голуб-…ластівка-……….. -Діти записують утворені слова. VI. Підсумок уроку — З яким знаком ви ознайомилися? — Що ви про нього дізналися? — З’єднайте звукову модель з відповідним словом. — Закінчіть речення: «Сім’я — це...»
 17. 17. 17 Урок української мови 2 клас. Тема.Закріплення вимови і написання слів з апострофом. Звуко-буквенний аналіз слів. Мета. Закріплювати уміння правильно вимовляти слова з апострофом, записувати їх. Закріплювати вміння складати звукові моделі до слів з апострофом. Розвивати мовлення учнів. Фрмувати вміння правильно писати слова з апострофом, переносити їх з рядка в рядок; розвивати мовлення, вміння узагальнювати, робити висновок. Виховувати любов дітей до природи. Тип уроку: урок закріплення знань Обладнання: таблиця, малюнки із загадками, схеми, картки Хід уроку І. Організаційний момент. - Добрий ранок, діти! Сьогодні до нас прийшли гості, привітайте їх гостиною усмішкою. Вони хочуть побачити чого ви вже навчилися, досягли. Щоб чогось досягти в житті, потрібно докласти багато зусиль. Подивіться на екран, подумайте, які риси характеру у цьому допомагають? Знайдіть зайві: бажання байдужість уважність наполегливість терпіння працьовитість лінь (Зайві риси характеру лінь і байдужість) - Всі ці зусилля: бажання, уважність, наполегливість, терпіння, працьовитість нам знадобляться сьогодні на уроці. Девіз уроку І знову кличе дзвоник нас.
 18. 18. 18 Ми дуже любим рідну мову, Її мелодію чудову. Розгорніть зошити, запишіть: число, класна робота. 2) Каліграфічна хвилинка За ребусом 7 «я» скласти слово (сім’я) і записати його, звертаючи увагу на написан няслів з апострофом. II.Мотивація навчальної діяльності 1.Робота із загадкою. Хоч буваю часто битий, Але зовсім не сердитий, Я стрибаю, веселюся! Чи вгадаєте, як звуся? (М'яч.) —Які слова допомогли вам здогадатися, що це м'яч? 2.Фонетичний аналіз. Складання звукової моделі слова-відгадки. Скільки букв у слові? Скільки звуків? Чому? II.Вивчення нового матеріалу Повідомлення теми уроку. Письмо буквосполучень з апострофом. Учитель пояснює, що апостроф передають на письмі крапкою з невеличким «хвостиком» і пишуть на верхній рядковій лінії. IIІ. Актуалізаціяопорнихзнань. — Кого ми називаємо братом і сестрою? (Братик — це апостроф, а сестричка — це кома). — Хтопригадає нам про них казочку? (Учень розповідає казку про апостроф). Казка про Апостроф На сторінках книжок живуть братик і сестричка. Вони дружать між собою. Братик трішки гордовитий, бопнеться
 19. 19. 19 до голови букв, а сестричка — скромна, все біля ніг. Але не всі слова дружать з гордовитим братиком. Його приймають слова після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї. Почав він називатися цікавим словом — Апостроф. А сестричка зветься Комою. Після букв, запам’ятайте: Бе, Пе, Ве, еФ, еМ та еР – Всі апостроф проставляйте Між Я, Ю, Є, Ї тепер! Назавжди запам’ятайте Де апостроф наш писать. Добре правила вивчайте, Правила ці треба знать. ЦІКАВО ЗНАТИ!- Що означає АПОСТРОФ-само слово прийшло до нас з грецької мови, де означало «повернутий убік» і пов`язане зі словами «кривий, зігнутий»(подивіться на нього) – ЦІКАВО ЗНАТИ!-Апостроф унікальний, бо ж не в кожній мові є! От в українській він є, а в російській немає! І тому його не можна губити і забувати, бо від цього мова збідніє, стане незрозумілою. От скажіть слова: б’ю, п’ю, в’ю,в’яжу. Яка цифра зображена на малюнку? Як ми записуємо слово дев`ять? Які предмети зображені на цифрі? Як ми записуємо слово м’яч? Вчитель. У підручнику вміщена цікава загадка про м’яч. Відкрийте підручник на с. 58, вправа 1. Чим покрите тіло птаха? Як ми записуємо слово пір`я? Яка рослина зображена на малюнку? Як ми записуємо слово м’ята? 4.Мовленнєві вправи. —Прочитайте загадку і надрукуйте відгадку. (Апостроф.) —З'єднайте стрілочкою знак апострофа із малюнками
 20. 20. 20 предметів, в яких є апостроф. —Складіть слова. (Сім'я, м'ясо, п'ятірка, в'юн.) 5.Фізкультхвилинка. IV. Вправи на закріплення. - До нас на урок завітав сьогодні поважний гість. Прийшов він не просто так, а буде весь урок спостерігати та нагадувати, що у зошиті потрібно писати каліграфічно. Я такий же, як знак розділовий, Я відомий усій дітворі. Та в словах української мови Я пишусь не внизу, а вгорі.. Правильно, діти, вивідгадали — я Апостроф!! Учень. Він особливий знак, І - не вимовляється ніяк, Але з ним поруч звуки інші Звучать при вимові твердіше. АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ –На що я схожий?(місяць, банан, кома) Апостроф. Я прийшов до вас не просто так, а приніс для вас цікаві завдання. Ось погляньте. Письмо в робочих зошитах. 1)Творча робота. —Утворіть слова, запишіть їх: м' + (яч, ята, язи, ясо); п' + (ю, явка, ятка, ять, ятниця). —Запишіть утворені слова з пропису. 2)Коментоване письмо. В'юн, в'яз, сім'я, пір'я, дев'ять, реп'ях, хом'як. 3)Робота з деформованим реченням. —Складіть речення із поданих слів і запишіть: Діти, подвір'ї, на, гралися. (Діти гралися на подвір'ї. На подвір'ї гралися діти.) V. Підсумок уроку Рефлексія. Апострофе, це всі завдання, що ти приніс?
 21. 21. 21 - Діти, підійдіть до дерева бажання і погляньте, чи справдились ваші очікування? - Ти, Апострофе, задоволений нашими дітками? — Так, гість задоволений — ви добре засвоїли правила вживання апострофа. Задоволена вашою роботою я також. Дякую всім за співпрацю.
 22. 22. 22 Урок з української мови. 2 клас Тема. Слова, що називають ознаки предметів Мета: ознайомити учнів із лексичним значенням слів, що відповідають на питання (який? яка? яке?) - в однині? ( які?)- у множині; формувати вміння впізнавати предмет за його ознаками; спостерігати за роллю прикметників у загадках; добирати близькі та про- тилежні за значенням слова; практично ознайомити із вживанням слів — назв ознак у переносному значенні; розвивати зв'язне мовлення, уяву, спостережливість; виховувати в учнів увагу до слова, інтерес до мовних явищ. Обладнання: таблиці «Подібність за суттєвою ознакою», «План уроку», «Всебічна характеристика предмета»; плакат-завдання; аудіозапис вірша «Наша мова» та мелодії пташиного співу; дидактичний матеріал з української мови для 2 кл.; предметні малюнки; роздавальний матеріал. План уроку 1.Всебічна характеристика предмета Ознаки предмета за кольором, розмірами, формою, смаком (уміння ставити питання). Один (який?) Багато (які?) Роль прикметників у загадках (ребусах) Антоніми, синоніми Пряме і переносне значення прикметників ХІД УРОКУ I.Організація дітей до уроку Зошит свій я розгортаю Та під нахилом кладу. І від вас не потаю Ручку я ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь. За роботу враз берусь.
 23. 23. 23 II.Актуалізація опорних знань 1.Гра «Утвори слово» (вивішую плакат) — Перед вами записані слова. Яка це частина мови? Завдання. З перших літер кожного слона утворіть нове слово. МАМА ОНУКИ ВІНОК АБЕТКА - Відгадай загадку. Срібною каймою На гілках висить зимою. (Іній) -Запишіть каліграфічно Ін ій іній Наш сад убрався в срібний іній. -Назвіть у реченні слова – назви предметів. III. Мотивація нової навчальної діяльності. 1.Прослуховування запису вірша «Наша мова» Ви активно брали участь у конкурсах, присвячених багатству, красі, милозвучності рідної мови. Послухайте вірш, складений зі слів-ознак, що описують мову. Завдання: уважно слухайте і запам'ятайте деякі ознаки мови. НАША МОВА Ніжна, мила, світанкова. Ясна, чиста, колискова, Мелодійна, дзвінкотюча, Дивна, радісна, співуча, Лагідна, жива, казкова, Красна, чарівна, шовкова, Найдорожча, добра, власна, Мудра, сонячна, прекрасна, Солов'їна, барвінкова
 24. 24. 24 Українська мова! —Які ознаки мови ви запам'ятали? 2.Повідомлення теми і мети уроку ..... Отже, сьогодні на уроці ми вивчатимемо слова, що називають ознаки предметів, тобто прикметники. Працюватимемо за планом (вивішую плакат). - Перший пункт плану означає, що ми маємо навчитися описувати іменники, називати їх ознаки. Ваше завдання — з'ясувати, які є основні групи ознак предметів. IV. Формування уявлень про лексичне значення прикметника 1. Проблемна ситуація (визначення подібності за суттєвою ознакою) Гра «Що зайве?» —Прочитайте слова по групах і назвіть зайве слово. Поясніть, чому воно зайве? Зелений, червоний, жовтий, ліс. Калина, коротка, довга, низька. Квадратна, трикутна, стіл, кругла. Кисле, груша, пекуче, гірке. Висновок. Отже, предмети можна описувати за кольором, розміром, формою, смаком. Який кавун за смаком? Якою є форма писанки? Яка за розміром груша? Якого кольору ялинка? 2.Опис предметів за таблицею КОЛІР РОЗМІР ФОРМА СМАК —Учимося ставити запитання під іменника до прикметника (усно). Лимон (який?)...; цибуля (яка?)...; яблуко (яке?)...;
 25. 25. 25 вишні (які?)... —Записуємо в зошиті. Яблуко (яке?) — червоне, велике, солодко, кругле. Висновок. Отже, в українській мові с слова, які виражають ознаки предметів і відповідають на питання який? яка? яке? які? Ці слова називаються прикметниками. 3.Робота з підручником 1)Формування правила (с. 117). —Що таке прикметник? 2)Добирання ознак за мовним матеріалом — впр. 252 (усно). V. Спостереження за мовним матеріалом Однина і множина прикметника —Другий пункт нашого плану •— визначення числа прикметника. Якщо багато предметів, то ознака буде у множині. Метелики (які?)— яскраві. Висновок. Якщо слово виражає ознаку двох чи багатьох предметів, ставимо питання які? —Розгляньте малюнки і зверніть увагу па таблицю. Якщо є один предмет, то ознака буде в однині. Метелик (який?) — яскравий. Висновок. Якщо слово виражає ознаку одного предмета, до нього стави-мо питання який? яка? яке? Вправи для зору Самостійна робота Самостійно я працюю -Помилок не буде, факт! Я уважно помудрую Вийде добрий результат. Творче завдання (дидактичний матеріал) —Записуємо лише словосполучення у множині (с. 50, завдання 6).
 26. 26. 26 Червоні вишні, смачні яблука, цікаві казки, хитрі лисиці, зимові ночі. 4.Роль прикметника у загадках 1) Розгадування ребуса. —Наступна частина нашого уроку полягає у тому, щоб навчитися знаходити прикметники у загадках і самостійно добирати прикметники для опису. —Яке слово заховалося у цьому ребусі? (Показую малюнки.) Урок продовжим без зупинки • З каліграфічної хвилинки. іл — нижнє з'єднання бі — верхнє з'єднання зі з'єднувальним елементом 3)Гра-асоціація «Я — білка...» Уявіть собі, що ви — білка (яка?). 4) Робота над загадкою. —Послухайте текст. У пташки щічки, лапки, шапки, голосок... Вона називається... —Чи можна з цього опису дізнатися, що це за пташка? (Загадку слухаємо під запис пташиного співу.) Пташка невеличка, В неї білі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, Фартушок жовтенький, Голосок тоненький. Та ця ж пташка невеличка Називається... (синичка). (Показую малюнки синички.) а) Вибірковий диктант. —Випишіть із тексту загадки лише прикметники. 6)Масаж пальців. У гніздечку пташенята Ждуть матусю із зернятком. 7)Цікавинка про синичок.
 27. 27. 27 Синички — дуже працьовиті пташки. Уявіть собі, що протягом одного дня вони приносять своїм дітям у дзьобиках їжу 390 разів. 5. Добирання синонімів та антонімів —У наступній частині нашого уроку ми спробуємо побачити на малюнку відмінні ознаки предметів. Будинок: низький — високий; широкий — вузький; світлий — темний. (Одну пару слів записуємо.) —Слова, протилежні за значенням, називаються антоніми, а точніше - прикметники-антоніми. —А на другому малюнку знайдіть близькі за значенням ознаки. Клоун (який?) — усміхнений, радісний, веселий. —Отже, ми назвали слова, близькі за значенням, — це синоніми. 6.Фізкультхвилинка Дерева високі-високі, Травичка низенька-низенька. Вітер дерева колише-гойдає, То вліво, то вправо нахиляє. Пташки летять-відлітають, Л учні тихенько за парти сідають. —Хто з вас почув у фізкультхвилинці антоніми? Назвіть їх. 7.Вживання слів — назв ознак у переносному значенні —Відгадайте загадку. Стоять у лузі сестрички, Золотенькі очі, біленькі вічка. З ким порівнюються ромашки? Що означає вічка біленькі (Показую малюнок.) У прямому чи в переносному значенні вжиті прикметники? VI. Закріплення вивченого Творче завдання ВПРАВА «ВІДГАДАЙ ЗА ОЗНАКОЮ»
 28. 28. 28 Ведучий об'єднує людей за певною ознакою (наявність однакового взуття, колір волосся). Одна дитина залишає приміщення і повертається, коли гравці обрані. Вона повинна відгадати, за якою ознакою об'єднані люди 1.Групова робота «Павутинка» —Доберіть прикметники до назви тваринки (за вибором, предметні малюнки). 2.Бесіда Яку частину мови ми вивчали на уроці? На що вказує прикметник? На які запитання відповідає прикметник? З якою частиною мови найчастіше пов'язаний прикметник? VIII. Домашнє завдання Вивчити правило. Дібрати прикметники до іменників (на малюнку).
 29. 29. 29 Українська мова 2 клас Тема. Речення. Поняття про речення (перший урок з теми "Речення"). Менш: формувати поняття про речення як одиницю мовлення, що виражає закінчену думку; вчити пов'язувати слова в реченні; розвивати навички написання слів у реченні окремо одне від одного; виховувати доброзичливе ставлення до природи. Обладнання: підручник для 2 класу "Українська мова", (автори: Г.М. Мерсіянова); казковий герой Колобок, малюнки, картки. Тип уроку: Комбінований Хід уроку I. Організаційний момент. Учитель: Пролунав уже дзвінок, Час почати нам урок. На уроці рідну мову Будемо вивчати. Прошу,будьте всі уважні, Щоб її нам добре знати. 1.Інтерактивна вправа «Криголам» У-уважними Р-розумними О-охайними К-кмітливими -Що ви чекаєте від уроку? ІІ. Вивчення нового матеріалу ІІІ Повідомлення теми і мети уроку. (Тема уроку записана на дошці.) - Діти, сьогодні ми помандруємо у казкову подорож країною "Речення", до пригадаємо все, що вчили про речення, навчимося правильно складати речення і
 30. 30. 30 правильно записувати їх. А допомагати нам буде добрий і веселий герой. Відгадайте загадку і дізнаєтеся, хто він. Я - клубочок не простий. Я - клубочок чарівний. Я тобі допоможу І дорогу покажу. Я від діда утікав, І від баби утікав. Ти за мною тепер йди І знання собі знайди. (Колобок) -Мандрувати ми будемо ось таким маршрутом: "Каліграфічна хвилинка". Зупинка "Повторялочка". Зупинка "Новинка". Зупинка "Веселинка". Зупинка "Плутанка". Зупинка "Тренувальна галявина". 3. Каліграфічна хвилинка. -Щоб букви правильно писати, -Хвилинку каліграфії нам треба розпочати. -Пишіть букви рівненько -Щоб було красиво і гарненько -Сьогодні ми мандруватимемо з Колобком. -Але спершу згадаємо, де ж з'явився наш Колобок у казці? Гак, у хатинці діда з бабою. І був він схожий на сонечко золоте і кругленьке. А сонечко починається якою буквою? (Буквою "ес".) Отже, сьогодні ми будемо повторювати написання букви "ес". а) перевіряємо поставу Зошит свій я відкриваю, Навкіс я його кладу. Ручку я ось так тримаю. Сяду рівно не зігнусь.
 31. 31. 31 б) Запис: Дата Класна робота -Відкривайте зошити, візьміть зелені ручки і запишіть дату. (Вчитель показує на дошці, як писати і з'єднувати букви.) -Запишіть велику і маленьку букви "ес", склади: со, схо, сі, все, сво, ос, сві, ся; слова: сонечко, слово, суничка, своя, світить; речення: Всім діткам світить веселе сонечко. Сс со схо сі все сво ос сві ся Сонечко слово суничка своя світить Всім діткам світить веселе сонечко. 3.Зупинка "Повторялочка". -А хто ж назмітав борошна, випік Колобка? Правильно, дід і баба. І завжди пам'ятав Колобок, та не забував, що він схожий на сонечко. Тож помандруємо до іншої зупинки - "Повторялочка". Давайте і ми згадаємо, що ми знаємо про речення. З чого складається наше мовлення, текст? (З речень.) Як відокремлюються речення в усному мовленні? (Паузою.) А в писемному? (Розділовими знаками.) З чого складається речення? (Зі слів.) Як пишуться слова в реченні? (ОКРЕМО.) а)Створення проблемної ситуації. Сонечко Сонечко за хмари Сонечко сховалося за хмари. Що записано у першому рядку? у другому рядку? у третьому рядку? Чому ви думаєте, що це речення? Що виражає речення? б)Інтонування речень. Робота з підручником (вправа 7, с.19 ).
 32. 32. 32 Прочитайте виразно весь текст. (Учні самостійно читають текст.) Як треба читати кожне речення? Скільки абзаців у цьому тексті? Скільки речень у першому абзаці? у другому абзаці? Спишіть друге речення. в)Словникова робота. Учитель - той, хто вчить, викладає навчальний предмет у школі. Складіть речення зі словом учителька. Поділіть слово учителька на склади для переносу. III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети. Кілька слів, одне чи два- І думка утворилася. Це не просто вже слова- З них речення зробилося. І ми,діти,продовжуємо вивчати тему речення. -Роздивіться будиночки. 4. Зупинка "Новинка". -Покотився Колобок далі й зустрів Зайчика. Притомився і послухав, що той йому розповів. І попросив виконати таке завдання. -Прочитайте записане на дошці. Як ви гадаєте, це речення? Рано встати золотий сонечко встало золоте -Слова тут не пов'язані між собою. Змініть їх так, щоб утворилося речення. (Учні по черзі добирають слова, ставлячи до кожного запитання.) -Отже, слова в реченні мають бути пов'язані між собою і виражати закінчену думку.
 33. 33. 33 А тепер розглянемо вправу 1. (Вправу 1 ст.16 виконують усно.) Де речення? Отже, що можна сказати про речення? (Речення виражає закінчену думку.) 5.Зупинка "Веселинка". -Втомився наш Колобок, покотився він далі й зустрів Вовка. І вирішили вони відпочити разом. Тож давайте і ми з ними відпочинемо. Фізкультхвилинка. У країні казочок Жив веселий Колобок. Разом з ним усі звірятка Вийшли вранці на зарядку. Похитали головою, Раз притупнули ногою, Руки вгору піднесли. Трішки ними потрясли. Нахилились вліво, вправо, Та цього іще замало. Руки вгору, руки вниз. Раз присіли, піднялись, Головою похитали Й працювати знов почали. III. Закріплення вивченого матеріалу / . Зупинка "Плутанка". -Побіг Колобок далі й зустрів Ведмедя. А Ведмідь розсипав слона. -Складіть речення із розсипаних слів. ліс осінь У прийшла. одягли сукні Дерева жовті. у Птахи краї теплі відлітають. 2. Зупинка "Тренувальна галявина". -А тут Колобок зустрів Лисичку, яка попросила виконати завдання 2 б)Вправа 3, с16 (усно правило). Виділяйте голосом кожну закінчену думку. Скільки речень у тексті? в)Складання речень за сюжетним малюнком, запропонованим учителем. -Складіть речення. Запишіть 1-2 речення в зошити. IV.Підсумок уроку
 34. 34. 34 Як називається країна, якою ми сьогодні мандрували? Як відокремлюються речення в усному мовленні, а як на письмі? З чого складається речення? Що є головною ознакою речення? Як починаємо писати речення і що ставимо в кінці? IV. Рефлексія.Метод «Незакінченого речення» Я дізнався………… Я зрозумів…………. Мені сподобалося……… – Найкраще в мене вийшло…….. V.Домашнє завдання
 35. 35. 35 Конспект уроку з української мови (читання ) у 2 класі з використанням ІКТ на тему: Українська народна казка «Рукавичка» Вчитель: Шпак О.П. Тема . Українська народна казка «Рукавичка» Мета: поглиблювати знання дітей про казку як вид усної народної творчості. Працювати над виразним, правильним читанням; розвивати навички читання тексту в особах; правильно інтонувати речення, переказувати казку близько до тексту, розвивати зв’язне мовлення, мислення, артистичні здібності учнів. Виховувати дружбу, любов до природи. Обладнання: індивідуальні складові таблиці для розчитування, картка для читання «Без зупинок», картка з анаграмами, бутафорний мікрофон, малюнок рукавички, ілюстрації до казки, ПК із проектором, підручник Літературне читання для 2 класу. Тип уроку: комбінований. Хід уроку І. Організація класу 1.Емоційний настрій на урок. Продзвенів дзвінок, Починається урок . Учитель посміхається, Школярики стараються. Працюватимемо старанно, Щоб побачити в кінці, Що у нашім другім класі Діти просто молодці. Вчитель: - Кому дозволено сісти першим? (Дівчаткам) - Так, спочатку краса, а потім – сила. - А тепер пригадайте правила роботи на уроці.
 36. 36. 36 - Сидимо – (учні доповнюють: рівно). Працюємо – (старанно). Читаємо – (правильно і виразно). Відповідаємо – (чітко). ІІ. Вправи для вдосконалення навичок читання 1. Мовна розминка. Фонетична зарядка. Вчитель: – А де ж наш пустун-язичок? Заховався за біленький тиночок, Ліг на бочок і мовчок. А ми його зараз розбудимо. - Поплямкали губками. - Поклацали зубками, щоб міцнішими були. - Посичали гускою: с – с – с. - Подзижчали комариком: дз – з – з. - Подирчали трактором: др. – р – р. - Пошуміли вітерцем: ш – ш - ш. 2. Розчитування за складовою таблицею. 3. Читання слів «Без зупинок»: рис – приз кіт - кріт сук – стук оси - коси мак – смак зал - залп тук – стук рис – приз 4. Робота над скоромовкою Щіткою чешу щеня, Буде чистим пес щодня. ІІІ. Перевірка домашнього завдання ІV. Повідомлення теми та визначення завдань уроку ( малюнок до казки, слайд 1) V. Мотивація навчальної діяльності учнів 1. Вступне слово вчителя. - А як вам сьогодні відпочивалось вночі? Які сни
 37. 37. 37 наснилися? Можливо хтось приходив до вас у гості?(відповіді дітей). - А до мене сьогодні вночі приходила казка. Ось предмет, який вона залишила для вас. Подивіться. (на екрані малюнок рукавички, слайд 4) - Що це таке? (рукавичка) А навіщо вона потрібна? А як називається казка, в якій цей предмет зустрічається? А чому саме рукавичка? - Тож сьогодні ми з вами познайомимось з цією казкою та з її головними героями. - Подумайте і скажіть чого б ви хотіли навчитися на уроці. «Мікрофон включено» ( говорять і передають один одному) VІ. Робота над казкою «Рукавичка» Читання казки вчителем, використовуючи комп’ютерну презентацію. - Діти, вам сподобалась ця казка? - Чим вона вам сподобалась? Що зацікавило? - Яких героїв казки ви запам’ятали? - Де взялася в лісі рукавичка? 2. Фізкультхвилинка Руки-лапки розвели, Щоб іще набратись сили – Догори їх підняли, На підлогу дружно сіли, Кулачками покрутили, Лапки-ніжки підтягли, Разом руки опустили. І руками обняли. Опустили на коліна, Піднялися, рівно стали, Хай рівненькі будуть спини. Нахилилися помалу, Головою покрутили,
 38. 38. 38 Нижче, нижче, як один, Вправо, вліво подивились. Щоб дістатись до морквин. 3. Словникова робота.  шкряботушка біжить   скрекотушка де не взявся   побігайчик вилазить  сестричка суне   братик вліз  іклан плигає  набрідь прибіг - Прочитайте слова, правильно наголошуючи. - Що об’єднує слова першого стовпчика? - Що об’єднує слова другого стовпчика? 4. Читання казки учнями (мовчки). - Чи в повному об’ємі казка у підручнику? - Якої частини немає? 5. Логічний розбір казки. (Працюють «Центри») Центр «Читайлик» Вчитель: Знаємо! Це цікаво! - за порядком назви тваринок, що оселилися в рукавичці. - Кого звірі вже не хотіли впускати - Прочитайте, хто третім попросився в рукавичку? Центр творчості Вчитель: Фантазуємо! Творимо! - Скласти діафільм, словесно намалювати кілька кадрів до казки (робота в парах). - Пригадайте, як закінчилася казка. Розкажіть її кінець
 39. 39. 39 А тепер давайте продовжимо казку. Куди ж тваринки пішли зимувати? (З тих пір ведмідь зимує в барлозі, лисиця - в норі тощо). Математичний центр Вчитель: Зможемо! - Скільки всього звірів було в рукавичці? Назвіть їх. Хто прийшов перед вовком? - Хто прийшов п’ятим? - Хто прийшов перший, а хто останній Назвіть всіх тварин у порядку збільшення: від найменшої за розміром до найбільшої - Молодці! Ви змогли! Ваш клас дружний, а дружба гори верне! 6. Спостереження за мовою казки. - Прочитайте початок казки. А як по-іншому починаються казки? Переробіть початок. 7. Розвиток зв’язного мовлення. - Розгляньте малюнок (підручник с.172) - Кого з героїв художник не зобразив? - Пригадайте, як закінчилася казка? Розкажіть її кінець. VІІ. Підсумок урок - Яку казку ми прочитали? - Чого вона нас вчить? Послухайте віршик, який також називається «Рукавичка», і скажіть, чому ж хлопчику не вдалось поселити когось у рукавичку. Рукавичка Вчора Галочка-сестричка Казку прочитала, Як у лісі рукавичка Звірам домом стала. Я покинув рукавичку За городом, там, де ліс,
 40. 40. 40 Та ні зайчик, ні лисичка, Й вовк у неї не заліз. Мабуть, дуже замала В мене рукавичка?! Взяв у мами зі стола, З ліжка – у сестрички. Рукавичок, мабуть, з п’ять В ліс відніс – Хай звірі сплять. Я не знаю, як було, Як у лісі сталось, А мені не повезло – Від усіх дісталось. - Чому ж хлопчику дісталось? Що він не зрозумів? VII.Домашнє завдання - Виразно читати казку в особах. - Намалювати ілюстрації до казки.
 41. 41. 41 УРОК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Тема. Приголосні звуки [дз], [дз'], [дж]. Позначення їх буквами. Письмо буквосполучення «дз», слів з ним. Звуко- буквений аналіз слів. Мета. Вчити правильно поєднувати букви «д» і «з». уточнити І закріпити знання учнів про приголосні звуки [дз], [дз'], [дж] та позначення їх на письмі; закріплювати уміння правильно вимовляти звуки [дз], [дз]. Розвивати мовлення учнів. Виховувати любов до природи. Обладнання: плакат із зразками штриховки, малюнок із зображенням кукурудзи та дзвінка, предметні малюнки. ЗМІСТ УРОКУ I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ IІ.Актуалізація опорних знань Який за звучанням звук [дз]? А звук [дз,]? —Скільки звуків утворює це буквосполучення? Скільки букв? IІI.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.Робота із загадками. Стоїть собі літечком На городі тіточка, Світлокоса, білозуба, А на ній зелена шуба. (Кукурудза.) Білі зуби має, та усі ховає, довгі коси має, та не заплітає. (Кукурудза.) 2.Фонетичний аналіз. Складання звукової схеми до слова-відгадки. Скільки в слові «кукурудза» букв? (9 букв.) Скільки звуків? (8 звуків.) —Чому звуків менше, ніж букв? (Тому, що буквоспо- лучення «дз» має один звук [дз].) IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Робота за підручником (с.97-98) Вправа 1
 42. 42. 42 — Прочитайте текст — Виразно, дзвінко прочитайте підкреслені слова. Який звук ви чуєте на початку слів? Які букви позначають цей звук? — Спишіть речення з цими словами. — Звуки [дз], [дз*] на письмі позначає сполучення букв дз. Мовленнєві вправи. Гра «Пограй із словами у додавання»: дз + він = дзвін; дз + вінок = дзвінок. — Прочитайте загадку і запишіть відгадку. 2. Вправи на повторення — Прочитайте текст.(ст.97 Впр.2) — Зверніть увагу на правильну вимовузвуків [дж], [дз]. — Випишіть спочатку слова зі звуком [дж], потім — зі звуком [дз]. — У якому із записаних слів найменше звуків? Зробіть його звукову модель. Яким буде співвідношення букв і звуків у цьому слові? — Як на письмі позначається звук [дж]? — А який ще звук ми позначаємо на письмі двома буквами? — Поміркуйте, чи можна при переносі розривати буквосполучення дж та дз, якщо вони позначають звуки [дж], [дз], [дз*]? — Робота з правилом.(ст. 97) 5.Фізкультхвилинка. 2.Опрацювання вправи 3 Випиши слова зі сполученнями «дз,дж». Поставте наголос у словах.. V.УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 1. Гра «Чарівні слова» — Складіть слова за зразком. а) пани (сани)сапа пальто (_____) рама б) пожежа (поле) левеня вагон (_____) таксі
 43. 43. 43 в)крапка (крапля) галявина мисливець (_____) наказав г) сирота (сирник) сінник мило (_____) ніша. — Підкресліть в утворених словах приголосні звуки. 3)Малюнковий диктант. Дзиґа, ґудзик, дзеркало, кукурудза, дзвіночки, дзьоб. —Поділіть слова на склади. Зверніть увагу, що сполучення «дз» розривати не можна. 3)Запис утворених слів у зошиті. 4)Списування з друкованого тексту. «Українська мова Г.М. Мерсіянова», ст.98 Впр.4, Вправа 5 1 Склади речення з поданими словами 2 Підкресли словосполучення букв «дж,дз» Вправа7 Прочитайте загадку. Запишіть відгадку.Користуйтеся словами для довідок. IV. ПІДСУМОК УРОКУ Яке буквосполучення вчилися писати на уроці? Скільки звуків утворює це буквосполучення? Дайте характеристику цим звукам. — Скільки в українській мові приголосних звуків? — Яка буква в кожному з рядків «зайва»? Чому? П,С,Б,А,Ц,Ф И,0, Й, У, А, І
 44. 44. 44 Тема. Повтори і пригадай. Підсумок за розділом «З літературної скарбниці» Мета: пригадати найважливіше з прочитаного у розділі «З літературної скарбниці»; узагальнити вивчене; вчити співставляти, порівнювати; розвивати вміння фантазувати, передавати під час читання настрій твору; виховувати любов до художнього слова. Обладнання .Художня література, предметні малюнки, таблиці. Хід уроку I. Організаційний момент II. Мовленнєва розминка 1. Робота над чистомовкою Ла-ла-ла: Алла дівчинка мала. Ли-ли-ли: В гост ми до неї йшли. Ло-ло-ло: В Алли тісто підійшло. Ла-ла-ла: Пирогів вона спекла. Л’є-л’є-л’є: Чаю Аллочка нал’є. Лі-лі-лі: Ось лимони на столі. Лю-лю-лю: Дуже кисле не люблю. 2. Гра «Блискавка» — Гра "Зайве слово" Чудова гра для розвитку логічного мислення. Говоримо різні слова, але одне з них зайве. Наприклад "літак", "сова", "пінгвін", "ракета". Що зайве? Звичайно "пінгвін". Він же не літає. У цій грі потрібно визначити не тільки загальну ознаку різних слів, але і виділити предмет який
 45. 45. 45 цією ознакою не володіє. Отже, яке слово зайве? "Ялинка", "береза", "сосна" 2) Шум — шум — шум — сум — шум — шум Зірка — сірка — зірка — зірка — зірка — зірка Ножик — ножик — ножик — ножик — носик Човен — човен — човен — повен — човен III. Перевірка домашнього завдання 1. Гра «У художньому музеї» Діти виходять до дошки, де розміщена виставка їх робіт, коментують кожен свою роботу. 2. Конкурс «Хто краще?» Виразне читання учнями віршів І. Світличного. IV. Мотивація навчальної діяльності. — Діти, пригадайте, над яким розділом ми працюємо протягом останніх уроків? Знайдіть у змісті підручника назву розділу. Перегляньте назви прочитаних поезій та їх авторів. — Що найбільше запам’яталося? — Сьогодні підіб’ємо підсумок своєї роботи за розділом «З літературної скарбниці». Наш Урок ми присвятимо вдосконаленню навичок розвитку техніки читання, узагальненню вивченого матеріалу, виявимо кращого знавця поетичних творів.
 46. 46. 46 Урок проведемо у формі змагання. За кожну правильну відповідь ви отримаєте фішку. Бажаю успіху! V. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ 1.Літературна вікторина • У вірші якої поетеси нагідка сумує через те, що в неї руда коса?(Тамара Коломієць «Нагідка») • У вірші якої поетеси: Соловейко п’є чай? (Л. Костенко «Соловейко застудився»); Змерз горобчик, цвірінчить? (К. Перелісна «Змерз»). • Прочитай вірші, у яких: Росинки, ніби живі; (Г. Чубач «Роса»); Лунають пташині голоси (А. Костецький «Починається весна», О. Олесь «В небі жайворонки в’ються»); Півень — ледачий сплюх (І. Світличний «Півень- горлопан»); Пес викопав криницю для хитрої киці (І. Сичовик «Хитра киця»). • Прочитай віршовані рядки, вставляючи пропущені слова. З яких віршів ці рядки? Хто їхні автори? Баба Віхола, сива Віхола
 47. 47. 47 На метальній мітлі. (приїхала) (Л. Костенко «БабаВіхола») Білий огир в білім.(полі) Креше білим копитом. (В. Лучук «Білий вірш») Сидить.(пряля) та й пряде — Сніг іде-іде-іде. (Л. Костенко «Пряля») Другий день лежить. (хлопчина) В ліжку у кутку. ( Воронько «Причина») Фізкультхвилинка • Пригадай слова з прочитаних творів, якими можна описати веселу зиму, та зиму, що викликає сум. • Пригадай свої віршовані рядки до заданих рим. Прочитай авторські вірші із цими римами. Які картини природи створили поети? А які вдалося створити тобі? • У чому полягають особливості віршованих творів? Що таке рима? 2. Конкурс «Хто краще?» Читання з пам’яті улюблених віршів. 3. Літературна гра Переказування своїми словами змісту будь-якого вірша з поетичнихзбірок. назва твору, про який ідеться, і його
 48. 48. 48 автора. Під час гри учасники мають право користуватися підручником. VI. Підсумок уроку Підбиття підсумків вікторини, визначення кращого знавця поетичнихтворів. VII. Домашнє завдання Доповнити завдання зі скриньки поезії власними завданнями до прочитанихтворів Позакласне читання в 2 класі Тема: Українська народна казка «Кривенька качечка» Мета: удосконалювати знання про чарівні казки, уміння ділити текст на частини, навички складання плану; вчити усвідомлено переказувати зміст твору; збагачувати словниковий запас учнів; об’єктивно оцінювати вчинки героїв, їх поведінку, голосом та інтонацією передавати настрій персонажів; виховувати почуття поваги одне до одного, співчутливість, вміння робити добрі вчинки. Обладнання: сюжетні малюнки до казки «Кривенька качечка»; літературні видання цієї казки; таблиці складів; ілюстрації до казок (малюнки дітей), мультимедійна презентація, «чарівна пір’їнка», веретенце, 2 торбинки, смужки зеленого, синього та червоного кольорів Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
 49. 49. 49 Методи і прийоми: «асоціативний кущ», «казковий ерудит», «очікування». Хід уроку: І . Організація классу I.Організація класу. Нумо, дітки підведіться ! Всім приємно посміхніться, Продзвенів уже дзвінок, Починається урок! Чи цікаво вам дізнатися, Що сьогодні може статись? Ну, то ж всядьтеся зручніше Почнемо урок скоріше! Перевірте чи все готове у вас до уроку. А щоб наш урок пройшов добре, посміхніться один одному і скажіть на вушко щось приємне. Девіз нашого уроку:(слайд 1) Гарно читаємо, чітко відповідаємо, Мову свою розвиваємо. 3. Емоційний настрій на урок Вправа «Дві торбинки» З яким настроєм ви прийшли на урок? Що відчуваєте? (радість, віру в себе, задоволення, щастя, гордість, ніжність, тривогу, сум, гнів, розчарування, сором, страх …) У дорогу люди завжди беруть із собою торбинку. У мене теж є дві торбинки. У темну торбинку я заберу весь ваш смуток, біль, страх, розчарування, а теплу, жовтогарячу, відкрию і подарую вам радість, піднесення, інтерес, захоплення, добро. Сподіваюсь, що ці приємні почуття дійдуть до ваших сердець і здійсняться всі ваші сподівання. ІІ .Мотивація навчальної діяльності 1. Що ви очікуєте від уроку?
 50. 50. 50 2. Знайомство - Сьогодні ми з вами проведемо надзвичайно цікавий урок українського читання. Мені дуже приємно бачити вас таких натхненних і творчих. - Кожного дня ми наче відкриваємо нові, чисті сторінки нашого життя. Що ми на них запишемо, залежить від кожного з нас. У наших силах залишити на чистих аркушах цілий список добрих і красивих вчинків та справ. Сьогодні нам у цьому допоможе казка. 3. Девіз уроку - Прочитаємо разом девіз нашого уроку: Хто казок багато знає, Той завжди перемагає. ІІІ. Актуалізація опорних знань 1.Фронтальне опитування. « Мозковий штурм». -Який розділ ми вивчаємо? - Які жанри усної народної творчості вам знайомі? - Над яким жанром ми працювали? - Що таке казка? - Які казки ми вивчаємо? 1. Бесіда Без казки не буває дитинства: веселого, доброго, грайливого. Давайте згадаємо всі ті казки, які ми познайомились раніше. Увага на екран. До якої казки малюнки. Хто автор усіх цих казок? ( народ) Ці казки виникли раніше, ніж люди навчились писати. Тому їх не записували, а переказували один одному. При переказуванні ці казки змінювалися. Ім’я автора забувалося за давністю. Казка ставала народною. Ми з вами читали багато різних казок про тварин: «Вовк та козенята”, “Колосок”, “Лисиця та журавель”, “Рукавичка”, “Лисиця і їжак”, “Дрізд і голуб”. А яку ще групу казок ви знаєте?
 51. 51. 51 (чарівні казки). Чим відрізняються чарівні казки від казок про тварин? (герої чарівних казок мають надзвичайну силу, описані незвичайні пригоди, які обов’язково пов’язані з чарами і дивовижними перетвореннями). 2. Виставка малюнків - Ось подивіться на екран, ці малюнки намалювали учні до чарівних казок (малюнки дітей до казок) 3. « Казковий ерудит» - У казках зустрічається багато приказок і прислів’їв, а також пісень. Відгадайте, з яких казок ці пісні? Будь – ласка, піднімайте руки, хто здогадався. - Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік і від діда втік, так і від тебе втечу. («Колобок»). - Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. та понесіть до батенька…(«Івасик - Телесик»). - Ой ви, діточки, козенята, Відімкніться, відчиніться! Ваша матінка прийшла, Молочка вам принесла. ( « Вовк та козенята») - Які з цих казок про тварин? («Колобок»). ( « Вовк та козенята») - Яка з них належить до чарівних?(Івасик – Телесик) 4. Побудова асоціативного куща. Сьогодні ми помандруємо чарівними стежинками – сторінками казки. В кожній з них обов’язково перемагає добро над злом. На вашу думку, що таке добро?
 52. 52. 52 А ще добро – це… - Які асоціації у вас виникають, коли чуєте це слово? Слово «добро» виступає в ролі магніту. Притягує до себе слова без яких не може існувати. З'єднайте слова за допомогою стрілочок, які тягнуться до слова «добро». IV Оголошення теми і очікуваних результатів Ми не даремно з вами так багато говорили про добро і добрі вчинки, бо тема нашого уроку « За добро добром платять». Сьогодні ми з вами познайомимось з новою народною казкою, яка називається « Кривенька качечка». Чого ви очікуєте від цього уроку? Чому бажаєте навчитися,
 53. 53. 53 що дізнатись нового? Давайте визначимо, чого навчить нас цей урок: - доносити зміст прочитаного шляхом виразного читання казки; - визначати своє ставлення до казкових героїв; - цінувати дружбу, відданість, робити добрі вчинки; - вчитись переказувати казку по частинам; - міркувати про життєві цінності. V. Робота над казкою «Кривенька качечка» 1.Словникова робота Щоб вам у казці все було зрозуміло, ми познайомимося з окремими словами, які будуть зустрічатися у казці. Увага на екран. Як ти розумієш, що означає це слово? Починок – пряжа, намотана на веретено. Галочка – пестливе звертання до дівчини. Кужілочка – частина прядки у вигляді кілка, на який намотують пряжу. Веретенце – ручне знаряддя для прядіння у вигляді тонкої палички із загостреними кінцями. Іва – діва – звертання до дівчини. Полинули – полетіли Жалувати – жаліти Міні - підсумок Запам’ятайте значення цих слів, їхню правильну вимову, так вам легше буде читати та сприймати текст казки. 2. Вправи на розвиток читацьких навичок. Артикуляційна гімнастика. - А для того, щоб виразно і правильно прочитати казку, пропоную наступне завдання. Подивіться на екран. Перед вами слова пісні з нашої нової казки «Кривенька качечка». Прочитайте тихенько пошепки цю пісеньку. Прочитайте її з веселою, грайливою інтонацією; сумно, повільно; зі здивуванням:
 54. 54. 54 Онде наша iва, Онде наша діва, На метеному дворці, На тесаному стовпці. Міні – підсумок : Молоці, діти! Правильно прочитали пісню, емоційно, намагались передати настрій. 3. Первинне сприйняття тексту - Розгорніть підручник - Я разом з вами прочитаю казку « Кривенька качечка». Почну читати я, а за мною вже продовжуватиме той, на кого я вкажу ось цією чарівною пір’їнкою . Слухайте уважно і слідкуйте, щоб відповісти на питання: « Які ознаки чарівності присутні у цій казці?» Бесіда: - Кого дід і баба знайшли у лісі? - З чого дивувались дід і баба? Фізхвилинка Всіх гусак підняв на кладку, Стали швидко на зарядку, Повернулись вліво, вправо Чітко робим вільні вправи. От зробили всі зарядку Та й на річку бух із кладки! Миє крила, чистить лапки, Каже качур: « Так, так, так! Фізкультурник наш гусак» 4. Вторинне читання тексту. Зараз ми з вами ще раз прочитаємо цю казку естафетою. Починаю читати я, потім передаю естафету комусь з вас, прочитавши, ви також передаєте естафету комусь з своїх однокласників, які гарно сидять, як справжні учні 3 класу і слідкують. 5. Вправи на вдосконалення техніки читання
 55. 55. 55 Пропоную вам таке завдання, увага на екран: прочитайте речення про: - …те, що дід і баба були самотні. - …те, що дівчина була гарна. - ..те, що зробили дід і баба з гніздечком. - …те, як дівчина знову перетворилася на качку. VI. Узагальнення і систематизація знань Інсценізація казки «Почесний гість» Діти, уявіть собі, що Кривенька качечка завітала до нас у гості. Уявили? А тепер подумайте, про що ви б хотіли її спитати, що дізнатись нового, про те чого немає у казці. Кожен зараз подумає і підготує запитання, бо сьогодні до нас у гості завітала головна героїня казки – Кривенька качечка. ( виходить дівчина) Крив. качечка: Доброго дня! Як у вас тут тепло та затишно. Мені дуже приємно, що мене запросили на цей урок! Вчитель: Кривенька качечка, а чи не могла б ти трохи поспілкуватися з нами. Наші дітки підготували тобі цікаві запитання. Крив. качечка: Звичайно, я згодна. Я з задоволенням вислухаю та відповім на усі ваші питання. Вчитель: Дуже добре! Діти, хто перший хоче задати своє питання? Питання учнів: 1.Що ти бачила, перебуваючи у інших країнах? 2.Що з тобою трапилось, як ти пошкодила лапку? 3.Чому ти зосталась одна у лісі? 4.Чому ти залишилась жити у діда с бабою? 5.Чому потім ти вирішила від них полетіти? Вчитель: Молодці, діти! Ви зрозуміли текст прочитаного і задавали досить цікаві питання. Я дуже вдячна вам за прояв творчості та активність.

×