Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Graffiti Model)

1,833 views

Published on

Cebu Normal University, BSED - Social Science IV finals project. A lesson plan using the Graffiti Model by Leslie Ann Layos.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 (Graffiti Model)

  1. 1. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8 Leslie Ann C. Layos GRAFFITI MODEL Content Standard: Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran na nagbigay-daan sa pagusbong ng mga sinaunang kabihasnan na nagkaloob ng mga pamanang humubog sa pamumuhay ng kasalukuyang henerasyon. Performance Standard: Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng panukalang proyektong nagsusulong sa pangangalaga at preserbasyon ng mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Learning Competency: Napahahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig (lahi, pangkat-etnolingguistiko at relihiyon sa daigdig). I. Desired Learning Objectives Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. natutukoy ang pinagmulan ng relihiyong Islam 2. naipapahayag ang kahalagahan ng kanilang mga turo, paniniwala at kaugalian 3. naitatala ang mga kasagutan sa bawat katanungan sa graffiti sheets II. Lesson 1. Content: Relihiyong Islam 2. Skills: Cognitive, affective, psychomotor skills 3. Attitude/s: Teamwork, unity 4. Value/s: Moral relativist III. Instructional Materials 1. Visual: Colored markers Graffiti sheets/ Meta-cards IV. Strategies (Graffiti Model) Step 1: Preparing the graffiti questions Ang guro ay naghahanda ng limang tanong na nilalayon para sa bawat isa sa limang pangkat. 1. Paano umusbong ang relihiyong Islam? 2. Ano ang nalalaman mo patungkol sa araw ng paghukom ng mga Islam?
  2. 2. 3. Kailan isinasagawa ang limang beses na pagdarasal ng mga Muslim araw- araw? 4. Ibigay ang limang haligi ng Islam. 5. Ibahagi ang nalalaman patungkol sa Ramadan. Step 2: Distributing the Materials Ang guro ay nagbibigay ng mga colored markers at meta-cards sa miyembro ng bawat pangkat. Sa pamamagitan ng color coding, ang mga miyembro ng bawat pangkat ay nagsusulat ng kanilang sariling sagot sa binigay na sariling meta-cards na inilathala para lamang sa kanilang grupo. Step 3: Answering to Questions Ang grupo ay sumasagot sa graffiti sheet na ibinigay sa bawat pangkat. Sila ay mayroong dalawang minuto upang isipin ang isasagot bago ito isulat. Ang bawat tanong ay tumutugma sa isang tugon ng meta-card. Step 4: Exchanging Questions Pagkatapos sagutan ang unang tanong sa grupong nakaatas, ipapasa ito patungo sa isa pang pangkat. Ang pagpapalitan ng tanong ay ginagawa matapos ang tatlong minuto, upang makumpleto ang pagsagot sa lahat ng mga ibinigay na tanong. Step 5: Returning to the Previous Questions Ang pagtatapos ng "carousel of questions". Kapag ang tanong na ibinigay sa unang grupo ay bumalik na, ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng graffiti. Ang lahat ng miyembro sa pangkat ay nakakakuha ng kanilang mga graffiti sheet o meta-card upang suriin ang lahat ng kanilang nakasulat na mga tugon. Sila ay nagtipon- tipon sa mga tugon ng lahat ng miyembro at nag label ng ilang mga konsepto at gumawa ng nga pangkalahatan. Step 6: Sharing of Information Ang guro ay aatasan ang mga mag-aaral para iulat ang kanilang mga feedbacks kung paano tumugon ang mga miyembro ng buong klase sa limang tanong na ibinigay ng guro. V. Assessment
  3. 3. Panuto: Piliin at bilugan ang tamang sagot. 1. Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw na bahagi ng limang haligi ng Islam ay tinatawag na ________. A. Shahada B. Salat o Salah C. Zakat o Sakah D. Saum E. Hajj 2. Sinasabi sa ________ na bahagi ng limang haligi ng Islam na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah at si Muhammad na kanyang propeta. A. Shahada B. Salat o Salah C. Zakat o Sakah D. Saum E. Hajj 3. Ang pagbibigay ng tulong sa mahirap ay bahagi ng limang haligi ng Islam at ito ay tinatawag na _______. A. Shahada B. Salat o Salah C. Zakat o Sakah D. Saum E. Hajj 4. Isa sa haligi ng Islam ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ito ay tinatawag na ______. A. Shahada B. Salat o Salah C. Zakat o Sakah D. Saum E. Hajj 5. Ang ______ ay isang banal na paglalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah at ito ay bahagi ng haligi ng Islam. A. Shahada B. Salat o Salah C. Zakat o Sakah D. Saum E. Hajj 6. Isinasagawa ng mg Muslim ang pag-aayuno sa panahon ng ________. A. Hari Raya B. Biyernes C. Ramadan D. Limang beses sa isang araw 7. Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas nila _______ at _______. A. Allah at Mohammed C. Rajah Baguinda at Abu Bakr B. Sharif Kaungsuwan at Abu Bakr D. Sharif Kaungsuwan at Rajah Sulayman 8. Sa sistemang sultanato, ang pamahalaan at relihiyon ay _______. A. Magkaiba C. Magkasama at pinag-isa B. Hindi pinapahalagahan D. Hindi dapat magkasama 9. Ang Madrasah ay isang sistema ng ________. A. Panulat B. Pamahalaan C. Edukasyon D. Laro 10. Ang mga ________ ang limang pangunahing mga gawain ng Islam na itinuturing na obligasyong gawin ng lahat ng mga Muslim.
  4. 4. A. Haligi ng Islam C. Patakarang Islam B. Pader ng Islam D. Gawain Islam VI. Assignment Magsaliksik tungkol sa Relihiyong Buddhismo.

×