Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaglavna str (2)

187 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zaglavna str (2)

  1. 1. Факултет: Икономика и бизнесКУРСОВА РАБОТАпо информатикаНа тема: „База данни в Access”Задание 7Изготвили: Проверил:София Карова ф.н. 121110833 Гл. Ас. А. ПалазовКристалина Крумова ф.н. 121110852Икономика и бизнесСофия, 2013 г.
  2. 2.  Анализ на проблемаЗа по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други формиизползваме Microsoft Office Access. При разрешаването на определен проблем е полезнода създадем добре проектирана база данни, поддържаща конретна и структуриранаинформацията.Базата данни ,която трябва да създадем е свързана с курсовите задачи на студенти,съдържаща информация за възложените им задания. Базата трябва да съдържаНаименованията на специалностите, имената, факултетните номера и номера на групите настудентите. Също така и наименование на темите и получените оценки от студентите.Тази база от данни наричаме (Tasks). Описание на базата данниСтартира се MS Access от главното меню. В горния ляв ъгъл натискаме Officebutton и избираме New, след което от дясно се появява File name, т.е. име на файла,където въвеждаме името на базата данни. В нашият случай – „Курсови задачи”(Tasks) . След това натискаме бутона Create и базат данни е създадена.След като отворим програмата трябва да създадем съответните зададени таблици: GroupsИме на поле Тип Описание ПКCodeGroup Number Номер на група XNameSpec Number Наименование на специалност StudentsИме на поле Тип Описание ПКFakNo Number Факултетен номер XNameFam Text Име и фамилияCodeGroup Number Номер на група ThemesИме на поле Тип Описание ПКCodeTh Number Шифър на тема XNameTh Text Наименование на тема RazpredИме на поле Тип Описание ПКCodeTh Number Шифър на тема XFakNo Number Факултетен номер XIDate Date Дата на възлагане на заданиетоOcenka Number Получена оценка
  3. 3. След като сме стартирали програмата намираме бутона Create (до HomeвToolbar) , от където избираме Table. След това натискаме бутона View и избирамеDesign View. Автоматично излиза прозорец за въвеждане на името на таблицата. Следкато го направим вече можем да въвеждаме информацията от таблиците. Дефиниране на необходимите първични ключове, връзки иколони за изборСледва да определим първичните ключове- при таблица Groups първичният ключ ена поле CodeGroup, при таблица Students първичният ключ е на поле FakNo, притаблица Themes първичният ключ е на поле CodeTh, при таблица Razpred имаме двапървични ключа - на полета CodeTh и FakNo. За разлика от другите полета , тукмаркираме две от избраните полета и избираме команда Primary Key, с което вечеимаме два първични ключа в една таблица.Дефинирането на lookup columns става в изгледа Desqn View:избираме таблица и поле и от колона Data Type от падащото меню избираме типаLookup Wizard. В новопоявилия се прозорец следваме стъпките като на съответнитеместа посочваме избраните от нас данни от полето, подредбата на данните в списъка,възходящ или низходящ ред, след което завършваме с Finish. В нашата задачазадаваме колони за избор на полето CodeGroup от таблица Students ,полетaтa FakNoи CodeTh от таблица Razpred .Създаваме три връзки- първата с таблици Students и Groups по поле CodeGroup,втората с таблици Students и Razpred с поле FakNo, третата връзка с таблици Razpredи Themes с поле CodeTh.От изгледа Datasheet View за всяка от таблиците изпълняваме следващата задача.Задача се въвеждат данни за 2 групи, 6 студенти и 3теми, по които са планиранисъответно 1, 2 и оценки. GroupsGroupsCodeGroup NameSpec1 12 2 ThemesThemesCodeTh NameTh1Географскоположение, граници и големина2Релеф3Климат
  4. 4.  StudentsStudentsFakNo NameFam CodeGroup121110111Николай Николов 1121110222Петя Петрова 1121110333Антонина Иванова 1121110444Георги Владимиров 2121110555Александър Димитров 2121110666Ивона Атанасова 2 RazpredRazpredCodeTh FakNo IDate Ocenka1 1 27.4.2013 г. 61 2 27.4.2013 г. 51 3 27.4.2013 г. 62 4 30.4.2013 г. 43 5 39.4.2013 г. 63 6 01.05.2013 г. 5 Описание на входните форми: Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Теми за курсовизадачи и Разпределение на курсовите задачиOтваряме избраната от нас таблица. От полето на Access-Create намираме опцияSplit Form . Tака създадохме самостоятелни форма за обновяване на таблица Групи.
  5. 5. Новосъздадената форма се отваря от изгледа Form View. По същият начинсъздаваме форма за Студенти.От полето на Access-Create избираме опция Form Wizard. В полетоTable/Queries избираме таблицата, от която ще вземем данни за главната част наформата ни. Прехварляме необходимите полета, след което се връщаме на полеTable/Queries и избираме втората таблица, от която ще вземем данни заподформата. Внимаваме да няма еднакви полета. На следващата стъпка посочвамевида, който искаме да ни изглежда завършената форма, т.е. тук избираме коя да еглавната форма и коя подформата. Описание на създадените отчети: Отчет, предоставящ списък на студентите, които съдържа техните факултетниномера, име и номер на група Отчет, предоставящ среден успех по темиОтваряме таблицата Groups от полето на Access-Create избираме опция ReportWizard. В поле Table/Queries избираме таблица Groups с трите избрани от насполета.Прехвърляме данните и избираме два пъти Next.След това избираме кое отполетата да е на първо място, както и реда, в който ще се появи-възходящ илинизходящ. С бутона Finish отчетът вече е създаден. Данните от отчета могат да сеизползват от изгледа Report View.Отваряме таблица Razpred и от полето на Access-Create избираме опция ReportWizard. В поле избираме таблица Razpred с избраните от нас полета.В следващатастъпка посочваме по какво да групираме отчета CodeTh и избираме Next.В полетоSummary Options избираме Аvg, след което OK. Завършваме с Finish. Данните ототчета могат да се използват от изгледа Report View. 5.Създаване на форма, съдържаща командни бутони,чрез които се отварят създадените потребителски формии отчетиВлизаме в Create , където избираме Form design. Намираме Button и извършваменеобходимите действия като за формите избираме Form operation ,а за отчетитеReport operation.Извършваме необходимите действия и избираме Form View,за давидим дали са изпълнени желаните функции.

×