Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“We	  make	  a	  living	  by	  what	  we	  get,	  we	  make	  a	  life	  by	  what	  we	  give.”	              ...
  Mapa	   de	   Mentorat	   are	   rolul	   de	   a	   explica	   desfășurarea	   procesului	   de	   Mentorat,	   care	  ...
Programul	  de	  mentorat	  a	    ❶ 	   Mentoratul	   este	   un	                          	  apă...
Scopul	  principal	  al	  programului	  de	  mentorat	  este	  autonomia	  mentee-­‐ului	  prin	  învăţțare.	    Deoarec...
❷  e n t o r u l	   M                  e s t e	   a c e a	        Va	  oferi,	  de	  asemenea,	  su...
Profilul unui Mentor:	  	    entorul	   trebuie	   să	   aibă	   anumite	   abilităţți	   de	   comunicare,	   o	   Mbună	...
❸  entee-­‐ul	  este	  un	  membru	  AIESEC	      M   Bucureș6	  care	  își	  dorește	  să	  înceapă	  o	  carieră	 ...
Profilul unui Mentee:                                   Mentee-­‐ul	  înţțelege	  	  	   ...
❹ așii	  creării	  unei	  relaţții	  de	  Mentorat	  sunt:	   P	  	  ①  tât	  mentorilor	  cât	  și	  mentee-­‐ilor	  le	 ...
❺ Relaţția	  Mentor-­‐Mentee	   	                                    AIESEC	  Bucureș6	...
Mentorul	   și	   mentee-­‐ul	   înţțeleg	   scopul	   mentoratului	   și	   își	  direcţționează	   atenţția	   către	   ...
Mentoring map
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mentoring map

718 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mentoring map

 1. 1. “We  make  a  living  by  what  we  get,  we  make  a  life  by  what  we  give.”   Winston  Churchill  -­‐  Prim  ministru  al  Regatului  Unit     c   c  
 2. 2.   Mapa   de   Mentorat   are   rolul   de   a   explica   desfășurarea   procesului   de   Mentorat,   care  sunt  rolurile  par6cipanţților  și  cum  se  va  stabili  o  relaţție  mentor-­‐mentee.     Desigur,   acest   document   reprezintă   doar   o   serie   de   instrucţțiuni   și   sfaturi,   mo6v   pentru   care   recomandăm   să   adresaţți   orice   întrebare   persoanelor   implicate   în   crearea   acestui   proces   pentru   a   clarifica  orice  nelămurire  ce  poate  apărea  pe  parcursul  programului.   ❶  e este programul de Mentorat? C `   ❷  entorul M   ❸  entee-ul M ❹  esfasurarea programului D ❺  elatia mentor-mentee R
 3. 3. Programul  de  mentorat  a   ❶    Mentoratul   este   un    apărut  în  urma  nevoii     parteneriat   între   o   persoană   membrilor  AIESEC  Bucureș6     specializată   și   un   membru   care  au  vizat    cariera  pe  care     AIESEC   Bucureș6   al   cărui   obiec6v   final   este   dezvoltarea   doresc  să  o  urmeze  și  care     p e r s o n a l ă   ș i   a fi r m a r e a   necesită  îndrumări,  suges6i  și     profesională.   susţținere  din  partea  unor     persoane  cu  exper6ză.    Mentorul   respectă   demnitatea   fiecărui   mentee   și   În  acest  sens,    comunitatea    promovează   integritatea   personală.   În   același   6mp,  mentee-­‐ii   săi   se   angajează   să   contribuie   la   noastră  de    Alumni  vine  ca  dezvoltarea   culturii   mentoratului   și   la   prosperitatea    și  suport    pentru  această  relaţției  mentor  -­‐  mentee.    necesitate  cu  oameni  specializaţți    pe  diverse  arii,  cu  ap6tudini     de  comunicare  și    întelegere.  
 4. 4. Scopul  principal  al  programului  de  mentorat  este  autonomia  mentee-­‐ului  prin  învăţțare.   Deoarece  nu  există  un     Adsfdv,mcbmgmh,mjj  bhcg  jvj   Gjvbhmjl   Chvgjnklhjmb,     Vghlkvghjkhglvn     Vblnmkkbcbcvb   6par  pentru     Cvnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh   Cvvvvvvvvvvv         ccccccccccccccccccccccccccccccchgf   hhhhhhhh   hfgl;j;l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;vOm   mkvm  mgvldOm  vfcdhmfgvn       SgdOdh   sdhbkgjlnlhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdhbgsdg s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   xcggggggggggggggggggggggggxggn,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvvvvvv   Adsfdv,mcbmgmh,mjj  bhcg  jvj   Gjvbhmjl   Chvgjnklhjmb,     Vghlkvghjkhglvn     Vblnmkkbcbcvb  îndeplinirea  acestei  misiuni,     Cvnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh   Cvvvvvvvvvvv         ccccccccccccccccccccccccccccccchgf   hhhhhhhh   hfgl;j;l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;vOm   mkvm  mgvldOm  vfcdhmfgvn       SgdOdh   sdhbkgjlnlhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdhbgsdg s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   relaţția  dintre  mentor  și     Acest  program  nu  este  unul  permanent,  ci  se  desfășoară  mentee  va  presupune  multă     pe  o  perioadă  determinată,  având  ca  scop  a:ngerea  unor   obiec:ve  prestabilite,  care  sunt  atât  ale  mentorului  cât  și   libertate  însă  în  aceeași     ale  persoanei  mentorate.     Între  cei  doi  par:cipanţți  se  dezvoltă  as@el  o  relaţție   masură  și  încredere.   bazată  pe  scopul  final,  stabilit  în  prealabil.  
 5. 5. ❷  e n t o r u l   M e s t e   a c e a   Va  oferi,  de  asemenea,  suport  moral  pentru  a  persoană-­‐suport   care   va   încuraja,  sfătui   și   sprijini   o   altă   persoană   preveni   izolarea   și   lipsa   mo6vaţției   pe  (mentee-­‐ul)  în  dezvoltarea  ei.     parcursul   integrării   într-­‐un   cadru   nou,   la   care   un  mentee  este  nevoit  să  se  adapteze.   Această   persoană   va   oferi   asistenţță   prac6că   pentru   a   se   a s i g u ra   c ă   m e n t e e -­‐ i i   a u   posibilitatea   de   a-­‐și   a6nge   toate   obiec6vele   propuse   în   c a d r u l   p r o g r a m u l u i   d e   mentorat.     Mentorul  va  reprezenta  legătura   dintre  mentee  și  mediul  extern.    Mentorul  încurajează  orientarea  spre  progresul  personal  prin  sprijinirea  directă  a  mentee-­‐ului  în  a  lua  iniţția6vă  și  a-­‐și  sa6sface  curiozitatea.  
 6. 6. Profilul unui Mentor:      entorul   trebuie   să   aibă   anumite   abilităţți   de   comunicare,   o   Mbună   înţțelegere   a   nevoilor   mentee-­‐ului   și   de   construire   de  încredere  în  propriile  ap6tudini.    l   folosește   anumite   comportamente   precum   propunere   de   Esoluţții   și   feedback,   urmărire   a   obiec6velor   setate   împreună   cu  mentee-­‐ul  și  oferire  de  diverse  resurse.   rebuie   să   fie   un   bun   profesionist,   cu   experienţță   de   lucru   Trelevantă  într-­‐o  anumită  arie  vizată,  cu  rezultate  și  recunoaștere  în  domeniu.    entorul   este   o   persoană   echilibrată,   care   acordă   6mpul   și   Mrăbdarea  necesare  acestei  relaţții.   Mentorul  promovează  un  mediu  propice  exercitării  autonomiei  personale.     În  acest  scop,  în  cadrul  planului  de  învăţțare,  mentee-­‐ul  este  încurajat  să  devină  independent;  să   poată  lua  și  aplica  decizii  în  privinţța  propriei  dezvoltări  personale  și  cariere  profesionale.   Mentorul  trebuie  să  ajute  mentee-­‐ul  să-­‐și  formeze  abilităţți  de  rezolvare  a  problemelor  și  de  luare   a  deciziei  pentru  a  deveni  tot  mai  independent  și  autonom.  
 7. 7. ❸  entee-­‐ul  este  un  membru  AIESEC   M Bucureș6  care  își  dorește  să  înceapă  o  carieră   și  vizează  deja  un  anumit  domeniu.    AsTel,  el  are  nevoie  de  sprijin  oferit  din   partea  unei  persoane  cu  exper6ză,  care  să  îi   ofere  resurse  pentru  a  îi  facilita  procesul  de   învăţțare  și  dezvoltare.   Mentee-­‐ul  trebuie  să  demonstreze  dorintă  și  voinţță,  implicare  în  dezvoltarea  sa  personală   și  să  devină  responsabil.    Mentee-­‐ul  dedică  :mp  si  pune  pasiune  în  relaţția  sa  cu  mentorul.  Totodată  el  este  dispus  să  accepte  feedback  și  gândește  construc:v.  
 8. 8. Profilul unui Mentee: Mentee-­‐ul  înţțelege       faptul  că  această   Hotărât  în  privinţța  domeniului  pe  care  îl  vizează.     colaborare  se   O  persoană  care  să  pună  în  valoare  informaţțiile,    feedback-­‐ul  și  suges:ile  primite  din  partea  mentorului  său.   bazează  pe   Deţține  disponibilitate,  deschidere  și  responsabilitate.     confidenţțialitate  și   El  dă  dovadă  de  proac6vitate,  are  iniţția6vă  și  lucrează    pentru  a  îndeplini      obiec6vele  propuse.   că  orice   neînţțelegere  se  va   rezolva  împreună  cu   mentorul  său,   primind  suges:i  din   partea  AIESEC   Bucureș:.  
 9. 9. ❹ așii  creării  unei  relaţții  de  Mentorat  sunt:   P    ①  tât  mentorilor  cât  și  mentee-­‐ilor  le  este  prezentată  mapa  de  mentorat.   A②  venimentul  de  mentorat  este  prima  ocazie  a  mentorilor  și  a  mentee-­‐ilor  de  a   Einteracţționa.  Aici,  Alumni  AIESEC  Bucureș6  -­‐  viitorii  mentori  vor  ţține  o  scurtă  serie  de  prezentări  în  funcţție  de  specializările  lor.  Persoanele  ce  își  doresc  să  devină  mentee  targetează  un  număr  de  2-­‐3  prezentări  la  care  să  par6cipe.  În  urma  acestora,  mentee-­‐ul  alege  mentorul  pe  care  și-­‐l  dorește.  ③  entee-­‐ul  contactează  mentorul  și  își  exprimă  dorinţța  de  a  începe  o  colaborare.   M④  entorul  iși  alege  propriul  mod  de  a  selecta  mentee-­‐ul/mentee-­‐ii  –  maxim  doi   Mmentee  -­‐  cu  care  dorește  să  colaboreze.  ⑤  entorul  si  mentee-­‐ul  hotărăsc  împreună  durata  relaţției,  regulile,  canalul  de   Mcomunicare  și  setează  împreună  obiec:ve.  
 10. 10. ❺ Relaţția  Mentor-­‐Mentee     AIESEC  Bucureș6  are   rolul  de  a  crea  cadrul,       de  a  da  suges:i  și   Relaţția  de  mentorat  este  un  cadru  în   îndrumări  pentru  ca   care  mentorul  și  mentee-­‐ul  sunt   relaţția  mentor-­‐mentee   protejaţți  faţță  de  cenzură,   să  fie  una  cât  mai   manipulări,  în  condiţțiile  respectării   valoroasă.   responsabilităţților  profesionale.     Este  resposabilitatea   mentorului  și  a   persoanei  mentorate  să  Orice   membru   al   comunităţții   de   lucreze  pentru  a  mentorat   trebuie   să   evite   lezarea   valorifica  :mpul  l i b e r tăţț i i   c e l o r l a l ţț i ,   p e   b a za   petrecut  împreună.  Cei  respectului   faţță   de   diferenţțe.   În   doi  își  acordă  cadrul   relaţției   de   mentorat   sunt   încrederea  necesară  și   își  creează  propriile  încurajate   parteneriatul   intelectual   reguli  pentru  o  și   cooperarea,   indiferent   de   opiniile   colaborare  și  o  poli6ce  sau  de  credinţțele  religioase.   înţțelegere  cât  mai  bună.  
 11. 11. Mentorul   și   mentee-­‐ul   înţțeleg   scopul   mentoratului   și   își  direcţționează   atenţția   către   îndeplinirea   obiec:velor   setate   în  comun.     Există   posibilitatea   ca  De   asemenea,   relaţția   lor   se   bazează   pe   respect   reciproc   și   un   mentor   să   refuze   un  colaborare,  deschidere  și  orientare  către    soluţții.   m e n te e   d i n   m o 6 ve   foarte   bine   întemeiate.   În   acest   caz,   mentee-­‐ul   p o a t e   v i z a   u n   a l t   mentor.     Totodată,   situaţția   ca   un   mentor   să   nu   fie   contactat   poate   apărea.   Această   p e r s o a n ă   r ă m â n e   î n   c o n 6 n u a r e   î n   c a d r u l   programului   de   mentorat   până   când   iși   va   găsi   mentee-­‐ul  potrivit.      

×